Porwanie jest coraz bliżej

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Olbrzymi konflikt pomiędzy Pawłem a Bogiem oraz Synem Bożym jest wielką szatańską pułapką dla Ludu Bożego. Jest jeszcze gorzej. Osoby ufające Pawłowi, a nie Bogu, nie mają niemal żadnych szans na porwanie.

Najprawdopodobniej Słowianie poznają prawdę dopiero po porwaniu. Ale dopóki można jeszcze nabyć rzeczywistej wiedzy o Bogu i zmienić tym swoje przeznaczenie, opcja zbawienia a nawet porwania jest nadal otwarta dla ludzi miłujących Boga i Syna.

Temat porwania wskazuje nam na ważność obietnicy planu Boga, który zaprzysiągł nasze zbawienie na samego siebie, że nie tylko zjednoczy rzeczywisty Izrael, ale także doprowadzi do jednego rządu na całej ziemi pod berłem Syna Isusa (Jezusa).

Nowy Porządek Świata satanistów oraz obecne istnienie Izraela w Ziemi Obiecanej to szatańska zwodnicza kopia rzeczywistych Bożych planów. Ludzie świadomi tego pracują dla szatana i ich nadzieje na życie wieczne są równe zeru.

Biblia zawiera dwie całkowicie sprzeczne ze sobą doktryny i większość Chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy. Owe doktryny to dwa całkowicie sprzeczne plany zbawienia i życia wiecznego. Nie musimy się zbytnio zastanawiać, który plan jest dla nas przygotowany przez samego Boga. Doktryny Pawła to fałsz fałszywego apostoła.

Wiara w Pawła jest odrzuceniem Boga, Syna Bożego i 10 Przykazań. A to pozbawi cię zbawienia i życia ponieważ odrzuciłeś Boga, Syna i Prawo Boże.

Chcesz żyć wiecznie na ziemi? Bądź posłuszny Bogu. Jesteś posłuszny Pawłowi? Umrzesz na wieki.

Wiara w Pawła jest buntem przeciwko Bogu i Jego Królestwie Bożym na ziemi, o którym Paweł nigdy nie nauczał. Paweł także odrzucił Naród Wybrany oraz odrzucił ofiarę Isusa, Syna Bożego za ten właśnie Naród Wybrany. Paweł stał się wrogiem Boga, Syna Bożego oraz Królestwa Bożego, o które modlimy się mówiąc: przyjdź Królestwo Twoje.

Jeżeli miłujesz Boga i Syna, sprawdź dokładnie te informacje, ponieważ możesz utracić wszelkie szanse na zbawienie oraz na życie wieczne! 

Poniżej mamy krótką historię zawartą w Biblii i historia to jest zgodna z faktami w niej opisanymi.

Bóg stworzył ziemię i niebo na wieczność. Potem Bóg umieścił w Edenie parę ludzką ale nie dał im żadnej religii. Bóg dał im przykazanie, czyli obowiązek posłuszeństwa wobec siebie!  Szatan to wszystko zniszczył i spowodował pośrednio śmierć Adama i Ewy. Bóg postanowił uratować ludzi, których stworzył.  Część potomstwa Adama i Ewy szatan i upadli aniołowie skazili płodząc... nasienie węża czyli plemię żmijowe.

Bóg zaczął ratować swój Naród, ciągle atakowany przez hybrydy anielskie i nazwał go Izraelem dla odróżnienia go od nasienia węża. Dał mu najlepszą Ziemię Obiecaną oraz przygotował dla Narodu Wybranego Króla, Isusa Chrystusa, swego umiłowanego Syna, który za Naród Wybrany a także za ludzi posłusznych Bogu, Słowian oddał swoje życie, aby ich wykupić od śmierci za łamanie Prawa czyli za grzechy.

W najbliższym czasie Bóg osądzi ziemię i oczyści ją od zbrodniarzy i doprowadzi do odrestaurowania oryginalnego planu Królestwa Bożego na całej ziemi, złożonego z Narodu Wybranego oraz tych, którzy Boga także miłują i miłują Boże Prawo.

Wszyscy ludzie miłujący Boga i Jego Prawo oraz jego Króla będą żyli wiecznie na ziemi.

