Porwanie

Ostatnie uaktualnienie: 25 Marca 2016

 

 

Wstęp

 

porwanie

Temat porwania budzi wiele emocji pośród wielu Chrześcijan. Jest to temat drażliwy i często toczą się ostre dyskusje.

Biblia raczej niewiele mówi o tym przyszłym wydarzeniu. Z tych przyczyn temat porwania jest także najmniej rozumianym tematem biblijnym. Jedni uważają, że porwanie nastąpi przed wielkim uciskiem, inni, że podczas a także są ugrupowania, które twierdzą,  że wielki ucisk skończy się porwaniem.

Najmniej zrozumiałe wydaje się to, że wielu Chrześcijan zupełnie ignoruje ten niezwykle ważny dla każdego z nas temat..

Najczęściej podawaną przyczyną negacji porwania jest fakt pojawienia się owej doktryny dopiero w roku 1830 w wizji 15 letniej dziewczyny, Margaret McDonald. Początkowo propagatorem owej doktryny był John Nelson Darby. Twierdzi się, że w wizji w wizji opisanej przez niego występuje termin - porwanie przed uciskiem. Nie jest to zgodne z prawdą.

Jednakże pierwsi Chrześcijanie uczyli na temat porwania, zanim Rzym nie wziął wszystkiego pod swoją rękę.

Dlaczego dociekać tych szczegółów!

Wielu uważa także, ze nie powinniśmy dociekać czasów i oczekiwać godziny, ponieważ... "nikt nie zna dnia ani godziny."

Czuwanie jest naszym biblijnym obowiązkiem. Wydarzenia zapowiedziane w Biblii z pewnością zaskoczą świat szatana, ale nie zaskoczą tych, którzy będą czuwali.

Mateusza 24:32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Obowiązkiem Chrześcijan jest uważna obserwacja wydarzeń - jest to przykazanie Boże.

Powody błędnego zrozumienia porwania

Z powodu braku zrozumienia najważniejszej doktryny biblijnej w tym temacie panuje wyjątkowy nieporządek i nominalne religie są ostatnimi, które chciałyby wyjaśnić istotę porwania oraz uprowadzenia czy też ucieczki.

Różne religie różnie rozumieją czas porwania:

Owo nieporozumienie wynika z zupełnego braku zrozumienia celu oraz istoty porwania i uprowadzenia.

Mylone są dwa pojęcia: przybycia Isusa jak złodzieja w nocy, oraz Jego powrotu. Są to dwa osobne wydarzenia.

Wersety nie są sprzeczne ze sobą ale nie są one właściwie zrozumiane. Brak zrozumienia tematu Królestwa Bożego jest tego główną przyczyną.  Mamy więc dwa osobne wydarzenia.

Przybycie pierwsze - niewidzialne - widzialne jedynie dla wybranych.

Nie jest to Jego powrót ale potajemnie przybycie w celu porwania wybranych 144 000 do nieba.  Są oni tzw. pierwocinami żniwa. Będą oni dobrze przygotowywani do powrotu z Isusa na początku Czasów Końca. Dla 144.000 jest to niezwykły przywilej - nagroda za czuwanie oraz uświadamianie innych o planach Chrystusa. Właśnie dla nich Isus przygotował porwanie jako ucieczkę przed nienawistnymi atakami szatana.

Przybycie drugie - powrót - widzialny dla wszystkich, w celu przejęcia władzy nad Ziemią

Jest to powrót Chrystusa z porwanymi wcześniej 144 000 współ króli w celu uwolnienia Ziemi od Bestii, jej armii oraz władców. Jest to czas ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, które usunie wszystkie ziemskie rządy i ich zbrojne armie.  Będzie ostateczna bitwa, zwana Armagedonem - bitwa Isusa Chrystusa i jego armii 144 000  na ziemi przeciwko wojskom szatańskim.

Czyli pierwszym wydarzeniem będzie porwanie 144 000 a po około 3.5 roku nastąpi powrót Chrystusa i jego armii współkróli, najwyraźniej przygotowanych w tym okresie do boju z siłami szatana.

