Która religia jest prawdziwa?

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

 

Czy poznałeś kiedykolwiek człowieka upoważnionego przez Boga do nauczania ciebie, w jaki sposób powinieneś wielbić Boga, Chrystusa czy też Marię, matkę Isusa? Wielu nauczycieli mówi, że są oni przez Boga wyznaczeni.

Nikt na Ziemi nie ma Bożego zezwolenia do kontroli ludzi miłujących Boga.

Jeżeli jednak znasz takich ludzi, zadaj sobie bardzo mocne i odważne pytanie!

Który lider religijny został wyznaczony do nauczania i kontroli ludzi wielbiących Boga? Takich osób nie ma na całej Ziemi. Kto więc założył jakąkolwiek religię? Nikt w dziejach świata, nawet z Chrystusem włącznie, nie został przez Boga wyznaczony do założenia jakiekolwiek religii!

Czy kiedykolwiek znalazłeś w Biblii słowo - religia?

Termin 'religia' w Biblii nie istnieje!

Czy wiesz, że wszystkie religie bez wyjątku to fałsz i oszustwo?! Religie praktycznie odrzucają wszystkie biblijne nauki, zastępując je fałszywymi naukami, opartymi głównie na trzech Żydach, umieszczonych w Biblii. W Biblii nawet nie istnieje słowo - religia!

Na całym świecie nie ma religii opartej ściśle na Biblii, oraz na opisanym w niej Isusie, Synu Bożym. To Bóg zapowiedział swój Naród Wybrany, którego Królem jest Isus, ale nadal nie nazwał on tego Narodu jakąkolwiek religią!

Tmczasem każda chrześcijańska religia twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem, aby uzyskać zbawienie. Jest to kłamstwo!

Wybór w religiach jest olbrzymi - istnieją tysiące religii i sekt chrześcijaństwa. Co jest najciekawsze - religie te nigdy się nie krytykują oraz nie ujawniają jakichkolwiek błędów innych religii. Istnieje także prawda czysto biblijna, przemilczana przez wszystkie religie, które zawsze o Bogu i Synu kłamią

Największe kłamstwo Chrześcijaństwa!

Niemal całe chrześcijaństwo odrzuca istnienie Narodu Wybranego na Ziemi!

Autorem Biblii jest sam Bóg, który jest niezwykle mądrym i inteligentnym Bogiem porządku, a nie bałaganu. Naród Wybrany przez Boga istnieje, zawsze istniał i  będzie zawsze istniał na wieki. Narodem Wybranym przez Boga jest Izrael a Ziemią Obiecaną jest Izrael czyli Palestyna, którą bezprawnie opanowali Żydzi, którzy kłamliwie nazywają siebie Izraelem.

Żydzi są potomkami Chazarów, ale oni nie są Izraelitami.

Bóg nigdy nie wprowadził Żydów do Palestyny ale weszli tam morderczy i samozwańczy Żydzi, wspomagani przez Hitlera a potem przez USA!  Żydzi do dzisiaj mordują Palestyńczyków. Chrystus by ich za to ostro potępił oraz ukarał!

Największy biblijny problem

Pośród apostołów szatan zdołał umieścić Judasza. Także w Biblii zagościł Judasz, który swoimi naukami zwiódł wszystkich chrześcijan świata. Był to Żyd - faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz 'ewangelistę' Marka, aby oni także wsparli nauki Pawła.

Łukasz był 'lekarzem'. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, często leczący ludzi co najmniej podejrzanymi metodami. Nikt z owych trzech 'apostołów' nie widział i nie słyszał Isusa, chociaż rzekomo żyli oni w tym samym miejscu i czasie!

Niewielu chrześcijan wie, że ci trzej pisarze byli Żydami. Ale Isus i Jego apostołowie Żydami nie byli, ponieważ Żydzi nigdy nie byli narodem wybranym przez Boga!!!

Żydzi to tajemnicza przyczyna drastycznie podzielonego Chrześcijaństwa. Przeczytaj UWAŻNIE poniższe zdanie.

Wszystkie religie głoszą nauki Żydów; Pawła, Łukasza, Marka i Estery!

