Polacy to 10 pokoleń Izraela!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

W tych trzech artykułach znajdziesz obfite dowody na to, że 12 pokoleniowy starożytny Izrael nadal istnieje na Ziemi, aczkolwiek jest częściowo w rozproszeniu.

Ten artykuł ujawnia nam największą konspirację świata, której niemal nikt na Ziemi nie zna, oprócz masońskich władców. Przyczyną tej sytuacji jest to, że cały szatański świat ukrywa przed nami fakt, że istnieje nadal 12 pokoleń Izraela właśnie w naszych czasach! Nikt o tym jeszcze nie wie, z rzeczywistymi Izraelitami włącznie, którzy oczywiście istnieją. Dowody ich istnienia są niepodważalne.

Jeżeli 10 pokoleń Izraela już nie istnieje, to Biblia nie mówi nam Prawdy.

Świat szatana robi wszystko, abyś nigdy się o tym nie dowiedział. Większość Polaków nigdy nie słyszała o zaginionych 12 pokoleniach Izraela.

W tej pracy dywersyjnej współpracują fałszywi masońscy i szatańscy pasterze Chrześcijaństwa, księża, pastorzy oraz rabini fałszywego żydowskiego Izraela. Powstanie fałszywego Izraela w Palestynie jest także tego dowodem. Izrael żydowski nie jest cudownie umieszczonym przez Boga Izraelem. Żydzi nie wierzą i nie wielbią Boga. Jest także faktem, że nie wszyscy pisarze biblijni są zorientowani w tym temacie.

Trwa niezwykle agresywna i wieloelementowa kampania, której celem jest ukrycie przed całym światem rzeczywistego Izraela, co oznaczało by klęskę planu Boga. Religie indoktrynują Chrześcijaństwo, które wierzy w to oszustwo, które bardzo ubliża Bogu i Synowi!

Aby wyjaśnić status fałszywego Izraela w dzisiejszym Izraelu żydowskim, syjoniści muszą  ujawnić pewne fragmenty wydarzeń dla uwiarygodnienia biblijnych proroctw. A owo ujawnianie natychmiast budzi żywe zainteresowanie mas i chęć poznania prawdy, sprzecznej z Izraelem żydowskim.

Oczywiście plan Boga istnieje i częściowo jest 'realizowany' przez... fałszywy Izrael, którzy nie ma niczego wspólnego: ani z Narodem Wybranym, ani z samym Bogiem. W rzeczywistości syjoniści oraz członkowie Chabadu nienawidzą Boga i potajemnie wielbią Lucypera.

Syjonistyczna organizacja podbiła militarnie tereny Palestyńczyków i przedstawia siebie jako lud 'boży' pomimo tego, że Żydzi Boga z pasją nienawidzą, co jest wyraźnie widoczne na całym świecie - w syjonistycznych rządach oraz w kłamliwych żydowskich mediach, programach TV, kinematografii i muzyce. 

Jest to także widoczne w prześladowaniach Chrześcijan oraz demonstrowanej wrogości do Przykazań Bożych, nienawiści do rasy białej oraz celowemu wyniszczaniu rasy białej według znanego już od kilku lat planu Kalergiego.

W celu niszczenia rasy białej sataniści sprowadzają do Europy wielu wrogich nam imigrantów.

Kim są rzekomi Izraelczycy (nie mylić z Izraelitami) wyjaśnia nam inny artykuł. Izrael. Trzonem fałszywego Izraela jest szczególna rasa ludzka, pozbawiona ludzkich sumień, nazywana także nasieniem węża. Temat jest bardzo złożony i chcąc to zrozumieć, trzeba dokładnie przeczytać podany artykuł.

Niezwykły plan Boga

Proroctwa biblijne podają nam, że w czasach końca Bóg zgromadzi na Ziemi cały 12-to pokoleniowy Izrael. Ale w Izraelu nie ma  przecież 12 pokoleniowego Izraela. W Izraelu są jedynie 2 pokolenia Narodu Wybranego, ale o pozostałej grupie 10 plemion Izraela niemal nikt na Ziemi nie wie i nikt nawet nie słyszał.

Plan Boga - Izrael, czyli genetyczni potomkowie 12 plemion starożytnego Izraela pod berłem Isusa (Jezusa) przejmą władzę nad światem w ziemi Izraela.

Ten Boży plan jest sfałszowany przez rządy syjonistycznego Izraela i jest honorowany przez wszystkie niemal rządy szatańskie na całym świecie. Skąd wiadomo, że ten plan jest fałszywy? Rozpoznać to można bardzo łatwo. Żydzi otwarcie nie wierzą w Boga i nienawidzą Syna Bożego!

Rzeczywiste Królestwo Boże będzie kontynuacją starożytnego Izraela. O to Królestwo modlą się wszyscy Chrześcijanie na świecie, mówiąc Przyjdź Królestwo Twoje. Królem będzie sam Isus Chrystus, pochodzący z pokolenia Judy i króla Izraela, Dawida. Biblia nazywa Go królem Dawidowym.

