Która religia jest prawdziwa?


Ostatnie uaktualnienie: 1 Czerwca 2014


 

 

Wielu ludzi kojarzy wiarę w Boga z religią. Jest to olbrzymi błąd, ponieważ celem Boga i Chrystusa nie była, nie jest i nigdy nie będzie religia.

Czy najważniejsza księga biblijna - Apokalipsa, zwana także Objawieniem, wskazuje nam na jedyną słuszną religię, której członkowie zostaną jedynymi ludźmi, którzy uzyskają zbawienie?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Ale niemal każda chrześcijańska religia twierdzi, że musisz być członkiem właśnie ich religii aby uzyskać zbawienie. Wybór jest olbrzymi - tysiące religii i sekt Chrześcijaństwa.

Przy takim podejściu problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny zadłużony w watykańskich bankach człowiek nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ najprawdopodobniej nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn Chrześcijaństwa.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Wyjście istnieje i jest ono bardzo proste.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii - zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i... zacznij ją czytać!

Wszystko, co wiesz o Biblii, o Bogu i o zbawieniu to kłamstwo!

Dlatego powinieneś ją przeczytać. Nawet główny temat Biblii ogólnie nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu. Są tego logiczne przyczyny.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata.

Wszystkie jego działania są skierowane właśnie przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób?

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Problem jest prosty i oczywisty.  Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone... synami Złego czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy.

Dopiero teraz kąkol czyli chwast jest widoczny i jak Isus Chrystus nam to wyjaśnił, sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Czyli Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień w zrozumieniu Biblii.

Owe chwasty, kąkol robi wszystko, aby ci to obrzydzić i zniechęcić do sprawdzenia. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując jej interpretację do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w manipulatywny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie a nawet nie wierzą w to, że są oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część sług Bożych, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych 'uczonych w Piśmie' to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

To ludzie pracujący dla szatana są odpowiedzialni za masę kłamstw na temat Boga i Biblii i kłamstwa te powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju hale. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu - kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności.

Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg... ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi.

We wspólczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób podsumował 'religię' faryzeuszy. Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy, czyli służący szatanowi 'chwasty' wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię !

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. "Węże, plemię żmijowe." - to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże przykazania zastępując je swoimi naukami, sprzecznymi z przykazaniami Bożymi.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYTCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane ai katolicy zamiast Boga wielbią starożytną wulgarną boginię, nazwaną w Biblii, Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini, nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, BM.

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Jer 44:18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.  Przeczytaj 44 rozdział Jeremiasza.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma.

Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą!

Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wieczne w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi 'chwastami' nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach 'chwastów'! Do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego sług!

Czy zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale ten najgorszy 'margines' zawsze jest owymi przywilejami nagradzany!?

Widziałem to wiele razy na własne oczy.

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość katolików jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii.

Ruchy charyzmatyczne - owoce działania Ducha Bożego?

Mamy skrajne przykłady owych ruchów oraz podobne opinie o przewodnikach owych trzód. Jedno jest boleśnie oczywiste. To nie Duch Boży kieruje wszystkimi ruchami charyzmatycznymi.

Osobiście nie spotkałem ani jednego przypadku działalności Ducha Bożego w owych ruchach charyzmatycznych. Nie widziałem badań medycznych i cudów identycznych, jakich dokonywał nas Zbawiciel, ze swym zmartwychwstaniem włącznie, na które jest wiele dowodów!

Owszem, cuda dzieją się tylko i wyłącznie w krajach... afrykańskich.

Czyżby dlatego, że nie można tego sprawdzić? Zawsze cuda były demonstrowane po to, aby wzmocnić naszą wiarę i zaufanie w Zbawiciela. Cuda w Afryce, bez dowodowe i często naiwne wcale nie spełniają tej roli. Nie jest grzechem żądać dowodów, nawet od samego Boga!!!

Jak sprawdzić tożsamość duchów? Prosty sposób!

