Boże działania na Ziemi

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Bóg działał w przeszłości oraz działa On także dzisiaj na ziemi!

Szatan, pomimo oficjalnej władzy nad światem, on był i jest nadal kontrolowany przez Boga. Powód jest oczywisty. W przeciwnym wypadku szatan zniszczyłby całą ziemię i wszystkie istoty na niej żyjące. Bóg z tego powodu w pewnym stopniu kontroluje część jego działań.

Z tych przyczyn mieliśmy potop oraz 12 pokoleń Izraela, które zostało wyzwolone przez Boga z Egiptu, a szatańskie wojska faraona wraz z faraonem zginęły całkowicie pod wodą. Izrael był umieszczony początkowo na pustyni przez wiele lat i dopiero po wykruszeniu się buntowniczych Izraelitów Bóg wkroczył z nimi do Ziemi Obiecanej.

Dowódcą Izraela był Jozue, który z pomocą Boga wkroczył zwycięsko do Kanaanu.

Przeczytaj część pierwszą oraz część drugą. Dopiero w trzeciej części tego tematu jest znacznie więcej dowodów biblijnych na to, że Bóg teraz także bierze udział w wielu wydarzeniach na ziemi. Dopiero teraz są także zrozumiane wersety potwierdzające w pełni obecne działania Boga na Ziemi.

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Isusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. (3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Jest ewidentne, że mamy rok 480 od śmierci Isusa lub rok 4484 od stworzenia ziemi przez Boga. Powyższy fragment Objawienia mówi nam, że jest to Objawienie Boga dane Synowi i że to wydarzy się wkrótce. Czas jest już bliski. W tym świetle powyższa data biblijna także jest zgodna z faktami.

(Sprawdź dowody w dwóch artykułach. Jak obliczyć rzeczywistą datę? oraz... Światowe ataki na Słowian.)

W roku 4004 p.n.e Bóg stworzył ziemię. Dodajmy do tej daty 480 lat, a uzyskamy dzisiejszą datę  (4004 rok + 480) = 4484 rok od Bożego stworzenia ziemi. Mamy 4484 rok od stworzenia świata.

Ludzie czytający Objawienie są ludźmi błogosławionymi przez Boga, a także ci, którzy o tym słuchają. Jest ku temu ważny powód. To Bóg selekcjonuje ludzi o właściwych charakterach, aby oni poznali Bożą Wolę oraz plany Bożego Sądu nad mieszkańcami Ziemi.

Jest to ewidentne w chwili obecnej, ponieważ już możemy rozpoznać i zrozumieć, że  wiele wydarzeń światowych jest już kontrolowanych przez samego Boga. Nie znaczy to, że Bóg jest już na ziemi, ale Jego moc już kontroluje wiele światowych wydarzeń. Zapowiedział to Ezdrasz.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach. (7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył,

Bóg nie przeszkadzał szatanowi przez kilka tysięcy lat. Czasy Końca są wydarzeniami, które właśnie Bóg kontroluje. W ten sposób już się rozpoczął sąd Boży nad całym światem. Zaczną się także niezwykłe dla nas działania, jak wzięcie do nieba oraz oznaczenie na czołach 144.000 współkróli Isusa. Przeczytajmy jeszcze raz artykuł Bartka - Czasy końca – Kary i Znaki.

Poniżej jeden z wielu wersetów potwierdzający Bożą ingerencję w wydarzenia Czasów Końca.

Objawienie 17:17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Bóg spowoduje, że mieszkańcy ziemi będą jednomyślnie wykonywali Boże postanowienie, oddając swoją władzę królewską Zwierzęciu czy też Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże. To nie jest jedyny werset mówiący o działalności Boga w obecnych czasach. Jest na to więcej mocnych dowodów.

Wyjaśnijmy nieco powód takiego działania. Bóg ustąpił szatanowi na wiele lat, bez wielu ograniczeń. Ale wielkie zło przydarzyło się Hiobowi, który został boleśnie wypróbowany przez szatana, któremu Bóg zezwolił na sprawdzenie Hioba. Hiob nie poddał się i nie porzucił Boga oraz nie zgrzeszył.

