Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Także przyznaję się do bycia ofiarą oszustwa, ale tym razem bez pomocy Pawła oraz jego dwóch uczni, Łukasza oraz Marka oczekuję wyzwolenia Narodu Wybranego. Ci pisarze wprowadzili do Biblii masę sprzecznych ze resztą Biblii wersetów biblijnych. Po odrzuceniu skażonych materiałów okazało się, że liczba sprzeczności biblijnych tekstów dramatycznie zmalała.

Ci trzej pisarze są winni niemal wszystkich sprzeczności w Biblii.

Okazało się, że Prawda Boża ma zupełnie inne oblicze.

Judaizm i Chrześcijaństwo jest monoteizmem czyli wiarą w jednego Boga.

Za pomocą tezy, że Chrystus jest Bogiem nie można monoteizmu przeskoczyć, ponieważ ani w starym Testamencie ani w Nowym wielobóstwo nie istnieje z powodu braku dowodów. To, co się nam przedstawia jako dowody to najczęściej albo później dodane wersety, albo celowo mylnie tłumaczone, albo posiadające problemy wynikłe podczas tendencyjnego tłumaczenia.

Jest widoczna w tym temacie oczywista tendencja udowodnienia absurdu, którego Bóg nie miał nigdy na myśli i nie umieścił w swej księdze.

Sprawdź detaliczne dowody w tym artykule.

Przeważająca większość Chrześcijan nie ma najmniejszego pojęcia o tym, czego Bóg od nas wymaga i oczekuje. Wszystko to zawdzięczamy Pawłowi, Łukaszowi oraz wielu chrześcijańskim sługom szatana - świadomych a także wielu nieświadomych owych błędnych doktryn.

Nieświadomi to ci, którzy powtarzają po swoich liderach religijnych nie biblijne nonsensy.

Główna prawda biblijna

Zacznijmy od zacytowania polecenia Syna Bożego, które powinno być poznane, zrozumiane oraz stosowane przez każdego człowieka. Bez tego nie może istnieć życie na ziemi.

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Także w Powtórzonego Prawa 8:3 BM.

Jedynymi autorytetami dla człowieka są dwie Osoby: Bóg oraz Jego Syn, Isus Chrystus.

Wersety słów Boga oraz Syna to najmocniejszy język wypowiadany lub spisany. Dlaczego?

Bóg oraz Syn stwarzali niemal wszystko, z człowiekiem włącznie, programując ludzkie DNA, mózgi, sposób postępowania, nasze pragnienia i obawy, każdą komórkę, każdego zwierzęcia, owada, każdej rośliny, kwiatu czy... cud pierwiastka chemicznego.

Człowiek chcący żyć MUSI być posłuszny tylko i wyłącznie Bogu i Synowi ponieważ jedynie te osoby posiadają wiedzę oraz niczym nie ograniczoną władzę. Jak sami widzimy wyraźnie, nasze rządy nie posiadają ani wiedzy, ani rozumu, ani nawet ludzkich uczuć i już otwarcie dążą do zniszczenia rodzaju ludzkiego. Szczytem głupoty rządowej to genderyzm, LBTQ, uwielbienie dla Grety Thunberg oraz ciche pragnienia legalizacji pedofilii.

Religie oczywiście to w pełni popierają. A to oznacza, że jedynie słowom Boga i Syna możemy w pełni zaufać.

Zwróć uwagę na to, że niemal wszystkie religie także popierają nierozumnych, zbrodniczych i zboczonych władców świata. Nie można odseparować religii od rządów ponieważ razem jest to takie same bagno!

Dlatego wszelka wiedza niezbędna do zbawienia jest tylko i wyłącznie w Biblii. Owa wiedza jest przekazana nam tylko i wyłącznie przez Ojca oraz Syna.

Wracając do cytowanego wcześniej wersetu - oznacza to, że trzeba sprawdzać każdy cytat biblijny - czy pochodzi on wprost z ust Boga czy Syna.

Jest to fundamentalna prawda biblijna. Nie wierzysz? Wiesz jednak, że w Biblii są słowa szatana i nieuczciwych pisarzy.

Nie ma na ziemi człowieka i nigdy takiego nie było, którego słowa byłyby ważniejsze od słów Ojca i Syna.

Ktoś może zapytać: przecież prorocy - Izajasz czy Daniel to także ludzie, prawda? Prawda, ale oni byli wyznaczonymi przez Boga prorokami, którzy w wierny sposób przekazali nam słowa Boga ale podawali swoich swoich opinii.

Ktoś zaprotestuje i powie, że przecież ja przedstawiam także swoje opinie. Jest to prawda, ale ja podaję moje opinie pod twoją rozwagę czytelniku i nie wydaję tobie żadnych rozkazów. Zachęcam cię do sprawdzenia MOICH opinii i nie nalegam byś mnie wierzył. Nalegam jedynie abyś wierzył w słowa Boga i Syna. Sprawdzaj wszystko i wierz... tylko Bogu i Synowi!!!

Na ma na ziemi ludzi, których Bóg autoryzował do wydawania tobie w Jego imieniu jakichkolwiek poleceń czy rozkazów. Teksty biblijne, pod warunkiem że pochodzą od Boga i Syna, są zwrócone właśnie do ciebie. Poniższy werset to potwierdza

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Także w Powtórzonego Prawa 8:3 BM.

Nawet Syn Boży zacytował Ojca, aby to nam powiedzieć.

To Bóg przemawia z ksiąg proroków oraz Syna Bożego i w ten sposób przedstawia SWOJE przekazy dla ludzkości. Przedstawiane proroctwa Boga wypełniały się i nadal się wypełniają, co przydaje chwałę Bogu.

 

W przeciwieństwie do Syna Bożego Apostoł Paweł naucza wyłącznie nauk faryzejskich oraz swoich opinii i mądrości.

 Paweł nie wyjaśnia on słów Boga a w szczególności Paweł nigdy nie cytuje Chrystusa!

Proroctwa Pawła także się nie wypełniły, co czyni go fałszywym prorokiem. A teraz zwróć uwagę na język pastorów czy starszych.

Oni przecież nieustannie mówią i piszą: a przecież Paweł napisał... .

Zamiast mówić: Paweł przytoczył słowa Boga (Syna) i wyjaśnił je w taki ciekawy sposób. Nas nawet nie powinno interesować wyjaśnienie Pawła i uznanie owego wyjaśnienia jako obowiązującego dogmatu.

