Doktryna lucyferiańska

Ostatnie uaktualnienie: 21 Stycznia 2017


Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym owa doktryna jest. Wielokrotnie czytywałem różne fragmenty dzieł mówiące o niej, ale jakimś dziwnym trafem nigdy nie można było dotrzeć do definicji samej doktryny.

Dopiero nieżyjący już William Guy Carr w swej książce, w której ujawnił Plan trzech wojen światowych, także ujawnił częściową doktrynę Lucyfera. Ujawnił ją częściowo, ponieważ także nie mógł dotrzeć do większego zrozumienia, ponieważ jeszcze wtedy owa doktryna nie była w pełnej realizacji.  W pełni widzimy ją dopiero w dzisiejszych czasach.

Carr napisał swoją książkę w roku 1959 a owa doktryna rozpoczęła swoje wpływy na świat w pełnej krasie dopiero od roku 1966, Link do oryginalnego dzieła Carr'a - Satan Prince of This World. (Szatan, książę tego świata.) [EN]

Posiadam tę książkę i przeczytałem ją z zapartym tchem, ponieważ już wtedy Carr bardzo wiele ujawnił. Carr ujawnił plan trzech wojen światowych cytując go z książki kardynała Rodrigueza, a książka Rodrigueza została wydana jeszcze w roku 1925 czyli przed drugą wojną światową.

William Guy Carr i Rodriguez rozpowszechnili plan 3 wojen i dlatego jest on nam znany. Właśnie w planie III Wojny Światowej jest wzmianka o ujawnieniu na widok publiczny doktryny Lucyfera.

..."chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok."

William Carr wyjaśnił podstawy owej doktryny [EN] i dzisiaj można do niej dodać olbrzymią ilość dowodów na nachalne wdrażanie jej w nasze życie przez władze i religie. Sprawdź przerażające plany zbrodniczego masońskiego planu są realizowane przez Watykan, oraz władze i media im towarzyszące.

Zrozumienie owej doktryny otwiera nam szeroko oczy na rzeczywiste źródło inspiracji władz oraz... Kościoła.

Zrozumiawszy ją natychmiast zobaczymy, kto komu w rzeczywistości służy. Komu służy rząd, Kościół a nawet zdecydowana większość religii chrześcijańskich.

Doktrynę tę można opisać jednym zdaniem.

Doktryna lucyferiańska to odwrotność Prawa Bożego,

oraz odwrotność wszystkiego, co Bóg miłuje oraz czego nienawidzi.

Niezwykłe proste wyjaśnienie, ale dalsze elementy tej doktryny ukażą nam znacznie więcej detali.

Dowody powszechnego stosowania owej doktryny są dowodami władzy szatana, który swą doktrynę realizuje na całej ziemi.

Dlaczego świat tego nie dostrzega?

Aby to dostrzec trzeba poznać Prawo Boże oraz poznać Boga i wiedzieć, co Bóg miłuje a czego nienawidzi.

Zdecydowana większość ludzi Boga nie zna, nigdy nie czytała Biblii oraz 10 Przykazań (II Mojżeszowa 20:1-17) i z tej prostej przyczyny nie jest w stanie rozpoznać doktryny Lucyfera, pomimo, że jesteśmy w niej wychowani.

Podstawowe credo Lucyfera.

1. Bóg spodziewa się od ludzi wdzięczności za dar życia, posłuszeństwa wobec Prawa Bożego oraz chęci współpracy z Bogiem przez wieczność z szacunku dla Jego niezwykłych zdolności twórczych oraz Jego dążeniom do obdarzania rodzaju ludzkiego szczęściem pod każdym względem.

Szatan zniewala ludzkość za pomocą okrutnego totalitaryzmu, pozbawia jej wszelkiego rodzaju wolności, fizycznej i mentalnej oraz pozbawia ludzkość możliwości używania w pełni naszego intelektu oraz wolnej woli. Organizacje wprowadzające doktrynę lucyferiańską na świat to: ONZ, UE oraz WHO.

2. Przykazania Boże są jasne i zrozumiałe. Grzechem jest łamanie Prawa.

Doktryna Lucyferiańska (DL) uczy odwrotności Przykazań. Albert Pike oraz inni najwyżsi rangą sataniści twierdzą: "Wszystko, co Bóg ujawnił jako nieprzyjemnie, jest przyjemne dla Lucyfera.

