Wzięcie do Nieba - artykuł główny

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Wzięcie do Nieba będzie pierwszym oficjalnym dziełem Boga na Ziemi od czasów Isusa. Temat wzięcia do Nieba jest pozornie nieważny i ukryty. Dopiero po intensywnym zapoznaniu się z dowodami okazało się, że temat wzięcia do Nieba jest bardzo obszerny i dopiero w tym przedziale czasu nadszedł moment, w którym lud Boży zaczął poznawać wiele biblijnych dowodów tego niezwykłego Planu

Porwanie człowieka jest zbrodnią karaną w wielu państwach na Ziemi. Sataniści publicznie oskarżają samego Boga o plany porwania ludzi z Ziemi do Nieba, najbardziej cenionych ludzi przez Boga. Oskarżanie Boga o plan porwania jest ohydnym grzechem ludzi, którzy pracują w rzeczywistości dla szatana.

Słowo 'porwanie' nie występuje w Biblii. W Biblii występuje słowo: wzięcie. Nie używajmy więcej tego przestępczego słowa w odniesieniu do Boga!

Wikipedia o porwaniu.

Słowo - porwanie - zostało wypowiedziane przez 'apostoła' Pawła. 1Tesaloniczan 4:(15-18). Chrześcijaństwo wierzy w pójście do Nieba wszystkich chrześcijan, a opiera się właśnie na cytacie Szawła, (Pawła) Żyda, któremu Isus niczego nie obiecał i nigdy z nim nie rozmawiał. Tylko Paweł tak twierdził!

Słowa wypowiedziane przez Boga i Syna są najważniejsze dla nas i powinniśmy używać słów, jakich używa Bóg i Isus. Dlatego używam rzeczywiste imię Syna Bożego - Isus. Szczególnie imion nie wolno zmieniać, ponieważ ubliżamy osobom, którym zmieniono ICH imiona, nadane przez samego Boga.

Także Bóg jest bluźnierczo nazywany Jehową czy Jahwe. Jego imieniem jest słowo - Bóg. Słownictwo w Biblii jest niezwykle ważne. Nie nazywajmy więc wzięcia do Nieba... porwaniem.

Król Isus zabierze swoich wybranych z Ziemi, a nie porwie ich, jak złodziej!

Bóg nie założył religii, ale wybrał stworzony przez siebie Naród Wybrany!

Naród Wybrany - Słowianie

Zamieszkujący Palestynę żydowski Izrael jest fałszywy. Żydzi sami się do tego przyznają i dążą do utworzenia nowego Izraela na... Ukrainie i to jeszcze w tym roku - 2023! Ich zamiary są najprawdopodobniej wspierane planem Bestii, która wkrótce zajmie teren obecnego Izraela.

Rzeczywistym Narodem Wybranym jest Słowiaństwo - 12 pokoleń, które zostanie wkrótce wyzwolone z rąk szatana. Trzonem rzeczywistego Izraela są... Polacy.

Żydzi mieszkający w Izraelu nie są Narodem Wybranym przez Boga. Obietnica Boga o planowanym przez Boga powrocie rzeczywistego Narodu Wybranego do Izraela jest przemilczana przez wszystkie religie na świecie.

Bóg podał w 24 rozdziale Mateusza wiele ważnych informacji o planie wzięcia do Nieba osób wybranych przez Isusa, ale dotąd nie mieliśmy całkowitego zrozumienia planów Boga, który w unikalny sposób ukrył je przed całym światem.

Temat wzięcia do Nieba wskazuje na ważność planu Boga, który zaprzysiągł nasze zbawienie na samego Siebie, że nie tylko zjednoczy On rzeczywisty Izrael, ale także ustanowi rząd na całej Ziemi pod berłem swego Syna, Isusa Mesjasza.

Proroctwo Isusa w 24 rozdziale Mateusza

Niektóre proroctwa nie są spisane według kolejności zapowiadanych wydarzeń. Następne zdanie po poprzednim, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza może oznaczać zupełnie inny czas. Czyli jedno zdanie jest często nie związane z poprzednim zdaniem. Nie jest pewne, czy to Bóg w ten sposób ukrył swoje proroctwa, czy też sataniści zdołali pogmatwać wersety w 24 rozdział Mateusza.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa... (16)... wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

Powyższy cytat jest jednak dokładny i dotyczy wielkiego ucisku na całym świecie, także w Ziemi Obiecanej, w której żyje także mała grupa dwóch grup Narodu Wybranego. Wiemy także z Objawienia, że słudzy Boży będą prześladowani i mordowani z powodu wybranych. Dni kaźni zostaną przez Boga skrócone.

Zwróćmy naszą uwagę na słowo- wybrani.

Istnieją trzy grupy wybranych przez Boga ludzi.

W Ewangelii Mateusza mamy troskę Syna Bożego o wybranych Boga, którzy będą najbardziej prześladowani przez Bestię. W powyższym, 22 wersecie mamy niezwykle ważną informację.

Termin wybrani zawiera dwie grupy ludzi, którzy (1) będą wzięci do nieba oraz (2)144.000 wybranych współkróli Isusa.

Szczegóły są podane w rozdziale 7 Objawienia.

Objawienie 7:(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Wielki ucisk na świecie spowoduje Bestia. Wielka Rzesza będzie żyła pod rządami Isusa oraz 144.000 wybranych współkróli i Baranek (Isus) będzie ich prowadził do źródeł żywych wód, dających życie wieczne, które będzie uzyskane po 1000 latach rządów Isusa.

Ten okres czasu jest omówiony w 21 rozdziale Objawienia.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. [BM]

Objawienie 13:7 nazywa 144.000 świętymi. Poniżej tekst o Bestii nazywanej także Zwierzęciem.

Objawienie 13:(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. [BM]

W poniższym cytacie widzimy, że święci to królowie w liczbie 144.000. 14 rozdział Objawienia wyjaśnia nam to bardzo dokładnie.

Objawienie 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.[BM]

Wykupieni to ludzie, za których Isus oddał swoje życie. Oddał On swoje życie za wybrane dwie grupy Słowian. Jedna grupa jest wybrana do wzięcia do nieba oraz druga grupa wybranych to 144.000 współkróli, którzy żyjąc także wiecznie będą współpracowali z Isusem podczas 1000 letniego Królestwa.

144000 wybranych będzie sprawdzane przez Bestię i niektórym z nich będą oni ścinać głowy. Ale ich zmartwychwstanie do życia wiecznego będzie natychmiastowe.

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: [BM]

Ten werset mówi nam, że większość ludzi na Ziemi nie zna ewangelii wiecznej dla osób wybranych przez Boga. Znają ją jedynie Słowianie, głównie Polacy.

