Chrześcijanie w świecie szatana


Wielu Chrześcijan nie wie dokładnie, jak powinniśmy się zachowywać w świecie, w którym władzę sprawuje szatan.

Isus dokładnie przewidział niezwykłe trudności, jakie będziemy zmuszeni pokonywać, aby nie ulegać w zastawianym przez szatan pułapkom. Niemal wszystko na świecie, jest kontrolowane przez Szatana. Także pod jego kontrolą znajduje się cała polityka światowa, wszelkie mas media, oraz... niemal wszystkie religie Chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest szczególnym celem nienawiści tego konspiratora i żadne koszty, żaden wysiłek czy ilość pracy w to wkładanej nie odgrywa jakiekolwiek roli.

Jedynym wyjątkiem jest jeszcze Internet, który nie jest pod całkowitą kontrolą szatana.

Presja świata szatana na każdego chrześcijanina jest przeogromna i ataki jego sił występują z niemal każdej strony naszego życia. Jesteśmy atakowani w radiu i TV, w pracy, podczas jakiekolwiek rozrywki, atakują nas - świadomie lub nie - nasi członkowie rodziny oraz trwa niezmordowany atak na Chrześcijan w miejscach wielbienia Boga. Takie ataki są najbardziej dla nas niszczące, ponieważ większość z nas nie spodziewa się ataków tych właśnie w miejscach. Jesteśmy tak pewni interwencji Chrystusa, że nasze instynkty obronne i nasza uwaga nie bierze owego zagrożenia na poważnie.

Dowodem na to są kościoły wypełnione bałwochwalczymi obrazami i posągami a także dziesiątki sprzecznych ze sobą doktryn 'nieomylnych' pasterzy Chrześcijaństwa, które są głoszone tuż po modlitwach do Chrystusa z prośbami o opiekę Jego i Ducha Bożego nad fałszywym programem biblijnym, który będzie za chwilę przedstawiany. Po drugiej stronie dzielnicy po takiej samej modlitwie naucza się 100% sprzecznej doktryny.

System Szatana infiltruje zbory chrześcijańskie, kościoły umieszczając w nich fałszywych apostołów i proroków, fałszywych nauczycieli, którzy zniekształcają Ewangelię o Królestwie Bożym zastępując ją nie biblijnymi utopiami i baśniami. Wprowadzane są fałszywe nauki o rzekomym wypełnianiu się proroctw biblijnych, zwłaszcza odnośnie współczesnego Izraela, nakazując nie tylko poparcie dla szatańskich planów, a nawet w skrajnych przypadkach zachęcając młodych chrześcijan, aby walczyli w armii i zabijali przeciwników Szatana oraz tych, których szatański system postanowił wyeliminować.

Oprócz fałszywych nauk i szatańskich kłamstw Szatan zwodzi zbory chrześcijańskie wyposażając je w swoje fałszywe cuda, takie jak rzekomy dar mówienia językami czy rzekome dary uzdrawiania.

Warto to głębiej przemyśleć.

Świat polityczny jest także całkowicie podporządkowany Lucyferowi.

Dlatego też współczesne państwo Izrael, Syjonizm, ruch ku Globalizacji znany jako Nowy Porządek Świata, Masoni, Bilderberg, New Age i wiele innych organizacji - oto główna polityka świata rządzonego przez kontrolowanych przez Szatana władców świata.

Atak jest więc frontalny i nieustanny. Dochodzą do tego nasze ludzkie słabości czy grzeszne pragnienia i pożądania.

Obecnie świat Szatana jest w na etapie przygotowań do trzeciej wojny światowej. Planowana wojna, to wojna pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi oraz wojna wszelkich religii chrześcijańskich. Wojna ta ma być wojną ściśle religijną, i władze przygotowują właściwe podłoże pod te wojnę mieszając wszystkie religie razem za pomocą tzw. multikulturalizmu.

Władze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że przygotowywana jest substancja wysoce wybuchowa. Wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871.

Watykański Nowy Porządek Świata - NWO

Takie są mniej więcej plany świata Szatana. Ktoś może zapytać: co nas, chrześcijan obchodzą plany Illuminati/satanistów?

