Czy współczesny Izrael jest Narodem Wybranym?

Ostatnie uaktualnienie:  6 Lutego 2016

Niemal wszystko, co wiesz o nowoczesnym  współczesnym Izraelu, to absolutne kłamstwo. Nie jest to naród, nie był nigdy przez Boga wybrany, nie posługuje się językiem hebrajskim, ale aramejskim i nie posiada (ogólnie) żadnych cech genetycznych, które utożsamiałyby współczesnych Żydów ze starożytnym Izraelem.

Naród łączy wspólna kultura, język i religia, czego nie ma wśród współczesnych Żydów, którzy często nie mogą się ze sobą porozumiewać, ponieważ mieszkają w różnych państwach. Religia także nie jest cechą łączącą współczesnych Izraelitów, ponieważ w Izraelu jest ich co najmniej kilkanaście, z Chrześcijańską, katolicką, ortodoksyjną, kabałą czy... syjonizmem włącznie.

Wyjątkiem jest współczesne państwo - Izrael, którego mieszkańcami są Żydzi którzy niewiele wspólnego mają z Izraelitami, potomkami Abrahama.

Zastanów się na tym pytaniem.

Dlaczego niemal cały świat pod władzą szatana popiera współczesny Izrael!?

Słowo - Żyd - powstało dopiero w XVII wieku i z tej prostej przyczyny nie powinno się nigdy znaleźć w Biblii, ponieważ  powstało ono 1600 lat po spisaniu ostatnie księgi biblijnej.

Jest to nieprawidłowe i wyraźnie tendencyjne przetłumaczenie z greckiego - ioudaismos - które dosłownie znaczny - mieszkaniec Judei - Judejczyk. Tak nazywa ich także Stary Testament i słowo Żyd pojawia się niesłusznie dopiero w księdze Ezdrasza oraz Estery.

Jest oczywiste, że współcześni Żydzi mają bardzo niewiele wspólnego z Izraelitami, ponieważ w większości są albo potomkami Ezawa, czyli Edomitami, lub są Chazarami.

Wrócimy do historii rzeczywistych Hebrajczyków oraz Izraelitów.

Bóg wybrał nasienie Abrahama oraz dał jemu niezwykłe obietnice dotyczące Królestwa Bożego oraz Nowego Jeruzalemu.  Abraham nie był ani Żydem ani Izraelitą. Abraham był Hebrajczykiem a naród wyprowadzony z Egiptu był narodem hebrajskim, który w tym czasie był nazywany narodem izraelskim.

Wbrew pozorom naród hebrajski, czyli potomkowie Abrahama niemal zawsze buntowali się przeciwko Bogu, nierzadko całkowicie Go odrzucając. Niemal cała historia synów Izraela - obecnie... Słowian to historia notorycznego łamania Przymierza z Bogiem. Szczytowym haniebnym postępkiem naszych przodków Izraelitów/Słowian było wielbienie szatana w Świątyni Bożej, zwanej Świątynią Salomona.

Po 23 latach próśb i napomnień, które przekazywali różni prorocy, Bóg podjął decyzję o zastosowaniu srogiej kary.

Wróćmy jednak do czasów Abrahama.

Księga Rodzaju 17:1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, 2 chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo».

Bóg jednak postawił warunek!

9 Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną ».

Obietnica była więc dana pod warunkiem zachowywania przymierza - nie tylko przez Abrahama ale także przez wszystkie jego pokolenia. Zanim Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, sam miał on do czynienia z charakterem Izraela, znanym z biblijnego określenia jako lud twardego karku. Tak określił Izraela sam Stwórca.

Zanim Mojżesz został powołany na przywódcę Izraelitów, stanął on w obronie bitego Hebrajczyka i zabił katującego go Egipcjanina. Na drugi dzień Mojżesz został zrugany przez dwóch innych Hebrajczyków, którzy najwidoczniej zgłosili owo zabójstwo do faraona. Mojżesz z obawy o własne życie został zmuszony do ucieczki do ziemi Midianitów.( Wyjścia 2:11-15.)

Natychmiast po cudownym wyprowadzeniu z Egiptu, podczas którego Izraelici byli naocznymi świadkami 10 plag Bożych, rozpoczęli oni nieustanny ciąg narzekań i utyskiwań.

Wyjścia 14:(10) A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, (11) a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? (12) Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.

Brak  wiary w zademonstrowaną nadzwyczaj wyraźnie niezwykłą moc Boga, był co najmniej uwłaczający Stwórcy. Oczywiście Bóg zadbał o bezpieczeństwo Izraelitów i pod wodzą Mojżesza przeszli oni suchą nogą na drugi brzeg Morza Czerwonego a podążająca ich śladem armia egipska z faraonem na czele, została na oczach Izraela zatopiona.

Na górze Synaj Bóg powtórzył podobne obietnice Mojżeszowi. Pan zaoferował "Przymierze". (Wyjścia 19:5;)

5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.

Na Górze Synaj Bóg podał Mojżeszowi dokładnie to samo Przymierze i podał takie same warunki. Pokolenia Izraela musiały także przestrzegać tego Przymierza.

Powtórzonego Prawa 28:1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. 10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. 11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. 12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.

Widać wyraźnie, przymierze Izraela z Bogiem miało jeden zasadniczy warunek - posłuszeństwo wobec Jego przykazań i wierność.

Nagroda za posłuszeństwo była bardzo wysoka, ale kara za złamanie owego przymierza była bardzo sroga.

Powtórzonego Prawa 28:15 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. 16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. 17 Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. 18 Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 19 Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście.

20 Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. 21 Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść.

22 Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz. 23 Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod tobą - żelazna. 24 Pan ześle na twą ziemię zamiast deszczu - pył i piasek; będzie na ciebie padał z nieba, aż cię wyniszczy. 25 Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi.
26 Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał. 27 Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. 28 Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. 29 W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował. 30 Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie; zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. 31 Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do ciebie; twoje owce zostaną wydane twym wrogom, a nie będzie komu cię wspomóc. 32 Synowie twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie, wyniszczysz twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna.

33 Plon twego pola i całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. 34 Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom. 35 Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy. 36 Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi Pan do narodu nie znanego ani tobie, ani twoim przodkom. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym. 37 Wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w pośmiewisko u wszystkich narodów, do których zaprowadzi cię Pan. 38 Wyniesiesz na swoje pola wiele ziarna, a zbierzesz mało, gdyż je pożre szarańcza. 39 Zasadzisz i uprawisz winnicę, a nie będziesz pił wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo. 40 Będziesz posiadał we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż oliwki opadną. 41 Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę. 42 Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady. 43 Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej.

44 On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle. 45 Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył. 46 Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki. 47 Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego - 48 w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady. 49 Wzbudzi Pan przeciw tobie lud z daleka, z krańców ziemi, podobny do szybko lecącego orła, naród, którego języka nie rozumiesz, 50 naród o wzroku dzikim. Nie uszanuje on starca ani dla młodzieńca nie będzie miał litości. 51 On zje przychówek twego bydła, zbiory z twego pola, aż cię wytępi. Nie zostawi ci nic: ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka twego bydła większego, ani pomiotu - mniejszego, aż cię zniszczy. 52 Będzie cię oblegał we wszystkich twoich grodach, aż padną w całym kraju twe mury najwyższe i najmocniejsze, na których polegałeś. Będzie cię oblegał we wszystkich grodach w całym kraju, który ci dał Pan, Bóg twój.

