Apostoł Paweł

Temat 'apostoła' Pawła jest olbrzymi i dowodów na jego fałsz jest masa. To nie jest jeden niewinny błąd, czy też kilka niezupełnie zrozumianych wersetów pióra Szawła, który zmienił imię na Paweł.

Nawigacja

Wszystkie religie chrześcijaństwa notorycznie cytują 'apostoła' Pawła oraz ewangelię Łukasza. Mamy także kilka rozdziałów ze Starego Testamentu z księgi Estery, która nigdy nie istniała.

Mamy fałszywych Ewangelistów czyli Łukasza oraz Marka, którego rzadziej się cytuje. Najczęściej cytowani są ci trzej pisarze Biblii, czyli Paweł (listy Pawła) Łukasz (Ewangelia Łukasza oraz Dzieje Apostolskie). Marek jest cytowany rzadziej a tekst jego 'ewangelii' jest niepotrzebnym nonsensem.

Co jest niezwykle widoczne w listach Pawła?

Paweł nie naucza nauk Boga i Syna, ale Paweł naucza wyłącznie swoich nauk.

Mało tego, Paweł nawet wydaje nam swoje osobiste polecenia. Niestety jego wiedza biblijna jest bardzo niewielka. W podobny sposób pisze Łukasz i częściowo Marek. Oni wszyscy popełniają kolosalne błędy. O ich błędach są osobne artykuły.

Paweł nigdy nie naucza nas słów Boga. Nie naucza on także słów Isusa Chrystusa. Jego nauka jest wyłącznie jego prywatną nauką, która nie jest kompatybilna z rzeczywistymi naukami Isusa, którego Paweł nie cytuje.

Sprawdź innego rodzaju obiekcje przeciwko Pawłowi. Najciekawsze jest to, że kłamstw Pawła żaden z pisarzy Biblii nie skrytykował.

Nieco bliższe poznanie Prawa Boga i każdy, nawet początkujący czytelnik Biblii zorientuje się, że coś tutaj wyraźnie nie pasuje. Główne pytanie: dlaczego ani Mateusz ani Jan nie wspomniał o Pawle o jego kłamstw nie sprostował?

A Paweł podobno założył wszystkie zbory w Azji Mniejszej. Sprawdź koniecznie ten artykuł Świadków Jehowy.

Objawienie 1:(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

A teraz podaj werset z Objawienia, w którym Isus czy Jan chwali Pawła za wspaniałą pracę krzewienia... fałszywej Ewangelii!!! Ani słowa w Objawieniu o Pawle? Nawet Isus nie wspomniał ani jednym słowem o najważniejszym 'apostole' chrześcijaństwa!

Naszym celem jest poznanie nauk Boga i posłuszeństwo wobec Niego.

Żadna istota - w Niebie i na Ziemi nie posiada takiej ogromnej wiedzy, jaką posiada Stwórca wszystkiego, z Niebem i Ziemią włącznie. Dlatego chcemy poznać Boga, Jego Prawa i żyć według Jego planów tutaj na ziemi przez wieczność.

Inni nauczyciele nas nie interesują.

Wszyscy fałszerze Biblii, czyli Paweł, Łukasz, Marek i Estera to Żydzi, czyli plemię żmijowe według Isusa Chrystusa!

Każdy pisarz Biblii nauczał tego, co otrzymywał od samego Boga. Nikt z pisarzy Biblii nie nauczał swoich mądrości ale wszyscy pisarze pisali pod dyktando samego Boga czy też otrzymywali oni informacje od anioła, który został posłany w tym celu do Boga.

Z tych przyczyn wielu proroków napisało wiele proroctw Bożych, których oni sami nie rozumieli, ponieważ duża ich część miała być zrozumiana dopiero w czasach końca!

Paweł nigdy nie znał planu Boga Wszechmogącego. Dlatego jego nauki ludzkie są całkowicie bezwartościowe.

Największym oszustwem apostoła Pawła jest fałszywa nauka zbawienia wyłącznie z łaski. Poniższy werset z Objawienia, który w pełni potwierdza nam fałsz Pawła. 

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

To jest dowód, że nauki Pawła nie zostały umieszczone w Biblii przez Boga czy Syna Bożego, a w księdze Objawienia (Apokalipsy) Jan nigdy o Pawle nawet nie wspomniał. Gdyby Jan cokolwiek wiedział o fałszywych naukach Pawła, sprostowałby natychmiast owe herezje.

Najprawdopodobniej oszustwa Pawła, Łukasza i Marka zostały dokonane dopiero dodane po śmierci Jana - nie wiemy czy on w ogóle umarł - ostatniego pisarza biblijnego czyli po roku 100 n.e.. Cały życiorys Pawła oraz jego prace to jedno wielkie oszustwo, dokonane być może na soborze nicejskim w roku 325 roku lub... później.

Szatan starał się powstrzymać szerzenie Prawdy Bożej i miał wiele czasu na dopracowanie swej strategii, która do dzisiaj zdaje dla niego egzamin i większość religii odrzucając zbawienie Boga i Syna szanuje Pawła bardziej niż Syna Bożego, którego rzadko się cytuje.

Od niedawna pojawiły się na Internecie korekty listów Pawła, ale żaden kościół, religia lub grupa chrześcijańska nie usunęła listów Pawła, ponieważ wszystkie religie z sektami włącznie są pod ścisłą kontrolą szatana i polegają na Pawle, a nie na Bogu i Synu.

Natchniona przez Boga Biblia była i jest nadal oparta o Prawo Boże i Przykazania, od pierwszego wersetu Rodzaju do ostatniego wersetu Objawienia.

Wszystkie religie natomiast uczą... Pawła, który nie znał nawet planów Bożych!!!

