Wersety Piotra o Pawle

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Piotr rzekomo potwierdza apostolstwo Pawła

List Piotra, zwłaszcza 2 rozdział nie figuruje wielu manuskryptach.

Panuje także opinia, że 1 Piotra i 2 Piotra napisały 2 osoby. Sprawdź ten artykuł - Autorstwo listów Piotra. Są także tacy, którzy sugerują, że ten szczególny tekst został wstawiony przez uczniów Pawła. W tym linku jest skrócona wersja artykułu z Wikipedii na temat wiarygodnosci 2 listu Piotra.

Treść z listu Piotra, która jest cytowana na potwierdzenie apostolstwa Pawła.

2Piotra 3:15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł wedle danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

Nawet w tym kawałku Piotr, jeżeli to on rzeczywiście pisał, nie nazwał Pawła apostołem, a jego listy - według Piotra zwierają niezrozumiałe lub trudne do zrozumienia pewne sprawy.

Czyżby Piotr miał na myśli postawę Pawła przeciwną Prawu oraz pomysł zbawienia tylko przez wiarę? Zwrócimy uwagę na pewną historię, która rzuci nam wiele światła na kwestię Pawła.

Paweł do Efezjan - "Jestem apostołem Isusa." Efezjan 1:1  Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Isusa, do świętych w Efezie.

Efezjanie do Pawła - "Nie jesteś!" 2Tymoteusza 1:15  Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, (Efez, największe miasto w tym regionie Azji.)

Isus do Efezjan - "Dobrze zrobiliście" Objawienie 2:2  Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami

Czy można uzyskać życie wieczne bez listów Pawła?  Oczywiście....  Czy można uzyskać życie wieczne bez Ewangelii? Na pewno nie! Kto jest Zbawicielem? Isus Chrystus. Czyjego głosu mamy słuchać? Isusa a nie Pawła!

Jana17:17  Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Nie słowa Pawła czy kogokolwiek innego. Słowa samego Boga i tylko Jego słowa są Prawdą. Isus jest potwierdzonym wielokrotnie Synem Bożym i wiernym rzecznikiem posłania od swego Ojca. Z tego względu każde słowo Isusa to także Słowo Boże.

Jako kontrast, słowa Pawła nie są Słowem Bożym.

Są to fałszywe doktryny, unieważniające Prawo. Cóż może człowiek dodać do słów Isusa? Czy Paweł omawiał Jego nauki? Niewielu walczy z Pawłem ale cały świat pała nienawiścią do Isusa! Dlaczego? Ponieważ Isus jest Zbawicielem a nie Paweł. Słowa Isusa są Prawdą, a nie Pawła.

Człowiek powinien się karmić Słowem Bożym, chlebem z nieba, czyli słowami Isusa, a nie Pawła. Świat się po prostu boi Jego sądu oraz Królestwa - tutaj na ziemi. Słowa Isusa dają nam życie a nie słowa Pawła. Isus jest przyszłym Królem ale Paweł wybiera się do nieba!

35  Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Jan 8:47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. 51 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

Zwróćmy także szczególną uwagę na to, że żaden uczeń Isusa nie pisał swoich przemysleń i nie wydawał żadnych poleceń. Jan i Mateusz cytowali słowa Chrystusa, który nam daje życie wieczne na podstawie Jego ofiary. Paweł nie daje nam życia, ponieważ on sam nie żyje.

W świetle przedstawionych dowodów odnośnie Pawła widać identyczną strategię! Ewangelia Isusa o Królestwie Bożym jest unieważniona przez doktryny Pawła, zwłaszcza przez jego Ewangelię "Łaski z wiary".

List Jakuba jest negacją doktryny Pawła o zbawieniu z łaską z wiary.

Zwróćmy uwagę na to, kogo powinniśmy naśladować - Isusa, czy Pawła?

Rzymian 7:19 Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20 A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.

1Koryntian 11:1 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Naśladujcie mnie i czyńcie... zło czyli grzech?