53 Będziesz zjadał owoc swego łona: ciała synów i córek, danych ci przez Pana, Boga twego - wskutek oblężenia i nędzy, jakimi twój wróg cię uciśnie.


54 Człowiek u ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony złym okiem będzie spoglądał na swego brata, na żonę łona swojego i na resztę swych dzieci, które pozostały, 55 nie chcąc nikomu dać ciała swych synów, które będzie jadł, bo nie będzie już miał nic wskutek oblężenia i nędzy, jakimi cię uciśnie twój wróg we wszystkich twych miastach. 56 Kobieta u ciebie najbardziej delikatna i tak rozpieszczona, że nie chciała nawet postawić stopy na ziemi wskutek delikatności i rozpieszczenia, złym okiem spojrzy na męża swego łona, na syna i córkę, 57 ze względu na łożysko, które wyszło z jej łona, lub na dzieci urodzone przez siebie, gdyż jeść je będzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblężenia, w nędzy, jakimi cię uciśnie wróg we wszystkich twych miastach. 58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego,

 
Gdyby Izrael do dzisiaj wypełniał swoje powinności wobec Boga, panowałoby obecnie... Królestwo Boże pod berłem samego Boga, a miłość świata do Boga i Jego przykazań byłaby rzeczą powszechną na całym globie!

Jak Izraelici się odwdzięczyli Bogu za zawarte Przymierze? Uczynili sobie złotego cielca i powiedzieli:

Wyjścia 32:(4) Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Wyjścia 32:(25) A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony...

Niezwykle interesująca informacja w V Mojżeszowej na temat Izraelitów.

V Mojżeszowa 9:(1) Słuchaj, Izraelu! Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa; (2) pokonasz wielki i rosły lud, Anakitów, których znasz i o których słyszałeś: Któż sprosta synom Anaka? (3) Ale dziś poznasz, że Pan, Bóg twój, przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i On ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. (4) Lecz gdy Pan, Bóg twój, wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu: Przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą. (5) Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (6) Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. (7) Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga twego, na pustyni; od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana.

Dalsza część tego rozdziału przypomina winy Izraelitów wobec Boga podczas ostatnich 40 lat.

Był taki okres, że Mojżesz leżał 40 dni przed obliczem Boga, aby go przebłagać za winy Izraelitów, ponieważ Bóg postanowił ich wszystkich zgładzić! Postawa Mojżesza przebłagała miłościwego Boga i darował On Izraelitom owe winy.

Bóg zapowiedział także bardziej dalekosiężne prorocze kary za porzucenie przymierza.

Powtórzonego Prawa 28:58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, 59 Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. 60 Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. 61 Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. 62 Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. 63 Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. 64 Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. 65 Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. 66 Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia.

Powtórzonego Prawa 29: (23) I będą mówić wszystkie narody: Za co Pan uczynił tak tej ziemi? Co za przyczyna tego wielkiego żaru jego gniewu? (24) I odpowiedzą: Za to, że opuścili przymierze z Panem, Bogiem swoich ojców, które z nimi zawarł, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, (25) a oni poszli i służyli innym bogom i oddawali im pokłon, bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. (26) Rozgorzał więc gniew Pana przeciwko tej ziemi, tak iż przywiódł na nią wszelkie przekleństwo, zapisane w tej księdze. (27) I wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie, w zapalczywości i w wielkiej popędliwości, i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj. (28)

Proroctwa kary za odstępstwo sprawdziły się na Izraelu co do najmniejszego szczegółu. Jerozolima była zburzona dwukrotnie. Pierwszy raz przez wojska babilońskie (587 p.n.e.). Dalszą częścią kary była 70-cio letnia niewola babilońska. Dopiero po 70 latach  następne pokolenia Judejczyków  i Lewitów powróciły do Ziemi Obiecanej.

Ciekawe są wersety z Daniela:

Daniela 9:(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, aż do zapieczętowania wizji oraz do namaszczenia Najświętszego. (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jerozolimy, do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy czas powróci i ulica będzie budowana i mur, a czasy będą ciężkie. (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony będzie zniszczony i nie będzie wydany wyrok na niego; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem, który nadchodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on przeznaczy miasto na spustoszenie. (27) W jednym tygodniu ustanowi przymierze z wieloma: a w środku tygodnia moja ofiara i ofiara z płynów będzie zniesiona: świątynia stanie się obrzydliwością spustoszenia, i w czasie końca oraz końca będzie przeznaczona na spustoszenie. BM


Istnieje jeszcze jeden postępek Izraelitów, który bardzo się Bogu nie podobał.

Izrael odrzucił Boga jako swego króla!

Podczas wykonywania wyroku Boga nad Kanaanem Bóg był Królem i Sędzią w Izraelu. Warunki były więc nieprawdopodobne! Sam Bóg królem - wszelkie błogosławieństwa były dla Izraelitów natychmiast dostępne - najprawdopodobniej z cudownymi uzdrowieniami. Bóg troszczył się o wszystko, a Izrael miał tylko trzymać się Prawa nadanego Mojżeszowi. Trudno sobie wyobrazić nagrody związane z zachowaniem Prawa Bożego.

Ale stała się rzecz wręcz nieprawdopodobna. Izrael odrzucił Boga jako swego Króla!

Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów». Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. (1 Sm 8, 4-7)

Za rządów Boga w Izraelu a nawet podczas pobytu na pustyni praktycznie panował raj na ziemi, czy też faktycznie istniało Królestwo Boże! Deszcze czy słońce na zamówienie. Z nieba leciała manna i przepiórki, buty i odzież się nie zdzierały. Istne rajskie warunki życia, bez wielkich obaw przed jakimikolwiek armiami czy bandyckimi napadami. Bóg chronił ich OSOBOŚCIE.

Jednak Izraelici odrzucili samego Boga wybierając sobie zwykłego człowieka jako króla.

Ciekawa jest postawa miłosiernego Boga, który nie uniósł się honorem i nie skorzystał ze swego Prawa, aby ich za ów karygodną decyzję srogo ukarać.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów zła, jakiego dopuszczali się starożytni Izraelici i Judejczycy.

https://www.lds.org/manual/old-testament-student-manual-kings-malachi/enrichment-d?lang=eng

Oto grzechy Narodu Wybranego, za które spotkała go kara z wyroku Boga.

