Dlaczego jestem zaciekle atakowany?

Ostatnie uaktualnienie: 23 Listopada 2015


Ostatnio dostałem się pod szczególnie ostrą i niesmaczną krytykę za to, że... zmieniam zdanie.

U wielu Polaków panuje niemądry zwyczaj wysokiej oceny własnej opinii oraz samego faktu jej posiadania. Niestety nie jest to cnota narodowa ale hańba, ponieważ najwięksi głupcy posiadają opinie na wszystkie tematy świata. Problem tkwi w tym, że owe opinie ogólnie są błędne, ponieważ prości ludzie niemal nic o świecie nie wiedzą. Jedynym źródłem ich informacji jest skrzynka dla idiotów - TV - w której prawdy nigdy nie było i nadal nie ma.

Mądrość człowieka polega na porzuceniu opinii błędnych i akceptację faktów opartych na wiarygodnych źródłach informacji.

Moja sytuacja jest w tym świetle wyjątkowo trudna, ponieważ posiadłem sporo dokładnej wiedzy - tak biblijnej jak i historycznej i byłem zmuszony do wielu zmian w moim postrzeganiu świata oraz... zbawienia. W wielu przypadkach musiałem zmienić nie tylko błędne opinie, ale także zmienić błędne postępowanie oparte na stosowaniu się do błędnych opinii.

Tak się złożyło, że dano mi olbrzymi przywilej poznania wielkiej tajemnicy Bożej.

Jestem jedynym człowiekiem w sferze języka angielskiego oraz polskiego - około miliard ludzi, który, nie bez pomocy Boga odkrył największą tajemnicę biblijną, o której wspomina także księga Objawienia.

Apokalipsa10: (1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Co jest najciekawsze - nie ma w tym nic nowego ponieważ Bóg dawno zwiastował ową tajemnicę prorokom i jest ona umieszczona w Starym Testamencie.

Owa tajemnica nigdy nie była ukryta, ale... do tej pory nie była ona zrozumiała.

Spotkał mnie więc olbrzymi przywilej i przez miesiące nie dowierzałem, temu, co czytałem na stronicach Biblii, a byłem przekonany, że znam Biblię doskonale studiując ją wiele lat.

Odkryta tajemnica: plan Boga ponownego połączenia  wszystkich 12 pokoleń rozproszonego Izraela, Narodu Wybranego oraz ponownego umieszczenia go w Ziemi Obiecanej -

Oznacza to ponowne wyzwolenie Izraela z rąk śmiertelnych jego wrogów - nasienia węża, sąd na pustyni oraz wprowadzenie oczyszczonego narodu ponownie do Ziemi Obiecanej, czyli do obecnej ziemi okupowanej przez fałszywy Izrael, który z pomocą szatańskich władz świata, a nie z widzialną pomocą Boga, bezprawnie zajął Ziemię Obiecaną podając się za pełne 12 pokoleń Jakuba.

Modlitwa Pańska... "przyjdź Królestwo Twoje" - mówi o powrocie Królestwa na świat, do Izraela.

Narodem Wybranym przez Boga są narody słowiańskie. - Link - 10 pokoleń.

Dowody w tym linku. Dobra Nowina. Proszę o dokładne przeczytanie materiałów z tego linku. Gwarantuję, że oczy wasze się szeroko otworzą.

A przywilej zrozumienia owej tajemnicy przysporzył mnie jeszcze więcej wrogów - głównie przywódców religijnych Chrześcijaństwa., którzy mogli jakoś ścierpieć nie uznawanie przeze mnie listów apostoła Pawła jako natchnionych oraz prac jego uczni, Łukasza oraz Marka czyli dwóch Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich.

Temat Pawła można było jakoś zmieść pod dywan i zapomnieć o nim.

WWiększość Chrześcijan i tak tego wiele z tego nie zrozumie, poza nielicznymi a ci nieliczni.... się nie liczą i mogą sobie odejść. Reszta pozostanie.