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym, ale dzieła Żydów nie są Słowem Bożym. Są to słowa Pawła, który nie głosił Boga, ale głosił swoje fałszywe dogmaty. Jego nauki są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii. To one powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo powinno nazywać się... pawłościaństwem, ponieważ ono naucza głównie Pawła. Doktryny te są całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga oraz jego Syna, Chrystusa a nawet są wypełnione fałszywymi proroctwami. Drugim oszustem jest 'apostoł' Łukasz, pisarz ewangelii oraz Dziejów Apostolskich.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji oraz teorii wielkiego wybuchu oraz naciski władz i mediów na ateizm - i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu czyli negacji istnienia Boga. Chrześcijanie wierzą w Ziemię kulę, w ewolucję i wierzą nawet w loty na Księżyc.

Dlatego taka nauka kontroluje twój umysł, który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową. Cały świat jest nadal w mocy szatana. Szatan i jego słudzy kontrolują wszelkie informacje z Biblii, nauczając nas niemal wyłącznie kłamstw Pawła, Łukasza i Marka.

Religie są ściśle kontrolowane, ponieważ szatan walczy przeciwko Bogu. Głównym celem szatana jest walka o nasze życie wieczne, które sam szatan już utracił! Ta sytuacja będzie trwała do wyznaczonego przez Boga czasu.

Bardzo niewielu ludzi wie o tym, że do zbawienia wystarczy ci posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań. Pomoże ci także Kazanie na Górze oraz wersety z dwóch wiarygodnych Ewangelii; Mateusza i Jana. Sprawdź koniecznie ten artykuł!

 Dla każdego człowieka najważniejsze jest przestrzeganie Przykazań!

Posłuszeństwo takie gwarantuje tobie życie wieczne, czyli zbawienie. Nie używaj nigdy krzyży, obrazów, świąt niebiblijnych, mszy, pieniędzy na tacę, uczestnictwa w świętach kościelnych, mszach czy pochodach bałwanami na rękach. To wszystko Biblia nazywa bałwochwalstwem!

W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link... Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne nam do zbawienia

Druga opcja.

Chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany? Zacznij czytać Biblię i proś Boga w modlitwach o zrozumienie. Sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo, ale w kontekście całych rozdziałów. Skup się na jednej niezwykle ważnej rzeczy.

Już dowiedziałeś się od Boga oraz Syna Bożego, co jest potrzebne do zbawienia.

Jeżeli zaczniesz czytać Biblię, zastosuj tę samą zasadę. Tylko słowa Boga oraz Isusa (Jezusa) są dla nas ważne. Biblia jest nazywana Słowem Bożym ale nie jest to zgodne z faktami. Biblia zawiera głównie słowa Boga i Syna i Ich słowa są dla nas najważniejsze.

Biblia zawiera także słowa oszustów, szatana, który kusił Chrystusa, Judasza i fałszywych proroków czy nawet wrogów Boga. Zawsze sprawdzaj każdy tekst, czy rzeczywiście pochodzi od Boga czy pochodzi od upoważnionego przez Boga Syna Isusa.

Dlatego powinieneś unikać tego, co napisał Łukasz, Paweł i Marek. Oni nigdy nie cytują Syna. Oni nawet nie znają podstawowych nauk Isusa! Sprawdź wiarygodność Łukasza! Czy on ośmielił się podać na piśmie, że Duch Boży go prowadził?

Łukasza 1:1 Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, 2 Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, 3 Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, 4 Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. [BM]

Łukasz otwarcie pisze, że pozbierał on informacje od naocznych świadków oraz sług słowa. Jest to bardzo dalekie od... natchnienia Duchem Bożym. Każdy mógł to zbadać i napisać swoją wersję. Sprawdź wiele dowodów na otwarty fałsz Łukasza w podanym linku. Z tekstami rzekomego apostoła Pawła jest jeszcze gorzej.

Prawda jest przedstawiana w najprostszy sposób.

Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy. Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i... był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec.

Natomiast teksty Pawła są niezwykle skomplikowane i sprzeczne ze sobą, ponieważ są one AUTORSTWA szatana i Pawła.

Chrześcijaństwo mówi często, że ... Bóg powiedział nam tak w liście Pawła.

Paweł jest cytowany w religiach w 60-80% wszelkich cytatów biblijnych. Sprawdź masę dowodów na olbrzymie kłamstwa obydwu pisarzy Nowego Testamentu w tym linku. Apostoł Paweł.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ono ani Boga ani Isusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza od moralności świata.