To jest rzeczywisty temat Biblii, który jest całkowicie zgodny z wszystkimi biblijnymi proroctwami.

Dlaczego niemal cały świat kategorycznie odrzuca ten cudowny plan Boga?

Przyczyną jest propaganda szatana i nasienia węża. Zastanów się.

Bóg jak i Jego Syn, Chrystus posiadają największą wiedzę w znanym nam świecie. Nigdy nie było człowieka, który miałby większą wiedzę od Boga i Isusa Chrystusa.

Dlaczego więc Chrześcijaństwo, zamiast cytować Boga i Syna cytuje człowieka, apostoła Pawła?

Oczywiście mamy w Biblii słowa Jeremiasza, Izajasza, Henocha, kroniki i inne księgi biblijne i wszystkie te księgi stanowią Biblię czyli... Słowo Boże. W tym przypadku takie przeświadczenie jest zupełnie błędne, ponieważ w Biblii mamy także słowa szatana, upadłych aniołów, innych wrogów Boga i z tych przyczyn nie możemy każdego zdania w Biblii nazywać Słowem Bożym.

Pierwsze pięć ksiąg Biblii to księgi napisane przez Mojżesza, a polecił mu je napisać Bóg. Dalej mamy księgi jak Jeremiasza, Ezdrasza, czy Izajasza, w których Bóg; albo rozmawia z tymi prorokami albo w inny sposób przekazuje On SWOJE słowa, abyśmy mogli z Jego mądrości, wiedzy i obietnic skorzystać.

Mamy w Biblii księgi Psalmów, większość jest ewidentnie natchniona przez Boga oraz mamy księgi napisane przez króla Salomona. Te księgi służą jako słowa mądrości i przykłady wielbienia Boga oraz ludzkie interpretacje Prawa. Te księgi Biblii są dla na bardzo budujące, ale głównie interesują nas słowa samego Boga, które mamy właśnie w Księgach Mojżesza, oraz we wszystkich księgach prorockich, a także w Objawieniu.

Te księgi są dla nas najważniejsze a szczególnie ważne są zawarte w nich Przykazania, ostrzeżenia oraz proroctwa. W tzw. Nowym Testamencie mamy także słowa Syna Bożego, pouczonego i przygotowanego przez Ojca od tysięcy lat do jego ziemskiej misji oraz do ofiary za Oblubienicę czy też Małżonkę Boga, aby Bóg mógł jej wybaczyć jej grzechy.

Same nazwy - Stary Czy Nowy Testament są celowym oszustwem, ponieważ Boży Plan, czyli Testament nie zmienił się od Edenu. Nazwy tych części Biblii są bardzo zwodnicze i sugerują wyraźnie, ze 10 Przykazań ze 'Starego Testamentu' jest nie są ważne w 'Nowym Testamencie', w którym główną postacią jest fałszywy apostoł Paweł.

Paweł to wszystko anulował i stał się on po szatanie, najbardziej zawziętym wrogiem Boga i jego Narodu Wybranego oraz Królestwa Bożego.

Bóg posłał Syna do Judejczyków

Do momentu pojawienia się na ziemi Syna Bożego, Chrystusa, szatan nie przedsięwziął żadnych drastycznych kroków przeciwko samemu Bogu, poza dalszym nieprawym współżyciem seksualnym z kobietami, tak swoim jak i upadłych aniołów. Z tego powodu mieliśmy potop, który jednak nie zmienił postawy szatana ani upadłych aniołów.

Ale pojawienie się Isusa na ziemi spowodowało gwałtowna reakcję szatana, który był tym najwyraźniej bardzo zaniepokojony. Obawiał się on, że jego zarzuty przeciwko ludzkości i Bogu zostaną z pomocą Syna Bożego zminimalizowane i Bóg wygra swoje racje, przeciwne oskarżeniom szatana przeciwko Bogu. Owa obawa spowodowała śmierć Chrystusa. Był to jego największy błąd! Szatan nie zorientował się, że on w ten sposób przegrał swoje intrygi przeciwko Bogu, Synowi oraz Narodowi Wybranemu.