Rozpoznane plany Boga, wsparte obszerną ilością biblijnych dowodów z ust samego Boga oraz Chrystusa nie mogą być już ani pominięte ani zignorowane.

Oznacza to również, że ten niezwykły przywilej poznania owej tajemnicy nie jest wynikiem mojej mądrości, ale... wynikiem Bożego błogosławieństwa i szczególnego wyróżnienia.

Nikomu innemu Bóg nie powierzył owego przywileju, pomimo wielu tytułów, bogato zdobionych szat ze złotymi frędzlami... 'ojców' wielu kościołów chrześcijańskich.

Uzyskałem w ten sposób niezwykłą wiarygodność, którą pozostali... utracili.

Nagle przybyło mi znacznie więcej wrogów, którzy nie są w stanie przejść nad tą kwestią obojętnie z powodu niezaprzeczalnych i masowych dowodów biblijnych.

Rozpoczęły się natychmiast ataki i atakuje się głownie to, że... często zmieniam zdanie.

Kiedyś wierzyłem w oparciu o dogmaty Katolicyzmu i innych wyznań, że jest dwóch Bogów.

Ale kierując się tylko słowami Boga zdanie zmieniłem. Wszystko więc polega na wierzeniu w Boga i Jego obietnice, a nie na zaufaniu do nauk ludzkich, zwłaszcza faryzeusza, 13 'apostoła Pawła. A wierzyłem w dwóch Bogów z powodów kłamstw fałszywych religii, opartych na 'apostole' Pawle i cytowałem z pamięci wiele jego wersetów. Kiedy zorientowałem się w tym, że nawet w tym błądzę, zmieniłem zdanie po to, aby inni bracia i siostry zdali sobie sprawę z tego, że powinniśmy być posłuszni tylko Bogu, a nie człowiekowi.

Nie zarzucają mi, że źle zrozumiałem proroctwa, ale zarzucają, że zmieniam zdanie.

Przecież nie ma Bożego przykazania - nie będziesz zmieniał swego zdania!

Człowiek mądry zawsze zmieni kierunek jazdy, jeżeli zorientuje się, że jedzie w niewłaściwym kierunku.

Nie nawołuję do uwierzenia mnie na słowo. Proszę sprawdzić wszystkie przedstawiane dowody z modlitwą do Boga o poznanie i wyrobić sobie własną opinię, opartą na solidnych dowodach biblijnych, słów samego Boga i Syna.

Proszę zwrócić uwagę na to, w jakim celu informuję innych oraz język, jakim się posługuję i porównać to z celami i językiem większości moich krytyków.

Przede wszystkim nie tworzę krucjaty przeciwko heretykom czy bluźniercom.

Ukazuję dobitnie na niebezpieczeństwo kultu Marii ale nie przeklinam katolików, którzy najczęściej nieświadomie w ten sposób grzeszą. Nie wyzywam ich ohydnymi epitetami i nie wydaję nad nimi sądu, ponieważ sąd w kwestiach wiary jest sądem bluźnierczym.

Celem moim jest zachęta ludzi do poznania rzeczywistego Boga i zaprzestania grzechu bałwochwalstwa. Nie odrzuciłem ani Boga, ani naszego Zbawiciela i Króla Królestwa Bożego, Isusa Chrystusa!

Ale nie wolno nam wielbić Syna Bożego nazywając go Bogiem, ponieważ Bóg, Stwórca wszystkiego z Synem włącznie jest tylko jeden i On kategorycznie zabronił wielbienia innego boga.

Ujawnienie proroctw dotyczących planu wyzwolenia Narodu Wybranego ze zrozumiałych przyczyn doprowadza syjonistów czyli fałszywy naród wybrany do istnego szału.

Do tej pory syjoniści mieli jeden problem. Wielu neguje ich status Narodu Wybranego. Ale przybył im problem znacznie większy.