Hioba 1:(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli aniołowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. (7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (8) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. (9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? (12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.

Ową olbrzymią i bolesną próbę mamy opisaną w całej księdze Hioba. Warto przeczytać całość, ponieważ Hiob doskonale się bronił przed swoimi oskarżycielami.

Hioba 2:(1) I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli aniołowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. (2) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (3) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. (4) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. (5) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. (6) Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj.

Księga Hioba ujawnia nam, że Bóg wynagrodził jemu wszystkie jego szkody i powodziło mu się jeszcze lepiej za jego wytrwanie w tej drastycznej próbie, spowodowanej przez szatana. Szatan został pokonany ponownie i okazało się, że jego przewidywania względem Hioba były całkowicie błędne.

W innych rządach szatana nad ziemskimi mieszkańcami widzimy niezwykłe zbrodnie, zaciekłe wojny i nieustanny przelew krwi i płacz wielu milionów niewinnych dzieci i ludzi dorosłych. Oskarżenia szatana przeciwko ludziom stworzonym przez Boga były oraz są nadal bezspornie błędne.

Zwłaszcza, że władze, liderzy, uczeni, kler, edukacja i wszelkie korporacje to nasienie węża, które jest w pełni odpowiedzialne za WSZYSTKIE błędy w każdym państwie. Oni od tysięcy lat wyniszczają cały świat i jego populację!

Szatan spowodował olbrzymi ziemski bałagan oparty na swoich kłamstwach i na nasieniu węża a także oparty na jego grupie upadłych aniołów.

Potomstwo szatana i upadłych aniołów

Obecnie na ziemi istnieje przeważająca ilość 'ludzi', którzy nie byli przez Boga stworzeni, ponieważ jest to potomstwo szatana i zbuntowanych aniołów. Bóg w Biblii nazywa ich nasieniem węża, które zostało spłodzone w wyniku seksu szatana i aniołów z córkami ludzkimi. Poniższy tekst jest bardzo ważny!

Szatan i upadli aniołowie to hermafrodyci wraz z ich potomstwo. To są przyczyny coraz bardziej powszechnego genderyzmu!

To oni spowodowali pojawienie się na ziemi nieludzkich hybryd i hermafrodytów, które nie posiadały ludzkich dusz oraz ludzkich sumień. Z tego powodu zdecydowana większość zbrodni na ziemi była i jest nadal powodowana przez szatańskie nasienie węża, które z pasją nienawidzi Lud Boży.

Przyczyną ich nienawiści jest obietnica życia wiecznego dla ludzi wielbiących Boga, którego nasienie węża także z pasją nienawidzi. Szatan, upadli aniołowie i nasienie węża  w szczególności nienawidzą Słowian, ponieważ Słowianie są narodem stworzonym przez Boga. Duża ich część uzyska życie wieczne a niektórzy uzyskają nieśmiertelność jeszcze przez panowaniem Królestwa Bożego.

Szatan i upadli aniołowie oszukiwali i nadal oszukują Boga, który gra tę niebezpieczną grę dla wielu swoich wybranych, aby usunąć jakiekolwiek podejrzenia, że Bóg jest w obecnym szatańskim bałaganie czegokolwiek winien. Bóg wyraził zgodę na panowanie szatana i widzimy ohydne tego rezultaty.

Bóg nie spowodował bałaganu na ziemi, ale uczynił to szatan wraz z nasieniem węża.

Czas sądu nad szatanem już się rozpoczął i są to ostatnie działania szatana, wroga Boga, mordercy Adama i Ewy, mordercy Syna Bożego oraz sprawcy niemal wszystkich zbrodni oraz wojen na ziemi. Nadszedł czas, aby Bóg położył kres rządom szatana i jego zbrodniczym aniołom.

Nadszedł także czas na objęcie władzy nad światem przez Boga oraz Syna, Isusa Mesjasza.

