Cudowne wybawienie ludu Bożego,

czyli...

rzeczywista Ewangelia o Królestwie Bożym

Ostatnie uaktualnienie: 20 Listopada 2014

 


Mateusza 24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Powyższy werset oznajmia nam, że podczas głoszenia Ewangelii nadejdzie koniec, koniec rządów szatana.

O jakim królestwie jest ta Dobra Nowina?

I tutaj mamy wielki problem, ponieważ okazuje się, że Dobra Nowina o Królestwie jeszcze nigdy nie była głoszona!

Skąd taki wniosek? Po prostu do tej pory niewiele wiedzieliśmy o tym Królestwie. Istota Królestwa oraz Bożych planów związanych z Królestwem do tej pory była i jest nadal niemal nieznana. Nie wiemy, kim są jego mieszkańcy, kiedy ono nastanie i w jakich warunkach. Brak owej wiedzy jest jednak w pełni uzasadniony. Owe informacje były przed nami przez Boga ukryte, objęte - tajemnicą - która w tej chwili jest właśnie ujawniana.

Poniższy werset pokazuje nam kolejny element owej tajemnicy. 

Mateusza 10:23 ... zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

Niezwykła zapowiedź Isusa. Jest oczywiste, że zanim wszystkie miasta rozproszonego Izraela, czyli rasy białej zostaną poinformowane o bliskim Królestwie, przybędzie Syn Człowieczy.

Zwrócimy szczególną uwagę na powyższe słowa. Posłanie zostało skierowane do miast... Izraela i zanim Ewangelia się całkowicie rozprzestrzeni, Syn Człowieczy przyjdzie. Dla części Chrześcijan oznacza to sporą niespodziankę, która jest także zapowiedziana przez samego Chrystusa.

Skoro istnieje Internet i telekomunikacja, nadal owa informacja, Dobra Nowina o Królestwie nie zdąży obejść wszystkich miast Izraela.

O jakąż Nowinę tutaj chodzi? O Dobrą Nowinę o Królestwie. Ale to już znamy! Czyżby?

Właśnie zaczęliśmy poznawać zupełnie inny obraz Królestwa Bożego, nie znany nam do tej pory.

Dotychczas byliśmy pewni, że nagle nastąpi porwanie, potem zagłada Babilonu, potem straszliwy ucisk dla nas wszystkich i zaraz potem nastąpi straszliwy Armagedon i dopiero po Armagedonie zapanuje Chrystus na ziemi w Królestwie Bożym na okres 1000 lat.

Ale powyższe wyjaśnienie okazuje się mylnym zrozumieniem podstawowych proroctw biblijnych. Nadszedł zapowiedziany przez proroków czas odpieczętowania owych proroctw oraz ich właściwego zrozumienia.

Biblijny Exodus jest modelem ustanowienia Królestwa Bożego

Biblia wyraźnie zapowiada ponowne wyprowadzenie połączonego Izraela, na wzór wyjścia z Egiptu, które odbędzie w już niedługim czasie.  Ale to wydarzenie odbędzie się na znacznie większą skalę!

Jesteśmy na tropie wyjaśnienia wielkiej tajemnicy Boga, oznajmionej przez anioła w księdze Objawienia.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Według tych wersetów po zakończeniu obwieszczania siódmego anioła dokona się jakaś niezwykła tajemnica Boża, która była znacznie wcześniej zwiastowana sługom Bożym i prorokom. Jest więc ewidentne, że byli prorocy, którzy znali ową tajemnicę Bożą. Według wersetów z Objawienia dowiadujemy się, że owa tajemnica jest ujawniona w Biblii, tylko że nikt jeszcze jej nie zauważył.

Wielu z nas czytało niezwykłą zapowiedź dokonania się owej tajemnicy w Objawieniu, ale panowało powszechne przekonanie, że dopiero wtedy, kiedy się ona dokona, dopiero wtedy będziemy  to widzieli i rozumieli.

Jednak takie rozumowanie nie było prawidłowe. Niemal wszyscy Chrześcijanie, ze mną włącznie, byliśmy w wielkim błędzie!

Dopiero niedawno owa tajemnica zaczęła się manifestować przed nami i nagle wielu z nas otwarły się oczy na ową niezwykłą zapowiedź, która z woli Boga do tej chwili była całkowicie ukryta, aczkolwiek wersety biblijne były w Biblii i są nadal w niezmienionej formie. Jakoś nikt z nas tego do tej pory nie rozumiał, pomimo oczywistego ich znaczenia, niemal wprost w twarz.

