10 Przykazań da ci życie wieczne

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Cokolwiek zrobiła inteligentna osoba, musi także istnieć zrozumienie  jej pracy. Kupiłeś samochód, otrzymujesz jego gwarancję i instrukcję, która pozwoli tobie zadbać o prawidłowe użytkowanie pojazdu, zgodne z jego potrzebami, które przestrzegane spowodują wieloletnie używanie pojazdu.

Kiedy Bóg stworzył człowieka, para ta otrzymała początkowo jedną instrukcję. Zakaz spożywania owocu z drzewa w Edenie. Niestety złamanie tego zakazu spowodowało śmierć całej ludzkości!!!

Następne pokolenia otrzymały potem 10 Przykazań, które były i są nadal podstawą naszego postępowania. Naszym problemem jest nieposłuszeństwo wobec Przykazań, które są nieustannie łamane a nawet pogardzane przez siły szatana i jego sług. Rezultaty grzechów naszych widzimy na własne oczy.

Żyjemy w sferze ludzi niemal szalonych, którzy raczej nie przypominają ludzi, ale dzikie i nierozumne zwierzęta. Obecny świat nie ma wielu szans na powrót do Ogrodu Eden, aczkolwiek szansa taka istnieje. Ta szansa obejmie jedynie ludzi szukających tej jedynej drogi do życia wiecznego.

Kupując nowy samochód czy inne skomplikowane dzieło rąk ludzkich musisz otrzymać księgę, która wyjaśni tobie zasady prawidłowego użytkowania dzieła ludzkiego, które zakupiłeś. Z człowiekiem jest to identyczne. Dla człowieka jego Producent, czyli Bóg - zorganizował 10 Przykazań, które będąc przestrzegane doprowadzą ludzkość do życie wiecznego.

Jest oczywiste, że nikt poza Bogiem, naszym Stworzycielem nie rozumie człowieka, ale także nikt nie potrafi zapewnić człowiekowi życia wiecznego. Świat kontrolowany przez szatana osiągnął opłakane rezultaty, których szczytem były wojny światowe i masowe łamania Prawa Bożego. A to wszystko spowodowało nasze największe problemy w naszym życiu, zwłaszcza w obecnych czasach.

Zdecydowana większość ludzi traktuje swoją pracę bardziej poważnie, niż traktuje wymagania Boga Wszechmogącego, który zna nas DOSKONALE. Praca zawodowa da nam pewne zyski, ale szczęścia i życia wiecznego żadna praca nigdy nam nie da.

Dlatego nasz Stwórca i Bóg wymaga posłuszeństwa wobec Bożego Prawa, czyli wobec 10 Przykazań Bożych. Przestrzeganie ich doprowadzi nas do życia wiecznego. Innej drogi dla człowieka nie było, nie ma i nigdy nie będzie.

10 oryginalnych Przykazań Bożych

Wyjścia 20 - link!

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań gwarantuje tobie życie wieczne.

Nieposłuszeństwo gwarantuje tobie wieczną śmierć!

Przykazania to najważniejsze prawo na ziemi, jakie nas obowiązuje. Przestrzeganie Przykazań gwarantuje nam pokój, porządek, zdrowie, zapewnia nam pomoc Boga i kontroluje nasze zachowanie w taki sposób, że nie wyrządzamy nikomu krzywdy, kiedy postępujemy wobec przykazań.

Świat, jaki obserwujemy dzisiaj to niemal typowy rezultat całkowitej ignorancji Przykazań Bożych.

Bóg przedstawił się wyzwolonym Izraelitom jako Bóg, który wyzwolił osobiście Izraelitów z niewoli egipskiej, a oni doskonale o tym wiedzieli ponieważ byli tego sami doświadczyli.

Bóg sobie zastrzegł, że On jest jedynym Bogiem, którego Izraelici mogą wielbić. Bóg także kategorycznie zabronił wykonywania jakichkolwiek obrazów czy posągów, przed którymi człowiek mógłby składać pokłony i się im kłaniać. Bóg jednoznacznie oświadczył, że On nie będzie tolerował oddawania pokłonów fałszywym i nie istniejącym bóstwom oraz przedmiotom i że kara za złamanie Jego zakazu może doprowadzić do nieszczęść nawet do trzeciego lub nawet czwartego pokolenia.

Jedynie Bóg jest Osobą, która stworzyła absolutnie wszystko i tylko Jemu zawdzięczamy nasze istnienie i naszą wdzięczność i podziękowanie za dar życia.

Skutki łamania przykazań spowodują karę nawet na dalszych pokoleniach, które na karę jeszcze nie zasłużyły ale złamanie Bożego zakazu spowodowało, że owo potomstwo także to odczuło, kopiując grzechy rodziców.

Co jest niezwykle interesujące, dzisiejsze bałwochwalstwo katolików w pełni potwierdza niezwykłą mądrość Boga, który to z góry przewidział i ostrzegał nas przed tym grzechem. Bóg doskonale wiedział, że grzechy rodziców zostaną przekazane na ich potomstwo i dzieci będą robiły dokładnie to samo, co robili ich rodzice. Katoliccy bałwochwalcy w dzisiejszych czasach są tego wymownym dowodem.