Boży plan napełnienia Ziemi potomstwem Adama i Ewy, czyli Narodem Bożym żyjącym wiecznie na Ziemi w posłuszeństwie Prawa Bożego nigdy nie został anulowany, pomimo, że Adam i Ewa ponieśli śmierć za złamanie Prawa Bożego, czyli za złamanie zakazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Eden.

Nauka Pawła o zbawieniu jedynie z łaski drastycznie ubliża Bogu, ponieważ Bóg został w ten sposób uznany przez Pawła za Osobę, której słowa nie posiadają żadnego większego znaczenia, a Paweł rzekomo to sprostował wynosząc się ponad Boga.

W ten sposób wyrok śmierci dla Adama i Ewy był według nauk Pawła wielką i okrutną pomyłką samego Boga!

Jednak Prawo i napełniona Ludem Bożym Ziemia była i jest nadal planem Boga, który został w pełni ponownie potwierdzony w całej Biblii i w księdze Objawienia.

Oto biblijny dowód.

Objawienie 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Te wersety całkowicie anulują WSZYSTKIE nauki Pawła i robią z niego oszusta na skalę samego szatana. ponieważ nadal Bóg planuje zaludnić całą ziemię swoim ludem i uczynić z niej Królestwo Boże. Oto dlaczego próbowano odrzucić Objawienie z kanonu biblijnego!

Objawienie jest sprzeczne z naukami Pawła!

List do zboru w Efezie także nie jest dla nas dowodem istnienia Pawła, ponieważ te wersety o Pawle wcale nie wspominają.

Objawienie 2:(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Jan pisze o kilku oszustach podających się za apostołów, co sugeruje, że już w tym okresie szatan ostro atakował zbory założone przez rzeczywistych apostołów, które były najwyraźniej notorycznie prześladowane przez wysłanych przez szatana fałszywych apostołów.

Fałszerz piszący pod imieniem Paweł mógł już o tym z Objawienia wiedzieć i szatan przewidział, że list do zboru w Efezie może być zrozumiany także w taki właśnie sposób. Gdyby rzeczywiście chodziło o negatywny wpływ listów Pawła, Jan napisałby to otwarcie i ostrzegł innych.

Historia oficjalna Pawła. Uwaga: chronologia i datowanie wydarzeń z życia Pawła są nadal przedmiotem sporu wśród uczonych. Jak, gdzie i kiedy umarł apostoł Paweł? Krótka odpowiedź brzmi: nie jesteśmy do końca pewni.

Jego grób nie istnieje i nigdy nie istniał. Jedyne informacje o Pawle pochodzą z równie niepewnych źródeł, czyli z listów Pawła, dzieł Łukasza oraz nieco z Marka, współpracowników Pawła.

Paweł całkowicie anuluje wieczne Królestwo Boże na Nowej Ziemi pod rządami Chrystusa, Boże Prawo czyli 10 Przykazań (Zakon) oraz obietnicę daną przez Boga wyłącznie Narodowi Wybranemu.

Gdyby nie te kolosalne błędy sprzeczne z resztą Biblii, anulujące Boga, Syna i Królestwo Boże na ziemi oraz 10 Przykazań, nikt nie szukałby poza biblijnych dowodów na istnienie Pawła. Można postawić jeden niezwykle mocny argument, którego nie można obalić.

Biblia bez Pawła, Łukasza i Marka jest wiarygodna i spójna. Teksty Łukasza, Pawła i Marka są całkowicie sprzeczna z naukami Boga, Syna i proroków.

Dowodów fałszu Pawła i jego dwóch przyjaciół jest znacznie więcej!

Co jest najważniejsze, żaden z proroków czy apostołów Isusa, poza Łukaszem i Markiem;  nie potwierdził żadnej nauki Pawła o unieważnieniu 10 Przykazań, czy unieważnieniu planu życia wiecznego na ziemi.

Na domiar złego, trzej fałszywi pisarze demonstrują wielki szacunek dla Żydów. Nawet sam Syn Boży  potępił Żydów w księdze Objawienia oraz w całym rozdziale 23 Ewangelii Mateusza.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Przyjrzyjmy się tym trzem kłamcom. Poniżej mamy bluźnierczy tekst, który unieważnia 10 Przykazań Bożych, czyli praktycznie jest to otwarty atak na Boga i na Syna Bożego ponieważ obaj; Ojciec i Syn są oraz nadal zawsze będą aktywnymi rzecznikami Prawa Bożego. Paweł obrócił to do góry nogami.

Galacjan 2:(16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

Zwróćmy uwagę na szczególny sposób wysławiania się Pawła, który nie podał źródła tej fałszywej doktryny, czyli podał ją jako swoją, która rzekomo nas obowiązuje. Nie zacytował on Boga, ponieważ Bóg NIGDY swoich planów nie zmienił, a zwłaszcza nie porzucił Bóg swego Prawa.

Właśnie z powodu ważności Prawa umarł na krzyżu Isus Mesjasz, abyśmy w oparciu o Isusa śmierć mogli dostąpić zbawienia z naszych grzechów. Po to właśnie Isus umarł, aby za nasze grzechy oddać swoje życie jako ofiarę za grzechy, czyli za łamanie Prawa,

On poniósł za nas ową karę. Co jest jeszcze ciekawsze, ofiara ta została złożona głównie za 12 pokoleń Izraela. Poniżej mamy największą herezję Pawła, który szkaluje w ten sposób Boga oraz Syna Bożego.

Galacjan 3:(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. (11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Trudno o bardziej ubliżający Bogu i Synowi tekst, w którym człowiek polegający na Prawie Bożym jest przeklęty! Paweł błędnie cytuje, ponieważ ST o czymś takim wcale nie mówi.

Czyż przestrzeganie Przykazań czyli uczciwe postępowanie czyni nas... przeklętymi!?