Bez obecności 12 pokoleń Izraela Królestwo Boże nie może istnieć!

Kwestia istnienia na Ziemi wszystkich 12 pokoleń izraelskich jest fundamentalną kwestią, która stawia na szali naszą wiarę w Boga i w Biblię. Brak tych pokoleń byłby dowodem na fałsz proroctw biblijnych i samej Biblii oraz byłby dla Boga dowodem rzekomej Bożej nieudolności. Nic dalszego od Prawdy!

Zwłaszcza, że Bóg zaprzysiągł swój plan na samego siebie. Przysięgali także na Niego aniołowie. Fałszywe religie chrześcijańskie unikają jakiekolwiek wzmianki o rzeczywistym Izraelu Bożym, pomimo, że oni otwarcie kłamią, że narodem wybranym jest... żydowski Izrael w ziemi izraelskiej.

Proroctwa zapowiadające kompletny Izrael

Mamy w Biblii zapewnienie, że wszystkie pokolenia Izraela będą istniały w obecnym czasie na Ziemi. Bóg poprzez swoich proroków mówi nam zawsze prawdę. Zwrócimy więc uwagę na wersety z Objawienia, które wyraźnie mówią nam o istnieniu 12 pokoleń Izraela - nie Żydów - w czasach końca, czyli teraz

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Biblia nigdzie nie nazywa Izraelitów Żydami.

Jedynie to robią fałszywi pisarze Biblii jak 'apostoł' Paweł oraz ewangelista Łukasz, który napisał także Dzieje Apostolskie. Jedynie w księgach Pawła oraz dwóch księgach Łukasza (ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie) oraz w ewangelii Marka pisze się pozytywnie o Żydach. Biblia zawsze nazywa Lud Boży  Izraelem. Tę nazwę przywłaszczyli sobie współcześni Żydzi w Izraelu.

W całej Biblii poza fałszywymi pisarzami nie ma żadnych pozytywnych cytatów o Żydach.

Bóg wkrótce opieczętuje swoich wybranych ludzi z pośród 12 plemion Izraela. Poniżej wersety biblijne wyraźnie mówią nam o przyszłym zjednoczeniu wszystkich 12 plemion Izraela w czasach końca. Niezwykle mocne słowa samego Boga!

Jeremiasza 31:35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 6 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. 37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Zwróćmy uwagę na niezwykle mocne słowa Boga! Przeczytaj je kilkakrotnie, powoli i przemyśl je dobrze. Jeżeli Bóg stworzył wszechświat, to jedynie On ma moc zachowania potomstwa Izraela. Jeżeli Bóg nie jest w stanie zachować potomstwa Izraela w dniu dzisiejszym, możesz o Biblii natychmiast zapomnieć.

Fizyczny Izrael musi dzisiaj istnieć i taki Izrael rzeczywiście istnieje!

Izajasza 11:(11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

Ten werset mówi nam jedynie o resztce Bożego ludu. To oznacza, że nie będzie wielkiego państwa, ale stosunkowo mała grupa rzeczywistego Ludu Bożego. Oczywiście syjoniści twierdzą, że chodzi o nich, ale ich zbrodnie i nienawiść do Boga zupełnie ich wykluczają jako lud Boga!

Polacy są nie tylko istnieją w Polsce ale istnieją oni także w wielu innych państwach. Podobnie jest z dwoma plemionami Słowian z obecnego Izraela. Ci Słowianie nawet nie wiedzą kim w rzeczywistości oni są! Izraelici zostaną wprowadzeni do ziemi izraelskiej przez samego Boga oraz Syna Bożego.

Odstępcze chrześcijaństwo wraz z Judaizmem na czele, z zaprzedanymi szatanowi pastorami, starszymi, księżmi i rabinami, często uwikłanymi w jeden z najbardziej odpychających grzechów na Ziemi - pedofilię, która cechuje kler katolicki oraz Świadków Jehowy; oni wszyscy popierają syjonistyczny Izrael.

Pedofilia jest szczytową cechą satanizmu! Na domiar złego ŚJ nieświadomie szkalują imię Boga przypisując Mu jedno z imion szatana - Jehowa. Imię Boga brzmi... Bóg. Większość nauczycieli religijnych wyjaśnia, że obecnie proroctwa wypełniają się w sposób duchowy. Kolejne ohydne kłamstwo!

Objawienie należy traktować jako proroctwo literalne, pomimo ukazywanych w nim symboli a finałową bitwę Armagedonu zrozumieć jako rzeczywistą walkę fizycznych, militarnych sił Chrystusa wraz z 144.000 współkróli przeciwko fizycznym wojskom szatana - tutaj na fizycznej Ziemi.

