Tożsamość Babilonu Wielkiego


Ostatnie uaktualnienie:  27 Grudnia 2013


Nawigacja:

Tożsamość Babilonu

Na temat tożsamości biblijnego Babilonu Wielkiego napisano wiele tomów. Jedni utożsamiają Babilon Wielki z Kościołem Rzymsko Katolickim, inni całym systemem religijnym naszego globu. Porównuje się także Nowy Jork z  Babilonem Wielkim, a pewne źródła uważają statuę wolności USA za  symbol Wielkiej Nierządnicy. Są także tacy, którzy twierdzą, że Babilonem Wielkim jest Unia Europejska.

Gdzie leży prawda?

Nierządnica ujeżdżająca Bestię ( Syjonizm )

Babilon Wielki - taką nazwę otrzymał apostoł Jan wprost s ust naszego Zbawiciela - Isusa. Chrystus podał także inną, jeszcze bardziej enigmatyczną nazwę - Wielka Nierządnica.

Biblia nazywa nierządem bałwochwalstwo. Terminem tym także określa ona przyjaźń sług Bożych ze światem Szatana. 

Nierząd Babilonu Wielkiego czy też Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony ze wszelkim złem w sensie duchowym - masowym bałwochwalstwie oraz wszelkim akcjom politycznym, sprzecznym z planami Boga oraz Jego wolą, a w szczególności opozycję w stosunku do Jego planów ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.

 

Jakie fakty, historyczne czy też biblijne pozwalają nam na ustalenie tożsamości Babilonu Wielkiego?

W czasach apostoła Jana Babilonem nazywano Cesarstwo Rzymskie. Pierwsi chrześcijanie, czytujący księgę Objawienia tak właśnie rozumieli to pojęcie. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Używano tego pojęcia z powodu ostrożności. Zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane.

Zwróćmy uwagę na kilka biblijnych szczegółów, które dadzą nam więcej elementów, które z kolei uchylą rąbka tajemnicy tożsamości Babilonu Wielkiego.

Objawienie 17:1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu».

W czasach apostoła Jana, pisarza Apokalipsy Cesarstwo Rzymskie było symbolem korupcji, luksusu, rozwiązłości, wyuzdania oraz wielu zboczeń seksualnych.

Tacyt tak napisał o Rzymie: "... miejsce, w którym wszystkie okropne i bezwstydne rzeczy się zgromadziły znalazłszy tam swój dom" (Tacitus, Annals. xv.44)

Także wiele żydowskich apokaliptycznych pism nazywa Rzym... Babilonem.

Według Normana Perrina, "Rzym jest nazywany Babilonem, ponieważ jego armie, podobnie jak armie Babilonu, zniszczyły tak świątynię jak i miasto." (Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58) 

Oczywiście wojska rzymskie zniszczyły tak świątynię jak i całe miasto w roku 70 n.e. Niemniej starożytny Rzym, na wzór jego poprzednika, czyli Babilonu, pod berłem Nebukadnesara spełnił identyczna rolę i wykonał ponownie wyrok na odstępczym Izraelu.

Apostoł Piotr także nazwał Rzym Babilonem, jak wyraźnie na to wskazuje poniższy werset:

I Piotra 5:13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.

Według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym bogom. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze ku czci demonów i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, boginię demoniczną, nazywaną także Królową Niebios.

Uwzględnijmy kilka szczególnych cech, które według Biblii posiada Babilon Wielki.

 • Jest to Babilon Wielki - Babilon starożytny nie posiadał światowego zasięgu ani tak dalekosiężnej władzy jaką posiada dzisiejszy Rzym i dlatego ze względu ów zasięg władzy, Watykan nazywany jest Babilonem Wielkim..
 • Babilon starożytny był systemem polityczno religijno-finansowym. Podobnie jak Watykan.
 • Szczególne jego cechy to czary, wielbienie demonów, bałwochwalstwo, opozycja przeciwko Bogu i Jego zamierzeniom oraz przeciwko Jego sługom.
 • Rządy starożytnego Babilonu nacechowane były okrucieństwem. Dzisiejszy Babilon Wielki przerasta okrucieństwem wszystkie dotychczasowe systemy rządowe.
 • Dzisiejszy Babilon Wielki posiada niezwykła władzę na skalę światową, władzę polityczną, władzę gospodarczą a zwłaszcza władzę nad systemem monetarnym całego świata. Jest to najbogatsza instytucja na globie ziemskim.
 • Watykan charakteryzuje się bezlitosnymi prześladowaniami sług Boga Najwyższego. (Inkwizycje)
 • Jest to miasto siedmiu wzgórz, panujące nad królami ziemi,
 • Jest kontynuacją Rzymu, nazywanego w czasach Jana - Babilonem.
 • III Rzesza była także kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego, wspierana oraz kontrolowana przez KRK, który zawsze miał solidne układy z wieloma poprzednimi rządami niemieckimi (Krzyżacy czy III Rzesza Hitlera). Dzisiejsza Unia Europejska jest także kontynuacją cesarstwa rzymskiego, Niemcy wiodą w niej główną rolę pod nadzorem watykańskiego Zakonu Jezuitów.
 • Nowoczesny Babilon charakteryzuje się jawnym, masowym bałwochwalstwem oraz kultem Królowej Niebios.

Wielka Nierządnica - KRK ujeżdżający bestię - Międzynarodowy Syjonizm.

Rozważmy krótko innych kandydatów na Babilon Wielki.

USA - odpada całkowicie, ponieważ nie jest to system religijny. Po za tym nie ma on wiele wspólnego z Babilonem starożytnym. Niemniej trzeba sobie powiedzieć, że USA oraz Wielka Brytania są głównymi instrumentami Watykanu oraz Zakonu Jezuitów, za pomocą których pragnie on wprowadzić na cały świat Lucyperiański Nowy Porządek Świata

Imperium Religii Fałszywej.

Taki twór jest nazywany tak przez Świadków Jehowy czy też wielu odstrzałów tej sekty. Także niektóre sekty ewangeliczne używają owej enigmatycznej nazwy. W sumie nie istnieje na ziemi jakakolwiek organizacja o takiej nazwie. Jest to sztuczna nazwa czegoś, co nie posiada żadnej realnej władzy nad światem i w porównaniu z Zakonem Jezuitów nie posiada nawet części  znaczenia, wpływów oraz władzy.

Nie posiada także faktycznej władzy, granic, prezydenta czy przywódcy i nikt z nią niczego nie negocjuje czy też nikt nie prowadzi z nią transakcji biznesowych.

Innymi słowy - imperium religii fałszywej nie istnieje jako jednostka, czy znana światu konkretna grupa religijno polityczna.