Potrzeba prawidłowego zrozumienia proroctw

Głównym problem, który blokuje właściwe rozumienie wielu innych proroctw to prawidłowe rozpoznanie  głównego tematu Biblii, Królestwa Bożego na Ziemi. Ewangelia jest to dobra nowina o planowanym Królestwie Bożym czyli powrót Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia 1000 letniego Królestwa Bożego na ziemi. To wydarzenie nieuchronnie wiąże się z  usunięciem obecnych rządów ziemskich, które są odpowiedzialne za wszystkie wojny i zbrodnie szatańskiego świata.

(Artykuł w linku dokładnie wyjaśnia główny temat Biblii - Królestwo Boże)

krolestwo

Większość religii, sekt czy kościołów nie rozumie, czy raczej nie chce zrozumieć tego, że tematem Biblii jest powrót Królestwa Bożego. Niestety wszelkie inne dociekania  są skazane na niepowodzenie i niemal wszystko traci sens, z Ewangelią i całą Biblią włącznie.

Dlaczego tak mało o tym wiemy?

Odpowiedź jest prosta. Temat ten jest znienawidzony przez szatana i wszelkie informacje ujawniające owe szczegóły są jemu wyjątkowo niewygodne. Głównym celem szatana są... religie chrześcijańskie, które są niemal całkowicie przez niego kontrolowane.

Królestwo Boże głoszą tylko ŚJ - jedynie oni są w stanie zrozumieć precyzyjnie temat Porwania. Ale ich Towarzystwo Strażnica nawet o Porwaniu nie wspomina. Ostatnio jednak okazuje się, że nawet temat Królestwa Bożego jest przez ŚJ zrozumiany całkowicie błędnie.

Reszta religii chrześcijańskich - nie rozumiejąc celu Królestwa Bożego - nie jest w stanie zrozumieć tematu Porwania.

Zamknięte koło!

Trzy grupy zbawionych

Biblia wskazuje na trzy grupy Chrześcijan, wybrane do życia w Królestwie Bożym.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Mała trzoda to 144.000 najwierniejszych i najbardziej umiłowanych sług Isusa, począwszy od Jego apostołów i uczni. Podczas Jego pobytu na ziemi w Izraelu istniał tylko skrawek rzeczywistego Izraela - głównie pokolenie Judy i Lewiego. Reszta istniała w stanie rozproszenia. Z tych pokoleń Chrystus wybierze osobiście 144 000 współkróli.

144000

Objawienie 7:1 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. 2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 3 «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». 4  I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: 5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, 6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, 8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Inne wersety mówiące o nagrodzie niebiańskiej. Mateusza 5:12,  I Piotra 1:4, Objawienie 19:1, Mateusza 6:20, 22:30, 23:13,  Objawienie 5:3. Zwróćmy uwagę na to, że Biblia w Objawieniu używa słowo - Żydzi - ale pośród zbawionych czy 144 tyś. Żydów jakoś Biblia nie wymienia!

Duża owczarnia to 12 pokoleń Izraela, który w przeszłości utracił swój status Narodu Wybranego, łamiąc jednostronnie Przymierze z Bogiem. Nie oznacza to utracenia szans na zbawienie. Po prostu zostało zerwane Przymierze zawarte na górze Synaj, ale przymierze Boga z Abrahamem nadal jest prze Boga realizowane. Z lędźwi Abrahama miało powstać olbrzymie potomstwo, które z czasem odziedziczy całą Ziemię.

Wbrew pozorom w czasie dzisiejszym nadal  istnieje pełne 12 pokoleń Izraela i informacje te są przez wieki skrupulatnie ukrywane. Rzekomo zaginione 10 pokoleń Izraela istniało w czasach Chrystusa! Nie jest to dzisiejszy wrzód moralny na Bliskim Wschodzie - Izrael ludzi podających się za Żydów, którzy Żydami nie są.

Państwo Izrael jest szatańskim wytworem świata zarządzanego przez szatana. Jedynie niewielka część rzeczywistych Izraelitów, czyli Żydów ortodoksyjnych to potomkowie Judy i Leviego, czyli nasi bracia. (Więcej informacji w linku - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!)

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Wielka Rzesza wychodząca z Wielkiego Ucisku, która stanowi wielki tłum oraz wiele ludów, które w czasach końca rozpoznają swego Króla i przyłączą się do Izraelitów.

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.... 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Niewiasta z 12 rozdziału Objawienia

Jest to ta sama Niewiasta, o której mówi nam pierwsze proroctwo biblijne w Księdze Rodzaju 3:15.