Objawienie jest usiane symbolami wizji fizycznego przejęcia władzy przez Chrystusa na Ziemi, na której obecnie nadal panuje szatan, odpowiedzialny za wszystkie nieszczęścia ludzkie - z śmiercią i chorobami włącznie. Zbawienie ma także na celu uwolnienie nas od fizycznych chorób a nawet... od śmierci!

Temat 12 pokoleń Izraela jest więc fundamentalną doktryną dla każdego Polaka ufającego Bogu, ponieważ istnienie tych pokoleń oznacza dla nas zbawienie. Ich brak... nie daje nikomu szansy na zbawienie. Wszystko to brzmi niezwykle dramatycznie, ale sam Chrystus objawił nam Dobrą Nowinę!

Wszystkie 12 pokoleń Izraela istnieją i nigdy nie zaginęły!

Zaginione 10 pokoleń Izraela to... Polacy!

Sprawdźmy kilka dowodów! Mamy różnego koloru oczy, włosy, różne odcienie skóry i żadna rasa ludzka nie posiada takiej różnorodności wyglądów, jakie posiadają ludzie biali. Możemy postawić w rzędzie 100 osób i nikt się nam nigdy nie pomyli.

Postawmy w kilku osobnych rzędach Murzynów, Chińczyków, Egipcjan, Eskimosów, Indian indyjskich czy amerykańskich i natychmiast zobaczymy wiele identycznych cech tych ludzi, stosunkowo łatwo narodowo rozpoznawalnych. Większość Chińczyków czy Japończyków ma oczy czarne, włosy także i bardzo podobną skórę.  Nie ma pośród innych ras aż tak wielkiej różnorodności, jaka istnieje pośród rasy białej.

Najważniejsze jest to, że wszyscy ludzie ze wszystkich ras mają identyczne szanse na zbawienie. Jako ludzie biali oraz jako dzieci Boże mamy wiele powodów do dumy. Rasa białych była i jest początkiem oraz kolebką ludzkiej cywilizacji.

Dlaczego tytułuję 10 pokoleń Izraela Polakami?

Wyjaśnienie jest w poniższym cytacie II księgi Ezdrasza!

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę, gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Najważniejsze zdanie mówi nam, że... (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu. To  ściśle oznacza, że rzeczywiści Izraelici mieszkają tam nadal i niedługo będą ponownie wracali do Izraela.

Co jest szczególnie ciekawe, niemal nikt nie słyszał i nie wie, gdzie znajdowała się oraz nadal istnieje kraina Arzareth. Znajduje się ona niemal w linii prostej z wcześniejszymi granicami Polski. Przybliżona odległość od Assyrii wynosi na oko ponad 2000 km a podróż Izraelitów trwała półtora roku.

Jednak nikt na Ziemi nie 'pamięta'; ani o Arzareth ani o Izraelitach, którzy do tej ziemi dotarli oraz na niej zamieszkali i mieszkają do dzisiaj. Co jest najbardziej zdumiewające, także zginęły wszelkie dane o narodzie polskim, co do którego istnienia wiemy, że istnieje on co najmniej od roku 960 czasów Mieszka I.

Trzeba do tego roku 960 odjąć 300 lat = 660 n.e. a będziemy znacznie bliżej do Izraelitów, którzy odeszli od Assyryjczyków i ruszyli na nie zamieszkaną Europę. Tymczasem mamy brak wiedzy o powstaniu Polski oraz wiedzy, co się stało z 10 pokoleniami Izraela w tym samym miejscu.

Mamy więc ukazane w ten sposób cuda narodowe rzeczywistego Ludu Bożego. Obecne władze być może nie wiedzą, gdzie, jak i kiedy dotarli Izraelici po ucieczce z Asyrii. Zwróćmy jednak szczególną uwagę na kłamstwa historyczne odnośnie Izraelitów czyli... Polaków.

Istnieją kłamstwa o zamieszkanej Europie w tym szczególnym czasie, ale Biblia mówi nam otwarcie, że Europa była wtedy całkowicie pusta. Dlatego z tej przyczyny Izraelici udali się dla bezpieczeństwa do nie zamieszkanej ziemi na północy od Assyrii.

Oczywiście MUSIMY uwierzyć wyłącznie Biblii, ponieważ inne źródła podają nam wyłącznie kłamstwa. Wystarczy włączyć TV lub zacząć czytać gazety. Same kłamstwa i to na całej Ziemi! A w Biblii kłamstw nie było i nadal nie ma!

Pierwsze kłamstwo szatańskie.

Izraelici byli już w niezamieszkanej ziemi Europy. Zniknęli? Zostali wymordowani ci, którzy uciekli od bardzo mocnej militarnie Assyrii? W tym świetle kłamstwo Wikipedii czy innych źródeł jest oczywiste. Nikt nie podał nazwy państwa, które mogłoby całkowicie zniszczyć kilka milionów dobrze uzbrojonych ludzi!

Drugie kłamstwo szatańskie.