Brak zrozumienia jest potwierdzony w proroctwie Daniela.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Przetłumaczyłem poprawnie cały rozdział 12 Daniela z Septuaginty LXX Brentona z języka angielskiego, aby jak najdokładniej zrozumieć niezwykłe słowa tych proroctw. Od tej pory zawsze będę tłumaczył teksty cytowane z angielskiej Septuaginty LXX Brentona, która jest najbardziej wiarygodnym tekstem Starego Testamentu.

Werset 9 ukazuje nam zdumiewającą informację.

Słowa tego proroctwa zostały otwarte i rozpieczętowane, czyli wiele wskazuje na to, że... znajdujemy się w  czasach końca!

Widzimy wyraźnie niezwykły sposób, w jaki Bóg pieczętuje swoje proroctwa. Znamy owe teksty, cytujemy je czasami ale nie zawsze je rozumiemy. Pełna kontrola naszej świadomości ze strony Boga .

Wiemy także, że fałszywi nauczyciele Chrześcijaństwa stanęli po stronie szatana, zjednoczyli się pod parasolem Watykanu w Ekumenie łamiąc Prawo Boże, czyniąc tym bezprawie i... nie posiadając zrozumienia tych niezwykłych proroctw.

Dokładnie w taki sposób, jak to opisuje prorok Daniel.

Zapowiedź Boga wybawienia swego ludu z niewoli.

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi, który ją zapisał i oczywiście mamy to w Biblii.

Ezechiela 20

(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

(41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

(43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Przeanalizujmy owe niezwykłe, unikalne i bardzo nas budujące wersety.

 • (32)  Bóg zapowiada, że plany Izraela, aby być stałymi bałwochwalcami jak inne narody spełzną na niczym. 
 • (33) Bóg zapowiada, że to On będzie królował w sposób stanowczy będąc zagniewany z powodu grzechów Izraela. Nie pozwoli On, aby za Jego majestat i dzieła twórcze Izrael oddawał chwałę bałwanom, jak krucyfiksowi czy Królowej Niebios.
 • (34) Bóg zapowiada, że wyprowadzi swój lud z obecnych miejsc zamieszkania, zgromadzi ich z tych ziem i zrobi to w sposób gwałtowny w zapalczywości swojej oraz mocną ręką. Zapowiedź energicznej nadprzyrodzonej akcji!
 • (35) Dokąd Bóg zaprowadzi swój lud? NA PUSTYNIĘ LUDÓW. Naród Izraelski zostanie wyprowadzony z pomiędzy innych narodów na jakąś pustynię, na której odbędzie się sąd! Bóg będzie sądził Izrael po wyprowadzeniu z narodów. W jaki sposób?
 • (36) W dokładnie taki sposób, w jaki sądził Izraelitów na pustyni po wyjściu z Egiptu. Wielu Izraelitów zginęło, jak Korach czy inni buntownicy i niewielu z wyprowadzonego z Egiptu kilku milionowego tłumu zobaczyło Ziemię Obiecaną. (37)
 • (38) Wszelkie zło zostanie wykorzenione na owej pustyni, pomimo wyprowadzenia z narodów, ale przestępcy i złoczyńcy do ziemi izraelskiej nie wejdą. Poznamy dokładniej naszego Boga!
 • (39) Sprawdziłem ponownie werset 39 i oczywiście jest to totalne oszustwo masoretów! Biblia Warszawska mówi: idźcie i służcie, każdy z was, swoim bałwanom! Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko Praska, Króla Jakuba, Nowa Biblia Gdańska, Przekład Nowego Świata Świadków Jehowy także pochwalają bałwochwalstwo! Jedynie Biblia Poznańska v.1.5 oddaje ten werset prawidłowo.
 • (40) Wtedy Bóg zaprowadzi swój oczyszczony lud do Ziemi Obiecanej, gdzie lud ten będzie ponownie wielbił Boga, Według innych tekstów, zwłaszcza Objawienia i Daniela będzie to trwało 3.5 roku.
 • (41) W tym wersecie Bóg podkreśla wyraźnie czas i moment owego wydarzenia. Odbędzie się to za czasów istnienia innych narodów i właśnie podczas tego działania Bożej mocy Bóg zostanie uświęcony w oczach innych narodów.

