Żydzi to Edomici

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Wielu badaczy Biblii uważa, że Żydzi są Chazarami czy też Żydami Sefardyjskimi. Tymczasem badania biblijne i historyczne rzucają na to nieco inne światło..

Zacznijmy od wyjątkowo ciekawego fragmentu Ewangelii Jana, który wiele nam wyjaśnia.

Jana 8:(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

Mamy bardzo ciekawy werset, który nam bardzo wiele ujawnia. Pomimo zaciekłego fałszowania tekstów biblijnych i wielu proroctw, często znajdujemy czystą prawdę, która czasami niemal wyskakuje z Biblii wprost na nas, a my często nie wierzymy naszym oczom. Podobnie jest z powyższym wersetem, który ujawnia nam bardzo wiele.

Jezus (Isus) mówi do Żydów, nie do Izraelitów oraz nie do Judejczyków. To Żydzi są ewidentnymi słuchaczami Isusa. A oni odpowiadają, że są potomstwem Abrahama, co jest zgodne z prawdą. Edomici to potomkowie Abrahama, synowie pierwszego syna Abrahama, Izaaka, który spłodził bliźniaków; Jakuba i Ezawa. Ten ostatni, Ezaw odłączył się od rodu Abrahama i z jego linii rodowej powstał naród Edomitów, zamieszkujący Idumeę. Kluczowym dowodem na tożsamość Żydów jest dalsza część wersetu... nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli.

Wszystko więc jest zgodne z prawdą. Isus mówił do Żydów, ale nie do Judejczyków. Owymi 'Żydami' byli w tym czasie właśnie Edomici, czyli potomkowie syna Izaaka, Ezawa którzy odłączyli się od rodu Abrahama i ustanowił własne państwo, Edumeę.

2 Królewska 16:(6) W tym to czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków, Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego.

Septuaginta LXX  tak przedstawia powyższy werset.

2Kings 16:6 At that time Raasson king of Syria recovered Ælath to Syria, and drove out the Jews from Ælath, and the Idumeans came to Ælath, and dwelt there until this day.

Aram to... Syria a Syryjczycy to... Edomici, czyli potomkowie faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Właśnie na Elat kończyło się królestwo Edomitów, czyli Raason usunął Judejczyków z Elat, które było daleko na południe od Judei. Jest samo ewidentne, że Judejczycy nie mieli prawa do Elat ponieważ było ono daleko od Judy.

 

Najwyraźniej wojna przeciwko Edomitom Syrii jest oszustwem i oba państwa - obecny Izrael (Chazarzy/Edomici) oraz Syria (Edomici) - razem wyniszczają Chrześcijan w tym regionie!

Bóg zmienił imię, bliźniaka Ezawa, Jakuba i nazwał go imieniem Izrael. Dlatego linia rodowa Izraelitów bierze się właśnie od Jakuba (Izraela) a nie od Ezawa. Żydzi czy raczej Edomici w czasach Chrystusa byli więc potomkami Abrahama, będąc także potomkami Ezawa, syna Izaaka.

Edomici nie wielbili Boga Izraela. Najpierw Juda Machabeusz podbił Idumeę w roku 163 p.n.e. a następnie całkowicie ich sobie podporządkował John Hyrcanus w 125 roku p.n.e. i zmusił ich na przejście na Judaizm i w ten sposób włączył ich do królestwa Judy. [EN]

W ten sposób za czasów Chrystusa nasienie węża, czyli Edomici stanowili już integralną część Judei i jak to w zwyczaju nasienia węża, całkowicie sobie podporządkowali Judeę - Herod Wielki był królem - a faryzeusze i Sanhedryn najprawdopodobniej złożeni także z Edomitów, których Isus tytułował plemieniem żmijowym, dyktowali Judejczykom zniekształcone wierzenia religijne.

Ale Bóg obiecał przywilej Narodu Wybranego potomstwu Izraela - a nie potomstwu Ezawa. Są ku temu bardzo ważne przyczyny. Jest zgodne w prawdą, że Edomici nigdy nie byli u nikogo w niewoli, jak to powiedzieli wprost Chrystusowi, który temu także nie zaprzeczył.

Ale jedynie Izraelici, potomkowie Jakuba (Izraela) byli w niewoli w Egipcie i z owej niewoli wyzwolił ich sam Bóg.

Owa prawda wyraźnie ukazuje nam, kim byli ludzie podający się za Judejczyków nazywający siebie Żydami. Byli to bez wątpienia Edomici, którzy nie mieli wiele wspólnego z Chazarami, którzy pojawili się dopiero około roku 650 n.e. Wiadomo także, że król Herod był także Edomitą i najprawdopodobniej faryzeusz... Paweł także był Edomitą.