Mieszko I. Nagle został królem i nagle powstało nowe państwo, Polacy! Skąd się nagle Polacy wzięli w Polsce, skoro Europa nie była zamieszkana? Jak długo Polacy czekali na Mieszka jako króla? Ile dni czy też lat, a może i setek lat?

Tak wygląda fałszywa historia państwa polskiego. Nagle pojawili się Polacy i natychmiast mieli króla i istnieją oni do dzisiaj!

Trzecie kłamstwo szatańskie.

Polacy wygrali wielką bitwę pod Grunwaldem. Walczyli tylko Polacy i Litwini pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda przeciwko Krzyżakom, wojskom Watykanu oraz najlepszym rycerzom z całej Europy Zachodniej.

O czym ta bitwa świadczy?

Świadczy ona o typowej nienawiści nasienia węża do Polaków (Izraelitów). Zbrodniarze krzyżaccy i watykańscy dążyli do całkowitego zniszczenia Polski i Polaków, ale najwyraźniej Bóg im na to nie pozwolił. Była to kolejna próba zniszczenia rzeczywistych Izraelitów przez Watykan i Krzyżaków.

Izraelici uciekli wraz z kobietami i dziećmi z Asyrii!

Tutaj mamy cytat z Wikipedii, która nam to częściowo podaje...

W 722 p.n.e. Asyryjczycy dowodzeni przez Salmanasara V, a później przez Sargona II, podbili północne królestwo Izraela, zniszczyli jego stolicę Samarię. Wypędzili także Izraelitów, którzy na wygnanie udali się do Chorasanu, obecnie będącego częścią wschodniego Iranu i zachodniego Afganistanu. Ci, którzy zostali deportowani, to Dziesięć Zaginionych Plemion. Według żydowskiej tradycji zniknęły one z kart historii, pozostawiając tylko plemiona Beniamina, Judy i lewitów, którzy dali początek współczesnym Żydom.  Wikipedia

Ten cytat nam wszystko dokładnie wyjaśnił. Żydowska 'tradycja' nam to... 'wyjaśniła'. Polacy to nie Żydzi, którzy nigdy nie byli narodem wybranym przez Boga i zawsze byli wrogami Boga oraz rzeczywistego Narodu Wybranego. To dzisiejsi Polacy są nadal rzeczywistymi Izraelitami - 10 pokoleń.

Ziemia Arzareth to obecna ziemia Polski, w której mieszka przez dwa tysiąclecia spora część Polaków, czyli 10 pokoleń Narodu Wybranego.

Pozostałe 2 pokolenia to nasi bracia w Izraelu. Oni chyba o tym jeszcze nie wiedzą, ale zostaną oni o tym przez Boga we właściwym czasie poinformowani.

Ziemia polska to biblijny Arzareth a mieszkańcy Polski to w małej już liczbie Polacy, znienawidzeni przez tysiąclecia przez Żydów. Oni są przyczyna, dla której księga II Ezdrasza została usunięta z Biblii. Ale jest ona nadal dostępna... w polskiej Biblii Mesjańskiej!

Osiągnięcia naukowe, technologiczne, kulturalne, socjalne, medyczne i higieniczne stawiają rasę białych bezspornie na pierwszym miejscu na świecie.

Skrajnymi i negatywnymi przykładami są wszystkie narody Afryki, Australii i Ameryki Północnej. Przez tysiące lat ludzie z tych lądów nie byli w stanie zbudować statku, który mógłby dotrzeć do innego kontynentu.

Z tego powodu słudzy szatana starają się zabić w nas wszelkie pozytywne uczucia do własnej rasy i narodowości i właśnie ze względu na wybór Boga tego Ludu, świat pod kierownictwem szatana dąży do całkowitego wyniszczenia Bożego Ludu czyli Polaków (Izraelitów) - trzonu rasy ludzi białych.

W większości białych krajów Europy obserwujemy ekstremalny rasizm koszernych rządów przeciwko białym, którzy mają coraz mniej świadczeń socjalnych, otrzymują mniejsze szanse na zatrudnienie a w przypadku popełnienia najmniejszego przestępstwa biali otrzymują znacznie surowsze wyroki w porównaniu z Murzynami, Aborygenami czy innymi rasami, które rzadko... pracują.

Przyczyną rasizmu przeciwko białym jest fakt, że część głównej rasy białej to zaginione plemiona Izraela, czyli Polska, a świat szatana czyli nasienie węża zaciekle nas zwalcza. Na ich celowniku są także ortodoksyjni Żydzi, którzy byli również prześladowani i bestialsko mordowani podczas II Wojny Światowej. Ich prześladowania trwają nadal.

Sprawdźmy wiele biblijnych dowodów korzeni rasy białej. Zacznijmy od Abrahama.