Bóg już kontroluje wydarzenia na ziemi!

Zwróćmy uwagę na język Syna Bożego. Przemyślmy nieco poniższy werset.

Objawienie 2:(10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

Isus wymaga wierności aż do śmierci. Aby ten werset zrozumieć, musimy zrozumieć obecny czas naszego życia. Ludzkość po Adamie i Ewie utraciła życia, które po potopie stało się bardzo krótkie. Właśnie po potopie ludzkość żyła nie dłużej niż 100 lat i to trwa aż do dzisiejszych czasów.

Trzeba zrozumieć, że to nie jest życie ale jest to nasz raczej krótki sprawdzian, aby Bóg wiedział, czy warto nam w przyszłości dać życie wieczne, czy też będziemy... wiecznie łamali Boże prawo.

Nasze życie na ziemi to etap próbny. W tym krótkim czasie musimy zdać tę próbę przed Bogiem, aby uzyskać życie wieczne. Jeżeli nasze postępowanie nie będzie zgodne z Przykazaniami Bożymi, będziemy śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi żyjących wiecznie z woli Boga.

Nasze życie doczesne ukazuje pełnię naszych charakterów i Bóg nas oceni, czy otrzymamy życie wieczne po zmartwychwstaniu, czy  już nigdy nie powrócimy do życia. Życie obecne jest więc testem, który albo da nam koronę żywota, albo oczekuje nas... wieczna śmierć oraz nicość.

Śmierć jest dla nas przypomnieniem celu oraz ceny naszego życia.

Szatan oraz jego upadli aniołowie oraz ich nasienie węża już zostali osądzeni. Szatan i aniołowie otrzymali od dawna wyrok śmierci za wszystkie swe zbrodnie na ziemi. Nasienie węża także podzieli ową karę szatana i jego aniołów.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Isus mówi nam o godzinie próby dla całego świata. Najwyraźniej ta próba już się rozpoczęła i ostatnie 2 lata pokazują światu rezultaty owej próby. Szatański Nowy Porządek Świata, czyli szatański bałagan miał się nasilić i to właśnie obserwujemy. Jest to nasza olbrzyma próba!

Aby uzyskać życie wieczne, musimy w tej próbie wytrwać bez... grzechu!

Objawienie 3:(21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Isus ujawnia, że 144.000 będą zasiadać na Jego, Isusa tronie czyli będą oni współkrólami na ziemi.

Poniżej mamy werset wyjaśniający nam przyczyny chwały Boga! Detale w tym linku.

Objawienie 4:(11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Nie istnieje nigdzie osoba, która dokonała jakichkolwiek rzeczy twórczych, które uczynił nasz Bóg. Samo kwestionowanie Boga przez szatana już jest grzechem zasługującym na śmierć. Szatan chciał być równy Bogu. Rezultaty ohydnych i kłamliwych szatańskich rządów na ziemi są całkowitą klęską szatana.

Bóg nie stworzył robotów, którzy nie posiadają wolnej woli. Nasienie węża jest takim automatycznym zbrodniarzem, który żyje po to, aby mordować, gwałcić, kraść i oszukiwać wszystkich, z Bogiem włącznie. Niemal nikt z tego zbrodniczego grona nie będzie żył wiecznie!

Początek Bożego planu

Objawienie 4:(1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?

Oto początek działań samego Boga oraz Isusa - w niebie oraz na ziemi, według ściśle określonego planu Boga. Jedynie Isus jest Osobą, która jest godna otworzyć ową Bożą księgę. Dalszy tekst wyjaśnia nam przyczynę, dlaczego tylko Syn Boży jest godny Bożego zaufania!

Objawienie 4:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. (11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery postacie mówiły: Niech się stanie. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Rola Syna Bożego była oraz jest niezwykle ważna. Jego bolesna ofiara umożliwiła taką możliwość i Bóg mógł rozpocząć proces uwolnienia ludzi spod władzy szatana a także z pod władzy Bestii. Prawu Bożemu stało się zadość i ofiara Isusa spowodowała widzialną już realizację Bożych planów!