Żyjąc w świecie Szatana i znając jego plany, jako poddani Królestwu Bożemu oczywiście nie powinniśmy się dać nabierać na kłamliwą propagandę Szatana oraz popierać jego dążeń do Nowego Porządku Świata!

Wierzmy Słowu Bożemu a nie propagandzie. Jeżeli Szatan propaguje nam Izrael czy Syjonizm, nie łudźmy się!

Szatan na pewno nie współpracuje z Bogiem aby przywrócić świetność Narodu Wybranego.

Nie dajmy się mu oszukiwać. Zbliżamy się ku Globalizacji, czyli Nowemu Świata Porządkowi. Oczywiście, że nie jest to współczesny model Królestwa Bożego!

Jest to kontra działanie Szatana, aby utrzymać oraz umocnić swoją władzę nad nami, jeszcze bardziej nas zniewolić aby w końcu nas całkowicie zniszczyć.

Bóg nie pozwoli, aby NWO odniósł jakikolwiek sukces.

Czy można być neutralnym w świecie szatana?

Czy Isus Chrystus był neutralny? Chcąc Go naśladować, nie możemy biernie akceptować kłamstw, które podaje nam na srebrnej tacy szatan. Na całym świecie toczy się wojna o nas i o Prawdę i jesteśmy często zmuszeni, aby wybierać pomiędzy kłamstwem a Prawdą. To Chrystus buduje swój zbór. Nie pastorzy, papieże czy starsi. Sam Isus jest Budowniczym swego zboru. Co jest najważniejsze - zbór - podobnie jak jego Pasterz nie jest częścią tego świata. Również Jego prawdziwi naśladowcy nie powinni być częścią tego świata.

Bycie aktywną częścią świata można porównać do wzięcia na czoło znamienia Bestii!

Jest to przyczyna nienawiści świata szatana do naśladowców Isusa. Biblijny i prawdomówny styl życia powinien być przeciwny światu Szatana oraz jego hałaśliwej i kłamliwej propagandzie.

Po stawianiu na Prawdę jesteśmy rozpoznawani jako rzeczywiste owce Chrystusa trzody.

Ktoś nas prowokuje akceptacją teorii Ewolucji - można wyjaśnić - mnie TEORIE nie interesują. Jak będą poważne dowody, wtedy będą one warte analizy. Ale dowodów nie ma, więc pozostaję nadal przy Stwórcy wszystkiego.

Styl życia chrześcijanina powinien także odzwierciedlać osobowość Isusa. Chodzi o wiernych Jego naśladowców, dla których jedynym źródłem Prawdy  w całym świecie jest Słowo Boże.

Jana 17:17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.

Jedynie podporządkowanie się całkowite Prawu czyni z nas naśladowców Chrystusa i jako tacy wstępujemy w Jego ślady cierpiąc prześladowania z powodu Prawdy biblijnej, która jest przeciwieństwem kłamstw szatańskich. Isus był prześladowany, jego uczniowie i apostołowie cierpieli prześladowania i w dzisiejszym świecie nie ma wyjątków.

Jeżeli nie jesteśmy prześladowani przez świat, coś jest z nami nie w porządku.

Mateusza 16: 24 Wtedy Isus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Mateusza 24:9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Oczywiście wielu Chrześcijan pragnie pokoju, asymilacji ze światem i niejako wtopienia się w świat w tzw. komfortową mikro przestrzeń, bez problemów i prześladowań, akceptując w milczeniu wiele doktryn szatańskich, aby uniknąć szykan.

Czy taka postawa jest rzeczywiście neutralna i zagwarantuje nam zbawienie?

Mateusza 7:21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Jednym z przykazań Isusa  jest nakaz obserwowania świata.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie.

Jest to oczywiście główne zadanie pastorów czy starszych, którzy pasą owce Pana. Czuwać i obserwować.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Czuwanie ma być stałą częścią naszego życia!  Obserwowanie wydarzeń światowych czyli czuwanie. Należy rozróżnić czuwanie od fałszywego prorokowania. Wielu fałszywie prorokowało a nawet nadal prorokuje, zapominając, że Isus zapowiedział, że "w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie."

