Chronologia czasów końca

Ostatnie uaktualnienie: 16 Kwietnia 2016

Objawienie to zawiła księga i aby je zrozumieć potrzeba nam wiele wiedzy i zrozumienia innych proroctw, jak proroctw Daniela czy innych proroków. Przez wieki wielu starało się rozpoznać chronologię czasów końca i nigdy nikomu to nie pasowało. Powodowało to u niektórych nawet upadek duchowy, ponieważ byli przeświadczeni, że księga Objawienia musi być w jakimś stopniu skażona, ponieważ chronologia Objawienia najwyraźniej jest nielogiczna.

Jestem przekonany, że wszystko jest w doskonałym porządku i chronologia ta jest jak najbardziej logiczna i spójna. Problem właściwej chronologii polega na:

 • 1. braku zrozumienia tajemnicy Bożej - Apokalipsa 10:7 cytowana niżej.
 • 2. Kolejnym problemem są powtarzane w różnych rozdziałach te same wydarzenia.

Kluczem do zrozumienia kolejności wydarzeń jest trąba siódmego anioła!

Rozpoznanie tajemnicy Boga, nie bez Jego pomocy, jest dobrym krokiem do dalszego rozpoznania proroctw czasów końca księgi Apokalipsy czy też Objawienia.

Apokalipsa 10:(7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Już znamy ową tajemnicę, która była rzeczywiście zwiastowana w Starym Testamencie niemal wszystkim prorokom.

Ową tajemnicą jest wyzwolenie Narodu Wybranego przez Boga, czyli głównie Słowian oraz pewnych części rasy białej, która także zawiera grupy Słowian, którzy najczęściej nie wiedzą kim są. Sprawdź artykuł na stronie głównej - www.zbawienie.com.

W następnym rozdziale mamy od razu wyjaśnienie.

Apokalipsa 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Trąba siódmego anioła obwieści panowanie nad całą ziemią Boga oraz Pomazańca Bożego czyli Isusa Chrystusa.

Oznacza to, że rządy szatana nad ziemią skończą się w tym właśnie momencie. Nie oznacza to pokoju dla ziemi, ponieważ szatan i jego Bestia będą starali się pokrzyżować Bogu Jego zamysły oraz akcję wyzwolenia Narodu Wybranego.

Po to właśnie Bóg i Syn przejmą władzę, aby zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi czyli wyzwolić Naród Wybrany, głównie Słowian, z niewoli nasienia węża.  Naród Wybrany zostanie przeniesiony na pustynię, na której na wzór wyjścia Izraelitów z Egiptu będzie on sądzony oraz oczyszczany.

Trąba siódma siódmego anioła wskazuje nam bardzo jasno sytuację w linii czasów końca. Jest to sam środek tej linii - który oddziela od siebie dwa 3.5 roczne okresy.

Pierwszy okres czasów końca rozpocznie się działalnością dwóch świadków Boga i Baranka, którzy będą... 'prorokować przez 1260 dni czyli 3.5 roku.

W tym momencie rozpocznie się początek sądu Bożego nad światem. Początek owe sądu jest opisany w pierwszym wersecie 11 rozdziału.

Apokalipsa 11:1 I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. 2 Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. 3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Lud Boży jest nazywany w proroctwach świątynią Bożą a mierzenie go to ocena Boga jego duchowych wartości. Oznacza to, że w momencie działalności dwóch świadków Bóg będzie oceniał swój lud przed przemieszczeniem na pustynię. Wersety te nie podają nam dokładnie w jaki sposób będzie się odbywała Boża ocenia i czy to będzie miało jakieś połączenie z działalnością Bożych sług.

Jedno nie ulega wątpliwości - dwóch świadków rozpocznie okres 3.5 rocznego ucisku dla świata i w tym samym czasie Bóg będzie oceniał swój Lud. jest więc wielce prawdopodobne, że Lud Boży nie doświadczy już klęsk związanych z Wielkim Uciskiem. Świadczy o tym pośrednio werset 2 i ponownie mamy ten sam okres czasu - 3.5 roku czyli 42 miesiące.

Zewnętrzny przedsionek świątyni oznacza miejsce dla pogan, którzy do świątyni nie mają dostępu.

