Wzięcie do Nieba

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Zaledwie dwa tygodnie temu uaktualniłem artykuł, który także był błędny. Dopiero teraz mam niezbity dowód mądrości Boga, która jest ujęta w 24 rozdziale Mateusza oraz w całej Biblii. Owa niezwykła mądrość Boga jest światu niemal nieznana.

Braku tej wiedzy są winne wszystkie fałszywe religie. Bóg podał w 24 rozdziale Mateusza wiele ważnych informacji, ale nie dał nam do tej właśnie chwili całkowitego zrozumienia.

Bóg w niezwykle unikalny sposób ukrył przed całym światem swoje plany.

Nie ma w nich niczego błędnego (poza błędami tłumaczy), aczkolwiek wielu detali czasów końca Isus sam nie rozumiał w momencie wypowiadania tych słów. Od wersetu 5-7 mamy ostrzeżenia przed fałszerzami oraz przed fałszywym Isusem.

Mateusza 24:(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. [BM]

Było już kilku fałszywych Chrystusów, ale oni niewiele pomogli satanistom. Mieliśmy wojny całych narodów, w których udział brali nie tylko żołnierze, ale także walczyli zwykli ludzie w partyzantce przeciwko najeźdźcom.

Poniższe proroctwo już jest w realizacji i będzie się to stale nasilało.

Mateusza 24:(8)Ale to wszystko dopiero początek boleści.(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Wielu ludzi odrzuciło religie oraz Biblię i Boga, ponieważ istnieje masa fałszywych proroków w kościołach i na Internecie. Ale nikt nawet tego podstawowego dogmatu biblijnego nie rozumie. Świat naiwnie wierzy, że to Izrael wielbiący szatana jest narodem wybranym. Świat jest celowo do tego medialnie zmuszony.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Powyższy cytat jest praktycznie nadal proroctwem. Niemal nikt na świecie nie głosi Ewangelii, a świat nie ma pojęcia, co to jest Ewangelia i Królestwo Boże. Świat nie wie także, który naród jest rzeczywistym Narodem Wybranym. Głoszenia fałszywych religii to olbrzymie szatańskie oszustwo.

Niemal nikt na ziemi nie mówi ani słowa o rzeczywistym Narodzie Wybranym, aczkolwiek wiedzą o tym sataniści.

Ostrzeżenia Isusa

Poniższy fragment ujawnia nam przyszłe wydarzenia za rządów Bestii. Zwróćmy także uwagę na to, że proroctwa najczęściej nie są spisane według kolejności zapowiadanych wydarzeń.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa... (16)... wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

To wszystko dotyczy wielkiego ucisku na całym świecie, także w Ziemi Obiecanej. Wiemy z Objawienia, że słudzy Boży będą prześladowani, mordowani i z powodu groźby śmierci wybranych dni ucisku zostaną przez Boga skrócone.

Zwróćmy naszą uwagę na słowo- wybrani.

W tym fragmencie Mateusza mamy obawę Syna Bożego o wybranych Boga, którzy będą najbardziej prześladowani przez Bestię. W powyższym 22 wersecie mamy niezwykle ważną informację, której do tej pory nie rozumiałem właściwie.

Termin biblijny - wybrani - nie oznacza tych, którzy mają być wzięci do nieba.

Wybrani to 144.000 współkróli Isusa. Szczegóły są podane w rozdziale 7 Objawienia. Znamy liczbę opieczętowanych oraz jest mowa o Wielkiej Rzeszy, której nikt nie potrafił zliczyć. Opieczętowani to wybrani Boga. Objawienie 13:7 nazywa ich także świętymi. Poniżej tekst o Bestii czy też zwierzęciu.

Objawienie 13:(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

14 rozdział Objawienia wyjaśnia nam to jeszcze dokładniej.

Objawienie 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy. (6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

Także podaje nam to II Ezdrasza.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Jest to dokładniejsze wyjaśnienie 144000 wykupionych krwią Isusa, podobnie jak są wykupieni ci, którzy zostaną wzięci do nieba!

Wzięcie wykupionych do Nieba

Mamy dwie grupy ludzi, którzy zostali odkupieni przelaną krwią Isusa. Obie grupy to mała część do wzięcia do nieba do życia wiecznego, oraz grupa 144.000 współkróli Isusa, którzy także zostali w ten sposób wykupieni krwią Baranka.

Nikt więcej nie skorzysta z życia wiecznego na podstawie ofiary Isusa! Reszta ludzi musi spełnić pewne warunki, aby żyć wiecznie.