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Kobietą, czy też Niewiastą jest Narów Wybrany przez Boga - głównie Słowianie, którzy są rzekomo zaginionymi potomkami Izraelitów.

niewiasta

Biblijna nomenklatura w Objawieniu uznaje kobietę jako symbol religii.

Niewiastą z rozdziału 12 jest Naród Wybrany przez Boga, 12 pokoleń Izraela.

Mała trzoda 144 000 - porwanie

Isus w swym niezwykłym miłosierdziu postanowił nie wystawiać małej trzody na prześladowania oraz zaoszczędzić im cierpień, jakich sam doświadczył! W tym świetle miłość Jego do rodzaju ludzkiego posłusznego woli Jego Ojca przechodzi wszelkie wyobrażenia. I właśnie z tego powodu Isus postanowił usunąć małą trzodę najprawdopodobniej na okres... Wielkiego Ucisku.

Jana 14:(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Mała część otrzyma specjalną Bożą ochronę. Mamy werset wyraźnie sugerujący porwanie.

Objawienie 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Ponownie mamy znamienny okres 42 miesięcy  (3.5 roku) i wielu błędnie uważa, ze proroctwo to mówi o czas narodzenia Isusa z Marii, czyli owej Niewiasty oraz o Jego misji.

Ciekawe jest sformułowanie - porodziła chłopczyka z wersetu 13-tego. Tymczasem z taką interpretacją mamy poważny problem. Proroctwo to dotyczy ściśle czasów końca. Isus nie został nigdy porwany do nieba. On do nieba wstąpił z własnej woli i inicjatywy.

Chłopczyk został porwany do Boga! Werset ten wyraźnie mówi o porwaniu. Jeżeli to nie Chrystus, kim więc jest ów chłopczyk?

Jego charakterystyczna cecha to rządy żelazną laską. Ten werset jest także mylnie dopasowywany do Chrystusa, który oczywiście także będzie rządził laską żelazną, która symbolizuje sąd!  Porównajmy nasze dociekania z tym wersetem.

Objawienie 2:(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

Zwycięzca, czyli chłopczyk otrzyma władzę nad poganami. W wersecie wyraźnie jest mowa o grupie zwycięzców a nie pojedynczym człowieku - "temu, kto pełni aż do końca uczynki moje,".

Będzie rządził laską żelazną - oznacza także wykonywanie działań sądowniczych oraz wyroków Bożych. Ostatnia sekwencja tego wersetu - słowa te mówi sam Isus, ponieważ On taką władzę otrzymał od swego Ojca i dzieli się ową władzą z chłopczykiem  symbolizującym ród kapłański i królewski.

Objawienie 5: (9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Symboliczny 'chłopczyk', syn Niewiasty obrazuje tych, którzy mają wespół z Chrystusem królować i rządzić ponad narodami żelazną laską. Oto niezwykły przywilej dla posłusznych Bogu 144 000.

Ten werset najwyraźniej mówi o czasie przed ostatnią bitwą Armagedonu, kiedy pierwociny Baranka będą z powrotem na ziemi, a synagoga szatana będzie zmuszona oddać hołd wybranym przez samego Chrystusa.

Objawienie 3: (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Isus  bardzo umiłował tych ludzi i On da im największy przywilej, jaki On sam otrzymał od swego Ojca. Przywilejem tym jest nieśmiertelność. Druga śmierć nie ma nad nimi mocy.

Chrystus dzięki swej ofierze uzyskał taki przywilej od samego Stwórcy czyli swego Ojca.

Z kolei On sam uznał za stosowne obdarzyć takim samym przywilejem swoją Oblubienicę czyli 144.000 tych, którzy nie splamili się z kobietami, czyli nie znaleziono u nich skazy w postaci duchowego nierządu. Ci wybrańcy nie splamili się tym grzechem, czyli są symbolicznymi duchowymi dziewicami - jak najbardziej właściwą dziewiczą Oblubienicą Baranka.

W momencie powrotu nastąpią  rządy Chrystusa pomiędzy nieprzyjaciółmi jeszcze przed finałową bitwą Armagedonu.

Jak mówi werset:

Psalm 110:(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

Reszta Psalmu 110 jest także niezwykła.

(3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (5) Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.

Wersety te wyraźnie zapowiadają Króla Królestwa, który zasiada po prawicy Boga Ojca oraz Jego wojsko - 144.000!

