Jana 4:20 Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. 21 Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. 22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Judejczyków. [BM]

Powyższe słowa Isusa pochodzą z jego rozmowy z Samarytanką. Owa kobieta znała prawdę o wielbieniu i powiedziała prawidłowo, ze Judejczycy nalegali, aby cześć Bogu oddawać w Jerozolimie, gdzie istniała świątynia jerozolimska.

W 21 wersecie Chrystus proroczo zapowiedział, że zbliża się czas, że nie w tych miejscach będzie oddawana cześć Bogu. Wyjaśnijmy bardzo istotne słowa Isusa Chrystusa, które są błędnie rozumiane, aczkolwiek większość Chrześcijan uważa, że słowa te są rozumiane prawidłowo.

Oto interesujące nas wersety:

Jana 4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. [BM]

Powyższe wersety wskazują na wiele informacji, które należy omówić oraz poznać z powodu niezwykłej i ważności. Temat ten nie jest trudny, ale trzeba nieco w niego wniknąć, aby odkręcić kłamstwa fałszywych religii chrześcijańskich.

Zwróćmy uwagę  na niezwykłość jednego zdania. Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali!

My szukamy Boga, a On... szuka nas! I wynagradza tych, którzy Go w takim celu szukają. Oznacza to także, że niewielu Go w taki sposób szuka. Dlatego tak cześć Mu oddający są w oczach Boga bardzo wartościowi.

Ostatnie zdanie wyjaśnia nam przyczyny poprzedniej wypowiedzi Chrystusa. Jeżeli mamy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, natychmiast rzuca się nam w oczy brak Jerozolimy oraz świątyni.

Wyjaśnijmy dokładniej 24 werset.

Jeżeli Bóg jest duchem... cóż może człowiek ofiarować duchowi? Jaką cześć oddamy duchowi i w jaki sposób? Chrystus wyjaśnił to w prosty sposób.

Mateusza 6:5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. 6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. [BM]

Za życia Chrystusa poszczono modlono się publicznie tak, aby wszyscy widzieli ich pobożność. Dlatego Isus wyjaśnił, że względu na ich cel modlitwy - poklask i  ludzki szacunek - owa 'nagroda' błyszczenia duchowego w społeczeństwa została im już w pełni udzielona. Swoją nagrodę już otrzymali i Bóg nie będzie więcej w ich sprawach interweniował.

Ale modląc się w swym pokoju, kiedy nikt tego poza Bogiem tego nie widzi, mamy olbrzymie szanse na to, że Bóg w swoim czasie odpowie na nasze prośby i nam odpłaci lub wynagrodzi wszystkie nasze w Jego stronę wysiłki.

Praktycznie modlitwy publiczne przestały mieć wielkie znaczenie!

Owszem, istnieją wyjątki. Być może zaistnieje potrzeba publicznej modlitwy: nie dla naszej korzyści ale dla korzyści miasta czy nawet państwa oraz zachęta ze strony osoby nas reprezentującej, abyśmy razem z nim modlili się o Bożą ochronę w obliczu ataków wroga czy w obliczu innych zagrożeń. W takim przypadku odpowiedź na modlitwę publiczną ma zupełnie inne znaczenie. Bóg najprawdopodobniej odpowie z mocą: zwłaszcza, jeżeli będzie się modlił do Niego cały naród!

Nawet w takich przypadkach osoby na świecznikach religijnych: w złotych ornamentach i z bałwochwalczymi rekwizytami, krzyżami czy 'świętymi' obrazami modlący się w bałwochwalczy sposób nie mogą spodziewać się jakiekolwiek Bożej pomocy. Historia Polski i takich modlitw w pełni to potwierdza!

Modlitwa jest wielbieniem Boga, a modlitwa w duchu to składanie wielbienia Bogu w duchu, czyli w naszych myślach: ponieważ Bóg jest duchem na wzór... myśli i łączymy się z Nim w duchu czyli naszymi myślami.