 3. Plan Boży zakłada olbrzymią różnorodność. Nie ma dwóch jednakowych liści czy płatków śniegu. Daje to ludzkości niezwykłą wolność wyboru w każdej niemal dziedzinie życia według osobistych gustów.

DL dąży do centralizacji władzy i jednakowego wyglądu, działania i sposobów myślenia kontrolowanych przez szatańskie rządy, jak komunizm, faszyzm, pseudo demokracja zachodnia i inne. Integracja rasowa jest tego drastycznym przykładem. DL dąży do ujednolicenia ras i języków. Celem jest bezosobowa całość podporządkowana okrutnemu władcy. (UNESCO)

4. Plan Boży daje ludzkości możliwość wyboru własnego kierunku i możliwości wspinania się na coraz wyższe szczeble statusu, zgodne ze zdolnościami, pracą i wytrwałością. Możemy wspinać się do góry lub możemy zstępować niżej z powodu braku woli, braku dalszej chęci wysiłku czy niewystarczającego talentu.

DL zakłada równość oraz 2 klasy. Klasa inteligentna, rządząca 'niosąca światłość' oraz niewolnicy rządu, którzy nie mają żadnych praw, nawet do życia. Jest to dyktatura z despotą Lucyferem na czele.

5. Plan Boga zakłada miłość, dobroczynność, współczucie i szacunek jako rządzące siły  w społeczeństwie Królestwa Bożego.

DL uważa "Pożądanie" jako kreatywną siłę oraz fizyczną MOC jak siłę rządzącą.

6. Bóg stworzył  pierwszą parę i polecił im aby się rozmnażali.

DL dąży do drastycznej redukcji populacji, zwłaszcza rasy białej. Braków środków do życia dla rodzin oraz z powodu demoralizacji społeczeństw za pomocą 'pożądania', wparcia dla wszelkiego rodzaju zboczeń, forsowania ich jako coś nobliwego oraz łatwość uzyskania aborcji, biała rasa została zredukowana z 25% po II Wojnie Światowej do zaledwie 8% w chwili obecnej. Przymusowe szczepienia oraz zatrute pożywienie, powietrze, woda i inne pomnażają cierpienia wielu narodów.

7. Według Planu Bożego rozmnażanie się jest najbardziej świętą funkcją mężczyzny i kobiety, połączonych w jedno ciało na całe życie. Głównym celem współżycia seksualnego jest prokreacja oraz wyrażanie miłości pomiędzy małżonkami.

Poczęcie dziecka oraz jego duszy to cudowny przywilej i dar Boży dla kobiety poślubionej przez mężczyznę - tworzenie razem nowego życia, które będzie z miłością i radością służyć Bogu według swych zdolności oraz swoich możliwości.

Możliwość płodzenia potomstwa dla kobiety jest przywilejem, którego nie posiadają nawet aniołowie.

DL atakuje z szczególną zaciekłością rodzinę, miłość małżeńską oraz małżeński seks, podstawiając ludzkości 'pożądanie' w zamian za miłość. Kobiety zostały zredukowane przez satanistów jako jedynie obiekty pożądania i seksu a miłość i prokreacja jest uznawana jako stary, niemodny, i niestosowny i kłopotliwy relikt, rzekomo deformujący sylwetkę kobiety.

8. Bóg zaplanował ludzkość jako miłującą się wzajemnie oraz dobroczynną. Miłość i przebaczenie dla naszych prześladowców, altruizm, współczucie, chęć niesienia pomocy drugim, szczególna miłość dla osób starszych wiekiem, chorych, kalekich, ułomnych, wdów czy sierot. Miłosierdzie i współczucie to piękne cechy naszego charakteru, które są wysoko cenione przez Boga

DL jest napędzana zboczonymi żądzami seksualnymi, wszelkimi rodzajami filli jak pedofilii, nekrofilii, zoofilii i wielu innych drastycznych zboczeń, które  kontrolowane przez szatana władze ochoczo wprowadzają w życie zmuszając narody pod groźbami kar do akceptacji tych dewiacji. Nawet zalegalizowano małżeństwa gejów! Starszym, chorym i kalekom Lucyfer oferuje... eutanazję oraz uznaje pomoc dla tych osób jako objaw "słabości charakteru". Osoby nie wnoszące niczego dla społeczeństwa powinni być eksterminowani. DL nazywa to 'zabijaniem z miłosierdzia'.

