Powrót na stronę główną

Posłuszeństwo zapewni ci życie wieczne.

 

Przeanalizujmy modlitwę Ojcze Nasz

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, ile witalnych informacji zawiera modlitwa do Boga, której nauczył nas Isus Chrystus. Zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego (szatana);  Niech się tak stanie(Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga - Amena-Ra!)  Wersety cytowane z Biblii Mesjańskiej - Mateusza 6 rozdział.

Ta modlitwa to Prawda Boża oraz Ewangelia o Królestwie Bożym. To jest nasze zbawienie!

Człowiek, który nie wypełnia tej modlitwy jest wrogiem Boga i Syna!

Nie oznacza to wiecznego potępienia ale każdy, kto już rozpoznał Prawdę ale nadal trwa przy herezjach religii opartych na naukach Pawła staje się ŚWIADOMYM przeciwnikiem Boga i Syna z powodu otwartego nieposłuszeństwa wobec Ojca oraz Syna Bożego.

Sprawdźmy niezwykłą, głęboką Prawdę zawartą w tej modlitwie.

A wy tak się módlcie... bezpośrednie polecenie Syna Bożego, nie pozwalające na jakiekolwiek manipulacje, niedopowiedzenia i błędne zrozumienie. Właśnie pominięcie owego polecenia Chrystusa jest powodem zupełnego odejścia ludzkości od... Boga.

Ojcze nasz - to nasz Ojciec, zwracajmy się bezpośrednio tylko do Niego z zaufaniem, jakim powinniśmy darzyć naszych rodziców cielesnych.

któryś jest w niebie - mamy precyzyjne określenie miejsca w którym przebywa Bóg. Nie ma Go w twoim sercu, w hostii czy w jakiejkolwiek rzeźbie. On jest w niebie. Zwracamy się więc do jedynego Ojca, którego mieszkaniem są niebiosa. Tożsamość odbiorcy modlitwy nie może budzić żadnych wątpliwości. Modlimy się do Ojca, który jest w niebie. Jest dla nas Ojcem ponieważ istniejemy z Jego woli.

święć się imię twoje - najważniejsza część modlitwy. Tylko imię Boga może być uświęcane. Wyświęcanie imienia oznacza modlitwę ponieważ jakiekolwiek obrazy czy rzeźby są kategorycznie zabronione w jakiekolwiek formie, ponieważ uwłaczają Bogu. Tym zdaniem wielbimy Jedyną Osobę, którą powinniśmy wielbić. Bóg w niebie, nasz Ojciec osobiście zastrzegł, że nie odda swej chwały nikomu, żeby nie wymieniać nawet w jego obecności innych imion innych 'bóstw'.

Jedynie Bóg jest naszym Ojcem, jedynie On stworzył wszystko co wokół nas istnieje i dlatego jedynie Jemu należy się nasz głęboki szacunek za Jego dzieła twórcze.

Nawet ofiara Isusa Chrystusa jest Jego poleceniem i wyrazem Jego miłosierdzia wobec ludzkości, który umożliwił wykupienie nas ofiarą złożoną z życia swego umiłowanego Syna. Oznacza to miłość Boga do człowieka na tym samym poziomie, jak miłość Boga do Syna. Syn obiecał nam także, że będziemy czynili rzeczy większe niż On czynił. A to świadczy o bardzo głębokich planach Boga w stosunku do człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga.

Bóg zastrzegł - nie będziesz miał innych 'bogów' obok mnie. Sam Syn Boży był i jest posłuszny Ojcu i w Nim, w Synu Bożym mamy doskonały model dla naszego postępowania.

Ktokolwiek postępuje inaczej, jest nieposłusznym Ojcu i Synowi oraz wrogiem Ojca i Syna. Nieposłuszeństwo wobec Boga czy Syna jest aktem wrogości!

przyjdź Królestwo twoje - prosimy Boga o nadejście na ziemię Królestwa, które On obiecał przysięgając na samego siebie i dając dla nas swego Syna na ofiarę za nasze grzechy i wynagradzając Go za to królem tego Królestwa. Królestwo to będzie złożone z 12 pokoleń nadal istniejącego Izraela.

bądź wola twoja - wolą Boga jest nasze posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Prawa - jak w niebie, tak i na ziemi. Taki porządek, jaki istnieje w niebie musi istnieć także na ziemi. Taka jest wola Boga. Każdy rząd na ziemi posiada swoje przykazania czyli Prawo i często za złamanie pewnych zakazów grozi nam także kara śmierci.