Ale Bóg także obiecał, że okaże On łaskę aż do tysięcznego pokolenia dla ludzi posłusznych Przykazaniom, co oznacza życie wieczne nie tylko dla ojców ale dla wielu narodzonych pokoleń bogobojnych ojców i matek.

Bóg zakazuje także nadużywania swego imienia. Bóg to Jego imię i nadużywanie Jego imienia to zrozumiały zakaz Boga i zwyczajowe powtarzanie mimowolne - o mój Boże - jest typowym przykładem łamania tego zakazu.

Mamy także obowiązek odpoczynku po sześciu dniach pracy i tenże odpoczynek Bóg nazywa sabatem.

W dzisiejszych czasach nie musi to być sobota i z powodu zmian kalendarzy nie wiemy, który dzień jest siódmy. Dlatego mamy OBOWIĄZEK przestrzegania sabatu w każdym tygodniu, czyli obowiązuje nas jeden dzień sabatu w każdym tygodniu.

Mamy obowiązek czczenia swoich rodziców, kategoryczny zakaz zabijania innych ludzi, kradzieży, składania fałszywych zeznań czy opinii o innych ludziach.

Mamy zakaz pożądania czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego, jego żony, jego sługi (pracownika) oraz wszelkiej rzeczy, jaką twój bliźni posiada.

Takie pożądania powodują najczęściej cudzołóstwo, mordy w odwecie, niepożądane ciąże, aborcje, oraz wszelkie inne problemy, jak kradzieże, oszustwa itp. To wszystko czyni nasze życie pasmem problemów oraz morzem łez.

Zdajmy sobie w pełni sprawę z rzeczywistości

Bóg jest przede wszystkim Stwórcą wszystkiego, niezwykłym władcą oraz właścicielem absolutnie wszystkiego, z nami włącznie. On to wszystko dla naszego dobra w taki sposób zorganizował.

Musimy zrozumieć, że każdy atom czy komórka w naszym ciele, czy ciele zwierzęcia to doskonałe dzieło Boga. Jedynie Bóg jest w stanie odpowiedzieć człowiekowi na każde pytanie i czytając Biblię zauważymy mnóstwo odpowiedzi na wiele naszych pytań.

Spójrzmy na to w taki sposób. Jeżeli pracujemy dla kogoś w większym przedsiębiorstwie to MUSIMY być całkowicie posłuszni dyrekcji oraz pracownikom wyznaczonym do zarządzania we wszystkich kwestiach i sytuacjach.

MUSIMY zwracać się do nich o pomoc oraz wykonywać WSZYSTKIE ich polecenia.

Odmowa posłuszeństwa spotka się z usunięciem z pracy!

Rozważmy naszą postawę wobec Boga. On jest jedyną Osobą, która wie absolutnie wszystko. Bóg jest także właścicielem WSZYSTKIEGO i dla naszego dobra i bezpieczeństwa Bóg także wymaga naszego posłuszeństwa, okazywania Mu szacunku, oddawaniu Mu czci i innych Jego wymagań wobec nas. Bóg zna doskonale wszystkie skutki łamania 10 Przykazań.

Jeżeli człowiek pracuje w wielkim przedsiębiorstwie i jest na tyle posłuszny, że pracuje tam przez wiele lat, taki człowiek nie posiada absolutnie żadnego usprawiedliwienia swego nieposłuszeństwa wobec Boga, zwłaszcza że w przedsiębiorstwie są częste przypadki, że po administracji można czasami pewne rzeczy nawet znacznie usprawnić. Boga w NICZYM nie można poprawić.

Owszem, świat szatana wywiera na nas presję ale naszym priorytetem powinno być posłuszeństwo wobec Boga oraz oddawanie Mu czci na wzór jakiekolwiek władzy, której także oddajemy cześć według jej stanowiska czy pozycji; w korporacji czy nawet w zwykłej pracy. Nie pracodawca ma się tobie kłaniać ale ty masz obowiązek ukłonu przed pracodawcą, jeżeli chcesz tam nadal pracować.

Różnica pomiędzy pracodawcą człowieka a Bogiem jest taka, że Bóg wszystko wie i nigdy się myli. A to oznacza, że jakikolwiek cytat z Biblii, zawierający słowa samego Boga jest ponad jakikolwiek umysł czy 'mądrość' tego świata.

Bóg wymaga naszego posłuszeństwa i chce nas nagrodzić... życiem wiecznym!

Różnica także polega na tym, że pracodawca czy urzędnik rządowy, czy też polityk niemal zawsze będzie ciebie wykorzystywał a nawet tobą pogardzał. Bóg tego Tobie nigdy nie uczyni, jeżeli będziesz Go darzył szacunkiem, miłością i przestrzegał Jego Prawa. Za to Bóg zawsze cię wynagrodzi.