Była to jego totalna klęska i powodując śmierć Isusa szatan podpisał na sobie wyrok śmierci, który za około 1000 lat zostanie wykonany.  Szatan i upadli aniołowie spędzą owe 1000 lat w uwięzieniu.

Zmartwychwstanie Chrystusa rozwścieczyło szatana i jego gniew spowodował zwodniczy plan, którego celem było i jest nadal zniszczenie jak największej ilości ludzi, zanim on sam zostanie ukarany więzieniem i śmiercią. W celu realizacji swego planu szatan powołał swoich trzech zaufanych sług; Łukasza, Marka i faryzeusza Pawła: wszyscy trzej nie byli Izraelitami ale byli oni częścią nasienia węża, czyli byli oni Żydami.

Ci trzej sataniści napisali dwie ewangelie - Łukasza i Marka, Dzieje Apostolskie Łukasza oraz wszystkie listy Pawła czyli Nowy Testament to głównie dzieło tych satanistów.

Szatan zawładnął wszystkimi religiami w takim stopniu, że do niedawna nikt na świecie nie znał czystej Prawdy biblijnej. Religie musiały z rozkazów ich kontrolera cytować głównie wersety tych trzech żydowskich autorów. Ale nadszedł czas na ukazanie Bożego planu wyzwolenia Narodu Wybranego spod władzy szatana.

Chrześcijaństwo totalnie kontrolowane przez szatana jest przeciwne Bogu i Królestwu Bożemu ale jest posłuszne Pawłowi.

Dowodem owej kontroli jest zupełny brak wiedzy o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego i ponownie zaprowadzenie go najpierw na pustynię, a po 3.5 roku wprowadzenie go do ziemi Izraela. Żadna znana religia chrześcijańska nigdy o tym nie wspomina.

Rozważmy kilka istotnych elementów zachowania się kościołów Chrześcijaństwa, które także nie sprzeciwiają się najbardziej jaskrawemu łamaniu Prawa Bożego w dziedzinach małżeństwa, moralności, homoseksualizmu, aborcji, genderyzmu czy też powszechnym kłamstwom rządowym i medialnym w każdym możliwym temacie. 

Z rzadka jakiś kościół publicznie krytykuje łamanie Prawa Bożego, ale ogólnie kościoły i zbory wspierają 'postęp' owej szatańskiej propagandy oraz światowe rządy nasienia węża. Polska jest klasycznym przykładem kraju Słowian, w którym syjonistyczny rząd, wrogi narodowi popiera równie syjonistyczny i także pedofilski Kościół Katolicki.

Trzeba być ślepcem, aby tego nie widzieć!

Religie Chrześcijaństwa ogólnie twierdzą że nie ma spisków, bluźnierczo popierają teorię ewolucji, wielkiego wybuchu czy innych odrzucając Stwórcę i pokornie potwierdzają nonsens ziemi kuli, także zupełnie sprzeczny z Biblią. Chrześcijaństwo głosi, na przekór Biblii, że wszelka władza pochodzi od Boga i należy być jej posłusznym w każdym aspekcie. Olbrzymi błąd. Władzę nadal posiada szatan a szatańskie władze nasienia węża mordują niemal otwarcie Chrześcijan trującymi szczepionkami, pomimo coraz częściej ujawnianej prawdzie o rzekomej epidemii!

Światem rządzi szatan, a Chrześcijaństwo jest jego najlepszym przyjacielem.

Niemal żadna religia chrześcijańska nie rozpowszechnia słów Boga i Syna ale jest ona posłuszna słowom rzekomych ewangelistów oraz pseudo apostoła Pawła. Prostym dowodem na to jest brak wiedzy ludzi o Bogu, Synu oraz o planach zbawienia, porwania oraz o zerowiej wiedzy o Narodzie Wybranym. O tym nie nauczają żadne główne religie.

Nie jest to wolny wybór samych Chrześcijan, ale są to rezultaty totalnej kontroli Chrześcijaństwa przez siły szatana. 

Jeżeli wszystkie religie są kontrolowane przez szatana, to przecież musi to być widoczne w bardzo wielu aspektach i tak w rzeczywistości się rzeczy mają!