Takiej nazwy nie znajdziemy w żadnym oficjalnym medium. Biblia posługuje się znanymi światu terminami i termin - Imperium Religii Fałszywej nie posiada żadnej witryny czy posiadłości, aktu prawnego czy jakiejkolwiek oficjalnej organizacji.

Co nam więc pozostaje?

Kościół Rzymski i jego stolica - Watykan.

Jest to jedyna organizacja na ziemi, która posiada wszystkie cechy biblijnej Wielkiej Nierządnicy - Babilonu Wielkiego.

Co jest niezwykle ciekawe, ŚJ są bardzo blisko celu, jednakże słownictwo biblijne nie nazywa tego Imperium religijnym, ale nazywa to Babilonem. Ponieważ Babilon wielbiąc Lucyfera sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad wszystkimi religiami świata z Izraelem i Islamem włącznie!

Inaczej mówiąc, jest to w rzeczywistości Imperium Religii fałszywej, ale Biblia nazywa ten twór Babilonem Wielkim ponieważ  Watykan jest głównym trzonem tego imperium i wszystkie rozkazy idą z Watykanu.


Przez wiele stuleci Watykan był w stanie kontrolować przepływ wszelkich informacji, ale od roku 1995, roku, w którym Internet rozpoczął swoją wędrówkę do domu każdego przeciętnego człowieka, owo pasmo milczenia zostało brutalnie przerwane i zaczęło się sprawdzać w niezwykłe proroctwo, zapisane niemal 2000 lat temu w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 10:26 Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Dzięki Internetowi mamy możliwości sprawdzić niemal wszystko, sprawdzić niemal każdą informację czy tajemnicę. Jeszcze przed rokiem 1995 niewielu ludzi na świecie słyszało o Protokołach Mędrców Syjonu, o Zakonie Jezuitów, Masonach czy Iluminatach. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których wszelkie tajemnice są nam wyjawiane. Nie znaczy to, że wszyscy o tym już wiedzą ale wiedza ta stopniowo i systematycznie wzrasta.

Wiele niezwykle cennych informacji na temat KRK jest opublikowanych na jednej szczególniej witrynie. Vatican Assassins - mordercy Watykanu. [EN] Jest to witryna prowadzona przez byłego Jezuitę, Erica Jona Phelpsa. (Obecnie jest on baptystą/kalwinistą.)

Na owej witrynie Eric podaje mnóstwo dowodów na morderczą organizację Zakonu Jezuitów, która wraz z papiestwem sprawują władzę.

Cała ta witryna to w zasadzie kilka tomów pism opisujących różne akcje Jezuitów, ja skupię się na zaledwie kilku najważniejszych punktach, które utwierdzą nas w twierdzeniu, że KRK w pełni odzwierciedla wszystkie cechy Babilonu Wielkiego.

Generał - Peter-Hans Kolvenbach

Inną witryną, ujawniającą działania KRK jest http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/blackpope.htm [EN] oraz http://www.spirituallysmart.com/jesuits.html [EN]

Znanymi pisarzami w tej dziedzinie jest polskiego pochodzenia Greg Szymanski a także nieżyjący już Avro Manhattan.

Istnieje wielu innych, podaję jedynie najbardziej znane nazwiska.

Główną siłą KRK jest Zakon Jezuitów. Nie jest to zakon religijny ale raczej Zakon militarny. Podobnym zakonem był Zakon Najświętszej Maryi Panny Kawalerów Mieczowych, zwany potocznie Krzyżakami oraz znany z przeszłości Zakon Templariuszy.

 

Na czele Zakonu Jezuitów stał przez długi czas GenerałPeter-Hans Kolvenbach zwany także Czarnym Papieżem!

Nowy Generał Adolfo Nicolas

Generał Jezuitów ma także swojego władcę, który wydaje mu polecenia i rozkazy. Owym władcą jest Lucyfer. Inna nazwa Szatana. Syjoniści nie wielbią Szatana, ale Lucyfera. Dlatego też Nowy Świata Porządek nazywa się lucyferiańskim.

Ostatnio Peter Hans Kolvenbach ustąpił ze stanowiska Generała Jezuitów a zastąpił go znacznie młodszy Adolfo Nicolas - pochodzenia hiszpańskiego. 19 Stycznia 2009 roku Adolfo Nicolas został wybrany na kolejnego Generała Zakonu Jezuitów.


Watykan wielbi Lucyfera

Wszyscy generałowie Zakonu Jezuitów są czarownikami, lucyferianami. Jeden z byłych członków zakonu Jezuitów, Alberto Rivera [EN] ukazał nam prawdziwe oblicze tego morderczego Zakonu oraz wiele szczegółów dotyczących wielbienia Lucypera w KRK. To on wyjawia, że generałowie jezuiccy zbierają się na "Czarnych Mszach" w Hiszpanii, podczas których wielbi się Lucyfera. Wszyscy uczestnicy owych "mszy" są przybrani w czerń. Według pewnych źródeł, podczas czarnych ceremonii Lucyfer przybywa osobiście, aby wydawać rozkazy oraz odbierać wielbienie. Rivera został zamordowany za ujawnianie owych tajemnic.

Według Ojca profesora Uniwersytetu Georgetown,  byłego egzorcysty Malachi Martina, w jego wydanej w roku 1996 książce "Windswept House: A Vatican Novel" mamy takie oświadczenia.

"Dym szatana wszedł do Świątyni" papież Paweł VI - 1963. Słynny cytat Pawła VI.
"Okultystyczne akty szatańskiej pedofilii w Kościele Katolickim są rozważane przez profesjonalistów jako kulminacja rytuałów 'Umieszczenia na tronie Upadłego Archanioła Lucyfera' w Watykanie.

Na stronie 492 Martin napisał:

"Nagle stało się ewidentne że podczas obecnego pontyfikatu, Rzymski Kościół wprowadził stałą obecność księży wielbiących Szatana i kochających go; biskupów i księży którzy sodomizowali tak chłopców jak siebie samych; zakonnic przeprowadzających "Czarne rytuały" Wica, które żyły w lesbiańskich związkach.... każdego dnia, czy to Niedzieli czy Dni  Świątecznych, działania  herezji i bluźnierstwa, gniewu i faworytyzmu były pozwalane i popełniane na świętych Ołtarzach przez mężów, których nazywamy księżmi. Świętokradcze czyny i obrzędy nie tylko wykonywano na Ołtarzach Chrystusa, ale otrzymywano cichą aprobatę  albo co najmniej ciche pozwolenie pewnych Kardynałów, arcybiskupów, i biskupów."

Martin twierdzi że wysokiej rangi członkowie Kościoła przysięgają Szatanowi swoje dusze podpisując się własną krwią w precyzyjnie opracowanych rytuałach. ( Patrz - Bohemian Grove)  Nie jest on odosobniony w tych oskarżeniach.