Dlaczego anioł będzie musiał głosić Ewangelię o Królestwie całemu światu? Ponieważ niemal wszystkie fałszywe religie chrześcijańskie tego dotychczas nie uczyniły.

Wielu mówi, że jednak są dobre rzeczy w listach Pawła. We wszystkich fałszywych religiach chrześcijańskich są dobre rzeczy, ale owe religie są nadal fałszywe. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Niemniej wśród tych wyznań jest obecna tak pszenica, jak i kąkol!

Paweł jest autorem najdzikszych wyznań chrześcijańskich, sprzedajnych ewangelistów TV, ruchu charyzmatycznego, KRK - celibatu, hierarchii kościelnych i wielu, wielu innych pomysłów sprzecznych z Biblią.

Bez listów Pawła Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Królestwie jest niezwykle prosta i klarowna.

Co mnie szczególnie uderzyło oraz niezwykle zbudowało podczas analizy listów Pawła, to... niezwykły czas zrozumienia - nie tylko mojego ale także źródeł, z których korzystałem.

Najwidoczniej dopiero teraz - po niemal 2000 lat nastał czas na ujawnienie owej fundamentalnej prawdy, głównego tematu Biblii, Królestwa Bożego czyli Bożego planu wybawienia ludzkości od globalnej władzy szatana. Dotyczy to usunięcia szatana i jego demonów z ziemi, usunięcia jego sług, czyli Watykanu oraz kontrolowanych przez niego religii, władz, bankierów, armii oraz szatańskich mediów masowego ogłupiania.

Dotychczasowe rządy zostaną zastąpione Królestwem Bożym pod władzą samego Isusa Chrystusa z 12 apostołami, patriarchami, prorokami i wieloma innymi sługami, którzy oddali swe życie na krzewienie owej najważniejszej dla nas Prawdy.

Jedynie Prawo Boże - stosowane konsekwentnie i sprawiedliwie może odbudować rodzaj ludzki do pierwotnego stanu z okresu ogrodu Eden oraz przywrócić raj na ziemi.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Uaktualnienie 15 Września 2012

Bardzo ciekawy artykuł na temat powstania kanonu NT. http://www.gotquestions.org/Polski/kanon-biblijny.html

Poniżej najistotniejszy fragment.

Jeśli chodzi o Nowy Testament, proces uznania i zbierania ksiąg zaczął się w pierwszych wiekach kościoła chrześcijańskiego. Bardzo niedługo potem pierwsze z ksiąg Nowego Testamentu były uznane. Paweł uznał pisma Łukasza za równie wiarygodne, jak pisma Starego Testamentu (1 List św. Pawła do Tymoteusza 5:18; zobacz także Księga Powtórzonego Prawa 25:4 i Ewangelia wg św. Łukasza 10:7). Piotr uznał pisma Pawła za Pisma natchnione (2 List św. Piotra 3:15-16). Niektóre z ksiąg Nowego Testamentu krążyły w różnych kościołach (List św. Pawła do Kolosan 4:16; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:27).

Najciekawsze jest poniżej!

Klemens z Rzymu wspomniał przynajmniej osiem ksiąg Nowego Testamentu (95 rok naszej ery). Ignacy z Antiochii uznał około siedem ksiąg (115 rok naszej ery). Polikarp, uczeń Jana Apostoła, uznawał 15 ksiąg (w latach 170-235).

Czyli 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Objawienie nie budziły zbyt wielu wątpliwości co do kanoniczności. To razem 6 ksiąg.

Księgi Nowego Testamentu, które wzbudzały najwięcej kontrowersji, to List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 2 List św. Piotra, 2 i 3 List św. Jana.

Ten właśnie ów list, w którym apostoł Piotr rzekomo popiera Pawła. 2 Piotra 3:15,16.

Pierwszy kanon stanowił Kanon Muratoriego, uzupełniony w 170 roku. Kanon ten zawierał wszystkie księgi Nowego Testamentu z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Listu św. Jakuba i 3 Listu św. Jana. W 363 roku naszej ery, Sobór w Laodycei zdecydował, że tylko Stary Testament (wraz z Apokryfami) i 27 ksiąg Nowego Testamentu mogły być odczytywane w kościołach. Sobór w Hippo (393 rok naszej ery) i Sobór w Kartaginie (397 r.) także uznały te 27 ksiąg Nowego Testamentu za właściwe.

