Tożsamość Królowej Niebios


Zwróćmy naszą uwagę na to, w jakim świetle Bóg widzi bałwochwalstwo. Problem jest niezwykle poważny. W Starym i Nowym Testamencie występują w wielkich ilościach ostrzeżenia przez składaniem pokłonów jakiemukolwiek obrazowi czy rzeźbie.

1 Samuela 15:23  "Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem."

Składanie hołdów komukolwiek innemu, poza Bogiem i Jego Synem Biblia nazywa zdradą, niewiernością i wiarołomstwem. Oddawanie czci jakimkolwiek przedmiotom, obrazowi czy rzeźbie Biblia nazywa bałwochwalstwem.

Habakuka 2:18  "Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany."

Przedmiot, przed którym człowiek się kłania czy nawet go całuje to według Biblii... bałwan.

Są to określenia niezwykle stanowcze i są ku temu bardzo poważne przyczyny, dla których sam Bóg stawia bałwochwalstwo na pierwszym miejscu - pierwsze przykazanie Boże, które jest ważniejsze od kradzieży czy mordowania bliźnich.

Bałwochwalstwo jest większym grzechem niż morderstwo.

Przyczyna jest bardzo prosta. Bóg jest jedyną osobą, której należy się nasze podziękowanie za wszystko, co posiadamy z naszym życiem włącznie.

Zwróćmy uwagę na oryginalne przykazanie Boże w niezmienionej formie od tysiącleci.

Wyjścia 20: 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym.

Przeanalizujmy te słowa oraz sytuację, w której zostały one wypowiedziane.

Było to zaledwie kilka tygodni, po opuszczeniu Egiptu, w którym Izraelici byli srogo prześladowani. Ich męscy potomkowie byli uśmiercani, a Mojżesz był jednym z nielicznych, którzy uratowali swe życie. Bóg ukarał zbrodniczy Egipt i zesłał nań i na jego mieszkańców 10 plag. Potem w podobnie cudowny wyprowadził ciemiężony przez Egipcjan Izrael, który został częściowo wynagrodzony za swoje straty.

Podczas owych plag Bóg upokorzył wszystkich fałszywych 'bogów' Egiptu, którzy przy Jego potędze okazali się strachami na wróble.

Szczytowym momentem kary na Egipcie było rozstąpienie się wód Morza Czerwonego, przejście Izraelitów po suchym łożysku morza a ścigająca ich armia egipska, z faraonem na czele, została w całości przez Boga zatopiona wodami morskimi.

W kilka tygodni po tych niezwykłych wydarzeniach Bóg wypowiedział do ocalałych Izraelitów te wzniosłe słowa.

 (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Po prostu Bóg im przypomniał, kim On jest i czego dokonał w ich obronie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wszystkie te niezwykłe sceny ponownie stanęły przed oczami ocalałych Izraelitów.

Jeszcze nigdy w dziejach świata nie widziano takiego aktu Boga, takiej ingerencji, na taką skalę i w tak personalny sposób!

Następnie Bóg powiedział stanowczo i otwarcie:

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg dał do zrozumienia, że nikt nie ma prawa do odbierania Jemu chwały z Jego osobiste dzieła. Wyraźny rozkaz - nie pozwolę na oddawanie chwały komukolwiek innemu za MOJE dzieła!

Zwróćmy także uwagę na inny czynnik. Jedynie On jest Stwórcą wszystkiego. Od Niego zależy nasze życie. On nas zaopatruje w światło słoneczne, wodę, pokarm, życie i wszystko co nas otacza.

Istnieje tylko jedna, absolutnie jedna opcja względem naszego Boga.

Bóg jest dla nas wszystkim i jedynie On oraz upoważniony przez Niego poprzez swoją ofiarę Syn, Isus Chrystus są jedynymi osobami we wszechświecie, którym musimy być posłuszni oraz oddawać akt uwielbienia.

Nie wolno nam wielbić nawet aniołów!

Objawienie 19:10 I upadłem mu do nóg (anioła), by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon!

Zastanówmy się nieco. Komu podziękujemy za życie, za kolejny przeżyty dzień, za nadzieję na życie wieczne, za otrzymanego współmałżonka, za nasze dzieci, za chleb powszedni i za pokarm Słowa Bożego?