Nauki wszystkich religii chrześcijańskich to szatański nonsens. Religie nie uznają Isusa jako Króla i pomijają Naród Wybrany przez Boga. W większości milczą oni o życiu wiecznym na Ziemi, obiecując wszystkim wieczne Niebo.

W II Ezdrasza mamy także wyjaśnienie o 144.000 tych, którzy są koronowani przez Isusa. Liczba 144.000 nie jest wymieniona, ale poniższe wersety wyraźnie nam o nich mówią.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Jest to opis umieszczania koron na głowach 144.000 oraz potwierdzenie nałożenia na nich szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa do rządów na Ziemi. Wzięci do Nieba nie będą koronowani.

To jest dokładniejsze wyjaśnienie 144.000, wykupionych krwią Isusa, podobnie jak są wykupieni ci, którzy będą wzięci do nieba!

Wzięcie wykupionych do Nieba

Istnieją więc dwie grupy. Jedna będzie wzięta do życia wiecznego do Nieba, oraz druga grupa 144.000 współkróli Isusa, którzy będą sprawowali rządy jako współkrólowie na Ziemi wraz z Isusem. Przeczytajmy uważnie poniższe zdanie.

Tylko te dwie grupy skorzystają z życia wiecznego na podstawie ofiary Isusa!

Reszta ludzkości nadal będzie umierać podczas 1000 Królestwa Bożego na Ziemi, żyjąc do 120 lat. Dopiero na nowej Ziemi zapanuje życie wieczne. Obj. 22.

O tym żadna religia nigdzie nie naucza, pomimo wielu wersetów biblijnych o tym mówiących. O wzięciu do Nieba mówi nam Ewangelia Mateusza w 24 rozdziale oraz pisze o tym apostoł Piotr.

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.[BM]

Uwaga! Bardzo ważne! Piotr podaje, że te informacje mają być objawione w czasie ostatecznym! To się już wydarzyło - dlatego o tym czytasz!

Wiedza biblijna się stale powiększa ale nadal Biblia nie jest całkowicie zrozumiana. Wybrani do Nieba to mężczyźni oraz kobiety. 144.000 królowie na Ziemi - wyłącznie mężczyźni.

Mężczyźni i kobiety najpierw zostaną wzięci do nieba, zaraz po tym Isus zstąpi z aniołami na Ziemię.

Wzięcie do nieba nastąpi tuż przed powrotem na Ziemię Isusa. Bóg celowo to ukrył przed nami oraz przed światem dla naszego bezpieczeństwa.  Poniższy fragment Mateusza mówi ponownie o wzięciu do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Analiza 9 rozdziału II Księgi Ezdrasza!

Przeanalizujmy dokładnie 9 rozdział II Księgi Ezdrasza, ponieważ ona ujawnia nam szczególnie ważne części czasów końca, a zwłaszcza mówi nam wiele o wzięciu do Nieba. Bóg rozmawia z Ezdraszem, a przekazuje to anioł z polecenia Boga.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. [BM]

2 werset mówi nam, że nastąpi czas, w którym Bóg Najwyższy ponownie odwiedzi świat, który stworzył. To niezwykłe proroctwo o bardzo bliskich czasach końca dokładnie o tym nam mówi.

II Ezdrasza 9:(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

Te dwa zdania ukazują nam wyraźnie, że jesteśmy w czasach planowanego przez Boga powrotu na Ziemię w celu zaprowadzenia na niej wielkiego porządku. Bóg zapowiedział to także w innych księgach Biblii, jak w Daniela, Ezechiela czy też w Księdze Objawienia.

II Ezdrasza 9:(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Zawsze widzimy ciekawy początek oraz dramatyczny koniec, który dopiero na końcu staje się jawny. W ten sposób człowiek widzi najpierw cuda i wielkie dzieła Boże, ale na końcu zobaczy także karę Bożą za notoryczne złamanie Bożych Przykazań, pomimo cudów i dzieł Boga.

II Ezdrasza 9:(7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku.

Tutaj mamy zasady sądu Boga nad nami. Zbawienie będzie zależało od uczynków oraz od wiary. Taki człowiek przeżyje zapowiedziane niebezpieczeństwa i zobaczy Boże zbawienie. Zwróćmy uwagę na tekst: w zasięgu moich granic. Chodzi o zasięg Bożych granic Ziemi Obiecanej, którą obecnie okupują Żydzi.

II Ezdrasza 9:(9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów,

Dziewiąty (9) werset jest oczywisty i tacy będą cierpieć a nawet już cierpią. (10) werset mówi nam, o czym niewielu ludzi myśli. Wszystko, co posiadamy z życiem włącznie, jest darem Boga. Nie uznanie Dawcy życia jest największą zbrodnią człowieka, popełnianą przeciwko samemu Bogu!

II Ezdrasza 9:(11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci.

Bóg także wyjaśnia, że jedni pogardzali Prawem zamiast skruchy i poprawy, aczkolwiek ci, którzy umarli także nie uciekli od sprawiedliwości. Po śmierci oni będą musieli w mękach przyznać, że na męki w pełni zasłużyli.

II Ezdrasza 9:(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony."

Nie dowiadujmy się zbyt wiele o bezbożnych, ale dowiadujmy się o detalach naszego zbawienia po to, abyśmy z ufnością patrzyli w przyszłość.

II Ezdrasza 9:(19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili.

Z powodu lepszych warunków życia świat się zepsuł a Boża Ziemia jest coraz bardziej niszczona przez rządzących oraz przez ich korporacje i biznesy. Ziemi grozi coraz większe niebezpieczeństwo z powodu celowego jej wyniszczania przez gnębiące nas szatańskie władze nasienia węża.

II Ezdrasza 9:(21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości.

'Bóg odpuścił niektórym' - najwyraźniej chodzi o tych, którzy znając Prawo Boże i Biblię, nie stosują się do Prawa z całego serca. Bóg z niechęcią odpuści ich grzechy. Zostaną jednak dwie osoby; szczep winny i jedna roślina, które sam Bóg doprowadzi do doskonałości.