W tym świetle jest oczywiste, że listy Pawła - albo powstały znacznie później - lub zostały dołączone znacznie później - co najmniej 100 lat po śmierci rzeczywistych apostołów Isusa Chrystusa.

Chrystus powiedział - "Twoje Słowo jest Prawdą." Jana 17:17

Paweł napisał -

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Ktoś ewidentnie się pomylił i z pewnością nie był to Isus Chrystus. Paweł w ten sposób wyraźnie sugerował, że... JEGO listy są natchnione! Takie przedstawienie sprawy tworzy właśnie wszelkiego rodzaju sekty, kościoły czy religie, w których wszelkiej maści uzurpatorzy wykorzystując ten właśnie werset sprawują władzę nad innymi Chrześcijanami - władzę zamiast służby.

Paweł stworzył podwaliny pod wszelką religijną władzę i jego listy są najczęściej cytowanymi fragmentami Biblii przez owe religie i sekty. Te właśnie religie wydają rozkazy, 'wykrywają błędy' według ich widzimisię, rozkazują 'poprawę' czyli podporządkowanie się woli religiantów, którzy według własnych pożądliwości 'wychowują' trzody Chrześcijan - nie tylko akceptujących w niewiedzy zbrodniczy i morderczy Izrael, ale dochodzi nawet do akceptacji małżeństw gejów i aborcji!

Marka 7:5 Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami? 6 On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 7 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. 8 Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. 9 I mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować.

Tak właśnie wygląda podsumowanie faryzeuszy przez Isusa. Problem posiada jeszcze większy zasięg. Zgodnie z tym artykułem, faryzeusze, saduceusze oraz kasta kapłańska - nie byli Judejczykami, ale Edomitami. Zgodnie z Biblią dla tych ludzi podających się za Żydów Isus nie przewidywał zbawienia i dlatego powiedział, że przyszedł jedynie dla zagubionych owiec Izraela.

W tym kontekście jest nieprawdopodobne, aby Chrystus wybrał właśnie faryzeusza, Saula na swego apostoła pogan, za jakiego Saul się uważał. Bardzo ciekawy artykuł na temat Edomitów, czyli podających się za Izraelitów Żydów w czasach obecnych.

Od Kaina do Chazarii.

Jest to kolejny dowód przeciwko tzw. kultem Pawła.

W świetle wielu dowodów wyraźnie widać, że Paweł i jego listy nigdy nie były częścią kanonu biblijnego za życia apostołów i ewangelistów.

Dopiero odstępcze Chrześcijaństwo, już po śmierci apostołów Baranka, (oraz ich uczniów - jak Klemens z Rzymu (95) Ignacy z Atiochii (115) ) nie mogli rozpoznać tego fałszu.

Dopiero wtedy rozpoczęło proces dywersyjny dyskredytacji wiarygodności Biblii oraz zawartych w niej słów Boga, które są jedyną Prawdą.

I jeszcze jeden mega argument.

Paweł przebywał w Rzymie około 2 lat - w Antiochii podobny okres czasu i jakimś dziwnym trafem apostołowie nie uznawali oficjalnie żadnego jego listów.

Link - Dyskusje o Pawle.

Uaktualnienie 2 Listopada 2012.

I jeszcze kilka argumentów przeciwko Pawłowi.

Słowa Zbawiciela.

Jan 10:4 Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. 5 Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

Wersety te wyjaśniają nam dobitnie pewne niezwykłe zjawisko, które rozprzestrzenia się jak ogień. Wielu Chrześcijan opuszcza religie kontrolowane przez szatana i w ten sposób przestają słuchać głosów obcych. Wielu z nich nie przyznaje się do tego, że są Chrześcijanami. Twierdzą, że są naśladowcami Chrystusa.