Co jest najbardziej niezwykłe, pracodawca nigdy nie da ci życia wiecznego, a Bóg zaprzysiągł na samego siebie, że jeżeli będziesz na Nim polegał i będziesz Mu posłuszny, otrzymasz w nagrodzie życie wieczne na znacznie wyższym poziomie, niż je widzisz w chwili obecnej. Podczas życia wiecznego Bóg będzie nas obdarowywał wszelkimi błogosławieństwami i darami, których nie jesteśmy sobie wyobrazić.

Żaden człowiek nie jest w stanie dotrzymać obietnic w taki niezwykły sposób, w jaki Bóg je dotrzymuje.

Brak posłuszeństwa wobec Boga jest nieuczciwością

Zwróćmy szczególną uwagę na różnicę pomiędzy Bogiem a naszym pracodawcą. Pracodawca często popełnia błędy, błędnie ocenia pracowników za ich pracę i niesprawiedliwie ich wynagradza.

Jeżeli masz szacunek dla często okrutnego i niemiłego pracodawcy, a odmawiasz szacunku i posłuszeństwa wobec Boga, jesteś wyjątkowo nierozumną, dumną, pyszną, nieuczciwą i podłą osobą, która według Boga nie zasługuje na życie wieczne. 

Otrzymasz za to wcześniej czy później wyrok śmierci. I to jest także przejaw troski Boga o ludzi uczciwych, ponieważ osoba nieuczciwa i niewdzięczna wobec Boga będzie powodować olbrzymie szkody i zgorszenia dla wielu ludzi uczciwych.

Dzisiejszy świat jest doskonałym dowodem tego i jego zło, wojny, gwałty, pedofilia, morderstwa, oszustwa, mega kłamstwa głównie ze strony władz i wiele zbrodni rządowych, jak wojny czy Covid-19 są właśnie dosadnymi dowodami na to, do czego prowadzi nieposłuszeństwo i brak szacunku dla Boga oraz dla Jego Przykazań.

Wyobraź sobie ruch drogowy bez Prawa

Największe wypadki na drogach - Financial Express

Tak wygląda ignorancja prawa regulującego ruch. Mamy wiele innych praw w naszym świecie, praw świeckich, które w większości pomagają nam żyć bezpieczniej, aczkolwiek dla przeciętnego człowieka rządy stosują raczej bezprawie niż prawo. Ale zdecydowana większość ludzi popiera prawa świeckie z powodu ogólnego bezpieczeństwa, jeżeli są one stosowane przez zdecydowaną większość.

Szatan jest obecnym władcą tego świata i to on złamał drastycznie Prawa Boże, spowodował złamanie Przykazań przez Adama i Ewę, a to spowodowało śmierć, wojny, choroby i wiele innych poważnych nieszczęść.

Aby ludzkość masowo unikała 10 Przykazań, szatan rozpoczął ścisłą kontrolę WSZYSTKICH religii, oraz spowodował usunięcie niezwykle ważnych ksiąg biblijnych, jak Henocha (2x) czy II Ezdrasza, aby w zamian wypełnić Biblię księgami fałszywych pisarzy, jak Łukasza, Pawła i Marka, którzy unieważnili 10 Przykazań oraz odrzucili Naród Wybrany przez Boga oraz przyszłe Królestwo Boże na ziemi..

Usunięto także dwa przykazania z 10 Przykazań, a usunął je... Kościół Katolicki.

Dlatego każda religia jest skrajnie zakłamana!

Największym oszustwem dzisiejszych religii jest uznawanie żydowskiego Izraela za Boży Naród Wybrany, oraz przemilczanie tego najważniejszego dla ludzkości planu Boga dla rzeczywistego Narodu Wybranego.

Drugim oszustwem większości religii jest anulowanie 10-ciu Przykazań.

Naszym problemem jest niechęć, aby cokolwiek sprawdzić czy przeczytać.

Fałszywe religie ujawniają inne fałszywe religie, co podważa zaufanie Chrześcijan do wszystkich religii a także podważa zaufanie do samej Biblii. Oto skutek, dlatego szatan to wszystko kontroluje.

Kłamstwa są tak oczywiste i łatwe do rozpoznania, że trudno jest uwierzyć, że aż tyle ludzi jest w taki sposób zwiedzionych. Ci sami ludzie wierzą w zakłamane władze i mas media. Część ludzi jest świadoma wielu oszustw, ale nie rozumie, dlaczego Bóg to toleruje przez tysiące lat.

Ale przyczyny naszej tolerancji są proste. Fałszywi pisarze, w szczególności Paweł i Łukasz pomagają zagłuszyć nasze sumienia i powszechnie rozgłaszana fałszywa doktryna o Bogu niezwykle tolerancyjnym i miłosiernym powoduje... wiele zła popełnianego przez wielu Chrześcijan.

