Czy współczesny Izrael jest Narodem Wybranym?

www.zbawienie.com

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Niemal wszystko, co wiesz o współczesnym Izraelu jest fałszem. Największym kłamstwem jest uznanie Izraela za Naród Wybrany przez Boga. Jerozolima nie jest do dzisiaj stolicą dzisiejszego Izraela, a... powinna być, gdyby to był rzeczywisty Izrael.

Tel Awiw został założony w 1909 na peryferiach starożytnego portu morskiego Jafa (hebr. יָפוֹ; arab. يافا). Duże tempo rozwoju Tel Awiwu bardzo szybko pozostawiło Jafę z tyłu, która wyraźnie zatrzymała się w arabskiej przeszłości. W dwa lata po powstaniu państwa Izrael, w 1950 Tel Awiw i Jafa zostały połączone w jedno miasto. Choć stolicą proklamowaną przez Izrael jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu, dlatego większość ambasad mieści się w Tel Awiwie. Wikipedia

Fałszywy Izrael jest drugą częścią powstałego znacznie później USA. Oba państwa mają wydany wyrok Boży na ich totalne zniszczenie. USA mężczyźni są w 75% obrzezani.

Wróćmy więc do Izraela. Jest ewidentne, że Bóg nie pozwolił Izraelczykom na uznanie Jerozolimy jako stolicę fałszywego Izraela.

Nie jest to ani naród ani nigdy nie był przez Boga wybrany. Jest to zlepek Żydów z wielu różnych ras i odmian, jak Chazarów, Żydów ortodoksyjnych. Są wśród nich nawet Żydzi chińscy czy japońscy.

Izrael powstał z powodu planu Balfoura, czyli słynnej deklaracji.

List był deklaracją brytyjskiego rządu okazującą pragnienie odtworzenia w Palestynie „żydowskiej siedziby narodowej”. Deklaracja Balfoura została później włączona do zawartego w 1920 roku z Imperium osmańskim traktatu pokojowego w Sèvres i zaowocowała utworzeniem brytyjskiego Mandatu Palestyny. Oryginalny list jest przechowywany w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie. Wikipedia

Izrael nie posługuje się językiem hebrajskim. Żydzi używają judeo-aramejski dialekt Babilonu, czyli język Talmudu Babilońskiego. Język ten nazywany jest kłamliwie językiem hebrajskim.

Żydzi nie posiadają żadnych cech genetycznych, które utożsamiałyby ich ze starożytnym 12 pokoleniowym Izraelem i nie ma 12 pokoleń żydowskich.

Naród łączy wspólna kultura i religia, czego nie ma wśród współczesnych Żydów. Oni często nie mogą się ze sobą porozumiewać, ponieważ mieszkając w różnych państwach używają oni języki tych państw. Religia także nie jest cechą łączącą współczesnych Żydów, ponieważ w Izraelu jest ich co najmniej kilkanaście religii, z katolicką, ortodoksyjną oraz... szatańską kabałą włącznie.

Współczesny Izrael, to państwo, którego mieszkańcy - Żydzi nie mają niczego wspólnego z rzeczywistymi Izraelitami, potomkami Abrahama. Jest jeszcze gorzej.

Oni są potomkami Abrahama, ponieważ oni są potomstwem Ezawa, syna Abrahama. To potomstwo to właśnie Edomici.

Podobnie było za czasów Chrystusa. Faryzeusze, kapłani oraz sam król Herod byli Edomitami, którzy byli odrzuceni przez Boga Abrahama.

Ciekawa jest postawa Żydów do nazwy - Izraelici. Żydzi wręcz się obrażają, kiedy ktokolwiek nazywa ich Izraelitami. Sami siebie oni nazywają... Izraelczykami.

Terminu "Izraelczycy" nie należy mylić z "Izraelici", który oznacza grupę etniczną, zamieszkującą królestwo Izraela w czasach biblijnych. Wikipedia.

W tym momencie rozbija się całkowita narracja Żydów syjonistycznych.

Skoro nie są Izraelitami, nie posiadają oni żadnego prawa do Ziemi Obiecanej przez Boga Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Izraelowi).

Oficjalne państwo Izrael według Wikipedii, nie ma niczego wspólnego z Bogiem Abrahama.

W swoich podstawowych prawach Izrael określa siebie jako państwo żydowskie i demokratyczne [48]. Izrael jest demokracją przedstawicielską [49] z systemem parlamentarnym, proporcjonalną reprezentacją i powszechnymi prawami wyborczymi [50] [51]. Premier jest szefem rządu, a Kneset jest organem ustawodawczym. Israel

Żydzi nie mają nawet króla na wzór Dawida! Sprawdź wiele dowodów na pochodzenie Żydów, z ich własnej literatury. Żydzi przyznają, że nie są potomkami starożytnych Izraelitów.

Tylko Biblia podaje nam historię Izraela i Ziemi Obiecanej i jest ona jedynym wiarygodnym źródłem informacji o starożytnym Izraelu oraz o naszej przeszłości.

Rzeczywisty Izrael Boży będzie królestwem posiadającym króla z linii Dawida, Isusa Mesjasza, który będzie rządził w imieniu Boga Ojca stosując Prawo Boże oraz 10 Przykazań.

Słowo Żyd powstało dopiero w XVII wieku, o ile uwierzymy w obecny sfałszowany kalendarz.