Mamy to wszystko przedstawione w modlitwie Ojcze Nasz. Jest to nasz jedyny wzór modlitwy i innego wzoru nam nie dano.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; (Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków). Niech tak się stanie. 14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Zwróćmy ponownie uwagę na kolejność zdań w tej modlitwie. Najpierw uświęcamy Boga, potem następują nasze prośby z prośbami o odpuszczanie naszych grzechów. Od razu widać, że spowiedź kapłanowi jest niedorzeczna. Jedynie Bóg ma moc wybaczania grzechów, a warunkiem jest to, że my najpierw wybaczamy naszym winowajcom.

Czy teraz jest oczywiste,  dlaczego Kościół chował przed nami Biblię?

Jak On się czuje, kiedy wszelkie podziękowania kierowane są do... osoby nieżyjącej, osoby czekającej na zmartwychwstanie jak miliony innych ludzi? Dlaczego zanosimy modły do osoby zmarłej, która nam niczego nigdy nie dała, nie zaopatruje nas w cokolwiek ponieważ... nie żyje i oczekuje mocy Boga do zmartwychwstania?

Wielbienie Marii jest drastycznie niesprawiedliwym i niewdzięcznym wobec Boga aktem.

Bóg, który dał nam swego Syna na ofiarę, a my beztrosko łamiemy Jego bezpośredni zakaz i w buntowniczym nieposłuszeństwie wielbimy bałwana, za którym ukrywa się jakiś ohydny demon, który niesie ze sobą same nieszczęścia, spadające na całe narody.

Owe klęski są karami za składanie modlitw i uwielbienia dla... bałwana.

Wyobraź sobie, że masz już dorosłe dzieci, w które zainwestowałeś wiele wysiłku, czasu, serca i pieniędzy, aby je wychować na uczciwych, pracowitych i szczęśliwych ludzi, ale one, zamiast tobie, dziękują za wszystko twojemu wrogiemu ci sąsiadowi, który nigdy wam w niczym nie pomógł.

Tak czuje się Bóg, kiedy człowiek pomija Go i wielbi oraz dziękuje komuś innemu za Jego dary.

Maria, matka Isusa Chrystusa nie żyje, podobnie jak jej mąż Józef i oboje oczekują zmartwychwstania

Główny dowód jest w księdze Objawienia, w której mamy wielokrotne opisy nieba, ale w żadnym z nich nie ma wzmianki o... Królowej Niebios!

Objawienie czy też Apokalipsa nie wspomina ani jednym słowem o Marii.

Czy wiesz, że Biblia nie wspomina w żadnym miejscu o zmartwychwstaniu Marii czy też wzięciu jej żywcem do nieba?

Skoro jej nie ma w niebie, któż odbiera modlitwy skierowane ku bałwochwalczemu obrazowi czy posągowi?

Ale jest jeszcze gorzej.

Biblia przedstawia nam wiele tekstów, w których Bóg kategorycznie zabrania Izraelitom czczenia Królowej Niebios. Za notoryczne łamanie tego zakazu wszyscy Izraelici ponieśli śmierć z wyroku Boga.

Za czasów króla Salomona Bóg bardzo błogosławił Izraelitom i srebro było uważane przez nich za nic. Król Salomon opływał w złoto, którego miał więcej niż potrzebował.

Cały Izrael miał niezwykłe powodzenie, ponieważ był posłuszny Bogu, który Izraelowi za posłuszeństwo błogosławił w wielkim stopniu.

Problemy Izraela rozpoczęły się od łamania prawa i od składania hołdów demonom, czyli fałszywym bogom, z Królową Niebios włącznie.

Spójrz na te wersety z Jeremiasza. Za czczenie Królowej Niebios Izrael został przez Boga ukarany  srogo, i słusznie.

Jeremiasza 7:(16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? BM (22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. BM

Karą za czczenie Królowej Niebios przez Izraelitów było doszczętne zburzenie Jerozolimy i rozproszenie Izraelitów po świecie. Ale zanim Bóg zdecydował się na taką karę, wysyłał proroków z ostrzeżeniami przez całe 23 lata!

Izraelici świadomie odrzucili Boga oraz jego opiekę i dobrobyt i wybrali... śmierć.

Kościół Katolicki to największy wróg Biblii, który od samego początku swego istnienia karał śmiercią każdego, kto ośmielił się nawet do niej zajrzeć. Wiemy, co oznacza słowo - inkwizycja.