Wniosek? Modlitwy w kościołach wszelkiej maści nie mają zbyt wielkiej wartości. Są one niezwykle rzadko przez Boga wysłuchiwane. Oczywiście prośby składane poprzez "Matkę Boską" czy też "Królową Niebios" niemal zawsze wywołują Boży gniew za notoryczne łamanie Jego Przykazań.

W jaki sposób oddawać Bogu cześć w prawdzie?

Odpowiedź jest zagmatwana przez fałszywe religie. Aby oddawać cześć Bogu w Prawdzie trzeba w każdej sytuacji posługiwać się tylko i wyłącznie prawdą. W pracy, w domu, na wakacjach... zawsze posługujmy się prawdą i nigdy nie stosujmy tzw. półprawdy, ponieważ półprawda jest także kłamstwem i pochodzi od szatana. Popełniłeś błąd? Miej odwagę się przyznać do niego i jeżeli to możliwe: napraw szkody, jakie tym kłamstwem popełniłeś.

Nie trzeba chyba wyjaśniać, że osobami, które niezmiernie rzadko posługują się prawdą, to nasienie węża czyli nasze władze - cały aparat rządowo medialny.

Kłamstwem oddają oni chwałę szatanowi. Oto różnica pomiędzy Bogiem a szatanem.

Bogu oddajemy chwałę duchem i prawdą. Słudzy szatana wielbią szatana ciałem i kłamstwem, ponieważ szatan jest ojcem kłamstwa.

Sataniści składają mu krwawe ofiary z ludzi a zwłaszcza z dzieci.

Wielbienie prawdą oznacza nie tylko mówienie prawdy o sobie. Jest to także oznajmianie Prawdy o Bogu, o jego celach, o Bożej woli odnośnie Królestwa czy innych Jego planów. Ktokolwiek ujawnia publicznie Prawdę o Bogu - taka osoba oddaje Bogu cześć w Prawdzie. Ukazywanie  Bożych dzieł twórczych, jego sprawiedliwego Prawa, poświęcenia Jego Syna za nasze grzechy jest wielbieniem Stwórcy w Prawdzie. To są bardzo cenione przez Boga uczynki ludzkie.

Bóg nazywa takich ludzi roztropnymi... oddajmy głos Bogu...

Daniela 12:3 Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Ukazywanie Bożych planów nie tyle ma na celu chwalenia Boga w celu... chwalenia. Ukazywanie Prawdy o Bogu ukazuje nam Jego niezwykły charakter, Jego miłość do rodzaju ludzkiego oraz powoduje nasze bezgraniczne zaufanie do Boga, który nie cofnie się przed niczym, aby wyzwolić swój Naród spod kańczuga szatańskich prześladowców.

Oczywiście jest jeszcze jeden aspekt zbawienia, który podsumowuje powyższe.

Mateusza 19: ...A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 18 Mówi mu: Których? 19 Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 20 Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? 21 Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Zbawienie nie jest trudne, ale doskonałość wymaga wielu poświęceń.

Do zbawienia potrzebne jest przestrzegania Przykazań. Aby być doskonałym, trzeba się wyrzec wszystkiego, co świat oferuje i naśladować Chrystusa. Jego główną cechą było wielbienie Ojca Prawdą, czyli głoszenie o Królestwie Ojca oraz o potrzebie posłuszeństwa wobec Bożych Przykazań.

Isus Chrystus nie tylko mówił o potrzebie posłuszeństwa ale dał nam osobisty przykład ważności Prawa swego Ojca. Według tegoż Prawa wziął nasze grzechy na swe ramiona wraz z narzędziem swej śmierci i według Prawa stał się dla nas barankiem ofiarnym nie tylko za Naród Wybrany, ale także za resztę świata.

Śmierć Chrystusa bez ważności Prawa nie miałaby dla ludzkości żadnego znaczenia.

