Czasy końca

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Czy pamiętasz detale czasów końca?

Artykuł ten wyjaśnia różnicę pomiędzy ludźmi wybranymi przez Boga oraz 144.000 współkróli Chrystusa, oraz omawia zrozumienie czasu wzięcia kobiet i mężczyzn czyli; wzięci do nieba.

Mamy więc biblijne terminy. Czasy Końca oraz Wielki Ucisk.

Czasy Końca dotyczą wydarzeń przed wzięciem wybranych z ziemi.

Wielki Ucisk nastąpi po wzięciu do nieba, podczas rządów Bestii.

Istnieje okres siedmiu lat ucisku, która jest oparta właśnie na wersecie 27 rozdziału 9 Daniela, który podaje nam taki tekst:

Daniela 9:(24) Siedemdziesiąt tygodni zostało wyznaczonych dla twojego ludu i świętego miasta, aby grzech został zakończony, aby zapieczętować występki i zmazać nieprawości i dokonać przebłagania za nieprawości, i przynieść wieczną sprawiedliwość i aby zapieczętować wizję i proroka i namaścić Miejsce Najświętsze. (25) Będziesz wiedział i rozumiał, że od wydania polecenia, odpowiedzi i budowy Jerozolimy do Chrystusa Władcy będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; a wtedy czas powróci, droga zostanie wybudowana, także i mur i czasy będą wyniszczone. 26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony bez wyroku sądu, a on zniszczy miasto i świątynię wraz z nadchodzącym księciem; oni będą zniszczeni powodzią, a na końcu wojny, która szybko się skończy, przeznaczy miasto na spustoszenie. (27) A jeden tydzień zostanie przeznaczony na przymierze z wieloma: a w połowie tygodnia moja ofiara i ofiara z płynów będą zakończone; a na świątyni będzie ohyda czyniąca spustoszenie; a na końcu czasu zostanie przeznaczona na spustoszenie.

Dopiero teraz jest możliwe zrozumienie tego proroctwa. To znaczy, że pewne detale proroctwa były przed nami ukryte, ale teraz są one ujawnione. Jest oczywiste, że Bóg celowo tak przedstawił swoje plany i że one są bardzo precyzyjne.

Werset 24 mówi nam o 70 tygodniach, które Bóg wyznaczył do wprowadzenia Jego rządów. Werset 25 mówi nam o 7 tygodniach oraz o 62 tygodniach. Oznacza to dwa odrębne okresy czasu i czas pomiędzy tymi wydarzeniami nie jest liczony. Podobnie jest z wersetem 27.

Werset 27 mówi nam o czasach końca jako o jednym tygodniu. W proroczym tygodniu będzie przymierze z wieloma, ale w połowie tego tygodnia nowe przymierze zostanie anulowane oraz jego wszystkie ofiary.

Zrozumienie tego dokładnego proroctwa jest zadziwiająco bliskie.

Możliwa interpretacja.

Tuż po zmianie syjonistycznych rządów na świecie i usunięciu Żydów z Izraela, nowa siła (Rosja!?) wraz z 10 królami innych państw zawrze z Bogiem nowe przymierze. Od pewnego czasu obserwujemy w Rosji wyraźne ożywienie kościoła ortodoksyjnego oraz powrót do wiary w Boga.

To przymierze będzie zakłamane oraz bałwochwalcze jak bałwochwalczy jest kościół ortodoksyjny, podobnie jak i kościół katolicki, który jest bałwochwalczym. Bóg będzie to tolerował. W połowie tego tygodnia czyli po około 3.5 roku, władzę nad światem przejmie Bestia, także na okres 3.5 roku.

Bestia spowoduje pojawienie się posągu fałszywego proroka w Jerozolimie. Za odmowę wielbienia posągu Bestia będzie karała ścięciem głowy. Po 3.5 roku Bestia zostanie zniszczona a Bóg i Isus obejmą pełną władzę nad całym światem. Spustoszenie Ziemi Świętej czyli Izraela będzie już na wieki zakończone.

Mamy więcej szczegółów w Objawieniu, gdzie Jan omawia to samo wydarzenie opisane przez Daniela.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Isus zniósł na zawsze ofiary krwawe i z pokarmów, sam stając się doskonałą ofiarą za grzechy Narodu Wybranego. Zasłona w świątyni pękła na dwoje odsłaniając w ten sposób najświętsze jej miejsce. Po śmierci ofiarnej Isusa świątynia nie była już potrzebna.

Bóg zezwolił wtedy Rzymowi na całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz świątyni a także na wykonanie Jego wyroku na wszystkich członkach nasienia węża, którzy w Jerozolimie schronili się przed Rzymianami. Zginęło ponad milion Żydów. O tym wydarzeniu Żydzi bardzo niechętnie wspominają.

Objęcie władzy przez Bestię oraz ostatniego króla (być może będzie to Trump!) będzie początkiem okresu 1260 dni czyli 3.5 roku według kalendarza księżycowego i biblijnego.

Ten szczególny okres jest nazywany Wielki Uciskiem, podczas którego Bestia będzie uciskać i zabijać ludzi wielbiących Boga Wszechmogącego, wbrew zakazom Bestii.

Rządy na świecie staną się jeszcze gorsze!

Rozpoznanie Bożego planu ponownego połączenia się 12 pokoleń Izraela to wydarzenie, jakie jeszcze nie miało miejsca od wielu lat! Ale cały świat nadal o tym nie wie i nadal trwa w ciemności.

