Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

 

 

Ostatnie uaktualnienie: 28 Kwietnia 2018

Wstęp

Trafiłeś na temat, który jest absolutnym tabu, troskliwie chronionym przez władze oraz wszelkie świeckie i religijne autorytety.  

Oni robią wszystko, abyś nigdy się o tym nie dowiedział. W rezultacie zdecydowana większość Chrześcijan nigdy nawet nie słyszała o zaginięciu 10 pokoleń Izraela.

Na domiar złego w owej pracy dywersyjnej współpracują gorliwie fałszywi pasterze Chrześcijaństwa i Judaizmu: księża, pastorzy, starsi i... rabini.

Wiele proroctw biblijnych wyraźnie wskazuje na to, że w czasach końca będzie istniał na ziemi cały 12-to pokoleniowy Izrael.

Zapowiada to proroczo wielu proroków Starego Testamentu, a także zapowiada to księga Objawienia. Biblia wyraźnie nam wskazuje na istnienie pokolenia Judy (tzw. Żydów) w czasach bliskich końca. Biblia zapowiada także, że wszystkie pokolenia Izraela będą połączone z Judą w jedno państwo. Z owych pokoleń izraelskich Bóg wybierze osobiście rząd przyszłego Królestwa Bożego na ziemi. Nie ma także najmniejszej wątpliwości, że współczesny Izrael nie zawiera wszystkich 12 pokoleń.

Z tej prostej przyczyny nie może on być spełnieniem się biblijnych proroctw.

Królestwo Boże będzie kontynuacją starożytnego Izraela. Królem będzie sam Isus Chrystus, jako członek z pokolenia Judy i króla Izraela, Dawida.

Brak 12 pokoleń Izraela w czasie obecnym byłby dowodem na to, że zbawienie nie jest możliwe. Bez 12 pokoleń Izraela Królestwo Boże nie może istnieć!

Kwestia pokoleń jest więc fundamentalną kwestią i stawia na szali naszą wiarę w Boga. Brak owych pokoleń byłby dowodem na mylność proroctw biblijnych i Boży plan zbawienia swojego ludu nie miałby szansy na realizację.

Proroctwa zapowiadające kompletny Izrael

Mamy w Biblii zapewnienie, że wszystkie pokolenia Izraela będą istnieć w chwili obecnej na ziemi. Bóg na kartach Biblii - poprzez swoich proroków mówi nam zawsze prawdę. Musimy więc zaufać Bogu i Biblii i zacząć poszukiwania owych zaginionych plemion. Zwrócimy więc uwagę na wersety z Objawienia, które wyraźnie mówią nam o istnieniu 12 pokoleń Izraela - nie Żydów w czasach końca.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Widać wyraźnie, że Bóg opieczętuje swoich wybranych ludzi z pośród 12 plemion Izraela. Co jest ciekawe, w owej liście nie ma pokolenia Dana. Jest za to Menasses - syn Józefa.

Wersety biblijne, które wyraźnie mówią o przyszłym zjednoczeniu 12 plemion Izraela w czasach końca.

Jeremiasza 31:35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 6 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. 37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Zwróćmy uwagę na niezwykle mocne słowa Boga w powyższych wersetach. Przeczytaj je kilkakrotnie, powoli i przemyśl. Bóg stawia pewnik. Jeżeli On stworzył wszechświat to On ma moc zachowania potomstwa Izraela. Jeżeli Bóg nie jest w stanie zachować potomstwa Izraela w dniu dzisiejszym, możesz Biblię natychmiast wyrzucić na śmietnik!

Izajasza 11:11 I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. 12 I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

Któż jest winien zniesławiania imienia Boga?

Odstępcze Chrześcijaństwo wraz z Judaizmem na czele, z zaprzedanymi szatanowi pastorami, starszymi, księżmi i rabinami, często uwikłanymi w jeden z najbardziej odpychających grzechów na ziemi - pedofilię, która cechuje kler katolicki, syjonistów a także Świadków Jehowy. (Pedofilia jest szczytową cechą satanizmu!) Na dokładkę szkalują imię Boga przypisując Bogu jedno z imion szatana.

Niestety zdecydowana większość Chrześcijan jest przekonana o tym, że Objawienie jest księga duchową i dotyczy jedynie spraw duchowych, które w duchowy sposób będą wypełniane i w duchowy sposób powinny być rozważane. Nic dalszego od prawdy!

Nie mamy ani jednego proroctwa w Starym Testamencie, które wypełniłoby się w sposób 'duchowy'.

Objawienie należy więc traktować jako proroctwo literalne, a finałową bitwę Armagedonu jako rzeczywistą walkę fizycznych sił Chrystusa z fizycznymi wojskami szatana i jego świata - tutaj na fizycznej ziemi. Objawienie to usiana symbolami wizja fizycznego przejęcia władzy przez Chrystusa na ziemi, na której obecnie panuje szatan, odpowiedzialny za wszystkie nieszczęścia ludzkie - z śmiercią i chorobami włącznie. Zbawienie to także uwolnienie nas od fizycznej śmierci i chorób!

Temat 12 pokoleń Izraela jest więc fundamentalną doktryną dla każdego człowieka ufającego Bogu, ponieważ istnienie tych pokoleń oznacza dla nas zbawienie. Ich brak jest... nikłą szansa na zbawienie.

Jeżeli Bóg nie zachował Izraelitów - czy może zachować nas!?

Wszystko to brzmi niezwykle dramatycznie, ale Chrystus objawił nam Dobrą Nowinę!

Wszystkie 12 pokoleń Izraela istnieją i nigdy nie zaginęły! To świat szatański stara się je przed nami ukryć, podważając w ten sposób Boży plan zbawienia i zachwiać naszą wiarę w Boga.