Przymierze Boga z Abrahamem

Abraham miał żonę - Sarę, kobietę niezwykłej urody i egipski faraon chciał ją posiąść. Bóg do tego nie dopuścił. Najwyraźniej dlatego, aby zachować czystą genetykę tego małżeństwa. Zwróćmy uwagę na niezwykle istotny szczegół. Faraon oraz jego słudzy mogli posiąść każdą kobietę egipską i nikt nie mógłby ich przed tym powstrzymać. W przypadku Sary, faraona powstrzymał sam Bóg.

Rodzaju 12:17 Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. 18 Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją?

Abraham był bratem a także kuzynem swej żony!

Rodzaju 20:12 Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją.

Opis króla Dawida podaje nam, że Dawid był rumianym, rudym człowiekiem o niebieskich oczach.

I Samuela 16:12 Posłał więc, by go sprowadzić. Miał on jasne włosy i piękne oczy. Był urodziwy. (Biblia Poznańska v.1.5)

Inne przekłady tłumaczą ten werset - był rudy! Definitywnie cecha białego człowieka.

Wróćmy jednak do pięknej żony Abrahama.

Rodzaju 12:14 Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna.

Nietrudno się domyślić, że Sara była białą kobietą i Abraham, będąc jej bratem od strony ojca także był człowiekiem białym. Abraham otrzymał od Boga obietnicę błogosławieństwa Bożego dla całej Ziemi, za pośrednictwem jego potomstwa.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Czyli dzięki potomstwu Abrahama Bóg będzie błogosławił reszcie ludzkości, czyli dzięki potomstwu Abrahama reszta ludzkości otrzyma Królestwo Boże. Następnie Bóg rozszerzył ową obietnicę na Izaaka, obiecanego wcześniej syna Abrahama.

Rodzaju 28:14 Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

Warunkiem tego przymierza z Bogiem była kontynuowana doskonałość Abrahama. Bóg mu obiecał, że jego potomstwo otrzyma całą ziemię. W tym przypadku Bóg powtórzył owo przymierze z Izaakiem.

Obietnica Boga do Abrahama jest obietnicą wieczną, ponieważ Abraham nigdy Boga nie zawiódł. Był on posłuszny nawet w sytuacji ewentualnej ofiary z własnego syna.

Abraham przypomina nam samego Boga, ponieważ bez wahania zgodził się na ofiarowanie jedynego syna, Izaaka. Bóg powstrzymał Abrahama przez zabójstwem syna - była to jedynie bezkrwawa 'ofiara' z Izaaka - dowód bezwzględnego posłuszeństwa Abrahama wobec Boga. Dlatego Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem!

Przymierze Boga z Abrahamem nadal obowiązuje Boga, ponieważ nie zostało przez nikogo złamane a zawsze prawdomówny Bóg obietnicę swoją kilkakrotnie potwierdził!

Kilka dowodów

hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że egipskie rody faraonów to rządy ludzi białych. Niedawno zbadano DNA mumii Tutenkhamena i okazało się, że posiada on geny ludzi białych, czyli Europejczyków - http://www.youtube.com/watch?v=Y_zBVrgwkb4 Wybierz język polski w tym filmie.

Potężny artykuł na temat badań naszego DNA. Drzewo genealogiczne ludzkości. Okazuje się, że rzeczywiście pochodzimy od jednego wspólnego przodka - Adama.

W tamtym czasie rasa biała nie dotarła do Europy. Skąd więc owe geny w rodzinach faraonów? Najprawdopodobniej ingerencja upadłych aniołów i ich zabawy w DNA z rodowitymi Izraelitami, czyli znacznie wcześniejsze, spowodowały istnienie super inteligentnych hybrydów w Egipcie, którzy potrafili wybudować piramidy, których budowa dzisiejszym sprzętem i technologią nie jest jeszcze możliwa.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz

Co jest szczególnie interesujące - kiedy  badacze DNA zauważyli, że opublikowane dane w tym temacie w pełni potwierdzają Biblię wraz z pochodzeniem człowieka od Adama, zaczęto wiele danych fałszować. Czyli możemy spodziewać się narastających kłamstw i oszustw, których celem jest ukrycie przed nami Prawdy biblijnej. DNA jest największym bólem głowy dla większości naukowców.

Asyryjskie gliniane tabliczki.

Istnieje olbrzymia kolekcja glinianych asyryjskich tabliczek - 23,000, znalezionych na terenie starożytnej Niniwy i początkowo odkrycie ich nie uważano za niezwykle istotne. Jednym z powodów było to, że nie były one skatalogowane. Tabliczki te głównie omawiają sprawy królestwa Asyrii.

Niektóre z nich są datowane na rok 707 p.n.e. czyli okres uwięzienia 10 pokoleń Izraelitów w Asyrii. Największym problemem była identyfikacja Izraela, ponieważ Asyryjczycy nazywali Izrael inaczej i przez długi okres czasu od przetłumaczenia tabliczek nie zauważono, że tabliczki te mówią o... Izraelu!