Oto zapowiedź cudowne wyprowadzenie z narodów, zgromadzenie Izraelitów na pustyni w celu sądu pokaże całemu światu kim w rzeczywistości jest Bóg, jaką posiada moc, sprawiedliwość a także... olbrzymie miłosierdzie.

Wyprowadzenie ludu Bożego z narodów posiada synchronistyczny prototyp w Exodusie. Bóg wyraźnie nawiązuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu oraz ich pobyt na pustyni. Mamy także w Apokalipsie w rozdziale 11 dwóch świadków posiadających olbrzymią moc. Ma to odzwierciedlenie w osobach Mojżesza i jego brata Aarona, którzy dokonywali wielu cudów na oczach faraona oraz jego świty.

 • (43) Wszystkie grzechy Izrael sobie przypomni i będą się wstydzić swego poprzedniego postępowania i swych złych czynów.
 • (44) Werset ten ukazuje nam, że przyczyną wybawienia Izraela jest Boże imię i ze względu na nie Bóg tak właśnie postąpi z Izraelem, ale nie postąpi z nim zgodnie z ich złym postępowaniem i przewrotnymi czynami. Czyli w tym momencie Bóg zapowiada wielkie miłosierdzie. Jednak dla wyjątkowo opornych i odstępców miłosierdzia już nie będzie.

Mamy więc niezwykłą zapowiedź i wszystko wskazuje na to, że Bóg wystąpi osobiście w obronie swego Narodu Wybranego, którym najwyraźniej jest... Chrześcijaństwo, głównie kraje europejskie z Polską i Rosją włącznie, plus Anglia, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i USA. Najprawdopodobniej w Bożym imieniu wystąpi w owej roli Jego Syn, Isus Chrystus.

Tzw. współczesny Izrael to z pewnością nie jest Naród Wybrany ponieważ oni nie tylko nie wierzą w Boga, (elity syjonistyczne wielbią Lucyfera) i mają w pogardzie Jego Prawa.

Żydzi tradycyjnie nie są... bałwochwalcami, co ich automatycznie także wyklucza jako naród wybrany. Dziwne ale prawdziwe.

Czy te wersety nie są jakimiś dziwnymi wersetami, być może skażonymi, czy wyrwanymi z kontekstu, ponieważ ów plan Boga wydaje się wręcz nieprawdopodobny?

Według zapowiedzi samego Boga, On okaże się świętym na oczach narodów właśnie za sprawą swego programu ratowania Izraela. 

Nie ulega już najmniejszej wątpliwości że sataniści całego świata, z Obamą i papieżem na czele czynią olbrzymie wysiłki, aby całkowicie Chrześcijaństwo zniszczyć. Finansowana przez NATO zbrodnicza organizacja terrorystyczna ISIS morduje coraz większe ilości niewinnych ludzi i zagraża USA, Anglii i innym państwom, w których istnieją poważne ilości wrogo nastawionych do Chrześcijan Muzułmanów.

W tym właśnie celu szatańscy przywódcy sprowadzają Muzułmanów do krajów Chrześcijaństwa, które jest w szatańskich mediach nieustannie ośmieszane i radykalizowane. Biblia jest w pogardzie a bluźnierczy Koran jest faworyzowany przez świat szatana.

Siły pod władzą szatana dwoją się i troją, aby wywołać III Wojnę Światową i ponownie pogrążyć Chrześcijaństwo Europy w znanej nam z historii morzu niewinnej krwi. Ich dążenia do wyniszczenia nas spowodują tak drastyczną akcję Boga, który w cudowny sposób ochroni swój Naród Wybrany.

 Oto inne wersety popierające ten pogląd i są one wielu z nas dobrze znane.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. (BM)

W artykule o porwaniu jest detaliczne wyjaśnienie tożsamość owej niewiasty biblijnej a także biblijnie wyjaśniona tożsamość chłopczyka. Ową niewiastą jest pozornie zaginiony Izrael,  który w cudowny sposób będzie uprowadzony z obecnych miejsc zamieszkania na... pustynię, z dala od smoka, który będzie starał się ją atakować, ale jak przy wyjściu z Egiptu, tym razem nie woda otworzy swoją gardziel ale ziemia i pochłonie wojska szatana wypuszczone za niewiastą.