Owe zaginione 10 pokoleń Izraela to... Słowianie!

Sprawdźmy kilka dowodów!

Rasa ludzi białych

Mamy różnego koloru oczy, włosy, różne odcienie skóry i żadna rasa ludzka nie posiada takiej różnorodności wyglądów, jakie posiadają ludzie biali. Możemy postawić w rzędzie 100 osób, i nikt się nam nigdy nie pomyli.

Postawmy w kilku osobnych rzędach Murzynów, Chińczyków, Egipcjan, Eskimosów, Indian indyjskich czy amerykańskich i natychmiast zobaczymy wiele identycznych cech tych ludzi, stosunkowo łatwo, narodowo rozpoznawalnych. Większość Chińczyków czy Japończyków ma oczy czarne, włosy także i bardzo podobną skórę.  Po prostu nie ma pośród innych ras tak wielkiej różnorodności, jaka istnieje pośród rasy białej.

Ale najważniejsze jest to, że wszyscy ludzie ze wszystkich ras mają identyczne szanse na zbawienie.

Za powyższe informacje zostanę przez wielu nazwany rasistą, ale... nie dbam o epitety sług szatana. Jako ludzie biali oraz jako dzieci Boże mamy wiele powodów do dumy. Podobnie, jak powody do dumy mają wszystkie inne rasy na ziemi.  Rasa białych jest kolebką ludzkiej cywilizacji.

Osiągnięcia naukowe, technologiczne, kulturalne, socjalne, medyczne i higieniczne stawiają rasę białych bezspornie na pierwszym miejscu na świecie w tych wszystkich dziedzinach.

Skrajnymi przykładami są tradycyjne ludy Afryki, Australii i Ameryki Północnej. Przez tysiące lat ludzie tych lądów nie byli w stanie zbudować statku, który byłby w stanie dotrzeć do innego kontynentu. Nie zbudowano nawet miast na miarę miast europejskich a poziom technologiczny nadal jest na poziomie... namiotu, szałasu czy domostwa glinianego. Oczywiście za owe zdania natychmiast będę okrzyczany skrajnym rasistą. Mówienie jakiekolwiek Prawdy w zakłamanym w najwyższym stopniu świecie ojca kłamstwa, szatana jest zbrodnią i kłamstwa zdecydowanie górują nad Prawdą.

Z tego powodu słudzy szatana starają się zabić w nas wszelkie pozytywne uczucia do własnej rasy i narodowości i właśnie ze względu na wybór Boga tej właśnie rasy, świat pod kierownictwem szatana dąży do całkowitego wyniszczenia Bożego Ludu czyli Słowian - trzonu rasy ludzi białych.

W większości krajów o białej populacji występuje ekstremalny rasizm rządów skierowany przeciwko białym, którzy mają coraz mniej świadczeń socjalnych, otrzymują mniejsze szanse na zatrudnienie a w przypadku popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa biali otrzymują znacznie surowsze wyroki w porównaniu z Murzynami, Aborygenami czy innymi rasami.

Nierówność ludzi wobec prawa jest rasizmem.

Zdecydowana większość państw rasy białej jest na wymieszana przez wrogów ludzkości i Boga z ludzkością innych ras. Tworzy to coraz częstsze konflikty, które są celem władz świata.

Przyczyną rasizmu przeciwko białym jest fakt, że rasa białych to zaginione plemiona Izraela i świat szatana pod kańczugiem nasienia węża zaciekle je zwalcza. Na jego celowniku są także ortodoksyjni Żydzi, którzy byli również prześladowani i bestialsko mordowani podczas II Wojny Światowej i ich prześladowania trwają nadal. NETUREI KARTA ( Wybierz polskie tłumaczenie.)

Sprawdźmy wiele biblijnych dowodów korzeni rasy białej. Zacznijmy od Abrahama.

Przymierze Boga z Abrahamem

Abraham miał żonę - Sarę, kobietę niezwykłej urody i egipski faraon chciał ją posiąść. Bóg do tego nie dopuścił. Najwyraźniej dlatego, aby zachować czystą genetykę tego małżeństwa.

Zwróćmy uwagę na niezwykle istotny szczegół. Faraon oraz jego słudzy mogli posiąść każdą kobietę egipską, czy też z innego kontrolowanego przez Egipt kraju i nikt nie mogłoby ich przed tym powstrzymać. W przypadku Sary, faraona powstrzymał sam Bóg.

Rodzaju 12:17 Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. 18 Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją?

Abraham był bratem a także kuzynem swej żony!

Rodzaju 20:12 Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją.

Wszystko wskazuje na to, że Sara będąc piękną musiała posiadać jakieś cechy, wyróżniające ją od innych kobiet. Nie jest tajemnicą na świecie, że ludzie koloru białego są ludźmi najpiękniejszymi na ziemi. Nie dbam o poprawność polityczną. ;-)

Tutaj mamy porównanie pięknych kobiet europejskich, Słowianek z pięknościami z Iranu. Wyglądają jak... Warszawianki! Dlaczego są takie piękne? Ponieważ są... białe! Dlaczego są w tych państwach? Część Izraelitów udała się do Persji, Indii i Afganistanu.

Opis króla Dawida wyraźnie sugeruje, że Dawid był rumianym rudym człowiekiem o niebieskich oczach.

I Samuela 16:12 Posłał więc, by go sprowadzić. Miał on jasne włosy i piękne oczy. Był urodziwy. (Biblia Poznańska v.1.5)

Inne przekłady tłumaczą ten werset - był rudy! Definitywnie cecha białego człowieka.