Przez ponad 600 lat Rzym wymordował ponad 50 mln ludzi za to, że czytano Biblię i odmawiano porzucenia wielbienia Boga i Jego Syna.

Czy cokolwiek w tej postawie Kościoła się zmieniło?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że Inkwizycja nadal trwa i jej ostatnim wyczynem była wojna na Bałkanach, gdzie zginęło w obozach koncentracyjnych, często w straszliwych torturach ponad 700 000 Serbów. Media pro watykańskie liczbę tę bardzo zaniżają, podobnie jak milczą w kwestii mordów i nieludzkich tortur Serbów podczas II Wojny Światowej.

Obejrzyj te dwa filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=7hXwFr92mXU

https://www.youtube.com/watch?v=vMSq4iY7Jr8

Organizacją nadzorującą nowoczesną Inkwizycję jest morderczy Zakon Jezuitów. W linku jest tekst ich bluźnierczej przysięgi, którą składał także obecny papież Franciszek! Sprawdź także, jakie niebezpieczne trendy funkcjonują w kwestii uwielbienia Marii. Przyrzeczenie Legio Mariae.

Przyczyna jest oczywista.

Wystarczy zacząć czytać Biblię aby natychmiast zauważyć, że w Biblii nie ma niemal nic z tych rzeczy, które widzi się w kościołach.

Mało tego - Biblia ujawnia nam, że Eucharystia czyli msze, stan kapłański oraz kościelne bałwochwalstwo jest kategorycznie zabronione. Nikt z uczni Isusa nie był księdzem i nie nosił sutanny, nie odprawiano mszy i nie było spowiedzi. Apostoł Piotr był żonaty a Maria, matka Chrystusa miała kilkoro dzieci.

Juda i Jakub, pisarze biblijni to synowie Marii i Józefa, bracia Chrystusa!

Większość z nas zapomina, że Watykan wysłał na Polskę i Polaków Zakon Krzyżacki, wsparty najświetniejszymi rycerzami całej Europy. Pełna nazwa Zakonu - Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wojska polskie i litewskie pod berłem Jagiełły odniosły niezwykłe zwycięstwo nad bałwochwalczym Zakonem z ramienia bałwochwalczego kościoła. Detale w linku - Dlaczego Watykan nienawidzi Polskę i Polaków?

Czy oddanie się Zakonu Krzyżackiego pod opiekę Najświętszej Maryi Panny pomogło Zakonowi w czymkolwiek? Przypadek?

Z czasem rola Polski się odwróciła. Po przyjęciu Marii zaczęły się coraz większe problemy w Polsce i nie tylko.

Królowa Niebios przyczyną olbrzymich nieszczęść

Niemal wszystkie kraje wielbiące Królową Niebios oraz uprawiające maryjne bałwochwalstwo cierpiały i cierpią nadal z rąk wrogów Boga. Dlaczego?

Ponieważ... prosi o pomoc zmarłą osobę odrzucając tym samym żywego i miłosiernego Boga.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Jeżeli prośby o pomoc są zanoszone do Marii, nie spodziewajmy się pomocy Boga!

Oto lista nieszczęść, z których Królowa Niebios nie była w stanie nas wybawić czy ochronić.

Król polski, Jan II Kazimierz ogłosił Marię Królową Polski w roku 1655 i od tego momentu Polska doświadczyła wiele klęsk, jak trzy rozbiory, dwie wojny światowe oraz prześladowali kraj zbrodniarze hitlerowscy, syjonistyczni, oraz siepacze UB za czasów Stalina.

Zwróćmy uwagę na rezultaty porozumienia podpisanego pomiędzy Lechem Wałęsą a ówczesnymi władzami Polski. Wałęsa podpisywał owo porozumienie długopisem z obrazem Królowej Polski.

 

 

Rzekome zwycięstwo nad komunizmem pod ścisłą opieką bohatera narodowego z Matką Boską w klapie marynarki, Lecha Wałęsy, oraz przy czynnym poparciu największego Polaka, także gorącego wielbiciela Królowej Polski, Jana Pawła II, i w rezultacie mamy obecną beznadziejną sytuację naszej ojczyzny, w której nawet rząd nie składa się z Polaków.