Arcybiskup Milingo, egzorcysta, autor książki "Twarzą w twarz s Szatanem" napisał takie słowa:

Teraz, trzeci wymiar (zła) jest najbardziej niebezpieczny. To jest subtelne i najokropniejsze. I nie uwierzyłbym gdym nie odkrył tego trzeciego wymiaru zła. Trzeci wymiar to ludzie, którzy idą za instrukcjami satanistycznych sekt.
Teraz z tym trzecim wymiarem, mówię ze smutkiem, że nasz kościół do tego należy. Bardzo mi przykro, nie mogłem zrozumieć siebie, i nawet teraz nie rozumiem. Ale jedyna pociecha, którą mam jest - Judasz Iscariot był jednym. Razem z Isusem trzy lata, ale nigdy nie zmienił. W takim razie rozumiem, że trzeci wymiar zła zaistniał nie dopiero teraz ale istniał nawet wtedy. Ponieważ nic nie mogło zmienić serca Judasza - nic!.
Diabeł w Kościele Katolickim jest tak chroniony ponieważ on jest jak zwierzę chroniony przez rząd; gra on w grę, która wyjmuje spod prawa każdego, specjalnie łowców, którzy chcieliby to zwierzę złapać i zabić. Diabeł w Kościele jest dziś w rzeczywistości chroniony przez pewne władze kościelne przed oficjalnym łowcą w Kościele, przed egzorcystą. jest aż tak źle, że egzorcysta ma zakazane atakowanie diabła. Diabeł jest chroniony, a ten, kto jest myśliwym, egzorcystą, jego praca jest zabroniona.

10 Marca 2010 ukazał się także artykuł w TimesOnLine - "Główny egzorcysta o. Gabriel Amorth twierdzi, że diabeł mieszka w Watykanie."

Ojciec Gabriele Amorth, 85, jest głównym egzorcystą Watykanu do 25 lat i mówi, że zajmował się 70.000 przypadkami opętania, powiedział, że konsekwencjami szatańskiej infiltracji są walki o władzę w Watykanie, jak również "kardynałowie, którzy nie wierzą w Isusa, i biskupi, którzy są związani z Demonem ". Więcej w linku - link

Ostatnio mamy także wystąpienia polskiego księdza, dr hab. Piotra Natanka, który ubolewa, że Kościół Katolicki został opanowany przez Masonerię, czyli wielbicieli Lucyfera. W obronie ks. Natanka.

Znacznie więcej dowodów można znaleźć w filmie Texe Marrsa - Satan Worship in the Vatican Exposed (Ukazane wielbienie Szatana w Watykanie.) [EN]

Istnieje o wiele więcej dowodów na współpracę KRK z Lucyferem, pomimo ścisłej kontroli mediów przez Watykan. Największym dowodem jest czynny udziału KRK podczas wprowadzania lucyferiańskiego NWO. To KRK jest bezpośrednim twórcą EU!

Watykan nie tylko wielbi Lucyfera potajemnie. Owo wielbienie jest jaskrawo widoczne w symbolizmie i liturgii Kościoła. Niemal każda święta postać ma tzw. halo czy aureolę za głową - co zdaniem Kościoła jest znanym znakiem świętości. Przynajmniej się tak nam oficjalnie mówi. Faktycznie Watykan podsuwa nam wszelkie możliwe bóstwa starożytne, nakładając nań postacie świętych.

Kult maryjny jest niczym innym jak kultem Bogini Astarte, Święta Wielkanocy do dokładna kopia symbolizmu płodności (królik.  jajka i kiełbasa) z dodatkiem Drogi Krzyżowej oraz zmartwychwstania Isusa. Ani data ani ceremoniały nie mają wiele wspólnego z Biblią, natomiast większość ceremonii to czyste pogaństwo.

Święta Bożego Narodzenia to nic innego jak staro rzymskie Saturnalia, dzień narodzenia Słońca po najkrótszym dniu 24 Grudnia. Czci się i Chrystusa i symbol Słońca, czyli Lucyfera. Poniższe zdjęcie ukazuje nam zgromadzenie katolickie z piramidą, promieniami słonecznymi oraz okiem Lucyfera. Na szczycie narzędzie śmierci Isusa - krzyż. Kościół wielbi narzędzie śmierci Zbawiciela.

 

Kolejną cechą charakterystyczną Babilonu Wielkiego jest częste używanie symbolu Czaszki I Piszczeli. Symbole te były używane przez piratów, SS i Gestapo, oczywiście są także emblematami stosowanymi przez Jezuitów.

Zasięg władzy nad światem

Możesz obejrzeć pierwszy odcinek filmu, ukazującego zasięg władzy Watykanu. Dowody są oczywiste.

 

Kościół Rzymsko Katolicki (nowożytny Babilon) posiada znacznie większą władzę niż Babilon starożytny.

KRK jest oczywistą kontynuacją starożytnego Rzymu. Stał się religią państwową starożytnego Rzymu - prześladowcy chrześcijan i od roku 325 n.e. panuje nad niemal całym światem. Szczególnie rządy KRK wzmocniły się w roku 1776, kiedy to Żyd, Jezuita, Adam Weishaupt pod rozkazami Watykanu założył podwaliny pod Zakon Iluminatów (Oświeceni, Zakon Iluminatów czy też Bractwo Świetliste).

Zakon Iluminatów stał się głównym orężem Papiestwa w planach wprowadzenia Nowego Porządku Świata.

Celem Iluminatów jest:

 • 1. Odrzucenie monarchii oraz wszelkiego rodzaju rządów
 • 2. Odrzucenie prywatnej własności oraz dziedzictwa
 • 3. Odrzucenie instytucji małżeństwa oraz życia rodzinnego
 • 4. Odrzucenie wszystkich religii

Nieco później, Theodor Herzl - austro - węgierski dziennikarz żydowskiego pochodzenia, twórca i główny ideolog syjonizmu, w sierpniu 1897 roku na I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria) przyczynił się do powstania Światowej Organizacji Syjonistycznej.  Ruch ten wysunął hasło: Ziemia bez ludu, dla ludu bez ziemi . Kościół początkowo oponował Syjonizm ale z czasem rozpoczął z tym ruchem intensywną współpracę.

Celem KRK od wieków była władza nad światem ze stolicą w Jerozolimie.  Z tego powodu organizowano wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej czyli Palestyny. Przez 1600 lat KRK nie był w stanie ziścić swoich marzeń. Najwidoczniej Bóg nie pozwalał nikomu na osiągnięcie tego celu.

Jerozolima jest świętym miejscem Boga i do dzisiaj Bóg nie pozwolił nikomu na całkowitą i wyłączną kontrolę tego miasta.