Isus, który oddał swoje życie za Naród Boży i zdjął Boże pieczęcie.

Najwyraźniej Rozdział 6 ukazuje nam działania podczas naszych czasów. Nie wszystko jest jeszcze realizowane ale jest to wielki początek końca świata szatana oraz nadchodzącej Bestii. Nie możemy zaprzeczyć, że wiele tych rzeczy już teraz dzieje się na naszych oczach.

Objawienie 6:(6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

Głód zawsze istniał na ziemi, ale USA i Europa nie były głodne. Dopiero teraz nastał głód w tych państwach i zaczyna się on drastycznie nasilać. Jest to dopiero początek, który doprowadzi w niedługim czasie do wielkiego głodu na niemal całej ziemi.

Dlaczego są to głównie państwa o przewadze rasy białej? Ponieważ rasa biała wywodzi się od Słowian (Lechitów) ale jest ona już bardzo zniszczona. Około 80% tych ludzi to nasienie węża, które otrzymało wyrok śmierci od Boga.

Objawienie 6:(8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Mamy opisy ataków zwierząt i nawet ptaków na ludzi. Mór widzimy niemal wszyscy, nazywany Covid-19, spowodowany zbrodniczymi i okrutnymi szczepieniami. Tego jeszcze w dziejach świata nie było, a poprzednie epidemie były całkowitym i oczywistym kłamstwem.

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

Powyższy werset jest potwierdzeniem wersetu z Mateusza 24 rozdziału.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Wersety (30) oraz (31) mówią nam dokładnie co się wtedy wydarzy. Będzie widzialny znak Isusa na niebie i powróci On na ziemię oraz nastąpi zgromadzenie wybranych Jego z całego świata.

Zwróćmy uwagę na jeden ważny szczegół. Wiele proroctw było i jest nadal częściowo ukrytych przed nami. Dopiero teraz Bóg otwiera nam nasze umysły, abyśmy zrozumieli Jego ukryte przed nami proroctwa do chwili obecnej, których wcześniej nigdy nie rozumieliśmy.

Wersety z Objawienia 14-17 mówią nam o straszliwym strachu, który spotka zbrodniczych władców szatańskiego świata.

Objawienie 14:(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Świat przeciwny Bogu i Isusowi dostanie paniki ze strachu przed karą za swe zbrodnie. Oni o tym wiedzą od dawna ale nadal zwalczają Boga wielbiąc szatana. Wersety 16 oraz 17 mówią nam o tym, że władze doskonale wiedzą, że popełniają zbrodnie, za które będą wkrótce srogo ukarani.

Siedem anielskich trąb

Bóg wyraźnie przedstawia nam swój plan wyzwolenia z rąk szatana swojego Ludu Bożego. Ten plan jest przedstawiony w Objawieniu i jest on przedstawiony całemu światu, który te niezwykłe działania Boga ujrzy na własne oczy. Siedem pieczęci to działania z polecenia Boga!

Objawienie 8:(1) A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. (2) I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

Rozdział 8 mówi nam o zdjęciu siódmej pieczęci, która umożliwi siedmiu aniołom, którzy będą od tego momentu trąbić czyli oświadczać dalsze działania aniołów wyznaczonych przez Boga.

Objawienie 8:(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. (8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew, (9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. (10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. (11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. (12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.

Zwróćmy uwagę na to, że 12 werset mówi nam pozornie to samo o słońcu, księżycu oraz gwiazdach. Nie jest to raczej wydarzenie, o którym mówił nam przedtem Isus. (12) werset mówi nam ugodzeniu słońca, księżyca i 1/3 część gwiazd. Isus mówił nam tylko o zmniejszonym świetle oraz w innym czasie.

Jest to opis ostatecznego zakończenia rządów ludzkich nad całą ziemią.

Wiemy doskonale, że nikt uczciwy nie rządzi nami i nadal nie będzie sprawował rządów. Do samego końca szatańskich dziejów rządy będą stanowiły zbrodniarze szatana i Bestii.