Wskazanie rzeczywistego Izraela to znacznie poważniejsza sprawa. Zwłaszcza, że wszystkie kraje Słowian są od wieków w szponach nasienia węża, czy też synagogi szatana - syjonistów i trwa nieustanne prześladowanie Ludu Bożego. Synagoga szatana nienawidzi z pasją Słowian, ponieważ ona wie kim jesteśmy, ale większość z nas jeszcze tego nie wie. Oto przyczyna takiej nienawiści syjonistów do nas a zwłaszcza do mnie!

Zdecydowana większość religii chrześcijańskich jest kontrolowana przez Watykan/syjonistów w tzw. Ekumenię i wspiera oficjalnie Izrael jako 12 pokoleniowy naród wybrany stając w ten sposób mniej lub bardziej świadomie po stronie szatana.

Tych Chrześcijan także ich nie sądzę i nie wyzywam od heretyków, ponieważ wielu z nich tego nie rozumie a ja nie mam prawa i autorytetu, aby wydawać na kogokolwiek sąd Boży! Sąd należy do Boga i do Baranka. Poniższy werset ujawnia wiedzę Boga i Jego wyrozumiałość dla zniewolonego i haniebnie oszukiwanego Narodu Wybranego.

Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! (Ezechiela. 35:32)

Mam prawo zacytować pogląd samego Boga, ale nie mam prawa do sądu nad innymi, jak to uzurpują sobie moi przeciwnicy, których także nie sądzę. Mam nadzieję, że kiedyś swój błąd zrozumieją.

W tym świetle natychmiast staje się jasne, kto i dlaczego mnie atakuje i zniesławia.

Głownie są to syjoniści Hasbary, czynni członkowie syjonistycznej propagandy internetowej oraz przedstawiciele pro syjonistycznych religii chrześcijańskich z katolicyzmem włącznie.

Wszystkie te grupy opierają się na fałszywych doktrynach faryzeusza Pawła - ściślej na wersetach uwierzytelniających współczesny Izrael - nie według nauk Chrystusa ale nauk fałszywego apostoła Pawła, bez którego fałszywych doktryn nie są oni w stanie istnieć. Sprawdź cały 11 rozdział listu Pawła do Rzymian.

Wystarczy nieco sprawdzić wierzenia ludzi atakujących mnie, aby zobaczyć, że są to tylko i wyłącznie ludzie oparci na fałszywych doktrynach Pawła. Niektórzy to ukrywają ale brak poparcia dla niezaprzeczalnego Plan Boga wyzwolenia rzeczywistego Izraela ze szponów synagogi szatana wyraźnie wskazuje na źródła ich motywacji.

Kilka przykładów:

W tych dwóch linkach niezwykle 'życzliwi' mi ludzie, pełni 'miłości' do Boga i bliźniego odgrzewają stare kotlety.

Zastanawia mnie, czy nie są to ci sami ludzie, którzy w identyczny sposób działali 3 lata temu i przyczyny oraz cele były  niemal identyczne.

Wyjaśniłem to kiedyś detalicznie w tym artykule. http://www.proroctwa.com/agenci-szaleja.htm

Główną wspólną cechą tych ludzi jest odrzucanie Bożego wybawienia z niewoli nasienia węża czyli Ewangelii, którą głosił Isus Chrystus - nie wspominają o niej nawet jednym słowem. A przecież Bóg przysiągł na samego siebie, że tego dokona jego Syn oddał za owo Królestwo Boże swoje życie.

Hardi - człowiek, który będąc moderatorem jednego z największych forów usunął mnie z niego za... kłamstwa i brak szacunku dla syjonistycznych władz Polski! Zwróć uwagę na jego 'zapał' i 'ogrom wiedzy' w krzewieniu "prawdy". Niemal zerowy ale... opinię on definitywnie posiada.

Jeżeli trafisz na jakiekolwiek ostre i bluźniercze krytyki kogokolwiek, zacznij sprawdzać motywy krytyków a w kwestiach biblijnych sprawdź, jakie alternatywne informacje ujawniające szatańskie rządy nad światem oni publikują. Sprawdź także, czy ludzie ci wykazują wysoki poziom poznania i zrozumienia Biblii.