Cytat z Objawienia - bardzo dobitne ostrzeżenie kary za nasze grzechy. Grzechy, czyli łamanie Prawa Bożego powodują właśnie naszą śmierć. Poniżej przykład.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Mamy podane detaliczne przykłady łamania 10 Przykazań. Ani słowa o wybaczeniu z łaski!

Paweł także anulował Boży Plan Królestwa Bożego na całej Ziemi obiecując grzesznikom  wieczne życie w niebie. Ale Isus powiedział: Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Boże, a Objawienie mówi nam o 144.000 oraz o Wielkiej Rzeszy, która obejmie ziemię w postaci Królestwa Bożego na Ziemi Obiecanej.

Najciekawsze jest to, że Izrael w Palestynie właśnie stara się BEZOWOCNIE wypełnić rolę narodu wybranego przez Boga i dlatego RZEKOMO wypełnia on biblijne proroctwa o Izraelu, czyli rzekomym narodzie wybranym, który rzekomo od Boga otrzymał Palestynę dla siebie oraz Jerozolimę.

Żydzi zapomnieli, że sam Bóg miał to wywalczyć dla Jego rzeczywistego Narodu Wybranego, czyli... Słowian. Głównym punktem obrony Pawła przez wielu pastorów czy księży jest twierdzenie, że Paweł także pisał prawdę. Jest na to natychmiastowa i dosadna riposta.

Każdy chrześcijański nauczyciel także czasami pisał oraz mówił prawdę, z Hitlerem i Stalinem włącznie! Ale Chrystus ZAWSZE mówił Prawdę!!!

Dlaczego niemal nikt nie porusza tego tematu?

Odpowiedź jest genialne prosta. Niemal wszystkie wersety, które poznawałem jako były Świadek Jehowy były wersetami Pawła i Łukasza - Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy Pawła.

Podczas niemal 20 lat jako Świadek Jehowy poznałem dobrze prace Pawła, Łukasza i Marka czyli 70% Nowego Testamentu oraz poznałem kontrolę starszych ze Strażnicy. Identycznie jest we wszystkich religiach Chrześcijaństwa.

Dlaczego na ewentualne różnice niemal nikt nie zwracał uwagi?

Ponieważ cytowano Pawła jako główny autorytet doktrynalny oraz cytowano Łukasza jak autora najobszerniejszej Ewangelii w NT oraz niezwykle obszernych Dziejów Apostolskich, dających olbrzymi kredyt zaufania właśnie dla Pawła.

Podobnie Paweł traktował Łukasza. Lektura Łukasza jest prosta i oczywista. Ale czytanie Pawła niewielu jest w stanie pojąć i właściwie zrozumieć. Dlaczego? Język Pawła jest skomplikowany, teksty oraz dogmaty są często sprzeczne same z sobą, ale religie mówią, że to pozorne sprzeczności i przy głębszym poznaniu wszystko jest zrozumiałe oraz spójne. NIEPRAWDA!

Po kilku starciach z tekstami Pawła większość Chrześcijan unika dalszych prób czytania Biblii i się po prostu poddaje, nie podejrzewając, że to jest celowo w taki sposób zorganizowane.

Wystarczy pominąć Pawła, Łukasza i Marka a nagle zdecydowana większość tekstów biblijnych jest zrozumiała. Są owszem pewne teksty, nie sprzeczne ze sobą ale trudne w zrozumieniu, zwłaszcza, jeżeli mamy poważne naleciałości z Pawła i Łukasza lub jeszcze nie rozpoznaliśmy planu Boga wobec Narodu Wybranego i Królestwa Bożego na ziemi pod panowaniem Isusa Chrystusa.

Paweł to wszystko bardzo otwarcie neguje.

Ale nie każdy ma odwagę stawienia czoła fałszywym naukom, które są w Biblii.

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykle ważny element związany z postrzeganiem wiarygodności Łukasza, Pawła i Marka. Nikt nawet się nie stara się, aby mnie publicznie skrytykować i sprostować moje rozumowanie. Dlaczego?

Dowodów tych nie można obalić w żaden sposób!

Ponieważ tego nie da się w żaden sposób sprostować a wszelkie próby spowodują dalsze dociekania, które jeszcze bardziej podważą i pogrążą całe Chrześcijaństwo. Jeżeli dowiesz się, w jaki sposób Paweł nas oszukuje, tego nie można już inaczej zrozumieć i to staje się oczywiste.

Dla liderów Chrześcijaństwa, milczenie w kwestii Pawła i Łukasza jest złotem!

Natrafiłem na olbrzymią ilość wersetów biblijnych, które całkowicie jednoznacznie pogrążają apostoła Pawła oraz ludzi wierzących w Pawła. Tego nie da się odwrócić, jeżeli posiądziemy taką wiedzę.

Dlaczego nie wiemy niemal nic o Piotrze?

Isus wypowiedział niezwykle ważne słowa, skierowane do Piotra. Przeczytajmy je poniżej.

Mateusza 16:(15) On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) A Isus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (19) I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. (20) Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Widzimy w tym cytacie niezwykły przywilej apostoła Piotra, który stał się opoką i skałą.

Kamieniem węgielnym Królestwa Bożego jest sam Syn Boży. Omówił właśnie swoją rolę, że na swoim kamieniu węgielnym zbuduje swój kościół czy raczej zbór. Najważniejszym fragmentem tej wypowiedzi Isusa jest zdanie o daniu Piotrowi kluczy Królestwa Bożego.

Czyżby 'apostoła' Pawła pominięto!?

Biblia jednak nie wyjaśnia nam detalicznie niezwykłej roli apostoła Piotra oraz jego kluczy. Co jest najbardziej prawdopodobne: dwaj świadkowie z pewnością ujawnią nam klucze Piotra oraz mnóstwo innych, ukrytych nadal informacji o Bogu, niebie, ziemi, apostołach czy... nieznanych nam bliżej zbrodniach szatana i upadłych aniołów.