Co jest najciekawsze, człowiek Boży posiada sumienie, które go także poucza, co jest dobre a co złe. A to oznacza, że 10 Przykazań mamy wpisane w nasze sumienia .

Nasze sumienie powinno być naszym głównym przewodnikiem w życiu, ponieważ zakazuje ono nam morderstwa, zdrady, kłamstwa, przewrotności, oszustw, kradzieży czy czynienia jakiejkolwiek krzywdy drugim osobom.

Sprawdź artykuł o znaczeniu Prawa Bożego.

Religie negują karę Boga!

Kościół Katolicki robi to w najbardziej widoczny sposób. Fałszywe, bałwochwalcze i wręcz szatańskie stroje papieży, biskupów i księży wywołują wrażenie, że to musi być prawdziwa religia, która aż w taki oczywisty i jawny sposób 'miłuje' Boga. Ani Chrystus ani apostołowie nie ubierali się tak, jak ubierają się księża, biskupi czy papieże.

Wyobraź sobie, że twoje dziecko ktoś przebił sztyletem i zabił. Czy ucieszyłbyś się widokiem nagiego, martwego i zakrwawionego trupa swego syna ze sztyletem w piersi na każdym kościele?

Czy Bóg kiedykolwiek zażądał wielbienia krzyża z Synem niemal w każdym 'świętym' miejscu?

Czy zakrwawiony krzyż z podobizną Syna Bożego nie jest publicznym urąganiem Bogu oraz jego Prawu, które kategorycznie zabrania bałwochwalstwa? Krzyż to jedynie pozorne zwycięstwo szatana!

Dodajmy do tego przeredagowane przez Kościół 10 Przykazań Boga.

Bóg celowo umieścił 10 Przykazań w Arce Przymierza - najświętszej rzeczy  na ziemi. Z kolei Arka była umieszczona w najświętszym miejscu w Świątyni Bożej.

Ale znaleźli się ludzie jeszcze 'mądrzejsi' i Przykazania Boga zmienili, a dwoje przykazań całkowicie usunęli i doszli do wniosku, że zamiast Boga, to oni, kapłani będą wybaczali ludziom grzechy przeciwko Prawu Boga za 'skromną ' ofiarę na tacę. Kapłani stali się w ten sposób obiektami wielbienia. Całowania po rękach itp rzeczy.

Powstały wiec nowe religie, które pogardziły Bogiem. Odrzucono Naród Wybrany, odrzucono Królestwo Boże na ziemi oraz odrzucono 10 Przykazań, ponieważ ofiara Isusa Chrystusa RZEKOMO pozwala już nam na wszystkie grzechy, bo według fałszywych religii (apostoł Paweł) ofiara Isusa anulowała Prawo i Przykazania.

Arka z 10 Przykazaniami była umieszczona w najświętszym miejscu Świątyni Bożej w Jerozolimie. Według księgi Objawienia Arka znajduje się obecnie w niebie, co ponownie potwierdza niezwykłą ważność Prawa Bożego.

Usunięto przykazanie zakazujące bałwochwalstwa - oraz nakaz święcenia sabatu.

Mało tego, sabat (sobota) zamieniono na niedzielę i słowo sabat zostało usunięte z dni tygodnia. Żaden katolik nie święci sabatu i nawet nie wie, czym sabat jest!

Czy wiesz, że Kościół Katolicki potajemnie wielbi szatana czyli Lucyfera?

Czy można ufać religii, która w taki drastyczny sposób zmieniła Prawo Boże?

Przecież tak postępują wrogowie Boga a nie jego poddani. Poddani Bogu ludzie to ludzie prawi, czyli posłuszni bezwzględnie Prawu, a nie oszuści zmieniający całkowicie najważniejsze prawa Boga. Prawo - nie zabijaj także unieważniono i podczas wszystkich wojen w Chrześcijaństwie papieże króli błogosławili, za wyjątkiem Jagiełły, który wygrał wojnę przeciwko armii watykańskiej całej Europy w zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem.

Tymczasem pełni zaufania katolicy spowiadają się kapłanom za rzekomo ważne rozgrzeszenie a nawet zapisują oni swoje majątki Kościołowi, znanemu już szeroko na całym świecie z masowej pedofilii. Sam papież Franciszek został prawomocnie skazany za te zbrodnie.

Przecież spowiedź i rozgrzeszenie to zachęta do dalszej kontynuacji niemal wszystkich grzechów. Wszystkie grzechy przecież ksiądz i tak wybaczy. Jest to kłamstwo!

Żaden kapłan nie ma prawa do wybaczania grzechów w imieniu Boga!

A Bóg? Czy Bóg ci te wyspowiadane grzechy rzeczywiście wybaczy? A może Kościół cię po prostu... oszukuje? 

Czy powinniśmy darzyć szacunkiem kłamców, oszustów i satanistów Watykanu?