Władca tego świata

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. Jednak Bóg nie zezwolił mu na ukrycie Biblii przed nami. Oto prorocza zapowiedź Chrystusa o ingerencji szatana w Biblię.

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa były i są więc skażone... synami Złego czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne, ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawnia.

W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają: wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię - sami biorą w niej udział - i w wielu innych ohydnych rzeczach. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez synów Złego.

Dopiero teraz kąkol czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Isus Chrystus nam to wyjaśnił - sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie. Teraz zaczyna docierać do wielu ludzi prawda biblijna. Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga lub Syna Bożego.

Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w manipulacyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie lub że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga. Duża część sług Bożych (nie wszyscy), czyli pastorzy, księża, starsi, biskupi czy inni 'uczeni w Piśmie' to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istnieje także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego a kąkol to nasienie węża pracujące dla szatana, które jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian fałszywe prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób podsumował 'religię' faryzeuszy Syn Boży - Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy nasienia węża wydają rozkazy trzodzie, która nie powinna słuchać ich głosów, ale powinna posłuszna 10 Przykazaniom oraz słuchać tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa, który naucza nas z Biblii. Nawet zmieniono Jemu imię, aczkolwiek świat dba bardzo o właściwą wymowę nazwisk nawet szatańskich premierów!

Wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże przykazania zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

"Węże, plemię żmijowe." - to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże przykazania zastępując je swoimi naukami, sprzecznymi z przykazaniami Bożymi.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazania Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwanotorycznie i masowo łamane a katolicy zamiast Boga wielbią starożytną boginię, nazwaną w Biblii, Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis. Chodzi o kult Maryi!!!

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone a czasami usunięte przez Kościół Katolicki.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, BM.

Ten tekst ukazuje nam, w jakim stopniu Bóg nienawidzi bałwochwalstwa!

Isus i apostołowie nigdy się nie modlili do żadnej podobizny!!!

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. 18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.  (Przeczytaj cały 44 rozdział Jeremiasza.)

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenia swojej matki!

Takiego wersetu nie ma.

Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Maria nie żyje do dzisiaj!

Miała ona więcej dzieci, a ewangelista Jakub był bratem rodzonym Isusa. Poniższy werset wyraźnie to potwierdza.

Mateusza 13:(55) Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?

Zdecydowana większość członków religii chrześcijaństwa będzie żyła ponownie w Królestwie Bożym pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da im wszystkim życie wieczne, tutaj na ziemi.

Czy wszyscy księża, pastorzy i starsi to słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi 'chwastami' nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujący Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni ogłuszeni kłamstwami oraz władzą 'chwastów'!

Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo! Jako chrześcijanin na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy w dziwny sposób są... omijani w tzw. przywilejach czy nominacjach.

Jest powszechną regułą, że ten najgorszy 'margines' zawsze jest nagradzany!

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu naszych błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom. Podobnie jak 2 + 2 = 4 - nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania.

Podobnie rzecz ma się z Biblią. Słowa Boga czy Syna są tak proste i oczywiste, że nie trzeba nam ekspertów, aby je nam wyjaśniali. Proroctwa to zupełnie inna sprawa! Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Fałszywe religie twierdzą - że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia tego nie potwierdza!

Problem u wielu polega na chęci podporządkowania się określonej religii, w celu obarczenia tej religii odpowiedzialnością za swoje grzechy. Ale tej odpowiedzialności nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Jana 8:31 Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi"

Podobnie jest dzisiaj. Każdy naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem. Istnieje prosta reguła do zbawienia.

Nie masz obowiązku należenia do jakiekolwiek religii!

Czytaj Biblię i bądź posłuszny wszystkim 10 Przykazaniom. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, Bóg ci to wybaczy, ale nie wybaczy tobie notorycznego łamania doskonale rozumianych Przykazań, jak zakaz kłaniania się jakimkolwiek obrazom czy posągom.

Żaden kościół nie cieszy się Bożym nadzorem

Trzeba zrozumieć jedną wielką prawdę. Żadna religia nie jest wierna Bogu. Absolutnie żadna! Dlaczego? Ponieważ każda religia zmusza wiernych do posłuszeństwa wobec własnych religijnych pseudo praw, które ZAWSZE są oparte na kłamstwach Pawła, Łukasza i Marka.