Nic dziwnego, że Bestia zamorduje dwóch świadków, świadczących o Bogu i Synu podczas 3.5 rocznego jej działania. Co jest istotne - Chrześcijaństwo nie tylko zupełnie ignoruje Przykazania Boże oraz Syna Bożego.

Zamiast traktować Syna jako fundament, Chrześcijaństwo traktuje apostoła Pawła jako fundament swojej wiary, odrzucając tym samym Ojca,  Syna Bożego i Przykazania a także odrzuca się apostoła Piotra, drugiego po Chrystusie. Jest to policzek dla Boga oraz Syna!

Sprawdźmy wersety, o których wcześniej raczej niewiele mówiliśmy. Co prawda listy Piotra są nieco skażone, ale ten fragment na pewno jest natchniony przez Boga. Jego treść świadczy o tym!

1 Piotra 2:(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. (5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Isusa Chrystusa. (6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. (7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, (8) Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. (9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; (10) Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

Są to niezwykłe słowa Piotra, które w pełni potwierdzają Chrystusa ofiarę za Naród Wybrany, który z powodu ofiary dostąpił zmiłowania! Piotr mówi także o rodzie królewskim i narodzie świętym. Oczywiście nie miał on na myśli... Żydów! Mam poważne podejrzenia, że wczesne chrześcijaństwo ukryło lub zniszczyło niezwykle ważne prace Piotra, podobnie jak usunięto z Biblii dwie księgi Henocha oraz II księgę Ezdrasza.

Liderzy Chrześcijaństwa odrzucili kamień węgielny - Chrystusa i Jego nauki! Wierzą Pawłowi, który wszystkie nauki Boga i Syna Bożego całkowicie zniekształcił a resztę pominął!

Paweł anulował cały Stary Testament wraz z Bogiem i wszystkimi Bożymi proroctwami!

O Pawle nie było w Ewangeliach ani jednego zdania, ale ten tekst zaznaczony na niebiesko najwyraźniej dotyczy Chrześcijaństwa, które odrzuciwszy nauki Syna Bożego rozkrzewia listy kogoś, kto nie miał zielonego pojęcia o Bożym planie przywrócenia Narodu Wybranego do tego właśnie statusu.

Sprawdź artykuł o planie panowania Narodu Wybranego nad całym światem.

Główne problemy z Pawłem.

Te dziesięć punktów wystarcza, aby całkowicie odrzucić wszystkie fałszywe nauki Pawła, które są wrogie Bogu a także Synowi Bożemu, za które Syn zapłacił swoją męczeńską śmiercią, ponieważ Paweł w ten sposób znieważył i  Boga i Syna.

Poniżej mamy typowy wstęp do cytowania kłamstwa biblijnego.

"Oto, co Paweł napisał w liście do Rzymian."

Powyższą frazę wysłuchiwałem przez 20 lat. Jest to wyjątkowa herezja, ponieważ o Chrystusie zgodnie z prawdą mówimy:  "Chrystus wypowiedział takie słowa", lub... oto słowa Isusa z Ewangelii Mateusza.

Chrystus jest Synem Bożym i cokolwiek On powiedział jest dla nas święte, podobnie jak Bóg, Jego i nasz Ojciec. Poniżej znany szeroko werset Chrystusa.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem pochodzącym z ust Boga."

Widzimy wyraźnie, że według powyższych słów Isusa dla Pawła miejsca w Biblii nie ma. Syn Boży cytował ZAWSZE Ojca i zawsze się na Ojca powoływał! Było to Jego obowiązkiem.

Z jakich przyczyn to nie ma zastosowania do faryzeusza Pawła a tymczasem sam Syn Boży MUSIAŁ się do wskazówek Ojca stosować?

Czy Paweł cytuje Ojca i Syna?

Według Pawła, Isus ukazał mu się w wizji i zakazał mu prześladowania siebie a nakazał niesienie imienia Isusa dla całego świata.

Dzieje Apostolskie 9:15 Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela;

W tym jest także olbrzymi problem. Paweł nie głosił królom czy też cesarzom.

Chrystus nie głosił poganom! Został posłany tylko do zaginionych owiec Izraela.

Nawet wzbraniał się On rozmawiać z Samarytanką.

Czy Paweł, który zmienił sobie imię z Szawła na Pawła rzeczywiście stał się narzędziem Isusa? Dlaczego zmienił sobie imię, skoro według Dziejów Apostolskich Chrystus używał jego imię czyli Saula!

Jak dzisiaj traktujemy słowa Jana czy Mateusza? Czy analizujemy to, co napisał OD SIEBIE Jan czy Mateusz, czy analizujemy słowa wypowiedziane przez Ojca oraz Syna?

Używamy powszechnie terminu: Słowo Boże. Taki był i jest cel samego Boga. Czytamy wszystko, co powiedział Bóg oraz Syn Boży w Ojca imieniu i przez Ojca pouczony. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu cytują tylko i wyłącznie Boga i Jego słowa.

Ale Paweł Boga niemal nie cytuje.

Listy Pawła są przez religie traktowane na równi ze słowami wypowiadanymi przez Boga lub Syna Bożego! W ten sposób Paweł czyni się równy... Bogu, pisząc... a ja wam powiadam, czyli... Paweł przemawia on do czytelników jak... Bóg!

Według słów Syna Bożego interesuje nas wyłącznie to, co Bóg ma nam do przekazania - czy to poprzez Jeremiasza czy Izajasza, czy przez... Syna Bożego.

Isus sam przyznał, że o godzinie sądu Bożego nawet On nie wiedział, tylko wie Ojciec. Tymczasem we wszystkich kościołach Chrześcijaństwa powtarza się...  a przecież Paweł napisał...!