Właśnie z tych tabliczek wiemy dzisiaj dokładnie, co stało się z 10-cioma pokoleniami Izraela. Autorem tej książki jest E. Raymond Capt i historia Izraelitów jest opisana w jego książce, która powstała w wyniku odczytania tych tabliczek.

Oczywiście dzisiejsi Żydzi się nie cieszą z tego, że ich bracia się odnaleźli i media tego faktu nie nagłaśniają. Missing Links Discovered in Assyrian Tablets. Jest także film z autorem tej książki - http://www.youtube.com/watch?v=g0Vjv-eEUTw [EN].

Autor ujawnia, że Asyryjczycy nazywali Izraelitów - Gimira. W filmie tym Capt informuje nas, że owe tabliczki są częścią królewskiej biblioteki króla Sargona II. Przetłumaczono je w 1930 roku na uniwersytecie w Michigan (USA) i właśnie z powodu braku znajomości tego słowa - Gimira - nie zdawano sobie sprawy z tego, że w tych tabliczkach jest zawarta poważna część historii 10 pokoleń Izraela.

Według tych tabliczek Izraelici początkowo zamieszkiwali tereny przygraniczne Asyrii, będąc naturalną zaporą przed najeźdźcami. Z czasem Izraelici odzyskali wolność pomagając Medo Persom podbić Asyrię i usadowili się właśnie w górach Kaukazu. Z tego miejsca rozpoczął się marsz na Europę.

Część Izraelitów dotarła do Afganistanu, Iranu, Iraku oraz Indii. Indie posiadają sporo dowodów na Izraelitów przybyłych do Indii w starożytnych czasach. Niesłusznie nazywa się ich Żydami. Są to Izraelici! We wszystkich tych państwach istnieją wyraźne ślady rasy białej.

Nas się stale okłamuje, że Chrystus posługiwał się językiem aramejskim, (ponieważ za Jego czasów Żydzi mówili po aramejsku) dialektem judeo - aramejskim. Kapłani i Herod - z pewnością znali ten język, ale cały Izrael w czasach Chrystusa posługiwał się głównie językiem greckim.

Dlatego w tym języku napisano Chrześcijańskie Pisma Greckie, w których masowo cytowano będącą w tym czasie w powszechnym użyciu także w języku greckim Septuagintę LXX.

"Jednym z najbardziej zaskakujących faktów odnośnie nagrobnych inskrypcji jest fakt, że większość z nich jest w języku greckim - około 70 procent, 12 procent jest w języku łacińskim, a tylko 18 procent jest w języku hebrajskim lub aramejskim

Sprawdźmy, dlaczego plemię Dana nie jest brane pod uwagę w księdze Objawienia.   

Pokolenie Dana

Interesujące jest proroctwo odnośnie tego szczególnego pokolenia.

Rodzaju 49:16 Dan - sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie. 17 Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.

Powyższy werset stawia ród Dana w wielce niepochlebnym świetle. Praktycznie proroctwo to czyni go współpracownikiem szatana.

Dan - znaczy - sędzia. Oprócz sędziego Samsona nikt z pokolenia Dana nie sądził ludu Bożego. Czyżby w czasach końca Dan miał być sędzię ludu Bożego? Jeżeli z pokolenia Dana wystąpi ostatni szatański król, który w czasie Wielkiego Uciski zacznie zmuszać Chrześcijan do przyjmowania znaku Bestii, w ten sposób stanie się on sędzią Izraela. Bóg jedynie wykona wyrok - nagroda - życie wieczne dla posłusznych lub wieczna śmierć dla ludzi opowiadających się za szatanem.

Pokolenie Dana samo odłączyło się od Izraela.

Na temat plemienia Dana można napisać niezłą książkę. Ale skupmy się jedynie na streszczeniu ciekawego artykułu z tego linku. http://www.theendtimesobserver.org/archives/index.php?id=331 [EN]

Dan uwikłał się w ekstremalne bałwochwalstwo, porzucił wylosowane miejsce zamieszkania i Danici byli  głównym materiałem kompozycji genealogicznej Spartan. To Danici wybrali sobie Hermon jako górę Sion - nie mylić z górą Syjon i w ten sposób odłączyli się sami od pozostałych plemion Izraela.

Sprawa różnicy pomiędzy Sion a Syjon jest szczególnie ważna, ponieważ Syjon jest wzgórzem w mieście Dawida - Jerozolimie, która nadal nie jest kontrolowana przez... syjonistów. Mamy kilka miejsc nazywanych Sion [EN] - jedno z nich jest w Szwajcarii, gdzie Kościół Katolicki posiada swoją najstarszą diecezję. Polska wersja Wikipedii prawie nic na ten temat nie mówi. Link - Sion.

Wynika jasno, że Syjon w Jerozolimie to wzgórze Boga, a Sion, czyli Hermon Danitów to wzgórze... szatana. Temat niezwykle ciekawy i warty dokładniejszego zbadania! Wróćmy jednak do pokolenia Dana.

Homer podaje w Iliadzie, że Spartanie to Danici.