Poniżej mamy cały omówiony powyżej tekst z II Księgi Ezdrasza w jednym cytacie.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach. (7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku. (9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów, (11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci. (13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony." (14) I odpowiedziałem i rzekłem: (15) "Powiedziałem przedtem, powiem i teraz i powiem to ponownie: więcej jest tych, którzy giną, niż tych którzy będą zbawieni, (16) tak jak większe są fale niż kropla wody." (17) I odpowiedział mnie i rzekł: "Jaka jest rola, takie jest nasienie: a jakie są kwiaty, takie są i barwy: jaka jest praca, takie są dzieła, jaki jest rolnik, takie jest klepisko. (18) Ponieważ był czas w tym wieku, kiedy przygotowywałem dla nich którzy teraz istnieją, zanim został świat został stworzony aby w nim mieszkali, i nikt się nie sprzeciwiał mnie, ponieważ nikt nie istniał; (19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili. (21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości. [BM]

Jest to niezwykle dokładny opis obecnych czasów i warto się nad tym głęboko zastanowić. Mamy od Boga kilka ważnych ostrzeżeń i musimy sobie zdać sprawę z tego, że istnieją teraz te właśnie czasy, w których żyjemy i powinniśmy je traktować bardzo poważnie.

Bóg ubolewa, że pomimo Jego obietnic wzięcia do Nieba, niektóre osoby co prawda wierzą w to, ale ich uczynki zbyt często mówią Bogu coś odwrotnego.

Sama wiara nam nie wystarczy. Trzeba także za pomocą czynów, a nie tylko modlitw przekonać Boga, że będziemy godnymi wzięcia do Nieba, a Boży dar Nieba jest przez nas właściwie doceniany, co powinno być widoczne w naszych uczynkach.

(21) ... i odpuściłem niektórym z wielkim trudem,

Miejmy na uwadze to, że nie znamy granicy sądu Boga, którą Bóg używa dla sądu nad nami. Żyjmy więc w taki sposób, aby Bóg nie miał przeciwko nam jakichkolwiek zarzutów łamania Prawa Bożego, z sabatem włącznie. Pamiętajmy o jednym.

My musimy Boga przekonać naszym postępowaniem, modlitwami oraz naszymi prośbami, że zasługujemy na wzięcie do Nieba!

Isus przelał właśnie za nas swoją krew jako wykupienie od grzechów. Ale czy rzeczywiście zaprzestaliśmy jakichkolwiek powtórek naszych grzechów?

Jedynie ludzie wybrani oraz opieczętowani przez aniołów czyli 144.000 skorzystają z ofiary Isusa za ich grzechy i otrzymają oni życie wieczne.

II Henocha 8: Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: "Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!" I ci mężowie powiedzieli do mnie: 9 O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Wzięcie do Nieba jest bardzo bliskie!

Sprawdźmy kilka dowodów.

W artykule p.t. Początek rządów Boga. omówiłem bardzo dokładnie tekst z Objawienia 6 rozdziału. Duża część tego proroctwa już się wypełnia na naszych oczach. Sprawdźmy także poniższe proroctwo Ezdrasza.

2 Ezdrasza 2: (34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

To proroctwo jest skierowane do ludzi wybranych, którzy czytają i rozumieją proroctwa. Pierwszy ważny werset.

"Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Jak można zrozumieć termin "przyjścia na zakończenie wieku."? Według obliczeń biblijnych jeden wiek trwa 373.7 lat.

Od momentu wzięcia Ezdrasza do nieba i do rozpoczęcia rządów na Ziemi przez Isusa i Boga powinno upłynąć 934.3 lat.

Isus zapowiedział, że On jest tym... "który przyjdzie na zakończenie wieku."

Według powyższego wersetu Isus przyjdzie na zakończenie wieku. Problem ze zrozumieniem polega na tym, że wiek trwa 373.7 lat. Uważnie czekajmy na wzięcie do Nieba. Ta ostrożność jest podyktowana agresywną postawą szatana i jego zamiaru powstrzymania nas.

II Ezdrasza 2:(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył

Poniżej mamy werset z Mateusza, doskonale nam znany, ale niewłaściwie do tej pory rozumiany.

Mateusza 24:(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To szczególne proroctwo jest niezwykle trudne do zrozumienia i nic dziwnego, ponieważ szatan z pewnością wszystko dokładnie obserwuje i będzie próbował za wszelką cenę zapobiec wzięciu do Nieba wybranych, a on będzie chciał ich wszystkich zniszczyć.

Z proroctwami często są problemy, ponieważ na całym świecie było już wiele fałszywych zapowiedzi "końca świata". W tym przypadku tekst ten nie mówi o końcu świata, ale mówi wyłącznie o wzięciu wybranych przez Boga do Nieba.

Fałszywe religie kłamią celowo pod kontrolą szatana, aby nikt nigdy w żadne proroctwa wierzył.

Ale w Biblii są słowa ponaglania nas do obserwowania proroctw w wielu tekstach biblijnych, jak ten zacytowany powyżej, w którym mamy wyraźne polecenie od Boga. "Oczekujcie pasterza waszego..." Oczekujemy z powodu naszego poznania biblijnych proroctw.

Jak to wszystko zrozumieć i połączyć?

Nasze zrozumienie większości proroctw jest coraz dokładniejsze i mamy już mnóstwo niepodważalnych dowodów, że jesteśmy na progu Królestwa Bożego. Obecne czasy wypełniają większości Bożych proroctw, dotyczących czasów końca. Wzięcie do Nieba jest więc bardzo bliskie!

Szatańskie siły na świecie także o tym doskonale wiedzą i przyspieszają swoje zbrodnicze działania.

Powinniśmy być od tej chwili przygotowani mentalnie na zabranie nas do Nieba.

Naszym głównym zadaniem jest stałe czuwanie, ponieważ czas wzięcia nie jest nam podany. Problemem jest obliczenie rzeczywistej daty biblijnej. Owa data w tym roku - 6 Kwietnia 2023.

Powyższa data jest prawidłowa, ale Kościół Katolicki błędnie obchodzi całe to święto. Powodem tego jest katolicka regulacja dni tygodnia, co jest ignorancją nakazanych przez Boga świąt. Katolicyzm przesuwa błędnie dzień pełni księżyca, która sygnalizuje nam wyznaczone święto. Watykan anulował w rzeczywistości wszystkie rzeczywiste święta i zmienił je według szatańskiego planu.

Watykan porzucił księżycowy rok Boży i zamienił go na własny kalendarz, który nie bazuje na pełni Księżyca.

Watykan święci Niedzielę zamiast Soboty, czyli Sabat, ponieważ jest on przeciwny Prawu Boga. Święto Paschy było oryginalnie obchodzone w pełni Księżyca. Fazy księżyca stanowiły podstawę kalendarza Bożego, który co kilka lat posiadał 13 miesięcy. Święto Paschy zawsze było celebrowane w pełni Księżyca.

To wszystko zmienił Watykan, zwalczając Boga i Jego Przykazania poprzez błędne daty wymaganych świąt oraz faz Księżyca, które także są dostosowane przez Boga ich względem. Dlatego święto Wielkanocy w Katolicyzmie w tym roku 2023 było jak zwykle błędnie obchodzone w Niedzielę 9 Kwietnia.