Ezechiela 22:(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) A ty, synu człowieczy, czy chcesz sądzić, czy chcesz sądzić miasto krwi przelewu? Przedstaw mu jego obrzydliwości (3) i powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada miastu, które u siebie przelewa krew, aby nadszedł jego czas, które robi sobie bałwany, aby się przez nie kalać. (4) Ściągnęłoś na siebie winę przez krew, którą przelałoś; skalałoś się przez bałwany, które zrobiłoś, przybliżyłoś swój dzień i doszłoś do kresu twoich lat. Dlatego uczynię cię szyderstwem narodów i pośmiewiskiem wszystkich ziem. (5) Zarówno ci, którzy są ci bliscy, jak i ci, którzy są ci dalecy, wyszydzać cię będą z powodu skalania twojego imienia, żeś pełne swarów. (6) Oto książęta izraelscy w tobie, każdy zadufany w siłę swojego ramienia, przelewają krew. (7) U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy. (8) Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty. (9) U ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na górach jadają u ciebie z krwią, u ciebie popełniają czyny haniebne. (10) U ciebie odsłania się nagość ojca, u ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości! (11) Jeden dopuszcza się obrzydliwości z żoną swojego bliźniego, drugi hańbi swoją synową przez wszeteczeństwo, inny gwałci u ciebie swoją siostrę, córkę swojego ojca. (12) U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś - mówi Wszechmocny Pan. (13) Lecz oto uderzę moją dłonią w twój niegodziwy zysk, który osiągnęłoś, i w twoje krwawe mordy, których u ciebie dokonano.

To nie wszystko!

Ezechiela 11:(6) Zabiliście wielu w tym mieście i napełniliście jego ulice zabitymi.

Ezechiela 8:(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.

Niektórzy Izraelici służyli Lucyferowi, a owo służenie z kolei doprowadzało do owych zbrodni. Co najgorsze, działo się to w świątyni samego Boga!

Jeremiasza 32: (35) I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinnoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu.

Jeremiasza 7: (9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, (18) Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.

Jak sami widzimy wyraźnie, kult Królowej Niebios do dzisiaj jest stosowany głównie pośród katolickich Słowian z Polską na czele, jako stolicy haniebnego bałwochwalstwa.!

Jeremiasza 9:(2) Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają - mówi Pan. (3) Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo! (4) Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. (5) Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać - mówi Pan. (6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu? (7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. (8) Czyż za to nie mam ich karać? - mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

Ostanie zdanie tego wersetu jest szczególnie wymowne.

Bóg nie byłby sprawiedliwym i prawdomównym Bogiem, gdyby w nieskończoność pozwalał na takie nieustanne zbrodnie.

Jeremiasza 5::(8) Ogiery to wytuczone, jurne; każdy rży do żony swojego bliźniego.

Jeremiasza 6:(13) Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan - wszyscy popełniają oszustwo.

Oto zbrodnie niemal całego narodu, który został przez Boga ukarany mieczem króla babilońskiego, Nebukadnesara i reszta, która przeżyła, dostała się do niewoli babilońskiej. Słuszny wyrok!?

Oczywiście że tak! Bóg ostrzegał ich przez 23 lata!

Groził, prosił, niemal błagał, dawał wiele przykładów. Wszystko to było na próżno.

Jeremiasza 7:(5) Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, (6) jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, (7) wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki.

Według powyższych biblijnych opisów starożytny Izrael był synonimem zła i grzechu.

Ale to nie wszystko!!!

Spora część Izraelitów z łaski Boga przeżyła pierwsze zburzenie Jerozolimy. Uratowali swoje życie dzięki Bogu, który oszczędził ich z owej strasznej ale w pełni zasłużonej rzezi.

Jeremiasza 44::(1) Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Jochanan, syn Kareacha, i Azariasz, syn Hosajasza, oraz wszyscy ludzie, młodsi i starsi, (2) przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: Niech nasze błaganie dotrze do ciebie! Módl się za nami do Pana, twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy! (3) Niechaj Pan, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i powie, co mamy czynić. (4) Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: Dobrze. Oto ja, stosownie do waszego życzenia, będę się modlił do Pana, Boga waszego, i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie; nic przed wami nie zataję. (5) Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan, twój Bóg. (6) Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga.

W cytowanym fragmencie owa prośba i kierownictwo Boga wygląda bardzo zachęcająco i budująco. Pozornie wyglądało na to, że ludzie ci wreszcie zrozumieli swego Boga i postanowili Go posłuchać. Nawet przysięgali na samego Boga.

Jeremiasz zaufał im oraz wstawił się za nimi do Boga. Boża odpowiedź była jednoznaczna.

Pozostańcie w Izraelu, pod moją opieką, będę wam błogosławił i będę was chronił. Pójdziecie do Egiptu, spotka was miecz Babilończyków. (Jeremiasza 42:10-14.)

Oto jak odpowiedzieli cudem ocaleli Izraelici na propozycję samego Boga.

Jeremiasza 44::(15) I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowami: (16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. (18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. (19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?

Zakłamanie, niegodziwość, czysta głupota i obłuda tych ludzi jest trudna do wyobrażenia! Czy kłopoty Boga z Izraelitami się skończyły po kolejnym incydencie? Oczywiście, że nie! Zaraz po powrocie z niewoli babilońskiej Izraelici ponownie łamali zakazy Boga.

Dzisiaj Słowiaństwo nadal drażni Boga i dziwi się, dlaczego Bóg dopuszcza na nas takie zbrodnicze rządy!

Ezdrasza 9:(1) Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: Lud izraelski oraz kapłani i Lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. (2) Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. (3) Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody, i usiadłem przybity.

Tym razem Izraelici posłuchali Boga i oddalili swoje dzieci i żony, oczyszczając się od wszelkich wpływów babilońskich a także eliminując skażenie genetyczne, które plamiło rzeczywisty lud Boży.

Ezdrasza 10:(1) Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci, i cały lud zanosił się od płaczu. (2) Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: Popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. (3) Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i nich się stanie zgodnie z zakonem. (4) Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą; zbierz siły i działaj!

Czy Izraelici wytrwali długo przy Bogu?

Przyczyny jeszcze sroższej kary na Judejczykach.

Jerozolima została drugi raz doszczętnie zniszczona  przez wojska rzymskie w roku 70 n.e.

Po owej okrutnej rzezi sprawionej przez wojska Rzymian i Judea jako państwo przestała całkowicie istnieć.

Setki lat po powrocie z niewoli babilońskiej można było ponownie zaobserwować duże odstępstwo Izraela od Przymierza z Bogiem, powrót do bałwochwalstwa, korupcji systemu rządzenia i wzrost dumy narodowej.

Wielu proroków zainspirowanych Duchem Bożym ostrzegało naród ten przed skutkami moralnego oraz duchowego upadku. (Mal. 1:6; 2:1-17). Setki lat przed przybyciem Isusa do tej ziemi, upadek duchowy i moralny Izraela był tak wielki, że Bóg nie wspierał już tego narodu i wycofał wszystkie swoje błogosławieństwa.

Isus mówił o arogancji i fałszu - tak przywódców religijnych jak i władców. (Mat. 23). Prawa ludzkie zastąpiły sprawiedliwe prawa Boże a religia zdegenerowała się do symbolizmu oraz machiny dostarczającej pieniędzy. Doszło w końcu do tego, ze 'naród wybrany' nie tylko odrzucił Mesjasza ale Go brutalnie zamordował rękami rzymskiego żołdactwa!

Jana 19:15  A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla».

Najwidoczniej zdemoralizowany tłum nie dbał o wagę słów wykrzykiwanych przed Piłatem. Ponownie Izrael odrzucił swego Boga i Króla. Bogiem w kontekście tego zdania był... Cezar.