9. Planem Bożym jest także dbałość rodziców o wyżywienie oraz wychowanie wspólnego potomstwa, Z kolei obowiązkiem potomstwa jest szacunek i dbałość o starszych już wiekiem rodziców w ich trudnych chwilach spowodowanych starością oraz związanych z nią problemami.

10. Bóg zaopatrzył nas w wiele wspaniałych rzeczy dla naszych korzyści i przyjemności, ale ostrzegł nas przed ich nadużywaniem.

DL propaguje używanie wszystkiego według własnej woli bez żadnych ograniczeń czy zahamowań. Reklamuje się pożądanie wszystkiego bez wyrzutów sumienia.

Kto wprowadza doktrynę Lucyfera na świecie?

Główną siłą napędową owej doktryny jest Watykan oraz Katolicyzm, który niemal w doskonały sposób unieważnia wszystkie Boże Przykazania. DL to odwrotność Przykazań.

Skrajne bałwochwalstwo katolicyzmu jest właśnie odwróceniem pierwszego Bożego Przykazania w wielokrotny sposób. Nie tyko wykonuje się posągi i 'święte' obrazy. Wielbi się się także aniołów, ludzi, fałszywe bóstwa jak Królowa Niebios, wielbi się zmarłych a także jednoczy się Boga z pogańską Trójcą i wierzy się w Chrystusa jako drugą osobę boską oraz Ducha Bożego jako trzecią osobę.

Przykazanie wyraźnie zakazuje sporządzania jakichkolwiek podobizn i rzeźb przedstawiających jakiekolwiek bóstwa oraz wielbienie kogokolwiek poza Bogiem, ponieważ jedynie Bóg jest Stwórcą WSZYSTKIEGO i tylko Jemu należy się za to chwała i wielbienie.

Kościół uzurpuje sobie rolę Boga w odpuszczaniu grzechów oraz formułowanie własnego prawa katechetycznego, które neguje Prawo Boga. Watykan także otwarcie wielbi Lucyfera i jest głównym władcą tego świata, będąc wspierany przez swego 'boga' i wdrażającym właśnie doktrynę lucyferiańską przez swe organizacje (ONZ, UE) oraz ścisłe kontrolowanie państw o białej populacji.

Dwaj ostatni papieże Watykanu zostali skazani - Ratzinger na 25 lat więzienie a papież Franciszek na dożywocie bez możliwości ułaskawienia, za zbrodnie przeciwko nieletnim. Katolicyzm jest w olbrzymim stopniu przesączony homoseksualistami i pedofilami. Skazani papieże to jedynie szczyt owej katastroficznej góry lodowej.

Detale stosowania doktryny lucyferiańskiej

Kościół katolicki jest bezspornym liderem w tej dziedzinie ale inne religie chrześcijańskie nie pozostają daleko w tyle w promowaniu owej szatańskiej doktryny. Kościół stosuje masowe bałwochwalstwo, wielobóstwo oraz instytucję spowiedzi i bezprawnego rozgrzeszania  w imię Boga.

Taka polityka powoduje zupełną negację Prawa Boga oraz 10-ciu Przykazań, ponieważ złamanie Prawa jest w takich przypadkach daje zupełną bezkarność. Wystarczy się wyspowiadać i jest się nadal 'uczciwym' człowiekiem. Datki na tacę także pomagają a dla tych, którzy nawet spowiedź i religię mają w nosie, Kościół przygotował ostatnie namaszczenie i zmarłych wysyła w ten sposób wprost do nieba, nie pytając się Boga o opinię.

Inne religie Chrześcijaństwa mają także ciekawe pomysły, oparte na listach Pawła oraz na pracach Łukasza, ucznia Pawła.

Kościół ułożył Biblię jako Stary i Nowy Testament. Takie nazewnictwo od razu mocno sugeruje, że tylko Nowy Testament jest w użyciu ponieważ Stary Testament jest przedawniony i już nie istnieje. Nic dalszego od prawdy!

W ten sposób usunięto sprytnie Przykazania Boże i Prawo, a w zamian ustanowiono zbawienie z łaski i wiary, opierając się tylko i wyłącznie na listach Pawła 

W ten sposób nadano Chrystusowi tytuł Boga Wszechmogącego, który jest jedynym Zbawicielem, w którym człowiek może zostać zbawiony.

Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Mowa o Chrystusie Synu Bożym, który według fałszywych nauk zapoczątkowanych przez Pawła i Łukasza jest jedynym zbawicielem pod niebem i nawet Bóg Ojciec nie  jest w stanie cię zbawić.

Boga Ojca Chrześcijaństwo całkowicie usunęło na bok, a jego Prawo nazwano Starym Testamentem, czyli przedawnionym i już nie obowiązującym. Paweł nazwał Prawo przekleństwem!

Pisma Greckie nazwano Nowym Testamentem, co z kolei sugeruje zupełnie nowy sposób patrzenia na grzech.

Poniższy werset Pawła największa herezja chrześcijańska, oparta na człowieku a nie na Chrystusie.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Poniżej dodatkowe wyjaśnienie, nie słowami Boga czy Syna ale słowami fałszywego apostoła, który rozpowszechnia doktrynę lucyferiańską.

Efezjan 2:8,9; Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Według tych wersetów zbawienie stało się łatwe i tanie, Prawo unieważnione i przestarzałe i wystarczy uwierzyć i wyznać to publicznie, i  już możemy kontynuować grzeszny styl życia, ponieważ zbawienie już mamy w kieszeni.

Zbawienie z łaski jest uważane z Ewangelię Chrystusa. Oto Ewangelia czyli Dobra Nowina, głoszona przez Pawła oraz religie posłuszne Pawłowi i Łukaszowi - zbawienie z łaski.

Chrystus tego nigdy nie nauczał.

W ten sposób religie często nieświadomie rozpowszechniają doktrynę lucyferiańską, która efektywnie usuwa Boga Ojca w cień pozbawiając Go jego boskości i majestatu a oddając ją Synowi Bożemu, któremu taki brak szacunku dla Ojca nigdy na myśl nawet nie przyszedł.

W religiach chrześcijańskich trwa atak przeciwko Bogu i Jego Prawu a Chrześcijaństwo nawet nie zdaje sobie z tego sprawy i śpiewa na święta 'Bożego Narodzenia' bez zrozumienia - Bóg się rodzi. Czyżby Bóg miał początek?

Nic dziwnego, że szatan rządzi całym światem, oraz za pomocą religii sprofanowanych przez Lucyfera rozpowszechnia swoją doktrynę.

Religie są całkowicie kontrolowane przez szatana. Można to rozpoznać po tym, że religie te rozpowszechniają doktrynę Lucyfera.

Udział władz

Władze także prześcigają się w rozpowszechnianiu i wdrażaniu lucyferiańkiej doktryny w  niczego nie spodziewające się społeczeństwo. Istnieje taka ilość detali, że nie wiadomo, od czego zacząć.

Zacznijmy więc od nauk negujących Boga, jak teoria ewolucji, teoria wielkiego wybuchu oraz teoria heliocentryczna. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że heliocentryzm to także teoria a nie fakt.

Owe teorie usunęły Boga z wielu umysłów i uczyniły wielu ateistów, którzy uwierzyli w naukę i NASA. Nauka o bezkresnym wszechświecie i kosmosie skutecznie usunęła Boga z umysłów jako coś przestarzałego, niezgodnego z nauką, ponieważ podobno 'latamy' na inne planety i jesteśmy na mikroskopijnej Ziemi tacy znikomi we Wszechświecie, że nikt się o nas nie troszczy.

Prawda jest zupełnie odwrotna. Ziemia jest nieruchoma i płaska. Na ziemię kulę nie posiadamy absolutnie żadnych dowodów. Dlatego ten temat jest pomijany milczeniem przez wszystkich 'uczonych', władze a nawet religie!

Zwróć drogi czytelniku uwagę na to, że nigdy nie ma publicznych debat na temat podróży NASA na księżyc, nie mówi się o 9/11, NWO, o masowej pedofilii pośród władz i Kościoła. Temat płaskiej ziemi trwa od co najmniej 3 lat i już są tysiące filmów na YT i jeszcze nikt nie zrobił programu o ziemi kuli i nie ośmieszył w ten sposób... 'płaskoziemców'! Jako dowody podaje się jedynie szyderstwa.

A ziemia kula jest podstawą doktryny lucuferiańskiej, ponieważ według Heliocentryzmu Słońce dając światło staje się... Lucyferem, czyli niosącym światło! 

Według tej kolejności - kościół zniszczył wiarę, nauka dokończyła dzieła zabijania Boga w sercach ludzi a władze i media toczą morderczą walkę przeciwko rasie białej.