Pełnia Księżyca podczas której Bóg nakazał świętowanie, była tego roku 6 Kwietnia 2023. Ale przeważają szatańskie pomysły, które nadal stosuje Kościół Katolicki, aby nikt nie celebrował żadnych świąt według kalendarza Bożego. Dlatego święto Wielkanocy jest celebrowane nadal w bluźnierczy sposób.

Świętem, które my, jako Lud Boży powinniśmy celebrować jest 6 Kwietnia 2023 roku, który jest początkiem nowego wieku. Nasz obowiązek jest podany poniżej.

2 Ezdrasza 2: (34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Dlatego przed 6 Kwietnia 2023 roku pojawił się na Ziemi ponownie nasz Król i Pasterz, Isus Mesjasz. Jeszcze Go nie widzimy, a Isus organizuje bezpieczne wzięcie wybranych do Nieba. Spodziewajmy się wzięcia do Nieba każdego dnia po 6 Kwietnia 2023 roku.

6 Kwietnia 2023 roku jest początkiem nowego wieku!

Jeżeli będziemy mieli oczy, uszy i serca otwarte, to wzięcie do Nieba nas nie ominie!

Poniżej mamy bardzo ważne ostrzeżenia Isusa, który przygotował nas do tego Bożego planu.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższy werset posiada olbrzymie znaczenie.

Poprzedni werset mówi nam o przybyciu Isusa na Ziemię ale nie podaje nam konkretnych przyczyn. Natomiast przyjście Isusa po wybranych do Nieba nastąpi w nieco innym czasie, o czasie i godzinie, której się nie domyślamy.

Zwróćmy szczególną uwagę na okres naszej gotowości. "i wy bądźcie gotowi". Cóż w tym takiego ważnego?

Musimy być gotowi, zanim przyjdzie po nas Syn Człowieczy!

Bądźmy stale czujni, ponieważ Isus przyjdzie po nas w jednym z tych dni! Jeszcze raz sprawdźmy detale tego fragmentu II Ezdrasza.

2 Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Oczekujmy naszego Pasterza według tego proroctwa!

Nasz umiłowany Pasterz, który swoją śmiercią odkupił nas od śmierci, to On da nam wieczny odpoczynek. Jakiekolwiek udręki przestaną istnieć a my otrzymamy zapłatę Królestwa. Mamy także wielkie ostrzeżenie.

Uciekajmy przed cieniem tego wieku, który jest szatański, zły, śmiertelny i nienawistny w stosunku do nas. Ten wiek to kłamstwo niemal wszystkiego oraz grzech śmiertelny. Trzymajmy się od świata z daleka, a odbierzemy radość naszej chwały. Ezdrasz poświadczył Syna Bożego jako Świadka jego słów.

Weselmy się w dziękczynieniu Temu, który nas do tego przywileju powołał! Żyjemy w ostatnich i najbardziej kłamliwych czasach w dziejach szatańskiego świata. Jest to kulminacyjny okres, w którym sataniści dwoją się i troją, aby pozostać przy władzy i przy życiu.

Biblia nam mówi wyraźnie, że będziemy się spodziewać wzięcia do Nieba, ale nie poznamy tej określonej godziny.

Jak i kiedy nastąpi wzięcie do nieba?

 Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy.

Poniższy tekst mówi nam, że wzięcie do Nieba będzie dla świata całkowitym zaskoczeniem. Nie będziemy mieli szans na przewidzenie momentu wzięcia do Nieba, pomimo dalsze zrozumienie tego tekstu podaje nam nowe detale.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Wyjaśnienie jest ogólnie proste. Mamy powyższe proroctwo, które nie podaje nam zbytnio żadnego istotnego określenia, które ujawniłoby dokładny czas wzięcia do Nieba. Mamy podane powyżej proroctwo, które mówi nam o bliskim czasie, w którym nawet godziny nie rozpoznamy wcześniej, zanim wzięcie już będzie realizowane.

Jest to wyjątkowy sposób ukrycia tego czasu wzięcia ludzi wybranych do Nieba, ale jest to wystarczające dla nas i nie potrzeba nam niczego więcej, poza... naszym czuwaniem. Większość z nas już jest gotowa do wzięcia i proroctwo to jest wystarczające dla nas.

Szatan chciałby wyłapać kandydatów do wzięcia do Nieba oraz ich zamordować.

Kluczem do zrozumienia tego jest nasze uważne czuwanie, które zapewni nam wzięcie, jeżeli  będziemy czuwali. Wzięci do Nieba będą wyłącznie wybrani ludzie, którzy będą czuwać. To mamy wyraźnie powyżej podane i to oczekiwanie ma swoje określone zasady.

Najprawdopodobniej wybrani przez Boga są szczególnym celem dla szatana i dlatego Bóg w taki sposób nas zabezpieczył.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani  Syn, tylko sam Ojciec.

Bóg nie pozwolił, aby to proroctwo było wcześniej znane szatanowi, upadłym aniołom a nawet Syn Boży nie był o tym z góry poinformowany, pomimo tego, że On będzie osobiście brał udział w tym działaniu będąc już na Ziemi. Opis ma niezwykle ważne szczegóły i są one łatwe do zrozumienia.

Jedno jest pewne. Sam Isus będzie brał we wzięciu do Nieba o czasie, który nie jest nam dokładnie podany. Dlatego musimy stale czuwać. Inne detale nie są nam potrzebne! Wiemy wystarczająco wiele, abyśmy byli wzięci, ale inne szczegóły nie są nam wcale potrzebne.

Podobne wydarzenie odbyło się za dni Noego. Szatan nie miał pojęcia, do czego to wszystko dążyło. Dlatego mamy właśnie podany taki tekst, który nam wskazuje drogę na podstawie ukrycia celu potopu, który ich wszystkich zmiótł z powierzchni Ziemi.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Potop był straszliwą klęską dla szatańskiego świata. Dlatego termin potop stanowi także dla nas wielkie ostrzeżenie. Sytuacja dzisiejsza jest także bardzo podobna do potopu i przy życiu pozostaną jedynie Polacy oraz część Słowian. Reszta ludzi tego szatańskiego świata zostanie całkowicie zniszczona.

Skąd wzięły się zatopione miasta pod oceanami, jeżeli odrzucimy potop?

Dopiero w obliczu tych informacji możemy porównać wiedzę ówczesnych ludzi i Noego, który zbudował pierwszy okręt na świecie. Nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj jest dokładnie tak samo.

Ten cytat wyjaśnia nam niemal wszystko.