Nie polskie, niesprawiedliwe i zbrodnicze rządy, zbrodniarze formatu - Jaruzelski - nigdy nie zostali ukarani a gospodarka jest niemal zupełnie zniszczona i rozkradziona. Polskę prześladują syjonistyczno/watykańscy lichwiarze, a miliony Polaków uciekają od rządów Królowej Polski do Anglii, Australii, USA czy innych krajów, gdzie... takie skrajne bałwochwalstwo nie istnieje i Polakom nadal żyje się tam znacznie lepiej niż w kraju pod berłem rzekomej Królowej Polski.

Przypadek?

Spójrzmy nieco poza naszą wschodnią granicę. Rosja i kraje satelitarne wielbią Madonnę i jej ikony. Wszystkie te kraje najbardziej ucierpiały podczas II Wojny Światowej a Rosja poniosła straszliwe straty z rąk syjonistów podczas Rewolucji Październikowej. Wyrżnięto rodzinę carską, wymordowano kwiat kultury rosyjskiej w takim stopniu, że Rosja nie mogła się podźwignąć przez kilkadziesiąt lat.  Serbia prawosławna ucierpiała w obu wojnach światowych oraz po II Wojnie Światowej. Grecja jest także pasmem ucisków i nieszczęść.

Niemal cała Europa z Niemcami włącznie ucierpiała podczas obu wojen światowych, poza.... Anglią oraz USA.

Meksyk, znane państwo katolickie, znane także z braku przemysłu, obfitości wielkich mafii i życia przeciętnych ludzi na granicy skrajnego ubóstwa. Inne kraje katolickie, jak Brazylia, Argentyna i Chile.

Brazylia . Rządy demokratyczne trzykrotnie były zastępowane przez dyktatury: w latach 1930-1934 i 1937-1945 rządził Getúlio Vargas, a w latach 1964-1985 szereg generałów wyłanianych przez junty wojskowe.
Argentyna. W XX wieku miały miejsce liczne wojskowe zamachy stanu, permanentny kryzys polityczny i gospodarczy. Ważnym okresem były rządy prezydenta Juana Peróna. Po krwawych rządach junty w latach 1976-1982, skompromitowanej przegraną wojną z Wielką Brytanią o sporne Falklandy (wojna o Falklandy-Malwiny) w 1983 r. przywrócono demokrację i przestrzeganie praw człowieka (prezydent Raúl Alfonsín).

W jednym z puchów wojskowych w Argentynie brał udział obecny papież Franciszek, skazany na dożywocie przez itccs.org za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz mordy rytualne na dzieciach.

Sprawdź także Chile, kolejny kraj pod 'troskliwą opieką' Królowej Niebios.

Oczywiście Wikipedia - pro syjonistyczno/watykański portal dezinformacyjny podaje jedynie informacje pod określonym i zakłamanym punktem widzenia, ale nawet z takich źródeł można wyłuskać wiele prawdy i już wyłania się pewien obraz, który ukazuje nam bezradność... Królowej Niebios!

Jaskrawym kontrastem są państwa - Anglia i USA, kraje, w których Chrześcijaństwo nie praktykuje ani bałwochwalstwa ani nie wielbi Królowej Niebios, tak charakterystyczne dla krajów słowiańskich i latino amerykańskich.

Kto działa na szkodę Chrześcijaństwa?

Watykan w pośredni i bezpośredni sposób oraz związane z nim siły demoniczne, które wraz z masonerią i syjonistami sprawują władzę nad światem wraz kolejnymi papieżami, oraz tzw. czarnymi papieżami, czyli generałami zakonu Jezuitów.

Wszystkie wojny były i są nadal organizowane przez owe grupy wrogów Boga i ludzkości a Unia Europejska jest bezpośrednim tworem Watykanu, która przynosi Grecji, Hiszpanii i Portugalii kolejne nieszczęścia. Królowa Niebios ponownie jest bezsilna!

Owe nieszczęścia to nie kara Boga! To brak Jego opieki i pomocy, o którą Go nie proszono!

Dlaczego nas tak nienawidzą?

Mamy dwie grupy ludzi, nienawidzących Boga, Chrystusa, Prawdy, Biblii i Chrześcijaństwa.

Pierwsza grupa to Islam. Główną przyczyną jest... chrześcijańskie bałwochwalstwo, za które mordują oni Chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ponownie, zdecydowana większość ofiar to albo katolicy, albo kościoły prawosławne - obie główne grupy charakteryzują się bałwochwalstwem na cześć... Królowej Niebios.

Druga grupa - syjonizm. Także główną przyczyną jest bałwochwalstwo Chrześcijan katolickich i prawosławnych. Obie grupy z zawziętością szatańską zieją nienawiścią do bałwochwalstwa Chrześcijan.