Bóg i Syn? Tak ale nikt inny!

Jeżeli źle zrozumiesz słowa Boga, Bóg ci wybaczy. Jeżeli zaufasz zaprzedanych szatanowi sług 'bożych', będziesz skazany przez Boga za bałwochwalstwo, ponieważ stawiasz ważność słów Pawła ponad słowa Boga i ponad Syna Bożego czyli poniżasz w ten sposób i Boga i Syna.

Apostoł Paweł nazywa Prawo Boże - Zakon... przekleństwem!

Galacjan 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

To jest cytat w którym Paweł bezpośrednio atakuje autorytet i Boga i Syna.

Według Pawła Bóg dał nam błędny i przeklęty Zakon, umieścił go w Arce Przymierza, umieścił przeklęty Zakon w świątyni a potem zabrał Prawo w Arce do Nieba.

A Chrystus za posłuszeństwo temu Zakonowi oraz Ojcu, za swoją bolesną ofiarę został nazwany przez Pawła... przekleństwem z powodu przekleństwa Zakonu!

Przeczytaj dokładnie werset Pawła a sam dojdziesz do wniosku, że inaczej słów Pawła nie można wyjaśnić. Trudno o większe zniesławienie i bluźnierstwo Boga i Syna Bożego. Od razu widzimy fałsz wrogów Boga i Syna, atakujący zaciekle Boga i Syna! Dlaczego nikt tego nie analizuje!?

Szatan jest władcą świata i wszystkie religie są pod jego kontrolą.

Ja nie należę do żadnej religii, nie czerpię absolutnie żadnych zysków z moje pracy dla Boga i pracując dla Boga i Syna staram się, bez tacy i bezprawnego autorytetu przekonać ludzi, aby wierzyli tylko i wyłącznie Bogu oraz Synowi.

Poniżej werset ze ST, cytowany przez Pawła w całości. Przeczytaj uważnie ten werset i go przeanalizuj.

Powtórzonego Prawa 21:(22) A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie, (23) To nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie. (BM)

Isus Chrystus nie był grzesznikiem i nigdy nie był przeklęty przez Boga!

Przeklętym był grzesznik, który jaskrawym złamaniem Prawa zasłużył na śmierć! Celowa i świadoma manipulacja Pawła tymi wersetami jest oczywista.

Apostoł Paweł jest największym autorytetem doktrynalnym w Chrześcijaństwie. Jeżeli jesteś Chrześcijaninem, to dobrze wiesz, że najczęściej cytuje się listy Pawła, potem Dzieje Apostolskie, Ew. Łukasza oraz rzadziej Ew. Marka. Rzadko cytuje się Ojca oraz Syna.

Poniżej typowa nauka ludzka, nie posiadająca żadnych potwierdzeń w słowach Boga czy Chrystusa, aczkolwiek jest to doktryna dominująca w dzisiejszym Chrześcijaństwie.

"Zaproś Jezusa do swego serca i pozwól Mu w nim zamieszkać."

Taka 'miłość' Chrystusa jest najczęściej publicznie afiszowana ze łzami w oczach, a zdecydowana większość nie rozumie prostego polecenia Chrystusa, który polecił nam posłuszeństwo wobec Prawa czyli 10-ciu Przykazań. Ta doktryna to całkowita ignorancja Prawa Bożego, któremu sam Chrystus był i jest nadal podległy.

Jest On wyznaczonym Sędzią Sądu Ostatecznego, opartego właśnie na Prawie, ponieważ nie ma sądu bez Prawa!

W deklaracji publicznej 'miłości' Chrześcijaństwo porzuca Boga Ojca, odziera Go brutalnie z tytułu Boga i oddaje wszystką Jego chwałę Synowi za wszystko, co właśnie Bóg stworzył dla nas - z nami włącznie - a nawet wysłał na ziemię swego Sługę, Syna, czyli naszego Króla.

Bóg podkreślił ważność swego Prawa, według którego Chrystus złożył w ofierze samego siebie, jako baranka paschalnego, według wymogu Prawa Bożego.

Za wszystko, co Bóg uczynił dla człowieka należy się dziękczynienie; najpierw Bogu, który jest Autorem całego zbawienia, a Jego Syn powinien być darzony honorem jako przyszły Król Królestwa Bożego

Miłość wielu Chrześcijan do Chrystusa jest ślepa, ponieważ większość z nich zupełnie ignoruje Jego nauki.

Oto zapowiedź prorocza naszego Zbawiciela, Isusa Chrystusa, wypowiedziana przez samego Boga.

Izajasza 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

Zwróćmy uwagę na to, że Bóg nazywa Chrystusa swoim umiłowanym sługą. Oczywiście wyklucza to tytuł Boga.

Bóg nie jest niczyim sługą. Nazywanie Boga sługą ubliża... Bogu. Co jest niezwykle ważne - Chrystus miał ponadto działać z natchnienia Ducha swego Ojca oraz miał on nadać narodom... Prawo, ponieważ narody owo Prawo zupełnie lekceważą, z Pawłem włącznie.

Takich wersetów jest znacznie więcej i zapowiadały one proroczo pojawienie się Isusa Chrystusa, który natchniony Duchem Bożym przekazywał Prawo Ojca czyli nakłaniał ludzkość do posłuszeństwa wobec Prawa, sam będąc doskonałym jego wypełnieniem aż do własnej ofiarnej śmierci.

Zbawienie - czy dla wszystkich ludzi?

Jest zrozumiałe, że wielu Chrześcijan czuje się bardzo komfortowo z doktryną zbawienia całego świata.

Owa fałszywa obietnica jest oparta na poniższych wersetach.

Jana 3:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Według wielu pastorów i księży wersety te świadczą wymownie o zbawieniu całego świata. Tymczasem wersety te mówią o pierwszym pobycie Chrystusa na ziemi.

Podczas drugiego pobytu - czyli w niedalekiej przyszłości Chrystus będzie sądził świat i wielu otrzyma wyrok śmierci.

Jana 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 19 A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Zapomniano, że Chrystus jest szansą dla grzesznego świata. Bóg w swej miłości do ludzkości może teraz skorzystać z prawnej możliwości ułaskawienia naszych grzechów, właśnie dzięki ofierze swego Syna za nasze grzechy. Jeżeli ludzie umiłują światłość a ich nowe uczynki będą dobre, zostaną zbawieni.

Cały świat ma szansę, ale doskonale wiemy, że cały świat z niej nie skorzysta.