Mat. 27:25 "Śmierć Jego na głowy nasze i na głowy dzieci naszych"

Izraelici czy dokładniej Judejczycy wręcz zapraszali Boga do spełnienia kary na nich samych za całkowity brak posłuszeństwa i nie wywiązywania się z Przymierza Abrahamowego. Oni sami zdecydowanie odrzucali w ten sposób chwalebny status Narodu Wybranego przez samego Boga! (Powtórzonego Prawa 28)

Judejczycy sami na siebie wydali wyrok!

Z chwilą uśmiercenia Syna Bożego Izrael przybił wraz z Isusem do krzyża wyrok Boga na lud zamieszkujący Izrael, a Bóg uhonorował ich prorocze oświadczenie.

Dlaczego Isus wypowiedział takie właśnie słowa?

Zapowiadał On wyraźnie coś całkowicie odwrotnego faryzeuszom, którzy byli po części Edomitami a także Judejczykami i Lewitami. Edomici mieli szansę dzięki znajomości proroctw i akceptacji Prawa Bożego na życie w Królestwie Bożym. Ale ową szansę całkowicie zaprzepaścili mordując Mesjasza!

Mat 21:43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Mat 23:38  "Oto wasz dom zostanie wam pusty."

Isus nigdy nie obiecywał faryzeuszom Królestwa Bożego. Podsumował On współczesnych mu faryzeuszy takimi oto słowami:

Jana 8:44 "Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

W tym przypadku mamy pewne solidne wyjaśnienie powyższych cytatów biblijnych, które nam wiele wyjaśnią.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Idumejczyk Antypater był doradcą króla Jana Hirkana II i ojcem Heroda Wielkiego, króla Judei. Za Heroda Wielkiego Idumea była rządzona przez gubernatorów, wśród których byli jego brat Józef i szwagier Kostobar I. Po śmierci Heroda Wielkiego Idumea została prowincją rzymską, po powstaniu żydowskim włączoną przez Tytusa do prowincji Judea. Następnie Rzymianie przyłączyli ją do prowincji Palestyna. Chociaż Idumejczycy przestali być odrębnym ludem, nazwa geograficzna "Idumea" przetrwała aż do czasów św. Hieronima. Wikipedia.

Czasami w encyklopediach można znaleźć nieco prawdy. W tym przypadku mamy wyjaśnienie, kim w rzeczywistości był naród Judejczyków, wymieszany z Edomitami - proporcje raczej nie znane, ale Edomici byli u władzy i w sumie dążyli do zamordowania Chrystusa. Najpierw Herod Edomita w Betlejem a potem tłum złożony z jednych i drugich domagał się śmierci Chrystusa.

Co jest szczególnie interesujące, Edomici sprawowali władzę z ramienia szatana, co ujawnił nam Isus tytułując ich - węże, plemię żmijowe. Czytając powyższe słowa a mając na uwadze dzisiejsze zamiłowanie Żydów do lichwy, oszustw a także do kabały czy innych demonicznych kultów oraz rozmiary przelewu niewinnej krwi w Palestynie, kradzieży ich ziemi, domów i majątków, nie można oprzeć się wrażeniu, że od ponad 2000 lat niewiele się zmieniło.

Co jest jeszcze ciekawe, Edomici oraz Herod doskonale znali proroctwa o wyzwoleniu wszystkich plemion Izraela z niewoli przez Mesjasza. Spodziewali się, że Mesjasz ich wyzwoli i będąc sługami szatana dążyli do zamordowania Wyzwoliciela, błędnie oceniając owe proroctwa.

Kiedy w roku 70 n.e. wojska rzymskie zniszczyły Jerozolimę i świątynię, zginęli  przewrotni Judejczycy oraz Edomici, obie grupy winne krwi Chrystusa.

Ci co przeżyli - wielu Judejczyków stało - się Chrześcijanami.

W tym czasie Edomici stanowili zdecydowaną większość pomiędzy Judejczykami.

Zastanówmy się teraz nad przyczynami drugiego zburzenia Jerozolimy

Przyczyny te są niezwykle ważne w zrozumieniu postępowania Boga odnośnie Izraelitów. Ewangelie nie mówią nam wiele o zbrodniach Izraela za czasów Isusa. Nie spalano dzieci na ofiarę, nie mordowano powszechnie dla zysku, nie uprawiano nierządu świątynnego a przekupnie świątynni nie byli obiektem szczególnej niechęci Boga do Żydów. Nie było też masowego bałwochwalstwa, ani nie było oficjalnego wielbienia Lucyfera, ukrywającego się pod wieloma bóstwami z Baalem czy Mardukiem włącznie.

Czego nam w tej części historii Izraela brakuje?

Brakuje nam wielkiej listy ich grzechów, którą poznaliśmy przed pierwszą karą. Nie ma także pochodu proroków, którzy by ostrzegali Żydów przed nadchodzącą kolejną karą.

Zbrodnia Judejczyków i Edomitów polegała na odrzuceniu Proroka, Mesjasza i Króla, który ostrzegał ich przez 3.5 roku oraz zamordowania Go!

Isus był największym Prorokiem w dziejach świata. Posiadał On największą moc oraz największy autorytet, jaki ktokolwiek mógł kiedykolwiek na ziemi posiadać.

Ostrzegał On Judejczyków, wyjaśniał im osobiście proroctwa spełniające się na Jego Osobie, demonstrował im wielki arsenał przypowieści oraz cudów. Nawet wzbudzał ludzi z martwych na poświadczenie swojej mocy, jaka dana mu była przez Boga Ojca. Nauczał ich z niezwykłą mocą i pociągnął za sobą tłumy uczciwych Judejczyków. Przypominał im pierwsze zburzenie Jerozolimy oraz morderstwa proroków, którzy z polecenia Boga odważnie ich ostrzegali pragnąc odwrócić przygotowywaną przez Boga karę.

Isus także ostrzegał przed następną karą proroczo zapowiadając drugie zburzenie Jerozolimy.

Największą ich zbrodnią w był mord na Synu Bożym.

Judejczycy i Edomici w okrutny i brutalny sposób zamordowali swego Mesjasza rękami Rzymian!

Kara za ową zbrodnię w przypadku była znacznie większa niż kara pierwszego zburzenia Jerozolimy, wykonana przez Nabukadnessara.

W roku 70 n.e. miasto Jerozolima zostało doszczętnie zniszczone, a w mieście zginęło od miecza ponad 1.1 miliona mieszkańców. Warte zapamiętania, że chrześcijańscy Judejczycy przeżyli ów niezwykły pogrom bez jakiegokolwiek uszczerbku - żaden z żyjących w tym czasie uczni Chrystusa nie zginął!

Za zbrodnię mordu na Synu Bożym...

...Judea przestała istnieć jako państwo!


Ale Słowiaństwo (12 pokoleń Izraela) nigdy nie utraciło przywileju Narodu Wybranego

Czy dzisiaj istnieją na ziemi... Izraelici?

Niestety, w dzisiejszych czasach wielu ewangelicznych Chrześcijan uważa, że dzisiejszy, szatański fałszywy Izrael jest "Narodem Wybranym", a powstanie państwa Izrael w 1948 roku jest wypełnieniem się proroctw Starego Testamentu. Nic gorszego od Prawdy.