Ani Bóg ani Syn Boży niczego Pawłowi nie przekazali. Z tych prostych przyczyn Paweł bardzo rzadko cytuje samego Boga, ponieważ jego nauki są całkowicie sprzeczne z naukami Syna Bożego oraz samego Boga.

Paweł nie znał, nie cytował i nie komentował żadnej z nauk Syna Bożego.

To Paweł, a nie Bóg zmienił imię z Szawła na Pawła. Skąd my to znamy? W przypadku Jakuba czy Abrahama Bóg osobiście nadawał imiona swoim wiernym sługom ze względów zdobycia owego imienia. Ale Szaweł, faryzeusz sam sobie zmienił imię i przedstawił się jako Izraelita i apostoł posłany do pogan. I już w tym oświadczeniu jest olbrzymi problem!

Syn Boży został posłany tylko do zagubionych owiec Izraela, czyli Narodu Wybranego, poza... Pawłem, którego nawet nie poznał i nie pouczył? Dlaczego Chrystus za życia nie wybrał Pawła i nie wspomniał o nim ani jednym słowem, ale wybrał... apostoła Piotra?

Polecenie Isusa było bardzo proste oraz dosadne, nie budzące jakichkolwiek wątpliwości. Isus nazwał faryzeuszy plemieniem żmijowym, ponieważ także faryzeusz Paweł, zgodnie z opisem Łukasza zabijał sług Bożych, jak Szczepana, i nauczał swoich własnych fałszywych doktryn i fałszywych proroctw w taki sposób, w jaki to czynili osądzeni przez Mesjasza faryzeusze. Tak Paweł jak i faryzeusze nauczali wyłącznie swoich własnych doktryn.

Mateusza 28:(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Te proste słowa Isusa wyjaśniają nam wszystko. Misją apostołów było nauczanie narodów przestrzegania wszystkiego, czego ich nauczył sam Isus.

A Syn Boga nie zapowiedział nowej doktryny.... zbawienia z łaski i nie nigdy nie zapowiedział największego pisarza Nowego Testamentu, 'apostoła' Pawła, którego cały świat chrześcijański uważa za proroka. Isus przekazał swoją wiedzę, otrzymaną of Ojca apostołom.

Nie olśnił ich w cudowny sposób, jak RZEKOMO olśnił Pawła, tylko cierpliwie uczył ich ponad 3 lata, pokazując im cuda i ucząc ich za pomocą przypowieści.

Tylko apostołowie zobaczyli Isusa po zmartwychwstaniu. Wystarczy przeczytać jeden rozdział Pawła, aby natychmiast zorientować się, że Paweł nie był uczniem Isusa i Jego nauk nie znał. Listy Pawła są oczywistym dowodem tego braku wiedzy Pawła.

Paweł nie nauczał nauk Isusa, który nauczył Dobrej Nowiny swoich apostołów.

Według powyższych słów Isusa, wszystko, co napisał Paweł powinniśmy natychmiast odrzucić, ponieważ nie są to ani słowa Isusa, ani słowa Boga. Paweł postawił siebie ponad Mesjasza a nawet ponad Boga! A przecież żył w tym samym czasie co Isus i mieszkał w Jerozolimie ucząc się Prawa u faryzeusza Gamaliela.

Jedynymi osobami godnymi naszego zaufania są naoczni świadkowie Isusa oraz wybrani przez Ojca uczniowie Isusa. Oni byli naocznymi świadkami Jego przeistoczenia na górze i widzieli potwierdzenie Jego misji przez samego Boga.

Oni widzieli wiele Jego cudów i uzdrowień z Jego zmartwychwstaniem włącznie. On ich uczył oraz dawał siebie za przykład, jak mają żyć i jak głosić Jego i Ojca Ewangelię. Nie głosili oni swoich opinii czy dogmatów ale głosili nauki Syna, które Syn otrzymał od Ojca i Ojciec je osobiście apostołom potwierdził.

Isus nigdy nie polecił uświęcania krzyża, nie uznał go za przedmiot święty, nie ustanowił mszy, szat kapłańskich dla apostołów, nie obdarzył apostołów żadnymi dodatkowymi tytułami, nie uczył ich o spowiedzi, o świętych obrazach nie wspomniał ani słowem o wielbieniu swojej matki, Marii.

Isus nie nauczał o anulowaniu Przykazań ani o anulowaniu Przymierza Boga z Izraelem. Nigdy nie mówił, abyśmy zapraszali Go do swego serca, ale mówił On wyłącznie o potrzebie naszego posłuszeństwa wobec Boga i Syna.

Niewielu Chrześcijan rozumie ten olbrzymi problem!

Bardzo niewiele tekstów Pawła ma potwierdzenie w słowach Boga oraz Syna!

Paweł pisał wyłącznie od siebie i nadal w religiach nauczane są głównie nauki Pawła, które z biegiem czasu okazały się fałszem. Jak fałszywa zapowiedź Pawła porwania jego naśladowców do nieba! Paweł tak prorokując stając się fałszywym prorokiem.

Największym grzechem Pawła jest negowanie Narodu Wybranego przez Boga, oraz nauczanie, że Bóg zmienił swoje plany. Według Pawła Bóg przegrał w walce z szatanem!

To stawia Pawła w tej samej lidze... szatana i upadłych aniołów!

Paweł anulował Boży plan zbawienia Narodu Wybranego oraz reszty świata.

Proste pytanie do Chrześcijan. Czy można z czystym sumieniem zamiast Chrystusa cytować... 'apostoła Pawła?'

Bóg stworzył ziemię dla człowieka, który miał żyć na niej wiecznie i plan ten nigdy nie został anulowany! Anulowanie go byłoby wielką porażką Boga a szatan byłby zwycięzcą.  Bóg nie zdołał, według Pawła, zasiedlić ziemi ludźmi żyjącymi wiecznie na ziemi. Jest to sprzeczne z Apokalipsą, która także mówi o 12 pokoleniach Izraela, 144.000 Izraelitów oraz o Wielkiej Rzeszy ludzi ze wszystkich narodów.