Inne religie robią to bardziej subtelnie ale nadal robią niemal to samo. Głosi się - raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Będziesz głosił Ewangelię a uzyskasz zbawienie. A czy ty w ogóle wiesz, co znaczy słowo Ewangelia? Ewangelia to dobra nowina, zgadza się? Dobra nowina dla kogo i o czym? Więcej na ten temat w linku. Apostoł Paweł oraz w linku: Dobra Nowina.

Rzeczywista opinia Boga o grzesznym człowieku

Sprawdź, jakże ważna jest II księga Ezdrasza. Jest w niej mnóstwo dokładnych proroctw o czasach końca oraz są w niej dokładnie wyjaśnienia co do stanu dusz zmarłych ludzi. Poniżej wstawiłem kilka wersetów, które przyprawią wielu czytelników o szok. Ale to jest wina szatana, który ukrył przed ludzkością tę księgę na wiele wieków. Mamy także sporo w Apokalipsie (Objawieniu), której religie unikają jak dżumy i była spora walka w I wieku naszej ery o usunięcie Objawienia z kanonu ksiąg świętych.

Poniższy werset ujawnia nam moc naszych modlitw, zwłaszcza w czasach ucisku. To jest bardzo budujące.

II Ezdrasza 2:(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie! [BM]

Sprawdź jeden z wielu wersetów z Apokalipsy.

Apokalipsa 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. [BM]

A przecież Paweł anulował Przykazania!

To jest tekst budujący, ale są teksty, które dadzą nam bardzo wiele do myślenia. Zwłaszcza te poniższy.

II Ezdrasza 4:(1) Wtedy anioł do mnie posłany, któremu na imię było Uriel, odpowiedział (2) i rzekł mi: "Twe zrozumienie kompletnie zawiodło odnośnie tego świata, a ty myślisz, że jesteś w stanie pojąć drogę Najwyższego?" [BM]

Poniższe zdania dotyczą wszystkich fałszywych religii.

II Ezdrasza 6:(18) I rzekł: "Oto dni nadchodzą, i stanie się gdy się zbliżę do odwiedzenia mieszkańców ziemi, (19) a gdy będę wymagał od czyniących nieprawość kary za ich nieprawość, kiedy się dopełni poniżenie Syjonu, [BM]

Poniżej powodujący dreszcze fragment wypowiedzi Boga.

II Ezdrasza 7:(20) Niech wielu zginie dzisiaj żyjących, aniżeli Prawo Boże dane nim byłoby zlekceważone. (21) Ponieważ Bóg ściśle rozkazał tym, którzy przyszli na świat, kiedy oni się pojawili, co muszą czynić aby żyć, i czego powinni przestrzegać, aby uniknąć kary. (22) Mimo tego oni nie byli posłuszni i mówili przeciwko Niemu; wymyślili dla siebie próżne myśli. (23) i zaproponowali dla siebie samych złe oszustwa, oni nawet zadeklarowali, że Najwyższego nie ma i zignorowali Jego drogi! (24) I prawem Jego wzgardzili, i odrzucili Jego przymierza; byli niewierni Jego zakonowi i nie czynili Jego dzieł. [BM]

Bóg będzie się radował z kilku sprawiedliwych, a nie z milionów!

II Ezdrasza 7:(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem. (61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu - oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni." [BM]

II Ezdrasza 7:(131) Dlatego nie będzie tyle smutku z ich zniszczenia, tak wiele jak radości dla tych, dla których jest zbawienie." [BM]

Podczas potopu Bóg wyratował zaledwie 8 osób z pomiędzy miliardów. Dopiero teraz archeologia ujawnia nam, ile olbrzymich miast czy nawet państw zostało zniszczonych w potopie i zaczyna krytykować Boga. Przed potopem lądu było 70% a nie jak dzisiaj jest 31%!

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu. ... (3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych." [BM]

II Ezdrasza 8:(38) Że zaprawdę nie będę baczył na dzieło tych, którzy grzeszyli przed śmiercią, przed sądem, przed ich zniszczeniem, (39) ale będę się cieszył ponad dziełami sprawiedliwych, ich pielgrzymką także, ich zbawieniem, oraz ich otrzymujących ich nagrodę....(55) Tak więc nie zadawaj więcej pytań o wielu tych, którzy giną, (56) ponieważ oni także otrzymali wolność, ale wzgardzili Najwyższym, pogardzili jego prawem i porzucili jego drogi. (57) Co więcej, oni nawet deptali po jego sprawiedliwych, (58) i powiedzieli w swych sercach, że nie ma Boga - pomimo tego dobrze wiedzą, że muszą umrzeć. [BM]

Przemyślmy powyższe teksty oraz ten poniżej nieco dokładniej.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że twoja śmierć to koniec twojego pobytu na ziemi a po śmierci będziesz sądzony za to, co czyniłeś podczas życia? Po to dano tobie życie. Po śmierci nie będzie żadnej szansy na poprawę!