Objawienie 5:(10) i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Zwróćmy uwagę na podkreślone fragmenty. Owi zwycięzcy to ród królewski i jednocześnie kapłański.  Gdzie oni będą panować? Na ziemi ponieważ Królestwo Boże będzie na ziemi, a nie w niebie. Jedynie część 144.000 tysięcy będzie w niebie i najprawdopodobniej owe 144.000 będą się przemieszczać w zależności od potrzeb z nieba na ziemię czy też odwrotnie.

Na krótko przed Wielkim Uciskiem skierowanym przeciwko Chrześcijaństwu pojawi się ostatni charyzmatyczny król, zwany przez wielu Antychrystem, który obejmie władzę na 3.5 roku.

Uprowadzenie, czyli ucieczka Niewiasty

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Wygląda także na to, że szatan zostanie zrzucony na ziemię tuż przed okresem pierwszego 1260 dni (3.5 roku), czyli przed rozpoczęciem wielkiego ucisku dla świata w drugiej części 3.5 rocznej.  Detale - Link.

Wersety te najwyraźniej mówią o ucieczce Niewiasty. Isus napomina o potrzebie pilności oraz o potrzebie pośpiechu. Żona Lota była ponaglana ale utraciła swe życie. Zagłada Sodomy i Gomory była zaplanowana na określony czas i Isus wyraźnie nawiązuje do tego elementu czasowego.

Z jego słów wyraźnie wynika, że objęci takim wyróżnieniem cieleśni Izraelici otrzymają polecenie natychmiastowej szybkiej ucieczki - nie powinni zwlekać i natychmiast korzystać z tej niezwykłej i jedynej możliwości. Nawet ktoś pracujący przy naprawie dachu nie powinien wrócić do domu po cokolwiek, a ten na polu nie powinien wrócić do domu.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

'Jeden będzie zabrany a drugi pozostawiony.' - definitywnie nie chodzi tutaj o wykonywaniu wyroku w Armagedonie.

Najwyraźniej nastąpi jakieś wydarzenie, o którym... zabrzmiało siedem grzmotów, których to Jan nie spisał, ponieważ Chrystus mu nie pozwolił na to. To wydarzenie celowo nie opisane w Słowie Bożym ponieważ Bóg owego wydarzenia wcześniej nie objawił.

Rozpoznanie Bożej tajemnicy

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. (BM)

Najprawdopodobniej już znamy tajemnicę Bożą, czyli odpowiedź siedmiu grzmotów, które były zapieczętowane aż do czasów końca..

I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. "Co teraz?" A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. "Bóg wyzwoli swój Naród Wybrany wtedy, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić !

Dzięki pomocy Boga proroctwa o wyzwoleniu Słowian zostały już rozpoznane i właśnie nadszedł odpowiedni czas na wyzwolenie nas.

Bóg zapowiedział, że proroctwa te zrozumiemy dopiero w czasach końca.

Zrozumienie tego jest biblijnym dowodem na to, że już żyjemy w czasach końca.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. (BM) ( przeczytaj cały rozdział )

 

I tutaj mamy ciekawą rzecz.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Smok nie mógł zaszkodzić niewieście i..."odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa".

flood

Mamy więc kolejne potwierdzenie, że Niewiasta oprócz chłopczyka posiadała także dalsze potomstwo. Niewiasta  pełne 12 pokoleń Izraela czyli rasa białego Chrześcijaństwa z ortodoksyjnymi Judejczykami włącznie.

Niewiasta jest narodem wybranym przez Boga -12 pokoleniowy Izrael - ponownie odrodzony duchowo - symbolicznie 'rodzi' nowe potomstwo, które... strzeże przykazań Bożych, czyli najwierniejsza jego część.

Ochrona Niewiasty - niezwykłe zbieżności

Wersety te wskazują na zrzucenie smoka tuż przed prześladowaniem Niewiasty, której dano symboliczne skrzydła, aby poleciała na pustynię, na okres 3.5 czasów czy 3.5 roku - czas trwania wielkiego ucisku dla reszty jej potomstwa.

Pustynia najprawdopodobniej nie jest symbolem ale jest rzeczywistą pustynią, identyczną lub nawet tą samą, w której znaleźli się Izraelici po opuszczeniu Egiptu i przejściu przez Morze Czerwone.