Plan Boga ratowania Narodu Wybranego jest głównym tematem Biblii.

Istnieje ważny powód, dlaczego cały świat trwa w ciemności o tych sprawach.

Aby zapieczętować plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela, Bóg przysięgał  wielokrotnie na samego Siebie. Także aniołowie przysięgali ów plan na Boga.

Zapieczętować plan oznacza pieczęć na dokumencie. Nie można dokumentu przeczytać bez jego otwarcia czyli złamania pieczęci. W obliczu istniejących obecnie Czasów Końca oraz bliskim Wielkim Ucisku plan Boga został nam publicznie ujawniony.

Poniższe wersety w pełni potwierdzają, że owe słowa prorocze są właśnie odpieczętowane i zrozumienie jest dane dla tych, którzy przestrzegają 10 Przykazań.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. [BM]

Wersety te ujawniają nam niezwykłą strategię Boga, której celem jest ochrona nas przed szatanem oraz upadłymi aniołami, którzy chętnie pokrzyżowaliby Boże plany. Powyższy werset mówi nam  o zapieczętowanym do chwili obecnej proroctwie Daniela. Ale odpieczętowanie jego już się rozpoczęło w  Czasach Końca (czas ostateczny) i poznanie wzrasta.

Daniela 12:(7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. [BM]

9 werset potwierdza nam, że zrozumienie jest prawidłowe, ponieważ już jesteśmy w czasach końca a te słowa prorocze są już odpieczętowane. Anioł przysiągł na samego Boga, że wydarzenia Wielkiego Ucisku będą trwały 3.5 roku.

W tym właśnie okresie rozproszenie Słowian się skończy i dopiero po ich zjednoczeniu i podczas pobytu na pustyni oni - Słowianie będą te wszystkie rzeczy znali.

Świat także rozpozna tę Prawdę po umieszczeniu Słowian na pustyni, co nie znaczy, że świat ją zaakceptuje!!!

To nam wyjaśnia, dlaczego większość Słowian nadal o tym niemal nic nie wie. Pierwszy artykuł przy POMOCY BOGA ukazał się 20 Listopada 2014.  Zupełnie zapomniałem o tym artykule i nawet napisałem drugi artykuł 15 Lipca 2015.

Dopiero w następnym roku 28 Lutego 2016 napisałem ponownie artykuł o Słowianach i znalazłem oryginalne, ale zapomniane przeze mnie artykuły. Zdziwienie moje nie miało końca. Dopiero teraz w pełni rozumiem, jak to się stało i Kto nad tym czuwał i czuwa nadal.

Daniela 12:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

Ten tekst wyjaśnia nam, że żaden człowiek łamiący Prawo Boże czyli przestępca Prawa nie otrzyma od Boga zrozumienia oraz zbawienia.

Przyczyny nonsensów religii chrześcijaństwa są teraz całkowicie wyjaśnione.

Katolicy są jaskrawymi przestępcami Prawa Bożego. Dlatego oni niczego z tego nie rozumieją. Zamiast ufać Bogu, ufają w oszustwo Watykanu o Królowej Niebios oraz sprzedajnemu i wrogiemu narodowi polskiemu klerowi kościoła rzymskiego.

Wszyscy bałwochwalcy będą mieli szanse na natychmiastowe porzucenie wszelkich grzechów, z bałwochwalstwem włącznie. Brak posłuszeństwa wobec Boga spotka się najpierw z odrzuceniem z szeregów Narodu Wybranego a dalszym losem dla nadal niepoprawnych bałwochwalców będzie... wieczna śmierć.

Jedynie osoby posłuszne Bogu i 10 Przykazaniom rozumieją proroctwa.

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy tekst z Izajasza.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Resztka Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Bóg wie od tysiącleci, że tylko mała część Izraela; resztka nawróci się ku Bogu!

Każdy łamiący Prawo Boże i Przykazania umrze bez nadziei na zmartwychwstanie!

Bóg jest stanowczy i nie jest pobłażliwy. Sam Bóg ukaże wszystkim ludziom na świecie, że religie Chrześcijaństwa absolutnie nie znają Prawdy Biblijnej. Jest także wyjaśnienie, dlaczego w Biblii mamy księgi fałszywych apostołów, jak Pawła, Łukasza i Marka.

Fałszywych, ponieważ rzeczywistych apostołów wybrał sam Bóg.

Nastąpi wkrótce wydarzenie, które całkowicie zmieni postawę wielu ludzi, którzy sami dostrzegą właściwy kierunek w celu poznania Prawdy. Owym wydarzeniem będzie zabranie do nieba ludzi wybranych przez Boga.

Objawienie 12:(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

To nam wskazuje precyzyjność proroctw biblijnych.

Czas, czasy i połowa czasu, czyli czas Wielkiego Ucisku dla świata rozpocznie się w momencie dwóch wydarzeń. Umieszczenia Narodu Wybranego na pustyni oraz przejęcia władzy przez Zwierzę czyli Bestię z pozwolenia Boga.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Daniela 12:(11) Od czasu usunięcia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie ustanowiona, (będzie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

Werset ten jest w podobnej formie w Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. Setki lat różnicy pomiędzy tymi słowami wypowiedzianymi przez Boga. Oprócz Daniela nikt na ziemi tych słów nie rozumiał.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

Ofiarą wieczystą są modlitwy do Boga. Usunięcie owych ofiar modlitewnych będzie całkowitym zakazem wszelkiej religijnej działalności dla Chrześcijan. Prześladowanie w chwili obecnej już istnieje oraz stale się wzmaga!