Wyobraź sobie, że jesteś w zborze zielonoświątkowym, mówisz językami, bracia i siostry prorokują i uzdrawiają drugich ale coś ci nie pasuje. Coś nie daje ci spokoju.

Jak dojść do sedna tego problemu? W bardzo prosty sposób.

Padasz na kolana i prosisz Boga o opiekę i ochronę przed wszelkimi siłami szatańskimi i błagasz Go o wskazanie ci drogi Prawdy, abyś nie był zwiedzony.

Prosisz:

Panie, odpędź ode mnie złe siły i wskaż mi drogę Prawdy, abym nie był zwiedziony przez siły nieczyste. Nie jestem pewien, czy owe dary to Twoje dary czy też manipulacje demonów. Ukaż mi Ojcze Prawdę i na pewien czas odsuń ode mnie wszelkie złe duchy, abym mógł poznać Twoją moc, twego Ducha i abym mógł rozpoznał źródło nadprzyrodzonych wydarzeń w moim zborze a także w moim domu. Ojcze Nasz, pomóż mi ponieważ sam nie jestem w stanie tego rozpoznać a nie chcę być zwiedziony i sam nie chcę zwodzić moich braci i sióstr!

Bóg nie byłby naszym Ojcem, gdyby taką modlitwę pozostawił bez odpowiedzi.

Taką modlitwą Boga nie zasmucisz!

Mamy wspaniały przywilej kontaktowania się z samym Bogiem poprzez bezprzewodowy system transmitowania naszych modlitw. Po to mamy ten system, abyśmy z niego jak najczęściej korzystali. Jest oczywiste, że nie na każde pytanie otrzymasz natychmiastową odpowiedź, ale musisz sobie zdawać sprawę z tego, że jesteś samodzielną osobą i Bóg nie będzie tobie wskazywał wielu rzeczy, jak odpowiedniego wyboru małżonka czy miejsca zamieszkania.

Możesz być jednak pewny, że o wszystkim, co jest potrzebne do zbawienia będziesz dokładnie poinformowany.

Jeżeli będziesz czytał  Biblię skupiając się na wszyskich wypowiedziach Boga Ojca oraz Jego Syna, Isusa Chrystusa, jeżeli będziesz prosił Boga o opiekę i zrozumienie Jego Słowa, nigdy nie zostaniesz przez nikogo zwiedziony!

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem pochodzącym z ust Bożych." Mateusza 4:4.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 - nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania.

Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować.

Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia - że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej oraz chęci podporządkowania się określonej religii, w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" (Jan 8:31, 32)

Z czego uczniowie Isusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan fałszywej religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Słowo Boże. Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Czy religie nie chrześcijańskie mogą zawierać Prawdę?

Żadna z światowych religii, poza Judaizmem i Chrześcijaństwem nie posiada solidnego fundamentu, jakim jest potwierdzona przez naukę oraz archeologię Biblia. Religie te przy bliższym zbadaniu okazują się czystym kłamstwem.

Koran jest całkowicie sprzeczny w wielu istotnych naukach: tak z Biblią, jak i z potwierdzoną historią oraz zaprzecza licznym dowodom na życie, cuda, śmierć a nawet zmartwychwstanie Isusa Chrystusa. Allach wbrew pozorom nie jest Bogiem. Jeżeli nie jest Bogiem, to kim on jest!? Nietrudno się domyśleć.

Kabała, Talmud czy inne tzw. święte księgi nie są w ogóle porównywalne ze Słowem Bożym. W Buddyzmie modlitwy zanosi się do duchów, czyli demonów - nie do Buddy czy do Boga.

Mamy jeszcze: hinduizm, buddyzm, taoizm, szintoizm, New Age, satanizm i wszystkie te religie wielbią szatana oraz demony pod najrozmaitszymi postaciami.

Pozostaje nam tylko Biblia!

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język!

Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu - musisz nam uwierzyć!. Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa.

Czytając coś takiego czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz obchodził sabat i nie wolno ci czcić niedzieli, niedziela jest znakiem Bestii, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp.

Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak je zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań - takich właśnie warto czytać, słuchać, ale... trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

"Bądźcie tedy roztropni jak węże"

Wielu poszukiwaczy Prawdy nie zdaje sobie sprawy z jednej oczywistej rzeczy. Bóg wyposażył nas w rozum. Więcej... On spodziewa się, że będziemy go używać. Używać we wszystkim, cokolwiek robimy. Z tej właśnie przyczyny Biblia jest dostępna dla niemal każdej istoty na globie ziemskim.

Dostępna jest nie po to, abyśmy wkuwali na pamięć dzieła pani Ellen White, Chase T. Russella, Millera czy Billy Grahama, ale mamy ją po to abyśmy używali nieco szarych komórek i rzetelnie sprawdzali, czy nauki te są całkowicie zgodne ze Słowami samego Boga.

Gdyby zamiarem Boga jest nasze posłuszeństwo wobec przywódców religijnych oraz autorytetów papieskich, po cóż mielibyśmy sobie zaprzątać głowę czytaniem Biblii?

Moglibyśmy pójść na mszę, kazanie czy zebranie, a w tych miejscach wybrani i kierowani Duchem Bożym słudzy czy pastorzy przeczytaliby nam kilka fragmentów z Biblii, podaliby obszerny wykład, jak musimy to wszystko rozumieć.

W takim przypadku naszym obowiązkiem byłoby zaakceptować wszystko, co byłoby nam przedstawione podczas takich zebrań.

Jeżeli Duch Boży rzeczywiście kieruje pastorami, księżmi czy starszymi, w takim przypadku nie pozostaje nam nic innego, poza ślepym posłuszeństwem.

To z kolei prowadzi do następnego wniosku. Biblia jest nam nie potrzebna, ponieważ ludzie prowadzeni Duchem Bożym doskonale ją rozumieją. My, zwykli prości ludzie nie posiadający opieki Ducha, nie powinniśmy kwestionować żadnych informacji podawanych nam przez przywódców religijnych, ponieważ jedynie oni posiadają ten szczególny status, gwarantujący im bezbłędną interpretację Biblii.

I to jest właśnie kłamstwo rozpowszechniane przez wszystkie fałszywe religie.

Autor Biblii najwyraźniej zadbał o to, abyśmy ją czytali osobiście.

Inna rzecz to tajemnice w wielu kościołach. W Biblii nie ma tajemnic a Isus nakazał stawiać świecę Prawdy na stole. Prawda Boża woła do nas z każdego niemal miejsca.

Jest więc ewidentne że Bóg pragnie nas o swych planach informować, a szatan nie był i nie jest nadal w stanie temu zapobiec!!

Za czasów Dawida i jego syna, Salomona Biblia była dostępna jedynie dla króla oraz kapłanów.

A oni RZECZYWIŚCIE byli prowadzeni Duchem Bożym i lud izraelski miał tylko dwie drogi - posłuszeństwo albo nieposłuszeństwo. Wiemy z historii Izraela, że takie zaufanie do władców izraelskich oraz wielu fałszywych proroków nie zaprowadziło ich daleko.

Najpierw wojska babilońskie zdobyły i zniszczyły całkowicie Jerozolimę wraz z świątynią Boga. Za drugim razem wojska rzymskie także zrównały Jerozolimę z ziemią zniszczywszy całkowicie odbudowaną drugą świątynię. Było to w roku 70 n.e. Byli jednakże tacy, którzy uratowali swe życie w obu oblężeniach Jerozolimy. Uratowali oni swoje życia z powodu posłuszeństwa wobec Boga a nie posłuszeństwa wobec ludzi. Gdyby pierwsi chrześcijanie zignorowali ostrzeżenie Isusa i pozostali w Jerozolimie, zginęliby i nie byłoby dzisiaj Chrześcijaństwa.

