Kierownictwo Ducha Bożego

Ostatnie uaktualnienie: 28 Maja 2016

 


 

Większość przywódców religijnych twierdzi, że kieruje nimi Duch Boży. Podporządkowanie Duchowi w takim przypadku oznacza podporządkowanie się przywódcom religijnym!

Ale... przewodnicy powinni być sługami trzody, a nie naszymi panami i władcami.

W tym pojęciu następuje oczywisty konflikt - kto powinien być komu posłuszny. Czy Biblia nakazuje nam posłuszeństwo wobec przywódców religijnych? Poza listami Pawła nigdzie o tym w Biblii nie ma.

Bardzo interesująca jest wypowiedź Isusa o słuchaniu Jego głosu i przynależności do Jego owczarni. Jana 10:27.  Inna interesująca kwestia - Chrystus nie zakładał żadnej religii - nakazywał jedynie posłuszeństwo wobec Boga. Nauczał nas, aby słuchać Jego Słowa.

Większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest ponowne narodzenie się. Większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że ponowne narodzenie oraz posłuszeństwo wobec Duchanajważniejsze do zbawienia.

Ogólnie religie pomijają ten temat, sugerując nam, że ponowne narodzenie nie jest istotne i można je sobie pominąć.

Jana 3:3. ...jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

Szatan doskonale rozumie i docenia ten termin. Używa ponownego narodzenia się do swoich ciemnych celów. W jaki sposób to wszystko działa? Jakie to ma znaczenie? Dlaczego tak niewiele się o tym wiemy?

Posłuszeństwo wobec Boga

Niewiele religii o tym mówi, ponieważ fałszywym religiom nie zależy na twoim zbawieniu. Żądają one posłuszeństwa wobec siebie. Posiadając kontakt z Bogiem nie potrzebujesz przywódców religijnych, ponieważ Bóg może cię prowadzić swoim Duchem.

On stworzył wszystkie istoty żywe w taki sposób, aby czerpiąc z jego Ducha prosperowały i rozwijały się. Dotyczy to ludzi i stworzeń anielskich.

Funkcjonuje to w taki mniej więcej sposób.

Wiemy, że rozmowa z Bogiem jest modlitwą. Niewielu docenia modlitwę jako formę kontaktu, a szatan zaciekle zwalcza wszelkie próby połączenia człowieka z Bogiem. W tym celu wymyśla się wyuczone na pamięć modlitwy - najlepiej nie do Boga, ale do Marii czy innych 'świętych' osób, aby kontakt z Nim oraz Jego wyraźna pomoc - widoczna jako rezultat takich kontaktów - nigdy nie miały miejsca.

Bóg zapowiedział wyraźnie, że wpisze swoje Prawo w serca ludzkie. Trzeba jednak o to Go prosić w modlitwach. Rezultatem jest wyostrzające się sumienie - czyli rezultat funkcjonującego w naszych umysłach Prawa Bożego.

Im częstszy kontakt w postaci modlitw, tym częstsza i bardziej wyraźna pomoc Ducha Bożego.

Pomoc Ducha Bożego ta objawia się głębszym zrozumieniem tekstów Biblii oraz zachowaniem się, które wyraźnie wskazuje na posłuszeństwo wobec Przykazań.

Bóg działa Duchem

Celem Boga jest harmonijna współpraca wszystkich Jego stworzeń w wykonywaniu Jego niezwykłych dzieł. Polega to na tym, ze Jego stworzenia, posłuszne Jego Prawu posiadają duchowe połączenie z Jego Duchem. Duch instruuje je o dalszych planach Boga i dalszych celach.

Isus Chrystus jest wspaniałym przykładem doskonałego połączenia z Ojcem za pomocą Ducha. To Chrystus stwarzał, pouczany Duchem, cały Wszechświat. Był On w posłuszeństwie wobec Ojca doskonały, aż do śmierci krzyżowej. Rola wszystkich stworzeń Bożych jest identyczna. Tak ludzi jak i aniołów.

Posłuszeństwo wobec Prawa i uległość wobec Ducha. Jesteśmy tak stworzeni, że uległość wobec Ducha jest dla nas celem życia i największą przyjemnością.

Nie oznacza to, że jesteśmy ściśle kontrolowanymi robotami, ponieważ mamy otwarte pole do prywatnych upodobań czy przyjemności, zgodnych z Jego wolą i Prawem, które chroni nas wszystkich.

Mówiąc inaczej, Bóg będzie nadal stwarzał i posłuszne Mu stworzenia będą brały udział w Jego nowych aktach stwarzania. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Na resztę brakuje nam wyobraźni. Życie to nie tylko jedzenie, nudna praca, spanie, płodzenie potomstwa i go wychowywanie.

Aby uzyskać szczęście i radość z życia trzeba się podporządkować Bogu. Beż Jego porządku i Prawa nic nie może funkcjonować w prawidłowy i zaplanowany przez Boga sposób.

Bunt przeciwko Bogu oznacza odcięcie pomocy Jego Ducha.

Jaskrawym kontrastem są demony oraz szatan i upadłe anioły. Istoty pozbawione kontaktu duchowego ze Stwórcą wynaturzają się. Zatracają zdolności twórcze. Następuje stopniowe cofanie się w rozwoju - widoczne u wszystkich, którzy odrzucają przewodnictwo  Boga oraz Jego Prawa.

W przypadku szatana - utracił on całkowicie zdolności kreatywne i jedyną jego bronią jest kopiowanie oraz odwracanie wszelkich Bożych praw.

Z uporem powtarza on stare, wyświechtanie kłamstwa o Bogu, negują Jego mądrość, a zwłaszcza Jego miłość do rodzaju ludzkiego - także atakując ludzi posłusznych Bogu, jakim był Hiob.

Szatan - posiadając olbrzymią ilość czasu - nie był w stanie utworzyć sprawiedliwego systemu rządów na ziemi. Jego rządy, oraz jego sług to pasmo śmierci, łez i skrajnej niedoli całego rodzaju ludzkiego. Nic nowego nie wymyślił w ciągu wielu tysięcy lat.