II Ezdrasza 3:(14) I umiłowałeś go i tylko jemu oznajmiłeś czasy końca, tajemniczo w nocy

Ogólnie Biblia mówi nam o Czasach Końca (czasy obecne), o czasie Wielkiego Ucisku oraz o Końcu Świata. Terminy te są nieco zmieniane przez tłumaczy biblijnych.

Koniec świata oznacza koniec władzy szatana nad światem.

Najważniejsze ostrzeżenie Boże o okresie Wielkiego Ucisku dotyczy zakazu wzięcia na ramię lub czoło znaku Bestii czy Zwierzęcia - czyli grupy upadłych aniołów i liczby 666 lub raczej liczby obliczonej z 666.

Wzięcie znaku Bestii będzie oznaczać wieczną śmierć z wyroku Boga.

Odmowa wzięcia tego znaku także oznacza wyrok śmierci, ale nie z ręki Boga, który zapewnia osobę, która odmówi wzięcia znaku Bestii i zostanie zabita przez ścięcie głowy, że ma ona gwarancję Boga nie tylko natychmiastowego zmartwychwstania, ale w udziale sędziego na Sądzie Ostatecznym.

Ścięcie głowy będzie najprawdopodobniej bezbolesne i w mgnieniu oka osoba ta obudzi się do życia wiecznego w Królestwie Bożym. Natychmiast po śmierci nastąpi zmartwychwstanie do życia wiecznego.

Podczas Wielkiego Ucisku, czyli okresu 3.5 roku nie będzie już w nikim jakichkolwiek wątpliwości, kto jest kim. Bóg i Syn Boży będą objawieni przed całym światem oraz będzie także działać dwóch świadków Boga, dających świadectwo o Bogu a świat otrzyma jedną ultymatywną propozycję od Boga i Syna.

Posłuszeństwo wobec Boga i Syna i posłuszeństwo  wobec 10 Przykazań, co da ludziom życie wieczne. Nieposłuszeństwo wobec Boga, Syna i Przykazań, co spowoduje wieczną śmierć!

Boży plan zbawienia

Religie fałszywe nie wiedzą absolutnie nic o Bożym planie wyzwolenia Narodu Wybranego z rąk szatana oraz o planie wzięcia do nieba wybranych przez Boga.

Mamy więc zaplanowane przez Boga dwa ważne okresy.

Sąd Boga Narodu Wybranego oraz... sąd nad resztą mieszkańców Ziemi.

Mamy także polecenie od Isusa, aby czuwać. Proroctwo to jest dokładne co do... godziny!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Jest ewidentne; że Isus będzie brał aktywny udział w porwaniu i musimy być gotowi na wszelkie niespodzianki.

Jeżeli będziemy widzieli, że nasze wzięcie może nastąpić w każdej chwili, nie planujmy żadnych podróży, żadnej działalności, która mogłaby nas pozbawić przywileju porwania. Zbędne plany to.... podróż samolotem, pociągiem, statkiem czy operacja medyczna, która może poczekać... czy jakiekolwiek innego rodzaju plany.

Kiedy nastąpi wzięcie do nieba?

 Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy.

Poniższy tekst mówi nam, że wzięcie do Nieba będzie dla świata całkowitym zaskoczeniem. Nie będziemy mieli szans na przewidzenie momentu wzięcia do Nieba, pomimo, że dalsze zrozumienie tego tekstu podaje nam nowe detale.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Wyjaśnienie jest ogólnie proste. Mamy powyższe proroctwo, które nie podaje nam zbytnio żadnego istotnego określenia, które ujawniłoby dokładny czas wzięcia do Nieba. Mamy podane powyżej proroctwo, które mówi nam o bliskim czasie, w którym nawet godziny nie rozpoznamy wcześniej, kiedy wzięcie już będzie realizowane.

Jest to wyjątkowy sposób ukrycia tego czasu wzięcia ludzi wybranych do Nieba, ale jest to wystarczające dla nas i nie potrzeba nam niczego więcej, poza... naszym czuwaniem. Większość z nas już jest gotowa do wzięcia i proroctwo to jest wystarczające dla nas, ale jest w nim brak szczegółów.

Szatan chciałby wyłapać kandydatów do wzięcia do Nieba oraz ich zamordować.

Kluczem do zrozumienia tego jest nasze uważne czuwanie, które zapewni nam wzięcie, jeżeli  będziemy czuwali. Wzięci do Nieba będą wyłącznie wybrani ludzie, którzy będą czuwać. To mamy wyraźnie powyżej podane i to oczekiwanie ma swoje określone zasady.

Najprawdopodobniej wybrani przez Boga są szczególnym celem dla szatana i dlatego Bóg w taki sposób nas zabezpieczył.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani  Syn, tylko sam Ojciec.

Bóg nie pozwolił, aby to proroctwo było wcześniej znane szatanowi, upadłym aniołom a nawet Syn Boży nie był o tym z góry poinformowany, pomimo tego, że On będzie osobiście brał udział w tym działaniu będąc już na Ziemi. Opis ma niezwykle ważne szczegóły i są one łatwe do zrozumienia.