Ale sama wiara bez uczynków jest martwa! Szatan i demony to doskonale wiedzą.

Jakuba 2:19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

Mamy także potwierdzenie, że Bóg jest jeden. Wierząc w Syna Bożego jesteśmy Mu posłuszni i wypełniamy Jego polecenia. Głównie Chrystus nawołuje do obowiązku posłuszeństwa wobec 10 Przykazań.

Szatan i demony mają olbrzymią wiarę, ale wiara ta ich nie uratuje od wyroku śmierci za nieposłuszeństwo.

Zastanów dobrze się nad jedną kwestią.

Jeżeli Bóg nie wybaczy grzechów szatanowi i upadłym aniołom, którzy z pełną świadomością byli Bogu nieposłuszni a nawet z niego szydzili. Czy myślisz, że Bóg wybaczy nieposłuszeństwo nam?

Kwestie duchowe

Na wielu blogach, witrynach czy na forach wielu Chrześcijan ukazuje pokazową duchowość a także współzawodniczy w tzw. wysokim poziomie duchowym, aby wszyscy widzieli jak oni miłują Boga Chrystusa. Im więcej się Go publicznie chwali i kocha, tym wyższy poziom duchowy osoba nam ukazuje. Nie tym się powinno ukazywać innym nasze posłuszeństwo wobec Boga.

Promowana jest publiczna 'miłość' do Chrystusa, często połączona z cudownymi objawieniami, proroctwami, uzdrowieniami a nawet są sprawozdania o nigdy nie potwierdzonych zmartwychwstaniach.

Poniższy werset jest czystym tego zaprzeczeniem. Isus Chrystus dał wyraźne polecenie, aby niczego nie robić na pokaz tylko swoje oddanie skierować tylko ku... OJCU!

Mateusza 6:6  "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Isus polecił w innym tekście: a wy tak się módlcie. Ojcze Nasz. To jest polecenie całkowicie wykluczające modlitwy do Chrystusa czy kogokolwiek innego. A jest to polecenie z ust samego Jezusa.

Aby nie było niedomówień po raz kolejny nazwał On Boga Ojcem po to, abyśmy zrozumieli, do kogo powinniśmy się modlić.

Nazwał Go Ojcem ponieważ Ojciec nie jest Synem! Znamy dobrze różnicę pomiędzy cielesnym ojcem i synem i dlatego Bóg oraz Syn ukazali nam taką prostą analogię. Sprawdź ten artykuł. 10 Przykazań da ci życie wieczne.

Czy Bóg modlił się kiedykolwiek do Syna?

Większość Chrześcijan pokazuje publiczną miłość do 'Jezusa' ale... zupełnie ignoruje Jego osobiste polecenia i przykazania.

Unika się prostej prawdy.

Nieposłuszeństwo wobec Boga i Syna pozbawia nas zbawienia!

Właśnie po owocach rozpoznajemy Jego rzeczywistych naśladowców, czyli po uczynkach Prawa.  Miłość do Isusa poznaje się po tym, że przestrzega się Przykazań Bożych tak, jak to Chrystus czynił. Koszty i utrata życia nie są istotne!

Mateusza 7:12 A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy

Wszystko inne to obłudny faryzeizm oparty na doktrynach Pawła.

 Jana 14: : (21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. (22) Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? (23) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. (24) Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Przeanalizujmy inne słowa Chrystusa.

Mateusza 7: 20 Tak więc po owocach poznacie ich. 21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Powyższe wersety ukazują nam prawdę, która do niewielu dociera.

Wielu przywódców Chrześcijaństwa, sławnych z uzdrowień, wykładów, artykułów, egzorcyzmów czy działalności charytatywnych niestety będzie odrzuconych przez Isusa Chrystusa - przyczyna jest oczywista. "Wy, którzy czynicie bezprawie." Odrzucenie Prawa Bożego jest... bezprawiem!

Królestwo Boże otworzy swe wrota wyłącznie dla ludzi pełniących wolę Ojca, który wymaga posłuszeństwa wobec Prawa czyli głównie 10-ciu Przykazań. Prorokowanie, wypędzanie demonów oraz czynienie cudów nikomu bram Królestwa nie otworzy!

Jana 14:(10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. (12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.

Kolejne wersety wskazujące na to, że Syn nie jest Ojcem a Ojciec będący Duchem w Synu wykonuje swe dzieła.

Rzekome biblijne dowody na to, że Chrystus jest Bogiem.

Jana 20:27 Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. 28 Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. 29 Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Jest to najmocniejszy argument na boskość Chrystusa, aczkolwiek nie są to słowa ani Boga, ani Chrystusa. Dowodem jest jedynie argument - że Isus temu nie zaprzeczył. Argument jeszcze nie jest dowodem!

Z taką interpretacją mamy kilka poważnych problemów. Chrystus wyraźnie oświadczył coś zupełnie przeciwnego tuż po swym zmartwychwstaniu, zaledwie 10 wersetów wcześniej.

Jana 20:17 Rzekł jej Isus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

Jeżeli był Bogiem, jak mógł wstępować do Boga!? Mamy także kilka wersetów poniżej, komentarz apostoła Jana, który znając doskonale komentarz Tomasza cztery wersety poniżej napisał w natchnieniu takie słowa!

Jana 20:31 Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Trudno jest znaleźć bardziej dobitny dowód na tożsamość Chrystusa!

Werset 28; nie są to słowa Chrystusa, ale Tomasza. Chrystus nie zaprzeczył, ani też nie potwierdził, że jest Bogiem. Dlaczego? Apostoł Jan potwierdził słowami samego Chrystusa jego tożsamość zaledwie 4 wersety poniżej słów Tomasza. Szczególnie ciekawe jest to, że Jan także nie widział w wypowiedzi Tomasza jakichkolwiek sprzeczności.

Znaczenie tekstu Tomasza. Być może Tomasz na myśli typową frazę, powszechną w jego czasach. O mój Panie, o mój Boże. Istnieje także możliwość błędnego tłumaczenia lub celowego błędnego tłumaczenia.

Dowodem jest tekst wypowiedziany kilka dni wcześniej, także do Tomasza.

Jana 14:11 Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

Drugim najczęściej cytowanym wersetem jest tekst:

Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Jest to błędne, celowe przetłumaczenie greckiego tekstu. Detale w tym linku.