Reszta ludzkości nadal będzie umierać podczas 1000 Królestwa Bożego na ziemi. Dopiero na nowej ziemi zapanuje życie wieczne. Objawienie 22.

O wzięciu do nieba mówi nam Ewangelia Mateusza w 24 rozdziale oraz pisze o tym apostoł Piotr.

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

Piotr podaje, że informacje te mają być objawione dopiero w czasie ostatecznym!

W tym fragmencie mamy sporo informacji, które trzeba właściwie zrozumieć, aby docenić naszego Boga Ojca. Rozdział 12 Daniela to potwierdza. Na naszych oczach to proroctwo się właśnie sprawdza!

Daniela 12:(3) I mądrzy będą błyszczeć jak jasność na firmamencie, a niektórzy z wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieków. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy.

 Wiedza się powiększy, jak w wielu przypadkach, ale nadal nie będzie ona całkowicie zrozumiała. Świat szatana nie ma więc żadnych szans na rozumienie czegokolwiek.

 Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa... (16)... wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Jest to niezwykłe ostrzeżenie Isusa wobec ohydy spustoszenia na miejscu świętym. Chodzi o miejsce byłej świątyni w Jerozolimie, gdzie Bestia postawi posąg, który będzie mówił. Mamy podkreślenie: kto czyta, niech uważa, ponieważ jest to bardzo ważna informacja.

Isus poleca nam natychmiastową ucieczkę bez oglądania się za siebie czy za naszymi dobrami. Nawet nie wracajmy do domu po cokolwiek, ponieważ to może nas kosztować utratę życia. To będzie dotyczyć Izraelitów mieszkających w Judei do dzisiaj oraz wszystkich ludzi na ziemi.

Właśnie z powodu zmuszania nas do wzięcia znamienia tego posągu na czoło lub rękę, ludzie odmawiający tego bałwochwalstwa będą zabijani podczas ucisku, jakiego jeszcze świat nie widział. Werset 22 mówi nam, że z powodu 144.000 wybranych współkróli owe dni będą skrócone.

To odbędzie się już po porwaniu do nieba, na samym niemal końcu czasów, które Bóg i Syn skrócą.

Mateusza 24:(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto powiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.

Ową padliną są fałszywi prorocy!

Poniżej mamy tekst, który został całkowicie błędnie zrozumiany, nie tylko przeze mnie ale przez wielu innych badaczy Biblii.

Nikt z władz nie wie, kim są kandydaci do wzięcia do nieba. Oni nie są opieczętowani jak 144.000. Dlatego oni właśnie będą wzięci do nieba. Wybrani czyli 144.000 współkróli będą głównym celem ataku Bestii. Nigdzie nie ma biblijnego połączenia wybranych z tymi, którzy będą wzięci do nieba.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Przecież ten tekst w ogóle nie pasuje do tego, do czego ja go użyłem i wielu innych. Najpierw uderzyło mnie powiedzenie: po udręce owych dni. Sytuacja polityczna miała być bardzo opresyjna ale ta udręka miała się zakończyć.

Werset 31 mówi nam o zgromadzeniu przez aniołów wybranych z całego świata. Jest to oczywista różnica pomiędzy wybranymi czyli 144.000 współkrólami Isusa a wziętymi do nieba, którzy współkrólami w niebie nie będą.

Księżyc i słońce będą ciemne i ukaże się znak Syna Człowieczego. Na czym więc polega złe zrozumienie tego fragmentu?

Chrystus z aniołami przyjdzie po to, aby zgromadzić wybranych 144.000 współkróli. Nie ma ani słowa o porwaniu!

144.000 to wyłącznie mężczyźni, a wybrani do nieba to mężczyźni oraz kobiety.  Najważniejsze dla nas jest poniższe zdanie.

Mężczyźni i kobiety zostaną najpierw wzięci do nieba, zanim Isus zstąpi z aniołami na ziemię.

Poprzedni sposób zrozumienia tych wersetów był błędny. Dlatego możemy powiedzieć, że takie zrozumienie mówi nam wyraźnie, że wzięcie do nieba nastąpi przed powrotem Isusa oraz także przed zakończeniem opresji dzisiejszych zbrodniczych rządów.

Dlatego wzięcie do nieba może się wydarzyć w każdej chwili.

A to znaczy, że powinniśmy być do tego mentalnie przygotowani i powinniśmy spodziewać się wzięcia do nieba każdego dnia a nawet każdej godziny.