Najistotniejsze jest to, że owce, czyli ludzie o usposobieniu owiec idą tylko i wyłącznie za Zbawicielem, Isusem Chrystusem i zamiast słuchać niezmiennych fałszywych doktryn religii kontrolowanych przez Watykan czyli zdążających do szatańskiej Ekumenii, owe owce wybierają znacznie rozsądniejszą opcję, zgodną z zapowiedzią naszego Pana.

Idą one tylko za jego głosem!

Inna - niezwykle istotna kwestia.

Kto wybierał apostołów? Czy wybierał ich Syn Boży?

Jana 10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. 29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

Jana 17:9 Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;

Jana 17:11 I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

Jana 17:17 Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Mateusza 20:23 Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy - nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.

I jeszcze jeden istotny werset.

Jana 17:20 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 21 Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Mamy w tych wersetach ukazaną niezwykłą prawdę, która wypowiedział sam Zbawiciel. Chrystus otrzymał apostołów i uczni od samego Ojca. Nie Isus ich wybierał ale Ojciec ich wybrał dla Syna.

Cechą wspólną wybranych przez Ojca apostołów i uczni była jedność.

Jedność powinna być także wspólną cechą dzisiejszych naśladowców Chrystusa.

Nie naśladowców Pawła, czy liderów Kościoła Katolickiego, czy Adwentystów czy też Świadków Jehowy czy też innych najdzikszych wyznań chrześcijańskich, które posiadają wszystko, oprócz jedności!!!

Rozpoczyna się powrót do Prawdy. Powrót do jedności w Zbawicielu. Powrót do nauk, które On głosił.

Jedynymi upoważnionymi głosicielami Ewangelii byli ludzie z najbliższego otoczenia Chrystusa, Jego apostołowie i uczniowie, świadkowie Jego niezwykłych czynów i Jego ofiarnej śmierci.

Nie było tam miejsca na pseudo apostoła, faryzeusza, członka nasienia szatana w tym kręgu!

To Ojciec wybierał apostołów, a Pawła Ojciec nie wybrał!

Paweł powodował rozłamy i podziały - czyli był on kąkolem w pierwszych zborach, a jego uczniowie rozprzestrzeniali ów kąkol, aż do postania najbardziej bałwochwalczej i odstępczej religii, jaka kiedykolwiek istniała na świecie - Kościoła Katolickiego.

Apostoł Mateusz - dlaczego nie pisał listów, a napisał jedynie Ewangelię? Czyż można było coś więcej dodać do słów. Chrystusa!?

Apostoł Jan - praktycznie niczego nie dodał do Ewangelii, apostoł Piotr także nie rozpowszechniał żadnych nauk sprzecznych ze słowami Isusa Chrystusa.

Dodatek uważnej czytelniczki, bardzo ciekawie opisany.

LIST DO RZYMIAN • Bo cóż mówi Pismo?

Rzymian 4:3 Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość1. 4 Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. 5 Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, 6 zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:

Kontra argument z Listu Jakuba ! WAŻNE

Jakuba 2:20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?10 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość11, i został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary12. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich 13, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. 

Ewidentna cecha Żydów – oni pracować nie chcą, nie lubią kalać swych rąk pracą, nie mają na swoim koncie żadnych dobrych uczynków, a uczynki to praca, bo sama wiara nią nie jest. Ponadto jak Pismo mówi: "Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą!"

A czy złe duchy przez swoją wiarę są usprawiedliwione ? NIE ! Ciężko jest nie raz człowiekowi dokonać dobrego uczynku mimo, że wiara w środku mu podpowiada, że należałoby np. wspomóc bezdomnego, który siedzi pod supermarketem do którego właśnie zmierzamy. Często człowiek mimo chęci, wstydzi się podejść do takiego potrzebującego, głównie dlatego, bo co inni wokół pomyślą i tym samym nie czyni nic.

Czyli jest wiara w nas, ale nie ma pracy czyli uczynku do, którego wiara w środku nas popycha.

• Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.