Mamy więc do czynienia z trudnościami językowymi w obu przypadkach, Tomasza - Jan 20:28 oraz Jana 1:1 Na owych trudnościach lub na forsowaniu błędnego dogmatu oparta jest fałszywa doktryna - Isus Bogiem, która w jaskrawy sposób łamie najważniejsze Pierwsze Przykazanie. Nie będziesz miał bogów innych poza mną!

Isus powiedział także:

Jana 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Gdybyśmy to rozumieli dosłownie, 1+1=1.

Podobnie jak mąż i żona to jedno ciało. Chrystus jest doskonałym odbiciem swego Ojca, Boga Wszechmogącego. Widząc i słuchając Chrystusa apostołowie rozumieli Go tak, jakby przebywali z samym Bogiem. Zwłaszcza, że Chrystus wielokrotnie oznajmił, że został pouczony przez Ojca oraz przy pomocy Ducha Bożego naucza dokładnie tak, jak Mu to Ojciec nakazał.

Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. BW

Poniżej prawidłowe tłumaczenie tego wersetu w Biblii Mesjańskiej:

Jana 1:(18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił go [BM]

W innych polskich przekładach ten sam werset:

Wersje Biblii Króla Jakuba także w ten sposób podają znaczenie tego wersetu.

Mamy także w Biblii werset dodany dopiero w XV wieku w celu udowodnienia nam, że Bóg, Duch i Syn to pogańska Trójca.

1Jana 5:7 Albowiem trzech jest świadków: 8 Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. BW

Tutaj nic nie sugeruje Trójcy.

Ale mamy:

Sprzeczności jest więcej w tych tłumaczeniach. Jest oczywisty brak logiki. Duch woda i krew to Bóg, Duch Boży i krew. Jak można z tego wysnuć dogmat o Trójcy!?

1Jana 5:20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 21 Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

Ponownie werset wysoce niepewny i różni tłumacze to tłumaczą  na różne sposoby. Końcówka raczej nie jest cytowana.

Tłumaczenia nie są łatwe i starożytne języki nie są najłatwiejsze do przetłumaczenia. Głównym powodem jest brak dużych liter oraz kropek i przecinków. Bóg z pewnością wiedział o tym i Jego Słowo było w taki sposób wypowiedziane, abyśmy nie mieli wątpliwości kto jest kim oraz co nam wolno a czego nam nie wolno czynić. W przypadku tego wersetu przecinki wykazałby niezbicie, co autor tekstu miał na myśli pisząc te słowa. Tekst można zrozumieć w obie strony. Ale po to mamy wiele innych tekstów, które ujawniają nam znacznie więcej detali po to, abyśmy nie błądzili.

Spójrzmy na to z pewnego dystansu i zastanówmy się.

Dlaczego tak istotna doktryna ujawniająca majestat Boga opiera się niemal zawsze na niewłaściwie, nielogicznie lub niepewnie przetłumaczonych wersetach?

Cele wydają się oczywiste. Szuka się pozorów mogących sugerować określone znane dogmaty, aby w ten sposób udowadniać coś, czego nie da się udowodnić. Dołóżmy do tego kompletu 'apostoła' Pawła i w rezultacie mamy Boga Ojca wraz z Jego przeklętym przez Pawła Prawem usuniętego w cień Syna oraz kilka tysięcy wyznań chrześcijańskich zawzięcie debatujących najdziksze doktryny Chrześcijaństwa. Co najbardziej szokuje, to poparcie dla fałszywego Izraela żydowskiego przez zdecydowaną większość kościołów Chrześcijaństwa, opartych na wersetach 'apostoła' Pawła. Sprawdź także tekst artykułu na pierwszej stronie! www.zbawienie.com

Apostołowie nigdy nie utożsamiali Syna z Ojcem i nigdy nie nazwali Go Bogiem

Mamy  w Biblii dokładny opis osobowości Chrystusa - On reprezentuje w ten sposób swego Ojca, który jest także miłosierny, miłujący swój Naród Wybrany i łaskawy w wybaczaniu grzechów. Obaj są sprawiedliwi i z tego powodu Ojciec przekazał Synowi przywilej Sędziego. Sąd negatywny to śmierć i wyrok jest prawomocny i będzie wykonany. Szatan o tym doskonale wie.

Trzeba zdać sobie sprawę z fundamentalnego celu Biblii

Ważność Prawa jest widziana w niemal każdym rozdziale Biblii, poza listami Pawła.

Pierwsze Przykazanie Prawa mówi nam, że jedynym Bogiem jest Bóg i tylko jemu należy się cześć boska.

Izajasza 42:(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

Nie ma istoty, której Bóg oddałby swoją chwałę, Nie ma żadnej szansy na inną interpretację. Jak wyraźnie widać, kluczowe wersety cytowane jako dowód na bóstwo Isusa są jedynie nieudolną interpretacją tekstu z języka, który albo nie jest zrozumiany właściwie przez tłumaczy, albo... jest to celowa dezinformacja autorytetów, stosowana nieuczciwie w takim właśnie celu - negacji pierwszego i najważniejszego przykazania.

Morderstwo, złodziejstwo, kłamstwo, pożądanie i cudzołożenie zawsze były i będą grzechami.

Prawa Boga nie podlegają ludzkiej dyskusji. Sprzeczne z Przykazaniami interpretacje nigdy nie będą w stanie zmienić Bożego Prawa. Prawo Boże jest Konstytucją Królestwa Bożego. Państwo i naród nie może istnieć bez Prawa - Królestwo Boże także.

Isus Chrystus, Syn Boży królem Królestwa Bożego

Istnieje jeszcze jedna forma argumentacji. Jest to łączenie identycznych atrybutów Ojca i Syna, co pozornie  świadczy o tym, że Bóg i Syn to jedna i ta sama osoba. Sprawdźmy kilka biblijnych faktów.

Aby uzyskać zbawienie, wystarczą nam Przykazania. Ale żeby zrozumieć więcej, czyli ziemską misję Syna Bożego, zwróćmy uwagę na niezwykłą rolę, jaką powierzył Synowi Bóg Ojciec. Misja i rola Syna także wyklucza możliwość, że Bóg i Syn to ta sama osoba.

Wróćmy na małą chwilę do ogrodu Eden.

Bóg podjął niezwykły plan - światowe Królestwo Boże funkcjonujące według Bożego Prawa. W tym celu Bóg stworzył wraz z Synem Ziemię oraz umieścił na niej pierwszą parę ludzką, Adama i Ewę. Pierwszym prawem był zakaz jedzenia owocu z drzewa dobra i zła.