Słudzy szatana są jemu podobni i charakteryzują ich identyczne cechy, które posiada ich... 'bóg'.

Widoczna więc jest wyraźna różnica pomiędzy istotami otrzymującymi pomoc Ducha Bożego, a istotami zupełnie pozbawionymi owej mądrości i pomocy Boga.

Co jest jeszcze ważne - szatan zawsze kopiuje Boga. Dlatego jego religia - New Age zawiera niemal wszystkie elementy połączenia duchowego człowieka ze Stwórcą, ale nie jest to żadne rzeczywiste połączenie, ale parodia, ponieważ owo rzeczywiste połączenie to albo  opętanie, albo rozmowa z niewidzialnym duchem, czy też demonem. Otrzymuje się albo werbalne wskazówki albo jest się całkowicie opętanym.

Większość z Chrześcijan niewiele wie o połączeniu duchowym z Bogiem, ponieważ religie ukrywają owo połączenie przed nami z polecenia szatana, który stara się owo połączenie zakłócić i przerwać.

Jana 14:(12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Bycie naśladowcą Isusa oznacza miłowanie Go, co jest równoznaczne z przestrzeganiem Jego przykazań - nie pastorów czy innych zawodowych 'sług' Boga. Isus Chrystus był i jest mistrzem w używaniu Ducha Bożego czyli Prawdy. Czyli naśladownictwo Chrystusa to nie tylko dokonywanie Jego uczynków, ale używanie mocy Ducha Bożego. Oczywiście z całkowitej harmonii z planem Bożym i jego Prawem.

Jest coś zupełnie innego niż efekty medytacji New Age!

Czym jest ponowne narodzenie się?

Jest to po prostu wkroczenie na wąską ścieżkę Prawdy - przyjęcie osobistego zaproszenia Isusa Chrystusa do Jego Królestwa Bożego. Sprawy Królestwa stały się dla nas priorytetem numer jeden i rozpoczęliśmy wędrówkę na wąskiej drodze ku zbawieniu w Królestwie Bożym i jesteśmy posłuszni Duchowi Bożemu.

Jest to deklaracja posłuszeństwa wobec Prawa Bożego, Ducha Bożego, uznanie ofiary Isusa oraz dążenie do Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.

Szczegóły ponownego narodzenia się są opisane w linkach - Jak dostąpić zbawienia?.

Czyli zbawieni możemy być jedynie na podstawie indywidualnego i osobistego przymierza z Bogiem. Owo przymierze jest aktem ponownego narodzenia się duchowego aczkolwiek nie jest ono żadnym rytuałem. Trzeba poddać się woli Boga i rozpocząć kroczenie wąską ścieżką prowadzącą nas do zbawienia. Naszym prawem staje się Prawo Boże i robimy wszystko, aby owego Prawa nie łamać. Łamanie Prawa Biblia nazywa grzechem.

Nasze przymierze osobiste z Bogiem już zostało zawarte. Co dalej?

Duch Boży prowadzi nas do Królestwa Bożego

Bóg zna nasze myśli, zamiary, sposoby rozumowania i wiele innych czynników naszego życia. Wszystko w naszym życiu dzieje się za wiedzą Boga i na tej podstawie Bóg - znając nasze serca - otwiera drogę ku zbawieniu.

Kiedy ktoś modli się do Boga, prosząc Go o pomoc w tym świecie zła o wyjaśnienie o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, wtedy Bóg wysyła swego Ducha, który otwiera nam oczy na Prawdę.

Duch nie rozmawia z nami ale otwiera nam oczy. Owa różnica jest bardzo ważna.

Często Duch ten kieruje danego człowieka do Biblii czy też do religii, które pomimo wielu braków są w stanie zaspokoić wiele podstawowych potrzeb duchowych poszukiwacza  Boga i Prawdy.

Zrozumienie Pisma jest więc widomą oznaką ingerencji Chrystusa oraz Ducha Bożego w nasze życie - zaproszeniem do Królestwa Bożego. Jest to niezwykły przywilej. Owo zrozumienie jest widoczne tylko i wyłącznie w naszym zachowaniu się.

"Po tym was poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali."

Rzeczywistym i jedynym naśladowcą Chrystusa jest ten, kto wypełnia owo przykazanie. Zwykle przeciętna rozmowa z ludźmi niewierzącymi - na jakikolwiek temat - jest całkowicie normalna. Ale wystarczy powiedzieć jedno słowo - Chrystus lub Bóg, aby natychmiast zorientować się, że ludzie ci mają oczy zamknięte na Prawdę. Nagle ich wzrok staje się szklany, wyraz twarzy wykazuje poważny niepokój i konsternację. Jakakolwiek dalsza rozmowa na temat Prawdy jest praktycznie niemożliwa.

Z mojego doświadczenia... .

Już od dziecka wykazywałem wyraźnie zainteresowanie Biblią i sprawami duchowymi. W roku 1974 zapukali do moich drzwi Świadkowie Jehowy, najprawdopodobniej kierowani Duchem Bożym. Gdyby był w pobliżu zbór innej denominacji, Zielonoświątkowcy czy Baptyści, być może spotkalibyśmy się właśnie z nimi.

Rozpoczęło się studium biblijne - rozpoczęliśmy proces zapoznawania się ze Słowem Bożym. Bóg wysłał nas na podstawowe przeszkolenie biblijne. Rezultatem było poznanie częściowe Biblii. Po naszym chrzcie Bóg używał nas w w identyczny sposób.

Potem nastąpił okres wielkiej próby - okres który następuje u niemal wszystkich Chrześcijan.

Z czasem, przy bardziej dogłębnym poznawaniu Prawdy biblijnej wielu Chrześcijan zaczyna jednak zauważać wiele nieprawidłowości w religiach, do których należy.

W tym właśnie momencie następuje kolejny, bardzo ważny etap w życiu Chrześcijanina.

Bez względu na to, w jakiej jesteś religii - jaka będzie twoja postawa wobec Boga i Prawdy w przypadku częstego i jaskrawego łamania Prawa Bożego przez religię, do której należysz?

Jaka postawę przyjmiesz w obliczu wyraźnie fałszywych doktryn?