Znany z ataków na Izrael - Antioch IV Epifanes pochodził właśnie ze Sparty. Elita rządząca Rzymem także posiadała pochodzenie spartańskie, czyli pochodzenie z plemienia Dana, które otwarcie zbuntowało się przeciwko Bogu.

Antioch IV był prototypem przyszłego Antychrysta.

W ten sposób jest widoczna jak na dłoni wyraźna kompozycja wrogów Boga i jego Narodu Wybranego.

Spisek przeciwko ludowi Bożemu

Za czasów Isusa ludzie mieszkający w Judei składali się głównie z Judejczyków, Beniamitów oraz Leviego, czyli pokolenia kapłańskiego. Ale większość mieszkańców to byli Edomici (Żydzi - Herod Wielki) oraz ich sąsiedzi - Samarytanie.

Zaczyna wyłaniać się pewien interesujący, bardzo logiczny schemat walki szatana z ludem Bożym. Edomici byli zmuszeni do przyjęcia Judaizmu. Wielu z nich stosowało czary - Kabałę i Talmud, będąc faryzeuszami, których Chrystus nazwał plemieniem żmijowym, czyli potomkami nasienia szatana. 

Rzymianie z rodu Dana okupowali Palestynę, a Edomita Herod był królem poddanym Rzymowi.

Jest więc doskonale widoczne, w jaki sposób siły szatana atakowały 3 plemiona Izraela. Nawet pośród apostołów był jeden sługa szatana - Judasz. Po jego śmierci jego rolę przejął  'apostoł' Paweł z Tarsu.

Dzisiejsze pokolenia Dana to także.... Żydzi oraz Rzymianie, czyli... symbioza WATYKANU z syjonizmem - ludzi posiadających korzenie pokolenia Dana. Watykańscy Jezuici uważają się się za Żydów. Ludzie ci są najbardziej oddanymi sługami szatana. 

Spośród czystych 12 pokoleń Izraelitów Bóg wybierze po 12.000 najwierniejszych sług czyli 144.000. Objawienie nie wspomina na temat pokolenia Dana. Nic dziwnego, że szatański świat pragnie odszukać genetyczne dane każdego człowieka, aby jeszcze skuteczniej prześladować lud Boży.

Czerwone strzałki ukazują nieustanny atak synagogi szatana na Żydów ortodoksyjnych, oraz na resztę ludu Bożego. To właśnie Żydzi ortodoksyjni byli mordowani w Holokauście. Syjoniści współpracowali w tych zbrodniach z Hitlerem.

Oto rzeczywista historia świata. Oto rzeczywiste przyczyny obecnego kryzysu - oto przyczyny dwóch wojen światowych oraz usilnych dążeń do III Wojny Światowej. Jest także oczywiste, dlaczego właśnie z plemienia Dana Bóg nie wybierze 12 tysięcy opieczętowanych Izraelitów do grona 144.000.

Czy Polacy mają zapewnione zbawienie?

Odpowiedzią są poniższe wersety biblijne, które ponownie stawiają tą kwestię we właściwej perspektywie.

Powtórzonego Prawa 9:(3) Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. (4) Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie: bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. (5) Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (6) Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku.

Fakt, że Polacy to zaginione 10 pokoleń Izraela dodaje nam więcej wiary w nieomylne proroctwa biblijne, ale w niczym nie zmienia to prostego faktu, że jedynie posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Prawa jest gwarancją zbawienia.

Zwrócimy uwagę, że Bóg nie dopuścił, aby jego Naród Wybrany i  wyzwolony w cudowny sposób z rąk egipskiego faraona posiadł ziemię Kanaanu, ale za jaskrawe bunty, nieposłuszeństwo i łamanie Prawa, Bóg zatrzymał Izraelitów na pustyni przez 40 lat.

Jest to bardzo ważne dla nas ostrzeżenie.

Boże plany są najważniejsze i nie podporządkowanie się Bogu może wielu z nas pozbawić nie tylko Ziemi Obiecanej ale nawet pozbawić nas życia. Katoliccy bałwochwalcy będą musieli zaprzestać wielbienia 'matki boskiej'! Brak posłuszeństwa spowoduje powrót do Polski czy... gdziekolwiek indziej!

Zbawieni będą jedynie ci, którzy są posłuszni wobec Prawa Bożego.

Jedyna poważna różnica pomiędzy resztą świata a Narodem Wybranym jest wybór 144.000 współkróli Chrystusa. Tylko oni stanowią bezpośrednią część 12 pokoleń Izraela. Spoza 12 pokoleń Izraela nikt nie wejdzie do tej grupy braci i współkróli  Chrystusa.

Ale reszta ma jednakowe szanse na zbawienie.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Jest to Przymierze Abrahamowe.  Bóg przysiągł to na samego siebie! Czyli... jeżeli nie ma na ziemi 12 pokoleń Izraela, to zapewnienia Boga są niewiele warte! To jest niezwykle budujące, że mocny i mądry Bóg w taki niezwykły sposób zachował cały swój lud przy życiu i ponownie go wyzwoli z rąk szatana.