Interesujące jest obliczenie roku 1948 (Data powstania nowożytnego państwa Izrael) jako roku proroczego, rzekomo zapowiedzianego w Biblii. Obliczenia te pochodzą od Granta Jeffrey'a, który 'wsławił' się kilkoma innymi manipulacjami. The Last Trumphet. [EN] Grant obliczył tę datę mnożąc 7 czasów (1 czas = 360 dni) pogan na 360 dni, czyli 2520 lat pomnożył przez 360 dni według kalendarza żydowskiego, co dało mu liczbę 907200 dni.

Dzieląc 907200 lat przez 365.25 dni Grant otrzymał liczbę = 2483.8 w zaokrągleniu 2484 lata. Dokładnie po tylu latach od zakończenia niewoli babilońskiej miał nastąpić według Biblii koniec ogólnoświatowego rozproszenia Żydów i ustanowienie na nowo niepodległego państwa. A ponieważ zakończenie niewoli miało miejsce przed naszą erą (dokładnie wiosną 536 r. p.n.e.) odejmujemy tę datę od otrzymanych 2483,8 lat i otrzymujemy rok 1947,4 jako rzekomą datę proroczego odrodzenia Izraela.

Grant popełnił wielki błąd!

2520 lat to jest 2520 okrążeń Słońca przez Ziemię. Co prawda rok żydowski liczył z reguły 360 dni ale co kilka lat dodawano jeden miesiąc! 2520 lat to nadal dokładnie 2520 lat ponieważ używając obie metody obliczeń osiągamy dokładnie taki sam rezultat!   Data 1948 jest obliczona błędnie. Na przestrzeni tylu lat pory roku nie zgadzałyby się w Izraelu.

Prawidłowo obliczona data to 2520 lat minus 536 lat = rok 1984

Czyli obliczenia Granta są zupełnie błędne. Cały wysiłek odrestaurowania państwa Izrael oparł się na źle zrozumianym proroctwie oraz na źle obliczonej dacie.

Kolejny, być może jeszcze większy problem polega na tym, że naród Izraelski stanowił 12 pokoleń!  Po rozdzieleniu Izraela na dwie części w czasach Isusa pozostała głównie Judea, skąd pochodzi współczesna nazwa Izraelitów - Żydzi (Juden-ger, Jews - en).

Przymierze na Górze Synaj zostało zawarte z dwunastoma pokoleniami Izraela a nie jedynie z Judejczykami. Mojżesz wyprowadził z ziemi egipskiej pełne 12 pokoleń, stanowiących kompletny 12 pokoleniowy Izrael.

Tymczasem zdecydowana większość część dzisiejszych Żydów nie ma nic wspólnego z Izraelem będąc potomkami Chazarów, oraz Edomitów.

Druga, znacznie mniejsza część, to nieznaczna liczba Judejczyków (pokolenie Judy - Juden - Żydzi z niemieckiego Wikipedia na temat Chazarów )

Nie ma w dzisiejszym Izraelu nawet śladu po pozostałych 10 pokoleniach reszty Izraela, z którą Bóg także zawarł Przymierze na górze Synaj! 

Dzisiejsi Żydzi nie reprezentują dwunastu pokoleń Izraela.

Jeżeli nie istnieje dwunastopokoleniowe państwo Izrael, nie ma więc na ziemi tych, których to Przymierze obejmowało i dotyczyło.

Nie ma także Świątyni Salomona, Arki Przymierza, a Torę zastąpił bluźnierczy Talmud. W miejscu świątyni Salomona mamy islamski Meczet na Skale oraz meczet Al Aksa.

Co jest jeszcze bardzo ciekawe, po zdobyciu Ziemi Obiecanej w 1948 roku Żydzi nigdy nie zdobyli Jerozolimy oraz najświętszego miejsca Boga - Syjonu i do dzisiaj nie mają nad Jerozolimą pełnej kontroli. Stolicą fałszywego Izraela jest Tel Aviv, a nie Jerozolima.

Jest to kolejny dowód wypełnienia się innego się proroctwa Boga, a Izraelici pozostali na stałe rozproszeni pośród narodów świata. Są oni nadal rozproszeni po całym świecie ale już wiemy gdzie pozostałe 10 pokoleń Izraela się znajduje i kim oni są.

Są to wszystkie narody słowiańskie! Sprawdź link - Dobra Nowina.

Apokalipsa 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Judejczykami  - a nie są nimi, lecz kłamią.

Niezwykłe proroctwo, zwłaszcza w tym kontekście.

Dzisiaj grupa satanistów, Żydzi czyli Edomici z Chazarami podają się nie tylko za Judejczyków, podają się także za całe 12 pokoleń Izraela.

Biblia mówi, ze oni kłamią.

Istnieje jeszcze jedna kwestia, kwestia Holokaustu, warta przemyślenia.

Hitler rozpoczął walkę ludobójczą przeciwko Żydom, mordował ich i prześladował powodując śmierć 6 milionów Żydów. Tymczasem pewne rzeczy w Holokauście są pozbawione sensu i wymagają one  dalszej analizy.

Dlaczego Bóg nie wystąpił w obronie Żydów, skoro zaplanował dla nich 3 lata po II Wojnie Światowej odrestaurowanie ich ojczyzny oraz przywrócenie Izraela do statusu Narodu Wybranego?

Izrael powstał rzekomo z woli Bożej ponownie w roku 1948.

Dlaczego Żydzi prawie nie bronili się przed Hitlerem i pozwolili się w milczeniu wymordować, a tylko Getto warszawskie stawiało opór?

Milczenie największego przyjaciela Żydów, czyli Stanów Zjednoczonych było jeszcze bardziej wymowne! Robiono zdjęcia Auschwitz z samolotów amerykańskich i brytyjskich podczas wojny a nikt Żydom nie przyszedł na pomoc i nie wyzwolił ich z ręki Hitlera. Watykan także o tym wiedział!

Wzmianka o Holokauście pojawiła się pierwszy raz w Encyklopedii Amerykańskiej dopiero w roku 1957. Przed tym rokiem pojęcie to nie było w ogóle znane światu. Świat zachodni na ten temat solidarnie milczał.

Holokaust zupełnie nie pasuje do teorii, że Bóg wspomniał ponownie na niedolę Żydów i postanowił odbudować nie tylko państwo Jerozolimę ale także odbudować świątynię Salomona.

Za co Bóg ukarał Żydów klęską zagazowania 6 milionów niewinnych ludzi na krótko przed oswobodzeniem Ziemi Obiecanej? Żydzi przecież nie byli nigdy bałwochwalcami!

Przecież podczas Holokaustu Hitlera trwały przygotowania do ustanowienia państwa Izrael!

Anihilacja 6 milionów Żydów to największa kara Boża!

Czyżby Żydzi popełnili gdziekolwiek jeszcze większą zbrodnię niż zamordowanie Syna Bożego?

Ale jakoś nic o tym nikt nie wie! Nie było także proroka, który ostrzegałby przed tak straszliwymi konsekwencjami dalszego łamania Prawa Bożego.

Holokaust według tych zasad był więc karą na Narodzie Wybranym przez Boga. Tymczasem nic nie wiemy o zbrodni, za którą ową karę wymierzono i nie wiemy także nic o prorockim ostrzeżeniu przed najbardziej srogą karą!