Czy będziesz grzeszył świadomie łamiąc Prawo ulegając naciskom przywódców religijnych oraz kłamał na ich polecenie?

Wielu Chrześcijan prześladuje ten poważny problem. Wielu rozmawia z innymi Chrześcijanami i razem rozważają owe niepokojące ich sumienia problemy. Jest to zjawisko bardzo pozytywne. Poręczne są pierwsze trzy rozdziały Objawienia, w których mamy listy do siedmiu zborów i tylko jeden z nich jest niemal doskonały. Warto zapoznać się z opinią Chrystusa na ich temat!

Większość niestety wybiera raczej posłuszeństwo wobec ludzi usprawiedliwiając to tym, że ludzie ci są odpowiedzialni za swoje i nasze błędy i będą oni z owych błędów rozliczeni przez Boga. (Inni nie robią niczego z czystego strachu przez ludźmi.)

Przywódcy religijni rzeczywiście będą z tego rozliczani, ale ty będziesz rozliczony także. Być może nie oznacza to śmierci z ręki Boga, ale nie oznacza to komfortowej sytuacji przed Bogiem.

Fałszywa reguła - raz zbawiony, zbawiony na zawsze - jest kłamstwem.

"Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony."

Innym kłamstwem jest zbawienie tylko przez łaskę. Doktryna oparta na listach Pawła. Owszem, jesteśmy zbawieni przez wiarę łaską Zbawiciela, co znaczy, że nasze grzechy przed przystaniem do trzody Bożej zostały bezpowrotnie zniszczone mocą krwi Baranka.

Jedynie nowe grzechy będą rozważane przez Boga:

Rozmyślne grzeszenie jest to świadomie trwanie w stanie grzechu. Bałwochwalstwo w KRK - noszenie różańca czy obrazy 'święte' w domu, cudzołożne małżeństwo, alkoholizm, kradzieże, notoryczne kłamstwa - są to przykłady rozmyślnego trwania w grzechu.

W naszym przypadku wielkość i ilość błędów organizacji Świadków Jehowy - zwłaszcza fakt nieuznawania zwierzchnictwa Chrystusa oraz roli Isusa jako Zbawiciela, nie pozwoliła nam na dalsze utożsamianie się z ową organizacją.

W roku 1995 odeszliśmy z tej organizacji z powodu wielu rażących błędów doktrynalnych.

Został wyeliminowany samozwańczy pośrednik z pomiędzy nami a Bogiem -  Towarzystwo Strażnica.

Stając się ponownie narodzonymi Chrześcijanami, czy raczej naśladowcami Chrystusa, staliśmy się owcami Jego trzody, prowadzonymi przez Jego samego - za pomocą Ducha Bożego.

W momencie ponownego narodzenia Bóg zamienia nasze nieczułe serca na serca znacznie wrażliwsze, jak to zapowiedział nam prorok Ezechiel.

Ezechiela 11:19 Wtedy dam im serce nowe, i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste.

Odchodząc od ŚJ uzyskaliśmy całkowitą wolność według biblijnej zasady - ..."poznacie Prawdę a ona was wyswobodzi." Jana 8:32. Staliśmy się rzeczywistymi owcami Jego owczarni. Słuchamy tylko Jego głosu - czyli Jego Słowa, słowa Jego Ojca a On zaopatruje nas w pożywienie duchowe!

Inne organizacje religijne posiadają podobne problemy i wnikliwe studium Biblii pozwala nam na dostrzeżenie różnicy pomiędzy Biblią, a doktrynami innych religii.

Bezpośrednią przyczyną otwarcia mojego umysłu było stałe czytanie Biblii na każdym zebraniu. Zamiast słuchać znanych już na pamięć materiałów Strażnicy, przez wiele ostatnich miesięcy w tej organizacji czytałem podczas zebrań Biblię, nie zwracając uwagi na to, co działo się wokół mnie. Dzisiaj widzę wyraźnie, że owo czytanie osobiste było poważnym krokiem ku dalszemu poznaniu Prawdy... tym razem biblijnej, w odróżnieniu od dogmatów religijnych.

Religia jest jedynie etapem przejściowym dla wielu

Wszelkie potępienia członków innej religii, ich osąd, nazywanie Filistynami czy inne niewybredne epitety są w oczach przykazania miłości do bliźniego co najmniej niewłaściwe. W każdej nominacji chrześcijańskiej są osoby, którym wcześniej czy później Duch otworzy oczy na nieskażoną Prawdę biblijną.

Prawdziwy Chrześcijanin nie będzie potępiał członków innych religii. Wielu ponownie narodzonych Chrześcijan zaczyna używać innego terminu, rzadko dotychczas używanego.

Nazywają się - naśladowcami Chrystusa. Chrześcijaństwo to religie, a naśladowcy Isusa Chrystusa często nie należą do żadnych religii.

Religia jest sidłem. Chrześcijanin to członek religii chrześcijańskiej. Naśladowca Chrystusa to zupełnie inny rodzaj osoby.

Zbawiciel zna nasze serca i doskonale orientuje się, gdzie nas posyłać. Wbrew pozorom On kontroluje wszystko. Wie On także, gdzie jest Jego lud i w odpowiednim czasie posyła On Duchem odpowiednich ludzi z odpowiednimi posługami. W skrajnych przypadkach otwarcie oczu  przez Ducha na Prawdę odbędzie się to dopiero podczas Wielkiego Ucisku. (Zobacz - Dokąd zmierza Chrześcijaństwo?)Czyli nie nam osądzać innych na podstawie ich obecnych wierzeń. Ten przywilej posiada jedynie nasz Zbawiciel.

Oczywiście Biblia wręcz nakazuje napiętnowanie - czasami publiczne - złodziei, cudzołożników pijaków i kłamców pośród Chrześcijan, którzy pozują na sług Bożych. To jest przykazaniem Chrystusa, abyśmy upominali takich. "Jeżeli cię nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik" Jednak osąd co do zbawienia nie należy do nas ale należy wyłącznie do Boga.

Droga życia - droga ku Królestwu Bożemu.