Dopiero od osiemnastego wieku KRK rozpoczął zwiększone starania oraz współpracę z Żydami w dążeniach do Nowego Świata Porządku. KRK finansował Syjonizm a członkowie Zakonu Jezuitów napisali słynne Protokoły Mędrców Syjonu, jako swój najbardziej perfidny plan działania w kierunku NWO. Wszelkie zamierzenia Zakonu Jezuitów były wykonywane najczęściej rękoma syjonistycznych Żydów, aby potem w wygodny sposób obarczać ich winą za własne zbrodnie.

Według Alberto Rivera, (Został on zamordowany) Żydzi pod opieką Jezuitów napisali Protokoły Mędrców Syjonu, według Eric Jon Phelps,[EN] sami Jezuici napisali Protokoły i je systematycznie wprowadzają w życie. Pełny tekst PMS jest w tym linku po polsku - pms.htm.

Wygląda na to, że jest to po prostu detaliczny szatański plan wprowadzenia Globalizacji czyli NWO, który jest ukrytym celem Watykanu. NWO nie jest przed nami zbyt ukrywany ale jego dyrygenci praktycznie nie są mediach wymieniani.

W ten sposób Jezuici oraz KRK w wygodny dla siebie sposób pozostawali i nadal pozostają w cieniu. Ich celem było i jest nadal wysługiwanie się żydowskimi syjonistami, których zawsze ustawiają oni na świecznikach kontrolowanych oraz finansowanych przez siebie organizacji, jak Masoneria oraz... media!

Posiadając w swoim doskonale kontrolowanym arsenale takie organizacje, jak Syjonizm  oraz Masoni, Watykan rozpoczął finały marsz w kierunku ustanowienia bezbożnego, Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata.

Owe organizacje: Syjonizm, Iluminaci, Masoni i wiele innych, oraz KRK charakteryzują się jedną szczególną cechą.

Odrzucają oni Boga i Syna, Isusa, wielbiąc potajemnie Lucyfera.

Więcej na temat syjonistów w linku... syjonizm

W związku z tym, że wszystkie działania Zakonu Jezuitów są prowadzone w głębokiej tajemnicy, trudno jest nie tylko określić dokładnie cele oraz kierunki współpracy, trudno jest także ustalić kto jest kim. Ta sama osoba może być Syjonistą, Iluminatem, Piszczelowcem czy Masonem a nawet posiadać kilka innych członkowstw.

Nawet najwyżsi członkowie owych organizacji nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co w rzeczywistości robią inni członkowie tej samej organizacji. Dopiero po wielu latach zdołałem dotrzeć do sedna ich działalności oraz kontroli świata przez Watykan i  Zakon Jezuitów oraz ich doskonale zorganizowaną armię wielu organizacji z Syjonizmem na czele.

Najmniej mówi się o tych, którzy w rzeczywistości posiadają władzę. Tymczasem media, główny dostarczyciel informacji i wiadomości, są pod władzą Watykanu i Syjonistów.

Media niemal nigdy nie mówią o Watykanie jako władzy politycznej, nie wspominają wiele o Rockefellerach czy rodzinie Rothschild (Illuminati czy też Synagoga Szatana). O Syjonizmie także się prawie nic nie mówi.

Najczęściej mówi się o Żydach, komunistach, terrorystach i.. wszelkich religiach, oczywiście poza katolicyzmem.

Rozkazy idą z Watykanu a władze polityczne, z kolei kontrolowane przez Syjonistów i Masonerię wykonują owe zbrodnicze rozkazy.

Władza ta jest najbardziej despotyczną władzą, jaką świat kiedykolwiek widział. Władza w USA sprawowana jest poprzez wiele organizacji watykańskich. Główne organizacje, to Council on Foreign Relations, (Rada  Stosunków Międzynarodowych) CFR, Masoneria, Iluminaci, Bilderberg Group, Rycerze Malty, Klub Rzymski, Opus Dei i wiele, wiele innych.

Do najbrudniejszej roboty Watykan używa włoskiej Mafii oraz swojej organizacji w USA - CIA!

Przyszła władza nad światem ma się opierać na... Jerozolimie, której to Watykan jest w 70% właścicielem. To w Jerozolimie ma być tron papieski w odbudowanej Świątyni Salomona, z którego Człowiek Bezprawia, lub fałszywy Mesjasz czyli Antychryst ma zarządzać oficjalnie nad całym globem ziemskim.

Watykan w chwili obecnej jest najważniejszym instrumentem Lucyfera. Plan Lucyfera obejmuje całkowitą kontrolę Jerozolimy, która w chwili obecnej nie jest jeszcze pod kontrolą rządu Izraela, ponieważ na terenie byłej Świątyni Salomona znajduje się meczet Na Skale, oraz meczet Al Aksa - jedne z największych świętości islamskich.

Watykan jest największym właścicielem wielkiej ilości cennych nieruchomości w wielu państwach. Watykan posiada największe banki szwajcarskie  oraz ma pod swą kontrolą większość zasobów światowego złota. Są one złożone w bankach szwajcarskich i z tej właśnie przyczyny Szwajcaria zawsze była neutralna wobec wszelkich wojen a zaufana szwajcarska gwardia pilnuje bezpieczeństwa w Watykanie.

Polskich posiadłości nie ma potrzeby opisywać ale spójrzmy w nieco inną stronę.

Poniższy link jest linkiem do White Pages (Książka Telefoniczna) w Sydney, Australia. Państwo raczej niekatolickie.

http://www.whitepages.com.au/wp/busSearch.do?subscriberName=Catholic&state=NSW&page=1

Pełne 4 strony z mnóstwem telefonów do różnych świątobliwości oraz pracowników świeckich.  Żeby było ciekawiej, White Pages oznajmiają nam w nagłówku, że znaleziono dużą listę i White Pages wyświetlają jedynie linki ich zdaniem najwłaściwsze.

Mamy tam: uniwersytet, liczne szkoły, parafie, katedry, domy starców (zapisujących majątki Kościołowi), szpitale z podobną procedurą, cmentarze, szkoły medyczne, diecezje, domy religijne, szkoły specjalne, katolickie ubezpieczenia, centra religijne, kluby, komisje najróżniejszej maści, nawet jest mały bank, lista oczywiście niekompletna z powyższego powodu. Jest także inny powód. Wiele biznesów w ogóle nie używa nazwy katolicki (Catholic) a właścicielem jest Watykan. Wystarczy nieco policzyć, aby zauważyć, jaką olbrzymią wartość pieniężną w jedynie samych nieruchomościach posiada KRK w samym Sydney! Dodajmy prosty fakt, że KRK jako ciało religijne nie płaci nigdy podatków!