Jest to nieprawidłowe i wyraźnie tendencyjne przetłumaczenie z greckiego - ioudaismos - które dosłownie znaczny - mieszkaniec Judei - Judejczyk. Tak nazywa ich także Stary Testament i słowo Żyd pojawia się błędnie dopiero w pierwszej księdze Ezdrasza oraz w fałszywej bajce o... Esterze.

Współcześni Żydzi są albo potomkami Ezawa, czyli Edomitami, oraz są Chazarami, potomkami mongolskich Chazarów, którzy przeszli oficjalnie na judaizm.

Stąd ich częsty i klasyczny mongolski wygląd. Chazarowie zawsze byli oraz są nadal satanistami. Stąd właśnie Biblia nazywa fałszywych Izraelitów nasieniem węża. Są oni także powszechnie znani z pedofilii!

Widzimy niezwykłe wysiłki szatana i jego kliki upadłych aniołów, aby oszukać cały świat, wprowadzić w błąd wszystkich ludzi i sprowokować śmierć Żydów. Oni chcą widzieć NASZĄ śmierć z rąk Boga za łamanie na Żydach Bożych Praw i Przykazań.

Większość pastorów, księży i starszych to członkowie szatańskiej masonerii.

Oto przyczyna stopniowego wprowadzania propagandy szatańskiej, braku szacunku dla płci, małżeństwa, zgoda na homoseksualne związki, próby legalizacji pedofilii oraz zmuszanie nas do akceptacji transgenderyzmu.

Szatańskie oszustwo Chazarów jako Narodu Wybranego zaszło bardzo daleko. Zaczęło się to na Kaukazie, gdzie powstało królestwo chazarskie około roku 640 n.e. Najpierw mieszkali tam Słowianie - kilkaset lat wcześniej.

Z nich właśnie powstała rasa biała. Kiedy Słowianie poszli na Europę, w ślad za nimi poszli Chazarowie, czyli nasienie węża. Z tych przyczyn po angielsku białych ludzi określa się caucasian race!

To jest przyczyna, dlaczego część proroctw dotyczących Słowian pasuje pozornie do Chazarów. Ale Słowianie byli i nadal są razem, czyli pełne 12 pokoleń na tych samych ziemiach posiadające niemal ten sam język. Rozproszenie częściowe Słowian nastąpiło dopiero od niedawna a kraje słowiańskie są kontrolowane przez Chazarów, oraz Edomitów którzy sprawują w nami okrutną i wyniszczającą nas władzę.

Ezechiela 35:(15) Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.

Izrael syjonistyczny zwalcza także rzeczywistych Judejczyków (nie Żydów) Tory, którzy unikają Izraela jak dżumy.

Powtórzonego Prawa 30:1 Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, 2 I nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, 3 To wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. 4 Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, 5 I sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców, 6 I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.

Warunkiem powrotu rzeczywistego Izraela do Ziemi Obiecanej jest nawrócenie się do Boga oraz posłuszeństwo wobec Niego.

Żydzi nie wielbią Boga i nie są posłuszni Bogu ani jego Prawu. Współczesny Izrael to zbrodniczy syjonistyczny i morderczy twór polityczny, a jego rząd jest znany na całym świecie z wielu zbrodni popełnianych na Palestyńczykach oraz na wielu innych narodach świata, z Polską włącznie. Szczególnie bolesnym jest ostatni ich wyczyn - fałszywa epidemia Covid-19

Niestety w dzisiejszych czasach wielu ewangelicznych chrześcijan uważa, że dzisiejszy, szatański fałszywy Izrael jest "Narodem Wybranym", a powstanie państwa Izrael w 1948 roku jest według nich wypełnieniem się proroctw Starego Testamentu.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie religie chrześcijaństwa są totalnie kontrolowane przez szatana oraz przez nasienie węża... wielobiące niemal współczesny Izrael. Stąd tyle fałszywych doktryn i brak szans na jakiekolwiek zmiany.

Rzekomo prorocza data - 1948 roku powstania Izraela

Interesujące jest obliczenie roku 1948 ( Data powstania nowożytnego państwa Izrael ) jako roku proroczego, rzekomo zapowiedzianego w Biblii. Obliczenia te pochodzą od Granta Jeffrey'a, który 'wsławił' się kilkoma innymi manipulacjami. ISRAEL'S REBIRTH [EN] (Odrodzenie Izraela) Grant obliczył tę datę mnożąc 7 czasów (1 czas = 360 dni) pogan na 360 dni, czyli 2520 lat pomnożył przez 360 dni według kalendarza żydowskiego, co dało mu liczbę 907200 dni.

Dzieląc 907200 lat przez 365.25 dni Grant otrzymał liczbę = 2483.8 w zaokrągleniu 2484 lata. Dokładnie po tylu latach od zakończenia niewoli babilońskiej miał nastąpić według Biblii koniec ogólnoświatowego rozproszenia Żydów i ustanowienie na nowo niepodległego państwa. Ponieważ zakończenie niewoli miało miejsce przed naszą erą (dokładnie wiosną 536 r. p.n.e.) odejmujemy tę datę od otrzymanych 2483,8 lat i otrzymujemy rok 1947,4 jako rzekomą datę proroczego odrodzenia Izraela.

Grant wprowadził nas w błąd!

2520 lat to jest 2520 okrążeń Słońca przez Ziemię. Co prawda rok żydowski liczył z reguły 360 dni ale co kilka lat dodawano jeden miesiąc! 2520 lat to nadal dokładnie 2520 lat ponieważ używając obie metody obliczeń osiągamy dokładnie taki sam rezultat!  