W dzisiejszych czasach sprawa wygląda zupełnie inaczej. Biblia jest dostępna dla każdego. Istnieje wielu nauczycieli i wielu z nich proklamuje kierownictwo Ducha Bożego nad swymi naukami.

Tymczasem pisma Charlesa T. Russella, Millera, Ellen White, czy Towarzystwa Strażnica znane szeroko wielu z nas z tego, że ich fałszywe proroctwa oparte na tekstach biblijnych świadczą wymownie o tym, że ich autorem nie był to Duchy Boży!

Ponieważ Duch Boży nigdy się nie myli.

W podobny sposób i ja się często mylę i to jest także dowodem na to, ze nie jestem kierowany Duchem Bożym, nigdy tak nie twierdzę i nigdy tak nie twierdziłem. Ale...

Jeżeli tamtymi ludźmi nie kieruje Duch Boży, jakiż duch nimi kieruje?

Bóg znając nasze charaktery, zwyczaje i skłonności zadbał o to, aby każdy z nas miał nieograniczony dostęp do Biblii, nawet na ekranie komputera.

Bóg nigdzie nie nakazuje posłuszeństwa wobec niedoskonałego człowieka ale Bóg wymaga posłuszeństwa wobec swych Praw zawartych w Biblii!

Czy dzisiaj jest ktokolwiek kierowany Duchem Bożym? Czy istnieją religie kierowane Duchem Bożym? Czy istnieją jakieś konkretne dowody lub nieomylne znaki potwierdzające taką możliwość?

Takich dowodów nie ma.

W zamian mamy zalecenie biblijne aby... wszystko sprawdzać oraz żyć Słowem Bożym. Nie ma wzmianki w Biblii o filmach, prelekcjach, wykładach czy nawet artykułach na necie. Poza apostołami, którzy żyli niemal 2000 lat temu nie ma dzisiaj na ziemi ludzi, którzy mogą bez cienia wątpliwości udowodnić nam kierownictwo Ducha Bożego, na wzór apostołów czy proroków takich jak Samuel, Eliasz czy Elizeusz.

D L A C Z E G O ?

Ponieważ w dzisiejszych czasach Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Spodziewa się on sprawdzania nieustannego. Bóg spodziewa się także, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy a On obiecał nam w swoim Słowie, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie.

Mówią - nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Stańmy nieco z boku i porównajmy efekty owych doktoratów i fakultetów. Na pierwszy ogień rzućmy Kościół Katolicki, porównajmy go  z Towarzystwem Strażnica oraz dodajmy Kościół Adwentystów, Zielonoświątkowców oraz kilka mniejszych grup ewangelicznych czy charyzmatycznych. Różnice w naukach są tak wielkie, że przeciętny człowiek doznaje zawrotu głowy. Większość nie znających Biblii nawet nie zamierza owych nauk poznać!

Oliwy do tego ognia dodaje znane wielu z nas zdanie, że istnieje wiele różnych dróg do Boga.

Tymczasem sama Biblia nam mówi, że istnieje jedna, wąska droga do zbawienia i niewielu ją znajduje.

Widzimy jaskrawy kontrast pomiędzy twierdzeniami fałszywych nauczycieli a prostą nauką z Biblii. Ponieważ celem religii kontrolowanych przez Lucyfera oraz rządy jest zachwianie naszej wiary w Biblię oraz jej Autora.

Czy tytuły naukowe i studia pomogły cokolwiek tym religiom? Czy rozpoznano Prawdę i czy się jej w tych religiach naucza? Wygląda na to, że każdy może sobie wybierać różne dogmaty i rzucać losy, który z nich wybrać lub nie.  Przyjrzawszy się bliżej widać wyraźnie, że niewiele nauk ma solidne podstawy biblijne.

Owszem, wielu powie, w każdej z nich jest wiele Prawdy - w jednych więcej, w innych mniej ale wszystkie te religie prowadzą nas różnymi drogami do Boga. Jest to często powtarzane usprawiedliwienie, aby samemu nic nie robić w sprawie zbawienia i właśnie zaufać panom z doktoratami.