Niemniej istnieje główna przyczyna, o której bardzo rzadko się mówi czy pisze.

Tak Islam jak i Syjonizm to religie czczące... Lucyfera, czyli nasienie węża.

Sprawdź dowody. Islam i Syjonizm.

Obie religie są kontrolowane przez Watykan, który jest także na wskroś lucyferiański. Obie religie są narzędziem Watykanu do walki przeciwko Bogu.

Na ziemi toczy się zacięta wojna, która bierze początek z ogrodu Eden. Bóg ową wojnę zapowiedział w taki sposób.

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Historia rodzaju ludzkiego to historia owej nieprzyjaźni i walki. Inni nazywają to walki dobra ze złem. Sprawdź tożsamość nasienia węża. Nasienie węża. Owe trzy grupy nienawidzące Boga to nasienie węża, które dąży stale do anihilacji ludzi wiernych Bogu, którego nasienie węża nienawidzi.

Schemat działania jest perfidny i prosty

Watykan w kwestiach duchowych oferuje nam Królową Niebios a dwaj pozostali dokonują rzezi. Sataniści doskonale wiedzą, że Bóg zawsze chroni swój lud, czyli Izrael, ale warunkiem tej ochrony jest posłuszeństwo wobec Bożych przykazań.

W jaki sposób można to zepsuć?

Spowodować drastyczne nieposłuszeństwo ludu Bożego względem Boga i Jego Prawa.

W tym właśnie celu powstał Kościół Katolicki.

Celem było Kościoła było wplątanie ludu Bożego w działalność sprzeczną z Bożymi przykazaniami. Papiestwo podało się za następcę Boga, ukryło przez ludźmi Biblię i najważniejsze przykazanie - o zakazie jakiekolwiek formy bałwochwalstwa oraz o kategorycznym zakazie wielbienia jakiejkolwiek istoty, poza Bogiem z 10-ciu Przykazań Bożych... usunięto!

Sataniści doskonale widzieli, że bałwochwalstwo i wielbienie innych 'bogów' powstrzyma skutecznie jakąkolwiek ochronę Boga.

Mamy więc olbrzymią ilość dowodów na to, że kraje oddające się bałwochwalstwu a zwłaszcza czczeniu Królowej Niebios czy innych świętych cierpiały oraz nadal bardzo cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia, które nie tyle są karą Boga, ale są one wynikiem cofnięcia Bożej opieki i błogosławieństwa. Siły szatana mają otwartą drogę do rzezi niewinnych ludzi, jak to miało głównie miejsce w krajach słowiańskich, podczas Rewolucji Październikowej oraz obu wojen światowych.

Dlaczego USA i Anglia najmniej ucierpiały podczas tych rzezi?

Brak masowego bałwochwalstwa! Oba kraje nie są krajami katolickimi i nie ma w nich masowego wielbienia Królowej Niebios ani masowego bałwochwalstwa. USA to w większości emigranci z Anglii i katolicyzm nie jest główną religią Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Podobnie jest z Australią i z Nową Zelandią! W żadnym z tych krajów nie ma masowego bałwochwalstwa.

Bóg nadal chroni swoją dziatwę, ale Jego cierpliwość niedługo się skończy.

Kraje Zachodu, aczkolwiek wolne od bałwochwalstwa, uwikłane są w skrajny materializm, kult seksu, w mediach i życiu socjalnym, aprobata homoseksualizmu, i co najgorsze, zaprzedanie się wszystkich chrześcijańskich religii w watykańską Ekumenę.

To właśnie spowodowało masowy napływ Muzułmanów do tych państw, ponieważ Bóg cofa swoją dotychczasową ochronę. Słowianie i Anglosasi zaczynają jazdę na tym samym wózku.

Docelowym miejscem dla wszystkich Chrześcijan jest... Wielki Ucisk, czyli bolesne zmiażdżenie pięty Chrześcijaństwa.

Zwróćmy uwagę na to, że Europa z Rosją, Anglia i USA to kraje o białej populacji. Zdecydowana większość tych ludzi to... Izraelici, potomkowie 10 pokoleń starożytnego Izraela, który właśnie za bałwochwalstwo i czczenie Królowie Niebios został ukarany wygnaniem z Ziemi Obiecanej. Wiele dowodów i detali w linku - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

Nowy dowód biblijny, nie podany jeszcze w cytowanym artykule.