Data 1948 jest obliczona błędnie. Na przestrzeni tylu lat pory roku w Izraelu nie zgadzałyby się.

Prawidłowo obliczona data to 2520 lat minus 536 lat = rok 1984

Obliczenia Granta są (celowo?) błędne.

Cały wysiłek odrestaurowania państwa Izrael oparł się na błędnie zrozumianym proroctwie oraz na błędnie obliczonej dacie.

Z ową datą jest jeszcze jeden OLBRZYMI problem. Według Bożego kalendarza mamy w tym roku rzeczywistą datę - 480 rok naszej ery. Sprawdź dowody. Oczywiście cały świat syjonistyczny o tym dobrze wie!

Ale to nie jest jedyny fałsz w Izraelu. Kolejny, być może jeszcze większy problem polega na tym, że naród Izraelski stanowił 12 pokoleń!  W czasach Isusa istniała głównie Judea, skąd pochodzi współczesna aczkolwiek fałszywa nazwa Izraelitów - Żydzi (Juden - niemiecki, Jews - angielski).

To Bóg osobiście nadał imię Jakubowi - Izrael, podobnie jak Bóg nadał imię Abramowi - Abraham. Człowiek nie ma prawa zmieniać nazw czy imion, które Bóg nadał osobiście. Jest to jaskrawe nieposłuszeństwo wobec Boga.

Przymierze na Górze Synaj zostało zawarte z dwunastoma pokoleniami Izraela a nie jedynie z Judejczykami. Mojżesz wyprowadził z ziemi egipskiej pełne 12 pokoleń, stanowiących cały 12 pokoleniowy Izrael.

Zdecydowana większość część dzisiejszych Żydów nie ma nic wspólnego z Izraelem będąc potomkami Chazarów, oraz Edomitów. Druga, znacznie mniejsza część, to nieznaczna liczba Judejczyków (pokolenie Judy - Juden - Żydzi z niemieckiego Wikipedia na temat Chazarów )

Nie ma w dzisiejszym Izraelu nawet śladu po pozostałych 10 pokoleniach reszty Izraela, z którym Bóg zawarł Przymierze na górze Synaj! Żydzi także nie wiedzą, do jakiego pokolenia oni należą.

Nie ma także Świątyni Salomona, Arki Przymierza, a Torę zastąpił bluźnierczy Talmud. W miejscu świątyni Salomona mamy islamski Meczet na Skale oraz meczet Al Aksa.

Czyli nie ma ani śladu pomocy dla Żydów od Boga, który im obiecał rzekomo Ziemię Obiecaną.

Żydzi z Izraela nie słyną z wielbienia Boga Izraela!

Co jest jeszcze bardzo ciekawe, po zdobyciu Ziemi Obiecanej w 1948 roku Żydzi nigdy nie zajęli Jerozolimy oraz najświętszego miejsca Boga - Syjonu. Dopiero od niedawna Żydzi mają nad Jerozolimą pełną kontrolę. Stolicą fałszywego Izraela jest już Jerozolima. Zmienił to prezydent USA, Donald Trump, co przysporzyło mu wielu wrogów na całym świecie, nie tylko wśród Arabów.

Rzeczywiści Izraelici są na stałe rozproszeni pośród narodów świata ale już wiemy, gdzie istnieje rzeczywiste 12 pokoleń Izraela! Są to wszystkie narody słowiańskie! Sprawdź link - Dobra Nowina.

Grupa satanistów, Żydzi czyli Edomici, razem z Chazarami podają się za całe 12 pokoleń Izraela.

Biblia mówi, że oni kłamią oraz że to oni są synagogą szatana. To proroctwo jest wręcz zdumiewające!

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Masońscy (żydowscy) religianci Chrześcijaństwa nienawidzą tych wersetów i je zbywają tłumacząc wiernym, że dotyczą one dawnych zborów i czasów tuż po śmierci Isusa Chrystusa. Oczywiście jest to kolejne kłamstwo, jak werset 9-ty mówi, że oni... kłamią!

Określenie - synagoga szatana mówi nam, że oni należą do szatana.

WSZYSTKIE proroctwa Apokalipsy to proroctwa czasów końca, czyli czasów dzisiejszych.

Synagoga szatana istnieje także dzisiaj i wielbi szatana. Są to Iluminaci i masoni, czyli... nasienie węża. (Przeczytaj ten artykuł o nasieniu węża!)

Fundamentalny dowód kłamstw żydowskich

Chrześcijaństwo zupełnie ignoruje jeden tekst biblijny, ukazujący tożsamość Narodu Wybranego przez Boga.

Oto, jak świat rozpozna rzeczywistą tożsamości narodu.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Zgromadzenie wybranych Boga odbędzie po ukazaniu się Syna Człowieczego, a zgromadzenia dokonają aniołowie w czasach końca, a nie ludzie.

Jest więc boleśnie oczywiste, że wszelkie daty obliczane przez Żydów są fałszywe. Zwłaszcza w obliczu fałszu naszego kalendarza. Czy wiesz, że dodano do naszego kalendarza ponad 1000 lat, i mamy rok 480 a nie 2022?

Poniżej mamy wersety z Objawienia, o których syjoniści nie chcą wcale mówić.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (BM)

Dlaczego tych wersetów Żydzi nigdy nie cytują!? Ponieważ jest to oczywiste proroctwo o opatrzonych pieczęciami Boga 144 000 Izraelitów, współkróli z każdego plemienia Izraela z plemieniem Judy włącznie. Jest to jedno z kluczowych proroctw, które wymienia wszystkie plemiona Izraela, ale pokolenia Judy Jan nie nazywa... Żydami.