Isus został posłany na ziemię jako przyszły i zapowiadany od wieków Król Izraela, który lud ziemi wykupił z grzechów swoją własną krwią. Plany Boga założenia na ziemi Królestwa Bożego dzięki Synowi Bożemu stały się bardzo bliskie a Król tego Królestwa nauczał swoich przyszłych współkróli.

To Syn Boży nauczył nas - przyjdź Królestwo Twoje, o którym Paweł nawet nie wspomniał.

Apokalipsa 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

Jak widzisz wyraźnie drogi czytelniku, masz wiele powodów aby sprawdzić osobiście wiarygodność Pawła. Od tego zależy twoje życie wieczne na ziemi, pod obfitym błogosławieństwem Boga i Syna.

Paweł nigdy nie był naśladowcą Isusa Chrystusa!

Co jest najciekawsze, mamy także biblijne potwierdzenie o tym, że Biblia będzie atakowana oraz fałszowana!

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. (BM)

Mamy niezwykłą proroczą zapowiedź fałszu Biblii oraz fałszywych ksiąg zawartych w Biblii, napisanych we własnym imieniu. Do takich właśnie należą także księgi Łukasza i Marka.

Czy znasz inne fałszywe księgi biblijne?

Największym problemem Pawła jest brak nauk Boga i Syna w jego listach, a treścią ich są... OSOBISTE, FAŁSZYWE NAUKI, DOKTRYNY I PROROCTWA AUTORSTWA... FARYZEUSZA PAWŁA.

Nie wskazują one na to, że Paweł naśladował Chrystusa ale ukazują nam, że Paweł uzurpował posłuszeństwo innych wobec siebie a nie wobec Boga i Syna!

Paweł rzadko i w manipulacyjny sposób cytuje Boga ale nie cytuje on Chrystusa !!!

Isus nauczał swoich uczni, danych mu przez Boga przez ponad 3 lata ale Paweł nigdy o Isusa naukach nie wspominał!

Co jest najdziwniejsze, tak Paweł jak Łukasz oraz Marek- wszyscy trzej żyli w czasach Isusa, w tym samym niemal miejscu, ale żaden z nich nie został wybrany przez Boga do grona apostołów.

Isus nauczał tego, czego nauczył Go Ojciec. Paweł nauczał swoich doktryn, sprzecznych całkowicie z naukami Chrystusa oraz samego Boga. Musimy naśladować Chrystusa a nie Pawła, który często stawia siebie jako wzór, zaprzeczając tym samym naukom Isusa Chrystusa.

Najważniejsze!

Ani Chrystus ani żaden apostoł czy prorok nie zapowiedzieli 'apostoła' Pawła.

Najprawdopodobniej Paweł zastąpił już nieżyjącego... Judasza!

Jest więc oczywiste, że Stary Testament i Ewangelie rzeczywistych i naocznych świadków i ewangelistów nie dają nam żadnych podstaw, abyśmy słuchali  napomnień i nauk Pawła.

Ewangelie Mateusza i Jana są bardzo różne doskonale się uzupełniają i niczego więcej nam nie potrzeba do zbawienia.

W związku z najnowszymi przemyśleniami, poniższe wersety są także kłamstwem, ponieważ celem rzeczywistych apostołów było głoszenie Dobrej Nowiny o bliskim już Królestwie Bożym na ziemi, które było skierowane do Narodu Wybranego przez Boga.

Obecna sytuacja jest bardzo podobna i Dobra Nowina jest znana małej części Słowian!

We wszystkich fałszywych religiach Paweł ze swymi uczniami, Markiem i Łukaszem stanowią trzon Nowego Testamentu. Zamiast na słowach Boga i Syna, Chrześcijaństwo jest oparte na słowach fałszerzy tegoż Słowa!

Która religia chrześcijańska jest fałszywa? Ta, która cytuje Pawła, Łukasza i Marka!

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy niezwykle bluźnierczy werset!

Galacjan 1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

Panuje powszechna opinia, że Paweł ma na myśli demony i szatana, których on przeklina w przypadku głoszenia nieprawidłowej Ewangelii, ponieważ on, Paweł głosił Ewangelię właściwą. Taka opinia nie jest zgodna z prawdą, ponieważ Paweł przeklina... rzeczywistych apostołów Chrystusa.

Proszę sobie dokładnie przeczytać kontekst Pawła wypowiedzi.

Wyraźnie mówi on w wersecie 6, że on ich powołał, ale inni odwodzą Galacjan do innej ewangelii. Paweł wyraźnie rozróżnił dwie ewangelie - Chrystusową oraz swoją, która jest całkiem inna. Jedynymi osobami, które powodowały odrzucanie Pawła przez zbory byli właśnie apostołowie Chrystusa, którzy głosili rzeczywistą Ewangelię Bożą.

W świetle odkrycia Słowian jako Narodu Wybranego - czyli pozostałych 10-ciu pokoleń Izraela, okazuje się, że Paweł CELOWO ukrywał znaną mu informację zwalczając w ten sposób Naród Wybrany i zastępując go tzw. Izraelem duchowym. Paweł robił to świadomie i celowo! Dzisiejsze Chrześcijaństwo robi to samo, ze strachu przez etykietką rasistów czy antysemitów.

W ten sposób Ewangelia apostołów Baranka została skutecznie zagłuszona przez ewangelię 'apostoła' Pawła.

Z czasem kontrolowane przez szatana Chrześcijaństwo całkowicie odrzuciło Ewangelię o Królestwie Bożym na Ziemi i zaakceptowało kłamliwe nauki Pawła, ponieważ dzisiaj o planie zjednoczenia ponownego Izraela mówią jedynie sataniści, którzy umieścili fałszywy Izrael w Palestynie, który nie był tam wprowadzony przez samego Boga.