Jedynie w przypadku potrzeby prawnej ofiary za grzechy ludu ofiara prawna Chrystusa pieczętuje świętą wartość Prawa, poprzez umożliwienie według Prawa uzyskania życia wiecznego, czyli naszego zbawienia.

Potrzeba takiego głoszenia jest olbrzymia, ponieważ niewielu ludzi na ziemi wie cokolwiek o Bożym planie ponownego zjednoczenia Izraela i ponowne ustanowienie Królestwa Bożego, złożonego z 12 plemion Izraela. Wszystkie te plemiona istnieją nadal na ziemi.

Ponowne narodzenie się

Jest wiele wersji zrozumienia tego pojęcia. Sprawdźmy dokładnie ten termin w Biblii.

Jana 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4 Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Jana 14::15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - 17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Ponowne narodzenie się oznacza zmianę grzesznej postawy człowieka łamiącego Prawo w człowieka, który jest posłuszny Prawu.

W ten sposób człowiek martwy duchowo rodzi się ponownie do życia w posłuszeństwie wobec Boga i jego Prawa i uzyskuje symboliczny paszport do Królestwa Bożego.

Oznacza to publiczne zanurzenie się w chrzcie jako akceptację Bożej Prawdy i chęć poddania się Bogu i Jego Prawu. W takim przypadku Bóg udziela takiej osobie ducha Prawdy Bożej. W ten sposób człowiek odrodzony duchowo zaczyna coraz wyraźniej widzieć Prawdę Bożą, ponieważ Duch Prawdy mu ją ujawnia.

Jeżeli dana osoba szuka prawdy Bożej, Duch prawdy chętnie ją człowiekowi ujawnia.

Po tym rozpoznaje się rzeczywistych sług Bożych, że ujawniają oni światu Prawdę Bożą i kierują wielu ku słowu Boga oraz ku posłuszeństwie wobec Prawa Bożego oraz Przykazań.

Często chrzest publiczny jest niemożliwy z powodu braku osób, które mogłyby aktu chrztu dokonać.

W takim przypadku nasze  oświadczenie Bogu w modlitwie, że rozpoznaliśmy Jego, Jego wolę oraz Prawo i zmieniamy nasze życie tak, aby wielbić Boga tylko w duchu oraz w Prawdzie i posłuszeństwie wobec Jego Prawa.

Jedna ważna uwaga.

Akt ponownego narodzenia się, jeżeli jest połączony z pozbyciem wszelkich śladów bałwochwalstwa - usunięcie wszelkich bałwochwalczych obrazów czy figur - oraz wielu płyt CD czy filmów z szatańskim tekstami i wizerunkami, jest dowodem naszego poddania się woli Boga oraz dowodem odrzucenia wszelkich szatańskich doktryn.

Wiele osób wskazuje na częste oznaki tego, że Bóg nasz akt ponownego narodzenia przyjął i wybaczył nam nasze dotychczasowe grzechy.

O wartości osoby świadczą jego (jej) uczynki. Uczynki te są osądzane według Prawa Bożego.

Tymi uczynkami właśnie wielbimy Boga, ponieważ one ukazują Bogu nasze podporządkowanie się Jego Prawu.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Boży mąż żyje Słowem Bożym i jego uczynki to w pełni potwierdzają.

Nie tyle jest ważna jest deklaracja ale ważna jest akcja, czyli nasze czyny i postępowanie.

Objawienie 19:8 "i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.""

Osobowość człowieka definiują jego uczynki czyli postępowanie według Prawa. Oddając Bogu cześć w duchu i prawdzie wydajemy dobre uczynki, za które nie minie nas niezwykła nagroda: życia wiecznego.

Jest to jedyna droga człowieka do Boga i Jego Królestwa.

Czy chciałbyś żyć wiecznie pośród ludzi, których uczynki są tylko dobre? 

 

Powrót na stronę główną