Wróćmy jednak do pięknej żony Abrahama.

Rodzaju 12:14 Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna.

Nietrudno się domyślić, ze Sara była białą kobietą i Abraham, będąc jej bratem od strony ojca także był człowiekiem białym. Abraham otrzymał od Boga obietnicę błogosławieństwa Bożego dla całej ziemi, za pośrednictwem jego potomstwa.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Czyli dzięki potomstwu Abrahama Bóg będzie błogosławił reszcie ludzkości, czyli dzięki potomstwu Abrahama reszta ludzkości otrzyma Królestwo Boże. Następnie Bóg rozszerzył ową obietnicę na Izaaka, obiecanego wcześniej syna Abrahama.

Rodzaju 28:14 Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

Warunkiem tego przymierza z Bogiem była kontynuowana doskonałość Abrahama. Bóg mu obiecał, że jego potomstwo otrzyma całą ziemię. W tym przypadku Bóg powtórzył owo przymierze z Izaakiem.

Izrael - zwłaszcza Żydzi - jest jednym narodem, ale obietnice dane Abrahamowi mówią o wielu narodach świata.

Obietnica Boga do Abrahama jest obietnicą wieczną, ponieważ Abraham nigdy Boga nie zawiódł. Był on posłuszny nawet w sytuacji ewentualnej ofiary z własnego syna.

Abraham przypomina nam samego Boga, ponieważ bez wahania zgodził się na ofiarowanie jedynego syna, Izaaka. Bóg powstrzymał Abrahama przez zabójstwem syna- była to jedynie bezkrwawa 'ofiara' z Izaaka - dowód bezwzględnego posłuszeństwa Abrahama wobec Boga. Dlatego Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem!

Przymierze Boga z Abrahamem nadal obowiązuje Boga, ponieważ nie zostało przez nikogo złamane a zawsze prawdomówny Bóg obietnicę swoją kilkakrotnie potwierdził!

Mamy więc Przymierze Abrahamowe, w którym Bóg jednoznacznie zobowiązał się do rozprzestrzenienia się potomstwa Abrahama na cały świat. Potomstwo Abrahama miało wielbić Boga oraz panować nad całą ziemią. Obietnice te były powtórzone Izaakowi Rodzaju 26:3-5 oraz Jakubowi, czyli Izraelowi. (Rodzaju 27:26-29)

Z czasem owa obietnica była powtórzona podczas Przymierza na górze Synaj, czyli oficjalnego przymierza Boga z narodem izraelskim. W tym przypadku Przymierze Mojżeszowe posiadało ścisłe warunki dla spełnienia - dla narodu Izraela jak i dla Boga. Obie strony posiadały nie tylko przywileje ale i obowiązki!

Obietnice dane Abrahamowi nie dotyczyły wyłącznie literalnego Izraela. Obejmowały one inne gałęzie rodowe Abrahama, m.in. syna z Hagar - Ismaela. Po uwolnieniu Izraelitów z niewoli egipskiej, naród ten nieustannie łamał Przymierze z Bogiem. Izraelici byli za to - zgodnie z umową Przymierza przez Boga karani. Pomiędzy masami  złoczyńców było wielu wspaniałych ludzi, jak król Dawid oraz sędziowie i prorocy.

Nas najbardziej interesuje rozproszenie Izraela po śmierci syna Dawida - Salomona.

Niestety Salomon u schyłku swego życia sprzeniewierzył się Bogu i rezultatem tego był podział Izraela na dwie części. Potem odłączone 10 pokoleń Izraela dostało się do niewoli asyryjskiej (około roku 722 p.n.e.) i Asyryjczycy z czasem umieścili  Izraelitów w górach Kaukazu.

W tym momencie większość z nas jest przekonana, że 10 pokoleń Izraela przestało istnieć. Zupełnie błędne przypuszczenie.

Naród izraelski posiada do dzisiaj jedną cechę, które nie posiadają inne narody.

Jest to niezwykła wola przeżycia i przetrwania - niechęć do asymilacji z innymi narodami.

I właśnie to rozjusza wrogów Ludu Bożego, sług szatana, którzy za wszelką cenę chcą białych zasymilować z innym rasami.

Zrozumiałą niechęć do asymilacji nazywa się dzisiaj rasizmem oraz brak poprawności politycznej. Jako jaskrawy kontrast - współczesny Izrael stara się za wszelką cenę separować od innych ras!

Owe szczególne cechy pielęgnowania dziedzictwa narodowego oraz błogosławieństwo Boże spowodowały niezwykły pochód 10-ciu pokoleń Izraela na Europę, zachodnia Azję oraz Europę zachodnią z Wyspami Brytyjskimi włącznie.

Zaczęło się od... Kaukazu!

Caucasian - z Kaukazu.

Po angielsku biały człowiek to - Caucasian ( Kaukazowie lub Kaukazańcy ) - czyli pochodzi z Kaukazu. W starożytności Kaukaz był pod władzą Asyryjczyków - później Persów, a w VII wieku p.n.e. swoją kolonię założyli tam Grecy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race (PL)

Rasa kaukaska to rasa ludzi białych.

W USA, Australii, Kanadzie, Anglii czy Nowej Zelandii w mas mediach nazywa się białych - Caucasians. To pojęcie świadczy wyraźnie o tym, że władze doskonale wiedzą, kim są ludzie biali i skąd pochodzą. Oczywiście jest to celowo przed nami ukrywane.

Dlaczego rasa kaukaska?

Na Kaukazie byli zgromadzeni uchodźcy 10 pokoleń Izraela, zebrani tam przez Asyrię. Potem przenieśli się na całą Europę podbijając ją i rasa białych Izraelitów opanowała cały kontynent europejski z Rosją włącznie. Rosjanie to także Izraelici.