Ale... istnieje jeden naród na ziemi, który nieświadomie odrzuca fałszywe nauki Pawła. Czyni to fałszywy Izrael, który w pełni potwierdza plan Boga zjednoczenia 12 pokoleń Izraela czyli Słowian, ale uzurpuje to dla siebie. Ale... szatańskiemu światu to wcale nie przeszkadza.

Szczególnie interesujące jest to, że faryzeusze, kapłani oraz Herod doskonale wiedzieli o planie zjednoczenia Izraela. Dlatego Herod obawiając się utraty tronu chciał zabić Isusa w Betlejem, ponieważ Herod także wierzył, że Chrystus miał przejąć władzę na Judą i nad całym Izraelem czyli w obawie o tron chciał zabić Chrystusa! Herod nie zabił Chrystusa ale Paweł skutecznie zabił Jego Ewangelię!

Herod, kapłani żydowscy, faryzeusze oraz słuchacze Chrystusa wszyscy znali ten proroczy plan Boży.

Ale dlaczego nie znał tego planu faryzeusz Paweł?

Co powodowało upadek Pawła?

Głównym problemem było anulowanie przez Pawła Prawa Bożego, sabatu, uświęcenia praw istniejącej w czasach Pawła świątyni oraz zwyczaju obrzezania. Oto słowa Pawła. Warto przeczytać całe jego wyjaśnienie w Rzymian rozdział 7.

Rzymian 7:19 Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko zło, którego nie chcę, to czynię.

Rzymian 3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

Paweł anulował całe Prawo Boże wraz z 10 Przykazaniami.

Żadna z tych nauk nie ma potwierdzenia w proroctwach Starego Testamentu oraz w naukach Chrystusa i apostołów.

Detale potwierdzające oskarżenia Pawła.

Panuje niesłuszne przekonanie, że cała Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Opierając się na tym błędnym dogmacie większość czytelników nawet nie próbuje listów Pawła zrozumieć.  Ja tak uważałem przez wiele lat, ponieważ cytowano mi poniższy werset... Pawła.

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Paweł w ten sposób 'uwiarygodnił' swoje listy jako natchnione. Chrześcijanie posłuszni temu tekstowi Pawła uważają błędnie, że cała Biblia posiada wyłącznie nieomylne Słowa Boga.

Jest to olbrzymim błędem, ponieważ są w Biblii także teksty szatana (kuszenie Jezusa), oświadczenia fałszywych proroków, ludzi niegodziwych, fałsz faryzeuszy, narracje fałszywych proroków, opisy Mojżesza, opisy Mateusza czy Jana, teksty wypowiedziane przez aniołów,  teksty demonów oraz... listy Pawła.

Bardziej prawidłowe określenie - Biblia zawiera także słowa Boga oraz jego Syna.

Chrześcijanie zawzięcie cytują wersety Pawła, często sprzeczne ze sobą, porównując je z innymi częściami Biblii i dochodzą do najbardziej radykalnych doktryn, jakie tylko sobie można wyobrazić. Chrześcijanie znający dobrze Biblię mogą ci udowodnić niemal wszystko, a wersety zawsze się znajdą. Zawsze jakaś religia na coś ci pozwoli albo i nie, ale każda oprze się na Biblii, czyli... na Pawle.

Paweł pisał w taki sposób, że można grzeszyć i jeść rzeczy ofiarowane bałwanom oraz że nie wolno ich jeść. Dlatego ciągle trwają debaty i dyskusje: na temat trójcy, duszy, sabatu, piekła czy wielu innych dogmatów.

Zawiłość i sprzeczności Pawła to powody podziału Chrześcijaństwa na tysiące wyznań.

Chrześcijaństwo odrzuciło Chrystusa!

Mocne oskarżenie, ale łatwe do udowodnienia. W jaki sposób Chrześcijaństwo odrzuciło Chrystusa, skoro ciągle o Nim głosi i chrzci się w jego imieniu i w Jego imieniu głosi Dobrą Nowinę?

Głosi o Nim? Tak. Ale owo głoszenie jest natychmiast wypełnione fałszywymi doktrynami faryzeusza Pawła. Zwróćmy uwagę na główną naukę Chrystusa.

Chrystus jest przyszłym Królem i Sędzią Królestwa Bożego na ziemi.

Która religia chrześcijańska o tym mówi!?

Jak sędzia Sądu Ostatecznego, według jakiego Prawa będzie On i Bóg sądzić ludzi? Według opinii Pawła, że wystarczy uwierzyć i jest się już zbawionym? To miałoby sens tylko w jednym przypadku. Po co więc Sąd Ostateczny, skoro wszyscy będą zbawieni?

Jeżeli uwierzą i będą Chrystusowi posłuszni, wtedy będą zbawieni, ale będą musieli odrzucić fałszywe nauki... Pawła!

W ten sposób Chrześcijanie pozornie wierzą w Boga i w Isusa Chrystusa, ale nie są posłuszni ich naukom, ponieważ są posłuszni naukom Pawła! W ten sposób odrzucają oni Boga, Syna oraz Królestwo Boże.

Chrześcijanie wierzą w Pawła a nie w Boga oraz Syna, który za nich oddał On swoje życie. Gdyby wierzyli, byliby posłuszni i Bogu i Synowi.

Ale to nie wszystkie mega grzechy Chrześcijaństwa. Dla ludzi, którzy nigdy Biblii nie czytali istnieje Kościół Katolicki, który po prostu naucza doktryny całkowicie sprzeczne z Biblią. Niczego nie podejrzewający wierni są mu całkowicie posłuszni.