2 Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Czuwamy i jesteśmy blisko, ale początek nie był zbyt wspaniały, niemniej wiemy, że nie znamy dnia, którego Pan nasz po nas przyjdzie. Najbardziej budujące jest to, że wiemy, że wzięcie jest bardzo blisko, ale dnia ani godziny nie znamy, dlatego musimy czuwać.

Wiemy dosyć dokładnie, kiedy nastąpi wzięcie do Nieba i werset z Mateusza nam to w pełni potwierdza, ale dnia i godziny nikt z nas odgadnie. Mamy wyraźne polecenie samego Isusa.

"Oczekujcie pasterza waszego..."

Jest to kolejny dowód na to, że w wielu proroctwach Biblia jest tak precyzyjna, że trzeba dobrze głową ruszyć, aby je DOKŁADNIE zrozumieć. Często próbuję rozwiązać te proroctwa i nie zawsze to się w 100% udaje.

Poniższy tekst napisał Piotr po śmierci Isusa! Piotr także zapowiada wzięcie wybranych do Nieba.

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.[BM]

Piotr wyraźnie mówi nam, że Niebo jest dla nas już przygotowane a my już jesteśmy pod ochroną mocy Bożej przez naszą wiarę w zbawienie. Bardzo ciekawe jest także zdanie (5) które podaje nam, że moc Boża nas strzeże przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się właśnie w tych niezwykłych czasach!

To są te właśnie czasy ostateczne, ponieważ mamy już ich objawienie!

Świat także robi wszystko, aby nikt nie wiedział absolutnie niczego o Narodzie Wybranym przez Boga oraz o planie Boga wyzwolenia tego Narodu z istniejącego szatańskiego świata. Dlatego już oczekujemy wyzwolenia przez Boga i Isusa.

Nasze wyzwolenie już jest bardzo bliskie, a sytuacja świata nam to potwierdza!

Ostatnio mamy mnóstwo kłamstw o UFO, które nigdy nie istniało i nadal nie istnieje, ponieważ przestrzeni kosmicznej nie ma, gdyż w rzeczywistości żyjemy na płaskiej Ziemi i nawet nie mamy pojęcia, jaka jest wielka nasza Ziemia.

Nasuwa się pytanie: w jakim celu sataniści propagują UFO? Może dlatego, że wzięcie do Nieba wyjaśnią światu jako zbrodnię popełnioną przez UFO?!

Jest to także próba odciągania naszej uwagi od powrotu Isusa  Mesjasza!

Rządowi kłamcy zdają sobie sprawę z tego, że czasy łatwe się już skończyły i niedługo zacznie się przeciwko wrogom Boga straszliwa wojna, w której niemal 80% satanistów utraci życie za swe zbrodnie. Duża ich część będzie za wielkie zbrodnie 'wynagrodzona po śmierci...' torturami.

II Ezdrasza 9:(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

Poniżej mamy opis naszej teraźniejszości. Sataniści dążą za wszelką cenę do ukrycia tych informacji, ale to nie jest możliwe. Oni chcą nas przekonać, że UFO jednak istnieje a nasze obserwacje nie mają nic wspólnego z Synem Bożym i jego armią aniołów, która już rozpoczyna konkretne działania na Ziemi.

Warto przypomnieć sobie masowe oszustwa władz odnośnie... wszystkiego.

Te wszystkie znaki, zapowiedziane przez Biblię przekonują nas w pełni, że nadszedł już czas na Sąd Boży nad wszystkimi mieszkańcami całej Ziemi.

Po 6 Kwietnia czyli od początku nowego wieku możemy się spodziewać wzięcia do Nieba w każdej możliwej chwili. Proroctwa są jasne i dokładne a nam pozostaje uważne oczekiwanie na wzięcie niektórych z nas do Nieba.

Proroctwa o wzięciu do Nieba polegają na tym, że rozumiemy opisane prorocze zapowiedzi.

II Ezdrasza 8:(3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych.

To jest cudowny plan Boży! Miejmy to na uwadze i nie pomińmy tak ważnej Bożej nagrody!

Czuwajmy więc, mając oczy i umysły szeroko otwarte!

Mądre i głupie panny

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Jedne panny były wyjątkowo głupie i owa nazwa doskonale do nich pasuje. Nie tylko nie miały one wystarczającej ilości oliwy do lamp. Drugim głupim posunięciem ich było spanie w świadomości, że nie mają one wystarczająco oliwy.

Szczytem ich głupoty było pójście w środku nocy po zakup oliwy!

W Objawieniu mamy dalsze wyjaśnienie tego proroctwa.

Objawienie 19:(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. (9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.[BM]

Werset 9 mówi nam o świętych zaproszonych na weselną ucztę Baranka, czyli mówi nam o 144.000 tych, których koronował sam Isus.

 II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest Syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Ponownie mamy tekst mówiący o współkrólach Isusa, czyli o 144.000. Dlatego Ezdrasz nie mógł ich osobiście policzyć. Ci 144.000 są koronowani i nieśmiertelni.

Ale w poniższym tekście Ezdrasz mówi nam więcej o wybranych kobietach i mężczyznach do życia wiecznego w Niebie!

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

Bardzo budujące słowa, które ujawniają nam, że nie będzie to malutka trzoda, ale wybranych do Nieba będzie spora ilość. To oni są powołani do Królestwa w Niebie!

Werset 40 wyraźnie mówi nam o zamknięciu listy ludzi ubranych w białe szaty. To znaczy, że liczba ta nie była ustalona, jak liczba 144.000 i czas opisany w tym fragmencie mówi nam o świetle przez wieczność, co odnosi się do Nieba.

Wielka Boża Tajemnica

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Bóg także posiada tajemny plan, którego On nie ujawnił. Plan ten jest skierowany przeciwko szatanowi i jego aniołom. Bądźmy przygotowani na działania Boga skierowane przeciwko naszym wrogom.

Przypomnijmy sobie cierpliwość Boga do szatana w kwestii Hioba. Bóg pozwolił mu na wiele i szatan miał szanse na zmianę swoich knowań i na pokorne przyznanie się do winy. Nigdy on tego nie uczynił i nigdy się przez Bogiem nie ukorzył.

Niezwykle interesującym wydarzeniem było pojawienie się jako dziecięcia Syna Bożego na Ziemi, jego wzrastanie do pełnoletności, jego praca dla Boga i dla nas, oraz jego straszliwa śmierć na krzyżu.

Szatan nie zorientował się, że Isusa ofiara umożliwi wzięcie wybranych ludzi do Nieba oraz także obdarzy 144.000 współkróli Isusa nieśmiertelnością. Boży plan był i jest absolutnie doskonały.