Duża część księży, pastorów czy starszych to homoseksualiści i także pedofile. Są to cechy szczególne nasienia węża. Wystarczy przejrzeć pewne dokumenty, aby natychmiast zauważyć w kilku znanych religiach, że pedofilia jest ich znakiem szczególnym, stygmatem. Cenzura to zaciekle ukrywa przez światem, jak i wszystkie informacje o pedofilii.

Główne religie znane z pedofilii to: Kościół Katolicki, Świadkowie Jehowy oraz... Syjonizm.

Sprawdź te linki. "Ciche owce" oraz "Dlaczego świat milczy?". Zebrania czy msze często prowadzą osoby, które jeszcze tej nocy składały krwawe ofiary szatanowi z dzieci lub miały z nimi seks!

Kilka szczegółów. Katolicyzm praktycznie niczego biblijnego nie naucza i łamie drastycznie wszystkie Przykazania Boże wielbiąc w ukryciu Lucyfera. Proszę sprawdzić te linki. Wielka Nierządnica, Magia Kościoła Katolickiego, Watykan wielbi Lucyfera, Kogo naprawdę wielbi Watykan? Stop bałwochwalstwu.

Identycznie jest z rządami nasienia węża! Nie ma żadnej różnicy pomiędzy rządami a religiami. Jesteś wrogim celem dla obydwu!

Chrześcijaństwo wielbi 'apostoła' Pawła.

Dlaczego tyle piszę o Pawle?

Paweł, Łukasz i Marek to koń trojański w Biblii oraz we wszystkich religiach Chrześcijaństwa.

Osoby stawiające na 'apostoła' Pawła automatycznie odrzucają w ten sposób i Boga i Syna. Jest to akt zdrady - Boga i  Syna, który za nas, za Naród Wybrany oddał swoje życie. Paweł to anulował!

Wiara w kłamliwe nauki faryzeusza Pawła jest czystym satanizmem, tak bardzo potępianym przez Syna Bożego, który faryzeuszy osądził sądem kary śmierci w ogniu Gehenny. Klan faryzeuszy można porównać do Kościoła Katolickiego, aczkolwiek Kościół w ogóle nie opiera się na Biblii, ale opiera się głównie na Pawle oraz na fałszywym i bałwochwalczym kulcie demona, czyli... 'Matki Boskiej'

Podaję link do olbrzymiej serii artykułów o Pawle. Apostoł Paweł. Tego materiału nie można podważyć i nikt jeszcze nawet nie próbował.

Owszem, można mieć odmienną opinię o 144.000, czy o innych proroctwach, ponieważ Biblia często nie podaje nam bardzo otwarcie niektórych doktryn czy proroctw, a nawet pewne detale proroctw są przed nami nadal przez Boga ukrywane. Aby dokładnie zrozumieć wiele proroctw biblijnych, trzeba mieć także pomoc Boga

Z wieloma proroctwami mamy właśnie ten problem, który jest łatwo rozwiązalny, jeżeli jesteśmy posłuszni wobec Boga oraz Jego Przykazań. Jedynie w takim przypadku Bóg nam nie tylko pomoże, ale pobłogosławi w wielu naszych wysiłkach. Poniżej werset, który to w doskonały sposób wyjaśnia.

Poniższy werset jest kluczem do poznania Prawdy Boga.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy. [BM]

Mówi nam on wyraźnie, że proroctwa o czasach końca, podane Danielowi są przez samego Boga zapieczętowane do czasów końca. To zostało napisane kilka tysięcy lat temu. W chwili obecnej okazuje się i to bezspornie, że słowa Boga już są odpieczętowane.

Któż je odpieczętował? Oczywiście sam Bóg i są także osoby pouczone przez Boga i ich wiedza się powiększyła oraz nadal się stale powiększa. Wiedza Chrześcijan jest w porównaniu z tym niemal zerowa.

Wróćmy do Daniela po więcej detali.

Daniela 12:(1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze. [BM]

Danielowi chodzi wyraźnie o Naród Wybrany przez Boga, czyli rzeczywisty Izrael - Słowian, którzy będą cierpieli tak wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było od czasu istnienia Narodu Wybranego.