Niestety szatan nienawidził tego planu Boga i postanowił go zniweczyć. Zdołał przekonać Ewę i Adama do wypowiedzenia Bogu posłuszeństwa. Skończyło się to ich śmiercią, oraz wyrokiem śmierci na szatana.

Czy pierwotny plan Boga uległ zmianie pomimo ataku szatana, który ów plan tymczasowo zniszczył? Oczywiście żę plan Boga nadal istnieje a Bóg zaprzysiągł to na swoje imię!

Warte wzmianki jest to, że Ewa doskonale wiedziała, że szatan ją zwiódł.

Skąd ona wiedziała że szatan ją zwodzi!?

Rodzaju 3:13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Bóg nie zrezygnował z tego wspaniałego planu, jakim była Ziemia wypełniona doskonałymi ludźmi żyjącymi wieczne w posłuszeństwie wobec Boga i Prawa. Ten  plan jest nadal priorytetem naszego Boga. Z pomocą przyszedł nam w tym Chrystus, jego umiłowany Syn.

Boży plan - wypełniona milionami ludzi ziemia, czyli... Królestwo Boże.

Modlimy się o nie do Boga Ojca, ponieważ modlitwa jest wielbieniem Boga. Nie możemy czcić Isusa jak Boga modląc się do niego, ponieważ On sam nam tego zabronił i polecił modlitwy kierować do swego i naszego Ojca.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

Bóg Ojciec powierzył Synowi niezwykły przywilej. Chrystus został mianowany królem Królestwa... swego Ojca, czyli Boga. Nie była to łatwa decyzja dla Ojca i dzieło ustanowienia Królestwa Syn Boży musiał zapieczętować własną krwią podczas męczeńskiej ofiarnej śmierci. Ofiara z życia nie tylko była bolesna, ale Syn Boży został wystawiony na niezwykłą próbę swego bezwzględnego oddania się swemu Ojcu we wszystkim.

Wyznaczony na Króla Chrystus nadal nazywa Królestwo Boże Królestwem Ojca!

Ojciec i Syn - zrobili to ratując nas przez straszliwymi skutkami rządów szatana i upadłych aniołów.

Ofiarna rola Syna jest oraz poświęcenie: i Ojca i Syna dla ludzkości jest zupełnie błędnie rozumiana przez Chrześcijaństwo, które zupełnie nie rozumie konceptu Królestwa Bożego. Przywódcy Chrześcijaństwa posłuszni Pawłowi skutecznie Królestwo Boże oraz Naród Wybrany i plan Boga przed światem ukrywają. Wyjątkiem są jedynie Świadkowie Jehowy, ale celem ich jest także prowadzanie nas w błąd.

Dlaczego Chrześcijaństwo unika tematu Królestwa Bożego, złożonego i zjednoczonego przez Boga Izraela z 12 rzeczywistych plemion Izraela, czyli... Słowian?

Jest widoczne, że Chrześcijaństwu brak pomocy Ducha Bożego i w rezultacie znajduje się ono na pustyni duchowej. Władzę nad nim sprawuje kąkol zapowiedziany przez Isusa, który w czasie żniwa będzie spalony w ogniu. Kąkol to... nasienie węża, które ma na celu zniszczenie wszystkich, którzy chcieliby służyć Bogu i żyć wiecznie w Jego Królestwie. Nasienie węża ma przez Boga zapewniony wyrok śmierci.

Bóg wyznaczył więc Syna do roli Króla, Sędziego i Zbawiciela ludzkości.

W tym przypadku Obaj są Królami i Zbawicielami. Chrystus staje się Królem i Zbawicielem według programu Ojca, który w ten sposób dał Synowi takie właśnie atrybuty. Chrystus jest posłany przez Boga, czyli Syn jest posłańcem. Ponownie widzimy wyższość Boga ponad Syna, posłusznego wobec woli Ojca. I właśnie za owo posłuszeństwo jest On naszym Królem. Nic dziwnego, że wiele atrybutów Ojca otrzymał Syn Boży a nawet zasiada z Ojcem na jednym tronie.

Objawienie 22:1 I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

Gdyby Chrystus był Bogiem, mielibyśmy dziesiątki a nawet setki wersetów to potwierdzających, także w Prawie Bożym.

Ale... Prawo tego nie potwierdza a nie mamy ani jednego wersetu w Biblii wypowiedzianego przez Boga oraz Syna, że Bóg i Syn to ten sam Bóg.

Istnieje także werset Izajasza, zniekształcony przez żydowskich masoretów, czyli jawne i znane oszustwo.

Izajasza 9:5 Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Ponownie fałsz cechują wewnętrzne sprzeczności. Czy Bóg jest gdziekolwiek nazywany księciem pokoju? NIGDZIE! On jest nazywany Bogiem i Królem. Książę jest podwładnym Króla!

Oto bardziej wiarygodne tłumaczenie z przekładu Septuaginty LXX Brentona.[EN]

Izajasza 9:(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Zwrócimy uwagę na ostatnie zdanie tego tekstu. Wszystko, co czyni Syn jest planem Boga, który jest Autorem wszystkich działań ku zbawieniu. Bóg jest wszystkim we wszystkim! Syn jest posłańcem i Mesjaszem działającym z polecenia Ojca.

Dalsze dowody...

Mateusza 4:(5) Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni (6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (7) Isus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. (8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. (9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. (10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. (11) Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. BM

Werset 7 jest także błędnie interpretowany. Szatan proponował Isusowi, aby ten rzucił się ze świątyni w dół, co oznaczało natychmiastową śmierć. Ale Bóg Ojciec mógł Syna uratować i szatan cytował wersety mówiące o specjalnej ochronie. Isus wyjaśnił szatanowi, że byłoby to kuszeniem Ojca i zacytował szatanowi - Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

Następne wersety dosadniej potwierdzają, że Chrystus nie jest Bogiem. Szatan pokazał wszystkie królestwa ziemi i zaproponował, Chrystusowi, że za jedne pokłon wszystko mu odda.

Czyżby szatan chciał dać Bogu królestwa za pokłon? Chciał je oddać Synowi, który postawił kwestię bardzo jasno. Był to spisek przeciwko Bogu ale Syn nie stanął po stronie szatana.

"Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz." Nie powiedział, że szatan ma służyć Chrystusowi, ale szatan powinien służyć tylko Bogu.