Około roku 922 p.n.e. pokolenia Izraelitów się rozdzieliły na dwa królestwa - Północne i Południowe. Było ich około 5 milionów, czyli około 10% populacji całego świata. Dzisiaj mamy siedem miliardów, czyli dzisiaj taka proporcja liczyłaby około 700 milionów.

200 lat później, około roku 722 p.n.e. północny Izrael został podbity przez Asyryjczyków, którzy uprowadzili około 3.5 miliona Izraelitów do żyznego regionu Iranu i Iraku. Sto lat później rzekomo zaginione pokolenia Izraelitów rozmnożyły się  do około 6 milionów. To oni pomogli Medom i Persom zwyciężyć Asyrię - w rewanżu za uprowadzenie. Po owym zwycięstwie uwolnieni z niewoli asyryjskiej  Izraelici przenieśli się w region gór Kaukazu - pomiędzy Morze Czarne i Morze Kaspijskie. Z tamtego miejsca rozpoczęło się wypieranie proto Europejczyków i Izraelici zajęli ich miejsce, stając się białą populacją całej Europy, Rosji a także Anglii.

Zwróćmy uwagę na to, że historia Polski dziwnym trafem zaczyna się dopiero od roku chrztu Polski, czyli od roku 966 naszej ery. Co się działo przedtem? Oficjalnie... Słowianie biegali z kijami po lasach.

Czyli rzekomo była to dzicz. A władze i media unikają tematu jak pies jeża. Powody są oczywiste. Edomici i Chazarzy stanowiący najliczniejszą grupę rzekomych Żydów (synagoga szatana) nie chcą utracić rzekomego przywileju Narodu Wybranego na korzyść rasy białych.

Dla nich to... być albo nie być.

Rzekomo zaginione pokolenia Izraela podbiły trzy kontynenty, brytyjski kolonializm zawładnął niemal całym światem. Podbito także Australię, Nową Zelandię oraz kontynent Północno Amerykański - powstały USA oraz Kanada. Oba państwa były oparte na Prawie Bożym i Konstytucja USA do dzisiaj utrzymuje, że USA są krajem chrześcijańskim. Podobnie jest z Kanadą, Australią czy Nową Zelandią. Reszta świata jest także w różnych aspektach kontrolowana przez USA lub Anglię - tzw. Commonwealth.

Mapa ta ukazuje nam kierunki podbojów Izraelitów. Ślady rasy białej istnieją wyraźnie do dzisiaj w Iranie, Afganistanie, w Czeczni, Iraku a także w Indiach.

Rodzaju 48:13 Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego: Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. 14 Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny. 15 I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, 16 Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia!

Celem Boga było opanowanie całej ziemi przez Izrael i dominacja na całą ziemią. W ten sposób powstała rasa białych ludzi, wielbiących Boga i jego Syna, która kontroluje cały świat.

Szczególnie znamienną cechą białej rasy jest to, że zdecydowana większość tych ludzi to... Chrześcijanie wielbiący Autora Biblii!

Głównie pośród Żydów i białych istnieje monoteizm - czyli wielbienie Stworzyciela Wszechświata - Autora Biblii - tzw. Judeo- Chrześcijaństwo

Kilka dowodów

hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

Poniższa mapa ukazuje nam genetyczne połączenia rasy ludzi białych.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że egipskie rody faraonów to rządy ludzi białych. Niedawno zbadano DNA mumii Tutenkhamena o okazało się, że posiada on geny ludzi białych, czyli Europejczyków - http://www.youtube.com/watch?v=Y_zBVrgwkb4 [EN]

Potężny artykuł na temat badań naszego DNA. Drzewo genealogiczne ludzkości. Okazuje się, że rzeczywiście pochodzimy od jednego wspólnego przodka - Adama.

Jeszcze wtedy rasa biała nie dotarła do Europy. skąd więc owe geny w rodzinach faraonów? Najprawdopodobniej ingerencja upadłych aniołów i ich zabawy w DNA z rodowitymi Izraelitami, czyli znacznie wcześniej, spowodowały istnienie super inteligentnych hybrydów w Egipcie, którzy potrafili wybudować piramidy, których budowa dzisiejszym sprzętem i technologią nie jest jeszcze możliwa.

 

Jest to jedynie hipoteza!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz

Co jest szczególnie interesujące - kiedy  badacze DNA zauważyli, że opublikowane dane w tym temacie w pełni potwierdzają Biblię wraz z pochodzeniem człowieka od Adama, zaczęto wiele danych fałszować. Interesujący artykuł w tym linku - Trochę o badaniach genetycznych pochodzenia człowieka. Czyli możemy spodziewać się narastających kłamstw i oszustw, których celem jest ukrycie przed nami Prawdy biblijnej. DNA jest największym bólem głowy dla większości naukowców.

Asyryjskie gliniane tabliczki.

Istnieje olbrzymia kolekcja glinianych asyryjskich tabliczek - 23,000, znalezionych na terenie starożytnej Niniwy i początkowo odkrycie ich nie uważano za niezwykle istotne. Jednym z powodów było to, że nie były one skatalogowane. Tabliczki te głównie omawiają sprawy królestwa Asyrii. Niektóre z nich są datowane na rok 707 p.n.e. czyli okres uwięzienia 10 pokoleń Izraelitów w Asyrii. Największym problemem była identyfikacja Izraela, ponieważ Asyryjczycy nazywali Izrael inaczej i przez długi okres czasu od przetłumaczenia tych tabliczek nie zauważono, że najwyraźniej tabliczki te mówią o... Izraelu!

