Wyznanie wiary

Ostatnie uaktualnienie: 27 Listopada 2016


 

Biblia, czyli wszystkie kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu zawierają teksty, które wypowiedział Bóg oraz Jego Syn. Owe teksty Syn Boży nazywa - Słowem Bożym.

Nie oznacza to, że wszystkie inne teksty to wypowiedzi samego Boga. Przykład Salomona, który podał wiele swoich przysłów - rezultatu mądrości, którą otrzymał od Boga. W Biblii są także słowa szatana, np. kuszenie Isusa. Jestem także przekonany, że wszystkie listy Pawła są  przesączone herezjami, których Isus nigdy nie nauczał i nie zawierają Ewangelii o Królestwie Bożym na ziemi. Autor tej witryny także nie traktuje Ewangelii Łukasza i Marka oraz Dziejów Apostolskich jako tekstów natchnionych Duchem Bożym. Łukasz i Marek to uczniowie Pawła.

Niemal wszystkie kościoły i sekty Chrześcijaństwa oparte są na herezjach Pawła.

Ewangelia jest to dobra nowina o Królestwie Bożym, królestwie na odrodzonej Nowej Ziemi, wolnej od przekleństwa spowodowanego grzechem w Edenie. Królestwo to będzie złożone z ponownie zjednoczonego Narodu Wybranego przez Boga, czyli oryginalnego Izraela. Rzekomo zagubione 10 pokoleń Izraela to narody Słowian.

Królem owego królestwa jest zmartwychwstały Odkupiciel, Syn Boga Najwyższego, Isus Chrystus, który odkupił grzechy swoją własną krwią, dają w ten sposób okup swemu Ojcu za nasze grzechy oraz rezultat owych grzechów, czyli śmierć. Każdy kto uwierzy w Niego, w Jego ofiarną śmierć i w Jego zmartwychwstanie, oraz rozpocznie być posłusznym Przykazaniom Bożym, człowiek taki będzie zbawiony od śmierci oraz uzyska życie wieczne. Ci, którzy do tej pory umarli dostąpią zmartwychwstania.

Autor odrzuca wszelkie pogańskie pojęcia, terminy czy slogany, które nie występują w Biblii, uważa język Biblii za jedyny czysty język Prawdy. Autor odrzuca nie biblijny termin i dogmat Trójcy - termin ten nie występujące w Biblii, także odrzuca nie biblijne nauki i terminy jak Dekalog czy Czyściec.

Istnieje jeden Bóg, Ojciec - Stworzyciel wszystkiego, co istnieje.  Isus Chrystus jest synem Bożym, czyli także posiada wszystkie atrybuty Boga Ojca, jest Jego zwierciadlanym odbiciem, ale nie posiada On tytułu Boga, który wyraźnie zastrzegł ten tytuł wyłącznie dla siebie.

Isus został zrodzony przez samego Boga. Miał początek i jest pierworodnym Synem Najwyższego. Uniżył się On i został zrodzony na ziemi jako człowiek z Marii dziewicy. Prowadził bezgrzeszne życie dając nam przykład do naśladowania. Dokonywał wielu cudów mocą Ducha Bożego i zmarł poniżony ale zwycięski na krzyżu, przelewając własną krew za Naród Wybrany - Jego owce, wykupując je własną krwią z przekleństwa grzechu i śmierci - wypełniając tym samym proroctwa Starego Testamentu.

Pokonawszy śmierć, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Otrzymał z ręki Boga Ojca Królestwo Boże, które w niedługim czasie dokona wyzwolenia Słowian, czyli Narodu Wybranego z opresji synagogi szatana czyli nasienia węża oraz z czasem obejmie władzę nad całą ziemią. Powróci cieleśnie na ziemię w mocy i chwale, aby osądzić tych, którzy Go odrzucili, a także obdarzyć chwałą świętych i oraz wykonać wyrok na świecie rządzonym przez szatana, nazywanego powszechnie Lucyferem.

Adam i Ewa jako pierwsi ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, lecz upadli ulegając pokusie Szatana, wprowadzając całą ludzkość w stan grzechu i śmierci, co spowodowało oddzielenie człowieka od Boga.

Świat jest pod niemal całkowitą kontrolą szatana/Lucyfera oraz jego grupy upadłych anioołów oraz ich ziemskiego potomstwa. Świat postępuje powoli ku Globalizacji czy też ku tzw. Nowemu Świata Porządkowi - fałszywe Królestwo Boże - oraz stara się ustanowić fałszywego mesjasza - tzw. Antychrysta.

Po pokonaniu przez Isusa owego władcy oraz szatana zapanuje na Ziemi obiecane Królestwo Boże, które będą stanowić głównie Słowianie.  Ziemia przestanie być przeklęta przez Boga oraz powróci do rajskiego stanu, jaki panował na ziemi w czasach Adama i Ewy.

Współczesne państwo Izrael, złożone głównie z Żydów Chazarskich oraz Edomitów jest  Izraelem fałszywym, częścią Synagogą Szatana (Objawienie 2:9 oraz 3:9)  cieszy się opieką Szatana celując w prześladowaniu wszystkich chrześcijan a także w niezmordowanych atakach przeciwko Królowi przyszłego Królestwa Bożego, Isusowi.