Ponownie jest jasne że Chrystus nie może być Bogiem tylko oddzielną istotą podległą swemu Ojcu.

Szatan nie miałby czelności proponować Bogu królestw świata, skoro Bóg jest właścicielem wszystkiego

Cała scena w założeniu - Syn Bogiem - zupełnie bezsensowna.

Zwłaszcza śledztwo Piłata to zupełny absurd. Czyżby Boga bito po twarzy, pluto Bogu w twarz, związano Go, założono Mu koronę cierniową, chłostano Go w niezwykle okrutny sposób za to, że stworzył niebo i ziemię!? Kto wzbudził Boga z martwych skoro Bóg był martwy?

Czyżby Bóg zaniedbał swoje święte imię do tego stopnia, że było w tak haniebny sposób zbezczeszczone?

Wiekuisty Pan Zastępów jest Bogiem Wiecznym, który jest nieśmiertelny i nietykalny! A Syn był człowiekiem śmiertelnym. Dlatego umarł za nasze grzechy.

Samo twierdzenie, że Bóg Ojciec mógłby zostać On zabity i poniżony przez niegodziwego człowieka jest według Biblii... bluźnierstwem.

Izajasza 42:(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

Ezechiela 39:7 "I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu."

Czy mamy uwierzyć w to, że nasz Bóg mógłby dać się zabić i to przez człowieka czy też... przez nasienie węża? Same przypuszczenia o takiej możliwości uwłaczają i ubliżają świętemu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy wszystkiego, którego żaden człowiek oprócz Adama, Ewy czy Henocha, Ezdrasza oraz Eliasza nigdy nie widział!

Żaden werset biblijny  ST nie zapowiadał wcielenia się Boga w ciało Syna!

Ezechiela 36:22 "Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście."

Bóg zadziała ze względu na swoje święte imię. Niestety Chrześcijaństwo bezcześci Boga z powodu braku posłuszeństwa i ignorancji Jego Prawa, a także z powodu zrównania Boga z Synem Człowieczym, którego można było opluć, uderzyć pięścią w twarz, naubliżać Mu, wysmagać go biczem, założyć Mu cierniową koronę i skazać na okrutną śmierć.

Na domiar złego zdecydowana większość Chrześcijaństwa nazywa matkę Chrystusa... Matką Boską czy też Królową Niebios i wielbi ją w bałwochwalczy sposób. Kolejny niegodziwy grzech. Czy Bóg miał ludzką matkę, która karmiła Go piersią?

Bóg nakazał posłuszeństwo wobec siebie oraz Swego Prawa. Tymczasem fałszywi czciciele Boga słuchają niegodziwego Pawła odrzucając w ten sposób nie tylko Boga, ale odrzucają zbawienie czyli Królestwo Boże, o którym 'apostoł' Paweł nie wspomniał  ani jednym słowem.

Paweł doskonale znał plany Królestwa Bożego  ponieważ w tych czasach o planach połączenia wszystkich plemion Izraela wszyscy wiedzieli w Judei a król Herod starał się zabić w Betlejem Króla tegoż Królestwa, Isusa Chrystusa! Paweł celowo i skutecznie ukrył najważniejsze informacje o planie ponownego połączenia wszystkich plemion Izraela w jeden Naród Wybrany.

Jakub napisał:

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Jest jeszcze gorzej!

Synagoga szatana czyli nasienie węża zajęła Ziemię Obiecaną jako swoją w roku 1948.

Nasienie węża stara się zapobiec odbudowie rzeczywistego Izraela a Chrześcijaństwo pod wpływem nauk faryzeusza Pawła pomaga szatanowi w jego okrutnych planach!

Nasienie węża lepiej rozumie plany Boże niż...  popierające je Chrześcijaństwo!

Szatan wyniszczał rzeczywisty Naród Wybrany w wielu wojnach, w tym dwóch światowych przy wsparciu Chrześcijaństwa opartego na Pawle! Akcja wyniszczania nadal trwa i stale się nasila

Jeżeli pragniesz zbawienia, przemyśl dokładnie z modlitwą te wszystkie słowa i zacznij czytać Biblię, w szczególności wypowiedzi Boga i Syna. Ponieważ Syn otrzymał od Ojca tytuł pasterza owiec, czyli nas więc MUSIMY słuchać tylko Jego głosu.

W Nim jest zbawienie a Chrystus nakazał nam posłuszeństwo wobec Prawa jego Ojca.

Jesteśmy w ten sposób prawidłowo traktowani jako niezbyt inteligentne owce. Z tej przyczyny obowiązuje nas posłuszeństwo i Bóg zwraca się do nas najprostszym językiem, bez zawiłych myśli i podtekstów, abyśmy byli w stanie wszystko właściwie zrozumieć.

Dlatego także z tego punktu widzenia Bóg w kwestiach Prawa nigdy niczego nam nie sugeruje ale informuje nas wprost bez upiększeń. Nie będziesz cudzołożył, zabijał czy pożądał.

Ukrycie bóstwa Chrystusa czy czegokolwiek aż tak ważnego ukryte w niezrozumiałych niuansach nie wchodzi w rachubę. To nie jest styl naszego Boga.  Jedynie proroctwa nie są w tak prosty sposób podane, zwłaszcza proroctwa Apokalipsy.

Jako owce mamy Pasterza wyznaczonego przez Ojca i tylko Jego mamy słuchać

Przykłady manipulacji wersetami

W dalszej części Ewangelii nasz Pan ponownie kompletnie ZMIENIA I POTWIERDZA unieważnienie Prawa Starotestamentalnego:
„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
W tym tekście wielu Chrześcijan także dopatruje się zmiany Prawa i twierdzi się, że nasz Pan... "ponownie kompletnie ZMIENIA I POTWIERDZA unieważnienie Prawa Starotestamentalnego:"

Rozumowanie jest błędne i świadczy nie o pomyłce, ale o celowym wprowadzaniu braci w błąd..

Wyjścia 20:17  Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego

Po prostu Chrystus to wyjaśnił i niczego On nie zmienił. Nie wolno pożądać żony bliźniego swego. Nic nowego i nie nastąpiła jakakolwiek zmiana Prawa! Pożądliwość czegokolwiek czy kogokolwiek była i jest nadal grzechem!

Dopiero po rozpoznaniu Septuaginty i Pawła jako satanisty nagle wszystko czyli reszta tekstów jak rzeczywiste Słowo Boże. Jeżeli pójdziemy tym tropem dojdziemy do ciekawego wniosku.