Czy promują fałszywy Izrael? Apostoła Pawła? A może uważają, że spiski żydowskie czy masońskie to wymysły zwolenników teorii spiskowych?

Sprawdź, czy wiedzą o tym, że system polityki światowej to czysty morderczy satanizm!

Sprawdź także, że czy taka biblijna opinia jest dla nich chorobą umysłową ludzi wszędzie widzących spiski, żydów i masonów.

Sprawdź to dokładnie, ponieważ i Bóg i Chrystus wyraźnie ostrzegają nas przeciwko szatanowi, którzy sprawuje kontrolę nad wszystkimi rządami tego świata. Światowy satanizm w chwili obecnej wyniszcza Chrześcijaństwo!

Szatan jest władcą tego świata, jest ojcem kłamstwa i zabójcą.

Oznacza to, że niemal wszystkie rządy są po jego kontrolą, nieustannie kłamią i mordują miliony ludzi.

Czy można publicznie miłować Chrystusa oraz świadomie odrzucać Dobrą Nowinę o jego Królestwie, czyli o odrestaurowanym Izraelu, złożonym z 12 zebranych ponownie pokoleń?


Jest jeszcze jeden temat, który powiększa liczbę ludzi, którzy mnie nienawidzą. Temat płaskiej ziemi czyli ujawnianie największego kłamstwa, jakie szatan nałożył na całą ludzkość. W tym przypadku nie jestem jedynym człowiekiem, który to udowadnia.

Rozważmy w tej kwestii jeden bardzo ważny element.

Jestem świadomy swojej reputacji na polu Chrześcijaństwa.

Czy mógłbym sobie pozwolić na ryzyko publikowania kłamstwa o płaskiej ziemi?

Gdyby temat płaskiej ziemi był łatwym do obalenia kłamstwem, ujawniono by to publicznie i ja oraz wielu Chrześcijan na świecie, zajmujących się z zapałem tym tematem zostalibyśmy praktycznie zniszczeni moralnie i utraciłbśmy jakąkolwiek wiarygodność.

Ale... nie ukazują się żadne prace czy filmy udowadniające kulistość Ziemi. Jest wręcz odwrotnie i mnożą się dowody jej płaskości.

A nie mamy ani jednego dowodu na jej kulistość i to jest przyczyna, dla której Heliocentryzm jest nadal uważany za teorię - z powodu braku naukowych dowodów. Proszę sprawdź - Teoria Heliocentryczna.

Planuję kilka artykułów z najmocniejszymi dowodami w tym temacie ale już można sprawdzić wiele materiałów dostępnych w tym linku. Płaska ziemia - czy można tej teorii zaprzeczyć?

Objawienie 12:9  I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat;

Warto zajrzeć na ten kanał jednej miłej Chrześcijanki, która ukazuje za pomocą filmów wiele Prawdy, głównie o płaskiej ziemi ale nie tylko. http://www.dailymotion.com/jezusnonstop Jest na tym kanale wiele ciekawychfilmów na temat płaskie ziemi.  Nie zgadzam się  z pewnymi doktrynami tej pani, ale jestem daleki od oskarżania jej o cokolwiek i nie nazywam jej heretykiem. Nie mam do tego Prawa, zwłaszcza że odważnie głosi on wiele Prawdy.

Przyjdzie czas na to, że różnice pomiędzy nami zostaną skorygowane przez samego Boga i każdy z nas myli się w pewnych kwestiach, że mną włącznie. Ale nie możemy sobie pozwolić na nienawiść do naszych braci i sióstr z powodu pewnych różnic w zrozumieniu doktryn biblijnych.

Prawdziwych uczniów Chrystusa poznaje się po ich wzajemnej miłości.

Jana 14:15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Jana 14:24 Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Więcej detali w oryginalnym artykule - Dlaczego jestem ciągle atakowany?


Napisano: 23 Listopada 2015

Ostatnie uaktualnienie: 23 Listopada 2015


Powrót na stronę główną