Dlaczego Bóg wybrał Jakuba ale odrzucił Ezawa?

Rodzaju 26:(34) A gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Chetyty Elona. (35) Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki.

Kim byli i skąd się wzięli Chetyci?

Rodzaju 10:(15) Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,

Obie żony Ezawa były więc córkami potomków Cheta, który był potomkiem Kanaana, a potomstwo Kanaana zostało wyniszczone przez Boga podczas wejścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej, wtedy zwanej właśnie Kanaanem, którego mieszkańcy byli gigantami, czyli plemieniem węża (szatana) ponieważ byli oni potomstwem szatana oraz upadłych aniołów. Najwyraźniej już za czasów Jakuba i Ezawa ten proceder miał miejsce i córki kananejskie nie powinny być brane na żony dla synów Abrahama, właśnie z powodu skażenia genami upadłych aniołów.

Ezaw nie tylko wzgardził swoim pierworództwem. Wzgardził on także wolą Abrahama, aby żenił się jedynie z kobietami związanymi z Abrahamem oraz jego rodziną, która nie była skażona anielskimi genami. Kananejczycy byli już czasach Ezawa skażeni w poważny sposób i potomstwo Ezawa z kobietami kananejskimi nie miało już dla Boga żadnej wartości.

Bóg cenił sobie wyłącznie potomków Adama i Ewy, którzy posiadali czyste, Boże geny ludzkie. Abraham był także czysty genetycznie i czystość ta przeszła nas Jakuba (Izraela).

Mówiąc inaczej, Bóg troskliwie chronił geny swoich stworzeń ludzkich. I to było przyczyną segregacji rasowej pomiędzy Izraelitami z nasienia Abrahama oraz pseudo ludźmi, którzy byli mieszanką genów ludzkich oraz szkodliwych genów upadłych aniołów oraz szatana.

Owe hybrydy upadłych aniołów - czyli nasienie węża - znane są z braku ludzkich uczuć i sumień objawia się to w ich niezwykłym okrucieństwie oraz we wszelkich możliwych zboczeniach seksualnych, m.in. w pedofilii. Wiele szczegółów o nasieniu węża znajdziesz w tym linku - nasienie węża. Oczywiście upadli aniołowie nie tylko mieli seks z kobietami Edomitkami ale z wieloma innymi rasami, jak rasa chińska, japońska czy kobiety Iranu.

W ten sposób Chazarzy byli potomkami różnych ras, których jednoczyły geny upadłych aniołów oraz szczególne okrucieństwa podczas podbojów. Wszędzie, gdzie były masowe tortury oraz seks z dziećmi a nawet niemowlętami istotami odpowiedzialnymi za to byli członkowie nasienia węża, którzy założyli własne niezwykle okrutne królestwo Chazarów, zjednoczonych... Judaizmem.

To potomstwo szatana i upadłych aniołów Bóg nazywa - nasieniem węża.

Potomstwo szatana Isus (Jezus) nazwał plemieniem żmijowym. Zwróćmy ponownie szczególną uwagę na tę niezwykłą wypowiedź Syna Bożego.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. (36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. (37) Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! (38) Oto wam dom wasz pusty zostanie. (39) Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.

Według powyższej wypowiedzi Syna Bożego Edomici  w rzeczywistości byli także potomkami samego szatana. Najwyraźniej Kanaan był potomkiem szatana także, ale ta linia rodowa ponownie jest potwierdzona przez samego Chrystusa, który nasienie węża czyli szatana obciąża winą za śmierć sprawiedliwego Abla.

Oznacza to, że Syn Boży doskonale wiedział, co wydarzyło się w ogrodzie Eden i wyraźnie potwierdził, skąd się wzięło nasienie węża, czyli wprost od Kaina, który był bezpośrednim synem węża w Edenie.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Ojcem Kaina według tych wersetów był sam szatan. Bóg wydał wyrok śmierci na szatana (węża) za już popełnioną przez niego zbrodnię!

Szatan i upadli aniołowie niemal zniszczyli genetycznie rodzaj ludzki i ich działania spowodowały masę wielkich nieszczęść, okrutnych wojen, przedziwnych zboczeń nie tylko w stosunku do ludzi ale nawet w stosunku do zwierząt. To oni są odpowiedzialni za potop!

Napisałem kiedyś taką opinię na temat wielu tekstów biblijnych.