Sprawdź masę wersetów potwierdzających nadal istniejący Naród Wybrany oraz aktualność planów Boga.

Daniela 12:(6) I zapytałem męża odzianego w lniane płótno, który stał nad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodą rzeki, który podniósł swą prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, że powinno to trwać przez czas, czasy i pół czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. (10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. [BM]

Czas. czasy i pół czasu to 3.5 roku, czyli okres ucisku o którym WIELOKROTNIE mówi nam Objawienie. Przed tym okresem nastąpi porwanie 144 tyś a wkrótce potem Naród Wybrany zostanie zgromadzony ponownie ze swego ROZPROSZENIA po całym świecie i... oni będą znali te rzeczy. Zwróćmy szczególną uwagę na precyzję tego proroctwa.

Główna nowina tego fragmentu Daniela to nowina o wyzwoleniu rozproszonego Izraela, który będzie doświadczał straszliwego ucisku. Ów ucisk do tej chwili był rozumiany jako ucisk dla całego świata. Obecne zrozumienie ogranicza ucisk głównie do Słowian, ponieważ oni zawsze byli i są nadal drastycznie prześladowani od trzech stuleci i ucisk w związku z szczepieniami zaczyna nagle narastać, pomimo braku jakichkolwiek dowodów na to, że taka epidemia w ogóle istnieje.

Werset 7 mówi nam, że... oni, czyli Słowianie będą znali te rzeczy. Nic dziwnego, że sam Daniel tego nie rozumiał. Werset 10 mówi o wielkiej próbie dla... członków Narodu Wybranego, z którego jedynie... wybrani przez Boga mądrzy będą to rozumieli, oczywiście przy Bożej pomocy. Mądrzy więc ufają Bogu, który także im ufa dając im zrozumienie.

Są to oficjalne liczby rocznych zgonów w USA opublikowane przez CDC i w roku 2020 zmarło mniej osób niż w roku 2019. Dane są z 16 Listopada czyli po obliczeniach okazuje się, że w całym roku zmarło w USA około 2,773,565 osób. Ktoś może kwestionować tę liczbę ponieważ wirus wystartował 3 miesiące później, ale... mieliśmy podobno wielka pandemię, która wyhamowała z powodu... maseczek i lockdown, czyli dane te są nadal niższe niż ilość zgonów w roku 2020. Absolutny dowód, że owa pandemia to całkowite oszustwo oparte wyłącznie na fałszywych testach PCR! Poniższy obrazek ma błąd w tłumaczeniu.

Covid-19 to atak szatana i jego pachołków na całą ludzkość. Nie miejmy żadnych złudzeń!!! Szwecja jest wymownym dowodem oraz opinie tysięcy lekarzy z całego świata.

Mała trzoda - porwanie 144.000

Isus w swym niezwykłym miłosierdziu postanowił nie wystawiać małej trzody na prześladowania oraz zaoszczędzić im cierpień, jakich sam doświadczył! W tym świetle miłość Jego do rodzaju ludzkiego posłusznego woli Jego Ojca przechodzi wszelkie wyobrażenia. I właśnie z tego powodu Isus postanowił przenieść trzodę ze świata szatana do nieba  na okres... Wielkiego Ucisku.

Poniższy tekst mówi o 144.000 w których skład wchodzą oczywiście apostołowie.

Jana 14:(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. [BM]

porwanie

Biblia wskazuje na trzy grupy ludzi, wybranych do życia w Królestwie Bożym.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Isus  bardzo umiłował swych braci i On da im największy przywilej, jaki On sam otrzymał od swego Ojca.

144000

Przywilejem tym jest nieśmiertelność. Druga śmierć nie ma nad nimi mocy.

Wbrew pozorom w czasie dzisiejszym nadal istnieje pełne 12 pokoleń Izraela i informacje o nich są przez świat szatana skrupulatnie ukrywane. Rzekomo zaginione 10 pokoleń Izraela istniało także w czasach Chrystusa! Jakub o nich pisał!

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [BM]

Większość Chrześcijan uważa, że wzięcie ludzi żywych z ziemi do nieba w ciałach fizycznych nie ma potwierdzenia w Biblii. Jest to dowodem braku znajomości Biblii oraz czystej ignorancji.

