Jak powstał kanon NT

Ostatnie uaktualnienie: 1 Marca 2014

Trwa nieustanna walka sił szatana z Bogiem i ludzkość jest podmiotem, który zawsze w tej kwestii ponosi olbrzymie straty z rąk szatana, demonów oraz jego ziemskich sług.

Pierwszy atak nastąpił w ogrodzie Eden. Potem Kain zabił sprawiedliwego Abla. Mieliśmy Nemroda-satanistę oraz fizyczną inwazję upadłych aniołów na rodzaj ludzki, która rodzinę ludzką niemal całkowicie zniszczyła  i Bóg był zmuszony zatopić potopem zupełnie zdegenerowany genetycznie i moralnie rodzaj ludzki.

Potem mieliśmy niezwykłych ludzi - Abrahama oraz Hioba. Z księgi Hioba wiemy, w jaki sposób szatan negocjuje z Bogiem swoje kolejne ataki na Jego sług. Bóg pozwala mu na niektóre z nich a celem jest sprawdzenie wiary i oddania owych ludzi. Bóg znając serca ludzkie nie ma w tej kwestii wątpliwości, niemniej ludzie uczciwi - miłujący Boga i Prawdę są pod stałym atakiem szatana i jego demonów.

Kolejnym atakiem był Egipt a ofiarami byli Izraelici - niewolnicy Egipcjan, którzy byli czcicielami szatana, który jak zawsze maskaradował jako bóg Amun Ra, Ozyrys, Yah czy jakiekolwiek inne bóstwa.

Kiedy szatan przebrał miarę i rozpoczął eksterminacje Izraelitów zabijając ich męskich potomków, Bóg wkroczył do akcji i uwolnił Izraelitów z tego okrutnego jarzma niewoli. Potem Bóg dał im Prawo oraz był ich osobistym Królem, za którego rządów Izraelici wykonywali Jego wyrok na innych satanistach - Kananejczykach.

Izrael był w tym okresie Narodem Wybranym przez Boga. Szatan nie dawał za wygraną i następowały kolejne wściekłe ataki na wybrany lud Boży, co w końcu spowodowało masowe odstępstwo Izraelitów od Boga, odrzucenie Go jako króla i w końcu Izraelici zaczęli wielbić Lucyfera w świątyni jerozolimskiej, uwłaczając w ten sposób Bogu Wszechmocnemu. Zostali za to srogo ukarani.

Kiedy narodził się Syn Boży, szatan był całkowicie zaskoczony. Nie wiedział wiele i ze ST nie był w stanie rozpoznać nowej taktyki Boga, której wykonawcą był Jego Syn, Isus Chrystus. Jednakże nastąpił kolejny, ostry lecz nieudany atak na dziecię Boże rękami Heroda żołdaków - potem szatan posunął się do próby przekupienia Isusa do przejścia na jego stronę - przeciwko Bogu. Ponowne niepowodzenie szatana.

Kiedy Isus wybrał sobie apostołów, szatan umieścił pośród nich Judasza. Isus zaakceptował to wyzwanie i Judasz działał swobodnie aż do znanego nam jego końca.

Kiedy Isus zmartwychwstał - szatan został całkowicie pokonany. Jest to interesujący nas fakt, ponieważ ukazuje on nam wiele czynników, które pozwalają na zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas w chwili obecnej.

Isus złożył samego siebie na ofiarę za ludzkość, będącą w niewoli szatana. Dzięki wartości Jego ofiary uzyskał On w ten sposób od swego Ojca taką moc, o jakiej szatan może sobie tylko pomarzyć. Isus stał się współ królem Wszechświata z własnym Ojcem, oraz królem Królestwa Bożego. Szatan nie ma szansy na dorównanie Isusowi, ponieważ musiałby samego siebie złożyć w ofierze. Wzbudzenie go z martwych przez Boga jest niemożliwe.

Niezwykła moc Isusa jest widoczna niemal zawsze, kiedy demony czy UFO atakują niewinnych ludzi. Wystarczy wezwać imienia - Isus i Jego moc wypędza je dokładnie tak samo, jak to opisują Ewangeliści. Natychmiastowa ucieczka sług szatana pokazuje nam niezbicie, kto rzeczywiście posiada władzę nad ludzkością.

Od tego momentu Boży plan zbawienia rozpoczął tryumfalny pochód. Odpowiedzią na to były i są nadal niezwykle ostre kontrataki szatana.

Po śmierci apostołów wielbiciele szatana rozpoczęli tryumfalny marsz ku wolności, która w końcu nadeszła w roku 325 n.e. kiedy cesarz Konstantyn Wielki zaadoptował Chrześcijaństwo jako religię Rzymu.