Jeżeli w Biblii pisze jasno i wyraźnie - Ja, Bóg Wszechmogący i mój Syn to jedna i ta sama Osoba. Jeżeli mamy to powtórzone 10 razy, to znaczy, że Bóg rzeczywiście tak to widzi i polecił nam wielbić i Siebie oraz Syna w identyczny sposób.

Spójrzmy na Prawo, na Przykazania. Wszystko to jest powtarzane przez Ojca i Syna, nawet w wielu przypowieściach, aby prości ludzie to zrozumieli. Najważniejsze rzeczy są powtarzane od Rodzaju aż po Objawienie.

Bałwochwalstwo jest tak często wymieniane że trzeba być zupełnym ignorantem, aby tego nie zauważyć i nie zrozumieć.

Aby zacząć rozumieć lepiej co jest napisane trzeba odrzucić rozumowanie chrześcijańskie. Chrześcijaństwo wyrządziło nam największe szkody, jeśli chodzi o poznawanie prawdy.

Jana 5:(23) Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał."

Sprawdziłem ten werset lepiej i ponownie jest to nieco tendencyjne tłumaczenie.

John 5:23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him. (KJV) 

Angielskie wersje Biblii używają słowo honour co oznacza szacunek a nie wielbienie. Ponownie Isus mówił do faryzeuszy i niewierzących Żydów, którzy pomimo oczywistych cudów pogardzali nim. Chrystus wyjaśnił im więc że jeżeli nie szanują Syna, jest oczywiste, że nie szanują także Ojca.

Prawidłowo przetłumaczony wersetw Biblii Mesjańskiej.

Jana 5:(23) Aby wszyscy szanowali Syna, jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał. [BM]

Honor to darzenie kogoś szacunkiem a nie oddawanie komuś czci należnej Bogu.

Bóg był także czczony jako król Izraela. Czcimy króla czy inne osobistości ziemskie., Nie oznacza to oddawania im czci boskiej.

Ale... czasami cześć boską odbierali cesarze rzymscy czy faraonowie i każdy taki przypadek jest dobrze znany, jak przypadek cesarza Nerona. Niemniej cześć boska jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Boga, Stwórcy wszystkiego.

Jedynie Bóg jest Stwórcą i tylko On może odbierać cześć boską jako Stwórca wszystkiego i zastrzegł dla siebie tytuł Boga i nie ma innych bogów oprócz Stwórcy.

Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” Ks. Izajasza 43, 11

Werset tłumaczony jako dowód na bóstwo Chrystusa ponieważ i Bóg i Chrystus są zbawicielami.

Nadinterpretacja, ponieważ Bóg jest naszym Zbawicielem pod każdym względem i to On uczynił plan zbawienia dla świata i honor wykonania Bożego planu otrzymał Syn Boży stając się z polecenia Boga naszym Zbawicielem. Syn wypełnia wolę Ojca, jak to wielokrotnie powtarza a Autorem planu zbawienia jest Bóg Ojciec, którego Syn i Sługa, Isus Chrystus posłusznie wykonał, za co została Mu dana władza Króla Królestwa Bożego.

Poniższe wersety ukazują nam manipulację, czyli wybiórcze cytowanie wersetów sugerujących zupełnie odmienną treść. Z tego fragmentu cytuje się werset 14 a pozostałe się omija.

1 Jana 4:(11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. (12) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości. (13) Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. (14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. (15) Kto tedy wyzna, iż Isus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu.

Mamy tutaj kilka potwierdzeń Jana, wskazujących na to, że Chrystus nie jest Bogiem. Boga nikt nigdy nie widział. Czyli Chrystus nie był i nie jest Bogiem. Bóg mieszka w nas a my w nim. W identyczny sposób opisano to względem Chrystusa. Tak więc nie jesteśmy Bogami tak jak i Chrystus nie jest Bogiem. Ojciec posłał Syna, ponieważ Ojciec jest Bogiem a nie Syn! Jeżeli kto wyzna że Isus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg. W tym świetle zastanówmy się na celem zacytowania tylko wersetu 14.

Czy jest to objaw braku znajomości Biblii, czy objaw celowej manipulacji w oczywistym celu?

Cytuje się często podobne sformułowania działań Syna i Ojca jako dowód na to, że to ta sama osoba.

Objawienie 3:17 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Hioba 5:17 Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego.

Czy te wersety są dowodem, że Bóg i Syn to jedna i ta sama osoba? Ponieważ obaj wypowiedzieli podobne teksty?

Absurd!  Bóg jest wodą żywota i Syn. Bóg wypowiada Słowa Boże i Syn mówi słowa, których nauczył Go Ojciec. Podobnych twierdzeń jest dużo więcej ale to nie jest żaden powód aby łamać pierwsze przykazanie i tytułować Syna Bogiem. Nikt tego w Biblii nie zrobił, poza faryzeuszami.

Jana10:33  Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

Jana 8: (58) Odpowiedział im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.(59) Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Isus ukrył się i wyszedł ze świątyni."

Faryzeusze łamali notorycznie Prawo Boże zastępując je swoim. W tym przypadku uważali błędnie, że Chrystus mówiąc Jam jest nadał sobie Imię Boga!  Ja jestem tutaj piszący, co nie oznacza, że czynię się równy Bogu. Zupełny absurd. Innym kamieniem obrazy dla faryzeuszy było twierdzenie Chrystusa - Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wielu cytuje fałszywe nauki faryzeuszy, z Pawłem włącznie jako dowody na to, że Chrystus jest Bogiem.

Cytuje się także słowa z Objawienia:

Objawienie 21:6 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota

Objawienie 1:(8) Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

W obu przypadkach tego zwrotu używa Bóg. Zwróćmy uwagę na Autora Objawienia.

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Jest więc oczywiste, że Autorem Objawienia jest sam Bóg, który owo Objawienie udostępnił Synowi a anioł ujawnił je wraz z wizjami apostołowi Janowi. Jest to Objawienie Boga dane Chrystusowi.

Ciekawy jest komentarz Wikipedii,

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje rozróżnienie na Boga (pisanego wielką literą), który jest tylko jeden, oraz na bogów (pisanych małą literą), których może być wiele (bóstwa, bożki, bożyszcza)

Z uwagi na monoteizm Chrześcijaństwa i Judaizmu świat także widzi różnicę pomiędzy Bogiem a Synem.