Droga życiu - jest to bezpośredni kontakt z Isusem, polegający on na modlitwie, czyli rozmowie z Bogiem oraz wnikliwym badaniu Biblii. Wielu z na nie zdaje sobie sprawy z wagi modlitw, ale słowa Chrystusa kładą wielki nacisk nie tylko na potrzebę modlitw, ale także na prosty fakt, że owe modlitwy są wysłuchiwane. Nie oznacza to, że są one zawsze i natychmiast spełniane.

Modlitwa "Ojcze Nasz" jest wzorem podstawowej modlitwy, ale znając ów wzór, pouczani przez Isusa będziemy się modlić, czyli rozmawiać z Bogiem o wszystkim, co nas dręczy oraz będziemy mówić Mu o naszych potrzebach, głównie duchowych.

I tutaj jest główna część, która interesuje nas najbardziej. Biblia obiecuje, że Bóg wysłuchuje modlitwy związane z Jego planami, czyli z Jego Królestwem.

Kroczenie ścieżką Prawdy ku Królestwu polega na naszych prośbach o dalsze zrozumienie Biblii oraz próśb o wytrwałość w zastosowaniu w życiu tego, czego się uczymy. Na takie prośby Bóg zsyła nam swego Ducha, który nas umacnia oraz ujawnia nam głębsze prawdy z Biblii.

Istnieją jednak wielkie przeszkody.

Owym czynnikiem hamującym jesteśmy my sami. Hamulcem jest nasze świadome grzeszne postępowanie.

Czyli prosimy Ducha nie tylko o zrozumienie, ale także musimy karmić się codziennie Słowem Bożym.

Wbrew pozorom, im więcej tego Słowa spożywamy, tym głębsze Prawdy Boże poznajemy i owo Słowo wprawia nas nieustannie w czyste zdumienie, ponieważ ukazuje nam ono coraz wyraźniej niezwykłą mądrość, wielkość i dobroć Boga.

(Znacznie więcej w artykule - Niezwykła mądrość Boga.)

Wnikam w Słowo Boże od ponad 30 lat i często dostrzegam, jak jest to ważne i prawdziwe. Niezwykłość pewnych wersetów biblijnych jest wręcz onieśmielająca.

Poznając w ten sposób Boga jeszcze bardziej doceniamy Jego mądrość, boskość, władzę oraz Jego miłosierny plan zbawienia ludzkości od przekleństwa grzechu i śmierci - czyli rezultatu grzechu. To nas z kolei dopinguje do dalszej pracy nad sobą.

Prosząc Boga o jego Ducha oraz poddając się Jego kierownictwu podążamy wprost ku doskonałości.

Wszystko polega na chęci podporządkowania się mocy Ducha Bożego. Właściwa postawa jest oparta na wiedzy Słowa Bożego, wsparta mocą Ducha, który wspomaga nas w czynieniu dobra czyli wypełniania Bożych Przykazań. oraz ku pogłębianiu wiedzy o Bogu i jego Królestwie.

Jeżeli zaniedbujemy nasz pokarm duchowy - czytanie Słów Boga, ulegamy coraz większym pokusom, i upadamy w grzech. W takim przypadku Duch nas opuszcza i zaczynamy się cofać na naszej drodze ku zbawieniu. Nasz oskarżyciel - szatan chce za wszelką cenę zmusić nas do odwrotu wzmacniając swe ataki.

Oto doskonała biblijna droga do zbawienia. Nie każdy ją znajdzie, nie każdy znalazłszy ją w niej wytrwa. Bóg w ten sposób wybiera dla siebie zbór Boży oraz Oblubienicę z wielkiej masy ludzi, którzy pragną być zbawieni, .

Dokonawszy wyboru, czyli drogi życia, mamy wielkie szanse nie tylko na zbawienie, ale także na czynienie jeszcze większych dzieł, jakich dokonywał nasz Zbawiciel! Nasz Stwórca przystąpi do dalszego stwarzania! Wielce podniecająca perspektywa, niemożliwa do wyobrażenia.

Droga śmierci - pod 'opieką' szatana

Nasz kontakt z Bogiem jest głównym celem wroga ludzkości - szatana. Szatan dąży do zniszczenia rodzaju ludzkiego i zastawia pułapki, których celem jest przechwycenie naszych wysiłków i dążeń do Królestwa Bożego.

Jedną z takich pułapek jest kontrakt z szatanem oraz demonami - czyli formalna akceptacja szatana jako boga. Polega to na podpisaniu (najczęściej) krwią  cyrografu czyli kontraktu, który jest także ważny w oczach Boga! W zamian za Boga szatan podsyła nam demona, z którym człowiek utrzymuje kontakt i w ten sposób człowiek otrzymuje od demonów dalsze wskazówki, 'natchnienie', użyteczne informacje, które pomagają gromadzeniu bogactw, uzyskiwania władzy i sławy.

Człowiek służący szatanowi wypełnia jego polecenia, czyli staje się współuczestnikiem jego zbrodni.

Zbrodni tych jest wiele: dwie wojny światowe, Holokaust, Hiroszima i wiele innych ohydnych okresów z historii. Z tej także przyczyny przez takich właśnie ludzi świat stopniowo stacza ku przepaści ekonomicznej a także przepaści moralnej i duchowej. Część tych ludzi nie zdaje sobie sprawy nad ogromem zła, jakiego ludzie oddani szatanowi popełniają krzywdząc całą ludzkość.

Kontakt duchowy to także wpływy doktryn New Age, oraz wszelkie, mniej lub bardziej magiczne dzieła i pomoce w osiągnięciu pełnego połączenia duchowego z demonami. Metoda Silvy, wychodzenie z ciała, (OOBE) postrzeganie poza zmysłowe, czary, ofiary - często z dzieci czy wiele innych środków na ścisłą współpracę z demonami. Szatan obiecuje także życie wieczne - obietnica, której nawet on sam nie posiada.

Droga oświecenia New Age czyli przebudzenie' duchowe - jedności z tzw. matką ziemią czy innymi artefaktami starożytności - jest kłamliwą grą, której ultymatywnym celem jest więź duchowa z demonami oraz ich kierownictwo. W zamian za połączenie z Bogiem szatan daje nam duchowe połączenie ze sobą, czyli z kłamstwem i fałszem, które ultymatywnie prowadzą do śmierci.