W tym świetle początek czasów końca rozpocznie się pojawieniem dwóch świadków oraz oceny Boga swego Ludu.

Dwóch świadków czyli proroków Boga

Czasy końca rozpoczną się od pojawienia się dwóch świadków, którzy otrzymają od Boga olbrzymią moc i będą składać świadectwo o Bogu, o Jego planie wyzwolenia Ludu Bożego, o fałszu 'apostoła' Pawła i wielu innych prawdach biblijnych.

Być może owi świadkowie ukażą światu rzeczywistą historię świata, która bez wątpienia jest jednym wielkim kłamstwem. Trudno jest odgadnąć, co będą ogłaszali owi prorocy, ale mamy pewne wyobrażenie o czym mogą mówiąc i publicznie uświęcać imię Boga.

Czas ich prorokowania to 1260 dni czyli 42 miesiące, czyli 3.5 roku.

Apokalipsa 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Z tego opisu wynika, że owi świadkowie otrzymają tak olbrzymią moc od Boga, jakiej jeszcze nie doznał żaden człowiek w historii świata. Ich pokazy Bożej mocy będą pierwszymi cudami na ziemi od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Podejrzewam, że temat płaskiej ziemi także będzie miał miejsce w ich wykładach.

Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że plagi na ziemi, jak szarża czterech jeźdźców Apokalipsy będą się działy w tym samym okresie 3.5 rocznej działalności dwóch świadków Boga.

W Chrześcijaństwie panuje opinia, że owi świadkowie to Mojżesz oraz Eliasz a opinia ta jest oparta na wizji z Ewangelii Matusza - tzw. przemienienia. Mateusza 17:1-8. Niemniej nic nie sugeruje, że owe postacie pojawią się ponownie, ponieważ zwykle do każdego dzieła Bóg powoływał inne osoby. Także mamy pewien konflikt w Ewangelii Jana ponieważ Jan Chrzciciel zapytany czy jest Eliaszem, zaprzeczył.

Jana 1:21 I zapytali go: Kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: Nie.

Natomiast Chrystus powiedział o nim, że Eliasz jako Jan Chrzciciel nie został rozpoznany. Mateusza 17:10-13. Czy jest tekst skażony czy mylnie zrozumiany czy też źle przetłumaczony - tego nie wiemy - ale historia biblijna nas uczy, że Bóg do każdej misji wybiera inne osoby, osoby żyjące w czasie owej misji.

Eliasz być może nigdy nie umarł, Henoch także ale Mojżesz umarł nie wkroczywszy do Ziemi Obiecanej. Opcja Mojżesza i Eliasza nie jest więc prawdopodobna, aczkolwiek nie jest to dla nas w tej chwili istotne.

Świadkowie Boga zostaną rozpoznani, po używanej olbrzymiej mocy Bożej. Owi prorocy spełnią identyczną rolę, jaką spełnili Mojżesz i jego brat Aaron podczas wyjścia z Egiptu.

A do Ziemi Obiecanej wprowadzi nas Isus - podobnie jak wprowadził Izraelitów Jozue, którego rzeczywiste imię także brzmi - Isus! Dlatego Bóg właśnie nadał Synowi identyczne imię, ponieważ syn, podobnie jak Jozue (Isus) wprowadzi Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Dopiero teraz widać głęboką mądrość Boga, który nie tylko potrafi ukryć ale także ujawnić wiele rzeczy we właściwym dla Niego czasie.

Do tej pory było do tej pory niezrozumiałe:

Apokalipsa 11:7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Kolejny konkretny dowód właściwej chronologii. Tuż po zakończeniu 3.5 rocznej misji świat nie będzie mógł sobie dać z nimi rady a na domiar winy świata owi prorocy ujawnia wszystkie kłamstwa świata szatana i nikt tego nie będzie w stanie powstrzymać. Ujawnią także najbliższe plany Boga oraz Jego sąd nad narodami. Świat będzie dostawał szału z bezsilności. Dopiero po zakończeniu ich misji Bóg zezwoli na ujawnienie się Bestii czyli Zwierzęcia z 13 rozdziału Apokalipsy.