Szatan sam podpisał się pod wyrokiem swojej śmierci.

Miejmy na uwadze to, że tajemnica Boża będzie czymś absolutnie genialnym, co zaskoczy cały grzeszny świat a zwłaszcza szatana i upadłych aniołów.

Poniższy tekst był zwykle mylnie wyjaśniany.

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Ten fragment Mateusza 24 rozdziału nie mówi nam o wzięciu do Nieba, ale ten fragment mówi nam wyraźnie o ukazaniu się na Niebie znaku Syna Bożego a zaraz po tym ujrzą oni samego Syna Bożego na obłokach.

Celem powrotu Isusa jest zgromadzenie wybranych przez Boga 144.000 i odbędzie się to z pomocą aniołów z wielką trąbą. W ten sposób oni będą zgromadzani dla Isusa następni jego wybrani.

Obie grupy: wzięci do Nieba oraz wybrani na wspołkróli Isusa są nazywani wybranymi.

Wybrani do Nieba, kobiety i mężczyźni będą żyli wiecznie ale oni nie będą koronowani.

Udręka to obecna sytuacja szatańskiego świata. Toczy się obecnie niezwykła walka pomiędzy tzw. chazarską mafią (nasieniem węża) a nową formą władzy, którą użyje tzw. Bestia. Żyjemy niemal w więzieniu i w wielu krajach panują straszliwe warunki życia, nazywane udręką.

Ta udręka wkrótce się skończy!

Wtedy zobaczymy znaki na niebie, zaćmienie słońca i księżyca i będzie to widział cały świat. Świat będzie także widział znak Syna Bożego, na żywo lub w TV i na Internecie.

Najważniejsze w tym proroctwie jest to, że w momencie zaćmienia Słońca i Księżyca, spadanie gwiazd i widzialny dla całego świata znak Syna Bożego, Isusa będzie początkiem naszej niezwykłej radości oraz straszliwego i panicznego strachu dla wrogów Boga i Jego Prawa.

Zwróćmy także uwagę na jeden szczegół. Jakiekolwiek zmiany na Słońcu czy Księżycu jako zaćmienie, czegoś takiego szatan i jego sługa, USA z Watykanem czy Bestia nie będą w stanie podrobić.

Proroctwo jest tak precyzyjne, że mówi nam kilkakrotnie o dniu a nawet o godzinie.

Kiedy zobaczymy te znaki na Niebie, będziemy musieli nieustannie czuwać. Będzie to sprawdzianem naszej wiary i miłości do Boga!

Dopiero po wzięciu wybranych, reszta świata się obudzi i zrozumie, co się stało. A to spowoduje olbrzymią paniczną reakcję świata szatana i jego ohydnych sług rządowych i medialnych.

Będą rozpaczać wszystkie narody kontrolowane przez szatana oraz nasienie węża, kiedy zobaczą powrót Chrystusa, który obejmie władzę nad całym światem.

Kiedy będą wzięte osoby do nieba?

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Bóg organizując zabranie z Ziemi wybranych do Nieba, Bóg pokaże to całemu światu. Od tego momentu zacznie się sąd Boga nad światem. Bestia także będzie kontrolowana przez Boga oraz będą kontrolowane wszystkie inne organizacje szatańskie wrogie Bogu i Isusowi.

Szatan będzie w tym czasie pozbawiony swej władzy nad ziemią.

Zabranie do Nieba będzie specjalnym wydarzeniem jako dowód dla całego świata. Miliardy ludzi ujrzą rzeczywiste działania Boga i Syna. Skończą się więc dyskusje, czy Bóg i Isus istnieją i czy Biblia jest Słowem Boga czy też nie.

Ludzkość będzie podejmować świadome decyzje. Albo podporządkuje się Bogu i 10 Przykazaniom, albo oni wybiorą świadomie wieczną śmierć z wyroku Boga.

Nasienie węża wybierze śmierć, ponieważ oni nie są w stanie żyć bez pedofilii i wielu innych grzechów. Jeżeli niektórzy z nich przeżyją, będzie ich bardzo niewielu. Plany Boga o wzięciu do Nieba były podane całemu światu, ale teraz będą one po raz pierwszy ujawnione.

Po takim ukazaniu niezwykłej Bożej mocy, Bóg i Isus rozpoczną zbieranie Słowian na pustynię na sąd Boży. Także reszta narodów będzie osądzana przez Boga. Oni będą mieli do wyboru dwie możliwości:

Posłuszeństwo Bogu i Synowi da im życie, ale nieposłuszeństwo da im śmierć!

Tortury będą karą Bożą dla najgorszych osobników,  pogardzających Bogiem, Synem i Prawem Boga. Będą to ohydni zbrodniarze, którzy dzisiaj dążą do depopulacji ziemi do zaledwie 5%. Oni już wymordowali miliony ludzi szczepieniami Covid-19!
 

Wzięcie do Nieba będzie niezwykłym wydarzeniem, jakiego świat jeszcze nigdy nie widział.  Wzięcie wybranych na oczach świata będzie początkiem sądu Boga nad światem. Świat będzie także widział opieczętowanych 144.000 na Ziemi pod ochroną Boga i Isusa.

Niektórzy z nich będą zmuszani do bałwochwalstwa przez Bestię i zginą za odmowę! Ale Bóg ich powoła natychmiast do życia wiecznego!

Streszczenie...

I Piotra 1:(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. [BM]

Piotr potwierdza, że wszystko będzie objawione w czasie ostatecznym, który najwyraźniej już trwa. Piotr pisze o wybranych przez Boga do życia w niebie. Rozumiejąc to mamy pewność zbawienia, czyli wiele naszych grzechów Isus zmazał swoją krwawą ofiarą.

Poniżej dobitny fragment, który nam mówi, że jedynie resztka Izraela czyli Ludu Bożego się nawróci do Boga, nie do jakiekolwiek religii!

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi. [BM]

Mamy więc biblijne wyjaśnienia, dlaczego my to rozumiemy ale nie ma nas wielu

Jeżeli rozumiemy proroctwo o wzięciu do nieba, to będziemy wzięci do nieba i grzechy nasze są wykupione ofiarą Isusa!   [BM]

Dlatego rozumiemy to w panujących czasach końca, które będą się nasilały.

Pamiętajmy, o tym, ponieważ niemal wszystko, co wiemy i  rozumiemy było zapowiedziane przez Boga od wieków i to okazuje się najczystszą prawdą Bożą, oraz naszym zbawieniem.

Dlatego Syn Boży oddał swoje życie wyłącznie za tych, którzy będą wzięci do nieba oraz za 144.000 współkróli Isusa. Tylko te dwie grupy skorzystają z ofiary Isusa. Cały rozdział 21 Objawienia nam to dokładnie opisuje.