Trudno jest wykazać grzech Chrześcijanom modlącym się do Chrystusa oraz uwielbienie Go przez nich. Wyjaśnieniem jest brak zrozumienia, nadmierne zaufanie do ludzkich nauczycieli i przewodników religijnych, znanych z wielu herezji, za pomocą których zdołali oni zorganizować tysiące odłamów Chrześcijaństwa sprzecznego z Biblią.

Jeśli padamy na kola przed królem czy inni padają przed papieżem, jest to nadal oddawanie szacunku a nie wielbienie jako Boga.

Istnieje tylko jeden Bóg, który posłał na ziemię Syna, aby nam wiele wyjaśnił. I ten Bóg zastrzegł sobie tytuł Boga tylko i wyłącznie dla siebie, napisał to własnoręcznie w przykazaniach i umieścił je w najświętszym miejscu w świątyni.

Honor to darzenie kogoś szacunkiem a nie oddawanie komuś czci należnej Bogu.

Chrystus nigdy nie powiedział: "Ja jestem Ojcem, Obaj jesteśmy Bogiem"

On powiedział:

 John 14:28  "...idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja"

Co jest ciekawe, nawet faryzeusz Paweł nie napisał, że Chrystus jest Bogiem albo że jest równy Bogu. Napisał on, że Isus ma Boga.

Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Kolosan 1:3, I Piotra 1:3

1Koryntian 8:6 "Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec..."

Czy istnieje możliwość, że się nadal mylę?

Jeżeli popełniam błąd, spodziewam się, że nasz miłosierny Bóg wybaczy mnie i nam wszystkim nasze pomyłki a nawet nasze grzechy, za które Chrystus zapłacił swoją krwią, według Prawa Bożego.

Niemniej błądzenie a celowe wprowadzanie w błąd to dwie różne kwestie, które na sądzie Bożym zostaną we właściwy sposób osądzone. Błądzenie jest cechą człowieka i w większości wypadków grzechem nie jest.

Z inne strony, nie napisałem tego artykułu po to, aby komuś wydawać rozkazy w kwestiach wiary, ale żeby w uczciwy sposób ukazać dowody za i przeciw. Sędzią jest Bóg, a ty ocenisz to w swoim sumieniu i postąpisz tak, jak twoje sumienie ci nakaże.

Niech ci Bóg Prawdy pobłogosławi w twych wysiłkach... Niech tak się stanie....

Uaktualnienie: 23 Października 2016

Najważniejszy, prawny aspekt tej doktryny.

Postawą do wydania wyroku sądowego jest zawsze prawo. Całe nieporozumienie odnośnie Chrystusa jako Boga nie ma żadnego znaczenia bez aspektu Prawa Bożego. Można coś błędnie zrozumieć, ale sąd zawsze działa w imieniu Prawa.

Co mówi o tym Prawo? Czy jest w Biblii podane prawo - będziesz czcił Syna tak jak czcisz Ojca? Lub... Syn ma być wielbiony jak Bóg Ojciec ?

Oto Prawo Boże w tej kwestii.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie można tego Prawa wyraźniej i prościej określić. Bóg określa siebie jako jedynego Boga rozpoznawalnego po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu - On jest jedynym Bogiem i nie ma innych Bogów. Nie wolno czynić rzeźb ani obrazów i nie wolno się im kłaniać. Bóg to jedyne słowo określające naszego... Boga i wyłącznie on ma do tego imienia prawo.

Załóżmy nawet, że ten tekst mówi nam prawdę:

Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

Nadal nie mamy Prawa, nakazującego nam wielbienia Syna Bożego i jeżeli przedyskutowane wersety także to potwierdzają - a nie potwierdzają - ponownie nie mamy Prawa czy Przykazania, aby Syna Bożego czcić tak, jak czcimy Boga Ojca.

Jest odwrotnie.

Mamy kategoryczny zakaz czczenia kogokolwiek poza Bogiem, który wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej.

Kara za złamanie tego przykazania trwa do trzeciego i czwartego pokolenia. Łaska jest okazywana przez Boga do tysięcznego pokolenia za posłuszeństwo wobec przestrzegania Przykazań. Nie było na ziemi tysiąca pokoleń a podczas istniejących mieliśmy mnóstwo przekroczeń Bożych przykazań. Oto przyczyny naszych ciągłych nieszczęść.

Jest to pierwsze i najważniejsze Przykazanie Boże.

Czy jesteś gotowy na karę do twego czwartego pokolenia za złamanie tego Przykazania?

Twierdzi się, że Isus Chrystus zniósł Prawo. Jeżeli to prawda, powinniśmy mieć na ziemi Królestwo Boże zamiast zniewolonego i wyniszczanego przez nasienie węża Narodu Wybranego przez Boga.

Kilka wersetów z Objawienia na poparcie dwóch odrębnych osób.


Uaktualnienie 19 Listopada 2016

Czy Bóg jest Isusem, czy nie jest.... nie ma praktycznie żadnego znaczenia, ponieważ w obu przypadkach ludzie wielbiący tylko jednego Boga, według pierwszego Przykazania, mają w obydwu przypadkach rację i nikt nie może im udowodnić grzechu.

Jeżeli Bóg nie jest Chrystusem, wielbiący Boga zgodnie Prawem czczą tylko jednego Boga.

Jeżeli Bóg jest wcielony w Chrystusa, czczenie tylko Ojca jest nadal zgodne z Prawem oraz nakazem Syna Bożego.

Jeżeli Chrystus jako Bóg nakazał nam modlić się - Ojcze Nasz... właśnie tak robimy. Jeżeli Chrystus jest Bogiem a my czcimy Boga, nie może być to traktowane jako odbieranie Chrystusowi czci boskiej skoro czcimy... Boga.

Nie popełniamy żadnego błędu i jesteśmy posłuszni pierwszemu przykazaniu i jesteśmy posłuszni Chrystusowi.

Bóg jest czczony w prawidłowy sposób, zgodnie z poleceniem Chrystusa oraz zgodnie z pierwszym Przykazaniem..

Jeżeli Chrystus jest czczony jako Bóg zamiast Boga Ojca, wtedy osoby ujmujące chwałę Bogu Ojcu Wszechmogącemu łamią najważniejsze pierwsze Przykazanie oraz są także nieposłuszni Synowi, który polecił wielbienie swego Ojca. Tacy są także... nieposłuszni Ojcu.

Czy Chrystus jest Bogiem? Część druga.

Powrót na stronę główną