Właśnie z tych tabliczek wiemy dzisiaj dokładnie, co stało się z 10-cioma pokoleniami Izraela. Autorem tej książki jest E. Raymond Capt i historia Izraelitów jest opisana w jego książce, która powstała w wyniku odczytania tych tabliczek.

Oczywiście dzisiejsi Żydzi się nie cieszą z tego, że ich bracia się odnaleźli i media tego faktu nie nagłaśniają. Missing Links Discovered in Assyrian Tablets.

Jest także film z autorem tej książki - http://www.youtube.com/watch?v=g0Vjv-eEUTw [EN].

Autor ujawnia, że Asyryjczycy nazywali Izraelitów - Gimira. W filmie tym Capt informuje nas, że owe tabliczki są częścią królewskiej biblioteki króla Sargona II. Przetłumaczono je w 1930 roku na uniwersytecie w Michigan (USA) i właśnie z powodu braku znajomości tego słowa - Gimira - nie zdawano sobie sprawy z tego, że w tych tabliczkach jest zawarta poważna część historii 10 pokoleń Izraela.

Według tych tabliczek Izraelici początkowo zamieszkiwali tereny przygraniczne Asyrii, będąc naturalną zaporą przed najeźdźcami. Z czasem Izraelici odzyskali wolność pomagając Medo Persom podbić Asyrię i usadowili się właśnie w górach Kaukazu. Z tego miejsca rozpoczął się podbój Europy we wszystkich kierunkach. Dlatego Anglia posiada dzisiaj niemiecką monarchię, ponieważ to są także potomkowie Izraelitów!

Część Izraelitów dotarła do Afganistanu, Iranu, Iraku oraz Indii. Indie posiadają sporo dowodów na Izraelitów przybyłych do Indii w starożytnych czasach. Niesłusznie nazywa się ich Żydami. To IZRAELICI! We wszystkich tych państwach są wyraźnie ślady rasy białej.

Ciekawy artykuł - Etruskowie to... Rosjanie. Równie ciekawy film o Etruskach.

 

Ciekawie brzmi nazwa - Etruskowie, czy też Etruski. A może - Eto ruskij!?

Alfabety

Innym ciekawym i niezwykle dobitnym dowodem jest pochodzenie naszych alfabetów - wprost z alfabetu staro - hebrajskiego, nazywanego także paleo - hebrajskim. Potężny artykuł o piśmie starożytnych Słowian - tzw. piśmie runicznym. Inny artykuł - Pismo Runiczne.

Naciśnij na obrazek aby go powiększyć.

Tutaj mamy typowe oszustwo, rozpowszechniane przez niemal wszystkie media, które starają się nam wmówić, że staro - hebrajski alfabet to praktycznie nowo - hebrajski. Proszę się dokładniej przyjrzeć obu alfabetom.

Jedyne podobieństwo posiada litera zaznaczona jako - Shin. Reszta jest tak podobna do siebie, jak współczesny polski alfabet do alfabetu chińskiego!

Oczywiście w obu alfabetach są samogłoski, jak np. pierwsza litera alfabetu - A, nazywana Alef (Aleph)

Inny drastyczny przykład manipulacji, mającej na celu ukazanie Izraela i jego judeo - aramejskiego języka jako  języka rzekomo pochodnego od staro (paleo) - hebrajskiego.

Naciśnij na obrazek aby go powiększyć.

Porównanie owych alfabetów wskazuje nam wyraźnie, że z języka paleo - hebrajskiego powstał alfabet łaciński i grecki, a alfabet hebrajski, (nie paleo - hebrajski!) wyraźnie odstaje od innych alfabetów. Wyraźnie tam nie pasuje.

Tzw. nowoczesny hebrajski nie jest podobny do żadnego z tych alfabetów.

Wystarczy spojrzeć na przykłady starożytnego słowiańskiego pisma runicznego, aby natychmiast zauważyć niezwykle wysokie podobieństwo z oryginalnym staro - hebrajskim alfabetem Biblii.

Tetragram w staro -hebrajskim

Tetragram w słowiańskim piśmie runicznym.

Wikipedia jest znana wielu czytelnikom, jako promotor syjonizmu. Proszę więc zwrócić uwagę na jej artykuł na temat pisma staro słowiańskiego, czyli runicznego. Natychmiast mamy posądzenia o fałszerstwa, stronniczość narodową i wyraźnie wyziera z tego artykułu posłanie, że jedynie Izrael, czyli współczesny fałszywy świecki stan Izraela ma prawo nie tylko do dumy narodowej a nawet posiada prawo do ingerencji w sprawy innych narodów, z polskim włącznie. Jest także drugi artykuł na ten sam temat, który brzmi nieco inaczej.

Cytat:

Najprawdopodobniej alfabet ten został zapożyczony od ludów północnej Italii (alfabet alpejski). Niektórzy badacze zwracają uwagę na jego powiązania z alfabetem fenickim, hebrajskim. Sugerowano również związek z pismem greckim.

W tym cytacie nie ma wzmianki, że chodzi o paleo-hebrajski a nie współczesny hebrajski, który z paleo nie ma niczego wspólnego, ponieważ jest to odmiana języka aramejskiego. A północna Italia to...Etruskowie. Ten artykuł skupia się właśnie na fubarku, ponieważ w tej wersji podobieństwo run z archaicznym (paleo) - hebrajskim jest nieco mniejsze.

Alfabet Etruski w poniższej rycinie. Link - http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_etruski

 

 

 

Alfabet paleo (staro) - hebrajski.

Alfabet etruski to niemal kopia alfabetu paleo - hebrajskiego!