II Ezdrasza 9:(22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości. [BM]

I ostatnie ostrzeżenie, bardzo przypominające ataki ANTIFA i BLM na białych Chrześcijan w USA!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. [BM]

To już się dzieje w USA a także w Europie. To jest czas zapowiedziany ponad 2000 lat temu i zapowiedź Boga sprawdza się w niezwykle precyzyjny sposób. Bóg obiecuje swoim wiernym uwolnienie od wrogów i to jest także już widoczne!

Sprawdź także poniższy werset i zwróć uwagę na to, że Bóg nie spodziewa się od nas wszystkich doskonałości. Owszem będą niektórzy doskonali i za to zostaną przez Boga wynagrodzeni.

II Ezdrasza 16:(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami." [BM]

Człowiek otrzymał życie w celu przekonania Boga, że zasługuje na życie wieczne.

Jeżeli już masz u Boga negatywną opinię, jeżeli to czytasz, oznacza to, że jeszcze możesz Bożą negatywną opinię zmienić. Nie zwlekaj więc, jeżeli chcesz żyć wiecznie!

Kiedy Isus został zapytany, co trzeba czynić, aby być zbawionym, odpowiedział On w taki sposób pewnemu młodzieńcowi.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. [BM]

Słowa Syna Bożego ponownie mówią nam wprost, że jeżeli ktoś chce żyć wiecznie, musi przestrzegać Bożych Przykazań. Bóg swego zdania nie zmienił i nigdy nie zmieni.

Mateusza 5:(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. (15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. [BM]

Powyższe zdanie to dodatkowe wyjaśnienie Chrystusa, że na podstawie naszych uczynków będziemy sądzeni. Łaską dla nas jest ofiara Chrystusa! Czy z niej skorzystamy? Zależy to od naszych uczynków. Chcesz z owej łaski skorzystać? Bądź posłuszny modlitwie Ojcze Nasz oraz 10 Bożym Przykazaniom.

Mądrość słów tej modlitwy wykracza znacznie dalej. Powinniśmy rozumieć każde pojedyncze słowo owej modlitwy, ponieważ zastosowanie się do niej oraz posłuszeństwo nasze zagwarantuje nam życie wieczne w Królestwie Bożym tutaj na ziemi.

Bez papieru i druku, bez nagrania, bez komputera czy księgi powtarzamy codziennie głęboką prawdę o Bogu, o Synu oraz o światowym planie Bożego Królestwa, które rozwiąże wszystkie problemy ludzkie z chorobami i śmiercią włącznie!

NWO czyli szatańska Globalizacja jest wielce nieudolną odpowiedzią na planowane przez Boga globalne Królestwo Boże, oparte na Jego Prawie. 

I najważniejsza korzyść z owej modlitwy.

Wymawianie i wypełnianie modlitwy Ojcze Nasz jest naszym zbawieniem.

Nie jest potrzebny ci Kościół, budynek kościelny czy sala do modlitw, rozgrzeszenie, komunia, nie potrzebujesz klęcznika, 'świętego' obrazu, kropidła i wody święconej oraz jakiegokolwiek duszpasterza. Chrystus nigdy takich dewocjonali nie używał. Nie należał on do żadnej religii! Naśladuj wyłącznie Syna Bożego!

Zwracasz się w modlitwie bezpośrednio do Boga Ojca a On we właściwym czasie zaprowadzi swoje Królestwo na całej ziemi i obdaruje posłusznych Mu ludzi życiem wiecznym.

Fałszywe religie uczyniły z Prawdy Bożej jaskinie zbójców, gdzie największą świętością jest taca oraz wszelkiej maści bałwany  czyli obrazy, krzyże, krucyfiksy i rzeźby. Mamy naśladować Syna Bożego a On takich rzeczy nigdy nie używał.

Jezus nigdy nie polecił nam modlitw do swojej matki i sam się do niej nigdy nie modlił! Naśladuj w tym także Syna Bożego!

Zamiast czczenia Boga, Chrześcijaństwo czci drewno i płótno na obrazie, świętych ludzi, papieży, aniołów, oraz... czci Isusa Chrystusa jako rzekomo wcielonego Boga Ojca.

Czyżby Bóg Jezus modlił się do Boga Ojca!? Dlaczego polecił nam modlić się do Boga i nazywać Go naszym Ojcem a sam siebie ojcem nie nazywał?

Do tej modlitwy dodawajmy także teksty własnego odczucia, jak: - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie,  i oddal od nas dalsze Twe karanie, chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy też inne osobiste prywatne prośby.

Modlitwa Ojcze Nasz

Syn Boży, Chrystus Isus (rzeczywiste imię Jezusa) nauczył nas niezwykle mądrej modlitwy znanej nam wszystkim, czyli...

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego (szatana); Niech się tak stanie. (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga - Amena-Ra!)  Wersety te są cytowane z Biblii Mesjańskiej - Mateusza 6 rozdział.

Ojcze Nasz. Sam tytuł Osoby, do której Isus polecił się nam modlić to... nasz Ojciec. On nas tworzył i spowodował, że istniejemy. Jest naszym Ojcem i obowiązują nas Jego polecenia. Zwróćmy uwagę, że sam Isus modlił się także do swego Ojca (w Ogrójcu).