Objawienie 12:(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Ten werset ukazuje nam niewiastę, czyli symboliczną małżonkę Boga - Naród Wybrany - która zaczyna rodzić - także symbolicznie - chłopczyka - który jest także symbolem 144.000 wybranych przez Boga z pośród Narodu Wybranego.

niewiasta

Niewiastą z rozdziału 12 jest Naród Wybrany przez Boga - 12 pokoleń Izraela.

Ciekawe jest sformułowanie - porodziła chłopczyka z wersetu 5-tego. Proroctwo to dotyczy ściśle czasów końca i werset ten wyraźnie mówi o porwaniu.

Charakterystyczną cechą chłopca są jego rządy żelazną laską. Podobnie jak Chrystusa, który oczywiście także będzie rządził laską żelazną, która symbolizuje stanowczy sąd! Porównajmy nasze dociekania ze słowami z ust samego Chrystusa.

Objawienie 2:(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną. [BM]

W powyższym wersecie wyraźnie jest mowa o grupie zwycięzców a nie pojedynczym człowieku - "temu, (każdemu) kto pełni aż do końca uczynki moje,".

Będzie rządził laską żelazną - termin ten oznacza także wykonywanie działań sądowniczych oraz wykonywanie śmiertelnych wyroków Bożych. Laska żelazna może zabić człowieka i 144 tysiące najprawdopodobniej będzie wykonywać egzekucje wrogich Bogu ludzi.

Skruszenie na wzór naczyń glinianych czyli w drobne kawałki sugeruje całkowite rozbicie demokratycznych czy nawet komunistycznych obecnych rządów wielu państw. Żelazną laską zostaną rozbite w pył wszelkie systemy polityczne i rządy będzie sprawował Isus oraz wybrani członkowie 144.000 a jedynym prawem będzie Prawo Boże.

Ostatnia sekwencja tego wersetu - słowa te mówi sam Isus - ponieważ On taką władzę otrzymał od swego Ojca i dzieli się ową władzą z chłopczykiem symbolizującym ród kapłański i królewski.

Najbardziej znanym fragmentem mówiącym nam dosłownie o wstąpieniu do nieba dwóch Bożych świadków wprost z ziemi jest poniższy fragment z Objawienia.

Objawienie 11:(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Izrael Boży to nie dzisiejszy Izrael na Bliskim Wschodzie - Izrael Żydów, którzy nie są ani Judejczykami, ani Semitami ani nie są oni nawet jakimkolwiek narodem. Jest to zlepek niemal wszystkich ras ludzkich. Rzeczywiści Semici to mordowani przez Żydów arabscy Semici czyli... Palestyńczycy.

Wielka Rzesza to tłum wychodzący z Wielkiego Ucisku - wiele ludów, które w czasach wyzwolenia rozpoznają swego Króla i przyłączą się do Izraelitów, mówiąc:

Zachariasza 8:(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. (BM)

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.... 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. [BM]

Henoch, Ezdrasz, i Eliasz to znane nam osoby, które także były wzięte, czy też porwane do nieba za życia i nigdy one nie zaznały śmierci. Oznacza to, że ludzie cieleśni mogą być i będą zabrani z ziemi żywcem do nieba. Mamy dwa etapy wypełnienia proroctw i jeżeli je rozpoznamy dzięki Bogu, niewiele będzie już przed nami ukryte.

Pierwszym i najbardziej niespodziewanym wydarzeniem na ziemi, najmniej oczekiwanym przez świat i religie z powodu... nauk fałszywego apostoła Pawła, rozgłaszanego przez fałszywe chrześcijaństwo, będzie porwanie 144.000.

To jest najwyraźniej rola Chrześcijaństwa, aby to przed światem ukryć oraz przemilczeć tak, jak informacje o wybranych 144.000 przemilczał Paweł. Ale Jan w Objawieniu o 144.000 napisał  bardzo dokładnie!

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. [BM]

Oczywiście Paweł o tym nie wiedział, ponieważ umarł co najmniej 30 lat wcześniej, niż Jan napisał Objawienie, około 100 roku n.e. a Bóg Pawła swoim planie oczywiście nie poinformował. Paweł zresztą o tym wiedział z Tory!