Czy to jest fałszerstwo? Przecież nawet dzisiaj niewielu przyznaje owo niezwykłe podobieństwo do staro - hebrajskiego. W związku z tym nasuwa się bardzo interesujące pytanie.

Jakim cudem Słowianie używali tego alfabetu, skoro język paleo - hebrajski niemal zaniknął w momencie wzięcia Judy do niewoli babilońskiej około 6 wieku p.n.e.

Istnieje tylko jedna opcja. Wcześniej, czyli w roku 722 p.n.e. 10 pokoleń Izraela posługiwało się tym językiem i alfabetem w niewoli asyryjskiej. Judejczycy w Babilonie przez 70 lat zapomnieli swój język a po wypuszczeniu ich z niewoli przeszli na język grecki i już nigdy nie powrócili do ojczystego języka.

Natomiast pozostałe 10 pokoleń nadal posługiwało się ojczystym językiem hebrajskim i alfabetem paleo - hebrajskim. Język runiczny, język Etrusków oraz ich alfabety są tego wymownym dowodem.

 

Z diagramu tego wynika jasno, że Żydzi (nie mylić z Izraelitami) nigdy nie powrócili do staro - hebrajskiego języka, oryginalnego języka Mojżesza i Biblii.

Rzeczywisty hebrajski język i alfabet niemal całkowicie zanikł i masowo posługiwano się językiem Babilonu, czyli językiem i alfabetem aramejskim. Żydzi posługują się nadal tym samym językiem - zmodyfikowano jedynie alfabet aramejski, dodając znaki samogłoskowe według systemu tyberiadzkiego.

A nam się dzisiaj wmawia, że ów aramejski to nowoczesny hebrajski - niemal identyczny jak starożytny (paleo) hebrajski. Oczywiście jest to kłamstwo!

Dzisiejszy tzw. nowoczesny hebrajski to judeo - aramejski.

Twierdzi się także, że Chrystus posługiwał się aramejskim, ponieważ za Jego czasów Żydzi mówili po aramejsku, dialektem judeo - aramejskim. Kapłani i Herod - z pewnością znali ten język, ale cały Izrael w czasach Chrystusa posługiwał się językiem greckim.

Dlatego w tym języku napisano Chrześcijańskie Pisma Greckie w których masowo cytowano będącą w powszechnym użyciu grecką Septuagintę LXX.

"Jednym z najbardziej zaskakujących faktów odnośnie nagrobnych inskrypcji jest fakt, że większość z nich jest w języku greckim - około 70 procent, 12 procent jest w języku łacińskim, a tylko 18 procent jest w języku hebrajskim lub aramejskim." 
Źródło - http://www.ntgreek.org/answers/nt_written_in_greek.htm

Dowodów podbojów Europy przez 10 pokoleń Izraela jest znacznie więcej i istnieje wielka ilość innych dokumentów - zwłaszcza w Anglii, gdzie istnieją liczne historyczne dowody na pochodzenie Celtów, Szkotów i Irlandczyków z domu... Izaaka. Jednym z najbardziej znanych dowodów jest Szkocka Deklaracja Niepodległości z roku 1320. W tym okresie prześladowani Szkoci napisali list do papieża, w którym przedstawiają się jako potomkowie uchodźców izraelskich z Egiptu - 1453 rok p.n.e.

Takich dowodów jest znacznie więcej. http://www.youtube.com/watch?v=g6AIc0eYUS8 [EN]

Sprawdźmy dlaczego plemię Dana nie jest brane pod uwagę w księdze Objawienia.

Pokolenie Dana

Interesujące jest proroctwo odnośnie tego szczególnego pokolenia.

Rodzaju 49:16 Dan - sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie. 17 Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.

Powyższy werset stawia ród Dana w wielce niepochlebnym świetle. Praktycznie proroctwo to czyni go współpracownikiem szatana.

Dan - znaczy - sędzia. Oprócz sędziego Samsona nikt z pokolenia Dana nie sądził ludu Bożego. Czyżby w czasach końca Dan miał być sędzię ludu Bożego? Jeżeli z pokolenia Dana wystąpi ostatni szatański król, który w czasie Wielkiego Uciski zacznie zmuszać Chrześcijan do przyjmowania znaku Bestii, w ten sposób stanie się on sędzią Izraela. Bóg jedynie wykona wyrok - nagroda - życie wieczne dla posłusznych lub wieczna śmierć dla ludzi opowiadających się za szatanem.

Pokolenie Dana samo odłączyło się od Izraela.

Na temat plemienia Dana można by napisać niezłą książkę. Ale skupmy się jedynie na streszczeniu ciekawego artykułu z tego linku. http://www.theendtimesobserver.org/archives/index.php?id=331 [EN]

Dan uwikłał się w ekstremalne bałwochwalstwo, porzucił wylosowane miejsce zamieszkania i Danici byli  głównym materiałem kompozycji genealogicznej Spartan. To Danici wybrali sobie Hermon jako górę Sion - nie mylić z górą Syjon i w ten sposób odłączyli się sami od pozostałych plemion Izraela.

Sprawa różnicy pomiędzy Sion a Syjon jest szczególnie ważna, ponieważ Syjon jest wzgórzem w mieście Dawida - Jerozolimie, która nadal nie jest kontrolowana przez... syjonistów. Mamy kilka miejsc nazywanych Sion [EN] - jedno z nich jest w Szwajcarii, gdzie Kościół Katolicki posiada swoją najstarszą diecezję. Polska wersja Wikipedii prawie nic na ten temat nie mówi. Link - Sion.