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj - módlmy się głównie  o pokarm, czyli chleb ponieważ on jest najbardziej nam DZISIAJ potrzebny do utrzymania się przy życiu.

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom - wybaczenie innym jest warunkiem odpuszczenia naszych grzechów. Chcesz miłosierdzia Bożego? Bądź miłosierny wobec bliźnich. To zdanie niszczy zbawienie z łaski oraz doktrynę raz zbawiony, na zawsze zbawiony.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony! Jeżeli ty wybaczysz, i tobie będzie to wybaczone. Miłosierdzie dla ciebie pod warunkiem twego miłosierdzia dla innych.

I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. - prośba do Boga o przyhamowanie szatana i demonów, aby nas nie pogrążały w grzechu ponad nasze siły.

albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Potwierdzenie Komu należy się cała chwała i moc za wszystko, co Bóg stworzył z nami włącznie. To także potwierdza, że mamy dwie drogi, życia i śmierci. Życia w posłuszeństwie wobec Boga, Stwórcy Wszystkiego oraz śmierci w przypadku naszego nieposłuszeństwa.

Owo zdanie także unieważnia doktrynę 'apostoła' Pawła o zbawieniu z łaski a nie z uczynków Prawa, które trwa wiecznie.

Niech się tak stanie -  Nie mówmy Amen po jakiekolwiek modlitwie ponieważ jest to imię bożka egipskiego - Amen-Ra czyli... szatana zwanego Lucyferem.

Oto w jaki sposób doklejono szatana do modlitwy okłamując nas, że amen oznacza aprobatę dla całej modlitwy.

Mówmy po polsku - niech tak się stanie, ponieważ chcielibyśmy wypełnienia się całej modlitwy w każdym detalu.

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. (15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Powyższe zdanie to dodatkowe wyjaśnienie Chrystusa, że nie z łaski ale na podstawie naszych uczynków będziemy sądzeni. Łaską dla nas jest ofiara Chrystusa! Czy z niej skorzystamy? Zależy to od naszych uczynków. Chcesz z owej łaski skorzystać? Bądź posłuszny Przykazaniom.

Mądrość słów tej modlitwy wykracza znacznie dalej. Prawda z owej modlitwy powinna być powtarzana nawet wielokrotnie podczas naszego dnia i powinniśmy starać się zrozumieć każde pojedyncze słowo owej modlitwy, ponieważ zastosowanie się do niej oraz posłuszeństwo nasze zagwarantuje nam życie wieczne w Królestwie Bożym na ziemi.

Chrystus dał nam niezwykły dar w postaci tej modlitwy.

Bez papieru i druku, bez nagrania, bez komputera czy księgi powtarzamy codziennie głęboką prawdę o Bogu, o Synu oraz o globalnym planie Bożego Królestwa, które rozwiąże wszystkie problemy ludzkie z chorobami i śmiercią włącznie! NWO czyli szatańska Globalizacja jest wielce nieudolną odpowiedzią na planowane przez Boga globalne Królestwo Boże, oparte na Jego Prawie.

I najważniejsza korzyść z owej modlitwy.

Wymawianie i wypełnianie owej modlitwy gwarantuje każdemu człowiekowi zbawienie.

Nie jest potrzebny ci Kościół, budynek kościelny czy sala do modlitw, rozgrzeszenie, komunia, nie potrzebujesz klęcznika, 'świętego' obrazu, kropidła i wody święconej oraz jakiegokolwiek duszpasterza. Twoim pasterzem jest Chrystus, Syn Boga wszechmogącego i to On dał tobie tę modlitwę. Nie potrzebujesz także jakiekolwiek religii. Zwracasz się w modlitwie tylko do Boga Ojca a On we właściwym czasie zaprowadzi swoje Królestwo na całej ziemi i obdaruje posłusznych Mu ludzi życiem wiecznym.