Jedno jest pewne. Sam Isus będzie brał we wzięciu do Nieba o czasie, który nie jest nam dokładnie podany. Dlatego musimy stale czuwać. Inne detale nie są nam potrzebne! Wiemy wystarczająco wiele, abyśmy byli wzięci, ale inne szczegóły nie są nam potrzebne.

Podobne wydarzenie odbyło się za dni Noego. Szatan nie miał pojęcia, do czego to wszystko dążyło. Dlatego mamy właśnie podany taki tekst, który nam wskazuje drogę na podstawie ukrycia celu potopu, który ich wszystkich zmiótł z powierzchni Ziemi.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Potop był straszliwą klęską dla szatańskiego świata. Dlatego stanowi on także dla nas wielkie ostrzeżenie. Sytuacja dzisiejsza jest także bardzo podobna i przy życiu pozostaną jedynie Polacy oraz część Słowian. Reszta ludzi tego szatańskiego świata zostanie całkowicie zniszczona.

Skąd wzięły się zatopione miasta pod oceanami, jeżeli odrzucimy potop?

Dopiero w obliczu tych informacji możemy porównać wiedzę ówczesnych ludzi i Noego, który zbudował pierwszy okręt na świecie. Nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj jest dokładnie tak samo.

Mateusza 24:(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Zwróćmy większą uwagę na powyższe wersety.

Dlaczego oni nas tak bardzo nienawidzą? Z jakich przyczyn znienawidzona jest Biblia oraz wszelkie informacje o Bogu i o Synu Bożym?

Większość przeciwników Boga wie, że Biblia to ultymatywna prawda. Zwłaszcza wiedzą o tym masoni i Watykan. Okazują oni nienawiść do Boga za wydany Boży wyrok za ich zbrodnie, który ich rozwściecza. Oni wielbią szatana i wiedzą, że Biblia mówi Prawdę, jaka ich czeka kara z rąk Boga i Syna.

Największą nienawiść przeciwko ludziom białym obserwujemy w USA, Kanadzie, Anglii oraz w całej niemal Europie.

W większości krajów rasy białej - biali są już tylko mniejszością. Nadal trwają ataki na ludzi białych, napady, gwałty i  morderstwa ukrywane przez media. Za fakt, że jest się białym chrześcijaninem następuje zwolnienie z pracy lub nawet z wysokiej pozycji.

Jest to oczywista forma rasizmu nasienia węża przeciwko ludziom białej rasy.

YouTube, Google, Twitter, Facebook coraz inne szatańskie media drastycznie cenzurują wszelkie materiały, które mogłyby rzucić nieco światła na to, co rzeczywiście dzieje się państwach rasy białej, skazanej przez syjonistów na zniszczenie.

Ludzie biali są ostatnio masowo mordowani za pomocą zabójczych szczepionek!

Kolorowi imigranci są zachęcani do fizycznej agresji wobec białych w USA/Kanadzie i Zachodniej Europie. Czy to przez media, czy też przez władze czy policję, która nie reaguje na większość tych ataków, są wyraźne zachęty dla religijnych fanatyków, którzy gwałcą masowo białe kobiety, biją je i nawet zabijają, wiedząc, że władze niemal nigdy się tym nie interesują.

Szczególnie celują w tym USA, czyli Babilon Wielki oraz dwie organizacje skrajnie rasistowskie w USA, mordujące białych ludzi: BLM oraz ANTIFA. Są oni nawet zachęcani przez wyraźne postawy mediów, finanse i nietykalność ze strony władz oraz policji.

Są oni podjudzani i opłacani są przez 'filantropa' Sorosa, oraz system (bez)prawny w USA.

Rzeczywista biała supremacja istnieje na całym świecie, ale o niej nikt nigdy nie mówi!

Biały suprematyzm to skrajny rasizm nasienia węża przeciwko wszystkim ludziom na ziemi.

Przykład częściowego zwiedzenia

Poniżej mamy mylnie wyjaśniany werset przez większość religiach chrześcijańskich.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Chrześcijanie twierdzą, że to o nich i że oni głoszą Ewangelię.

KŁAMSTWO!

Syn Boży nie powiedział, że... "wy będziecie głosić ewangelię, ale powiedział że ewangelia będzie głoszona." Przez kogo?  Objawienie nam wyjaśnia, że ową Ewangelię będą głosili sami aniołowie!

Wszystko, co Chrześcijaństwo nazywa Ewangelią jest kłamstwem.

Członkowie światowego chrześcijaństwa nic nie wiedzą o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego. Większość wierzy, że żydowski Izrael jest 'narodem wybranym'.

Jest to dowodem, że ich doktryny są niebiblijne, ale są to doktryny fałszywych apostołów, głównie Łukasza i faryzeusza Szawła, który żydowskim zwyczajem także zmienił sobie imię na Paweł. To Paweł wprowadził do Biblii fałszywy termin 'duchowego' wypełnienia się proroctw.

Taki termin nigdzie indziej w Biblii nie istnieje, poza listami Pawła! Zastanówmy się na tym nieco poważniej.

Jeżeli obecny syjonistyczny Izrael jest rzeczywistym narodem wybranym, dlaczego Bóg planuje jego wyzwolenie? Wyzwolenie Izraela od czego czy też od kogo?

Ale jeżeli Słowianie są Narodem Wybranym w niewoli nasienia węża, a w niewoli rzeczywiście jesteśmy i nie mamy nawet własnych rządów i jesteśmy masowymi bałwochwalcami... to w takiej sytuacji plan wyzwolenia Słowian oraz ich ucieczka na pustynię ma wielki sens! Żydzi nie są bałwochwalcami!