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, 5 Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Ludu mój - czyli ludu Boga, Narodzie Wybrany, Izraelu, który znajduje się właśnie w Babilonie Wielkim i czci Królową Niebios!

Czy istnieje jakaś szansa, że ów lud, który powinien wyjść z Babilonu to współcześni Żydzi?

Absolutnie nie, ponieważ Żydzi z reguły nie są katolikami. Owszem, część księży czy nawet papieże bywali Żydami, ale to nie jest lud Boży. Lud Boży w Babilonie to rzekomo zaginiony Izrael, miliony ludzi uprawiających masowe babilońskie bałwochwalstwo. Z powodu owego bałwochwalstwa oraz uczestnictwa w czarach mszy, Bóg ostrzega swój lud, aby nie uczestniczyli w tych zbrodniach Babilonu.

Co jest szczególnie ciekawe, to niezwykłe proroctwo wypowiedziane przez Jakuba, czyli Izraela.

Rodzaju 48:19 Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem; także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. 20 Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. 21 Potem rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych.

Istnieje wiele dowód historycznych oraz cennych dokumentów wskazujących na to, że Anglia to potomkowie Manassesa a USA to potomkowie Efraima! Biblijne proroctwa często spełniają się dwukrotnie i najwyraźniej możemy się spodziewać wielu mieszkańców USA i Anglii powróci do ziemi swych ojców.

Owo proroctwo ukazuje nam niezwykłą przenikliwość Boga, który widział ową przyszłość już wtedy i wtedy zapowiedział swoje błogosławieństwa dla obu potomków Józefa.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że oba państwa rządzą od lat całym światem. Jest to Boże błogosławieństwo zapowiedziane w powyższych wersetach niemal przez pięciu tysiącami lat! Bóg wiedział, ze potomkowie Józefa nie zbrukają się kultem Królowej Niebios i nie będą wielbić obrazów oraz posągów w jakiekolwiek bałwochwalczej formie.

Poza USA/Anglią mamy miliony bałwochwalców i wielbicieli Królowej Niebios. Widzimy także wyraźnie brak jakiegokolwiek błogosławieństwa Bożego na owym nieposłusznymi Bogu, niewdzięcznymi potomkami starożytnych Izraelitów.

Jakiż nas czeka los, skoro Bóg nam w niczym nie błogosławi?

Czy krzyż oraz krucyfiks to także bałwochwalstwo?

Nie ma najmniejszej wątpliwości.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (BM)

Przykazania to nie są sugestie - to jest Prawo - i w tym przypadku owo Prawo nie pozwala na czynienie czegokolwiek, co mogłoby uchodzić za obiekt uwielbienia.

Tego zakazu nie można w żaden sposób obejść. Krzyż i krucyfiks są bałwanami kategorycznie zabronionymi przez Boga ponieważ jest im oddawana cześć należna tylko Bogu!.

Owszem, narysowany znak krzyża można by przedyskutować, ponieważ jest to znak mogący oznaczać Chrześcijaństwo. Ale osobiście nie ryzykowałbym nawet tego wyjaśnienia, ponieważ znak krzyża jest znakiem śmierci naszego Zbawiciela, Chrystusa. Problem polega na tym, że Kościół w oczywisty sposób wielbi i tryumfuje z powodu Jego śmierci a o zmartwychwstaniu niewiele się mówi.

Kościół nie celebruje zwycięstwa Mesjasza!

Podczas tzw. Wielkanocy Rzym oficjalnie chociaż po łacinie wielbi Lucyfera! Sprawdź!!! Watykan wielbi Lucyfera - film! Robi się to co roku, pomimo publicznego ujawniania tego szatańskiego rytuału. Tak wygląda celebrowanie zmartwychwstania. Kościół skupia się na drodze krzyżowej oraz na święceniu jajek i kiełbasek.

Nie są to teorie spiskowe czy insynuacje ale są to doskonale udokumentowane wydarzenia i rytuały. Brak wiedzy w tym temacie powoduje to, że naiwni ludzie, zamiast sprawdzić w swoich Bibliach, czego nauczał Chrystus, wolą posłuchać kazania, ponieważ kapłani bardzo rzadko dotykają ludzkich sumień. Przyczyną jest obawa przed zmniejszającą się frekwencją na mszach i oczywiście znacznie mniejszych datków na tacę.