Faraon oczywiście pracował wtedy dla smoka, który także w przyszłości wypuści strumień wody, czyli armię, aby wziąć ów lud do niewoli. Podobnie jak w przypadku przejścia przez Morze Czerwone, tym razem ziemia przyjdzie Niewieście z pomocą i podobny cudowny sposób pochłonie armię smoka.

wyjscie

Równoległość obu wydarzeń - wyjścia z Egiptu oraz wyjścia z Wielkiego Ucisku jest uderzająca i zarazem oszałamiająca.

Mojżesz i Aaron - także symbolizują dwóch świadków Boga, którzy w Jerozolimie obdarzeni również wielką mocą - być może to oni PRZYPUSZCZALNIE wyprowadzą Niewiastę z Wielkiego Ucisku.

Co jest jeszcze ciekawsze - pobyt owej Niewiasty na pustyni będzie trwał 3.5 roku, karmionej w cudowny sposób przez Boga... manną i przepiórkami (?) zanim nie wejdą bezpiecznie do Ziemi Obiecanej, czyli... Królestwa Bożego.

Istnieją dzisiaj dwie grupy rzeczywistych Izraelitów - klasa 144.000 współ króli  oraz Izraelici, którzy tworzą Niewiastę. Jedna grupa będzie porwana do nieba , druga będzie chroniona oraz żywiona przez Boga na ziemi.
W okresie przed Wielkim Uciskiem Szatan będzie bezsilny wobec Niewiasty cieszącej się szczególną opieką Chrystusa i skupi się na prześladowaniach 'reszty jej potomstwa'.

Tożsamość potomstwa Niewiasty

Podczas Wielkiego Ucisku pojawi się na globie ziemskim Wielka Rzesza.

Objawienie 7:(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Najwyraźniej wersety te odnoszą się do znacznie większego potomstwa Niewiasty, które istnieje dzisiaj we wszystkich lądach, narodach i językach świata. Owo potomstwo jest rezultatem krzewienia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, ale ową rzeszę będą także stanowić ci, którzy dowiedzą się prawdy o Bogu dopiero podczas czasów końca, ponieważ Dobrą Nowinę będą także głosili aniołowie oraz Dwóch Świadków Bożych. (Objawienie 11 rozdział.)

Świat zarządzany przez szatana torpeduje wszelkie próby poznania Boga i Biblii. Instrumentami są religie, jak chociażby Islam czy wiele sekt chrześcijańskich a nawet charyzmatycznych. W większości krajów działa niezwykle skutecznie system kontroli umysłów i większość ludzi z powodu dezinformacji oraz masowych medialnych kłamstw nie wierzy ani w Boga ani w Biblię.

Podczas Czasów Końca Prawda zostanie objawiona wszystkim narodom i wielu ludzi rozpozna zbrodnie Bestii oraz władców świata i zechce wielbić rzeczywistego Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje oraz być Mu posłusznym.

Ci ludzie obmyją symbolicznie wszystkie świadome i często nieświadome grzechy w krwi Baranka i zostaną oni uznani za czystych w oczach Boga. Droga do Królestwa będzie przed nimi otwarta.

Jest więc oczywiste, że Wielka Rzesza to wszystkie języki, narody, plemiona ludzi, którzy głównie poznają Boga w wyniku anielskiego głoszenia oraz głoszenia dwóch świadków Boga, którzy będą rzeczywistymi Izraelitami, czyli Wielka Rzesza będzie niejako zrodzona z symbolicznej Niewiasty, czyli Narodu Wybranego przez Boga - 12 pokoleń Izraela.

Bóg nie wybierze żadnej religii chrześcijańskiej. Wybierani będą jedynie uczciwi, miłujący Chrystusa ich członkowie - ci, którzy trwają przy świadectwie o Isusie. To właśnie oni otrzymają na czołach symboliczną Bożą pieczęć,  a wielu pastorów, starszych i księży spotka wysoce zasłużona kara za haniebną służbę... szatanowi!

Mateusza 7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 24 Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

Ową opoką czyli kamieniem węgielnym jest sam Isus Chrystus.

Niestety ludzie posłuszni innym ludziom a nieposłuszni Chrystusowi nie dostąpią zbawienia lub będą mieli zbawienie wielce utrudnione.