Powyższy fragment Objawienia mówi nam o aniele, który głosi ewangelię reszcie świata. Dlaczego anioł zwiastował światu Ewangelię?

Ponieważ świat Ewangelii nie zna i nigdy jej nie znał.

Podczas głoszenia anielskiego Naród Wybrany będzie na pustyni a wybrani przez Boga będą już w niebie.

Daniela 12:11 Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

Stała ofiara codzienna - a mowa jest o czasach Wielkiego Ucisku - nie oznacza świątyni oraz ofiar ze zwierząt. Oznacza ona obecne czasy i naszą ofiarę... wysławiania Boga i Syna na blogach, na forach czy innych miejscach, czy też nasze rozmowy w rodzinach i pośród naszych przyjaciół. Są na to wersety potwierdzające, że jest to ofiara naszych ust rzeczywistego Narodu Wybranego.   

Bestia po otrzymaniu władzy zniesie stałą codzienną ofiarę i umieści obrzydliwość spustoszenia na miejscu świętym w Jerozolimie!

Dalej Daniel pisze o... "postawieniu obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni." Mamy więc ponownie niezwykłą precyzję proroctw i pamiętajmy, że wyzwolenie Narodu Wybranego jest głównym tematem tych proroctw.

Poniżej mamy ostrzeżenie przez uciskiem władz świata.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa.(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Początkiem Wielkiego Ucisku będzie ucieczka na pustynię. Czym jest obrzydliwość (ohyda) spustoszenia na miejscu świętym? Odpowiedź nam daje księga Objawienia (Apokalipsy). Zwróćmy także uwagę, że na te wszystkie działania Zwierzę (Bestia) będzie musiała mieć pozwolenie od Boga, co objawia się słowami: i dano mu!

Objawienie 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. 15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Ową ohydą w oczach Boga jest posąg Bestii (zwierzęcia), który będzie mówił ludzkim głosem oraz będzie wydawał polecenia oraz... wyroki śmierci!

Bałwochwalcza ohyda - jak ją nazwał Bóg i Syn - będzie czynić spustoszenie pośród sług Bożych zabijając ich za odmowę bałwochwalstwa.

Największym grzechem w oczach Boga jest bałwochwalstwo.

Dlatego pierwszym z 10-ciu Przykazań mamy kategoryczny zakaz bałwochwalstwa. A szatan i jego grupa upadłych aniołów robią wszystko, aby ludzkość uprawiała bałwochwalstwo.

Jeżeli pojawi się owa obrzydliwość, w tym momencie nastąpi Wielki Ucisk na całym świecie, jakiego jeszcze nie było. Celem ucisku będzie zmuszenie ludzi do uwielbienia publicznego i bałwochwalczego posągu zbrodniczej Bestii.

Mateusza 24:(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Rzeź będzie tak olbrzymia, że Bóg będzie zmuszony do skrócenia tych dni.  Wielki Ucisk rozpocznie się od postawienia posągu Bestii.

Następne zdanie mówi nam o sytuacji podczas potopu, ale ten werset jest błędnie tłumaczony przez szatańskich przywódców Chrześcijaństwa. Pisze się tomy na ten temat i opisuje się mieszane małżeństwa upadłych aniołów z kobietami ziemskimi. Oczywiście jest to prawda, ale nie tą prawdę Chrystus miał na myśli!

Isus podał ten przykład w zupełnie innym celu. Celem Isusa było to, abyśmy zaczęli zwracać uwagę na ostrzeżenia, ponieważ za czasów Noego nikt na ostrzeżenia nie zwracał uwagi.

Nikt się potopu nie spodziewał, nawet pomimo budowy arki przez Noego!

Tak, jak to się dzieje obecnie i dzisiaj niemal nikt nie spodziewa się pojawienia Chrystusa na ziemi.

Mateusza 24:40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Chrystus podał nam wiele szczegółów. Wystąpią więc takie znaki

Dopiero po tych wydarzeniach rozpocznie się pierwszy okres 3.5 roczny władzy 10 króli. Słowianie będą wtedy bezpieczni na pustyni, a wybrani będą bezpieczni w Niebie.

Apokalipsa rozdział 14

Apokalipsa 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Fałszywi przywódcy Chrześcijaństwa wyjaśniają termin: 'skalanie z kobietą' celibatem watykańskim czy innymi formami unikania kobiet. Nic bardziej błędnego!

Nierząd w Biblii oznacza... wielbienie fałszywych bogów, zdradę Boga z bałwanami. Główną winę ponosi Kościół Katolicki zdradzający Boga z... posągami "Matki Boskiej"!

Dlaczego wszyscy przestrzegają prawa ruchu drogowego? Dlaczego ci sami ludzie odmawiają chwały i posłuszeństwa Bogu, ale szatańskim władzom są posłuszni, nawet je wielbią? Jeżeli nie stać cię na posłuszeństwo wobec Boga, nie będziesz żył... wieczne!

Bóg nazywa Naród Wybrany swoją ukochaną małżonką, która Boga wielokrotnie zdradzała i jeszcze nadal zdradza, wielbiąc Baala, Marduka i 'Matkę Boską' oraz inne ohydne bóstwa.