Są także wyjątki, wspaniali księża, którzy... potwierdzają ową regułę. Często się mówi - znałem jednego przyzwoitego księdza. Daje to nam obraz pozostałych księży.

Warto jest także wspomnieć o tym, że żegnanie się, oczywiście krzyżem jest także efektem wprowadzania nas w błąd. Proszę sprawdzić to zdjęcie.

Setki milionów oszukanych katolików żegna się kreśląc na swoich ciałach odwrócony do góry nogami szatański krzyż, nie zdając sobie z tego sprawy! Więcej detali w linku - Wielbienie krzyża.

Watykan i Islam - dziwna symbioza

Watykan uważa, że powinien traktować Muzułmanów jak braci w wierze i nie ukrywa swych powiązań z Islamem. Sporo materiału na temat Islamu w linku - Chrislam.

Islam jest otwarcie anty chrześcijańską religią, której celem jest zaprowadzenie Islamu i szariatu na całym globie oraz konwersję lub wymordowanie wszelkiej opozycji.

Władze i kler doskonale zdają sobie z tego sprawę!

Ale papieże to zupełnie ignorują zachodząc do meczetów i zapraszając Muzułmanów do kościołów. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który wszedł do meczetu. Co jest szczególnie interesujące,

Chrześcijanie mordowani w Iraku przez ISIS to... wielbiciele Królowej Niebios!  Czy nie dziwi nas nazwa - ISIS? TGo przecież jedno z wielu imion Królowej Niebios, która rozpoczęła swoją krucjatę jako Smemiramis, potem była Astarte, Królowa Niebios, Artemida Efeska i w końcu stała się Czarną Madonną czy też Matką Boską.

Lista kościołów w Bagdadzie, rolę główną grają czciciele Królowej Niebios. [EN]

Co jest niezwykle interesujące, Maria pełni wielka rolę w Islamie i cały 19 rozdział Koranu jest właśnie jej poświęcony. Koran mówi o niej w 34 miejscach. Jest ona wywyższona ponad Chrystusa, podobnie jak w KRK. W Jerozolimie jest grobowiec Marii oraz kościół.

Jej cudowne pojawienia się są także częste w krajach islamskich.

Ostatnio pojawiła się w Egipcie w roku 2009 - wiele zdjęć. W USA objawienia Marii było w każdym stanie USA!

Według książki Jamesa Tetlowa - Queen of Muslims, Queen of all (Królowa Muzułmanów, królową wszystkich) [EN] Maria próbuje połączyć wszystkie religie w... Ekumenę. Najwyraźniej jest to demon ukazujący się jako Królowa Niebios.  Jest on źródłem wielu nieszczęść związanych z Królową Niebios, szatańską Ekumeną oraz planem NWO. Ekumena została podpisana 26 Czerwca 2000 roku.

Widać wyraźnie, że działania Watykanu dąży do zjednoczenia wszystkich religii oraz do NWO.

To także wyjaśnia, dlaczego Watykan dąży do ustanowienia Jerozolimy jako stolicy świata NWO. Dąży do tego od czasu swego istnienia. Dlaczego?

Ponieważ Biblia zapowiada nowe Jeruzalem z którego wyłoni się Królestwo Boże.

Szatan pragnie to skopiować, ponieważ zawsze pragnął wielbienia jako bóg i faktycznie jest obecnie wielbiony jako Królowa Niebios przez katolików i muzułmanów. Jest jedna różnica pomiędzy tymi grupami. Muzułmanie nie wielbią obrazów czy posągów Marii. Są więc wolni od bałwochwalstwa i dlatego nienawidzą Chrześcijan jako bałwochwalców. Szatanowi jest łatwo ich przekonać, aby mordowali bałwochwalców, co z ochotą i radością robią.

Czy istnieje wyście z tej sytuacji?

Mamy więc wiele dowodów na to, że wielbienie Marii jest totalnie sprzeczne z Biblią. Wiemy także, że nie jest ona w niebie, ponieważ Biblia niczym nie wskazuje na jej obecność w jakimkolwiek opisie nieba. Nie jest ona także 'zawsze dziewicą' ponieważ miała ona inne dzieci z mężem, Józefem.

Jeżeli wierni w rzeczywistości nie zwracają się do Marii, do kogo więc się zwracają? Któż ich wynagradza i karze?