Tak więc najwyraźniej Chrystus zatrzymał dla siebie pewną część informacji i celowo nas o pewnym fakcie nie poinformował.

Z tej przyczyny ostrzegł nas wiedząc, że bez tej informacji nie jest możliwe trafne przewidzenie Jego daty powrotu na Ziemię.

Dlatego też pewne słowa wypowiedziane do Jana w Objawieniu zostały zapieczętowane i anioł polecił Janowi aby tego tekstu nie umieszczać w księdze Objawienia.

Objawienie 10:1 I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, 2 i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. 3 I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. 4 Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: «Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego

Najprawdopodobniej mamy tutaj klucz do czasu Jego przyjścia ale ten klucz nie został nam wyjawiony.

Dlatego Isus nakazał nam STAŁĄ CZUJNOŚĆ. Wszelkie próby odgadnięcia spełzają na niczym i Isus doskonale o tym wiedział i zakazał spisania tego, co owe siedem gromów powiedziało.

Naszym zadaniem jest więc obserwacja owych wydarzeń oraz stała czujność.

Jeżeli świat cokolwiek masowo popiera, należy tego unikać. Świat nam jeszcze niczego dobrego nie pokazał w ciągu ponad 6000 lat historii człowieka.

Nasza czujność wymaga obserwacji wydarzeń światowych przez naszych starszych, przewodników, nauczycieli, czy pastorów. Sprawdzajmy, czego nas uczą, co popierają, za czyją polityką stoją, czy czuwają nad biegiem wydarzeń światowych i czy ostrzegają nas przed jakimkolwiek udziałem w zbrodniczych planach Iluminatów.

Czy nasi przywódcy są wierni Królestwu Bożemu, czy też reklamują nam fałszywe królestwo fałszywego Izraela?

Chrystus nas wyraźnie ostrzegł, że miłość do świata jest nienawiścią do Boga.

Nie można służyć dwóm panom. Postawa chrześcijanina powinna wyrażać neutralność i brak zaufania dla świata Lucyfera.

Na czym powinna polegać nasza neutralność wobec świata?

Chrześcijanin nie powinien brać udziału w jakimkolwiek ruchu oporu, należeć do jakiejkolwiek partii czy ugrupowania politycznego. Naszym celem jest Królestwo Boże pod władzą Chrystusa a nie zmiana jakości szatańskich rządów. Pójście do wojska nie jest grzechem, ale zabijanie bliźniego w wojsku jest aktem zbrodni, którą żołnierze popełniają wykonując rozkazy swych przełożonych. Idąc do armii ryzykujesz swoje życie, ponieważ będą cię zmuszać do łamania Prawa Bożego.

Bycie policjantem nie jest grzechem, ale zabijanie niewinnych ludzi przez chrześcijanina będącego policjantem jest zbrodnią według Prawa Bożego. Trzeba  pamiętać o tym, że władze prześladują prawdziwych sług Bożych i rozkaz strzelania do rzekomego przestępcy może być kłamliwym rozkazem zabójstwa brata w Prawdzie. W taki sposób został zmordowany William Milton Cooper. Stracił on życie, ponieważ ostrzegał za pomocą swej witryny innych Chrześcijan przez oszustwami NWO i skutecznie przewidział nie tylko atak 911, ale na kilka tygodni przed tym atakiem przewidział, że Osama bin Laden będzie o tę zbrodnię fałszywie oskarżony.

Stając po stronie szatańskiego świata dajemy zły przykład innym braciom w wierze i gorszymy ich.

Mat 18:7  Biada światu z powodu zgorszenia! Zgorszenie przyjść musi, ale biada człowiekowi, który je sieje.

Jesteśmy przez cały świat obserwowani.

Cały szatański świat szuka jakiegokolwiek pozoru, aby nas prześladować, często posuwając się do fałszywych oskarżeń stosując nieuczciwe i bezprawne sztuczki wsadzając do więzień tych, którzy odmawiają współpracy ze światem szatana.