Jeremiasza 3:(6) I powiedział Pan do mnie w czasach króla Jozjasza: czy widziałeś, co uczynił dom Izraela w stosunku do mnie? Chodzili na każdą wysoką górę i pod każde zacienione drzewo i tam oddawali się nierządowi. (7) I powiedziałem potem, kiedy uczyniła wszystkie akty cudzołóstwa. Powróć do mnie. Lecz nie powróciła. I niewierna Juda widziała jej niewierność. (8) I widziałem to ( powodu wszystkich grzechów ona została skazana, kiedy dom Izraela popełnił cudzołóstwo a ja odsunąłem ją i dałem jej list rozwodowy) jednak niewierna Juda nie ulękła się, lecz poszła i także popełniała nierząd. (9) Jej wszeteczeństwo nie było warte niczego, a ona cudzołożyła z kamieniem i drewnem.

144.000 to mężczyźni wybrani jako współkrólowie Syna Bożego, którzy nigdy się nie splamili wielbieniem Królowej Niebios (Matki Boskiej), wszystkich 'świętych', papieża Jana Pawła II czy aniołów, krucyfiksów i posągów.

144.000 nie skażali się żadnymi bałwochwalczymi kultami pogańskimi.

Proroctwo nie mówi nam o skalaniu się z kobietami w małżeństwie - małżeństwo według Boga było i jest chwalebne i święte - ale chodzi o skalanie się cudzołóstwem w sensie zdrady Boga.

Matka Boska nigdy nikomu niczego nie dała. Dlatego modlitwy do niej oraz różańce są bezwstydną, jawną i ohydną zdradą naszego Boga.

Bóg niewierność Narodu Wybranego nazywa ohydnym bałwochwalstwem!

Dlatego Isus powiedział, że... jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Mamy kolejną i niezwykłą precyzję proroctw. Ucieczka odbędzie w wielkim pośpiechu i armia szatana będzie niezwykle agresywna.

Poniższe wersety mówią o ucieczce na pustynię a nie o porwaniu.

Mateusza 24:(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Aby łatwiej to zapamiętać i zrozumieć, jeszcze raz spójrzmy na wersety o wzięciu czy też porwaniu.

Mateusza 24:(40)Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

To jest właśnie efekt dokładnego zrozumienia jedynie pozornie nielogicznych wersetów biblijnych. Od lat widzę w wielu tekstach biblijnych żelazną logikę oraz oszałamiającą mądrość naszego Boga!

Ataki szatana będą niezwykle wściekłe z kilku powodów. Zostali właśnie porwani do nieba wybrani przez Boga i nikomu z nich szatan nie był w stanie uczynić jakiekolwiek krzywdy. A zanosi się także na ucieczkę Narodu Wybranego na pustynię! Pamiętamy przejście przez Morze Czerwone?

Ten sam opis z Objawienia

Księga Apokalipsy (Objawienia) daje nam opis ratowania przez Boga wybranych oraz Niewiasty, która jest... Narodem Wybranym przez Boga. Kilka innych detali, niezwykle istotnych dla członków Narodu Wybranego.

Apokalipsa 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Natychmiast po porwaniu chłopczyka Niewiasta uciekła na pustynię na... miejsce przygotowane przez Boga. Proszę zwrócić uwagę na poniższą mapę.

Kolorem zielonym zaznaczyłem miejsca kanałów czy odnóg rzeki Eufrat, którą Bóg ponownie osuszy dla przejścia dla Jego Narodu. Miejsce zaznaczone żółtym kolorem oznacza możliwą pustynię dla Narodu Wybranego.

Wszystkie państwa tej dookoła pustyni są obstawione od lat wojskami USA, Izraela, Turcji, Syrii, Iranu i Iraku. Dowodów na możliwość szybkiej realizacji planu Boga jest olbrzymia ilość. Świat nie był i nie jest nadal informowany o bliskich wypełnieniach się proroctw.

Taki stan rzeczy został zapowiedziany proroczo przez Boga. Jeżeli to czytasz i niemal wszystko rozumiesz, masz olbrzymie szanse na wzięcie do Nieba. Doceń to i podziękuj za to Bogu!

Dalszy Boży plan zbawienia

Po rozproszeniu całego Izraela, kiedy podzielony Izrael był już w niewoli, Bóg rozpoczął realizację swego planu. Pojawił się także na ziemi Syn Boga Najwyższego, Isus, znany powszechnie na świecie jako Jezus.

Bóg wybrał dla Syna 12 apostołów jako 12 jego współkróli. Bóg postanowił dodać znacznie większą ilość współkróli - właśnie w liczbie 144 000.

Taki wybór oznacza niezwykłą moc przyszłego Królestwa Bożego, które będzie pod rządami Syna Bożego, 12 apostołów oraz 144.000 współkróli.

Jest to niezwykle mocny system władzy, gwarantujący sprawiedliwą władzę dla wszystkich ludzi na ziemi.

Czegoś takiego świat jeszcze nie widział.

Jako porównanie zwróćmy uwagę na psychopatów szatańskich nasienia węża, które rządzi z ramienia szatana. Zauważymy, że ono  jeszcze nigdy niczego dobrego ani mądrego na ziemi nie uczyniło. Oznacza to, że plan Boga obdarzenia władzą 12 apostołów oraz 144.000 sprawdzonych w złych warunkach życia, daje nam absolutną gwarancję, że żadne łamanie Prawa czy jakiekolwiek nieposłuszeństwo czy korupcja nie będą miały żadnej szansy na istnienie.