Mamy tutaj pewną pomoc od Boga, który daje nam zrozumieć, w jaki sposób niewiasta czyli wyzwolony Izrael dostanie się na pustynię. Otrzyma ona dwa skrzydła wielkiego orła.

Wskazuje to na zapowiedź przelotu na pustynię.

Łącząc trzy proroctwa staje się jasne, że wydarzenia te odbędą się na krótko przed Wielkim Uciskiem i na ten okres owa niewiasta będzie pod opieką Boga na owej pustyni, z dala od smoka. Z Objawienia także wynika, że porwanie jest także wydarzeniem realnym a wersety z Mateusza  najwyraźniej także to potwierdzają.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

Mateusza 24:15-18 wskazuje na uprowadzenie a  24: 40,41 wskazuje na porwanie.

Mateusza 24:40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Jest wyraźnie widoczne, że czas Apokalipsy i Wielkiego Ucisku to dla wielu czas wielkiej radości i także czas ukazania wielkiej mocy Bożej. Dla przeciwników Boga jest to wyjątkowo zła nowina.

Nagle ukazała nam się niezwykła nadzieja wsparta kilkoma wersetami biblijnymi, o której przedtem jeszcze chyba nikt nigdy nie słyszał.

Daniela 12: (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Zwróćmy uwagę na treść, znaną nam wszystkim, ale nasze zrozumienie najwyraźniej było błędne do tej pory. Spójrzmy na różnice pomiędzy Objawieniem a księgą Daniela. Wybawienie ludu Bożego jest wspomniane jedynie w 12 rozdziale Apokalipsy.

Czyli mowa jest o niewieście - niewiasta reprezentuje lud Boży - której dano orle skrzydła, aby uciekła na pustynię. Najwyraźniej książę Michał, archanioł wyznaczony na chroniącego lud Boży powstanie w celu konkretnego działania w tym kierunku, ale nie mamy więcej szczegółów, na czym jego działanie będzie polegało.  Jest możliwe, że z rozkazu Boga Michał będzie ochraniał fizycznie lud Boży, a Objawienie mówi nam, że to Michał usunie z nieba szatana oraz upadłych aniołów.

Najwyraźniej nie skończy się to na wyrzuceniu. Być może owa bitwa w niebie właśnie oznacza powstanie czyli objęcie komendy nad wojskiem anielskim w celu oczyszczenia Nieba od sił szatana.

Objawienie 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.10 I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Wygląda to na wyjaśnienie wersetów Daniela i Objawienie ukazuje nam powstanie Michała, który stoczy walkę z wojskami szatana w niebie w naszej obronie. Michał usunie z nieba oskarżyciela braci naszych!

Daniel nam potwierdza wyzwolenie ludu Bożego. Chrystus będzie wraz ze 144.000 walczył z siłami szatana w Armagedonie, ale owa niewiasta z 12 rozdziału będzie wyzwolona najprawdopodobniej rękami księcia Michała, który będzie działał według instrukcji i rozkazów Boga. To Michał ma ciągłe utarczki z szatanem o lud Boży i jest jego orędownikiem, czyli obrońcą.

Czy jest możliwe, że już przechodzimy przez Wielki Ucisk?

Nigdy w historii Izraela i białego Chrześcijaństwa nie było ucisku, jakiego doświadcza lud Boży dzisiaj, zwłaszcza w ostatnich 10 latach.

Po II Wojnie Światowej było nas 25% populacji świata. Obecnie jest nas około 8.5 %. 

Czyli nasza liczebność drastycznie się kurczy i jesteśmy masowo wyniszczani przez aborcje, choroby jak rak czy choroby serca. Jesteśmy stale zatruwani i nasz styl życia, ciągła walka o przetrwanie pozbawia wielu z nas normalnych ludzkich odczuć. Nasila się nieustannie straszliwy nacisk na Chrześcijaństwo, sprowadzani są do naszych krajów Muzułmanie wraz z terrorystami, pouzbrajanymi najprawdopodobniej przez nasze władze.

Celem władz jest wyniszczenie fizyczne Chrześcijaństwa.

I Daniel zapowiada wybawienie w cudowny sposób ludu Bożego podczas trwającego wielkiego ucisku.