Wynika jasno że Syjon w Jerozolimie to wzgórze Boga, a Sion, czyli Hermon Danitów to wzgórze... szatana. Temat niezwykle ciekawy i warty dokładniejszego zbadania! Wróćmy jednak do pokolenia Dana.

Homer podaje w Iliadzie, że Spartanie to Danici.

Znany z ataków na Izrael - Antioch IV Epifanes pochodził właśnie ze Sparty. Elita rządząca Rzymem także posiadała pochodzenie spartańskie, czyli pochodzenie z plemienia Dana, które otwarcie zbuntowało się przeciwko Bogu. Antioch IV był prototypem przyszłego Antychrysta.

W ten sposób jest widoczna jak na dłoni wyraźna kompozycja wrogów Boga i jego ludu.

Spisek przeciwko ludowi Bożemu

Za czasów Isusa ludzie mieszkający w Judei składali się głównie z Judejczyków, Beniaminitów oraz Leviego, czyli pokolenia kapłańskiego. Ale większość z nich to byli Edomici (Herod Wielki) oraz ich sąsiedzi - Samarytanie.

Zaczyna wyłaniać się pewien interesujący, a co najważniejsze, bardzo logiczny schemat walki szatana z ludem Bożym.

Edomici byli zmuszeni do przyjęcia Judaizmu. Wielu z nich stosowało czary - Kabałę Kabałę i Talmud, będąc także faryzeuszami, których Chrystus nazwał plemieniem żmijowym, czyli sługami szatana. 

Rzymianie z rodu Dana okupowali Palestynę, a Edomita Herod był królem poddanym Rzymowi.

Jest więc doskonale widoczne, w jaki sposób siły szatana atakowały 3 widoczne plemiona Izraela. Nawet pośród apostołów był jeden sługa szatana - Judasz. Po jego śmierci jego rolę przejął 13 'apostoł' Paweł z Tarsu.

Dzisiejsze pokolenia Dana to także.... Żydzi oraz Rzymianie, czyli... symbioza WATYKANU z syjonizmem - ludzi posiadających korzenie pokolenia Dana. Także główny trzon najprawdopodobniej stanowi... Dania. Watykańscy Jezuici uważają się się za Żydów. Ludzie ci są najbardziej oddanymi sługami szatana. 

Spośród Żydów - czyli Judy, Benjamina i Leviego Bóg wybierze po 12.000 najwierniejszych sług. Objawienie nic nie wspomina na temat pokolenia Dana. Druga część owych trzech pokoleń  jest zapewnie wymieszana z Europejczykami ,nie zdając sobie sprawy ze swej tożsamości genetycznej. Nic dziwnego, ze szatański świat pragnie odszukać genetyczne dane każdego człowieka, aby jeszcze skuteczniej prześladować lud Boży.

Czerwone strzałki ukazują nieustanny atak synagogi szatana na Żydów ortodoksyjnych, oraz na resztę ludu Bożego. To właśnie Żydzi ortodoksyjni byli mordowani w Holokauście. Syjoniści współpracowali w tych zbrodniach z Hitlerem.

Oto rzeczywista historia świata. Oto rzeczywiste przyczyny obecnego kryzysu - oto przyczyny dwóch wojen światowych oraz usilnych dążeń do III Wojny Światowej.

Jest także jest oczywiste, dlaczego właśnie z plemienia Dana Bóg nie wybierze 12 tysięcy opieczętowanych Izraelitów do grupy 144.000.

Czy Słowiaństwo ma zapewnione zbawienie?

Odpowiedzią są poniższe wersety biblijne, które ponownie stawiają tą kwestię we właściwej perspektywie.

Powtórzonego Prawa 9:(3) Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. (4) Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie: bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. (5) Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (6) Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku.

Fakt, że Słowiaństwo to rzekomo zaginione pokolenia Izraela dodaje nam więcej wiary w nieomylne proroctwa biblijne, ale w niczym nie zmienia to prostego faktu, że jedynie posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Prawa jest gwarancją zbawienia.

Zwrócimy uwagę na to, że Bóg nie dopuścił, aby jego naród wybrany i  wyzwolony w cudowny sposób z rąk egipskiego faraona - posiadł ziemię Kanaanu, ale za jaskrawe bunty, nieposłuszeństwo i łamania Prawa - Bóg zatrzymał Izraelitów na pustyni przez 40 lat. Niewielu z tych buntowników przeżyło i zobaczyło Ziemię Obiecaną. Powyższe słowa były skierowane do ich synów. Czyli sytuacja niewiele się poprawiła przez owe 40 lat. Nadal Naród Wybrany był nazywany przez Boga ludem twardego karku.

Owe pokolenia nie mają jednak żadnej taryfy ulgowej u Boga - z Żydami włącznie. Wielu z obu grup wielbi szatana. Olbrzymie masy to skrajni bałwochwalcy! Z tej masy Bóg wybierze Naród Wybrany czyli na pewno nie wybierze wszystkich.

Zbawieni będą jedynie ci, którzy są posłuszni Jego Prawu.

Jedyna poważna różnica pomiędzy resztą świata a narodem wybranym jest wybór 144.000 współkróli Chrystusa. Tylko oni stanowią bezpośrednią część 12 pokoleń Izraela. Spoza 12 pokoleń Izraela nikt nie wejdzie do tej grupy braci i współkróli  Chrystusa.

Ale reszta ma jednakowe szanse na zbawienie.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Zawsze obowiązujące Przymierze Abrahamowe.  Bóg przysiągł na samego siebie.

Czyli... jeżeli nie ma na ziemi 12 pokoleń Izraela, to zapewnienia Boga są niewiele warte! To jest, przynajmniej dla mnie, niezwykle budujące, ze Bóg w tak niezwykły sposób zachował swój lud.