Zajrzyjmy do innego kraju, także nie katolickiego, USA i Nowy Jork (New York NY)

http://tinyurl.com/2dptqb

Tym razem mamy listę w tzw. Yellow Pages, książka telefoniczna biznesowa. Oczywiście podobna sprawa i podobne nazwy uniwersytetów, szkół itd. Tym razem lista jest nieco większa i zawiera 148 haseł na 4 stronach.

W bankach Watykanu trzymają swoje fortuny rodziny królewskie oraz rodziny bankierskie - Rockefellerzy czy Rothschild.

Cały świat jest zadłużony po uszy za wyjątkiem Watykanu. U kogo cały świat się zadłużył? Watykan ramieniem Rockefellerów i Rothschildów kontroluje także Bank Federalny USA oraz Bank Angielski, który z kolei kontroluje Federalny Bank Australii, Nowej Zelandii czy Kanady.

Jak powiedział jedne z Rothschildów - "...kontrolując Bank Federalny nie dbam, kto ustala prawa"

Patrząc ze strony finansowej nigdy nie płacący podatków Watykan ma pod sobą mniejszych bankierów, którzy z kolei są właścicielami mediów, MTV, Hollywood, wszelkich sieci jak CNN, Reuter czy sieć Ruperta Murdocha.

Kto ma aż takie pieniądze oraz tak daleko posuniętą kontrolę finansową, ten sprawuje efektywnie władzę nad całą planetą.

Papieże nie kłaniają się nikomu i nie całują niczyich pierścieni ale jest odwrotnie. Większość mężów stanu całuje pierścień papieski i głęboko się przed każdym papieżem kłania.

Tony Blair ostatnio przechrzcił się na katolicyzm! Dlaczego po utracie władzy w Anglii a nie przed? Ponieważ obecnie Tony Blair pełni ważniejszą funkcję a Watykan uważa go za szczególnie zasłużonego dla Globalizacji.

Tyle na temat finansów, spójrzmy jak wygląda sama władza.

Sposób funkcjonowania tej władzy.

Głównym i najbardziej potężnym narzędziem KRK (Jezuitów) są Syjoniści. (Bestia z Objawienia). To Jezuici opracowali dzieła Marks/Engelsa oraz Protokoły Mędrców Syjonu i posługując się żydowskimi Syjonistami oraz Masonerią i innymi organizacjami osiągają nie tylko swoje mordercze cele, ale ostatnimi czasy ujawniają wszelkie ciemne sprawy własnych planów, wykonywanych rękami Syjonistów, zrzucając winę za wszystkie na Żydów.

Termin - Syjonizm jest raczej starannie unikany ponieważ nie tyle KRK walczy z Syjonizmem ale walka trwa przeciwko Żydom.

Wszelkie antysemickie materiały są wspierane energicznie przez KRK. W Polsce jest to szczególnie widoczne a są ku temu ważne powody. Polska jest krajem, w którym żyje spory procent Żydów.

Jednakże to Syjoniści sprawują władzę nad tym krajem, posiadając niemal całkowitą kontrolę nad mediami. KRK posiada także potężną władzę, szczególnie od czasów Jana Pawła II, i w obecnej chwili trwa walka ideologiczna pomiędzy Syjonistami a antysyjonistycznym KRK.

Szczególnie aktywnymi ze strony KRK są: Radio Maryja oraz wielu indywidualnych księży, jak Henryk Jankowski - ksiądz prałat parafii św. Brygidy w Gdańsku czy wielu innych.

Istnieje także bardzo aktywna witryna, Stop Syjonizmowi na której wszelkie zbrodnie Syjonistów są uwypuklane i przejaskrawiane, ale witryna ta nie używa nazwy - Syjoniści, tylko... Żydzi.

Dlaczego więc nie zwalcza anty-semityzmu, skoro posiada aż taką potężną władzę? Co to wszystko oznacza?

KRK był bezpośrednim inicjatorem II Wojny Światowej. Wystarczy obejrzeć tę serię zdjęć aby pozbyć się wszelkich wątpliwości co do tego prostego faktu. Katoliccy Naziści.

Połączmy nieco kilka faktów.

Wielokrotnie wymieniam na tej witrynie słynny list Alberta Pike do Mazziniego odnoście planu trzech wojen światowych, które doprowadzą do Globalizacji, czyli NWO. List w linku - List

Ostatnio wielu księży ubolewa, że Masoneria kontroluje Watykan. Moim zdaniem jest odwrotnie.

Łącząc fakty, Plan Pike'a zawierał drugą wojnę światową, której celem było ustabilizowanie Bloku Wschodniego (Dlatego sprzedano Polskę w Jałcie!) oraz utworzenie państwa Izrael.

Naziści mordowali Żydów (odwiecznych wrogów KRK) oraz Stalin - Syjonista mordował Żydów także. ocalałym z pogromów Żydów otworzono drogę do Izraela.  Watykan jest właścicielem większości ziemi  w Jerozolimie i chce odbudować świątynię Salomona.

Trzy organizacje planują odbudowę Jerozolimy. Masoneria, Syjonizm oraz Watykan, który jest właścicielem tej ziemi.

Wystarczy to dokładnie przejrzeć i przemyśleć aby zorientować się, że tak są realizowane plany Lucyfera, a Watykan jest głównym graczem. Syjonizm jest głównym wykonawcą. O obu media solidarnie milczą!

Spójrzmy na to zdjęcie:


 

Widać wyraźnie Gwiazdę Dawida, symbol współczesnego Izraela na papieża mitrze.

Wielka Nierządnica ujeżdża Szkarłatną Bestię - międzynarodowy Syjonizm!

Finanse watykańskie.

18 Czerwiec 1815: odbyła się finałowa bitwa Napoleona pod Waterloo. Obecna giełda w Londynie była niezwykle nerwowa a Nathan Mayer Rothschild wysłał gołębia (inne źródła podają inną historię) z fałszywą informacją, że Napoleon wygrał bitwę. Tak więc londyńska giełda natychmiast zareagowała w taki sposób że określone akcje gwałtownie spadły a inne gwałtownie wzrosły. Znając rzeczywisty rezultat tej bitwy Nathan Mayer Rothschild sprzedał akcje za wygórowane ceny i natychmiast wykupił wraz z Jezuitami wszystkie te, które drastycznie spadły w cenie. W ten sposób Rothschild, wyszkolony oraz kontrolowany przez Watykan, czy też Jezuitów stał się właścicielem Banku Angielskiego i rozpoczęła się era bankowa rodziny Rothschild.

Żydowska Encyklopedia Vol 2, strona 497 mówi, "Jest to w jakiś sposób ciekawa sekwencja do ustanowienia Katolickiego konkurenta przeciwko Rothschildów, którzy w tym momencie (Rok 1905) i także ostatnio są strażnikami papieskiego bogactwa."