Czy tak uczy nas Słowo Boże?

Przysłów 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca...

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj w Słowie Bożym. Poddawaj się mocy Ducha Bożego! Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub... sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera. Jak sprzedał się Billy Graham (Mason) i wielu, wielu innych.Aby to rozpoznać, należy sprawdzić kilka podstawowych biblijnych wymagań.

Każdy punkt jest głównym elementem czystej i nieskażonej prawdy biblijnej.

Niezbędne wymagania dla czystej doktrynalnie grupy religijnej Wszystkie konieczne 
Czy główną doktryną jest wielbienie Isusa?  V
Czy właściwie wyjaśnia się termin - Ewangelia? V
Czy wyjaśnia się główny temat Biblii - Królestwo Boże na ziemi? V
Czy wyjaśnia się konieczność ponownego narodzenia się? V
Czy są ujawniane rządy Szatana na świecie? V
Czy ujawnia się szatańskie pułapki, jak muzyka, rock, filmy horroru, okultyzmu i seksu? V
Czy ostrzega przed wzięciem znaku Bestii? V
Czy ostrzega się przez zagrożeniem New Age? V
Czy uczy się nauki o porwaniu? V
Czy ostrzega się przed szatańskim UFO? Y

Chcąc naśladować Isusa, trzeba dokładnie przestrzegać powyższych wymogów, które są bardzo jasno i precyzyjnie udokumentowanie w Słowie Bożym.

Każda z poniższych aktywności wyklucza czystość w oczach Boga.

Poniżej lista aktywności sprzecznych z Biblią. Aktywności niezgodne z Biblią
Czy dzieją się w danej religii cuda, uzdrowienia, czy też mówienie językami? Y
Czy jest popierany ruch ekumeniczny?
Czy są popierane jakiekolwiek działania wojenne? Y
Czy popiera się aborcję, małżeństwa homoseksualne i ideologię gender? Y
Czy są święcone pogańskie święta : Boże Narodzenie (Saturnalia), Wielkanoc (Easter) Y
Czy jest rozpowszechniana uwłaczająca Bogu nauka o piekle? Y
Czy jest popierany zbrodniczy syjonizm oraz współczesny Izrael? Y
Czy wielbi się obrazy i posągi, czy uprawia się bałwochwalstwo? Y
Czy popierane są teorie anty biblijne, jak ewolucja czy Wielki Wybuch? Y

Uległość w jakimkolwiek punkcie wskazuje na kontrolę szatana.

Wszystkie przedstawione punkty zawierają niezwykle ważne prawdy i doktryny, których nie można dowolnie interpretować. Jeżeli pastorzy, księża czy starsi pomijają jakikolwiek punkt - jest to oczywisty dowód dywersji i celowego wprowadzania w błąd członków tych kościołów.

Owszem, istnieją pewne nauki oparte częściowo na Biblii, co do których można się dopatrzeć różnego punktu widzenia.

Jedną z takich nauk jest nauka o Trójcy. Z jednej strony można argumentować przez niemal nieograniczoną ilość czasu w kwestii - czy Isus i Bóg Ojciec to ta sama osoba. Ale temat ten nie stanowi on żadnego zagrożenia dla naszego zbawienia.

Także zrozumienie wielu proroctw biblijnych może się różnić między sobą i mogą trwać długie debaty na te tematy. Ale jedno jest ważne. Nikt nie ma prawa twierdzić, że jego interpretacja obowiązuje i należy przedsięwziąć określone akcje z powodu bliskiego sądu Bożego.

Inną nauką pozwalającą na wielogodzinne dyskusje jest nauka o duszy. Zrozumienie prawidłowe lub nieprawidłowe obu nauk nie neguje także szansy na zbawienie.

Biblia wyraźnie zapowiada, że w czasie końca Bóg użyje swoich wiernych sług oraz aniołów i wyjaśni w cudowny sposób z niezwykłą precyzją wszystko, co człowiek musi wiedzieć w kwestii proroctw i Prawdy.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

Więcej w linku - Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie oraz precyzyjne ich wyjaśnienie.