Biblia nigdzie nie nazywa Narodu Wybranego... Żydami.

Jedynie w Objawieniu 2:9 oraz 3:9 pojawia się nazwa - Żydzi jako synagoga szatana. Kolejna olbrzymia sprzeczność syjonistycznej propagandy z wersetami biblijnymi. Wersetów sprzecznych z syjonizmem jest znacznie więcej.

Powyższe proroctwo posiada także inne bardzo ważne znaczenie. Bóg wie, kto należy do którego plemienia Izraela.

Te wersety także wskazują nam, że wkroczenie do Ziemi Obiecanej będzie zorganizowane przez samego Boga w taki sposób, że plemiona Izraela zostaną ujawnione przez Boga, co ponownie wyklucza jakiekolwiek szanse Chazarów i Edomitów na wkroczenie kogokolwiek do Ziemi Obiecanej, poza Słowianami.

Przemyślenia odnośnie Holokaustu

Holokaust jest całkowicie sprzeczny z proroctwami biblijnymi.

Biblia nie wspomina o Holokauście. A przecież rzeź Narodu Wybranego w liczbie 6 mln to największa rzeź Narodu Wybranego w jego historii! Za co ich tak mordowano? Czy jest to rzeczywisty Naród Wybrany? Czy Bóg na to zezwolił?

Dlaczego Bóg nie wystąpił w obronie Żydów, skoro zaplanował dla nich po II Wojnie Światowej odrestaurowanie ich ojczyzny oraz przywrócenie Izraela do statusu Narodu Wybranego? Za jakie grzechy Żydzi zostali tak okrutnie ukarani na 3 lata przed wkroczeniem do Ziemi Obiecanej?

Hitler okazał się... twórcą Izraela. W roku 1933 Hitler transportował Żydów do Izraela za pieniądze rodziny Rothschild według Declaracji Balfoura.

Milczenie największego przyjaciela Żydów, czyli Stanów Zjednoczonych było jeszcze bardziej wymowne! Robiono podczas wojny zdjęcia obozu Auschwitz z samolotów amerykańskich i brytyjskich, ale nikt z syjonistycznych Żydów nie przyszedł na pomoc Żydom i nie wyzwolił ich z ręki Hitlera!

Żydzi nadal rządzą USA oraz niemal całym światem z polecenia Rzymu oraz z pomocą armii USA!

Co jest jeszcze dziwniejsze, Żydzi także stanowią główną część populacji USA! 75% mężczyzn jest obrzezanych. Czyżby Watykan także o rzezi Żydów nie wiedział?

Dlaczego podczas II WŚ syjonistyczna propaganda w temacie Holokaustu solidarnie milczała pozwalając na ową szaleńczą rzeź? A przecież mogli to powstrzymać! Jeden rozkaz z Rzymu i Hitler nie zabijałby Żydów!

Nic dziwnego, skoro II Wojnę Światową rozpoczęto zgodnie z szatańskim planem trzech wojen światowych.

Holokaust zupełnie nie pasuje do twierdzeń, że Bóg wspomniał ponownie na niedolę Żydów i postanowił odbudować nie tylko państwo Izrael ale także odbudować świątynię Salomona, która nawet nie ma szansy na odbudowę.

Za co Bóg ukarał Żydów klęską zagazowania 6 milionów niewinnych ludzi przed wprowadzeniem ich do Ziemi Obiecanej? Żydzi nigdy nie byli bałwochwalcami!

Podczas Holokaustu Hitlera trwały nadal przygotowania do ustanowienia państwa Izrael!

Anihilacja 6 milionów to największa kara Boża!

Mord na 6 milionach Żydów 2000 lat po śmierci Chrystusa z punktu widzenia proroctw nie miał żadnego sensu i nie był przez Biblię zapowiedziany.

Bóg zawsze ostrzegał rzeczywistych Izraelitów przez wiele lat przed każdą karą!

Cytat: Holocaust ("całopalenie") – termin pochodzący z kościelnej łaciny: słowo holocaustum jest adaptacją greckiego holókauston, rodzaj nijaki imiesłowu holókaustos ("spalony w całości"), od czasownika holo-kautóo ("spalam ofiarę w całości") - spolszczenie: Holokaust. Słowo holocaust (termin religijny) pierwotnie oznaczało tylko ofiarę całopalną... Jest synonimem pojęcia Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie, – transkrypcja angielska: Shoah), uważanego przez niektórych za stosowniejsze, gdyż nie odwołujące się do pozytywnego, religijnego znaczenia całopalenia. Wikipedia

Słowo syjonizm niemal każdemu kojarzy się z liczbą... 6 000 000 ofiar Holokaustu!

II zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e.

Mamy więc podwójną zagadkę, o której się nigdzie nie mówi. Mamy dwie olbrzymie rzezie na Żydach ale mówi się tylko o Holokauście.

Dlaczego nikt nigdy nie podaje przyczyny pierwszej rzezi Żydów w roku 70 w Jerozolimie?

Ewangelie dają nam odpowiedź. Tłum Żydów skazał Syna Bożego na śmierć i wołał do Piłata: krew Jego na nas i na dzieci nasze! A Chrystus wcześniej zapowiedział, że z świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu.

To  właśnie się wydarzyło podczas rzezi Rzymu w Jerozolimie.