Znany historyk, Eustace Mullins pisze także, że Rothschildowie przejęli wszystkie finansowe światowe operacje Kościoła Katolickiego w roku 1823. W dzisiejszych czasach duża bankowość oraz finansjera biznesowa KK jest wielkim systemem ściśle powiązanym z Rothschild rodziną oraz Międzynarodowym Systemem Bankowym.

Źródło - http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rothschild_bloodline.htm

Poszukiwania w tej materii dają mnóstwo linków.

http://tinyurl.com/28x7zc

Pośród elity bankierów owe powiązania są doskonale znane oraz udokumentowane. Różnią się jedynie opinie, kto kim rządzi, Rodzina Rothschild Kościołem Katolickim czy jest odwrotnie. Wygląda na to, że Rothschildowie są Syjonistami - Synagogą Szatana złożoną z fałszywych Żydów i według wyroku Boga, to oni wraz z innymi bankierami czy też 'królami ziemi' zniszczą KK, jak zapowiada to Apokalipsa.

Możemy zaobserwować, iż nasila się stopniowo konflikt interesów pomiędzy KK a Syjonistami. KK robiąc biznes z tą rodziną jest teraz w śmiertelnej pułapce i wygląda na to, że proroctwo Objawienia o dziesięciu królach mających rzucić się w jednym dniu na Babilon Wielki, ponieważ "Bóg natchnął ich serca, aby działali jednomyślnie i wykonali Jego wolę" Inaczej mówiąc kontrolowani przez KK rzucą się jednomyślnie przeciwko... kontrolującemu.

Babilon Wielki czyli Kościół Rzymsko-Katolicki, używając swoje tajne organizacje, jak Zakon Jezuitów, Opus Dei, Masonerię, Illuminati czy Syjonizm, posiadając największe bogactwa globu ziemskiego sprawuje w obecnej chwili niemal całkowitą władzę na Ziemi.

Pozornym celem jest Globalizacja czyli New World Order

Stolicą świata ma być Jerozolima z odbudowaną świątynią Salomona. Jerozolima już od lat jest oficjalnie zgłoszona jako przyszła stolica Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata. W Świątyni Salomona zasiądzie na tronie - Człowiek Bezprawia ostatni król.

 

Powyższe zdjęcie świadczy wyraźnie o tym, kto jest władcą a kto jest poddanym. Takich zdjęć jest znacznie więcej na necie. Poniżej link to serii podobnych zdjęć. http://www.spirituallysmart.com/pics.htm

Ta witryna jest kopalnią wiedzy na temat KRK - http://www.spirituallysmart.com/

Lech Wałęsa kiedyś powiedział - kto ma media ten ma władzę.

Kto kontroluje media? Kogo media praktycznie nigdy nie krytykują? Syjonizmu i Watykanu! Ostatnio Watykan jest coraz częściej krytykowany ale dziwnym trafem nikt nigdy w mediach nie krytykuje Jana Pawła II!

 

Bałwochwalstwo KRK

 

Dlaczego?

Babilon Wielki wielbi potajemnie Lucyfera, spotyka się z nim podczas czarnych mszy, podczas których otrzymuje od niego polecenia odnośnie dalszych działań i planów.

Oczywiście Masoni oraz Iluminaci z Syjonistami włącznie także wielbią Lucyfera. CFR, Trilateral Commision czy Bilderberg group są identycznie uwikłane w te plany, ponieważ organizacje te są organizacjami kontrolowanymi oraz finansowanymi przez KRK!

Spójrzmy na kilka oczywistych dowodów:

 

W Watykanie wielu z nas zna ów widok - obelisk na placu Św. Piotra. Ale niewielu z nas posiada najmniejsze wyobrażenie co ów obelisk oznacza! Jest to symbol penisa. Na jego szczycie jest umieszczony krzyż.

Egipcjanie zawsze wierzyli, że w obelisku mieszka bóg Słońca, Ra. Wierzono, że należy się modlić do obelisku zwracając się twarzą ku wschodowi.

Starożytni Egipcjanie zostali srogo przez Boga ukarani nie tylko za zbrodnie popełnione na Izraelitach, ale także za wielbienie boga Ra, któremu składano ofiary z dzieci.  Kapłani egipscy byli głęboko uwikłani w czary demoniczne.

W tej konfrontacji Bóg oczywiście wyszedł jak zawsze zwycięski a Egipcjanie służący Lucyperowi ponieśli dotkliwą karę.

Jak ważny jest obelisk dla Masonów? Wystarczy udać się na cmentarz masoński, aby natychmiast ujrzeć wiele obelisków na grobach Masonów. Ponieważ Masoni także wielbią Lucyfera, a obelisk jest magicznym symbolem mocy boga Słońca, czyli Wschodniej Jutrzenki czyli Lucyfera! Co gorsze, obelisk jest symbolem seksu i jest on umieszczony w ośmiokącie umieszczonym w okręgu. Obelisk oznacza penisa a okrąg oznacza pochwę.

Za czasów Jehu czciciele Baala także posługiwali się obeliskami. (2 Królewska 10:23-27) Ośmiokąt oznacza ośmiokrotną drogę oświecenia - oświecenia lucyferiańskiego. Okrąg jest także symbolem słońca. To jeszcze nie wszystko. W mniejszym okręgu jest krzyż w okręgu, znany powszechnie jako krzyż Baala.

Ku najwyższej ironii, najbardziej ohydne symbole starożytne, jakie można znaleźć na globie ziemskim mieszczą się w Watykanie a także w Waszyngtonie. Obie stolice świata wielbią w obeliskach Lucyfera!

Czy można wymierzyć większy policzek Chrystusowi?

Pozornie nie, ale dalsze dowody są jeszcze bardziej szokujące! Oto symbol - krzyż Baala. (Fotografia lewa) Na następnej fotografii także widzimy identyczny symbol!

Przypadek?  W przypadku Kościoła Katolickiego nie ma mowy o przypadkach. Udział w projektowaniu tych symboli biorą udział najlepsi oraz najlepiej wykształceni ludzie w tej dziedzinie. Wszelka ornamentacja jest precyzyjnie oraz celowo tak właśnie wykonana. Gdyby było to zwykłą pomyłką, na przestrzeni  1700 lat wszelkie pomyłki tego typu byłyby już dawno usunięte.

Pomyłką może być tylko jedno - uznanie Kościoła Rzymsko-Katolickiego za przedstawiciela Boga Ojca oraz Jego Syna, Isusa na naszym globie.

W poniższych linkach jest o wiele więcej fotografii ukazujących ścisłe powiązania KRK ze starożytnymi wierzeniami babilońskimi.

http://www.aloha.net/~mikesch/verita.htm [EN]

http://www.aloha.net/~mikesch/monstr.htm [EN]

W tym linku jest znacznie więcej na temat demonicznych czarów KRK - http://www.zbawienie.com/magiakrk.htm [PL]

http://www.cuttingedge.org/free13.html [EN]

Więcej na temat symbolizmu w linku - symbolizm.htm [PL]

Niezwykle ciekawy film ukazujący znacznie więcej szczegółów jaskrawego bałwochwalstwa KRK.