Rasę białą zdziesiątkowano poprzez masakry 2 wojen światowych oraz rzeź rosyjskiej rewolucji.

Po II Wojnie Światowej było nas na świecie 25% - dzisiaj jest nas tylko 8%.

Chrześcijaństwo oraz rasa biała jest wyniszczana przez siły szatana, które działają według zasad doktryny lucyferiańskiej.

Pierwszym ciosem szatana był atak na rodzinę, na którą siły lucyferianistów uderzyły z wielu kierunków. Najpierw był to feminizm, prawa kobiet do kariery zawodowej, do rozwodów, do przerywania ciąży a także do zwiększonych zasiłków socjalnych, co spowodowało całkowitą niezależność kobiet od mężczyzn i gwałtowny spadek małżeństw oraz urodzin - rezultat owego feminizmu.

Nastąpiły walki o przetrwanie bez współmałżonka ponieważ feminizm nie pozwala na zgodne współżycie rodziny, która musi poddawać się pewnym kompromisom wychowując wspólne dzieci. Zredukowało to w dużym stopniu liczbę zawieranych małżeństw z powodu łatwość uzyskiwania rozwodów oraz bolesnego oddzielania ojców od potomstwa.

Małżeństwo jest uważane za przestarzały relikt, niepotrzebny i niewygodny z powodu... seksualnej rewolucji oraz masowej i nachalnej propagandy gejów oraz wszelkich innych zboczeń z pedofilią włącznie. Pornografia masowo dostępna nawet dla dzieci dodaje ognia do straszliwych zniszczeń.

Wszystkie te czynniki to elementy wrogiej ludzkości doktryny lucyferiańskiej która jest propagowana przez mas media i realizowana przez rządy. Przetrwałe małżeństwa muszą walczyć przeciwko.. hipotece, najskuteczniejszej formie zapobiegania ciąży. Inne wielkie żniwo to łatwo dostępne zabijanie własnego potomstwa za pomocą aborcji.

Inną formą wyniszczania nas jest propaganda mieszania ras. W tym celu władze drastycznie i sztucznie obniżając standardy życia zmuszają nas do emigracji i tworzenia mieszanych małżeństw. Bóg nigdy nie uważał wszystkich ras za równe i opiekował się Narodem Wybranym oraz nazwał 'ludzkie' potomstwo upadłych aniołów... nasieniem węża.

Wszystkie te elementy wyniszczające ludzkość to elementy doktryny lucyferiańskiej, która gloryfikuje wszystko, czego Bóg nienawidzi przekonując nas, że to dla naszego dobra. Większość ulega temu szatańskiemu szaleństwu nie zdając sobie sprawy z prostego rachunku.

2+2-2=2.

Dwoje ludzi ma dwoje dzieci i jeżeli rodzice umrą, pozostanie po nich dwoje dzieci. Ten rachunek wyjaśnia ubytki rasy białej z powodu braku owej niezbędnej do istnienia średniej liczby potomstwa.

Oznacza to, że przeciętna kobieta MUSI urodzić co najmniej 2 dzieci, aby ludzkość nadal istniała.

Jest oczywiste, że obecnie owa liczba jest zupełnie nie realna i jest ona przyczyną naszego stałego zaniku.

Do zniszczeń dochodzi eutanazja, czyli legalne morderstwa ludzi starszych oraz stałe zatruwanie nas truciznami w pokarmach, kosmetykach, rozpylanych w powietrzu trucizn, sztucznych modyfikacji pogody, a także służba zdrowia szczepi niemowlęta ze skutkiem znacznie gorszym, niż choroby, przeciwko którym są stosowane owe szczepienia.

Warto przeczytać Protokoły Mędrców Syjonu, które są dokładnie opracowanym planem wdrażania doktryny lucyferiańskiej, aczkolwiek termin ten w Protokołach nie występuje.

Normalność jest uważana za nienormalność i odwrotnie.

Wielu z nas nieco starszym wiekiem wie, że to, co było nienormalne, jak gejostwo, już jest normalne a małżeństwa hetero stały się nienormalne. Stosowanie dyscypliny dla własnych dzieci zawsze było normalne, ale dzisiaj jest nienormalne, wykształcenie rzekomo powodowało niewłaściwą presję na młodzież, więc urosła nam armia młodych ludzi, którzy niewiele potrafią i nie są w stanie znieść najmniejszej presji w pracy czy stosunkach miedzyludzkich.