Mateusza 24:27 Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, 28 Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. 29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Będzie to pierwsze działanie Isusa Mesjasza na ziemi jako Króla ziemi i pierwsze zadanie dla wiernych mu aniołów: zgromadzić wybranych Jego z całego świata. Chodzi oczywiście o porwanie już wybranych 144.000 a będą pośród nich także kobiety.

Mateusza 24:40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [BM]

Od momentu porwania rozpocznie się akcja Boga przywrócenia Bożej władzy na całej ziemi. Oznaczać to będzie: biada wszystkim rządom, władzom i religiom!

II Ezdrasza 2:(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana. [BM]

Dalsze dowody.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Kolejny opis wydarzenia zakładania koron na głowach 144.000 w niebie i potwierdzenie nałożenia szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa.

Kolejny opis z II Ezdrasza. To jest jedna z przyczyn, dlaczego ta księga została usunięta z Biblii.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona." [BM]

144.000 to starannie wyselekcjonowani przez Boga ludzie, którzy ponad wszelką wątpliwość w każdej sytuacji życiowej zademonstrowali swoją niezłomną postawę wobec Boga, Jego Syna oraz względem Prawa Bożego i Królestwa Bożego.

Poniżej dowód na Henocha, jako człowieka, który dawno temu otrzymał od Boga dar nieśmiertelności.

I Henocha 22: Michał, arcydzieło Pana, podniósł mnie i postawił mnie przed obliczem Pana. I rzekł Pan do swoich sług: „Niech Henoch przyłączy się i stanie przed Moją twarzą na wieki!” A chwalebni Pańscy oddali pokłon i powiedzieli: „Niech Henoch postąpi zgodnie z twoim Słowem, o Panie!” I Pan rzekł do Michała: „Idź i wyciągnij Henocha jego ziemskiego stroju. Namaść go Moim rozkosznym olejem i załóż na niego ubiór Mojej Chwały. Tak zrobił Michał jak powiedział do niego Pan. Namaścił mnie i przyodział mnie. Wygląd tego oleju jest większy niż największe światło, a jego maść jest jak słodka rosa, a jego woń mirra; to jest jak promienie lśniącego słońca. Spojrzałem na siebie i stałem się jak jeden z jego wspaniałych i nie było żadnej widocznej różnicy. [BM]

A także wersety...

I Henocha 37. 1 Druga wizja mądrości, którą zobaczył Henoch, syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama. 2 To jest początek słów mądrości, które podniósłszy głos skierowałem do mieszkańców ziemi. Posłuchajcie, starożytni, i przypatrzcie się, potomni, słowom Świętego, które wypowiem wobec Pana Duchów. 3 Lepiej powiedzieć o tym wcześniej. Także potomnym chcemy umożliwić [poznanie] mądrości. 4 Pan Duchów jeszcze nikomu dotąd nie udzielił takiej mądrości, jaką mój rozum otrzymał zgodnie z wolą Pana Duchów, który udzielił mi uczestnictwa w życiu wiecznym. [BM]

Taki wybór oznacza niezwykłą moc przyszłego Królestwa Bożego, które będzie pod rządami Syna Bożego, 12 apostołów oraz 144.000 współkróli i współkapłanów.

Jest to niezwykle mocny system władzy, gwarantujący sprawiedliwą władzę dla wszystkich ludzi na ziemi.

Czegoś takiego świat jeszcze nie widział.

Główna przestroga dla czytelników; nie miejmy żadnych złudzeń.

Paweł był ewidentnym wrogiem Boga oraz Syna Bożego i nigdy nie cytował słów Isusa Mesjasza oraz przedstawiał swój sprzeczny  z Biblią punkt widzenia ale nie nauki Boga oraz Syna.

Paweł nigdy nie przeczytał żadnej Ewangelii ani księgi Objawienia, ponieważ za jego życia one jeszcze nie zostały spisane. Dlatego nie posiadał on o Chrystusie niemal żadnej wiedzy. Oto przyczyna, dlaczego Paweł Isusa nigdy on nie cytował, ponieważ o Nim niemal nic nie wiedział. Najwyraźniej jego 'spotkania' z apostołami to także czysta fikcja, ponieważ Paweł zupełnie nie znał nauk Chrystusa!