Ty drogi czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszania ciebie do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę.

Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte - Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria - tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje. medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego.

Jest praktycznie niemożliwe, aby uczęszczać do kościoła i nie obrażać swym postępowaniem  Boga.

Ostatnio Watykan boryka się z olbrzymimi problemami w kwestiach masowych morderstw, pedofili oraz światowemu handlu dziećmi. Sprawdź ten link - Watykan - gwałty na dzieciach to szatańskie msze!. Wielu działaczy Kościoła Katolickiego jest także przekonanych, że Kościół Został opanowany przez szatańską sektę Masonów.

Świadkowie Jehowy mają inne bardzo poważne problemy - nie wielbią Isusa, i zabraniają kategorycznie modlitw do Niego. Istnieje jeszcze jedna poważna kwestia. ŚJ używają niewłaściwego imienia Boga, który jest imieniem jednego z demonów. Sprawdź ten link! Imię Boga.

Kolejnym problemem jest usuwanie z tej sekty ludzi, którzy odważają się nie zgadzać z JAKĄKOLWIEK nauką Towarzystwa Strażnica. Usunięcie oznacza zerwanie wszelkich kontaktów nawet z własnymi członkami rodziny! Czyli jest to jaskrawe łamanie przykazania - miłuj bliźniego swego. Także Towarzystwo Strażnica posiada obfitą historię pedofilii. Istnieją olbrzymie podejrzenia w archiwach Towarzystwa Strażnica co do niemal 24 tysięcy członków tej sekty! Sprawdź ten link. Ciche Owce.

Wykluczanie ze społeczności ŚJ powoduje wiele samobójstw tych, którzy nagle stracili wszystkich przyjaciół z rodzinami włącznie, oraz wielu jest przekonanych, że utraciło w ten sposób zbawienie.

Towarzystwo Strażnica uczy, że zbawienie jest możliwe jedynie w szeregach ich organizacji. Śmierć owych samobójców spada na głowy tych, którzy w tak nieludzki sposób potraktowali swoich bliźnich!  Chrystus ostrzegł: "Po owocach ich poznacie."

Te dwa przykłady ukazują nam jaskrawo, do czego prowadzi posłuszeństwo wobec ludzi ślepych duchowo, prowadzących masy na zatracenie.

Przyjdzie jednak czas, że będziesz musiał dokonać wyboru, a o tym poinformują nas sami aniołowie.

W chwili obecnej masz wybór.

Czy pozostaniesz w skażonej kłamstwem i fałszem religii i będziesz nadal ulegał kłamstwu? Być może jesteś zmuszany do rozpowszechniania kłamstw? Musisz dokładnie rozpoznać swoje opcje i musisz pamiętać o jednym.

Nie przywódcy religijni są odpowiedzialni za ciebie przez Bogiem ale ty sam! Każdy będzie osądzony z uczynków swoich. Jeżeli należysz do określonego wyznania ale nie grzeszysz i nie łamiesz Prawa Bożego - jesteś w oczach Boga czysty.

Nie musisz się zgadzać z doktrynami niezgodnymi z Biblią. Nie musisz także informować przywódców religijnych o tym, że się nie zgadzasz. Ale nie możesz im ulegać i tym samym łamać notorycznie Prawo Boże.

Jest także druga możliwość.

Możesz jednak poznać czystą biblijną Prawdę, która wyzwoli cię z pod kontroli systemów religijnych i staniesz się owcą Isusa, która słucha tylko Jego głosu.

Jana 10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

W jaki sposób słuchać głosu Pasterza? Czytać i rozmyślać nad Jego słowami. Prosić Go o zrozumienie tego, co się przeczytało.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Biblia przynależności do religii oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych od nas nie wymaga.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od ciebie. Rób, co ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym i sprawiedliwym, a uzyskasz zbawienie. 

 


Napisano: 8 Lipca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 1 Czerwca 2014