Wybór 144.000 współkróli jest zupełnym nokautem dla bandy szatana oraz jego grupy upadłych aniołów, których celem jest tylko i wyłącznie wrogość wobec Stwórcy i wszystkiego, co Bóg uczynił i zaplanował.. Isus, 12 apostołów oraz 144 000 to ultymatywny cel walki szatana i upadłych aniołów.

Zapowiedź wzięcia do nieba

Biblia wskazuje na cztery grupy ludzi, przeznaczonych do życia w Królestwie Bożym.

Pierwsza grupa wybranych nie jest duża, ale jest wielce ceniona przez Boga i Syna.

porwanie

Objawienie 7:1 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. 2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 3 «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». 4  I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: 5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, 6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, 8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. [BM]

Inne wersety mówiące także o nagrodzie niebiańskiej: Mateusza 5:12I Piotra 1:4, Objawienie 19:1, Mateusza 6:20, 22:30, 23:13,  Objawienie 5:3.

Biblia w Objawieniu używa słowa - Żydzi tylko dwa razy i nazywa ich synagogą szatana. (Obj 2:9 oraz Obj 3:9) Natomiast 144 000 - po 12 tysięcy z każdego pokolenia Izraela to Izraelici, a nie Żydzi. Chrześcijaństwo syjonistyczne tego zupełnie nie rozumie lub... świadomie to ignoruje!

Duża owczarnia to 12 pokoleń Izraela, czyli Narodu Wybranego, który został rozproszony przez Boga za łamanie Przymierza i masę grzechów wobec Boga. Przymierze zostało zerwane jednostronnie przez Izraelitów. Ale przymierze Boga z Abrahamem nadal jest przez Boga realizowane.

Z lędźwi Abrahama powstał olbrzymi Lud Boży, który przy cudownej pomocy Boga odziedziczy on całą Ziemię. Wybór potomstwa Abrahama nie polega na faworytyzmie czy rasizmie, jak to złośliwie sugeruje szatan i jego słudzy.

Jedynie potomstwo Abrahama zawiera nie skażoną krew Adama i Ewy.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Celem Boga była ziemia wypełniona wyłącznie stworzeniami Boga, czyli bezpośrednimi genetycznymi potomkami Adama i Ewy a po potopie wypełniona potomstwem Noego i... Abrahama.  Bóg stworzył ziemię wyłącznie dla swoich stworzeń, posiadających ludzkie sumienia.

Wbrew pozorom w czasie dzisiejszym nadal istnieje pełne 12 pokoleń Izraela i informacje o nim są przez świat szatana skrupulatnie ukrywane. Rzekomo zaginione 12 pokoleń Izraela istniało także w czasach Chrystusa! Jakub o nich pisał!

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [BM]

Nie jest to dzisiejszy Izrael na Bliskim Wschodzie - Izrael z ludzi podających się za Żydów, którzy nie są ani Judejczykami, ani Semitami ani nie są oni nawet jakimkolwiek narodem. Są oni zlepkiem niemal wszystkich ras ludzkich. Semici to mordowani przez Żydów arabscy Semici czyli Palestyńczycy.

Wielka Rzesza to tłum wychodzący z Wielkiego Ucisku - wiele ludów, które w czasach końca rozpoznają swego Króla i przyłączą się do Izraelitów, mówiąc:

Zachariasza 8:(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. (BM)

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.... 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. [BM]

Bóg postanowił naprawić skażone geny części ludzi, którzy nie będąc Narodem Wybranym przestrzegają Przykazań i miłują Boga oraz Syna, oraz uczynić z nich Wielką Rzeszę, która także uzyska życie wieczne. Szatan na pewno nie jest z tego zadowolony, ponieważ jego ohydne kłamstwa i pomysły przynoszą wyjątkowo negatywne rezultaty.

Niewiasta z 12 rozdziału Objawienia

Jest to ta sama Niewiasta, o której mówi nam pierwsze proroctwo biblijne w Księdze Rodzaju 3:15.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Pośród Judejczyków narodził się Syn Boży, czyli jeden z potomków kobiety, który wkrótce ukręci głowę szatanowi.
niewiasta

Niewiastą z rozdziału 12 jest Naród Wybrany przez Boga - 12 pokoleń Izraela.

Mała trzoda 144 000

Isus w swym niezwykłym miłosierdziu postanowił nie wystawiać małej trzody na prześladowania oraz zaoszczędzić im cierpień, jakich sam doświadczył! W tym świetle miłość Jego do rodzaju ludzkiego posłusznego woli Jego Ojca przechodzi wszelkie wyobrażenia.

Objawienie 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. [BM]

Objawienie 3: (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. [BM]

Isus  bardzo umiłował swych braci i On da im największy przywilej, jaki On sam otrzymał od swego Ojca.

144000

Przywilejem tym jest nieśmiertelność. Druga śmierć nie ma nad nimi mocy.

Chrystus dzięki swej ofierze uzyskał taki przywilej od swego Ojca. On sam uznał za stosowne obdarzyć takim samym przywilejem swoją Oblubienicę czyli 144.000 tych, którzy nie splamili się z kobietami, czyli nie znaleziono u nich skazy w postaci duchowego nierządu, czyli... bałwochwalstwa!

Jak większość z nas wie, przed potopem ludzie żyli prawie do 1000 lat, ale po potopie długość życia na ziemi skróciła się do 100 lat, co wskazuje nam wyraźnie na to, że życie na Ziemi, na której żyjemy nie może trwać wiecznie i to jest przyczyna planu nowej Ziemi jak to nam opisuje Objawienie 21 rozdział.