A Bóg zawsze ostrzegał przed karą!

Szczególnie interesująca jest postawa niemal całego świata do Holokaustu.

Cytat: Holocaust ("całopalenie") – termin pochodzący z kościelnej łaciny: słowo holocaustum jest adaptacją greckiego holókauston, rodzaj nijaki imiesłowu holókaustos ("spalony w całości"), od czasownika holo-kautóo ("spalam ofiarę w całości") - spolszczenie: Holokaust. Słowo holocaust (termin religijny) pierwotnie oznaczało tylko ofiarę całopalną... Jest synonimem pojęcia Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie, – transkrypcja angielska: Shoah), uważanego przez niektórych za stosowniejsze, gdyż nie odwołujące się do pozytywnego, religijnego znaczenia całopalenia. Wikipedia

Temat wyjątkowo kontrowersyjny i w wielu państwach szczególnie chroniony prawnie. Żadna inna kwestia polityczna nie jest chroniona prawem. Często mówimy o zbrodniach Stalina, Mao, Pol Pota czy nawet o zbrodniach amerykańskich, jak spalenie 300.000 cywilnych mieszkańców Drezna w 1945 roku czy też zbrodnie Hiroszimy i Nagasaki. Amerykanie wymordowali ponad 100 milionów Indian podbijając Amerykę. Oczywiście na temat tej liczby można debatować do woli.

Nawet nazywanie zbrodni Hiroszimy i Nagasaki ofiarą całopalną ku czci Lucyfera  - nie jest karane, a poszukiwania historyczne nie są prawnie zabronione. Negowanie, powiększanie liczby ofiar Hiroszimy czy drastyczne jej obniżanie nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych.

Można pomniejszać swobodnie ilość wszelkich ofiar we wszystkich wojnach, jakie trwały na przestrzeni tysiącleci, ale jedna liczba jest liczbą niewzruszoną, liczbą praktycznie świętą i jakakolwiek próba dociekania detali, dokładniejszego liczenia czy kwestionowania pewnych, często doskonale udokumentowanych faktów może zaprowadzić nieuważnego poszukiwacza Prawdy przed pulpit sędziowski.

Słowo syjonizm niemal każdemu kojarzy się ze 'świętą' liczbą... 6 000 000 ofiar Holokaustu!

Co jest szczególnie ciekawe, nikt nie mówi o przyczynie Holokaustu ale mówi się o skutkach.

Panuje także przekonanie, bardzo fałszywe, że mówienie o Żydach prawdy spowodowało Holokaust i na tej podstawie w wielu państwach pewne  prawdy o Żydach mogą zakończyć się więzieniem.

Jest to zupełnym absurdem, ponieważ nie Niemcy wystąpili przeciwko Żydom, ale to Hitler realizował ów zbrodniczy plan. Naród niemiecki nie miał z tym niczego wspólnego.

Pragnę zaznaczyć, że nie kwestionuję tej liczby, ale stwierdzam prosty fakt powtarzając za politykami i działaczami syjonistycznymi, że 6 mln. Żydów rzeczywiście wymordowano podczas Holokaustu. Absolutnie temu nie zaprzeczam!

Zaprzeczam jedynie pozycji dzisiejszego Izraela, czyli Narodu Wybranego przez Boga, ponieważ syjoniści, Iluminaci, Masoni czy inne pokrewne ugrupowania wielbią potajemnie Lucyfera zwalczają zaciekle Boga, Biblię i Chrystusa, gdziekolwiek jest to możliwe. Siły polityczne świata są ściśle związane z satanizmem i sami absolutnie w ową ideologię nie wierzą. I słusznie!

Nasuwa się jeszcze inne pytanie:

Dlaczego rzekomo Wybrany Naród nie jest w stanie utrzymać się z własnej pracy i pobiera nadal pokaźne, wielomiliardowe coroczne dotacje od rządu USA?

Wszystko wydaje się być przerażająco jasne!

Rozważmy ponownie ten werset.

Apokalipsa 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są  Judejczykami - a nie są nimi, lecz kłamią.

Nie "mówią o sobie, że są Judejczykami" ale twierdzą że są Izraelitami. Stąd nazwa - Izrael, który w rzeczywistości nie jest państwem złożonym z 12 pokoleń starożytnego Izraela ale państwo to jest złożone głównie z Chazarów ukraińskich, rosyjskich i polskich, oraz potomków Edomitów czyli Żydów aszkenazyjskich.

Przeczytajmy następny werset!

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie.

Cóż jest owym miejscem świętym? Jerozolima w szczególności ruiny świątyni Salomona.  Co zalega miejsce święte?  - Dwa meczety oraz... synagoga szatana/nasienie węża - wielbiciele bluźnierczego Talmudu.

Czy owa 'ohyda' czyni spustoszenie?

Zbrodnie towarzyszące powstania państwa Izrael są doskonale światu znane. Kłamstwa Syjonistów wyzierają z każdej gazety, dziennika TV czy filmu nakręconego w Hollywood. Pornografia jest także w rękach syjonistów. Sieje ona straszliwe spustoszenie i biała rasa ludzka jest na krawędzi samozniszczenia.

"Kto czyta, niech rozumie" - dlatego taka dosadna wskazówka Chrystusa, ponieważ nie wszyscy na globie ziemskich zdają sobie sprawę z tych rzeczy, ponieważ media zachodnie, całkowicie kontrolowane przez syjonistów blokowały do tej pory dostęp do takich informacji. Dopiero Internet pozwolił na ujawnienie owych witalnych dla głębszego poznania Prawdy szczegółów nowoczesnej historii.

Wiemy, kto okupuje ten teren a także wiemy, że są konkretne plany odbudowy Świątyni Salomona.

Często przytaczany werset na poparcie obecnej sytuacji politycznej świata.

Ezechiela 38:(8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. (9) Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą. (10) Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, (11) i powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram, (12) aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.

Rażące błędy. Izrael to twór sztuczny w Kanaanie - to Synagoga Szatana, która zawiera zaledwie mały procent rzeczywistych Judejczyków. Ogromna większość to Chazarzy i Edomici, nie mający absolutnie niczego wspólnego z Izraelem.

Współczesny Izrael powstał na wskutek realizacji planu szatana.

Istnieje plan trzech wojen światowych i jest to plan samego szatana, realizowany przez Watykan oraz Żydów. Izrael powstał więc z woli szatana a nie Boga. Sprawdź dowody - Plan trzech wojen światowych.

Dlatego Izrael jest tak troskliwie protegowany przez Watykan, masonerię i cały świat polityczny. Przecież oni wszyscy wielbią szatana, z większością Żydów włącznie.

Biblia mówi w Ezechiela o zjednoczeniu 12 pokoleń Izraela...

Jest tuta mowa o rzeczywistym Izraelu  cielesnym, ponieważ  Słowiaństwo jest rzeczywistym Izraelem.

Sprawdź ten link - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

W okresie 1000 letniego Królestwa Bożego, zebrani Izraelici spośród wszystkich narodów nie będą mieli broni, zamków, zaworów ani bram. Będzie to lud spokojny, cichy, bezbronny, uczciwy i żyjący pod troskliwą opieką samego Isusa Chrystusa. Całkowita odwrotność do obecnego sztucznego tworu w Kanaanie (Ziemi Obiecanej.).