Bóg celowo to ukrył przed nami oraz przed światem dla naszego bezpieczeństwa. Poznawszy Bożą strategię możemy zaufać Bogu, że zbrodniarze rządowi nie są w stanie porwania powstrzymać ani temu zapobiec, co Bóg przygotował dla wyznaczonych osób.

Teraz możemy odetchnąć wiedząc, że Bóg tak to właśnie zaplanował i czas najprawdopodobniej jest bardzo bliski.

Weźmy pod uwagę to, że niewielka liczba będzie wziętych do nieba. Jeżeli część z nas nie będzie wzięta, to takie dzieło Boga bardzo nas zbuduje i nabierzemy jeszcze większego szacunku dla Boga oraz Syna.

Poniższy tekst mów nam o czymś zupełnie innym i w innym okresie czasu.

Mateusza 24:(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Ten tekst ujawnia nam przyczyny, ale jest wstawiony w nielogiczny sposób, aby ukryć przed wieloma wrogami właściwe zrozumienie tych proroctw. Słowa te są adresowane do tych, którzy mogą liczyć na wzięcie do nieba.

Następny fragment mówi ponownie o wzięciu do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Zastanówmy się nieco. Jeżeli przez lata nie rozumieliśmy tych tekstów, to jakie szanse miał świat, aby je zrozumieć? Sam Isus nie był za czasów Mateusza powiadomiony o detalach, ze względu na bezpieczeństwo tych, którzy będą wzięci do nieba z powodu narastającego ucisku na Lud Boży.

Co rzuca się w oczy w tych dwóch wersetach, że nie ma ani słowa, kto zabierze ją czy jego. Nie ma wzmianki o aniele ani o Synu Bożym. Najprawdopodobniej nikt nie przyjdzie aby zabrać te osoby. Osoby te najwyraźniej będą wzięte w mgnieniu oka wprost do nieba, jak... w teleportacji.

Dlatego nie mamy ani słowa o tym, kto te osoby zabierze i jak.

Następne wersety 42-44 mówią nam o przyjściu Syna Człowieczego o niespodziewanej godzinie. Nie chodzi o znak Isusa na niebie, ale chodzi o Jego stały powrót na ziemię.

Mateusza 24:(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższy tekst także nie ma żadnego połączenia z wzięciem do nieba. Ale następny segment daje nam wiele do myślenia.

Mateusza 24:(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Dopiero teraz zauważyłem, że pewne rzeczy rzeczywiście pasują do tego opisu, zwłaszcza o podawaniu pokarmu duchowego o właściwej porze. Ostatnie kilka moich artykułów oraz ten szczególny artykuł daje spore szanse na takie właśnie zrozumienie.

Ten artykuł jest moim zdaniem najbardziej nas budujący.

Głupie i mądre panny

  W rozdziale 25 Mateusza mamy ponowne ostrzeżenie.

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Głupie panny były wyjątkowo głupie i owa nazwa doskonale do nich pasuje. Nie tylko nie miały one wystarczającej porcji oliwy do lamp. Drugim głupim posunięciem ich było ich spanie w świadomości, że nie mają wystarczająco oliwy i bezmyślnie one zasnęły, jak zasnęły mądre panny.

Szczytem ich głupoty było pójście w środku nocy na zakupy oliwy!

W Objawieniu mamy dalsze wyjaśnienie tego proroctwa.

Objawienie 19:(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. (9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.

Teraz mamy jeszcze wyraźniejszy obraz tego niezwykłego proroctwa. Oto cel mądrych panien, nazwanych w Objawieniu oblubienicą Baranka. Werset 9 mówi nam o tych, którzy są święci i zaproszeni na weselną ucztę Baranka.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Wielka Boża Tajemnica

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Bóg posiada tajemny plan, którego nie ujawnił On dla naszego bezpieczeństwa. Jest on skierowany przeciwko szatanowi i jego aniołom. Miejmy to na uwadze i bądźmy przygotowani na działania Boga skierowane przeciwko naszym wrogom. Dlatego wiele detali w tych proroctwach jest nadal tajemnicą.

Przypomnijmy sobie cierpliwość Boga do szatana oraz do Hioba. Bóg na wiele mu pozwolił i szatan miał szanse na zmianę swoich knowań i na pokorne przyznanie się do winy. Nigdy on tego nie uczynił

Niezwykle interesującym wydarzeniem było pojawienie się jako dziecięcia Syna Bożego na ziemi, jego wzrastanie do pełnoletności, jego praca dla Boga i dla nas oraz Jego straszliwa śmierć na krzyżu. Szatan został za taką cenę całkowicie osądzony i otrzymał wyrok śmierci od Boga.