Dowodów w postaci wersetów mamy sporo, ale nikt oprócz nas niczego z tych wersetów nie rozumie. Jest to także dzieło Boga, który jedynie nam to ujawnia, ponieważ ci, którzy to rozumieją są tego warci według Boga i tylko oni będą wzięci do Nieba.

Mateusza 24:(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

To właśnie czynię i to właśnie zrozumiałem w całości!!! W poniższym wersecie jest tego potwierdzenie. Henoch opisał to tysiące lat temu!

Omawiam wiele, ale nigdzie nie podaję, że jest to zrozumienie w 100% i że czegokolwiek od czytelników wymagam. Nie jestem człowiekiem doskonałym, pomimo, że wiele proroctw prawidłowo rozszyfrowałem i jako pierwszy (chyba) człowiek rozpoznałem i rozpowszechniłem istnienie rzeczywistego Ludu Bożego według opisów biblijnych, czyli Słowian i Polaków.

Różnica pomiędzy mną a apostołami i prorokami polega na tym, że oni byli informowani bezpośrednio przez samego Boga i Isusa. Ja zrozumiałem wiele biblijnych prawd i zdecydowana większość z nich jest prawidłowa, aczkolwiek nie jest ona doskonała w 100%.

Co jest niezwykle ciekawe, to zapowiedź Henocha o tym, o czym mam przywilej pisania!

II Henocha 35 Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać. Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku." [BM]

Naszym zadaniem jest ciągłe wyczekiwanie wzięcia do Nieba, ponieważ wiele wskazuje na to, że jedynie osoby rozumiejące ten temat będą wzięte wkrótce do Nieba.

Istnieje jeszcze jedna przyczyna ciągłego czuwania.

Bóg zaplanował tajny plan, który On zrealizuje na Ziemi. Jeszcze raz ten niezwykle ważny  fragment.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Nie znamy tej tajemnicy i abyśmy nie byli zaskoczeni, bądźmy gotowi na wszelkie, raczej miłe dla nas niespodzianki, zapowiedziane przez samego Boga Wszechmogącego. Nie będą one miłe dla satanistów!

Dlatego musimy nieustannie czuwać i mieć oczy szeroko otwarte.  Zdajmy sobie sprawę z tego, że w Niebie są zaledwie trzy osoby. Mieszkają tam: Henoch, Eliasz oraz Ezdrasz. Biblia zapowiada nam wzięcie do Nieba grupę mężczyzn i kobiet.

Jest to największe dla nas wyróżnienie Boga w dziejach całego świata!

Do tej pory były tylko trzy osoby ludzkie w Niebie. Wiedząc o tym bądźmy gotowi i czekajmy na nasze wzięcie. Sam fakt, że tylko my o tym wiemy jest cudem Bożym.

Mateusza 24:45 Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

To ostrzeżenie o złym słudze jest jedynie ostrzeżeniem, ponieważ mamy wyraźny tekst: Jeśliby ów sługa...

Nie poddawajmy się więc i czuwajmy w tym właśnie czasie, a czuwanie nie jest żadnym wielkim wysiłkiem. Miejmy zaufanie do Boga i Syna a będziemy najbardziej uświęconymi ludźmi w dziejach całego świata. Jesteśmy na progu wielkich wydarzeń Boga a także i Syna, Isusa.

Pozostaje nam pobożne czuwanie i dziękczynienie dla Boga za taki niezwykły przywilej. Owszem, wielu z nas ma problemy z zaakceptowaniem tak niezwykłego przywileju. Ale pamiętajmy, że Bóg doskonale i najlepiej wie, co czyni.

Jesteśmy najsłabszym i najmniejszym pokoleniem ludzi w dziejach świata.

Adam z Ewą mieli ponad 3 metry wzrostu. My mamy poniżej 2 metrów. Podobnie jest z naszą wiedzą i inteligencją. To wszystko zmieni się po wzięciu do Nieba i na pewno dopiero w Niebie Bóg nas uzdrowi  fizycznie i umysłowo. Dopiero wtedy poznamy siebie znacznie bliżej. Bóg doskonale wie, co czyni.

Detale Czasów Końca oraz Wielkiego Ucisku

W obliczu istniejących obecnie znaków Czasów Końca oraz bliskim Wielkim Ucisku ten wspaniały plan Boga został już ujawniony i czytelnicy forum oraz naszych witryn już o tym wiedzą. Ale chrześcijaństwo o tym niczego nie wie, pomimo że te wiadomości nie były ukrywane, ale były one zapieczętowane przed zrozumieniem dla innych osób.

Poniższe wersety w pełni to potwierdzają, że słowa prorocze są już odpieczętowane, a zrozumienie należy wyłącznie do tych, którzy ten temat badają i są Narodem Wybranym.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. [BM]

Dowodów na to jest znacznie więcej! Wersety biblijne ujawniają nam niezwykłą strategię Boga, której celem jest ochrona nas przed szatanem oraz upadłymi aniołami, którzy chętnie pokrzyżowaliby Boże plany.

Powyższy werset mówi nam o planie odpieczętowania proroctw Daniela i że owo odpieczętowanie rozpocznie się w czasach ostatecznych i poznanie wzrośnie, co nie znaczy, że wszystko od razu zrozumiemy. Tak jak w przypadku... 'porwania'.

Daniela 12:(7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który był nad wodami rzeki, i podniósł swoją prawą oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że to powinno trwać czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. [BM] (Septuaginta LXX)

Uwaga!!!

Tekst powyższy niezwykłej wagi. Anioł przysiągł na samego Boga, że wydarzenia Wielkiego Ucisku powinny trwać około 3.5 roku. Wtedy rozproszenie Izraelitów (Słowian) się skończy i dopiero po zjednoczeniu na pustyni oni będą te rzeczy znali. Oni to... zgromadzony ponownie Izrael, czyli 12 pokoleń Izraela.

Dlatego fałszywy Izrael złożony z Żydów z pasją nienawidzi rzeczywistych Izraelitów!

Zwróćmy jeszcze raz na te słowa: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy.

Jeżeli przyjrzymy się temu jeszcze bliżej, zwrócimy uwagę na to, że owo proroctwo Daniela nie dotyczy... nas, ponieważ jesteśmy unikalną grupą, która ma nadzieję na wzięcie do nieba. Po końcu rozproszenia Słowianie będą już o tym dobrze poinformowani.

To znaczy, że my już wiemy więcej, niż wie reszta Izraela, czyli Słowianie.

Jeżeli to już rozumiemy, zatem posiadamy niezwykły przywilej!!!