Wszystko to dzieje się w imię uniwersalnej wszechświatowej miłości, która z rzeczywistą miłością nie ma niczego wspólnego. Owa szatańska miłość oraz pomoc jest oglądana przez masy na ekranach TV, które cechuje odwrotność miłości, czyli nienawiść.

W ten sposób Szatan imituje Bożą więź duchową pomiędzy Stwórcą a człowiekiem. Skrajnym przypadkiem takiej symbiozy jest opętanie.

W jaki sposób Duch nami kieruje?

Istnieje wiele teorii na ten temat. Wielu twierdzi że posiadają dzisiaj dary Ducha. Inni twierdzą, że Bóg czy Jezus (Isus) powiedział im to czy tamto.

Informacje o nadprzyrodzonych darach Ducha Bożego występuje ona jedynie w listach Pawła oraz Dziejach Apostolskich Łukasza.  Co jest wielce niepokojące - informacje Pawła i Łukasza są  zupełnie sprzeczne ze sobą. Jeden z tych pisarzy definitywnie błądzi.

Odnośnie proroctwa Joela, które mówi nam o wylaniu Ducha Bożego, Powinniśmy się spodziewać wielkiego ucisku pod władzą tzw. Człowieka Bezprawia. Zdążamy wprost ku takich czasom i trwa  wojna szatańskiego świata przeciwko Bogu, Jego Synowi oraz wszystkich ludzi, którzy Mu służą. W tym czasie najprawdopodobniej wielu z nas będzie wypełniało owo proroctwo Joela.

Zwycięzcą w Wielkim Ucisku będzie Wielka Rzesza, którą wyprowadzi z ucisku sam Chrystus. Prawda będzie przez krótki okres powalona na ziemię.

Głos wewnętrzny!!!

Wielu ludzi twierdzi, że rozmawia z Bogiem a Bóg im... odpowiada!. Uważają oni, że słyszą głos wewnątrz, który dosłownie mówi im - co i jak mają robić. Część takich ludzi utożsamia ów głos z głosem Ducha Bożego.

Takie zrozumienie tego zjawiska jest bardzo niebezpieczne!

Wielu z nas często słyszy wyraźnie głos w naszym umyśle. Zjawisko to jest także określane - drugim 'ja". Zbyt intensywne przysłuchiwanie się owym podszeptom może doprowadzić do rzeczywistych rozmów.

Zadajmy sobie proste pytanie? Rozmów z kim? Kto jest naszym rozmówcą? Czy odpowiedzi owego rozmówcy są logiczne, mądre oraz zgodne z Ewangelią?

Niestety są to podszepty niewidzialnych sił duchowych, które mogą mieć na nas poważny wpływ, jeżeli będziemy wyraźnie wyciągać ku nim nasze ręce. Są to podszepty demonów. Rzekome rozmowy z Bogiem stają się realnymi rozmowami z demonami.

Identyczne rozmowy odbywają się u adeptów satanizmu oraz różnych guru New Age. (Przykład: Dawid Icke.) Ludzie ci otwarcie przyznają kierownictwo 'przyjaznych' niewidzialnych stworzeń duchowych - aniołów czy też gości z innych wymiarów. Sprawdź drugą połowę artykułu - Czary i magia.

Aniołów? Tak! Tych upadłych!

Znanym przykładem takich 'pouczeń' duchowych jest książka Neale'a Walscha - "Rozmowy z Bogiem." Książka ta jest zdecydowanie sprzeczna z wieloma naukami Biblii, co jest wystarczającym dowodem na to, że jesteśmy wprowadzani w błąd przez siły demoniczne.

Będąc ponownie narodzonymi Chrześcijanami jesteśmy szczególnie cennym celem demonów i dlatego prosimy Boga - ..." i nie wódź nas na pokuszenie..." - czyli nie pozwalaj Boże, aby owe istoty zbytnio nas prześladowały.

Podszepty demonów to źródło największych naszych pokus. Wielkie niebezpieczeństwo, które trzeba dokładnie przeanalizować.

Jest to niezwykle sprytny sposób szatana na spowodowanie iluzji kierowania nami przez samego Ducha Bożego.

Jest jeszcze inny opis tego fenomenu - tzw. kierowanie się swoim sercem.

Wielu uważa, że jest to po prostu kierownictwo naszego serca i niemal cały świat krzyczy w mediach - kieruj się we wszystkim głosem swego serca!  Wielki błąd! Biblia wielokrotnie ostrzega nas przed naszym sercem.

Jeremiasz (17:9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?

Serce nasze - ośrodek naszej moralności jest celem najbardziej zaciekłych ataków szatana.

Znana reklama mówi „Bądź sobą! Pij Pepsi!” i niestety naiwna młodzież nie widzi, że jest to zwykła manipulacja. Jeśli naprawdę miałbyś być sobą to musiałbyś TY decydować ,co masz pić - bez potrzeby reklamy. :-) Szatan jednym końcem ust mówi - słuchaj swego serca - drugim uzupełnia: Bądź sobą, ale rób, co ja ci każę.

"Bóg mi powiedział".

Wiele tekstów w wielu publikacjach zaczyna się właśnie w taki sposób! Jest to wielce niebezpieczna droga prowadząca wprost do tytułu fałszywego proroka.

Jeżeli ulegasz tego typu podszeptom, natychmiast przestań ich słuchać!

Bezpośrednie rozmowy z Duchem Bożym zdarzały się jedynie w czasach apostołów i dary Ducha w takiej formie definitywnie zanikły.. Obecnie Duch Boży pobudza nas do określonych działań i czynów, ale Duch nie posługuje się obecnie żadnym głosem czy wizją.

Jego kierownictwo polega na udostępnieniu nam zrozumienia Prawdy oraz wywoływaniu w nas określonych uczuć, które doprowadzają nas do określonych działań na rzecz Królestwa - pogłębianie wiedzy oraz praca nad korygowaniem własnego grzesznego charakteru.