Któryś jest w niebie. Bóg mieszka w niebie a nie na ziemi i do nieba kierujemy nasze modlitwy.

Święć się Imię Twoje. Ten tekst jest wraz modlitwą aktem wielbienia i szacunku dla Stwórcy wszystkiego. Wielu ludzi wielbi władze, aktorów czy muzyków ale człowiek powinien uświęcać tylko imię Boga. Czyli słowo Bóg jest Jego imieniem.

Przyjdź królestwo Twoje. W tym przypadku prosimy Boga o to, aby Boże Królestwo przyszło z nieba na ziemię. Przyczyną jest to, że światem w chwili obecnej, od czasów Adama i Ewy rządzi nadal szatan. Bóg pozbawi szatana władzy i jego Syn, Isus obejmie rządy w imieniu Boga nad ziemią.

Bądź wola Twoja. Powyższe jest wolą Boga, taki jest jego plan Królestwa Bożego na ziemi, na której Bóg zaplanował taki porządek jaki istnieje w Niebie.

Jako w Niebie tak i na Ziemi. Bóg dąży to uczynienia z ziemi miejsca podobnego do Nieba, w którym wszyscy mieszkańcy będą całkowicie posłuszni Bogu i Synowi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prośba o najbardziej podstawową rzecz, jakie codziennie potrzebujemy i musimy ją mieć każdego dnia. Nie modlimy się więc nie o spichlerz, ale o codzienny chleb.

I odpuść nam nasze winy. Mamy zwykle sporo na sumieniach i chcemy, aby Bóg owe winy nam wybaczył.

Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg wymaga od nas, abyśmy wybaczali tym, którzy nas prześladują i to jest warunek wybaczenia naszych grzechów.

I nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Prosimy Boga o powstrzymanie wielu zapędów szatana i jego demonów oraz aby Bóg trzymał szatana jak najdalej od nas.

Zwróćmy także na jedną niezwykle ważną lekcję, zawartą w tej modlitwie. Chrystus także polecał nam naśladowanie Jego w wielbieniu Boga. Syn Boży wielbił i wielbi nadal Boga a także poniósł za nas śmierć za wiarę w Boga. Nie ma mowy o tym, abyśmy byli nieposłuszni i wielbili kogokolwiek poza Bogiem. Czyli naśladując Chrystusa, a On nas pouczył w imię Boga, abyśmy Isusa naśladowali, możemy się modlić wyłącznie do Boga.

Nie ma żadnego nakazu do modlitw do kogokolwiek innego, poza samym Bogiem. Nie modlimy się do Syna Bożego, matki 'boskiej', aniołów, świętych katolickich, papieży czy innych grzeszników.

Gdzie powinniśmy się modlić?

Mateusza 6:6 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie." [BM]

Bóg jest jedyną Osobą, która odpowie na nasze prośby, zwłaszcza w obliczu naszego posłuszeństwa wobec Niego oraz Syna Bożego. Takie zastosowanie Modlitwy Pańskiej wyposaża nas w system samokontroli i dogłębnego zrozumienia woli Boga oraz Jego planu zbawienia.

Bóg wkrótce spowoduje niezwykłą akcję: nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża. To jest właśnie dla nas Dobra Nowina.

To jest plan Królestwa Bożego z modlitwy Pańskiej i jest ono już bardzo bliskie.

Zwróć uwagę na to powyższe zdanie. Jest to niezwykłe, że królestwo Boga będzie umieszczone tutaj, na ziemi. Niemal wszystkie fałszywe religie wybierają się do nieba pod wpływem fałszywych doktryn rzekomego apostoła, faryzeusza Pawła.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, zwiększa naszą opresję i planuje naszą eksterminację!

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać wielbienie Matki Boskiej oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Skoro Syn Boży nie jest Bogiem, Maria nie jest matką Boga!

Pamiętajmy, że Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie, że uwolni nas z okrutnej szatańskiej niewoli.

Otrzymaliśmy od Boga dar życia pod warunkiem przestrzegania Prawa Bożego.

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Fałszywe religie głoszą o niezwykłej miłości Syna Bożego do ludzi, która wybaczy ludzkości wszystkie grzechy.

Jest to największe kłamstwo świata!!!

Bóg i Syn Boży - obaj stosują karę śmierci! Poniżej jeden z wielu dowodów.

Objawienie 9:18 Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. [BM]

Na ziemi żyje podobno 7.8 miliarda ludzi. Trzecia część to 2.6 miliarda.

Nie wiemy, ilu ludzi zginęło w potopie, ale wiemy, co spotkało armię i  faraona egipskiego w Morzu Czerwonym.

Poniżej Chrystus ze swoją armią wykonujący karę śmierci.