Tymczasem Żydzi dzisiaj tylko mówią o Holokauście a o rzezi w Jerozolimie nigdy nie wspominają ani jednym słowem.

Przeczytajmy następujący werset!

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie.

Cóż jest owym miejscem świętym? Jerozolima - w szczególności wzgórze należące do Boga - Syjon. Od tego wzgórza ruch syjonistyczny wziął swoją nazwę. 

Co zalega miejsce święte?  - Dwa meczety oraz... synagoga szatana/nasienie węża - wielbiciele bluźnierczego Talmudu.

Czy to jest owa 'ohyda' czyni spustoszenie?

Zbrodnie towarzyszące powstaniu państwa Izrael są doskonale światu znane. Kłamstwa syjonistów wyzierają z każdej gazety, dziennika TV czy filmu nakręconego w pedofilskim Hollywoodzie opanowanym przez Żydów. Pornografia jest także w rękach syjonistów i sieje ona straszliwe spustoszenie a biała rasa ludzka jest na krawędzi samozniszczenia.

Wszystkie kraje rasy białej są pod okupacyjnymi rządami syjonistów i z pomocą imigracji Arabów wyniszczają rasę białą a Słowian w szczególności, realizując plan Kalergiego.

"Kto czyta, niech rozumie" - dlatego taka dosadna wskazówka Chrystusa, ponieważ nie wszyscy na ziemi zdają sobie sprawę z tych rzeczy, ponieważ media zachodnie są całkowicie kontrolowane przez szatana i syjonistów i blokują swobodny dostęp do takich informacji.

Wiemy także, że ONZ strzeże góry Hermon, która najprawdopodobniej stanowi bazę transportową pomiędzy niebem a ziemią, czyli są to tzw. gwiezdne wrota.

Ściana płaczu w Jerozolimie to nie fragment świątyni, ale rzymskiej twierdzy Antonia, która była odpowiedzialna za zniszczenie rzeczywistej świątyni Bożej w 70 roku n.e.

Góra Hermon (znaczy -Święta)

Góra ta jest portalem do przechodzenia z jednego wymiaru w drugi. Aniołowie wysyłani przez Boga na ziemię najprawdopodobniej robili to poprzez tzw. gwiezdne wrota, czyli górę Hermon.

Od 1981 izraelskie prawo uznaje część góry Hermon oraz Wzgórza Golan za część terytorium Izraela. Siły Obronne Izraela regularnie patrolują całą izraelską strefę góry. Na szczycie znajduje się strategiczny punkt obserwacyjny, umożliwiający monitorowanie syryjskiej i libańskiej działalności w regionie. Wikipedia.

Większość religii chrześcijaństwa nie wspomina o upadłych aniołach, które są ścisle kontrolowane przez Rzym.

Dalsze manipulacje biblijne

Często przytaczany fragment Biblii na poparcie obecnej sytuacji politycznej świata. Słowa te proroczo wypowiada Bóg do szatana.

Ezechiela 38:(8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. (9) Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą. (10) Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, (11) i powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram, (12) aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.

Rażące błędy interpretacyjne są oczywiste i udowodnione. Izrael to twór sztuczny w Kanaanie. Istnieje plan trzech wojen światowych - plan samego szatana - realizowany przez Watykan oraz Żydów masońskich, Iluminatów i Jezuitów. Jest to plan NWO. Oczywiście Izrael nie jest krajem uwolnionym od miecza, ale Izrael jest jednym z najbardziej uzbrojonych państw świata.

Powyższe wersety nie mówią o obecnym Izraelu, który jest uzbrojony od stóp do głów i mordujący dla przyjemności Palestyńczyków.

Izrael powstał z woli szatana a nie nie z woli Boga.

Sprawdź dowody - Plan trzech wojen światowych. Dlatego Izrael jest troskliwie protegowany przez satanistów, czyli Watykan, masonerię i cały świat polityczny.

Proroctwo Ezechiela o zjednoczeniu 12 pokoleń Izraela...

Jest tutaj mowa o rzeczywistym Izraelu  cielesnym, ponieważ Słowiaństwo jest rzeczywistym Izraelem.

Sprawdź ten link - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!  W tym proroctwie jest mowa o 1000 letnim Królestwie Bożym w Ziemi Obiecanej, w której żyją Izraelici wybrani przez samego Boga, nie za pomocą armii i mordów Palestyńczyków, oni, rzeczywiści Izraelici nie będą mieli broni, zamków, zaworów ani bram.

Będzie to lud spokojny, cichy, bezbronny, uczciwy i żyjący pod troskliwą opieką samego Isusa Chrystusa Króla Izraela, na wzór króla Dawida. Jest to całkowita odwrotność do obecnego sztucznego tworu w Kanaanie (Ziemi Obiecanej) czyli żydowskiego Izraela. Opis ataku szatana na Izrael nie ma szansy na wypełnienie się proroctw na dzisiejszych Żydach, uzbrojonych po zęby.

Obecny Izrael zamieszkujący Ziemię Obiecaną to lud bezbożny czyli wrogowie Boga, morderczy, kłamliwy, chciwy, mordujący Palestyńczyków, uwielbiający kłamstwo, przemoc, mord, grabieże i lichwę, nie będący Izraelem ale zlepkiem Chazarów i Edomitów, wielbiących mniej lub bardziej oficjalnie szatana.