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Daniela 12:9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Jest więc ewidentne, że poznanie wzrasta i owo poznanie potwierdza bliskość naszego wyzwolenia. Ale Bóg nie pomaga wielu z nas dopuszczając do owego ucisku. Dlaczego?

Głównym problemem jest ludzka niegodziwość, zamiłowanie do kłamstwa, zła, nienawiści do drugich a zwłaszcza masowe ohydne w Bożych oczach bałwochwalstwo: katolicyzmu oraz kościołów ortodoksyjnych. Bałwochwalstwo jest największym grzechem Chrześcijan w Europie i we wszystkich krajach katolickich.

Nie jest to przypadkowe znalezienie kilku wersetów biblijnych, które można dowolnie interpretować. Sprawa jest tak bardzo ważna, że Bóg przysiągł to na samego siebie a także aniołowie przysięgali na Boga.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Bóg zaprzysiągł wyzwolenie swego ludu na samego siebie.

Wyraźna zapowiedź w 30 rozdziale Jeremiasza

Jeremiasza 30:  (1) Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza, tej treści:

(2) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze,

(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.

(4) A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie:

(5) Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju.

(6) Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?

(7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.

(8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.

(9) I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.

(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

(11) Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (10 i 11 występują tylko w skażonym tekście masoreckim)

(12) Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna.

(13) Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia.

(14) Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy.

(15) Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy.

(16) Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup.

(17) Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów - mówi Pan - chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy.

(18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu.

(19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie.

(20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę.

(21) Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? - mówi Pan.

(22) I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

(23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi.

(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Werset trzeci ustala nam dokładnie plan Boga, który wyraźnie dotyczy wszystkich 12 pokoleń Izraela, które po rozproszeniu jeszcze nigdy nie zostały zjednoczone! Objawienie nam w pełni potwierdza istnienie w czasach ostatecznych wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

List Jakuba także potwierdza nam istnienie wszystkich 12 pokoleń Izraela za życia Chrystusa i apostołów.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Czyli mamy potwierdzony kilkoma wersetami biblijnymi powrót całego Izraela, wszystkich 12 pokoleń do Ziemi Obiecanej.

Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Babilon Wielki, Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami. Wszyscy sprawcy naszych nieszczęść i naszego upadku za wszystkie ich zbrodnie zostaną srogo ukarani.

Powtórzę ostatni werset - (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

To, co teraz czytamy, w tej właśnie chwili jest olbrzymim dowodem na to, że Boży plan uwolnienia 12 pokoleń Izraela w czasach końca jest w tym właśnie momencie ujawniany na publiczny widok i wielu z nas doskonale rozumie owo najważniejsze w chwili obecnej i budzące się wielkie nasze nadzieje proroctwo Wszechmogącego Boga, który przysiągł na samego siebie, że tego wkrótce dokona. W dniach ostatecznych mieliśmy to zrozumieć, czyli oznacza to dla nas, że już jesteśmy w czasach ostatecznych!!!

W tym kontekście trzeba rozróżnić jedną kwestię. Nie możemy utożsamiać czasów końca z 3.5 roku czyli czas. czasy i połowa czasu.

Najwyraźniej okres 3.5 roku nie jest Wielkim Uciskiem. Wielki Ucisk to czas przez okresem 3.5 roku.  A  Czasy Końca najprawdopodobniej zawierają także okres 3.5 roczny, ponieważ podczas pobytu na pustyni owa Niewiasta nie będzie już prześladowana ale będzie pod opieką Boga.

Najprawdopodobniej Czasy Końca czy też Czasy Ostateczne to okres Wielkiego Ucisku oraz okresu 3.5 roku, podczas którego lud Boży już nie będzie uciskany, ponieważ będzie wtedy pod opieką Boga na pustyni.

Rok 1980 był rokiem początku ostrych działań sił szatańskich w kierunku NWO, ale Bóg do tego nie dopuścił i okres srogiego ucisku na rzeczywisty Izrael stale narasta i zbliża się do punktu kulminacyjnego, w którym nastąpi jego wyzwolenie i uprowadzenie na jakąś ziemską pustynię.

Wersety 10 oraz 11 to fałszerstwo, jak wiele innych, poczynionych przez żydowskich masoretów, którzy wielbiąc Lucyfera dwoili się i troili, aby ukryć przed nami owe niezwykłe proroctwa.