Rzymian 3:29 Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan,

Paweł uważa, że Bóg jest przede wszystkim Bogiem żydów no i przypuszczalnie pogan, w Pawłowym rozumieniu nie-żydów. Generalnie żydzi uważają, że są wybrańcami Boga, a reszta ludzi nie będąca żydami, to zwykłe bydło na usługach „narodu wybranego”, który jak się Bogu zachce, też spojrzy na nich łaskawym okiem, chociaż wcale nie musi.

Rzymian 3:1 Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania? 2 Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.

 Kolejny tekst ukazujący typową postawę żydów, którzy uważają, że stoją ponad innymi ludźmi nie będącymi żydami.

Rzymian 3:7 Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? 8 I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? - jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara.

Od kiedy Bóg mówi, że przez nasze kłamstwo i złe zachowanie uwydatnia się Jego chwała?

Kłamstwo jest cechą żydów, a nie ludzi mających przestrzegać Prawa Boga, a w nawiązaniu do prawa, które jest wg Pawła pod przekleństwem i nie należy go wykonywać, co mówią o tym ICH „mądrości”

Rzymian 5:20 Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło.

Tak, Bóg wymyślił dla nas Prawo, po to aby móc nas karać i żeby jeszcze bardziej ludzie grzeszyli I byli uciemiężeni…. (ironia).

To na tej samej zasadzie każde Państwo na świecie posiadając swój system prawny uciemięża swój naród, karząc mu przestrzegać tego prawa, chociażby prawa drogowego, że na czerwonym świetle nie wolno przejeżdżać.

Jak dla mnie tutaj są ukryte słowa Alistera Crowleya, głowy kościoła szatana – Do what you wilt, shall be the whole of the law” - Rób to na co masz ochotę, a to będzie całe prawo.

No właśnie, bo jeśli prawa nie ma, to jak człowiek może popełnić grzech skoro nie ma niczego, co mógłby przekroczyć po właśnie tego prawa nie ma? Wszystko się zgadza ! Żydzi wielbią szatana i JEGO PRAWA a raczej BEZPRAWIE !

Dlatego dla Pawła PRAWO BOGA to istne uciemiężenie, a nie pomoc, w dążeniu do życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi.

Rozważając słowa z...

2 Listu św. Piotra 3:14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, 15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. BT

Jest to ewidentne kłamstwo wprowadzone do Biblii.

To prawda, Paweł pisze tak, że tego się czytać nie da, a nie dlatego, że to takie mądre jest.

Tych słów nawet z pomocą Boga nie da się zrozumieć, bo Paweł potrafi sobie sam zaprzeczać co drugie zdanie. Ponadto, czy Bóg pozwoliłby na to, aby prości ludzie nie mieli szansy zrozumienia jego przekazu, a tym samym na zbawienie? Czy Bóg chciał, aby Biblia była zrozumiana tylko przez uczonych, czy pragnie dotrzeć z jej przekazem do jak największej ilości ludzi? Ale jak wiemy, przymiotem żydów, jest gadka na okrętkę, żeby człowieka tam ogłupić, żeby sam już nie wiedział, co jest prawdą, a co kłamstwem.

Kolejne mądrości Pawłowe, tym razem z 2 listu do Tesaloniczan:

2 Tesaloniczan 2:1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha1, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. BT

Bóg nie jest coś tylko ktoś ! Jest osobą, a nie rzeczą ! Poza tym, wszystko nie nazywa się Bogiem, ponieważ Bóg jest tylko JEDEN ! Ewidentna kpina dotycząca majestatu Boga.

Ponadto, mamy się nie dać zastraszyć przez nikogo, że dzień Pański jest bliski, a któż to może wiedzieć? Przecież sam Chrystus pouczył nas w przypowieści o pannach mądrych i głupich, aby być czujnym codziennie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny kiedy to się stanie, a za pewne dla wielu będzie ten dzień ogromnym zaskoczeniem, bo będą wieść swoje codzienne życie myśląc, że dzień Pański jest od nich bardzo odległy, a przyjdzie jak „grom z jasnego nieba”, co zresztą mówi o tym ewengelia św

Mateusza 24:36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. 37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. BT