Ucieczka Niewiasty na pustynię

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. [BM]

Szatan już został wyrzucony z Nieba na zawsze. Zwróćmy uwagę, że w momencie, w którym Izraelici otrzymają polecenie natychmiastowej  ucieczki - nie powinni zwlekać i natychmiast skorzystać z tej  możliwości.

Nawet ktoś pracujący przy naprawie dachu nie powinien wrócić do domu po cokolwiek, a ten na polu nie powinien wrócić po nic do domu czy mieszkania.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.[BM]

Mamy w chwili obecnej króla, którego uwaga jest skierowana ku ziemi prześlicznej, czyli chodzi o prezydenta USA, Donalda Trumpa.

To Trump wypowiadał bluźniercze słowa przeciwko Bogu, obwieszczając kłamliwie fałszywy naród żydowski jako rzeczywisty Izrael.

0:29 Trump odwraca się od kamer i proklamuje głośno: "Ja jestem tym wybranym". (Po angielsku Trump powiedział: I'm the chosen one.)Trump bardzo wyraźnie powiedział: I'm the chosen one, co dosłownie oznacza, że: ja jestem TYM wybranym. Trump uważa siebie za wybranego przez Boga... ale do jakiego celu?

Trump także zaakceptował bluźnierczo przed całym światem żydowską Jerozolimę, święte miasto Boga za stolicę żydowskiego, fałszywego Izraela.

Nie wiemy, jak daleko posunie się Trump - wielbiciel Apolla, nie Boga - ale wiemy, że istnieją plany odbudowy fałszywej świątyni na miejscu świętym oraz mówi się wiele na temat pojawienia się fałszywego mesjasza czy też proroka. Trump ujawnił siebie jako satanistę wielbiącego szatana.

Wiemy także, że w Izraelu mieszkają bardzo prześladowani Izraelici Tory!

Daniel 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego mocdo czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. [BM]

Dziesięć rogów oznacza także Bestię 10-ciorożną z Objawienia. Co jest ciekawe, istnieje w USA trend, aby zmienić obecny kalendarz na kalendarz żydowski, czyli księżycowy. Wiemy, że nie jest to Boży kalendarz biblijny, który wprowadził sam Bóg dla ludzkości.

Trump bardzo gorliwie popiera fałszywy Izrael będąc w opozycji do Boga oraz uważa się za 'tego wybranego' co niedawno oświadczył publicznie oraz podpisał się osobiście pod szatańskimi i morderczymi prawami noachidzkimi odrzucając tym Boże Przykazania. Czyli działa on jak... smok!

Czas, czasy i połowa czasu - 3.5 roku

3.5 roku będzie okresem wielkich zmagań Wielkiego Ucisku a także okres działalności dwóch świadków z Objawienia.

Pustynia będzie przez Boga przygotowana na przyjęcie Narodu Wybranego. Wiemy, że część pustyni w Arabii Saudyjskiej stała się niemal rajem na Ziemi z wielką ilością wody, fauny i flory, czego nie widziano na tych terenach od wielu wieków. Sprawdź zdjęcia z powyższego linku!

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze. [BM]

Mamy już udrękę tych dni, czyli Covid 19 a świat szatana uciska aktywnie białą rasę i ucisk ten się stale nasila. Biblia jednak wyraźnie zaprzecza temu, że Świątynia będzie odbudowana przez nasienie węża.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - [BM]

Powyższy werset nie wspomina ani jednym słowem o Świątyni Bożej, ale wyraźnie mówi o miejscu, które będzie puste.

Ale Bóg pozwoli na inny rodzaj oszustwa.

Apokalipsa 13:11 I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. 12 A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. [BM]

W czasach Bestii pojawi się drugie zwierzę, które będzie pozowało na wierne Bogu (rogi baranie) ale będzie oddane całkowicie szatanowi. To mówi nam, że otrzyma ono władzę od samej Bestii a będzie się to działo... na miejscu świętym, gdzie stanie obrzydliwość czyniąca spustoszenie.

Fałszywy prorok tak jest zapowiedziany w Objawieniu.

Apokalipsa 13:13 I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. [BM]

To wszystko jest niezwykle prawdopodobne i jest możliwość, że obecne rządy syjonistów wkrótce się skończą, a nowe rządy państw jak Rosja oraz władza Bestii oraz drugiego zwierzęcia, będą początkowo pozowały na sług Boga, którzy ich rękami usuną syjonistów.

Jest to także zgodne z proroctwami II Ezdrasza.

Wielu ludzi może dziwić się, że Bóg to wszystko zapowiedział i to trwa już kilka tysięcy lat! Jest w tym ważny cel. Dla Boga nie jest ważna ilość ale jakość. Ważni są ludzie i aniołowie, którzy Boga miłują i są Mu poddani.

Bóg dał swojemu Ludowi oraz nasieniu węża wystarczającą ilość czasu na ukazanie ich postawy do Boga i do Bożego Prawa. W Niebie nie było inaczej, aczkolwiek nie było tam nasienia węża, które się rozmnażało na ziemi. Czas, jaki Bóg wybrał był konieczny. Wszyscy aniołowie żyją wiecznie i znają dokładnie prawo oraz konsekwencje jego łamania.

Zbuntował się jedynie szatan oraz dwie grupy 'upadłych' aniołów. Reszta aniołów nadal stoi po stronie Boga i zawsze będzie Bogu wierna.