Jest ewidentne, że istnieje 12 pokoleń Izraela na ziemi. Są to to narody Słowian.

I co najważniejsze - zdecydowana ich większość wierzy jednego w Boga Biblii, Stworzyciela Nieba i Ziemi - pomimo kolosalnych błędów i coraz intensywniejszych prześladowań.  Ale także jest to najbardziej bałwochwalcza część rasy białej co zapowiadają proroctwa.

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że Isus został posłany do zaginionych owiec Izraela.

Mateusza 10:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (BM)

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Mateusza 10:6 Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

Isus Chrystus pojawił się na ziemi w celu pierwszego kroku ku... zjednoczeniu Izraela. Pojawił się pośród Judejczyków i wyraźnie zaznaczył cel swojej misji.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Podsumowanie

Wnioski są oczywiste.

Za wszelką cenę unikaj mas mediów i nigdy nie wierz w oficjalne informacje, ponieważ tak mas media jak i rządy zgodnie współpracują ze sobą pod nadzorem szatana, tocząc wielką wojnę przeciwko rzeczywistemu Izraelowi.

Na czele stoi... Watykan, który jest głównych architektem doktryny lucyferiańskiej i głównym manipulatorem wydarzeń światowych.

Pomimo wielu szatańskich ataków na Biblię widzimy wyraźnie, że Biblia jest wiarygodna i prawdomówna.

Jak widać wyraźnie, Bóg nie zapomniał o swoim ludzie i o swojej przysiędze!

Szatan postanowił wyrządzić temu ludowi największe szkody używając przeciwko niemu Chazarów, Edomitów, Danitów oraz hordy Islamu. Do tej pory wywołano 2 wojny w sercu Słowiańszczyzny, w sumie niesłusznie nazywanymi światowymi, ponieważ główny celem był lud Boży - Słowiaństwo - rzekomo zagubione pokolenia Izraela, oraz ortodoksyjni Żydzi.

W zamian za rzeczywisty Izrael szatan daje nam fałszywy syjonistyczny Izrael - świecki i morderczy stan - tzw. synagogę szatana, która zwalcza tak 12 pokoleń rzeczywistego Izraela, z ortodoksyjnymi Żydami włącznie.

Ci uczciwi Żydzi, posłuszni Torze są także otwartymi wrogami syjonizmu, który ich zdaniem jest największym złem, oraz wrogiem...  Biblii i Boga.

Jest nieprawdą, że Żydzi zostali wysiedleni z Palestyny przez Rzymian po drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e. Koniecznie sprawdź rzeczywiste korzenie Edomitów i Chazarów - źródło - Wymyślenie żydowskiego narodu.

Zastanów się, kiedy ostatnio jakikolwiek rząd zrobił cokolwiek dobrego dla swego kraju? Najprawdopodobniej nie wiesz, bo media dobro ukrywają. Był to Kadafi, za co go zamordowano oraz nadal żyjący premier Białorusi. O nim także media w ohydny sposób kłamią, ponieważ nie poddaje się presji zbrodniczej watykańskiej Unii Europejskiej, która systematycznie okrada wszystkie kraje członkowskie. Watykan oficjalnie pochwalił lincz na Kadafim! Kontrolowane USA także.

Władze pod kierownictwem szatana prowadzą od 300 lat zaciekła wojnę przeciwko ludowi Bożemu - często nawet nie wiedząc, że to lud Boży! Celem jest zniszczenie maksymalnej ilości białych a pozostałą przy życiu resztę będzie się zmuszać się do wzięcia znaku Bestii, która po upadku Watykanu w pełni obejmie władzę nad całym światem. 

Tutaj ukazane są sposoby, w jakie nas fizycznie i moralnie wyniszczają - Tajemnicze Przymierze. Wiele istotnych szczegółów jest ukazane także w Protokołach Mędrców Syjonu oraz w Planach 3 Wojen Światowych.

Wszystkie rasy mają identyczne szanse na zbawienie. Bóg to osobiście w taki sposób zapowiedział.

Zachariasza 8:23 Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Istnieje wielu Chrześcijan na wszystkich kontynentach świata i we wszystkich rasach ludzkich. To do nich skierował Bóg te słowa oferując im także zbawienie. Wielu z nich ginie każdego dnia z rąk Islamistów czy innych zbrodniczych fanatyków religijnych, a oddziały NATO wspierają w ich w walce z Chrześcijaństwem oraz sprowadzają ich do krajów o białej populacji w celu eksterminacji białych Chrześcijan. O masowych mordach białych media nie wspominają ani jednym słowem.

Tymczasem Izrael postawił mur przeciwko innym rasom.

TO JEST WAŁŚNIE RASIZM W PEŁNYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU.

Istnienie 12 pokoleń Izraela po tak długim okresie rozproszenia wskazuje wymownie na to, że  Bóg okazał się Wszechmocny i Prawdomówny. Jego proroctwa okazują się nieomylne! Możemy z wielką ufnością wyczekiwać obiecanego przez Boga Królestwa Bożego na ziemi.

Mówiąc bardzo dosadnie - jeżeli Izrael nie istnieje, to Biblia nie jest warta zaufania. Na szczęście Izrael istnieje w całości, ciemiężony, mordowany i upadlany przez wrogów swoich i Boga, będący przez wiele lat w całkowitej niewoli sług szatana oraz jego Synagogi szatana, która sprawia rządy w niemal wszystkich krajach słowiańskich.

Więcej szczegółów na temat planu wybawienia ludu Bożego w linku - Plan wybawienia ludu Bożego.

Napisano: 8 Lipca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 28 Kwietnia 2018