Objawienie 19:20 I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. 21 A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. [BM]

Objawienie 14:20 I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów. [BM]

Sąd Ostateczny będzie oceną postępowania człowieka za jego życia wobec Przykazań. Sąd Ostateczny będzie już po zmartwychwstaniu i po 1000 letnim Królestwie Bożym. Ów Sąd będzie sądził właśnie według Prawa Bożego. Nie będzie odwołania i nie będzie już drugiej szansy.

Prawo Boże jest miarą czynów człowieka.

Poza Pawłem i Łukaszem Biblia jest jednoznaczna. Prawo obowiązuje i jego przestrzeganie da nam życie wieczne.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (BM)

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. (BM)

Widzimy wyraźnie, że księga Apokalipsy czyli Objawienia wyraźnie potwierdza ważność Przykazań.

"Apostoł" Paweł jest kłamcą!

Dziękuj Bogu za dar życia i zapamiętaj, że nagrodą za wypełnianie Prawa jest życie wieczne w Królestwie Bożym.

Największe grzechy Polaków i wszystkich niemal Słowian.

Nie tylko modlitwy te nie mają szans na jakąkolwiek pomoc, ponieważ żadna królowa Niebios nie istnieje, święci w niebie cię nie wysłuchają i w niczym ci nie pomogą. Te modlitwy czynią cię wrogiem Boga!

Musisz się modlić wyłącznie do Boga!!!

Oryginalne plany Boga zostaną zrealizowane !

Oryginalnym Planem Boga było napełnienie ziemi ludźmi żyjącymi wiecznie. Szatan zniweczył ów plan Boga i ludzkość życie wieczne utraciła. Celem Boga jest ponowne zgromadzenie ludzi Jemu posłusznych: najpierw w Królestwie Bożym na ziemi, a po zakończeniu tego okresu Bóg obiecuje nową ziemię a nawet nowe niebo. Bóg posiada znacznie bardziej odległe w czasie swoje plany.

Najciekawsze jest to, że sam Bóg będzie z nami mieszkał i będzie nami kierował wraz ze Swoim Synem.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. [BM] Warto także przeczytać cały rozdział 22!

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykły szczegół.

Wszystkie stworzenia Boga w niebie otrzymały życie wieczne!

Człowiek otrzymał jeszcze więcej niż aniołowie. Adam otrzymał żonę oraz możliwość płodzenia potomstwa. A to spowodowało taki dramatyczny bunt szatana w ogrodzie Eden.

Aniołowie mieszkają także z Bogiem, który jest dla nich Królem w niebie a oni żyją wiecznie. Kiedy ludzkość osiągnie stan doskonałości, sam Bóg zamieszka z ludzkością i Jego dzieła twórcze będą kontynuowane. Znając już nieco część Jego dzieł, możemy być pewni, że nowe dzieła stwarzania Boga także spowodują u ludzi to oglądających okrzyki zdumienia i podziwu.

Czyli nasza nagroda za posłuszeństwo nie zakończy się jedynie na życiu wiecznym. Będzie to życie niemożliwe do wyobrażenia sobie przez nasze umysły. Ale dla prawidłowego funkcjonowania nowego nieba i nowej ziemi potrzebni są tak ludzie, jak  i aniołowie, którzy są bezwzględnie posłuszni Bogu i pokładają w Nim swoją nadzieję oraz zaufanie.

Szatan i jego gromada upadłych aniołów zginie na wieczność oraz zginą ci ludzie, którzy zamiast Boga wielbili szatana i jego upadłych aniołów.

Dopiero wtedy będzie mogło istnieć wieczne Królestwo Boga z Bogiem żyjącym pośród ludzi i pośród aniołów.

Oto niezwykłe plany Boga, szanse na życie wieczne i na niezwykłe błogosławieństwa, jakie nas spotkają na Nowej Ziemi. Znacznie więcej wyjaśnień na gwarancję tych błogosławieństw Bożych w poniższych linkach.

Prawo Boże - Prawem wiecznym.

Prawo-Boże. 

Modlitwa, której nauczył nas Chrystus oraz posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań Bożych da każdemu z nas życie wieczne w Królestwie Bożym na ziemi.

Rozpocznij wolną od bałwochwalstwa modlitwę do samego Boga a z pewnością dostąpisz obfitych Jego błogosławieństw obiecanych nam przed wieloma wiekami.

Nie czekaj i nie zwlekaj z decyzją.

Zacznij natychmiast! Poznasz Boga a On ciebie wcześniej czy później sowicie wynagrodzi.

Różnica pomiędzy Bogiem a Synem

Bóg jest... Bogiem a Syn jest synem Bożym ale nie jest on samym Bogiem. Biblia nazywa Go najczęściej Synem Bożym a także Synem Człowieczym. Ową wielką różnicę traktujemy w taki sposób.

Bogu należy się cześć boska - Synowi należy się cześć królewska.

W Biblii jest czysta prawda z ust Boga i Syna. Bądź posłuszny Bogu i Synowi, a będziesz żył wiecznie na Ziemi, która ponownie stanie się Rajem Edenu. Uwierz Bogu i odrzuć nauki ludzkie!