W tym linku jest najnowszy artykuł ujawniający wiele szokujących szczegółów bałwochwalstwa Babilonu Wielkiego. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że bałwochwalstwo jest największym grzechem a zakaz bałwochwalstwa jest pierwszym przykazaniem Bożym. Znacznie więcej w linku - Rzeczywisty wygląd Isusa.

Szatańskie rytuały

Wielu z nas słyszy często oskarżenia KRK o pedofilię, ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pedofilia jest jednym z aktów ceremonialnych podczas wielbienia Szatana czy demonów. W rytuałach stosuje się gwałty, pedofilię, zabijanie na ofiarę, picie krwi ofiar i wiele innych ohydnych detali. Pedofilia odgrywa znaczną rolę w ceremonialnych nadużyciach seksualnych.

Z tych przyczyn homoseksualizm, pedofilia oraz walka z instytucją małżeństwa, ustanowioną przez Boga to kolejne atrybuty rozpowszechniane przez media. kontrolowane przez Watykan i Syjonistów.

Najwyższy procent homoseksualistów oraz pedofilów jest pośród kapłaństwa KRK. KRK jest także znany z niezmiennej pozycji w stosunku do celibatu. Czyż nie jest on najdoskonalszym narzędziem w rękach Lucypera w wszczepianiu akceptacji wszystkich tych rzeczy za pomocą kontrolowanych mediów?

Właśnie dzięki mediom nasila się kampania faworyzująca wszelkiego rodzaju zboczenia, z lesbianismem oraz homoseksualizmem włącznie. Media reklamują nam poparcie dla homoseksualistów a wszelkie przypadki pedofilii w rankach Kościoła są w miarę możliwości zmiatane pod dywan. Rzadko w zachodnich mediach można przeczytać cokolwiek na temat galopującej pedofilii, a rezultaty śledztw w większości przypadków nigdy nie docierają do czytelników, słuchaczy czy widzów.

Parady gejów opanowały większą część świata i nie są to próby reklamy ale z przemocą wtłacza się w nasze umysły akceptację homoseksualizmu. Pod pozorami rzekomej nienawiści do gejów jakakolwiek krytyka jest napiętnowana a nawet można znaleźć się na ławie oskarżonych za dezaprobatę wmuszanej nam na siłę akceptacji tego grzechu.

Niewielu wie, że pedofilia jest kolejnym krokiem pod homoseksualizmie! Homoseksualizm prowadzi wprost do pedofilii.

Niemal cały świat zachodni jest w znacznym stopniu uwikłany w pedofilię, a wszelkie sprawy z tym nieludzkim procederem są tuszowane przez media, śledztwa są wstrzymywane ponieważ najczęściej prowadzą one do najwyższych sfer rządowych czy religijnych, nie wyłączając Białego Domu.

Znany skandal z lat 80-tych, dotyczący Białego Domu nie jest łatwy do odnalezienia nawet na necie. Więcej w linku - Satanizm.htm

Poniżej kilka linków w języku angielskim. Ja podaję jeden link, w którym jest wiele innych linków.

http://rense.com/general63/hey.htm [EN]

Składanie dzieci na ofiary Mardukowi, czy innym szatańskim 'bożyszczom' są także rzadko wymieniane przez główny strumień mediów. Rytualne morderstwa, czy też okaleczenia, wszelkiego rodzaju wiadomości o tego typu aktywności są przez media skwapliwie ukrywane przed nami.

Istnieje także wiele innych materiałów, jak książka Johna W. Decamp'a - "The Franklin Cover-Up" dostępna w Amazon.com czy książka Brice Taylor - Thanks For The Memories oraz Kathy O'Brien kilka książek na temat satanistycznych rytuałów oraz kontroli umysłu.

Temat jest przeogromny, zasięg przestępstw, zbrodni oraz ilość przestępców jest olbrzymia i rezultaty śledztw najczęściej prowadzą wprost do najwyższych sfer rządowych.

Wszystkie ślady prowadzą do Rzymu, czyli Watykanu.

Cały temat jest przerażający i sama myśl o tym, że ci sami ludzie, którzy stopniowo wprowadzają nas w Nowy Świata Porządek, będą bezkarnie popełniać ze wzmożoną aktywnością owe ohydne przestępstwa na skalę globalną - myśl taka budzi straszliwy i nieprzyjemny dreszcz na całym ciele. 


Podsumowując powyższe, Babilon Wielki, używając Syjonistów do najbrudniejszej roboty zmierza do Globalizacji czyli NWO. Obiecując żydowskim Syjonistom także władzę nad światem (po to utworzył im państwo Izrael) ujeżdżając Bestię znalazł się w konflikcie przeciwko nasieniu Szatana, Syjonizmowi.

Nadchodząca zagłada Babilonu Wielkiego

Objawienie 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Szkarłatna Bestia to Bestia żydowskiego Syjonizmu . (Objawienie 13:1) Temat ten jest dokładnie omówiony w oddzielnym artykule - Wyjaśnienie tożsamości Bestii z Apokalipsy

Objawienie 17:4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Purpura i szkarłat oznacza wszelkie znaki dostojeństwa i władzy, a złoto, drogie kamienie i perły ukazują wręcz bezwstydny przepych. W całym owym przepychu Nierządnica trzyma w ręku swoim złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.

Język biblijny nazywa nierządem oddawanie czci fałszywym bogom. Bałwochwalstwo oraz czczenie fałszywych bóstw to biblijne duchowe bałwochwalstwo. Ów nierząd duchowy jest główną charakterystyczną cechą Nierządnicy, czyli Babilonu. 

Nierządnica jest wierną kopią bałwochwalczego Babilonu z jedną dużą różnicą. Robi wszystko na skalę światową. Jest także uwikłana w białą a nawet czarną magię, identyczną, jaką uprawiał starożytny Babilon. Niemal wszystko, co czyni owa nierządnica jest sprzeczne z wolą Boga oraz skierowane przeciwko Niemu oraz Jego Synowi.

Obrońcy KRK twierdzą, że figury i obrazy czczone w kościele to jedynie reprezentacja świętych osób i ludzie się do nich nie modlą ale do postaci reprezentowanych przez owe rzeźby i obrazy.

Każda forma bałwochwalstwa jest identyczna i nikt nigdzie nigdy nie wierzył, że drewniany kloc jest bogiem, ale ze tegoż właśnie reprezentuje. I Bóg kategorycznie zabronił nie tylko ukłonów przed bałwanami ale nawet zabronił ich sporządzania.