Objawienie 8:(13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Cały rozdział 9 mówi nam o plagach karnych dla złoczyńców. Następne dwa wersety wyjaśniają nam, dlaczego Bóg stosuje takie drastyczne działania przeciwko grzesznikom.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Widzimy wyraźnie rzeczywistą mentalność nasienia węża, które nie jest w stanie się zmienić. Żadne argumenty czy ostrzeżenia nie mają na nich żadnego wpływu. Oni nie chcą żyć bez mordów, pedofilii, czarów, wszeteczeństwa i łupiestwa swego i wolą umrzeć, niż swoje 'uciechy' utracić!

Niewielu z nich przeżyje, ale będą także uczciwi, którzy się uratują!

To są właśnie przyczyny takich drastycznych działań aniołów z polecenia Bożego, aby przyszłe pokolenia wraz z naszym pokoleniem wiedziało, w jakich warunkach i z jakimi 'ludźmi' przez wiele wieków żyliśmy. Te zbrodnie będą w pełni ujawnione i nigdy się już nie powtórzą.

10 rozdział Objawienia jest dla nas nadal zagadką, ponieważ Bóg tego nam nie wyjaśnił. Jest ku temu wielka przyczyna, ale z czasem dowiemy się o tym szczególnym planie Boga.

Jest to ukryty Boży plan, który całkowicie zaskoczy szatański świat.

Objawienie 10:(2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa,

Siódmy werset jest najbardziej tajemniczy.

Objawienie 10::(7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Widzimy, że ta tajemnica Boża była zwiastowana sługom Boga i prorokom. Ani szatan ani upadli aniołowie nie poznali tej tajemnicy. My także o niej niczego nie wiemy, ale ufajmy Bogu. On doskonale wie, co On czyni a to wszystko czyni Bóg dla naszego dobra.

Objawienie 11::(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;

W momencie zatrąbienia siódmego anioła, Bóg obejmie całkowite i oficjalne panowanie nad światem. A to znaczy, że nadal istniejący opór satanistów będzie pod mocą samego Boga, który wtedy dokona finałowego zakończenia wszelkiej władzy na całej Bożej ziemi.

Brak Bożej władzy nad ziemią nie oznacza, że wola Boga się nie dzieje. Bóg przygotowuje sobie grunt pod swoje rządy, co nie oznacza bezczynności Boga ale mamy także znaczące działania aniołów pod rozkazami Boga Wszechmogącego.

Rozdział 13 - i dano mu, i pozwolono mu...

Ostatnio obserwujemy znaki na niebie, dziwne tęcze czy inne zjawiska. Wielu podejrzewa, że są to triki szatańskie lub władz nasienia węża, aby nas zwieść. Zdajmy sobie sprawę z tego, że szatan i upadłe anioły czytają  wiele z tych proroctw.  Oni w taki sposób chcą nas wprowadzić w błąd!

Ale bliższe przyjrzenie się proroctwom ukazuje nam wyraźnie, że są to wszystko dzieła Boga lub z Jego pozwolenia, ponieważ Bóg nie objął jeszcze oficjalnej władzy nad ziemią. Bóg już wszystko kontroluje, ujawnia swojemu ludowi, co i gdzie się dzieje oraz z czyjego rozkazu.

Najciekawsze jest to, że politycy działają jak obłąkani, w szczególności w USA ale nie tylko. To jest właśnie najwidoczniej kontrolowane przez Boga, który już niedługo rozpocznie oficjalny sąd nad całym światem.

To co dzieje się w Anglii i w USA nie jest typową głupotą rządową obu państw. Jest to w pełni kontrolowana przez Boga działalność szatańskich polityków. W ten sposób proroctwa są już realizowane, ponieważ wielu polityków jest niemal całkowicie przez Boga kontrolowanych.

Czasy Końca są pod całkowitą kontrolą samego Boga.