Elementy takiego wychowania są głęboko zakorzenione w doktrynie lucyferiańskiej.

Niemal wszystkie publikacje, gazety, czasopisma, blogi, TV. muzyka, kinematografia ukazują nam zawsze i wszędzie wielką ilość elementów doktryny lucyferiańskiej.

Najbardziej widoczne elementy doktryny lucyferiańskiej.

Nie ma niczego bardziej oczywistego niż otwarty satanizm w filmach i muzyce, wtłaczany nam jako coś nobliwego i rozsądnego i godnego pożądania. Muzyka młodzieżowa jest wręcz przepełniona lucyferianizmem i młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są masowo ogłupiani, posiadają zdegradowane pojęcie piękna w jakiekolwiek sztuce, ponieważ dzisiaj 'sztuką' jest wszelkiej maści seks, zboczenia, zwyrodnienie, brzydota a nienormalne zachowanie się uważane powszechnie za normalne.

Mas media rozpoczynają indoktrynację seksualną już pośród przedszkolaków, których wcześniej szczepią truciznami. To spowoduje nieobliczalne skutki, kiedy owe dzieci dorosną i zdadzą sobie sprawę z tego, że władze odebrały im dzieciństwo oraz opiekę rodzicielską.

Jeżeli taka 'opieka' władz nie jest szatańską, to jaka nią jest!?

Najważniejszym elementem sponsorowanym przez władze i służalcze im media jest histeria wojenna. Trwa nachalne wsparcie dla wszystkich wojen w kierunku zwyrodniałego, bezbożnego NWO i ani śladu potępienia masowych zbrodni satanistów dążących do zdziczałego NWO. Dlatego zdziczałego, ponieważ ludzie dążący do tej utopii są pozbawieni wszelkich ludzkich uczuć, uczciwości, prawości i chęci niesienia pomocy tym, których zbrodniarze świadomie uciskają.

Biorąc pod uwagę znaczną przewagę narodowości żydowskiej w aparacie rządzenia Polską jest boleśnie ewidentne, że syjonistyczne władze zniewalają w pogardzie naród, który oszukiwany haniebnie i wyniszczany z zimną premedytacją i nienawiścią syjonistów do gojów, nigdy nie będą pałać sympatią do Słowian, którymi pogardzają z zasady.

Owa pogarda połączona z nienawiścią to główny element doktryny lucyferiańskiej.

Niemal wszystko, co Polsce i Polakom rząd i media mają do zaoferowania to... przelew niewinnej słowiańskiej krwi, masowe niekończące się kłamstwa w każdej kwestii i stała pogarda czasami publicznie demonstrowana aby nas jeszcze bardziej upokorzyć i pognębić.

Nie miejmy złudzeń i fałszywych nadziei. Wszelkie konflikty to ich pomysły i manipulacje ponieważ oni uwielbiają szatana - media są na to dowodem - oraz oni nienawidzą Boga. Oni uwielbiają przelew krwi, zbrodnie a nienawidzą prawdy i miłości Boga do człowieka. Oto przyczyna serwowania nam masońskiej doktryny Lucyfera.

Kim oni są? Jest to nasienie węża, proroczo zapowiedziane już w Księdze Rodzaju.

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Kogo wielbią? Szatana!

Zastanów się nieco drogi czytelniku.

Jaką mentalność posiadają ludzie wielbiący szatana, który został przeklęty przez Boga oraz otrzymał wyrok śmierci za swoje zbrodnie i kłamstwa!?

Szatan nigdy niczego nie stworzył i nie jesteśmy mu winni niczego. Jedynie, co on czyni z lubością to krytyka i nienawiść do Boga za życie, które od Niego otrzymał. Za jego zbrodnie przywilej życia zostanie mu na stałe odebrany.

Objawienie 20:(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Mamy więc przywilej życia, który dał nam Bóg, pod warunkiem posłuszeństwa wobec Niego.

Mamy więc dwie możliwości.

  1. Posłuszeństwo i życie wieczne.
  2. Nieposłuszeństwo i wieczna śmierć.

Szatan już dokonał swego wyboru. A TY?

Nie ulegaj doktrynie szatana ponieważ zginiesz jak on... w jeziorze ognia.

Napisano - 21 Stycznia 2017

Ostatnie uaktualnienie  - 21 Stycznia 2017