Oto koronny dowód braku jakiejkolwiek wiarygodności Pawła, który mógł przecież od samego Boga otrzymać owe informacje, oraz więcej detali, które po śmierci Pawła Jan napisał w Objawieniu. Jan oczywiście nie wspomniał o Pawle w Objawieniu, ponieważ Bóg mu tego nie polecił.

Paweł negował 10 Przykazań, z których jest zbawienie, negował Naród Wybrany, za który Isus oddał swoje życie i ucierpiał srogo. Paweł także nie modlił się o przyjście Królestwa Bożego na ziemię ale nauczał zbawienie wyłącznie z łaski Bożej, A to bardzo uwłacza sprawiedliwemu Bogu, który dla swego Prawa nie oszczędził Syna, po to, aby Naród Wybrany został wykupiony od grzechów według ofiary Syna Bożego. Bez posłuszeństwa wobec Przykazań wyznanie Isusa nikomu w niczym nie pomoże. Liczy się wylącznie posłuszeństwo wobec Boga, Syna i 10 Przykazań w tej chwili. W Królestwie Bożym z pewnością dojdzie nowe prawo. 

Gdyby Paweł nie pracował dla szatana, spotkałby się z apostołami Chrystusa, wiedziałby niemal wszystko o Nim, zanotowałby to sobie i jego głoszenie byłoby zupełnie inne. Najprawdopodobniej Paweł nigdy ich na oczy nie widział i cała jego historia w jego listach to jedno wielkie kłamstwo.

Jedynie w Objawieniu mamy wzmiankę o fałszywych apostołach w Efezie, ale nawet w tym tekście jego imię nie jest wymienione. Staje się oczywiste, że Paweł był nieznanym nikomu oszustem, który nigdy nie spotkał się z apostołami Chrystusa a nawet nigdy nie założył żadnego zboru.

Nie miejmy złudzeń. Gdyby Paweł rozmawiał z apostołami, poznałby on nauki Isusa Chrystusa.

Paweł może być postacią zupełnie fikcyjną, dodaną do Biblii po śmierci wszystkich apostołów, być może nawet po Soborze Nicejskim. Paweł - Wikipedia.

Cytat z Wikipedii. "Podstawowym źródłem informacji o losach Pawła z Tarsu – oprócz jego Listów – są Dzieje Apostolskie." Głównym świadkiem Pawła był więc jego przyjaciel, Łukasz! Paweł umarł około 64 r. n.e. lub nawet wcześniej.

Stosowanie się do kłamliwych nauk Pawła spowoduje wieczną śmierć tych, którzy mu wierzą, ponieważ wiara w Pawła odrzuca cały plan zbawienia Boga odnośnie wyzwolenia Narodu Wybranego i ustanowienia Królestwa Bożego.

Jana 11:(25) Rzekł jej Isus: jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? (27) Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Pomazaniec, Syn Boży, który miał przyjść na świat. [BM]

Olbrzymia ilość dowodów fałszu Pawła w poniższych linkach:

Paweł to najczęściej cytowany przez chrześcijan pisarz Biblii, który wprowadza nas w wielki błąd.

Bądźmy posłuszni tylko Bogu oraz Isusowi Chrystusowi i bądźmy już gotowi na porwanie!

Jedynie polecenia Boga i Syna nas obowiązują!

Także sporo ciekawych szczegółów nieco starszym artykule - Porwanie-szczegóły.

Nastał już czas na poznanie Prawdy i za tym ujawnieniem stoi sam Bóg oraz Isus Mesjasz.

Jeżeli chcesz dostąpić zbawienia i żyć wiecznie, SPRAWDŹ te informacje i po sprawdzeniu wysyłaj innym ludziom obietnice Boga tych niezwykłych proroctw, które zostały przez wieki przed światem ukryte.

Nie zapomnij także o przestrzeganiu 10 Przykazań a uzyskasz... życie wieczne.

Powrót na stronę główną