Objawienie 17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Isusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.

Babilon Wielki zawsze był był i jest nadal wielkim prześladowcą prawdziwie oddanych Chrystusowi chrześcijan. Zawsze ich prześladował, czy to podczas rzymskich igrzysk, czy podczas wojen krzyżackich, podczas krwawej i okrutnej Inkwizycji czy też obu wojen światowych, których był on bezpośrednim dyrygentem.

To KRK wyposażył Hitlera do II WŚ, Lenina do rewolucji rosyjskiej i także Stalina. KRK brał żywy udział w zbrodniach ustaszowców na terenach byłej Jugosławii, bezlitośnie mordując setki tysięcy Serbów - członków kościoła prawosławnego, nie uznającego papiestwa. Stalin mordował tak Żydów jak i ortodoksyjnych chrześcijan, czyli... wrogów KRK.

Wiele zdjęć w tym linku - http://alamoministries.com/content/english/Antichrist/nazigallery/photogallery.html

Objawienie 17:7 I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 10 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. 11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Ponownie Isus napomina nas, abyśmy myśleli rozsądnie i kierowali się wnikliwą mądrością.

Rządy Babilonu Wielkiego nie są rządami oczywistymi dla każdego, podobnie jak rządy Szkarłatnej Bestii także nie są jawne i oczywiste.

W obydwu przypadkach Isus za pomocą swego anioła ponagla nas do UWAŻNEGO obserwowania owych wydarzeń, ponieważ... działania obu, tak Bestii jak i Babilonu Wielkiego nie są działaniami tak oczywistymi, aby każdy człowiek mógł je swobodnie obserwować mediach.

Obie organizacje ukrywają swoje działania i jedynie od ostatnich 12 lat czyli od momentu powszechnego dostępu do Internetu jesteśmy w stanie odkrywać tajemnice dotychczas przed nami skrzętnie ukrywane.

Pomimo Internetu, siły dezinformacyjne Szatana nadal skutecznie ukrywają wiele owych informacji przed nami starając się za pomocą całkowicie kontrolowanych przez siebie mediów wprowadzać w błąd 'nawet i wybranych'.

Inną metodą ukrywania Prawdy jest rozpowszechnianie na Internecie wielu warstw kłamstw, poprzez które trudno jest się przebić nawet doświadczonemu poszukiwaczowi Prawdy.

Objawienie 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 133 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

Dziesięć w nomenklaturze biblijnej oznacza komplet, ludzką zupełność. Według tego wersetu WSZYSCY władcy ziemi, zjednoczeni z Bestią (Syjonizmem) oddadzą Syjonistom swoją władzę.

Cel jest szczególnie ważny!

Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.

Jak dokładnie widać, Nierządnica ujeżdżająca Bestię jest coraz bardziej znienawidzona, tak przez Bestię jak i przez władców Ziemi. Mamy wiele działań syjonistów dyskredytujących KRK, w szczególności obnażane są przestępstwa pedofilskie. W Polsce trwa coraz wyraźniejsza walka o władzę pomiędzy KRK a Bestią, która za pomocą mediów wymyka się Nierządnicy z pod kontroli.

Szczególnie ważnym jest werset 17 tego rozdziału.

Objawienie 17:177 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią.

Przekazanie władzy Bestii oraz wykonanie wyroku Boga nad Babilonem Wielkim

będzie pierwszym bezpośrednim aktem Boga na ziemi od 2000 lat!

Taki jest plan Stwórcy - Jego celem jest wykonanie wyroku Boga na Babilonie Wielkim. Obserwując wydarzenia światowe można zauważyć, że ów plan ma olbrzymie szanse na realizację.

Warto także dodać, że obserwacja owych wydarzeń jest przykazaniem Isusa!

 

Podsumowanie


 • To Watykan kontroluje oraz finansuje  organizacje takie jak: jak Syjonizm, Masoneria, CFR, Bilderberg Group, Klub Rzymski,  Opus Dei, Bank Angielski, Federalny Bank USA czy wiele innych.

 • Za pomocą tych organizacji KRK całkowicie kontroluje niemal wszystkie zorganizowane religie na całym świecie.

 • Watykan posiada największe bogactwa świata - w watykańskich bankach zadłużona jest cała planeta.

 • Watykan sprawuje niemal niczym nie skrępowaną władzę nad całym światem.

 • Watykan jest praktycznie odpowiedzialny za stan obecnego świata, obie wojny światowe, Holokaust i wiele innych zbrodni oraz za wszelkie kryzysy i rażącą niesprawiedliwość oraz ubóstwo całego świata.

 • Największe światowe problemy są rezultatem grabieżczych rządów KRK


Babilon Wielki - Wielka Nierządnica niezwykle trafnie wypełnia proroctwa Apokalipsy.

Czy to oznacza, że wszyscy katolicy są odpowiedzialni za te wszystkie rzeczy?

Oczywiście że nie. W KRK jest wielu bogobojnych i wspaniałych księży, którzy ciężko pracują aby zapoznać innych z Bożymi Przykazaniami. Wielu katolików uczęszczających w mszach jest wzorowymi obywatelami, ojcami matkami i... naszymi braćmi w wierze. Wielu z nich wierzy w Chrystusa i się do Niego modli. Egzorcyści katoliccy mocą imienia Isusa wypędzają demony.

Religia katolicka myli się w niemal każdym dogmacie. Dlatego wszystkie inne religie chrześcijańskie powstały z powodu odkryć wielkiej różnicy pomiędzy naukami Kościoła a Słowem Bożym.

Musimy zrozumieć jedną podstawową kwestię. Każdy człowiek będzie miał szansę, wcześniej lub później poznać Boga oraz Jego rzeczywiste prawa. Potrzeba na to mocy Bożej ponieważ to Bóg odkrywa te rzeczy przed innymi. To Isus otwiera nam oczy na Prawdę biblijną.

Rolą ponownie narodzonego Chrześcijanina jest ukazywanie innym rzeczywistej Ewangelii, a od Boga zależy wzrost. Nie możemy i mamy prawa biblijnego oceniać kogokolwiek względem jego zbawienia. W tej kwestii decyzja i sąd należy do Boga.

Co powinieneś zrobić, jeżeli zdałeś sobie sprawę z tego, że twoje wejście do jakiegokolwiek kościoła i złożenie ukłonu przed jakimkolwiek posągiem czy obrazem jest jaskrawym przekroczeniem prawa Bożego?

Jeżeli rzeczywiście miłujesz Boga, powinieneś zrobisz wszystko, aby nie zasmucać Jego oblicza.

Od czego więc zależy zbawienie? Odpowiedź znajdziesz w tym linku - Jak dostąpić zbawienia?Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 21 Marca 2012