Przykładem jest Dr Kent Hovind, znany na świecie chrześcijański biolog, który za rozbijanie w puch teorii ewolucji otrzymał 10 lat więzienia za rzekome nie płacenie podatków. Jego filmy można obejrzeć z polskim lektorem oraz z polskimi napisami w tym linku. DrDino oraz wiele jego filmów w bezpośrednim linku do YouTube.

Każdy Chrześcijanin powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest on znienawidzony przez sług szatana i utrzymywanie bliskich stosunków z ludźmi wielbiącymi otwarcie szatana jest olbrzymim błędem, który wcześniej czy później przyniesie przykre w skutkach rezultaty.

Owszem, trzeba miłować nieprzyjaciół naszych ale nasza miłość do nich powinna objawiać się w chęciach do niesienia pomocy w sferze duchowej w nadziei pozyskania ich do Królestwa. Jeżeli ci ludzie kategorycznie odżegnują się od jakiejkolwiek wzmianki o Bogu czy Isusie - nasze sumienia są wolne i nikt nas nie zmusza do spotkań z ludźmi, którzy gardzą Bogiem, Prawem Bożym i zbawieniem.

Czy Chrześcijanin może głosować w wyborach?

Mówiąc szczerze, naśladowcy Chrystusa mają jednego Pana, na którego głosowali w najbardziej wzniosły i oczywisty sposób.

Swoją postawą Chrześcijanie powinni ukazywać wszystkim dookoła, że ich Królem jest Chrystus i postawili na Niego wszystko, co posiadają, z własnym życiem włącznie.

Czy w takiej sytuacji można za głosować na polityczne siły szatańskie!?

Sprawa jest niezwykle poważna i niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wagi takich decyzji.

Przede wszystkim władze demokratyczne są twoim przedstawicielem.

Władze działają w twoim imieniu, ponieważ wybrałeś je głosując na ich program socjalno polityczny. Skoro głosowałeś, jesteś odpowiedzialny - nie tylko przez Bogiem, za wszelkie działania owego rządu. Rząd działa w twoim imieniu, ponieważ uwiarygodniłeś go oraz poparłeś jego plany polityczne oddając na niego swój głos. Jednym z planów mogła być legalizacja gejowskich małżeństw.

Mówiąc inaczej, głosowanie na szatański rząd to akceptacja... satanizmu, bezprawia i zbrodni masowo popełnianych przez wybrany ciebie demokratycznie rząd.

Wszyscy przedstawiciele władz do zawodowi oszuści i kłamcy na żołdzie Lucyfera, którzy wprowadzają w kłamliwy sposób podstawy pod szatański system NWO, na który Bóg nigdy nie zezwoli.

Nasza polityczna rzeczywistość.

Nie łudźmy się - Polska jest od wielu lat pod ścisłą okupacją żydo-masonerii i agentów Watykanu, którzy systematycznie niszczą nasz kraj, rujnują naszą gospodarką, zatruwają nas na wszelkie możliwe sposoby, zaszczepiają w nas miłość do gejów, pornografii, pedofilii, skażeniu pornograficznym dzieci, przerywaniu ciąży, wyniszczaniu narodu polskiego w sposób fizyczny i moralny.

Co roku tysiące starszych ludzi popełnia samobójstwa z braku środków do życia, Kilka milionów Polaków wyjechało za chlebem do innych krajów, ku uciesze rządu okupacyjnego, któremu Synagoga Szatana i fałszywy Izrael jest o wiele bliższa, niż jakikolwiek brat czy siostra w Panu.

Sataniści dążą do wytrucia nas szczepionkami, fluorem w wodzie, spryskiwania nas truciznami z samolotów, zatruwania nas GMO, MSG, aspartamem, papierosami, narkotykami i wieloma innymi znanymi mniej lub więcej powszechnie truciznami.

Zadaj sobie wielce kłopotliwe pytanie.

Czy pojechałbyś do mechanika samochodowego, który nie potrafi naprawić, silnika, skrzyni biegów i kilku innych podzespołów?