Nawet nabyta duża wiedza nie jest jednoznacznym dowodem na bezpośrednią ingerencję Ducha, ponieważ Daniel zapowiedział, że..."wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie". czyli nigdzie Biblia nie mówi, że poznanie będzie całkowite.

Twierdzenie, że Bóg do kogoś przemawia jest zaprzeczeniem wiarygodności Biblii. W Biblii mamy absolutnie wszystko, co nasz niebiański Ojciec chciał nam przekazać. On nie zapomniał o niczym! Wszelkie przekazy pozabiblijne nie mają żadnej wartości i powszechnie wiadomo, że są one ze sobą najczęściej zupełnie sprzeczne.

Mam na myśli objawienia Maryjne, objawienia piekielne, objawienia prorockie typu Ellen White czy wiele, wiele innych. Biblia jest jedynym i zupełnym źródłem Prawdy!

Jedynym zapowiedzianym przez Biblię przykładem ludzi działających z ewidentną pomocą Ducha Bożego będzie działanie wspomnianych wcześniej dwóch świadków Boga z księgi Apokalipsy. (Apokalipsa 11 rozdział.)

Jak reagować na podszepty?

Sprawa wbrew pozorom jest bardzo prosta. Atak polega na przebiegłym planowaniu użycia naszej dumy oraz pychy.

Większość ludzi zareaguje na wszelkie objawienia czy głosy z wielką radością - ponieważ zostali oni przez Boga wybrani do niezwykłego dzieła.

Taki 'wybór' jest dla wielu niezwykle budujący. Natychmiast ukazuje się też nasza niedoskonałość. Na scenę wkracza ludzka pycha, która przekonuje nas, że jesteśmy lepsi od innych i z tego względu zostaliśmy przez Boga wybrani - że to Bóg wydał on nas taką cudowną opinię!

Nie ma znaczenia w jakiej religii się to dzieje - rezultaty są praktycznie takie same.

'Nawiedzany' człowiek niezwykle rzadko kwestionuje tożsamość niewidzialnej osoby i rzadko docieka - z kim naprawdę rozmawia. Wszelkie sugestie sprawdzenia tożsamości  owego tajemniczego 'rozmówcy' są szybko odrzucane. Pycha i duma wzięły górę.

Sprawdzenie tożsamości 'ducha' jest niezwykle ważne!

Ale jak rozróżnić głos Ducha od głosu... demona? Jedno jest pewne. Jeżeli zapytasz owo źródło, prawdy raczej nie usłyszysz.

Jeżeli rzeczywiście jest to Bóg - możesz być pewien, że On doskonale zrozumie twoją ostrożność i obdarzy cię za twój rozsądek jeszcze większym przywilejem.  Bóg zawsze respektował oraz hojnie nagradzał tych, którzy prosili go o Jego dowód tożsamości

Ostrożność tego typu jest szczególnie pozytywną cechą. Ukazuje ona twoje oddanie się Bogu oraz oczywistą niechęć do kogokolwiek, kto podszywa się za naszego Stwórcę.

Rozpoznanie tożsamości naszego rozmówcy

Trzeba modlić się do Isusa,  prosząc Go o jednoznaczne wyjaśnienie tej sprawy.  Po prostu zapytaj Go w mnie więcej taki sposób.

"Ojcze niebiański, proszę wyjaśnij mnie obecną sytuację. Nie jestem pewien tożsamości głosu, które chce mnie prowadzić i nie chcę być zwiedziony. Proszę cię więc o pomoc oraz ewentualne usuniecie osoby, która chce mnie wprowadzić w błąd. Tylko do ciebie mam pełne zaufanie. Niech się tak stanie."

( PS. Nie używajmy w modlitwach słowa - Amen. Jest to egipskie imię szatana! )

W rezultacie takiej modlitwy nastąpi natychmiastowe uciszenie tego 'głosu'. Doświadczyłem tego osobiście - i kilkakrotnie - w różnych sytuacjach. Od wielu lat miałem zwyczaj używania kinezjologi, czyli badania siły mięśni, które podobno reagują na określone pokarmy czy leki. Proszę sobie poszukać na Internecie, jak to działa.

Stosowałem to wiele lat i metoda ta zdawała do pewnego stopnia egzamin. Byłem pod wrażeniem, że nasz organizm w taki właśnie sposób powiadamia nas o szkodach czy korzyściach danego pokarmu.  Z czasem natknąłem się na artykuł, który wyjaśnił mi rzeczywiste 'źródła' owych informacji. Okazało się, że nieświadomie korzystałem z pomocy... demonów!

Chcąc poznać prawdę - w obecności dwóch świadków odmówiłem głośno podobną modlitwę i poprosiłem Chrystusa o wskazanie nam właściwej drogi.

Po owej modlitwie - nagle w pokoju zapanowała niezwykła cisza. Powtórzyliśmy test kinezjologiczny. Całkowicie przestał funkcjonować!

Zaniemówiliśmy i wielokrotnie sprawdzaliśmy - każde z nas - czy to jeszcze działa, czy już nie. "Dar nadprzyrodzony" zniknął.

Pewna  Chrześcijanka sprawdzała ten szczególny sposób źródło mocy działania wahadełka. Rezultat był identyczny!

Pięknym dodatkiem do takiego 'eksperymentu' jest niezwykłe uczucie doznanej natychmiastowej pomocy od samego Chrystusa.

Jest to niezwykle budujące, ponieważ zbliża nas bardziej do Boga. Czy wyobrażasz sobie odpowiedź Boga na twoją osobistą prośbę?

Co najważniejsze - niemal zawsze w takich kwestiach otrzymujemy od Niego odpowiednią pomoc. Jedyną przeszkodą może być aktywne oraz świadome uczestnictwo w magii czy też świadome posiadanie przedmiotów uważanych przez demony za swoje. Sprawdź detaliczny artykuł na ten temat - Jak zwalczać opętanie?

Inne sytuacje, w których można zastosować identyczną metodę

Zielonoświątkowcy znani są szeroko z wielu charyzmatycznych darów. Mówią językami, uzdrawiają, śmieją się... 'duchem', podają na ziemię rażeni 'duchem' czy inne niej znane zjawiska. Co jest znamienne, wielu Chrześcijan, pomimo osobistego doświadczenia owych 'darów' ucieka daleko od owych rzekomych przejawów nadprzyrodzonej mocy. Dlaczego?