Istnieją bardzo solidne dowody na to, że synagoga szatana wielbieni szatana. Media są pod ścisłą kontrolą syjonistów - z Hollywoodem włącznie - i one także wielbią szatana, w filmach, w prasie,TV gloryfikując wszelkie możliwe sposoby łamania prawa Bożego. W zamian wprowadzają oni w życie doktrynę lucyferiańską czyli odwrotności Przykazań Bożych i Prawa Bożego. Oczywiście rządy syjonistyczne w pełni popierają owe szatańskie pomysły i doktryny.

Cały system rządów światowych dążących do NWO to system szatański oparty na doktrynie Lucyfera z współczesnym Izraelem włącznie, który jest najważniejszą częścią szatańskiego NWO!

Wystarczy nieco poznać realia dzisiejszego świata politycznego, aby natychmiast połączyć ów czysty satanizm w jedną wielką organizację, dążącą do Globalizacji. Żydzi syjonistyczni a zwłaszcza rodzina Rothschild jest na szczycie tego satanizmu i ta rodzina wraz z Hitlerem jest twórcą współczesnego Izraela.

Skoro współczesny Izrael jest tego najważniejszą częścią szatańskich planów, jakże może być on Narodem Wybranym przez Boga?

Jak rzeczywisty Naród Wybrany otrzyma  Ziemię Obiecaną?

Zjednoczony przez Boga w cudowny sposób 12 pokoleniowy Izrael zostanie wprowadzony do Ziemi Obiecanej mocą samego Boga. Sam Bóg to zapowiedział i zaprzysiągł to na samego siebie! Szczegóły w artykule - Cudowne wybawienie ludu Bożego.

Doskonale wiemy, że fałszywy Izrael nie został wprowadzony do Ziemi Obiecanej przez Boga. Owa ziemia została podbita przez armię Izraela i zginęło w roku 1948 wiele tysięcy niewinnych ludzi. Po zdobyciu tej ziemi Izrael kontynuował i nadal kontynuuje morderczą politykę wobec Palestyńczyków mordując ich bez litości a syjonistyczne media to przez światem ukrywają.

W czasie dzisiejszym Ziemia Obiecana to ziemia mordu, przemocy, jaskrawej niesprawiedliwości, lichwy, masy burdeli i homoseksualizmu, a Tel Aviv - obecna stolica Izraela - jest... światową stolicą gejów!

Obiekty, jak Casino Boat w Eilat Casino w Jerychu, wydarzenia typu - stanowe loterie, coroczna parada homoseksualistów w Tel Aviv oraz domy publiczne w Jerozolimie, handel prostytutkami, czy tak powszechnie rozpowszechniona lichwa, (oczywiście surowo przez Biblię zabroniona) sugerują nam, że stosunek współczesnego Izraela do Boga i jego Prawa jest w rzeczywistości skrajnie wrogi.

Oni nie tylko nienawidzą Isusa Mesjasza ale także nienawidzą samego Boga oraz Jego 10 Przykazań i Jego Prawa.

Zamiłowanie do czarów, kabały i okultyzmu oraz częste uczestnictwo w czysto szatańskiej religii masonerii także świadczą wymownie o tym, że bogiem większości Żydów jest szatan, a nie Bóg. Nadal wielbi się skrycie Marduka, Baala, Astarte, Horusa, Dagona i wszystkie inne ohydy ziemi kananejskiej, aczkolwiek czyni się to w ukryciu.

Współczesny Judaizm nie jest religią Mojżesza ale czystym satanizmem, opartym na bluźnierczym Talmudzie i Kabale.

Współczesny Izrael nie jest narodem znanym z wielbienia Boga rzeczywistego Izraela!

Największą nienawiścią pałają syjoniści do Żydów będących uczniami Chrystusa oraz wszystkich... Chrześcijan.

Tzw. Żydzi nie są objęci żadnym przymierzem i z tej prostej przyczyny Bóg nie posyła do nich żadnych proroków z ponagleniami do zmiany trybu życia.

Władze Izraela nie chcą słyszeć o Bogu.

Prześladują one rzeczywistych Judejczyków i Lewitów, którzy posługują się Torą, czyli Pięcioksięgiem Mojżeszowym.

Analizując wersety biblijne możemy dojść do oczywistego wniosku.

Jeżeli  Żydzi nie są Narodem Wybranym, to który naród nim jest!?

Słowiaństwo jest Narodem Wybranym przez Boga - 10 pokoleniami Izraela

I Mojżeszowa 12:3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.

Powyższe słowa wyrzekł Bóg do Abrahama. Zwróćmy uwagę na końcowe zdanie. 'Ludy całej ziemi'. Bóg wyraźnie mówi o błogosławieństwie dla każdego mieszkańca całej ziemi.  Plan zbawienia świata obejmuje także wszystkie ludy świata.

Czyli każdy człowiek, który wyraża swoje poddaństwo Mesjaszowi odziedziczy obietnicę daną Abrahamowi przez samego Boga.

Apostoł Piotr potwierdził przeogromną winę faryzeuszy (Żydów) za śmierć Isusa. Niemniej Bóg w swej  litości i miłosierdziu poprzez Piotra i innych apostołów napominał Judejczyków przez następne 37 lat!  Dzięki niezwykłej miłości Boga do człowieka każdy Judejczyk miał szansę przebaczenia tego olbrzymiego grzechu - wystarczyło uwierzyć w Chrystusa, czyli Mesjasza. Nie uwierzono

W roku 70 n.e. nastąpiło drugie zburzenie Jerozolimy i świątyni. Żydzi muszą nawrócić się do Boga, uznać ofiarę Isusa, aby z niej skorzystać. Jeżeli tego nie czynią, nie mają żadnej szansy na zbawienie. A Słowo Boże tak mówi Słowianach w niewoli Chazarów i Edomitów:

Ezechiela 11:17-19 (17) Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. (18) A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, (19) wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,

Żydzi - syjoniści wykazują szczególną nienawiść do wszystkich Chrześcijan, głównie do Słowian i do Chrystusa.