Jest ewidentne, że nadal istnieje 10 pokoleń Izraela. Są to Polacy.

I co najważniejsze - zdecydowana ich większość wierzy w jednego w Boga Biblii, Stworzyciela Nieba i Ziemi - pomimo kolosalnych błędów i coraz intensywniejszych prześladowań.  Ale także jest to najbardziej bałwochwalcza część rasy białej, co zapowiadają proroctwa.

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że Isus został posłany do zaginionych owiec Izraela.

Mateusza 10:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Isus Chrystus pojawił się na Ziemi w celu pierwszego kroku do... zjednoczeniu Izraela. Pojawił się pośród Judejczyków i wyraźnie zaznaczył cel swojej misji.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Wnioski są oczywiste. To my, lud zwany Polakami jesteśmy rzeczywistymi 10 pokoleniowymi Izraelitami i jesteśmy oraz nadal będziemy pod władzą Boga oraz Syna Bożego, Isusa Mesjasza. Polacy to właśnie owe inne owce, mieszkające poza Izraelem.

Podsumowanie

Za wszelką cenę unikaj mas mediów i nigdy nie wierz w oficjalne informacje, ponieważ tak mas media jak i rządy zgodnie współpracują ze sobą pod nadzorem szatana, tocząc wielką wojnę przeciwko rzeczywistemu Izraelowi.

Na czele zbrodniarzy nasienia węża stoi... Watykan, który jest głównych architektem doktryny lucyferiańskiej i głównym manipulatorem wydarzeń światowych. Widzimy wyraźnie, że Biblia jest jak zwykle wiarygodna i prawdomówna.

Bóg nie zapomniał o swoim ludzie ani o swojej przysiędze!

Szatan postanowił wyrządzić ludowi Boga największe szkody, używając przeciwko ludowi Chazarów, Edomitów, Danitów oraz hordy Islamu. Do tej pory wywołano 2 wojny światowe w sercu Europy, niesłusznie nazywane światowymi, ponieważ głównym celem był lud Boży - Polacy - rzekomo zagubione pokolenia Izraela oraz ortodoksyjni Żydzi - Judejczycy.

W zamian za rzeczywisty Izrael szatan daje nam fałszywy syjonistyczny Izrael - świecki i morderczy stan - tzw. synagogę szatana, która zwalcza 12 pokoleń rzeczywistego Izraela, z ortodoksyjnymi Żydami włącznie.

Uczciwi 'Żydzi' czyli Judejczycy, posłuszni Torze są także otwartymi wrogami syjonizmu, który ich zdaniem jest największym złem, oraz wrogiem Biblii i Boga.

Władze pod kierownictwem szatana prowadzą od 300 lat zaciekłą wojnę przeciwko ludowi Bożemu! Celem jest zniszczenie maksymalnej ilości ludzi białych a pozostałą przy życiu resztę będzie się zmuszać się do wzięcia szczepień. Po upadku Watykanu Bestia szatańska obejmie władzę nad całym światem. 

Tutaj ukazane są sposoby, w jakie nas fizycznie i moralnie wyniszczają - Tajemnicze Przymierze. Wiele istotnych szczegółów jest ukazane także w Protokołach Mędrców Syjonu oraz w Planach 3 Wojen Światowych. Wszystkie rasy mają szanse na zbawienie. Bóg to osobiście w taki sposób zapowiedział.

Zachariasza 8:23 Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Istnieje wielu Chrześcijan na wszystkich kontynentach świata. To do nich skierował Bóg te słowa oferując im zbawienie. Wielu z nich ginie każdego dnia z rąk Islamistów czy innych zbrodniczych fanatyków religijnych, a oddziały NATO wspierają ich w walce z Chrześcijaństwem oraz sprowadzają ich do krajów o białej populacji w celu eksterminacji białych Chrześcijan.

O masowych mordach ludzi białych mas media rzadko wspominają.

Istnienie 12 pokoleń Izraela po tak długim okresie rozproszenia wskazuje wymownie nam, że  Bóg okazał się Wszechmocny i Prawdomówny. Jego proroctwa są nieomylne! Możemy z wielką ufnością wyczekiwać obiecanego przez Boga Królestwa Bożego na Ziemi.

Jeżeli cały Izrael istnieje na Ziemi i jest ciemiężony, upadlany przez wrogów swoich i  będący przez wiele lat w całkowitej niewoli władz, czyli sług szatana. to nam wyjaśnia, dlaczego jest nam tak ciężko żyć w okowach koszernych satanistów.

Więcej szczegółów na temat detalicznego planu wybawienia ludu Bożego w linku - Wybawienie ludu Bożego.

Część druga tego artykułu.

Część trzecia. Wersety biblijne potwierdzające Boże plany dla Izraela!