Królestwo Boże jest oparte na 12 pokoleniach rzeczywistego  Izraela, a nie tylko pokoleniu Judy. Żydów księga Objawienia nie wymienia pomiędzy zbawionymi.

Aktywne popieranie  antychrześcijańskiego i bezbożnego syjonistycznego Izraela oraz innych organizacji syjonistycznych czy jakichkolwiek politycznych ugrupowań stawia chrześcijanina po stronie władcy świata - szatana - przeciwnika Boga, jego Syna oraz Królestwa Bożego.

Autor odrzuca status Narodu Wybranego współczesnego Izraela ponieważ jest to sztuczny twór złożony w większości Żydów chazarskich i nie jest on sankcjonowany przez Boga. Izrael nie jest nawet państwem religijnym. Rzeczywisty Izrael wraz z 12 pokoleniami jest już zidentyfikowany. To wszystkie państwa Słowian.

Doktryna - raz zbawiony, zbawiony na wieki łaską Boga tylko i wyłącznie na podstawie wiary jest doktryną fałszywą, opartą na listach Pawła. "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

Doktryna o piekle jest  fałszywa doktryną uwłaczającą Bogu i Synowi, gorliwie rozpowszechnianą przez Szatana. "Karą za grzech jest śmierć."

Nikt nie uzdrawia Duchem Bożym, nikt nie mówi językami i nikt nie prorokuje w sposób nieomylny. Nie oznacza to, że Bóg nie wspomaga swoich wybranych w sposób duchowy.

Prawdą jest Isus Chrystus oraz jego Słowa Boże, których nauczył się od Boga Ojca. Wszystkie inne prace, książki, filmy czy witryny to pomoc w zrozumieniu Biblii i tak należy to traktować - jako pomoc a nie jako zbiór nieomylnych dogmatów.

Nikt nie zna dokładnej przyszłości oprócz Boga. Dokładny Boży plan zbawienia jest już odkryty i odpieczętowany. Słowo Boże wyraźnie mówi nam, że powtórne przyjście Isusa będzie nawet dla wybranych zaskoczeniem.

Przybycie Isusa na Sąd nad rzeczywistym Izraelem będzie osobnym wydarzeniem i nie będzie dla nas niespodzianką, ponieważ ujrzy go każda istota na ziemi.

Autor popiera sabat oraz Prawo Mojżeszowe zawarte w Starym Testamencie. Większość praw świątynnych nas nie obowiązuje.

Wszystkich  ludzi obowiązuje Prawo Boże a warunkiem zbawienia jest posłuszeństwo wobec Jego przykazań, które są wypisane palcem Bożym w ludzkich sercach oraz muszą być widziane w postaci uczynków.

Jesteśmy świadkami zaawansowanej realizacji drugiej szatańskiej próby zjednoczenia świata przeciwko naszemu Stwórcy - na wzór starożytnej wieży Babel pod władzą Nemroda.

W dzisiejszych czasach, pod komendą Babilonu Wielkiego/Syjonizmu szatan/Lucyfer ustanowił fałszywy naród wybrany - Synagogę Szatana (Międzynarodowy Syjonizm) i z jego pomocą dąży do zbudowania fałszywej świątyni Salomona, umieszczenia fałszywej Arki Przymierza oraz fałszywego Mesjasza - Antychrysta. Świątynia wraz z syjonistycznym Antychrystem stanie się opisaną w Biblii 'ohydą w miejscu świętym (Jerozolima), czyniącą spustoszenie'. Owe plany są oparte na listach Pawła i nie mają żadnego potwierdzenia w innych częściach Biblii.


Propagowana na całym świecie lucyferiańska doktryna odrzuca wszelkie Prawa Stwórcy tworząc odwrotność przykazań Bożych. Główną zasada doktryny lucyferiańskiej jest:

Będziesz nienawidził Boga oraz bliźniego. Sam będziesz sobie bogiem.

Niemal wszystkie zorganizowane religie są pod częściową lub całkowitą kontrolą Lucyfera oraz są one pod kontrolą Kościoła Rzymsko-Katolickiego, stanowiącego razem Babilon Wielki czyli apokaliptyczną Wielką Nierządnicę. Nie oznacza to, że każdy chrześcijanin należący do jednej z tych religii jest w pozycji przeciwnika Królestwa Bożego. Bóg używa wielu religii chrześcijańskich do rozpowszechniania swego Słowa, niemniej nadchodzi czas, w którym wszyscy będziemy ponaglani aby Babilon Wielki opuścić, ponieważ sąd rozpocznie się od Domu Bożego.

Porwanie całego Kościoła Bożego (zboru) nie jest nauką biblijną - fałszywa doktryna oparta na listach Pawła.

Porwanie małej części wybranych przez Isusa ponownie narodzonych Chrześcijan - 144.000 zdecydowanie nastąpi, ale nie oznacza, że porwani zostaną WSZYSCY członkowie Zboru Isusa, ponieważ większość będzie cierpiała prześladowania szatana i wielu straci życie stając po stronie Boga oraz odmawiając przyjęcia znamienia Bestii.

Najważniejszym ostrzeżeniem biblijnym jest ostrzeżenie przed oddaniem hołdu Bestii oraz jej posągowi, przyjęciem jej znaku oraz przyjęciem jej znamienia.

 Napisano: 16 Listopada 2009

Ostatnie uaktualnienie: 27 Listopada 2016


Powrót