Są oni ewidentnymi wrogami Boga oraz jego Królestwa Bożego.

Isus powiedział: "Błogosławieni pokój czyniący"

Słowa te definitywnie nie dotyczą ani syjonistów ani współczesnego Izraela. Trzecie wyzwolenie Żydów oraz odbudowa trzeciej świątyni Salomona nigdy w Biblii nie zostały proroczo zapowiedziane. Świątynia Salomona była w przeszłości budowana na wyraźne polecenie Boga. Po jej pierwszym zburzeniu w roku 586 p.n.e. Bóg rozkazał jej odbudowę.

Dzisiaj trwają wzmożone wysiłki w celu odbudowania owej świątyni, ale nie ma żadnej przesłanki ku temu, że jest to polecenie Boga i szans na odbudowę nie widać.

Posłuszeństwo wobec Prawa jest podstawą zbawienia

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Zbawienie należy jedynie do tych, którzy strzegą Przykazań Bożych i świadczą o Isusie. Zwróćmy uwagę na ten szczególny werset z Objawienia:

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Werset ten stawia sprawę bardzo jasno. Ludzie tak postępujący zostaną z ziemi całkowicie usunięci. Nie ma żadnej szansy na 'cudowną' zmianę serc takich niegodziwców, którzy nienawidzą Boga i wielbią martwe figury demonów.

Nowe Jeruzalem

Jednym z często powtarzanych wersetów na wsparcie tezy, że dzisiejszy Izrael jest Narodem Wybranym jest werset z Objawienia:

Objawienie 21:2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

Nowe Jeruzalem jest świątynią 144.000 braci Isusa, jego Oblubienicą. Dary duchowe to owoce posłuszeństwa wobec Prawa Bożego i rezultaty owego posłuszeństwa. To ofiary duchowe.

Wszelkie proroctwa ze Starego Testamentu zapowiadają duchową Oblubienicę Baranka, Nowe Jeruzalem a trzonem owego Jeruzalem są apostołowie oraz uczniowie Chrystusa wraz ze wszystkimi tymi, którzy tworzą ową świątynię będąc jej żywymi kamieniami.

Nowe Jeruzalem jest oparte na kamieniu węgielnym, którym jest Isus.

Współczesny syjonistyczny Izrael można podejrzewać o wszystko, tylko nie o służbę dla Chrystusa!

Powinniśmy się trzymać z daleka od jakiekolwiek polityki świata szatana. Każda organizacja ziemska jest niczym innym, jak tylko organizacją... szatańską - z syjonizmem włącznie. Dlatego bezbożny anty chrystusowy i antychrześcijański syjonizm jest pod szczególną protekcją Lucyfera oraz jest na jego żołdzie.

Syjoniści i masoni, zwani także Iluminatami to wielbiciele Lucyfera. Trzeba także pamiętać, że nie każdy Żyd jest syjonistą i nie każdy syjonista jest Żydem.

Syjoniści są najzagorzalszymi wrogami Chrystusa, Biblii i Prawdy.

Dochodzi do tego, że w niektórych krajach najmniejsza krytyka ruchu syjonistycznego jest karana prawnie, ale na każdego Chrześcijanina z Bogiem i Chrystusem włącznie można pluć do woli. W Polsce można się śmiać z Boga i Chrześcijan, ale nie wolno śmiać się ani z homoseksualistów, ani z syjonistów!

Jako chrześcijanie powinniśmy być politycznie zupełnie neutralni, nie stawać po niczyjej stronie w jakimkolwiek konflikcie, nie popierać żadnej szatańskiej polityki oraz uważać na to, co kontrolowane przez Szatana media mówią i reklamują.

Generalnie wygląda to tak. Jeżeli o czymś media głośno krzyczą, jest to szatańskie kłamstwo i trzeba się mieć na baczności.

W szczególności sprawdza się to w przypadku Covid-19!

Mas media i Watykan zawsze popierały fałszywy Izrael!

Każdy Chrześcijanin sympatyzujący czy współpracujący z wrogami Boga i Prawdy posiada poważne braki wiedzy Słowa Bożego, ponieważ Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że król Królestwa Bożego, Chrystus zmiecie z powierzchni ziemi wszystkie siły militarne i polityczne przeciwników jego królestwa, włączając w to syjonistów, którzy są jego najzacieklejszymi wrogami.

Jan Paweł II przeprowadzał 'dialog' z 'braćmi' w Bogu. Pozycja papieża w tej kwestii była wtedy całkowicie niezrozumiała. Zacytujmy jedną z jego wypowiedzi:

"Zła i i niesprawiedliwa interpretacja NT odnośnie Żydów i ich domniemanej winy Chrystusa śmierci."

"Domniemana" wina?

Talmud w Sanhedrynie 43a przyznaje, że żydowscy przywódcy spowodowali śmierć Chrystusa. Talmud 43a celebruje Chrystusa egzekucję.

Historyczny katolicyzm zawsze wierzył w "domniemaną winę" judaistycznych przywódców w zabójstwie Chrystusa oraz zabójstw proroków, oraz w to, że żydowscy przywódcy byli przeciwnikami wszystkich ludzi. Najwyraźniej papież nie znał dobrze Słowa Bożego oraz reprezentował swą postawą Antychrysta.