Zbawienie jest jedynie w Isusie Chrystusie, a nie w jakiekolwiek ludzkiej religii.

Babilon oraz wchodzące w jego skład wszystkie fałszywe religie i kulty, czyli głównie ich przywódcy czeka Boży sąd!

Czyli nie wszyscy Chrześcijanie zostaną porwani, ale porwanie obejmie jedynie 144 000 oraz nieznaną nam liczbę wiernych Bogu tworzących Jego symboliczną Niewiastę. Z Wielkiego Ucisku wyłoni się także tzw. Wielka Rzesza.

Lud Boży zdążający do Królestwa Bożego to trzy grupy

Jeszcze jeden ważny element jest wart wzmianki. Zwróćmy uwagę na to, że pierwsze zmartwychwstanie dopiero się odbędzie. Czyli jeszcze nie nastąpiło!  Gdyby zmarli stawali natychmiast po śmierci na sądzie, nie byłoby żadnej potrzeby wzbudzania z martwych podczas Porwania lub wzbudzania na Sąd Ostateczny.

Biblia zapowiada w Objawieniu, że w  momencie porwania nastąpi także pierwsze zmartwychwstanie - najwyraźniej patriarchów i nowoczesnych pionierów Prawdy, którzy umarli nie doczekawszy Królestwa służąc wiernie Bogu i Barankowi.

Objawienie 20:6 Szczęśliwy i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu! Śmierć druga nie ma władzy nad nimi, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa: tysiąc lat z Nim będą królowali.

Werset wyraźnie określa tożsamość objętych pierwszym zmartwychwstaniem.

Będą oni kapłanami oraz królami z Chrystusem - 144 000.

Poniższe wersety wyraźnie sugerują, że święci, czyli zmarli w Chrystusie nie poszli natychmiast do nieba ale oczekują zmartwychwstania oraz... porwania. Jana 3:13, Hioba 19:26, Dzieje 2:34,  oraz 35-40, Mateusza 11:11.

Niestety wielu z nas czekają trudne czasy. Pomoc Boga zostanie dla wielu całkowicie odsunięta i zostaniemy wydani na próbę w ręce Człowieka Bezprawia.

Objawienie 2:(10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

Zdecydowana większość z nas musi się  liczyć z tym, że w nadchodzącym Wielkim Ucisku nastąpią poważne próby naszej wiary i część z nas zapłaci za bilet do Królestwa Bożego - cenę własnego życia. Oddanie życia za Królestwo Boże i Jego Króla jest dla nas gwarancją korony żywota wiecznego.

Oficjalny powrót Chrystusa

Oto wydarzenie, którego oczekują wszyscy ludzie dobrej woli.

Powrót to przybycie w celu trwałego pozostania. Jeżeli wracasz do domu po okresie nieobecności, oznacza to powrót w celu pozostawania. Chrystus jest Królem Królestwa Bożego na ziemi i jego powrót oznacza przejęcie władzy i usuniecie wrogów.

W przeciwieństwie do ukrytego przed światem pierwszego przybycia Chrystusa, Jego drugie przyjście odbędzie się na oczach całego świata. Nie będzie ono dla nikogo zaskoczeniem. Tego właśnie powrotu obawia się świat szatana!

Dla kontrastu odnośnie porwania, powrót Chrystusa będzie spektakularny i widzialny dla całego globu ziemskiego.

Mateusza 24:27 Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,... 29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,

Towarzyszyć Mu będą wielkie znaki, strach ludzki przed karą i wtedy wszystkie narody ujrzą znak Syna!

Nie jest to jeszcze moment zbawienia, ale już jest tuż u drzwi!  Jego powrót spowoduje przeraźliwy strach Jego przeciwników oraz niezwykłą radość Jego naśladowców cierpiących prześladowania ostatniego króla i Bestii. Isus powróci z porwanymi uprzednio 144.000 swoich współkróli, którzy wraz z Nim obejmą władzę na Ziemi, panując przez bardzo krótki okres poprzedzający ostateczną bitwę Armagedonu.

Mamy więc dokładny opis ostatecznego powrotu Chrystusa na Ziemię - nie w celu porwania 144.000 ale w celu wyzwolenia uciemiężonej przez Szatana, jego synagogę oraz Bestii ludzkości wiernej Bogu.