Dopiero owa Bestia osiągnie sukces na 3.5 dnia i zabije dwóch świadków.

Jest także niezwykle prawdopodobne, że kamery będą obserwować ich wykłady i nagrywać i zobaczymy to wszystko na ekranach.

Będą oni szczególnie obserwowani po ich śmierci! Świat szatana będzie miał nadzieję, że Bóg nie zdoła ich wzbudzić z martwych

(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, , i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.

Świat oczywiście będzie znał te proroctwa, podobnie jak Żydzi znali zapowiedzi Chrystusa o Jego zmartwychwstaniu. Kamery będą obserwować, czy uda się Bogu ich wskrzesić i cały świat będzie oglądał owo wskrzeszenie na żywo. Oczywiście prorocy zmartwychwstaną i wstąpią do nieba.

(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

W tym momencie świat zrozumie, kim jest Bóg i jaką posiada moc oraz prawo do Jego ziemi oraz Jego ludzi, których jest Stwórcą.

Nasze opinie nie są niczym istotnym, ponieważ Jego opinia jest najważniejsza oraz następuje Jego sąd nad skorumpowanym do cna światem. To On będzie z Synem sądził świat a nie odwrotnie.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Słuszna i mądra decyzja owych pozostałych.

(15)  I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Rozpoczął się najbardziej okropny okres na ziemi - okres Wielkiego Ucisku w drugiej fazie czyli kolejne 3.5 roku.

Tym razem do dzieła wyzwolenia ludzkości od rządów szatana i jego Bestii przystąpi Bóg oraz Syn Boży. Zgodnie z zapowiedzią Boga w momencie obwieszczenia trąbą anioła siódmego rozpocznie się działanie Boga i Syna w celu uwolnienia Narodu Wybranego spod panowania synagogi szatana i przeniesienie wszystkich członków rzeczywistego Izraela na pustynię, gdzie odbędzie się nad nimi sąd Boży.

Moment rozpoczęcia rządów Boga i Baranka - koniec rządów szatana.

To właśnie oznacza trąba siódmego anioła. Owa trąba rozlegnie się tuż po wstąpieniu dwóch Bożych świadków po ich zmartwychwstaniu do nieba na oczach całego przerażonego świata.

Nagle rozpęta się lawina wielu wydarzeń. W ślad za owym oświadczenie szatan zostanie siłą wyrzucony z nieba wraz ze swymi upadłymi aniołami i już nigdy nie będą oni mieli dostępu do Boga i do Nieba!

Apokalipsa 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Jest raczej oczywiste, że oskarżenia szatana w niebie nie mają już sensu i Bóg podjął decyzję o finale całego konfliktu, a szatan zostaje wyrzucony siłą z nieba, wraz z jego aniołami nie mając już do nieba dostępu a na ziemi także utracił już władzę ponieważ rozpoczął panowanie Bóg oraz jego Pomazaniec, król Isus Chrystus.

W związku z przejęciem władzy przez samego Boga szatan nie ma już prawa do dalszego działania i władza Boga spowoduje uwięzienie szatana i jego upadłych aniołów w podziemnej Otchłani.

Niebo i jego mieszkańcy są tym zachwyceni, ale biada ziemi, ponieważ szatan jest wściekły i nie respektuje już Boga w żadnym aspekcie.  Brutalnie stara się zniszczyć i niewiastę i jej potomstwo czyli 144.000.

W tym momencie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że miejsce szatana i upadłych aniołów jest tutaj, na ziemi ale mają oni dostęp do nieba, i w niebie nas nieustannie oskarżają przed Bogiem.

Apokalipsa 2:12 A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. 13 Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia...

Szatan po wyrzuceniu z nieba jest wręcz wściekły i natychmiast bez żadnych ogródek próbuje zniszczyć chłopczyka, który reprezentuje 144.000 wybranych z ziemi. Owo dziecię zostało porwane do Boga a nawet do samego Jego tronu.

Apokalipsa 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Najwyraźniej obie sceny ataku szatana na chłopczyka i Niewiastę to dwie wersje tego samego wydarzenia, dla uwypuklenia ich niezwykłej ważności.