Talmudyzm jest zdecydowanie anty chrześcijański i pała wręcz chorobliwą nienawiścią do Kościoła Katolickiego oraz całego chrześcijaństwa.

Jan Paweł II był dobrze zorientowany w morderczych czasach Polski powojennej, w których Żydzi odgrywali główną rolę. Nazwiska takich morderców, zbrodniarzy i katów, jak Berman, Minc a także Różański były mu niewątpliwie dobrze znane.

Jednak Jan Paweł II zachowywał w tych sprawach całkowite milczenie o wymordowanych tuż po wojnie niemal 1 miliona Polaków, Chrześcijan zamordowanych we własnym kraju.

Milczenie papieża Polaka w tej kwestii było wręcz ogłuszające!

Posunął się on tak daleko, że krzyże wzniesione w Oświęcimiu przez polskich katolików polecił on usunąć z powodu protestów rabinów, a niektórych katolików aresztowano i osadzono w więzieniach za próby odmowy wykonania tego polecenia. Nic dziwnego, że pro syjonistyczne media i władze tak uwielbiały Jana Pawła II!

Światem rządzi szatan zwodzący całą ziemię. Jest oczywiste, że wszystkie władze z Izraelem włącznie służą szatanowi.

Wersety cytowane na poparcie współczesnego Izraela

Izajasza 49:19 Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają.

Dlatego Izrael stale poszerza swoje granice.  Ten akurat werset potwierdza Słowian jako Naród Wybrany. Słowianie są narodem dużym, znacznie większym niż całe żydostwo świata.

Jako odpowiedź biblijną na żydowską interpretację mamy tekst z Rodzaju.

Rodzaju 15:(18) W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat: 19 Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, 20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, 21 I Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.

Prosta mapa wskazuje na ten obszar, który może być jeszcze większy, jeżeli tego Bóg będzie dla Słowian potrzebował.

Nie zapominajmy, że większość tych ziem to niezamieszkane pustynie, które w Ziemi Obiecanej zakwitną jak raj na ziemi! Ten teren może z łatwością pomieścić ponad 100 mln ludzi.

Poniżej wersety pozornie wyjaśniające władzę syjonistów nad państwami.

Izajasza 49:23 Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że Ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. 24 Czy można odebrać mocarzowi łup albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? 25 Tak mówi Pan: I jeńcy mocarza zostaną odbici, i łup wymknie się tyranowi, gdyż Ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i Ja wybawię twoich synów.

Te wersety 'usprawiedliwiają' według Żydów Rewolucję Październikową w Rosji, która nie chciała się poddać władzy żydowskich komunistów. W rewolucji komuniści żydowscy wymordowali 66 mln Słowian rosyjskich.

Bardzo perfidne manipulowanie wersetami biblijnymi, aby dalej udowadniać to, że Izrael powstał z woli Boga. W podtekście podaje się, że i króli także, czyli że pokonani przez Żydów królowie i królowe ziemi europejskiej z woli Boga umiejscowili Izrael w Ziemi Obiecanej.

Oto rzekome proroctwa biblijne przyczyny dominacji władz syjonistycznych nad całym światem!

Biblia także zapowiada MASOWE ZWIEDZENIE! Dowód!

Objawienie 12:9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Masowa dezinformacja w niemal wszystkich aspektach naszego życia to dzieło szatana oraz dowód na jego istnienie. Ja jestem okłamywany, ty i miliardy ludzi na świecie.

Czerwoną wisienką na szczycie tego tortu szatańskich kłamstw jest kłamstwo uznające współczesny Izrael jako Naród Wybrany przez... boga tego kłamliwego świata - szatana.

Główna cecha Narodu Wybranego, określona przez Boga

Ową cechą jest skrajne bałwochwalstwo.

Ezechiela 37: (21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela. (22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem. (24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (BM)

Sprawdź także Ezechiela 20:39, Ezechiela 36:24, 25. Kraje Słowian to kraje najbardziej uwikłane w skrajne bałwochwalstwo. Polacy są katolickimi bałwochwalcami a prawosławie także słynie ze skrajnego bałwochwalstwa. Słowianie zostali ukarani m.in. za bałwochwalstwo i nadal w bałwochwalstwie trwają, co Bóg zapowiedział w kilku swych proroctwach.

Sprawdź kilka z nich. Dobra Nowina - wersety.

Rocznica 70-ciu lat w 2018 - błędna interpretacja proroctwa Jeremiasza

70 rocznica powstania fałszywego Izraela w Ziemi Obiecanej nie ma absolutnie żadnych biblijnych cech.

70 lat nawiązuje do okresu niewoli Judy w Babilonie, o którym mówi proroctwo Jeremiasza.

Jeremiasza 25:(9) Oto Ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy - mówi Pan - i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców, i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie, i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. (10) I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. (11) I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat. (BM)

Okres niewoli Judy w Babilonie nie ma niczego wspólnego z okresem 70 lat istnienia Izraela w Ziemi Obiecanej. Nie ma żadnych wspólnych cech okresu istnienia współczesnego Izraela z niewolą starożytnych Judejczyków.

Jest to zupełnie błędne porównanie.

Podsumowanie

Mamy wiele niezwykle ważnych argumentów biblijnych, które całkowicie negują jakąkolwiek możliwość, że współczesny Izrael jest wypełnieniem się biblijnych proroctw.


Powrót na stronę główną