Kto będzie wzięty do Nieba?

Postarajmy się zrozumieć dokładniej proroctwo z II księgi Ezdrasza o wzięciu do Nieba ludzi wybranych przez samego Boga. Wielu z nas ma problemy z zaakceptowaniem tego niezwykłego planu i większa część wybranych nawet nie dowierza, że posiada aż taki niezwykły przywilej.

Jesteśmy najsłabszym fizycznie i najmniej inteligentnym pokoleniem w dziejach całego świata!

Adam z Ewą mieli ponad 3 metry wzrostu. Nasz wzrost jest poniżej 2 metrów. Podobnie jest z naszą niską wiedzą, mądrością i inteligencją. Przeczytajmy dokładniej fragment listu Piotra skierowany do naszego pokolenia i postarajmy się go dobrze zrozumieć. To jest wręcz niezwykłe!!!

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. [BM]

Nie jesteśmy na poziomie intelektu Adama i Ewy. Bóg według Jego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei naszej przez śmierć i zmartwychwstanie Syna Isusa. Taki był i jest rzeczywisty cel Syna Bożego. Także wiemy, że Isus oddał swoje życie jedynie za dwie grupy ludzi.

Przelał On swoją krew za wybranych przez Boga do Nieba oraz za 144.000, jeszcze nie wybranych współkróli Chrystusa, którzy będą panować wraz z Isusem przez 1000 lat. Jedynie dwie grupy ludzi wybrani przez Boga są wykupione od śmierci krwią Isusa. Jego ofiara daje im życie wieczne.

Reszta ludzi w następnym 1000 leciu będzie nadal umierała po niemal 120 letnim życiu.

Nagrodą dla ludzi wybranych jest życie wieczne, pomimo wielu naszych grzechów! Objawienie mówi nam, że reszta ludzi będzie musiała się całkowicie podporządkować Prawu Bożemu, ale ich życie będzie trwało nie dłużej jak 120 lat, podczas 1000 letniego rządu Isusa i 144.000 jego współkróli.

Po zmartwychwstaniu zmarłych nastąpi Sąd Ostateczny, o którym wiemy, że na nim zapadną decyzje; życie wieczne lub wieczna śmierć; w zależności od postępowania za życia. Sąd Ostateczny zadecyduje, kto na podstawie oceny uczynków będzie żył lub umrze ponownie, tym razem umrze na wieki.

Isus oddał swoje cenne życie wyłącznie za wybranych przez Boga do Nieba oraz za wybranych 144.000 współkróli Isusa.

Obecne pokolenie ludzi jest najsłabszym w dziejach świata.  Dlatego Isus za nas umarł - za wybranych do Nieba i za 144.000. Śmierć Isusa dała także szansę dla wszystkich ludzi dobrej woli na życie wieczne. Przeczytajmy bardzo uważnie poniższy tekst z II księgi Ezdrasza.

II Ezdrasza 16:(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich  Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Powyższy tekst mówi nam o wybranych przez Boga ludzi, którzy już są wyselekcjonowani w dniach ucisku, od którego także sam Bóg nas uwolni! Werset 75 właśnie nam o tym mówi, abyśmy nie wątpili w Bożą obietnicę! Przyczyną jest... przewodnictwo samego Boga!!!

Żyjemy i niczego nam nie brakuje oznacza, że posiadamy pomoc od samego Boga!

Dalej mamy jeszcze ciekawsze plany Boga, podane nam kilkaset lat temu! Bóg nazywa nas w tym cytacie tymi, którzy strzegą Bożych Przykazań i przepisów. Tak mówi Pan i Bóg!

Poniżej mamy najważniejsze dla wielu zdanie, które może nas trochę zmienić na lepsze!

...nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bóg nas ostrzega, abyśmy nie poddawali się grzechom, które wielu z nas nadal popełnia, często nie mając świadomości, że są wybranymi przez samego Boga.

Bóg przestrzega nas, aby nasze nieprawości, czyli nasze łamanie Przykazań nie przeważały nad nami. To znaczy, że wszyscy grzeszymy i za te właśnie grzechy już jesteśmy wykupieni krwią Isusa. Ale to nie znaczy, że mamy prawo do ciągłego i drastycznego łamania Przykazań.

Koniec tego wersetu mówi nam, abyśmy nie byli pogrążeni w grzechach a nasze nieprawości nie przeważały ponad naszymi dobrymi uczynkami. Istnieje ważny powód takiej naszej oceny. Jesteśmy niezwykłą częścią wybranych ludzi na Ziemi, jaka jeszcze nigdy nie istniała.

Jesteśmy słabi fizycznie, umysłowo i zdeprawowani przez wyjątkowy ohydny i szatański system rządów oraz niskiego poziomu ludzkości tego świata.

Nie jesteśmy wzorami godnymi naśladowania!

Ale Bóg doskonale nas zna i zamierza nas uzdrowić pod każdym względem po wzięciu nas do Nieba. Będziemy w Niebie na poziomie umysłowym Adama i Ewy. Dlatego Bóg nam wybaczy wiele grzechów, ponieważ On doskonale zna nasze warunki życia i nasze postępowanie w obecnych czasach.

Problemem naszym jest urodzenie się w najsłabszej grupie ludzi w dziejach tego świata. Jesteśmy niskiego wzrostu, nie posiadamy zbyt wiele mądrości, wiedzy i inteligencji i nie zawsze wszystko rozumiemy.

Przyczyną tego jest ludzie urodzeni z upadającej już rodziny ludzkiej.

Dlatego w tym właśnie czasie Bóg nas wyzwoli oraz osądzi także cały współczesny świat.

Wybór Boga niektórych z nas oznacza, że Bóg nas już osądził i lada dzień znajdziemy się w Niebie.

Cytowany wcześniej werset zapewnia nas, że Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami, ale chce, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, dlaczego, oraz co otrzymamy od Boga, który nas prosi o  wytrwałość w Prawdzie i zachęca nas do nie poddawania się wszelkim pokusom.

Bóg zna nas doskonale oraz zna nasze zdolności i możliwości, jakie posiadamy, dlatego Bóg toleruje nasze grzechy. Doceńmy to i bądźmy na wzięcie do Nieba gotowi. Pamiętajmy, że po 6 Kwietnia 2023 owo wzięcie może się wydarzyć w każdej chwili. Wtedy ukaże się także znak Isusa nad Ziemią!

I najważniejsze zdanie...

Nie poddawajmy się więc złu i czuwajmy, ponieważ posiadamy ochronę Boga!!! Miejmy całkowite zaufanie do Boga i Syna, a staniemy się najbardziej uświęconymi ludźmi w historii całego świata.