Obecny Izrael to lud bezbożny, morderczy, uzbrojony po zęby, uwielbiający przemoc, mord, grabieże i lichwę, nie będący Izraelem ale zlepkiem Chazarów i Edomitów.

Narodzeni ponownie Chrześcijanie

To Chrystus dokonuje wyboru swoich owieczek, a ..."one słuchają Jego głosu!". Słuchając Jego głosu podążają za nim dokąd On je woła i pasie swym Słowem Bożym. Ludzie kierujący się posłuszeństwem wobec Króla Królestwa Bożego.

To na nich skieruje swój atak król północy. Już w mediach widać początki niezwykłego ataku na Chrześcijan.

Tymczasem Żydzi, a także Syjoniści, tudzież syjonistyczni Chrześcijanie nie rozumiejąc Słowa Bożego twierdzą, że nastąpił powrót do Ziemi Obiecanej, powrót do macierzystego Izraela.

Ignorują oni to, że zjednoczony przez Boga w cudowny sposób 12 pokoleniowy Izrael być mocą Boga zaprowadzony do Ziemi Obiecanej. Sam Bóg to zapowiedział i przysiągł na samego siebie! Szczegóły w tym artykule - Cudowne wybawienie ludu Bożego.

A to się jeszcze nie wydarzyło.

Jest to po prostu ziemia oportunizmu i dobrobytu, ale dzisiejszy tzw. Izrael nie jest miejscem powszechnie znanym z ponownego wielbienia Boga!

Obiekty, jak Casino Boat w Eilat Casino w Jerychu, wydarzenia typu - stanowe loterie, coroczna parada homoseksualistów oraz domy publiczne w Jerozolimie, handel prostytutkami, czy tak powszechnie rozpowszechniona lichwa, (oczywiście surowo przez Biblię zabroniona) sugerują nam, że stosunek Żydów syjonistycznych współczesnego Izraela do Boga jest w rzeczywistości skrajnie wrogi.

Zamiłowanie do czarów, kabały i okultyzmu oraz częste uczestnictwo w czysto szatańskiej religii Masonerii także świadczą wymownie o tym, że bogiem większości Żydów jest szatan, a nie Bóg. Nadal wielbi się Marduka, Baala, Astarte, Horusa, Dagona i wszystkie inne ohydy ziemi kananejskiej. Władze Izraela oficjalnie nie chcą słyszeć o Bogu oraz prześladują rzeczywistych Judejczyków i Lewitów, którzy posługują się Torą, czyli Pięcioksięgiem Mojżeszowym.

Judaizm nie jest religią Mojżesza ale czystym satanizmem, opartym na bluźnierczym Talmudzie i Kabale.

Władze Izraela jak i władze niemal całego świata to sataniści.

Największą nienawiścią pałają syjoniści do Żydów będących uczniami Chrystusa oraz wszystkich innych Chrześcijan.

Tzw. Żydzi nie są objęci żadnym przymierzem i z tej prostej przyczyny Bóg nie posyła do nich żadnych proroków z ponagleniami do zmiany trybu życia.

Analizując wersety biblijne możemy dojść do oczywistego wniosku.

Dzisiejsze Słowiaństwo jest nasieniem Abrahama - Narodem Wybranym przez Boga, zaginionymi 10 pokoleniami Izraela

I Mojżeszowa 12:3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».

Powyższe słowa wyrzekł Bóg do Abrahama. Zwróćmy uwagę na końcowe zdanie. 'Ludy całej ziemi'. Bóg wyraźnie mówi o błogosławieństwie dla każdego mieszkańca całej ziemi. Przywilej ten nie został darowany wyłącznie Izraelitom. Plan zbawienia świata obejmował więc wszystkie ludy - Izrael był jedynie początkową fazą owego planu. Poniższy werset Pawła nam to potwierdza.

Czyli każdy człowiek, który wyraża swoje poddaństwo Chrystusowi, staje się symbolicznym potomstwem Abrahama, czyli dziedziczy obietnicę daną Abrahamowi przez samego Boga. Nie ma więc mowy o tym, że Izraelici otrzymali specjalne przywileje w Nowym Przymierzu, opartym na usprawiedliwiającej ofierze Chrystusa.

Piotr najwyraźniej potwierdził przeogromną winę Izraela za śmierć Isusa. Niemniej Bóg w swej  litości i miłosierdziu poprzez Piotra i innych apostołów napominał Judejczyków przez następne 37 lat!  Dzięki niezwykłej miłości Boga do człowieka każdy Żyd miał szansę przebaczenia tego olbrzymiego grzechu - wystarczyło uwierzyć w Chrystusa.

Uwierzyć było łatwo, ponieważ w Jego imieniu apostołowie i uczniowie czynili wiele cudów, aby uwierzono nie tyle ich słowom, ale z powodu ich pełnych mocy Ducha Bożego dzieł.

Izraelem Bożym czyli Narodem Wybranym jest Słowiaństwo.

A Żydzi muszą nawrócić się do Boga, uznać ofiarę Isusa, aby z niej skorzystać. Jeżeli tego nie czynią, nie mają żadnej szansy na zbawienie.

Tak Słowo Boże mówi Słowianach w niewoli Chazarów i Edomitów:

Ezechiela 11:17-19 (17) Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. (18) A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, (19) wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,

Żydzi - syjoniści wykazują szczególną nienawiść do wszystkich Chrześcijan, głównie Słowian i Chrystusa. Są oni ewidentnymi wrogami Boga oraz jego Królestwa Bożego.

Jeżeli stajemy się przyjaciółmi wrogów Boga Ojca i Chrystusa, stajemy się wrogami i Ojca i Syna.

Isus powiedział: "Błogosławieni pokój czyniący" Słowa te definitywnie nie dotyczą ani syjonistów ani współczesnego Izraela. Trzecie wyzwolenie Żydów oraz odbudowa trzeciej świątyni Salomona nigdy w Biblii nie zostały proroczo zapowiedziane. Świątynia Salomona była w przeszłości budowana na wyraźne polecenie Boga. Po jej pierwszym zburzeniu w roku 586 Bóg rozkazał jej odbudowę.

Dzisiaj trwają wzmożone wysiłki w celu odbudowania owej świątyni, ale nie ma żadnej przesłanki ku temu, że jest to polecenie Boga. Ludzie, którzy chcą ja odbudować nie starają się, aby świat poznał Boga i nie rozpowszechniają Jego Słowa na cały świat. Nie słychać ani słowa o żydowskich misjonarzach ogłaszających Królestwo Boże i pojednanie z Bogiem!

Żydzi budują nową Świątynię Jerozolimską

Państwo Izrael jest pułapką - szatańskim planem zniszczenia Judejczyków

Oto przyczyna, dlaczego duża część syjonistycznych Żydów tak zaciekle zwalcza Chrystusa oraz Jego... Naród Wybrany czyli Chrześcijaństwo. Nic dziwnego, że taki stan rzeczy także był proroczo zapowiedziany przez Chrystusa.