W obu przypadkach interwencja Boga ratuje chłopczyka i Niewiastę  i zapewnia im bezpieczeństwo. Bóg traktuje Niewiastę zgodnie z proroczą zapowiedzią, jak swoją małżonkę, czyli troszczy się o nią gorliwie. Szatan się wściekł.

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Plagi

Od rozdziału 7 Apokalipsy, wydarzenia jak czterech jeźdźców to najprawdopodobniej wydarzenia niekoniecznie chronologiczne, oraz powtarzające się wydarzenia podczas 7 lat ucisku czyli dwóch okresów 3.5 rocznych.

Chronologia - kolejność wydarzeń jest teraz logiczna i wszystko do siebie doskonale pasuje.

 • 1. Pojawienie się 2 świadków do misji trwającej 3.5 roku
 • 2. Po skończeniu misji świadków, pojawienie się Bestii.
 • 3. Śmierć i zmartwychwstanie świadków z rąk Bestii.
 • 4. Siódmy anioł trąbi - przejęcie władzy na ziemi przez Boga i Chrystusa - początek drugiego okresu 3.5 roku
 • 5. Wyrzucenie szatana i upadłych aniołów z nieba.
 • 6. Natychmiastowy atak na Niewiastę (Naród Wybrany) oraz na chłopczyka czyli 144.000
 • 77. Porwanie chłopczyka oraz wymarsz Niewiasty na pustynię.
 • 8. Sąd nad Niewiastą podczas 3.5 roku
 • 9. Plagi apokaliptyczne na całej Ziemi, sąd nad Babilonem.
 • 10. Bitwa wojsk pod dowództwem Chrystusa na polach Armagedonu - okolice Syrii.
 • 11. Wkroczenie oczyszczonego Izraela, Ludu Bożego na teren oczyszczonej Ziemi Obiecanej - Palestyny.

Wydaje się, że owe plagi i katastrofy Bóg czy raczej Jego Syn umieścił w Apokalipsie w taki sposób, aby ukryć kolejność wydarzeń, których zrozumienie miało przyjść znacznie później, właśnie w czasach bliskich końca.

Pierwszym widzialnym elementem pierwszego okresu czasów końca (wielkiego ucisku) będzie pojawienie się dwóch świadków (proroków) Bożych.

Inne rozdziały Apokalipsy dodają wielu szczegółów do tych wydarzeń. Sąd Boży nad Wielką Nierządnicę i Babilonem Wielkim  nastanie po przejęciu władzy przez Boga i syna, czyli po wstąpieniu do nieba dwóch świadków, na początku drugiego okresu 3.5 letniego ucisku.

Jest więc oczywiste, że Wielki Ucisk będzie złożony z dwóch okresów 3.5 rocznych, czyli razem 7 lat.

Jest wielce prawdopodobne, że ucisk w czasie pierwszego 3.5 letniego okresu nie będzie już dotyczył Niewiasty Bożej.

Na początku drugiej części Wielkiego Ucisku Naród Wybrany zostanie wyzwolony z ucisku synagogi szatana i będzie już całkowicie bezpieczny pod opieką Boga oraz Syna na pustyni. Podczas przebywania na pustyni Bóg odbędzie sąd nad Narodem Wybranym.

 

Podsumowanie

Kluczem do ustalenia owej chronologii jest rozpoznanie wielkiej tajemnicy Boga, planu wyzwolenia Narodu Wybranego.

Proces wyzwolenia Niewiasty czyli Ludu Bożego - głównie Słowian ma się rozpocząć w momencie trąbienia siódmego anioła po zapowiedzi przejęcia władzy przez Boga i Syna Isusa Chrystusa. Ten szczegół spowodował zrozumienie całej chronologii Objawienia czyli Apokalipsy.

Artykuł będzie kilkakrotnie poprawiany z powodu coraz lepszego zrozumienia tych proroctw.

C.D.N.

Napisano: 13 Marca 2016

Ostatnie uaktualnienie: 16 Kwietnia 2016

www.zbawienie.com

www.proroctwa.com

http://www.youtube.com/thewordwatcher

Copyright © 2009 TheWordWatcher