Czyli pod koniec panowania ostatniego króla, pojawią się na niebie niezwykłe znaki: zaćmienie Słońca i Księżyca, spadanie gwiazd oraz w jakiś supernaturalny sposób moce niebieskie zostaną poruszone i ukaże się znak Syna Człowieczego.

Nie Syn Człowieczy ale Jego znak!

Na widok tych niezwykłych rzeczy armie szatana zaczną biadać w panicznym strachu. Strach już ogarnia wielu z nich!

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Ponownie widzimy potwierdzenie Mateusza, ale mamy kilka nowych detali.

Znikło nagle niebo! Wszystkie góry i wyspy zostały poruszone.

I będzie się działo jeszcze coś niezwykłego! Wersety 16 i 17 mówią nam, że władcy świata, mocarze i bogacze będą doskonale wiedzieli, kim jest Isus, kto jest Bogiem i że właśnie nastał ów wielki dzień ich gniewu, czyli tak Boga jak i Jego Syna, pałającego gniewem i ich szanse na zwycięstwo są równe zeru. Jednak z uporem wystąpią oni przeciwko Bogu, wiedząc, że nie mają innych opcji.

Czyżby było to rzeczywiste nasienie węża, dla którego Bóg nie przewidział zbawienia? Z pewnością tak!

Inny element..."ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich" - już się do tego przygotowują - link

Dlaczego dopiero teraz jest możliwe zrozumienie Porwania?

Najprawdopodobniej z powodu bliskiego czasu wypełnienia się tych niezwykłych proroctw. Zastanawiające jest także podejście wielu Chrześcijan do porwania. Postawa większości jest  praktycznie przeciwna Porwaniu. 

Porwanie ma wielu wrogów i jest tego logiczna przyczyna.

Porwanie jest planem Boga i wydarzenie to jest wyraźnie nie na rękę Lucyferowi.

Przede wszystkim nie jest on w stanie tego udaremnić. Nie jest także w stanie tego sfałszować. Gdyby chciał sfałszować, musiałby kogoś porwać.

Gdyby porywał zaprzedanych sobie pastorów czy księży, czy starszych, niewielu Chrześcijan uwierzyłoby w takie porwanie.

Ale... Bóg nie pozwoli mu na porwanie wybranych 144.000!

Wyobraźmy sobie, że już nastąpiło rzeczywiste porwanie! Jaka będzie reakcja wielu chrześcijan? Porwanie spowoduje niezwykły ruch i ożywienie we wszystkich zborach i kościołach. Przede wszystkim będzie to widomy i oczywisty znak mocy  Isusa Chrystusa, wskazujący nam niezwykle wyraźnie, że czas końca jest już bardzo bliski. Będzie to także oczywistym potwierdzeniem wielu obietnic Boga i Baranka!

Będzie to także wyraźnym znakiem braku Ducha Bożego nad zdecydowaną większością pastorów, księży czy starszych, którzy temat porwania omijają za wszelką cenę. Wielu braci, sióstr a także ludzi dotychczas nie wierzących w Boga otworzy szeroko oczy i będąc tak zbudowanymi rozpocznie  poznawać Biblię, Zbawiciela oraz stosować w życiu zasady biblijne.

Porwanie będzie straszliwym policzkiem w twarz Lucyfera oraz olbrzymią klęską propagandową całego szatańskiego świata, będącego pod rządami szatana i jego Bestii. Porwanie będzie niezbitym dowodem zakłamania szatana i jego systemu rządów.

Cały bezbożny świat zobaczy na własne oczy, że Bóg rzeczywiście istnieje, a moc Boża nie ma sobie równych.

Szatan okaże się kłamcą.

Rozpoczną się desperackie próby szatana i jego Bestii do zmuszenia jak największej ilości ludzi na świecie do przyjęcia znaku Bestii - w celu uśmiercenia ich ręką samego Boga.

Kiedy odbędzie się Porwanie?

Kiedy Isus omawiał wydarzenia czasów końca, dał do zrozumienia apostołom, że dnia i godziny nie wie nikt, z Nim samym włącznie. Prorok Daniel wyraźnie nam powiedział, że w czasach bliskich końca wzrośnie poznanie i zrozumienie. Sam Isus także dał polecenie obserwowania wydarzeń światowych.

Czyli... obserwacja wydarzeń światowych jest przykazaniem Bożym!