Owe kłamstwa prowadzą cię wprost do grzechów. Bóg nie wymaga, zwłaszcza w czasach końca, abyś był posłuszny jakiekolwiek religii. Bóg wymaga całkowitego posłuszeństwa wobec Jego 10 Przykazań.

10 oryginalnych Przykazań Bożych

Wyjścia 20 - link!

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Posłuszeństwo wobec owych 10-ciu Przykazań gwarantuje tobie życie wieczne.

Nie musisz należeć do żadnej religii! W Przykazaniach nie ma ani słowa o jakiekolwiek religii.  Obowiązkiem człowieka jest posłuszeństwo wobec tych Przykazań i za to posłuszeństwo człowiek będzie zbawiony i będzie żył na wieki. Są także ciekawe wersety w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. [BM]

Znacznie więcej detali znajdziesz w tym artykule. 10 Przykazań. Porównaj wiec wymagania Boga z wymaganiami fałszywych religii!

Czytasz jakikolwiek artykuł biblijny? Oglądasz film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu - musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli tego nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła!

Fałszerze Słowa Bożego oszukują nas mówiąc: Bóg upoważnił tylko nas do objawiania Jego Słowa. Gdyby tak było, niepotrzebna byłaby Biblia dostępna dla każdego człowieka.

Czytając coś takiego czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie udowodnić. Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to czyste wymysły fałszywych nauczycieli.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, czy też możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań - takich warto czytać. 

Jednak trzeba nadal osobiście poznawać Biblię i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Boga o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy. Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Bożych poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg oczekuje od nas, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane!

Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie.

Przywódcy religijni mówią tobie - zaufaj nam! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!! NIEPRAWDA!

Oni znają wyłącznie nauki fałszywego apostoła Pawła!

Miejmy zaufanie tylko do samego Boga oraz do Syna, Isusa Chrystusa.

Przysłów 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca...

Ja nie nawołuję, abyś mnie zaufał. Nie mam takiego prawa! Przedstawiam nauki Boga i Syna i niczego od ciebie nie żądam! Wszelkie decyzje pozostawiam Tobie. Nawet nie proszę cię o twój email, adres czy dotację pieniężną! Bóg cię zna i to wszystko, co jest tobie potrzebne do życia wiecznego!

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego! Sprawdzaj i dociekaj wszystkiego, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić. Ludzkość jest jasno i dobitnie ostrzeżona w Biblii przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga oraz człowiek jest wyraźnie ostrzeżony przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Niedługo Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

Więcej w linku - Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.

Czy musisz opuścić każdą religię?

Oczywiście że tak! Wszystkie religie prowadzą swoich wiernych wprost na śmierć z rąk Boga!!! Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim grzechem. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie i czczeniu starożytnej bogini Astarte - Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria - tzw. Matka Boska.

Bóg nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej. Takie wielbienie to czysty satanizm!

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a skończywszy na różańcu i biciu w dzwony. Procesje. medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele 'cudów' nie mają absolutnie żadnego poparcia biblijnego.

Jest zupełnie niemożliwe, aby chodzić do Kościoła i nie obrażać Boga!

Każdy człowiek może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Decyzja o twoim zbawieniu zależy wyłącznie od ciebie. Rób to, co ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, czyli przestrzegaj przykazań a na pewno uzyskasz zbawienie. 

Jeżeli się pomylisz, Bóg ci wybaczy!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga? Odpowiedz sobie sam na to ważne pytanie. Jeżeli religie prowadzą cię do bałwochwalstwa w każdej możliwej formie, czy będąc bałwochwalcą uzyskasz życie wieczne?

Trafiłeś tutaj dlatego, że coś cię niepokoi, coś cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, znaczy to, że wszystko, co przeczytałeś w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz wiele prawdy.

Zadaj sobie teraz jedno proste pytanie.

Dlaczego  w religiach nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Milczy się o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nie wspomina o fałszu Pawła, nie wyjaśnia się tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, w którym Naród Wybrany - Słowianie będzie żył na Ziemi wiecznie pod władzą Isusa Chrystusa!?

Sprawdź, który naród jest Narodem Wybranym!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś o tym wiedzieć!

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ nikt jeszcze nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem, naszym Królem.

Rozważ to z modlitwą i dokonaj właściwego wyboru. Polegaj wyłącznie na Bogu i Synu!