Fałszywe religie uczyniły z Prawdy Bożej jaskinie zbójców, gdzie największą świętością jest taca oraz wszelkiej maści bałwany i bluźniercze 'święte' chociaż zabronione przez Przykazania obrazy, krzyże, krucyfiksy i rzeźby.

Zamiast czczenia Boga Chrześcijaństwo czci drewno i płótno na obrazie, zamiast święcenia Boga, święci się ludzi, papieży, aniołów, oraz... czci się Isusa Chrystusa jako rzekomo wcielonego Boga Ojca. Chrystus nas tego nigdy nie uczył!

Do tej modlitwy dodawajmy także tekst własnego odczucia, jak: - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie,  i oddal od nas dalsze Twe karanie, chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy też inne osobiste prywatne prośby.

Mateusza 6:6 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Kolejna przestroga przed odpuszczaniem grzechów przez kogokolwiek innego, niż Bóg czy Syn. Jest to kolejny silny sygnał, że Bóg jest jedyną Osobą, która odpowie czasami na nasze prośby, zwłaszcza w obliczu naszego posłuszeństwa wobec Niego oraz Syna Bożego. Takie zastosowanie Modlitwy Pańskiej wyposaża nas w  system samokontroli i dogłębnego zrozumienia woli Boga oraz jego planu zbawienia.

Bóg wkrótce spowoduje akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i  prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono już bardzo blisko.

Jest niezwykłe, ze ziemskie królestwo Boga jest umieszczone tutaj, na ziemi, a fałszywe religie, niemal wszystkie wybierają się właśnie do nieba, pod wpływem fałszywych doktryn rzekomego apostoła, faryzeusza Pawła. Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, zwiększa naszą opresję i planuje naszą eksterminację rękami wyznawców Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.


Pamiętaj, że Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Otrzymaliśmy od Boga dar życia pod warunkiem przestrzegania Prawa Bożego.

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Dlaczego Bóg stosuje karę śmierci? Ponieważ łamanie Przykazań to wyrządzanie krzywdy Bogu oraz naszym bliźnim. Nasza śmierć jest rezultatem złamania Prawa przez naszych pra rodziców, Adama i Ewy. Chrystus odkupił nas na krzyżu i na podstawie tego okupu nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy umarli oraz wybaczenie wielu naszych grzechów.

Stosowanie się przez człowieka do 10-ciu Przykazań także gwarantuje nam życie wieczne.

10 oryginalnych biblijnych Przykazań Bożych

Wyjścia 20

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Katolicy najczęściej nie wiedzą, że Kościół Katolicki usunął z Katechizmu wyjaśnienia Boga odnośnie bałwochwalstwa. Czyny człowieka są oceniane według Przykazań Bożych czyli Prawa. Sąd Ostateczny to ocena postępowania człowieka według Prawa Bożego.

Prawo Boże jest miarą czynów człowieka.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Dziękuj Bogu za dar życia i wiedz, że nagrodą za wypełnianie Prawa jest życie wieczne w Królestwie Bożym.

Największe grzechy Polaków.

Znacznie więcej wyjaśnień w poniższych linkach.

Prawo Boże - Prawem wiecznym.

Prawo-Boże. 

Jak sam widzisz, warunkiem zbawienia i wybaczenia grzechów jest posłuszeństwo w stosunku do Chrystusa oraz do Boga, czyli odmawianie modlitwy, której nauczył nas Chrystus oraz posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań Bożych.

Rozpocznij czystą od bałwochwalstwa modlitwę do samego Boga a z pewnością dostąpisz obfitych Jego błogosławieństw obiecanych nam przed wieloma wiekami.

Nie czekaj i nie zwlekaj z decyzją.

Zacznij od razu, natychmiast! Poznasz Boga a On cię za to wcześniej czy później sowicie wynagrodzi.

Sprawdź także ten artykuł - Bądź dobrym i uczciwym człowiekiem.