Wielka ich część posiada matematyczną dokładność, co wymaga bardzo wnikliwego czytania.

Powyższe wersety właśnie świadczą wymownie, że słowa Isusa (Jezusa) oraz słowa Boga Ojca są głównymi tekstami, które są nazywane Słowem Bożym. Ich dokładność i precyzja jest często zdumiewająca. A to także świadczy o tym, że Biblia nie jest pisana przez jakichś filozofów czy hebrajskich pastuchów, jak to nam zarzucają przeciwnicy Boga i Syna.

Złożoność i precyzja owych tekstów wyraźnie wskazują na jedyne możliwe autorstwo wypowiadanych słów. Autorstwo Boga oraz Syna. Pisarze często nie rozumieli dyktowanych im tekstów.

Ponownie Isus wskazuje bardzo wyraźnie na wrogów Królestwa Bożego.

Mateusza 21:(43) Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. (44) I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. (45) A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. (46) I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka.

Isus w tym fragmencie mówi o arcykapłanach i faryzeuszach, którzy mieli wolną wolę i mogli wybrać swój sposób postępowania zgodny z Prawem Bożym. Na racji swego pochodzenia - Edomici z rodu Abrahama mogliby być także dziedzicami Królestwa Bożego ale wydawane przez nich owoce dogłębnej znajomości Biblii nie były owocami bogobojnych, uczciwych ludzi wierzących w Boga i szanujących Jego Syna, pomimo mnóstwa dowodów Jego synostwa.

Za powyższy tekst wypowiedziany przez Chrystusa dążyli do pojmania Go, ale bali się ludzi, którzy w większości byli rzeczywistymi Izraelitami z rodu Abrahama.

W wywiadzie z Rosenthalem padło takie zdanie:

My jesteśmy narodem wybranym przez boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest LUCYFER, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny.

(Wywiad z H.W.Rosethalem z 1976 r. Opublikowany przez C.H.Weismana w 1992 r. Na podst .książki Henryka Pająka pt ."Dyktatura Nietykalnych" - 2006r.)

Edomici, na których Syn Boży wydał wyrok, zdecydowana większość z Jerozolimy zginęła w Jerozolimie w roku 70 n.e. według ich własnego życzenia.

Mateusza 27:25 A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.

Był to lud z Jerozolimy! I stało się według ich życzenia. W późniejszych czasach, jak to w zwyczaju nasienia węża, Chazarzy i Edomici połączyli się i razem wielbili i nadal wielbią boga, który ich sam wybrał, czyli... szatana i dążą zgodnie do Nowego Porządku Świata, czyli systemu szatańskiego na całej ziemi.

Najprawdopodobniej tożsamość obu grup zaginęła i jedynie badania DNA mogą wskazać dokładnie kto jest kim. Ale jest dzisiaj nieistotne. Istotne jest ich pochodzenie wężowe oraz wielbienie szatana za pomocą Talmudyzmu, Kabały, Zoharu czy pomniejszych szatańskich dzieł, wskazujących im drogę to fizycznego i duchowego zniszczenia rodzaju ludzkiego, w szczególności rasy białej, która właśnie pochodzi od Adama i Ewy oraz od Noego i Abrahama.

Podczas dokładnego badania Biblii okazuje się, że jest ona w pewnym stopniu skażona. Dodane są właśnie księgi Łukasza, Marka oraz Pawła, a ukryto przed nami szczególnie oczerniające szatana i upadłych aniołów 2 księgi Henocha, księgę II Ezdrasza i kto wie, ile ksiąg owa grupa nasienia węża Biblii usunęła, nie mówiąc już o celowej manipulacji pewnych proroctw biblijnych, jak Daniela czy Ezechiela.

Niemniej Bóg zezwolił na to z prostego powodu. Nasze zbawienie zależy od naszego posłuszeństwa wobec Bożych Przykazań. Zbawieni będą tylko ci, którzy postępują sprawiedliwie - będą oni żyli wiecznie ponieważ nie od wiedzy zależy zbawienie ale od naszego posłuszeństwa wobec Boga oraz Bożych Przykazań.

Biblia jest także potrzebna tym, którzy chcą wiedzieć znacznie więcej, którzy chcą poznać dokładniej Boże proroctwa i z gorliwością oczekują spełnienia się Bożych obietnic. Ale posłuszeństwo wobec Boga i Syna jest naszym sądem i nikt tego nigdy nie zmieni.

Chcesz żyć wiecznie? Przestrzegaj Bożych Przykazań!