We wszystkich rozdziałach Objawienia do rozdziału 13 mieliśmy wiele dowodów, że od pewnego czasu Bóg ujawniał swoim aniołom swoje plany z poleceniami ich realizacji. Nie oznacza to sprawowania rządów Boga na ziemi, ale aniołowie Boży przygotowują świat do rządów Boga.

W rozdziale 12 mamy opis walki Michała i jego aniołów z szatanem i jego aniołami.

Objawienie 12::(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

Najprawdopodobniej usunięcie szatana i upadłych aniołów z nieba już się wydarzyło i widzimy zwiększające się próby światowej walki szatana przeciwko Słowianom, jak  Rosja oraz  próba zniszczenia Polski, która posuwa się coraz dalej. Wiele innych wydarzeń w dużej mierze to potwierdza.

Jeżeli owo spostrzeżenie jest trafne, spodziewajmy się w każdej chwili wzięcia części Słowian do Nieba ponieważ nastąpi coraz bardziej agresywne prześladowanie Słowian, które spowoduje zebranie Słowian do wymarszu na pustynię. Sam Bóg oraz Isus zapewni nam całkowite bezpieczeństwo.

Oba wydarzenia mogą się wydarzyć w niemal każdym czasie.

W rozdziale 13 Objawienia may wiele twierdzeń typu: dano mu i pozwolono mu. 13 rozdział mówi nam wyraźnie o władzy Bestii nad całym światem. Jest bez zwątpienia oczywiste, kto wydaje te pozwolenia oraz rozkazy i w jakim celu jest to realizowane.

Kilka przykładów.

Objawienie 13:(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Objawienie 13:(7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Objawienie 13:(15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici.

Treść całej księgi Objawienia mówi nam wyraźnie, że czasy końca są całkowicie kontrolowane przez Boga. Głównym Jego celem jest sąd - nie tylko dla zbrodniarzy, ale jest to także sąd nad nami. Wielu ludzi wierzących w Boga będzie w taki sposób sprawdzanych. Jest to konieczny sprawdzian!

Zwróćmy uwagę, jak rzadko ktokolwiek mówi nam prawdę o śmierci. Jak do tej chwili, każdy człowiek w przeszłości, za wyjątkiem kilku osób zakosztował śmierci. W wielu przypadkach śmierć była niemal bezbolesna. Czy to w wyniku jakiegoś wybuchu, strzału wprost w serce czy głowę itp.

Ale istnieją cenne dla Boga osoby, które muszą wykazać się swoją twardą lojalnością nawet w obliczu śmierci. Syn Boży dał nam przykład swego posłuszeństwa podczas poddania się Rzymianom i ucierpienia bardzo bolesnej śmierci z rąk nasienia węża oraz Rzymian.

W ten właśnie sposób Bóg przeprowadzi swój sąd nawet nad niektórymi członkami 144.000.

Objawienie 13:(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Ten werset nam wszystko wyjaśnia. Jest oczywiste, że każdy z nas jest nadal śmiertelny i śmierć czeka na każdego z nas. Było tak przez kilka tysięcy lat. Teraz zdecydowana większość wybranych przez Boga jest Bogu wierna, ale niektórzy będą właśnie w taki sposób wypróbowani.

Co jest ciekawe, niektórzy natychmiast zmartwychwstaną do życia wiecznego, podobnie jak zmartwychwstanie dwóch świadków Bożych.

Objawienie 11:(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.

Podsumowanie

Jest ewidentne, że to wszystko dzięki woli Boga było nam znane, ale teraz jest już przez nas niemal dogłębnie zrozumiane. Czasy Końca już się rozpoczęły i są one pod całkowita kontrolą Boga, Isusa oraz grupy aniołów Bożych, jak archanioł Michał.

Dopiero teraz jest to wszystko zrozumiałe i zaczyna się coraz bardziej widoczny ucisk nad całym światem.