Dlaczego wierzysz lekarzom, którzy nie potrafią wyleczyć raka, białaczki, Alzeimera, Parkinsona, cukrzycy czy nawet zwykłego przeziębienia? Dwoją się i troją, byś nie miał już więcej dostępu do ziół, zdrowego nie pasteryzowanego mleka i chcą je uczynić nielegalnymi. Czy jest możliwe że szczepionki zapobiegną chorobom, których medycyna nie jest w stanie wyleczyć? Nie jest w stanie czy też nie chce?

Ostatnio zaaprobowano rakotwórcze GMO nasiona!

Czy wiesz, że kilka ostatnich 'polskich' rządów to zbrodniarze międzynarodowi, łamiący notorycznie Konwencję Genewską i uczestniczący w zbrodniach największego państwa terrorystycznego na świecie, zbrojnego ramienia Watykanu, czyli... USA?

Polska uczestniczyła w kilku zbrodniczych, nie sprowokowanych agresjach na inne państwa, jak Jugosławia, Irak czy Afganistan, czyli nasze rządy wybrane przez nas są winne zbrodni wojennych i agresji na suwerenne państwa.

Na domiar złego, wrogie nam władze nadal z uporem maniaków dążą do wywołania III Wojny Światowej a mas media dolewają oliwy do ognia.

To nie wszystko. Władze ogłupiają nasze dzieci, często nam je zabierając i podając naszej dziatwie moralne trucizny, satanizm, pół pornografię w TV i innych mediach masowo demoralizując najmłodsze pokolenie, buntując je w szkołach przeciwko rodzicom i szukając byle pretekstu, aby im to dziecko odebrać.

Jest jeszcze gorzej. W całym świecie politycznym króluje masowa akceptacja satanizmu oraz składania ludzkich ofiar Lucyferowi, a na szczycie owej mega zbrodniczej machiny stoi skazany niedawno na dożywocie papież, król Watykanu oraz korona brytyjska.

Czy rzeczywiście jesteś na tyle nierozumny, nieuczciwy i bezbożny, że swoim głosem chcesz stanąć po stronie rządów okupacyjnych, wrogich Polsce i Polakom i podpisać się w ten sposób pod wszystkimi ich zbrodniami przeciwko ludzkości!?


Ufasz Bogu czy ufasz kłamliwym, zbrodniczym i wrogim Bogu władzom?


Głosując na nich, automatycznie bierzesz na swoje sumienie wszystkie ich zbrodnie.

Masz dwie drogi do wyboru. Drogę życia i drogę śmierci. Droga życia to droga ku Królestwu Bożemu, Droga śmierci to droga, którą kroczą władze. Wybór należy do ciebie.

Czy głosowanie na szatańskich okupantów naszego kraju jest twoim wyrazem miłości do Boga i do bliźniego?

Swoim głosem dodajesz do nieszczęść, jakie sprowadzają na nas siły demonicznych szatańskich władz.

Pamiętaj, że dzisiaj proszą cię, abyś głosował, ale jutro zażądają, abyś wziął na zwoje czoło i rękę ich znamię, czyli znamię Bestii!

Ubiór...

Nie jest to sprawa błaha i zasady biblijne są nam doskonale znane. Bóg nienawidzi kobiet ubierających się jak mężczyźni i mężczyzn ubierających się jak kobiety. Dotyczy to także naszych fryzur i Prawo Boże było i jest nam doskonale znane w tych kwestiach.

Ogólnie nasz ubiór sugeruje pewne oczywiste rzeczy i powinniśmy być tego całkowicie świadomi, jakie informacje przekazujemy naszym ubiorem i fryzurą.

Mówi się, że młodość posiada pewne prawa, ale to jest wyrażenie poza biblijne.

Każdy Chrześcijanin powinien zadać sobie pytanie: jakie informacje transmituję swoim wyglądem?

Ten Chrześcijanin z pewnością nie transmituje swoim ubiorem czy uczesaniem żadnych prywatnych ukrytych wskazówek czy sugestii. Jego intencje wyglądają na bardzo uczciwe.

Czy możemy odgadnąć ukryte myśli tej pani!?

Nawet nastolatki nie powinni wzbudzać u innych podobnych skojarzeń, ponieważ celem małżeństwa nie jest doskonałe dobranie się pod względem seksu, ale motywem do wspólnego życia powinna być... miłość. Jakiż wybór miał... Adam?