Katolik czytający Biblię jest napominany przez kler, że do jej  zrozumienia, głównie (Pawła) trzeba studiować teologię. To skutecznie odstrasza ich od czytania a nawet od kwestionowania jakiejkolwiek doktryny katolickiej. Apostołowie nie studiowali teologii. Teolodzy przecież wiedzą lepiej! Nic bardziej błędnego.

Największą zbrodnią katolików i prawosławia jest masowe bałwochwalstwo i bluźnierczy kult Królowej Niebios, Astarte.

Poznanie rzeczywistych słów Boga ukazuje nam olbrzymią różnicę pomiędzy jakąkolwiek doktryną człowieka a słowem Boga. Isus Chrystus dał nam kilka oczywistych wskazówek, jak rozróżniać kłamstwo od prawdy.

Nauczał nas, że jedynie On jest doskonałym wyrazicielem woli swego Ojca, jego Synem i naśladując Go uzyskamy zbawienie. Także wyraźnie oznajmił, że naucza tego, czego Go Ojciec nauczył. Ale Ojciec nigdy Pawła niczego nie nauczał!

Czytając Stary Testament, Ewangelię Mateusza i Jana oraz Objawienie natychmiast zauważamy, że te trzy części pochodzą z tego samego źródła, czyli zawierają Słowa Boga i nie ma w nich żadnych sprzeczności.

Majestat oraz moc Słów Boga, skierowanych do proroków, teksty Mojżesza czy Abrahama ukazują nam oczywisty autorytet Boga, który uderza nas prostotą, majestatem, wiedzą i mocą. Identyczne wrażenie odnosimy czytając słowa wypowiedziane przez Chrystusa. Jak np. Kazanie na Górze w którym Mateusz wyjaśnia, że On mówił jak moc mający a nie jak ich uczeni w piśmie. Paweł niczego nie napisał jako moc mający.

Mateusza 7:29 Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

I bezpośrednia rada Isusa Chrystusa.

Mateusza 7:26 A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

W powyższym tekście Isus przyrównał nieposłuszne Mu Chrześcijaństwo do... męża głupiego!

Mateusza 28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Proste pytanie.

Czy Paweł uczy Chrześcijan przestrzegać wszystkiego, co przykazał Chrystus oraz Isusa naśladować?

Czy Paweł wyjaśniał Kazanie na Górze? Czy wyjaśnił modlitwę do Boga, Ojcze Nasz? Oczywiście że nie! Skoro Isus oraz Bóg są doskonali, to nie ma w Biblii miejsca i potrzeby na jakąkolwiek inną osobę, która poprawiłaby to po Bogu i Synu!

Wszelkie nauki Pawła są traktowane jako słowa Boga. Jest to bluźnierstwem i bałwochwalstwem oraz odbieraniem Bogu i Synowi chwały!

Są grzechem nieposłuszeństwa wobec pierwszego przykazania - nie będziesz miał innych bogów przede mną, ponieważ tylko Bóg dał nam obowiązujące nas Prawo Boże.

Isus Chrystus miał uczniów danych przez Ojca

Kiedy Chrystus wędrował po ziemi judzkiej i wybierał swoich uczniów, On z góry wiedział kim są, ponieważ Ojciec Go o tym poinformował i Ojciec wybrał uczniów Synowi. Wybór apostołów dla Syna w oczach Ojca był aż tak bardzo ważny. Tymczasem Pawła RZEKOMO wybrał Isus.

Apostołowie nie zostali o rzekomym wyborze Pawła przez Isusa poinformowani!

W tym samym czasie żył w Izraelu wykształcony faryzeusz (Saul) Paweł, lekarz Łukasz czy ewangelista Marek, ale dlaczego żaden z nich nie został przez Boga wybrany na apostoła Baranka. A przecież oni żyli PODOBNO w tym samym miejscu i czasie!!!

Trzej mędrcy dotarli z dalekiej krainy, aby złożyć Mu pokłon... ale ani Paweł, ani Łukasz ani Marek nigdy nie uznali Mesjasza i nie oddali Mu hołdu!

Dlaczego żadna gwiazda nie zaprowadziła Pawła i jego dwóch towarzyszy do Chrystusa?

Skupienie się wyłącznie na słowach Chrystusa daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, ponieważ On jest naszym Zbawicielem i dał nam instrukcje wprost od swego Ojca. Moc tych słów w nas owocuje! Trudno o bardziej dosadny tekst!

Mateusza 5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 17 Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. 18 Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

Chrystus nie rozwiązał Zakonu... to Paweł Zakon rozwiązał!

Jak być zbawionym? Poniżej bezpośrednia rada wprost z ust Isusa:

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Niezwykła prostota i olbrzymia moc słów Chrystusa. Oto PRAWDA! Cóż można do nich dodać? Dodajmy modlitwę Ojcze Nasz, która jest wzorem dla nas.  Oto doskonała recepta na zbawienie

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.

Mamy także wyjaśnienie, dlaczego powinniśmy przebaczać innym.

Mateusza 6:14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. 15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. (BM)

Ani słowa o zbawieniu z łaski!

Czy apostołowie byli bardziej wiarygodni niż Paweł?

Wszystkie teksty Nowego Testamentu są ze sobą oraz ze Starym Testamentem całkowicie zgodne. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że teksty Mateusza, Jana oraz Piotra, (wiemy, że niektóre teksty Piotra zmieniono po to, aby poprzeć Pawła) nie zmieniają rzeczywistej narracji całej Biblii z obiema księgami Henocha oraz II Ezdrasza włącznie.

Dopiero w czasach obecnych wiele wersetów stało się zrozumiałych z Objawienia oraz Ewangelii Mateusza i Jana. Nie ma więc żadnych sprzeczności i nie ma sprzecznych z resztą Biblii tekstów.

Wszystkie księgi biblijne doskonale pasują do siebie

i wzajemnie się potwierdzają, z Apokalipsą włącznie!

Koniec części I 

Ciąg dalszy: część II