II Ezdrasza 16 (18) Początek boleści oraz wielu narzekań; początek głodu, kiedy wielu zginie; początek wojen, kiedy moce będą przerażone, początek nieszczęść, kiedy wszyscy będą drżeli. Cóż oni będą czynić w tych warunkach, kiedy nieszczęście przyjdzie? (19) Oto głód i plaga, ucisk i udręczenie wysłane jako baty dla skorygowania ludzi. (20) Jednak pomimo tego wszystkiego oni nie odwrócą się od swych nieczystości, ani nie będą zawsze świadomi tych batów. (21) Oto zaopatrzenie będzie takie tanie na ziemi, że ludzie będą myśleć, że pokój jest dla nich pewny i wtedy nieszczęścia powstaną na ziemi. (22) Bo wielu z mieszkających na ziemi zginie z głodu; a ci, którzy przeżyją głód poginą od miecza. (23) I umarli będą porzuceni jak gnój, i nie będzie nikogo, aby ich pocieszyć, bo ziemia będzie spustoszona i miasta będą zniszczone.

Ten ucisk spowoduje wzięcie do nieba niektórych wybranych osób, mężczyzn i kobiet, przeznaczonych do życia wiecznego. Natychmiast po wzięciu do nieba rozpocznie się zgromadzanie Słowian do zaprowadzenia ich na tą samą pustynię ponownie, w celu sądu samego Boga.

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Wzięcie do nieba będzie widoczne oraz zgromadzanie Słowian także. Oba te wydarzenia spowodują olbrzymie zainteresowanie wielu chrześcijan, którym Bóg otworzy oczy na swoje plany.

Poniżej opis starcia zbrodniarzy nasienia węża z Isusem po jego powrocie na ziemię. Czyli to się zrealizuje już niedługo!

II Ezdrasza 13:(3) I spojrzałem, a oto wiatr uczynił coś, jakby figurę człowieka wychodzącego z serca morza. I patrzyłem, a oto człowiek ten pofrunął z chmurami do nieba; gdziekolwiek zwrócił swą twarz aby spojrzeć, wszystko pod jego spojrzeniem się trzęsło. (4) Kiedy jego głos wychodził z jego ust, wszyscy słyszący jego głos topili się jak wosk się topi, kiedy czuje ogień. (5) Potem spojrzałem, a oto niezliczona ilość ludzi była zebrana od czterech wichrów nieba, aby rozpocząć wojnę przeciwko człowiekowi, który wyszedł z morza. (6) I spojrzałem, a oto on wyciął dla siebie wielką górę i poleciał na niej. (7) I ja chciałem zobaczyć region lub miejsce z którego góra była wycięta, ale nie mogłem. (8) A potem spojrzałem, a oto ci, którzy zebrali się aby razem walczyć przeciwko niemu, żeby stoczyć wojnę z nim, bardzo się go obawiali, ale ośmielili się walczyć. (9) I oto, kiedy on widział ruch zbliżającego się mnóstwa, nie podniósł swej ręki i nie dzierżył włóczni ani żadnej broni wojennej. (10) ale widziałem tylko jak on wysłał do przodu ze swych ust jakby strumień ognia i z jego warg płonący oddech, a z jego języka strzelał on do przodu sztormem iskier. (11) Wszystko to było razem połączone; strumień ognia i płonący oddech oraz wielki sztorm, i spadł on na zbliżającą się niezliczoną rzeszę, która była przygotowana do walki i spalił ich wszystkich tak, że nagle nic nie było widać z niezliczonej rzeszy, poza kurzem popiołu i zapachem dymu. Kiedy to widziałem byłem osłupiały.

Teraz wiemy, dlaczego próbowano usunąć księgę II Ezdrasza z Biblii. Ta księga jest niezwykle ważna oraz ujawniająca nam wiele rzeczy, których nigdzie w Biblii nie ma. Ale usunięcie jej całkowicie się nie udało. Wiele rzeczy będzie widocznych dla całego świata.

Mamy przecież TV i smartfony, więc wielu będzie to wszystko widziało na własne oczy.

Chwała i moc Boga i Syna będzie dla całego świata całkowicie widoczna.

 Niech to się wszystko stanie, nasz umiłowany Boże i Panie!