Przykazania Isusa zostały zamienione na przykazania Pawła, który głosił ewangelię wiary bez uczynków, która ma moc zbawienia. W takich warunkach skompletowano Chrześcijańskie Pisma Greckie., które były obciążone listami Pawła. W związku z Pawłem warto jest wskazać na kilka istotnych wydarzeń, które miały miejsce w tym ważnym dla nas okresie.

Wiemy z Ewangelii, że Żydzi byli głównymi wrogami Chrześcijaństwa. Kiedy okazało się, że grecki przekład ST - Septuaginta nieomylnie wskazywała na Isusa jako na Mesjasza, Żydzi wypowiedzieli wojnę temu przekładowi i rozpoczęli usuwanie jej tekstów z wszelkich bibliotek rabinicznych.

Powszechnie wiadomo, że apostoł Piotr udał się do Rzymu, gdzie zginął na arenie rzymskiej za czasów Nerona, w roku 67 n.e. Według legendy został on ukrzyżowany do góry nogami.

Co jest wysoce interesujące, to Ewangelia Marka, która została spisana przez ucznia Piotra w Rzymie. W jakim celu? Marek spisywał wszystkie przemówienia Piotra i najwyraźniej za jego aprobatą Ewangelia Marka była rozprzestrzeniana w Rzymie. Chrześcijaństwo nadal się rozwijało na przekór zaciętym prześladowaniom ze strony Żydów oraz cesarza Nerona.

I tutaj mamy pierwszy poważny problem do rozwiązania. W Rzymie w tym czasie także był apostoł Paweł. Piotr rozpowszechniał Ewangelię Isusa.

Co rozpowszechniał Paweł? Czy się kontaktował się z Piotrem? Czy zsynchronizowano ze sobą pracę ewangelizacyjną?  Przecież byli braćmi w Isusie! Niestety takiej współpracy najprawdopodobniej nie było. Paweł reklamował swoje listy jako Słowo Boże a Piotr rozpowszechniał Ewangelię Marka. Ewangelia ta była napisana wyraźnie do Rzymian, ponieważ wszystkie słowa w hebrajskim oraz aramejskim Marek tłumaczył na grecki. Także wyjaśniał on pewne obyczaje żydowskie.

Najciekawsze jest to, że w roku 1901 został odnaleziony niezwykłe rzadki papirus, zawierający mały fragment Ewangelii Mateusza, znany na świecie jako Papirus magdaleński. Jest on datowany na lata przed rokiem 70-tym, czyli przed zburzeniem Jerozolimy oraz świątyni.

Jeden z ekspertów biblijnych datował ten papirus na rok 60 n.e. Człowiek ten, Carsten Peter Thiede niespodzianie zmarł na zawał serca w wieku 52 lat.

Szymon Mag i córka apostoła Piotra, Petronela.

Tutaj mamy olbrzymi problem do rozwiązania. Kiedyś opublikowałem artykuł na temat Szymona Maga. Okazuje się, że Piotr udał się do Rzymu, aby powstrzymać szerzące się nauki tego czarnoksiężnika. Postać Szymona Maga jest doskonale znana historykom.

Bardzo interesujące jest to, że Paweł nie wspomniał nigdy o Szymonie Magu w żadnym ze swoich listów - zwłaszcza w liście do Rzymian! Są także tacy, którzy utożsamiają Pawła w Szymonem Magiem, ale dowodów na to jest niewiele - poza wieloma poszlakami.

Ojcowie Kościoła.

Temat ojców Kościoła jest dla nas bardzo ważny, ponieważ owi 'ojcowie' zadecydowali skład Nowego Testamentu, czyli raczej Chrześcijańskich Pism Greckich. Warte wzmianki jest to, że Isus zakazał tytułowanie kogokolwiek 'ojcem' poza ojcem własnym oraz Bogiem Ojcem.

Po śmierci apostołów zamordowanych rękami sług synagogi szatana - utworzył się określony nurt w powstającym Chrześcijaństwie, opartym już wtedy na listach Pawła. Na scenę życia chrześcijańskiego wkroczyli tzw. Ojcowie Kościoła, którzy są do dzisiaj cytowani przez wielu badaczy Biblii. Badając opinie owych ojców tłumaczy się teksty biblijne oraz są sformułowane określone doktryny. Niestety znaczna ich większość jest sprzeczna z naukami Isusa. W podanym linku jest pokaźna lista wielu Ojców Kościoła i warto sobie ją przejrzeć oraz sprawdzić kilka życiorysów.