Dlaczego? Aby właściwie rozpoznać czasy wypełniania się proroctw, Jest to bardzo ważne dla naszego zbawienia. Dlatego wielu Chrześcijan obserwuje posłusznie wydarzenia światowe pod kątem wypełniania się proroctw biblijnych.

Wydarzenia światowe wskazują nam, że w fałszywym tworze syjonistycznym - Izraelu - dąży się od dziesiątków lat do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. najprawdopodobniej taka akcja rozpęta III Wojnę Światową - wojnę religijną, która być może zakończy się sądem Boga nad Babilonem Wielkim. Owa Wielka Nierządnica będzie za ową wojnę bezpośrednio odpowiedzialna.

Wbrew powszechnemu mniemaniu Biblia nie zapowiada odbudowy Świątyni jerozolimskiej i nie zapowiada antychrysta zsiadającego w na tronie w owej świątyni. Wiemy już także, że listy Pawła wprowadzają nas w błąd! Okazuje się, że Paweł nie wiedział nic o bliskim zburzeniu współczesnej mu świątyni w roku 70 n.e.!

Objawienie nie wspomina w żadnym wersecie o tym, że świątynia Salomona będzie odbudowana przed Wielkim Uciskiem lub podczas jego trwania. Sprawdźmy ten niezwykły werset!

Objawienie 21:22 A świątyni w nim nie dojrzałem, bo Pan, Bóg wszechrzeczy, jest jego świątynią i Baranek. 23 Miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo jasność Boża je oświetliła, a lampą jego - Baranek. 24 W jego świetle będą chodziły narody, a królowie ziemi wniosą do niego swój przepych.

Świątynią jest Bóg oraz Baranek!

Czyli nie ma żadnej potrzeby odbudowy Świątyni, skoro świątynią będzie sam Bóg wraz ze swoim Synem!

Isus chce zaoszczędzić straszliwych czasów tym, których zechce On wskrzesić oraz porwać do nieba. Są więc przesłanki czy sygnały w Biblii, że Porwanie powinno nastąpić tuż przed rozpoczęciem się ostatniego tygodnia proroctwa Daniela lub tuż po jego rozpoczęciu się.

Zbliża się czas na pokaz niezwykłej mocy Isusa oraz wypełnienia owych niezwykłych proroctw.

Czuwajmy i czekajmy cierpliwie w modlitwach, prosząc Isusa o dalsze zrozumienie tych rzeczy oraz wytrwanie na wąskiej drodze Prawdy, wiodącej nas ku życiu wiecznemu w Królestwie Bożym, którego królem będzie sam Isus Chrystus, który oddaniem swego życia za nas wskazał nam, jak głęboko miłuje On nas i Jego obietnice nie są i nigdy nie były pustymi sloganami szatańskich polityków, oddanych szatanowi i jemu kłamliwie służących.

Panny mądre i głupie

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Podsumowanie.

 

Istnieje niezwykły tekst w Ezechiela 37 rozdziale, który nam dokładnie wyjaśnia plan Boga Izraela.

Ezechiela 37:(21) Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi. (22) I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. (24) A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (25) I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. (27) I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.

( Werset 27 jest dosłownie powtórzony w Objawieniu 21:3.)

Jak wiemy z historii, wersety te się nie sprawdziły jeszcze literalnie. Powstanie fałszywego Izraela czyli synagogi szatana nie nastąpiło z mocy i błogosławieństwa Bożego. Wersety te zapowiadają bezpośrednią moc Boga, która sprawi powrót 12 pokoleń rzeczywistego Izraela do Ziemi Obiecanej oraz sam Bóg postawi tam swoją świątynię!

Poznanie Prawdy to owoc Ducha Bożego. Bóg nam nigdy takiej pomocy nie odmawia.

Wszystko polega na proszeniu Boga o pomoc Ducha w poznaniu Prawdy oraz w mocy Ducha, która pomoże nam zastosować poznaną Prawdę w naszym życiu.

W ten sposób będziemy mogli odzwierciedlać przymioty naszego Zbawiciela, przynosząc Mu naszym postępowaniem chwałę, sami dostępując zbawienia, czego wam wszystkim serdecznie życzę, a łaska Pana naszego i Króla, Isusa Chrystusa niech będzie nad nami wszystkimi na wieki wieków.

Niech tak się stanie.


Napisano 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 25 Marca 2016