Ponieważ źródło owych zjawisk nie są wystarczająco potwierdzone, a same te zjawiska w przeważającej liczbie nie mają potwierdzenia w Biblii. Sprawdź ten artykuł - Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia. Co jest znamienne - nawet najwięksi sceptycy - faryzeusze i uczeni w Piśmie - nie kwestionowali cudów Isusa - były one oczywiste, ale kwestionowano źródło Jego mocy. Zarzucano Mu, że czynił to mocą demoniczną. Do dzisiaj Talmud żydowski nie neguje Jego cudów, ale utrzymuje, że Isus czynił cuda mocą demonów.

Uczniowie Chrystusa i apostołowie doskonale wiedzieli, że szatańską mocą nie można nikogo wskrzesić - przykład wskrzeszenia Łazarza, który już cuchnął, będąc martwy od 4 dni. Czyli w oczach apostołów nie było wątpliwości, Kto jest rzeczywistym źródłem mocy Syna Bożego.

I w tym właśnie tkwi największy problem!

Większość Chrześcijan ucieka od Zielonoświątkowców, ponieważ nie uznaje owych 'cudów' za dzieła Boże. Owoce działania także nie są jednoznacznie pozytywne i spora część opuszcza ich szeregi. Szczególnym problemem jest akceptacja tzw. świętego śmiechu, rzekomo oparta na:

Dzieje Apostolskie 2:13 Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili.

Werset ten z pewnością nie mówi o poniższych zachowaniach się Chrześcijan, nawiedzonych rzekomo Duchem Świętym.

Obejrzyj do samego końca. Napis na końcu - Wszystko jest okropne! Nie trzeba znać języka, aby to zrozumieć.

 

Ten film wyjaśnia źródło owych mocy.

Uwaga! Kundalini 1z3 Zwodnicze Duchy wtargnęły do Kościoła [PL] napisy.

Część II - http://www.youtube.com/watch?v=jSUvM2uCdV4

Część III - http://www.youtube.com/watch?v=9Wt7iW6PaBY

W pewnym momencie jeden z nich zwraca otwarcie uwagę jednej 'Chrześcijance' aby tak ostentacyjnie nie pokazywała znaku szatana przed kamerami! W tym linku mamy artykuł ukazujący dowody na świadomy satanizm ruchu - Toronto Blessing (Błogosławieństwo Toronto). Większość dowodów występuje w tym filmie. Wikipedia o Toronto Blessing. [PL]

Większość kościołów zielonoświątkowych dystansuje się od tego ruchu, ale według relacji byłych uczestników ich nabożeństw - pomiędzy ich 'cudami' a 'cudami' tamtych nie widać większej różnicy.

Teraz zadaj sobie pytanie: Czemu owa farsa służy? Czy przynosi ona chwałę Bogu? Czy raczej ośmiesza Jego oraz ludzi Mu służących? Jeżeli celem jest ośmieszenie - kto za tym stoi?

Czy istnieje sposób na rozwiązanie tożsamości mocy, która powoduje owe 'cuda'?

Myślę, że tak! Wystarczy zastosować metodę opisaną wcześniej.

Poniżej jeden z kilku precedensów biblijnych, który wskazuje na to, że dociekanie w takich kwestiach prawdy jest nie tylko wskazanie ale konieczne.

 II Królewska 20::(1) W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. (2) Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: (3) Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. (4) A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: (5) Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. (6) Dodam też do twojego życia piętnaście lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego, i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. (7) Następnie Izajasz polecił: Przynieście placek z fig. A gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. (8) Hiskiasz zaś zapytał Izajasza: Jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? (9) A Izajasz odpowiedział: Taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział: Czy cień ma posunąć się o dziesięć stopni, czy ma się cofnąć o dziesięć stopni?(10) Hiskiasz odpowiedział: To łatwe dla cienia posunąć się o dziesięć stopni; nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o dziesięć stopni. (11) Zawołał tedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o dziesięć stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł.

Niesamowity przykład niezwykłej cierpliwości oraz wyrozumiałości Boga. Człowiek - król - płacze bez świadków na swym łożu, bojąc się bliskiej śmierci. Bóg wysłuchuje jego modlitwę i postanawia dodać mu 15 lat życia. Powiadamia go o tym przez proroka, który wyraźnie zna szczegóły modlitwy, które jedynie znał Hiskiasz i Bóg. Jest to wymowny dowód dla Hiskiasza, że Izajasza poinformował o modlitwie sam Bóg. Izajasz każe przynieść ciasto figowe, potrzebne do uzdrowienia, ale... Hiskiasz chce jeszcze większego potwierdzenia! Hiskiasz chce znaku! Zamiast posłusznie przyłożyć sobie owo ciasto z fig!

Co za niedowiarek!

A Bóg - bez karcenia Hiskiasza za ewidentne niedowiarstwo i brak zaufania do Boga - cierpliwie spełnił jego prośbę!

Jest to jeden z wielu pięknych aktów Boga, wypełnionych miłością do człowieka! On zna nas lepiej niż my! Jest On miłosierny i cierpliwy, pomimo naszego grzesznego postępowania.

Teraz zastanów się na poważnie i pomyśl. Czy Isus Chrystus będzie oburzony, jeżeli Go zapytasz o źródło mocy języków, śmiechu czy innych 'cudów', do których masz wątpliwości?

Czy prośba o pomoc byłaby nietaktem? A może... grzechem? Nie łamiesz przecież żadnego przykazania. Szukasz Prawdy i nie chcesz stać po stronie szatana i demonów.

Czy istnieje jakiekolwiek wytłumaczenie dla ciebie - dlaczego Go nigdy nie prosiłeś o pomoc w tak niezwykle ważnej sprawie? Może boisz się odpowiedzi?