Interesujący cytat z Wikipedii, na temat kryteriów ustalania ojców Kościoła.

Współcześnie "ojcami Kościoła" w Kościele katolickim nazywamy tych pisarzy wczesnochrześcijańskich, których wybitność weryfikuje się poprzez poczwórne kryterium: prawowierność nauki, świętość życia, starożytność i aprobatę Kościoła.

Czyli podstawą do dalszych studiów na temat tzw. ojców Kościoła są informacje pochodzące od Kościoła Katolickiego, odstępczej organizacji szatana, która skutecznie wykorzeniła pierwotne Chrześcijaństwo oraz nauki Isusa!

Sprawdźmy kilku z nich. Za podstawę ich roli posłużą nam ich własne słowa, oraz słowa tych, którzy ich popierają i reklamują.

Klemens I lub Klemens Rzymski.

Sporo informacji na jego temat mamy w Wikipedii w języku polskim. Klemens I. Co nas natychmiast uderza, to uznanie Kościoła Katolickiego do Klemensa, jako świętego Kościoła oraz męczennika. Jako dowód męczeństwa podaje się... tradycję! Już te pobieżne informacje pochodzące z Babilonu Wielkiego pozwalają na spekulację - musiałby on być wybitnie zasłużonym dla owego odstępczego Kościoła.

Jedyna osoba, która rzuca nam jedyne światło na Klemensa I jest Tertulian. To on twierdził, że Klemens był czwartym biskupem Rzymu, po Linusie i Anaklecie, w latach 91-101. Według Tertuliana, Klemens był instruowany przez samego Piotra. I tutaj mamy pierwszy większy problem. Piotr zmarł w roku 67 n.e. czyli dopiero po 24 latach po śmierci Piotra stał się... biskupem, po Linusie i Anaklecie.

Czy ci dwaj ostatni, byli, czy raczej nie byli 'uświęceni' przez Piotra?

Czy Tertulian jest dla nas autorytetem w tej sprawie?

Jego najbardziej słynną doktryną jest doktryna o Trójcy! On pierwszy ją opracował oraz opublikował. Kościół Katolicki nie uznaje go jednak za świętego, ponieważ Tertulian nauczał także, że kobieta nie powinna wychodzić za mąż po śmierci swego małżonka. Czyniąc to popełnia cudzołóstwo. Owa doktryna została uznana za herezję, ponieważ kolidowała z listami 'apostoła' Pawła. Angielska Wikipedia o Tertulianie.

Wygląda więc na to, że wszelkie informacje o Klemensie posiadamy od Tertuliana - twórcy Trójcy, który pisał przeciwko Pawłowi. Klemens ewidentnie popierał listy Pawła. Klemens napisał List do Koryntian, który początkowo był częścią kanonu NT. Celem listu jest upominanie Koryntian przed buntami przeciwko władzy wyznaczonym biskupom i prezbiterom. Tymczasem Isus
 mówił nie o władzy, ale o służbie apostolskiej. W Objawieniu wyraźnie pochwalił on tych, którzy nie mogli ścierpieć niesprawiedliwych i nieuczciwych przywódców religijnych i fałszywych apostołów.

Klemens zarządzał zupełnie odwrotnie posługując się dokładnie tymi samymi argumentami, które można dzisiaj usłyszeć w każdej sekcie chrześcijańskiej!

Dwa fragmenty:

XLI. l. Niechaj każdy z nas, bracia, stara podobać się Bogu, tam gdzie go postawiono, postępując zgodnie z czystym sumieniem, z godnością, nie przekraczając reguł określających jego miejsce w służbie Bożej
9. Wasze rozłamy wielu już zwiodły na manowce, wielu pogrążyły w zniechęceniu, wielu w zwątpieniu, a wszystkich nas w smutku. I ten bunt u was nadal trwa! XLVII. 1. Zajrzyjcie znów do listu błogosławionego Apostoła Pawła.

Na poparcie swych nauk Klemens cytuje Pawła, zamiast Isusa.

W tym linku mamy komentarz papieża Benedykta XVI na temat Klemensa.

Szczególne znaczenie ma wezwanie w intencji rządzących. Jest to najstarsza po tekstach Nowego Testamentu modlitwa za władze polityczne.

Czyż nie wygląda to interesująco? Ani Klemens, ani Paweł nie głoszą Królestwa Bożego na ziemi pod władzą Isusa Chrystusa! Żaden z nich nie cytuje Isusa Chrystusa!