Szatan nie zorientował się, że Isusa ofiara umożliwi wzięcie żywcem do nieba wybranych oraz także obdarzy 144.000 współkróli nieśmiertelnością. Boży plan był i jest nadal absolutnie doskonały i szatan nie był w stanie zapobiec wyrokowi śmierci. Szatan sam podpisał ten wyrok śmierci.

Wiedząc to miejmy na uwadze coś, czego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jaka tajemnica Boża będzie dokonana. Miejmy to zawsze na uwadze, ponieważ będzie to ponownie coś absolutnie genialnego, co zaskoczy cały świat oraz szatana i upadłych aniołów.

Dalsze wyjaśnienie proroctwa!

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. [BM]

Werset 29 mówi nam o udręce owych dni w czasie przyszłym. To znaczy, że owa udręka się skończy i najprawdopodobniej zostanie ona zakończona przez... samego Boga. Potem słońce się zaćmi oraz księżyc, i gwiazdy będą spadać na ziemię. Znaki te będą bardzo widoczne.

Wtedy pokaże się znak Syna Człowieczego a niemal natychmiast nastąpi oficjalny powrót Isusa na ziemię, z wielkimi znakami, jak zaćmienie słońca i księżyca, spadaniem gwiazd itp.  Cały świat będzie widział na własne oczy znak Syna Bożego, co jest bardzo możliwe w erze TV, Internetu oraz w przypadku... płaskiej ziemi.

Będą rozpaczać wszystkie narody kontrolowane przez szatana oraz nasienie węża, kiedy zobaczą powrót Chrystusa, który obejmie władzę nad światem Bestii!

Musimy zrozumieć, że miejscem dla wziętych do Nieba jest Niebo, ale miejscem pobytu 144.000 jest ziemia - w szczególności kraje pogańskie, które będą wdrażały biblijne prawa do swego życia żyjąc już według Prawa Bożego. 144.000 będzie czasami odwiedzało z wielu powodów niebo. Detale te nie są nam znane.

144.000 to współkrólowie Isusa oraz sędziowie Sądu Ostatecznego na ziemi. Cały rząd Królestwa pod berłem Isusa będzie sprawował rządy w pierwszym 1000 letnim okresie panowania Królestwa Bożego.

Tymczasem wybrani zostaną wzięci do życia w niebie na wieczność.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Kolejny opis zakładania koron na głowach 144.000 i potwierdzenie nałożenia na nich szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa do rządów na ziemi.

Niezwykła precyzja tego proroctwa!

Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Kiedy pierwsze widzialne znaki na księżycu i słońcu się pojawią oraz zobaczymy nie tylko znak Isusa ale jego rzeczywisty powrót na ziemię. Wtedy świat będzie wiedział, że wcześniej już nastąpiło wzięcie niektórych ludzi do nieba.

Znając te wszystkie elementy spodziewajmy się najpierw wzięcia do nieba wybranych w niemal każdym czasie. Z tej przyczyny mamy ponaglania, abyśmy nieustannie czekali. Możemy nawet spodziewać się pewnych niespodzianek.

Ale nie będziemy wiedzieli, którego dnia i o której godzinie.

Podsumowanie...

Wzięcie do nieba oraz zebranie 144.000 nas nie zaskoczy, jeżeli będziemy czuwać, dlaczego powinniśmy czuwać. Nie wiemy, w jakich warunkach wzięcie do nieba nastąpi. Tylko Bóg o tym wie i wie także Syn Boży. Kwestia wzięcia do nieba jest całkowicie (mam nadzieję) rozwiązana.

Pamiętajmy o najważniejszym szczególe.

Tak, jak mnie Bóg ujawnił swoje plany odnośnie wzięcia części ludzi do nieba, tak i reszta świata, w tej chwili nie ma zrozumienia Bożego Biblii i zostanie ona z tego szatańskiego snu po porwaniu przebudzona. Jest to wyraźnie opisane w Biblii.

Więcej detali, zwłaszcza wiele wersetów mówiących nam, kto będzie wzięty do nieba oraz w jaki sposób Bóg to ukrył przed światem, znajdziemy w obszernym artykule Bartka.

Powinniśmy już czuwać i traktować Boży Plan bardzo poważnie!