Gdyby seks był najważniejszy, nie lepiej byłoby się żenić z... prostytutkami!?

Zawsze zastanawiajmy się, co i komu sygnalizujemy naszym ubiorem, fryzurą a także zachowaniem. Czy sugerujemy naszą gotowość seksualną ukazując ochoczo wszystkie nasze fizyczne atuty, czy też staramy się nie wywoływać reakcji, które mogą nas oraz innych wprawić w zakłopotanie - mówiąc bardzo delikatnie.

Kiedyś na jednym filmie pastor zadał na zebraniu dwa pytania.

Warto to sobie nieco przemyśleć! :-D

Jaka powinna być postawa życiowa chrześcijanina? Jak wypełniać przykazania?

Podstawowym przykazaniem jest miłość do Boga i do bliźniego. W sumie jest to zaledwie jedno przykazanie. Miłość ku Bogu ukazuje się w ten sposób, że przestrzega się przykazań Bożych. Te dwa przykazania są przykazaniami głównymi.

Czyli można to podsumować w taki sposób.

Miłując bliźnich pokazujemy wszystkim, że miłujemy Boga.

Przede wszystkim musimy miłować naszych najbliższych. Żonę, męża, dzieci, rodziców najbliższą rodzinę. Drugą grupą są inni Chrześcijanie. Tych także mamy obowiązek miłować i Isus wyraźnie określił jak rozpoznać Jego uczni. "Po tym rozpoznają żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się nawzajem miłowali"

Jak więc stosować przykazanie - miłuj bliźniego?

Wstajesz rano, dzieci czy mąż (żona) jeszcze śpią. Cokolwiek czynisz, powtarzaj sobie - miłuj bliźniego. Idziesz do ubikacji - nie hałasuj i nie obudź. Zostaw po sobie wszędzie porządek.

Wykonuj swoje obowiązki z uśmiechem i radośnie. Cokolwiek czynisz, pamiętaj, aby sprawdzić, czy twoje postępowanie odzwierciedla przykazanie - miłuj bliźniego. Czy przechodzisz przez jezdnię, czy prowadzisz samochód, czy pracujesz w jakimkolwiek miejscu, zawsze bądź pogodny, radosny i chętny w ukazywaniu swej miłości do bliźniego - nawet w przypadku kiedy cię coś całkowicie skręca w środku i masz tego wszystkiego dosyć.

Opanowanie gniewu jest kluczem do ukazania miłości.

Każda sprawa budząca w nas często niczym nie pohamowaną wściekłość po czasie staje się często trywialną a nawet wręcz śmieszą sprawą, którą potem z ubiegiem czasem ze śmiechem opowiadamy innym.

Dlaczego od razu nie zareagować na to śmiechem? :-)

Zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko łatwo brzmi na papierze czy na Internecie. Oczywiście że łatwo i będziemy potrzebowali wiele czasu na to, aby okiełznać nasze porywcze i grzeszne umysły i postępować w sposób taki, jaki podoba się  naszemu Stwórcy. Oczywiście, że będziemy wielokrotnie upadać w grzech i będziemy nadal porywczy, zawzięci i gniewni, ponieważ nie jesteśmy doskonali.

On jednak zachęca nas abyśmy próbowali każdego dnia o każdej porze stosowania zasady miłości do bliźniego.

Zadanie to jest tak trudne dla wielu, że większość będzie robić wszystko, aby owych prób uniknąć. Wielu będzie budować kościoły, dawać olbrzymie sumy na tacę na pomoc dla ubogich. Wielu będzie czynić niemal cuda, zrobi niemal wszystko, aby nie stosować się do tego przykazania - miłuj bliźniego.

Na tym polega bycie Chrześcijaninem. Cokolwiek robisz, zapytaj się najpierw siebie, co zrobiłby Chrystus w takiej sytuacji? Zapytaj się także sam siebie - co i jak mam zrobić, aby wykazać miłość do bliźniego?


Napisano: 3 Października 2007

Ostatnie uaktualnienie: 6 Grudnia 2014