Sytuacja taka jest analogiczną do sytuacji człowieka osaczonego przez demony, który woła do Boga o pomoc. Bywa nader często, że jesteśmy atakowani przez demony - we śnie, na jawie, słyszymy glosy czy porywa nas na statek kosmiczny... UFO, czyli także demony. W takich sytuacjach owe niegodziwe stworzenia nadużywają swojej mocy przeciwko nam i bez pomocy Boga nie mamy żadnej szansy na jakikolwiek opór. Jedynie głośne wołanie do Isusa Chrystusa o pomoc może w takich sytuacjach pomóc. On w takich sytuacjach ZAWSZE nam pomaga!

Masz wątpliwości odnośnie źródeł pewnych zjawisk? Zapytaj u źródła... zbawienia czyli zapytaj samego Chrystusa. Ktoś w twoim mieszkaniu zachowuje się dziwnie, jak opętany? Wzywaj na głos Isusa Chrystusa!

Masz pełne prawo i nie w tym absolutnie niczego złego. Skorzystaj z Jego pomocy. Sprawdź każde źródło! Nasz Zbawiciel nie będzie się za to gniewał. Oddał przecież za nas swoje życie!

Doceń to i nie pozwól, abyś zbłądził. Nie jesteś czegoś pewien? Zapytaj samego Zbawiciela.

Błąd nie jest grzechem. Trwanie świadome w błędzie nie jest już błędem. Jest grzechem!

Przykłady rzeczywistej pomocy Ducha Bożego.

Modlisz się do Boga (Isusa) o pomoc Ducha i zaczynasz czytać Biblię. Natychmiast dzieją się niezwykłe rzeczy! Czytasz teksty i zauważasz, że jeszcze nigdy tego czy owego nie zauważyłeś. Nagle zaczynasz rozumieć i dostrzegać w wypowiedziach Boga znacznie więcej. Następnie Duch pobudza cię do akcji. Starasz się być lepszym człowiekiem i z miłością zaczynasz traktować najbliższe otoczenie.

Duch Chrystusa daje nam dwa dary - dar zrozumienia oraz dar wykazywania mocy Ducha. Oto rzeczywista pomoc dla Chrześcijan w dzisiejszych czasach.

Jest to jedyny sposób wypełnienia przypowieści o trzodzie Isusa. W Jana 10:1-5 mamy przypowieść o owczarni i Pasterzu, którym jest oczywiście Chrystus. Werset 4 mówi nam:

(4) Gdy zaś wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.

Jana 10:(27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. (28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

Oto esencja wszystkiego.

Trzeba słuchać głosu Chrystusa, rozpoznawać Jego głos oraz go rozróżniać od głosów fałszywych przywódców religijnych.

Rozpoznawanie Jego głosu jest możliwe dzięki naszym modlitwom, które w takich sytuacjach są praktycznie zawsze wysłuchiwane. Należy poddawać się mocy Jego Ducha, wzrastać w wiedzy, poznaniu oraz w pracy nad swoim grzesznym charakterem. Należy porzucić zwyczaje grzesznego świata, nienawidzić tego, co Bóg nienawidzi - grzechu, oraz miłować to, co Bóg miłuje. Powinniśmy poddawać się Duchowi w celu trwania w prawości i zwalczaniu naszych grzesznych namiętności.

Owszem, czasami zgrzeszymy, nawet wiele razy, ale tylko trwanie w grzechu pozbawi nas mocy Jego ofiary.

Nie można bezgranicznie polegać na przywódcach religijnych, którzy są często kontrolowani przez szatana i świadomie pracują dla dla niego.

Jest oczywiste, że głównym celem szatana był i jest nadal lud Boży. Wszelkie ruchy religijne są natychmiast przez niego atakowane. Jest to jego największym priorytetem na świecie.  Wiele kościołów jest zakładanych przez szatańskich sługusów.

Dr. Jose Luis De Jesus Miranda, The Man Christ Jesus - Człowiek - Jezus Chrystus. [EN]. Ten człowiek uważa się za Chrystusa, a jego wyznawcy tatuują sobie 666! 

Posiada on kilka milionów wyznawców i wiele radiostacji.

Ujawnia on wiele zbrodni Kościoła Katolickiego. Sataniści zwalczają się nawzajem! Oto jak ważny jesteś ty dla szatana, który nie szczędzi wysiłków na to, aby cię zwieść i zniszczyć.

Mateusza 7:(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

Zwróćmy uwagę na to, że mąż mądry zbudował swój dom na opoce czyli na solidnym fundamencie. Owym fundamentem jest Isus Chrystus, który jest także Słowem Bożym. Wykupił nas, złożył za nas okup. Należymy do więc do Jego owczarni i słuchamy tylko Jego głosu podążając za Nim prowadzeni Jego Duchem Bożym. Będąc prowadzony Duchem Bożym nie potrzebujesz innych nauczycieli, witryn czy objawień.

Potrzebne jest jedynie Słowo Boże oraz pomoc Ducha Bożego.

Trzeba więc prosić Boga o Jego Ducha!

Uczyniłeś (łaś) to kiedykolwiek? Spróbuj! Przekonaj się - jak dobry jest Bóg!
Podsumowanie.

  • Ponowne narodzenie się jest to decyzja kroczenia po wąskiej ścieżce prowadzącej do życia wiecznego.
  • Szatański cyrograf jest paszportem na drodze do zagłady.
  • Prowadzenie Duchem jest poddawaniem się woli Ducha, który wspomaga dalsze zrozumienie biblijnej Prawdy oraz zmianę naszego charakteru, który to zaczyna wykazywać coraz wyraźniej owoce Ducha.
  • Prowadzenie Duchem nie jest aktem wysłuchiwania tzw. wewnętrznych głosów serca czy podszeptów niewidzialnych istot duchowych.
  • Będąc prowadzeni Duchem, należymy do Jego owczarni i słuchamy tylko Jego głosu.
  • Szatan robi wszystko, co w jego mocy, aby zwieść każdego, kto miłuje Boga.
  • Nie jesteś pewien tożsamości pewnych osób? Zapytaj samego Boga w modlitwie.
  • Widzisz niespodziewany cud - pytaj Chrystusa głośno!

Napisano: 16 Grudnia 2012.

Ostatnie uaktualnienie: 28 Maja 2016