Nie można powiedzieć, że modlący się do Marii nigdy niczego nie uzyskiwali.

W jednych przypadkach były to czyste zbiegi okoliczności, ale nie możemy wykluczyć konkretnej pomocy udzielonej konkretnym osobom.

Pomoc modlących się do Marii jest jedynie tymczasowa, podobnie jak pomoc demonów dla satanistów.

Głównym celem szatana i demonów jest anihilacja Chrześcijaństwa rękami Boga - właśnie za bałwochwalstwo i wielbienie kogokolwiek innego poza samym Bogiem.

Dlatego w przypadkach wielkich problemów jak wojny czy inne wielkie nieszczęścia, Bóg nigdy nie odpowiada na modlitwy, które nie są kierowane do Niego!

Zwłaszcza, że owe modlitwy nie tylko kierowane są do innej osoby, ale także towarzyszy im bałwochwalstwo, kategorycznie zabronione przez Boga.

Widać wyraźnie, ze narasta coraz bardziej ucisk na Chrześcijaństwo na całym świecie. Wrogami są rządy, media, banki oraz Watykan, który rządzi tym światem, czyli NASIENIE WĘŻA.

Szczera modlitwa do Boga o pomoc i szczere przeprosiny za łamanie Jego przykazań mogą wiele pomóc. Ale chcąc być wysłuchani MUSIMY usunąć z naszego otoczenia wszelkie przedmioty dotychczas wielbione, z krzyżami włącznie i po oczyszczeniu się z bałwochwalstwa pomódlmy się w taki mniej więcej sposób.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

Nie używajmy słowa Amen! Wyjaśnienie w linku - Amen-Ra.

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższe obietnice Boga.

Ezechiela 20:(32) I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości. (34) I wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; (36) Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował - mówi Wszechmocny Pan. (37) I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami. (41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan.

Zwłaszcza zdanie podkreślone na czerwono. Bóg nas zapewnia, że działając na naszą korzyść dowiedzie swej świętości na innych narodach. Tekst ten mówi wyraźnie o cudownym ocaleniu ludu Bożego, sprowadzeniu go  z narodów na miejsce pustynne, podobnie jak za czasów Mojżesza i wyjścia z Egiptu. Na tym miejscu Bóg wyłączy odstępców i opornych. Pozostawanie w bałwochwalstwie z pewnością pozbawi wielu zbawienia, ale w tej chwili wielu z nas ma jeszcze czas na pozytywną zmianę.

Zwrócimy uwagę na poniższy werset.

Objawienie 3:10 Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (Przekład Dosłowny NT)

Ten werset wskazuje na wiernych sług Chrystusa, którzy zostaną zachowani od wielkiej próby, jaka przyjdzie na świat. Sprawdziłem wszelkie dostępne dla mnie przekłady z testem greckim włącznie i Biblia Warszawska nie tłumaczy tego kluczowego wersetu prawidłowo

Isus Chrystus podaje nam, że jeżeli będziemy zachowywać Jego naukę o Jego wytrwałości - chodzi z pewnością o Jego ofiarną śmierć i determinację zbawienia ludzkości - On zachowa część z nas od godziny próby, która nastanie na całym świecie.

Czyli Isus Chrystus jest wytrwały w budowaniu Królestwa Bożego. Nauka o Jego wytrwałości może uchronić nas od godziny próby!

W ten sposób nie będziemy już więcej poddani próbie i otrzymamy Jego specjalną ochronę. To koresponduje z proroctwem 12 rozdziału, kiedy...

Objawienie 12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

Niewiasta ta to Izrael, złożony z Chrześcijan i Judejczyków. (Nie mylić z Żydami!) Więcej detali na temat owej niewiasty z Objawienia w temacie o porwaniu. Porwanie.

Powyższy werset w pełni potwierdza obietnice Boga z wersetów z Ezechiela, cytowanych wcześniej.

Zwracając się w powyższej modlitwie do Boga mamy olbrzymie szanse na uniknięcie tego, co nastanie wkrótce na Ziemi.

Jest to dla nas wielka szansa. Wykorzystajmy ją i powróćmy do naszego Stworzyciela, Ojca i Syna porzucając tym samym Królową Niebios i wszelkie bałwochwalstwo.

Niech tak się stanie!

Wszystkie bałwany czeka taki koniec.

 


Napisano:  31 Sierpnia 2014

Ostatnie uaktualnienie: 31 Sierpnia 2014