Paweł założył podwaliny pod Kościół Katolicki i wstawił w swoich listach obowiązek posłuszeństwa wobec władz politycznych. Klemens to w pełni potwierdził i z czasem Chrześcijaństwo, będące gotowe doktrynalnie, stało się religią państwową cesarstwa rzymskiego za czasów Konstantyna Wielkiego w roku 325 n.e.

Klemens, Paweł i inni są odpowiedzialni za obecny skład Chrześcijańskich Pism Greckich.

Innych 'ojców' nie będę przytaczał ponieważ im dalej, tym gorzej - coraz większe herezje.

Isus jednak zwycięża!

Pomimo poważnego skażenia Chrześcijańskich Pism Greckich oraz anulowaniu wielu prawd, które głosił Isus
, szatan ponownie przegrywa walkę z Bogiem. Pomimo jego wysiłków spełnia się proroctwo o ujawnieniu wielu kłamstw. Ustami wielu fałszywych apostołów, pastorów, starszych i księży niemal cała ludzkość tego świata zna imię Isusa. Wielu posiada Biblię i wielu ją czyta. Bóg zło obrócił w dobro!

Wielu Chrześcijan zachęconych poznaniem Biblii stają się członkami wielu nominacji chrześcijańskich. Spora ich część zaczęła dostrzegać to, jak niewiele mówi się o Królestwie Bożym i miłości do Boga i bliźniego. Miłość do Boga i bliźniego zastąpiono Ewangelią Wiary i niestety wielu jest w wielkim błędzie, ponieważ myślą, że już są zbawieni, ponieważ uwierzyli.

Jednak wielu rozpoznaje obłudę i zakłamanie przywódców religijnych - widząc wyraźnie kąkol i opuszcza szeregi wielu sekt i religii. Wielu poznaje ów kąkol w niemal wszystkich organizacjach religijnych Chrześcijaństwa. Pomimo faktu, że zostali oni wychowani w wielu sektach na listach Pawła, wielu zaczyna dostrzegać olbrzymią różnicę pomiędzy naukami Isus
a, a naukami wielu fałszywych apostołów czy współczesnych ewangelistów telewizyjnych.

Wielu także dostrzega jawny satanizm w ekstremalnych sektach - Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia.

Z takich właśnie przyczyn pojawiają się coraz częściej artykuły, których celem jest podważenie autorytetu całej Biblii. Przykład: Nowy Testament to fikcja literacka? Spełnia się na naszych oczach wiele proroctw zapowiedzianych przez Isusa.

Mateusza 7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Czyli rozpoznajemy pozornych sług Pana, którzy anulują Jego nauki, w ten sposób rozprzestrzeniając bezprawie.

Stan ogólny dzisiejszego Chrześcijaństwa jest owocem ich działań.

Postępowanie znacznej większości Chrześcijan niczym się nie różni od postępowania ludzi, którzy nie maja Boga w sercach. Generalnie Chrześcijaństwo nie wykazuje mniejszej liczby rozwodów, przerywania ciąży czy wielu przestępstw, jak morderstwa, kradzieże, czy nadużycia biznesowe.

Isus nas pouczał: "Po uczynkach ich poznacie."

Jaki z tego wypływa wniosek? Które księgi biblijne są dla nas ważne?

Jest oczywiste, że Ewangelie oraz najważniejsza księga biblijna - Objawienie. Oto wszystko, co nam jest potrzebne do zbawienia. Owe pięć ksiąg zawierają słowa Isusa Chrystusa i Jego słowa są dla nas najważniejsze. Dlatego wielu Jego nauk nie znamy, ponieważ siły szatana starają się za wszelką cenę zablokować dostęp do Słów Boga. Dlatego wszyscy znamy terminy - Ewangelia oraz Królestwo Boże, ale niewielu wie, czym ono jest.

Jest to przyszły rząd na ziemi, który zmiecie na zawsze wszelką szatańską opozycję. Konstytucją jest 10 Przykazań. Jego Parlament stanowi 12 apostołów, niektórzy królowie izraelscy, wierni mężowie Boży, oraz prorocy w liczbie 144.000.

Jest to realny przyszły rząd na ziemi, przed którym demony oraz kontrolowane przez nich władze drżą ze strachu.

Karm się słowami Isusa o wdrażaj je w życie, abyś zakwalifikował się do życia wiecznego w nowym państwie globalnym, którego Premierem (Królem) będzie sam Isus Chrystus, który poświadczył ową Prawdę swoim własnym życiem.

Podążajmy tylko za Jego głosem!

 

Napisano: 29 Maja 2012

Ostatnie uaktualnienie: 1 Marca 2014