W zamian za ową niezwykłą nadzieję propaganda katolicko/syjonistyczna podstawia nam ów fałszywy wrzód na Bliskim Wschodzie, żydowski Izrael, który nie ma z Narodem Wybranym absolutnie niczego wspólnego.

Współczesny Izrael jest tworem świata szatana i jego polityków oraz...  chwastów Chrześcijaństwa, którzy nadal gorliwie i aktywnie go popierają.

Jeremiasza 31:1 W owym czasie - mówi Pan - będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. 2 Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. 3 Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. 4 Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

Ponowne potwierdzenie i czasu i narodu wybranego, czyli wszystkich plemion izraelskich.

Jeremiasza 31:10 Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. 11 Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. .

Mamy nakaz zwiastowania tej Dobrej Nowiny czyli Ewangelii. Wyspy dalekie, czyli... Australia, Nowa Zelandia i Tasmania?

Ja mieszkam w Australii!

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

I jeszcze jedna perełka, sugerujący niedwuznacznie płaską ziemię a Bóg obwieszcza to w taki sposób.

Jeremiasza 31:37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg daje do zrozumienia, że nie można zmierzyć niebios, które są na górze oraz nie można zbadać fundamentów ziemi na dole. Owo stwierdzenie oznacza absolutną pewność realizacji tego Bożego planu.

Kolejna obietnica Boga!

Jeremiasza 33:(5) aby walczyć z Chaldejczykami, i napełnić je trupami mężów, których Ja zabiłem w moim gniewie i oburzeniu, ponieważ odwróciłem moją twarz od nich z powodu ich wszystkich niegodziwości. (6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które uczynię, będą się bali i będą prowokowani z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

Owo proroctwo w tekście Septuaginty kończy się na wersecie 13.

Wersety od 14-26 to fałszywy dodatek żydowskim masoretów, który ewidentnie gmatwa cały plan Boga. Taki jest właśnie cel szatana oraz fałszywych nauczycieli Chrześcijaństwa. Sprawdź ten artykuł - Hebraizacja świata. ( W sumie nieprawidłowy tytuł - powinno być - Zażydzanie świata. Żydzi nigdy nie byli Hebrajczykami! Muszę zmienić ten tytuł.)

W tej części mamy ponowne potwierdzenie zjednoczenia Judy oraz Izraela, zapowiedź wybaczenia ich winy a także Bóg obiecuje niezwykłe błogosławieństwa i dobro, które zamierza nam, czyli Narodowi Wybranemu uczynić. Mamy więc zapowiedź niezwykłego dobra, które będzie cechowało lud Boży po jego zjednoczeniu oraz powrocie do Ziemi Obiecanej.

Co jest najbardziej niezwykłe, reszta świata po rządami szatana będzie mogła zobaczyć na własne oczy owe błogosławieństwa, które przyprawią ich o dreszcze!

Najciekawszy jest werset 9-ty którego końcówka brzmi - będą się bali i będą prowokowani.

Podejrzewam, że widząc Boże błogosławieństwa oraz zupełny ich brak pod rządami szatana, ludzie będący nadal w szponach szatana i jego siepaczy będą się bali publicznego chwalenia Boga a siły szatana będą ich celowo prowokowały. Przynajmniej ja to tak rozumiem.

Coś takiego trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić, ale... Bóg przysiągł na samego siebie, więc z pewnością tego wkrótce dokona.

Wersety, które nie były zrozumiałe do tej pory, lub zrozumiane błędnie.

Psalm 110:1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje 2. Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi 3. Z tobą jest panowanie w dniu twojej mocy, we wspaniałości twych świętych; zrodziłem cię w łonie matki przed porankiem. 4. Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka. 5. Pan po prawicy twojej zetrze na proch królów w dniu swego gniewu. 6. Będzie sądził pomiędzy narodami, wypełni zwłokami, roztrzaska głowy wielu na ziemi. 7. Będzie pił w strumieniu po drodze: dlatego podniesie swoją głowę. (BM)

Według wskazanych proroctw widzimy, że Królestwo Boże będzie ustanowione na ziemi podczas istnienia świata szatańskiego. Dopiero w takim zrozumieniu możemy także zrozumieć podkreślone na czerwono zdanie - panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi. Jest także oczywiste, że do Globalizacji czyli NWO nigdy nie dojdzie.

Koniec części pierwszej.

Link do części drugiej. Część II w trakcie pisania!

 


Napisano:  7 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie: 20 Listopada 2014