Objawienie 2:(9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nagła zmiana serc Izraelitów przez Boga

Istnieje także często powtarzana teoria, że w pewnym okresie czasu Bóg w cudowny sposób odmieni serca Izraelitów i spowoduje, że będą oni ponownie uczciwymi ludźmi, będą sławić Boga oraz ponownie będą Mu posłuszni.

Tym samym zdaniem potwierdza się smutny fakt, że obecnie tak jeszcze nie jest! Nie byłaby potrzebna odmiana, gdyby dzisiejsi Żydzi w rzeczywistości wielbili Boga. Cytowane są poniższe wersety, które mają według wielu chrześcijan spełnić się na dzisiejszych Żydach oraz na państwie Izrael. W tym celu cytuje się listy 'apostoła' Pawła.

Hebrajczyków 8:10-12 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.

Pod koniec 1000 letniego Królestwa Bóg wypuści Szatana z czeluści, aby sprawdzić doskonałą ludzkość i ponownie wielu stanie po stronie Szatana.

Posłuszeństwo wobec Prawa jest podstawą zbawienia.

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Potomstwo szatana nie ma najmniejszej szansy na zbawienie! Zbawienie należy jedynie do tych, którzy strzegą przykazań Bożych i świadczą o Isusie. Zwróćmy uwagę na ten szczególny werset z Objawienia:

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Werset ten stawia sprawę bardzo jasno. Ludzie tak postępujący zostaną z ziemi całkowicie usunięci. Nie ma żadnej szansy na 'cudowną ' zmianę serc takich niegodziwców.

Nowe Jeruzalem

Jednym z często powtarzanych wersetów na wsparcie tezy, że dzisiejszy Izrael jest nadal Narodem Wybranym jest werset z Objawienia:

Objawienie 21:2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

1Piotra 2:5 Wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię, staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Isusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary.

Nowe Jeruzalem jest świątynią 144.000 braci Isusa, jego Oblubienicą. Dary duchowe to owoce posłuszeństwa wobec Prawa Bożego i rezultaty owego posłuszeństwa. To ofiary duchowe. Wszelkie proroctwa ze Starego Testamentu zapowiadają duchową Oblubienicę Baranka, Nowe Jeruzalem a trzonem owego Jeruzalem są apostołowie oraz uczniowie Chrystusa wraz ze wszystkimi tymi, którzy tworzą ową świątynię będąc żywymi kamieniami. Nowe Jeruzalem jest oparte na kamieniu węgielnym, którym jest Isus.

Współczesny pro syjonistyczny Izrael można podejrzewać o wszystko, tylko nie o służbę dla Chrystusa!

Powinniśmy się trzymać z daleka od jakiekolwiek polityki świata Szatana. Każda organizacja ziemska jest niczym innym, jak tylko organizacją... szatańską - z syjonizmem włącznie. Dlatego bezbożny anty chrystusowy i antychrześcijański syjonizm jest pod szczególną protekcją Lucyfera oraz jest na jego żołdzie. Syjoniści i Masoni, zwani także Iluminatami to wielbiciele Lucyfera. Trzeba także pamiętać, że nie każdy Żyd jest syjonistą i nie każdy syjonista jest Żydem.

Syjoniści są najzagorzalszymi wrogami Chrystusa, Biblii i Prawdy. Ludzie ci powalają Prawdę na ziemię.

Dochodzi do tego, że w niektórych krajach najmniejsza krytyka ruchu syjonistycznego jest karana prawnie, a na każdego chrześcijanina z Bogiem i Chrystusem włącznie można pluć do woli. W Polsce można się śmiać z Boga i Chrześcijan, ale nie wolno śmiać się ani z homoseksualistów, ani z syjonistów!

Ten obrazek wraz z komentarzem ukazuje nam wyraźnie, że wielu ludzi nie znających Prawdy także to w ten sposób widzi.

Jako chrześcijanie powinniśmy być politycznie zupełnie neutralni, nie stawać po niczyjej stronie w jakimkolwiek konflikcie, nie popierać żadnej szatańskiej polityki oraz uważać na to, co kontrolowane przez Szatana media mówią i reklamują.

Generalnie wygląda to tak:

Jeżeli o czymś media głośno krzyczą, jest to szatańskie kłamstwo i trzeba się mieć na baczności.

A szatańskie media i władze krzykliwie popierają Izrael!

Każdy Chrześcijanin sympatyzujący czy współpracujący z wrogami Boga i Prawdy ma poważne braki wiedzy Słowa Bożego, ponieważ Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że król Królestwa Bożego, Chrystus zmiecie z powierzchni ziemi wszystkie siły militarne i polityczne przeciwników swego królestwa, włączając w to syjonistów, którzy są jego najzacieklejszymi wrogami.

Jan Paweł II przeprowadzał 'dialog' z 'braćmi' w Bogu. Pozycja papieża w tej kwestii była całkowicie niezrozumiała. Zacytujmy jedną z jego wypowiedzi:

"Zła i i niesprawiedliwa interpretacja NT odnośnie Żydów i ich domniemanej winy z Chrystusa śmierć."

"Domniemana" wina? Talmud sam, w Sanhedrynie 43a przyznaje, że żydowscy przywódcy spowodowali śmierć Chrystusa. Sam Talmud 43a celebruje Chrystusa egzekucję.

Historyczny katolicyzm zawsze wierzył w "domniemaną winę" judaistycznych przywódców w zabójstwie Chrystusa oraz zabójstw proroków, oraz w to, że żydowscy przywódcy byli przeciwnikami wszystkich ludzi. Nie jest jedynie "Interpretacja" ale bezpośredni cytat z faryzeusza Pawła w którego katolicyzm wierzy i go cytuje. (I Tesaloniczan 2:14-15) któremu papież Jan Paweł II w taki sposób zaprzeczył.

I Tesaloniczan 2: (14) Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei w Chrystusie Isusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. (15) Żydzi zabili Pana Isusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. (16) Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.

Najwyraźniej papież nie znal dobrze Słowa Bożego oraz reprezentował swą postawą Antychrysta. Talmudyzm jest zdecydowanie anty chrześcijański i pała wręcz chorobliwą nienawiścią do Kościoła Katolickiego oraz całego chrześcijaństwa.

Jan Paweł II był dobrze zorientowany w morderczych czasach Polski powojennej, w których Żydzi odgrywali główną rolę. Nazwiska takich morderców, zbrodniarzy i katów, jak Berman, Minc a także Różański były mu niewątpliwie dobrze znane.

Jednak Jan Paweł II zachowywał w tych sprawach całkowite milczenie. Milczenie o bliskim miliona wymordowanych tuż po wojnie Polaków, Chrześcijan, zabitych we własnym kraju.

Jego milczenie papieża Polaka w tej kwestii było wręcz ogłuszające!

Posunął się on tak daleko, że krzyże wzniesione w Oświęcimiu przez polskich katolików polecił on usunąć, (z powodu protestów niektórych rabinów,) a niektórych katolików aresztowano i osadzono w więzieniach, za próby odmowy wykonania tego polecenia. Nic dziwnego, że pro syjonistyczne media i władze tak uwielbiały Jana Pawła II!

Światem rządzi szatan zwodząc całą ziemię. Wszystkie władze z Izraelem włącznie służą szatanowi.

Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 6 Lutego 2016