12 rozdział Księgi Daniela

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

11 rozdział Daniela ukazał nam dokładne zapowiedzi wydarzeniach w czasach końca.

Ostatni, 12 rozdział Daniela dodaje nam kilka ważnych detali, które dopiero po zapoznaniu się z rozdziałem 11 Daniela oraz innym proroctwami, zwłaszcza z Objawienia, możemy poznać głębszy sens owych niezwykle ważnych proroctw.

Zrozumienia tych szczególnych zapowiedzi ukazują nam niezwykły Boży sposób kontrolowania zrozumienia proroczych wydarzeń we właściwym czasie oraz przez właściwych sług Boga i Syna. Dopiero w takich warunkach słudzy Boga otrzymają zrozumienie  z pomocą  Bożą.

Rozdział 12 nam to bardzo dobitnie wyjaśnia. Owo wyjaśnienie wskazuje nam bez cienia wątpliwości, że wszystkie proroctwa Daniela są niezwykle cenne. One nigdy nie były pisane po faktach, ale przed owymi faktami. Dlatego też nikt wcześniej tego nie rozumiał.

12 rozdział został kilka lat temu przetłumaczony z Septuaginty LXX, który daje nam więcej detali, które są przetłumaczone nieco dokładniej.

Analiza 12 rozdziału!

Daniela 12:(1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze. [BM]

Moje zrozumienie jest takie, że jest to czas ostateczny, w którym działać także będzie Putin z rozdziału 11, który dojdzie do swego kresu w tym właśnie czasie. Według Objawienia mamy dwukrotnie wymieniony okres 3.5 roku, co stawia nas na początku czasu ostatecznego.

Książę Michał jest naszym orędownikiem i obrońcą. Pewna część z nas rozumie jego rolę, co potwierdza nam, że Bóg dał części swego ludu zrozumienie. Co jest najważniejsze - jedynie my to rozumiemy.

To znaczy, że mamy pomoc Boga w zrozumieniu tych proroctw. 

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, [BM]

To także oznacza, że Michał rozpoczął działania dla Narodu Wybranego w czasie ostatecznym. Celem Michała jest obrona Ludu Bożego z powodu ucisku, jakiego jeszcze w dziejach istnienia Bożego Ludu nigdy nie było. Covid-19 jest największym uciskiem na Naród Wybrany.

Werset pierwszy wyjaśnia nam, że właśnie w tym czasie Lud Boży będzie ocalony, ale tylko ci, którzy są z pośród ludu wybrani przez Boga i Syna. Ponownie, to znaczy, że nasze zrozumienie tych proroctw zależy wyłącznie od Boga. Dla nas jest to olbrzymi przywilej, jaki już posiadamy.

Jeżeli rozumiemy te proroctwo, to znaczy, że nasze zrozumienie pochodzi od samego Boga!

Owo zrozumienie jest dla nas dowodem przywileju, specjalnej ochrony i miłości Boga do nas. Z tej przyczyny Bóg daje nam owo zrozumienie, ponieważ Bóg podjął taką decyzję. Ja zacząłem studiować Biblię około roku 1973. Wziąłem chrzest w roku 1980 jako Świadek Jehowy.

Już wtedy darzyłem zaufaniem Biblię, oraz.... Świadków Jehowy, ponieważ w moich oczach oni byli najbliżej prawdy biblijnej. Jest możliwe, że są oni nadal bardzo blisko. Podaję tę informację dlatego, aby ukazać czytelnikom, że otrzymałem zrozumienie tych proroctw dopiero teraz!

Zwróćmy uwagę na to, że nikt nas już nie krytykuje i nikt o nas nigdy nie wspomina. Liderzy fałszywych religii nie mają tej wiedzy, którą dzielimy się z wami; ja i Bartek . Dlatego inne religie unikają nas jak pies jeża! Nie mają szans na podważenie tego, czego nauczamy.

Zwłaszcza, że my nigdy nie błagamy nikogo o jakiekolwiek wsparcie finansowe. Ponieważ nas chroni oraz zaopatruje nas we wszystko sam Bóg. A religie chrześcijańskie gromadzą pieniądze wiernych. My religią nie jesteśmy.

Jesteśmy Narodem Wybranym przez Boga.

Jesteśmy więc w zapowiedzianym czasie ostatecznym i w każdej chwili możemy spodziewać się ocalenia, które będzie dziełem Boga i Isusa, Syna Bożego. Tak to zapowiada Słowo Boże.

Daniela 12:(2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. [BM]

Wersety 2 i 3 mówią nam o czasach po 1000 lat istnienia Królestwa Bożego na ziemi.

Daniela 12:(3) I mądrzy będą błyszczeć jak jasność na firmamencie, a niektórzy z wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieków. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy. [BM]

Werset 4-rty ponownie nam mówi o czasach dzisiejszych i o zapieczętowaniu słów  księgi Daniela aż do czasów końca. Ponieważ wielu ludzi badających te proroctwa w czasach końca będzie poinstruowanych i dlatego wiedza dopiero wzrośnie w czasie końca.

Zwróćmy także uwagę, że nie ma ani słowa o tym, że wszyscy będziemy wszystko już WIEDZIEĆ ale że wielu będzie pouczonych i  wiedza biblijna w czasach końca się powiększy. Pomimo wielu, którzy zostaną zapoznani z wiedzą, nie będzie ona całkowita ale się ona jedynie powiększy.

Daniela12:(5) I ja, Daniel, widziałem, a oto dwóch innych stało, jeden z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki. (6) I zapytałem męża odzianego w lniane płótno, który stał nad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodą rzeki, który podniósł swą prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, że powinno to trwać przez czas, czasy i pół czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te rzeczy. [BM]

Daniel był bardzo uważny i dążył za wszelką cenę do zrozumienia tych proroctw. Zapytał więc, kiedy owe cuda się skończą. Werset 7 mówi nam, że anioł przysiągł na samego Boga, że wszystkie te wydarzenia powinny trwać  przez czas, czasy i pół czasu. Końcówka jest niezwykła.

Kiedy rozproszenie rzeczywistego Izraela czyli Słowian się skończy (będą więc zjednoczeni), oni będą znali te rzeczy. Zwróćmy także szczególną uwagę na tekst - powinno to trwać. Oznacza to, że nie będzie nadal pełnej wiedzy i że czas trwania powinien trwać czas, czasy i pół czasu.

Jest więc ewidentne, że po tylu latach od poznania tego proroctwa pewne rzeczy być może będą nieco różne w czasie, co anioł wyjaśniający Danielowi tak właśnie to wyjaśnił. Dlatego i dzisiaj pamiętajmy o tym, że pewne detale mogą się nieco zmienić.

Dojdzie do wypełnienia się, ale będą jakieś niezbyt istotne zmiany w czasie.

Daniela 12:(8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. (10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. (11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto czeka i dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni. [BM]

W wersecie 8 mamy niezwykłe wyjaśnienie Daniela, który otwarcie przyznał, że niczego z tego nie rozumiał. Owo przyznanie się traktujmy jako niezwykłą uczciwość Daniela oraz jeszcze jeden aspekt tego proroctwa. Daniel napisał to, co mu aniołowie polecili napisać, wiedząc, że nie miał on zrozumienia.

Nie były to wyjaśnienia Daniela, ponieważ on sam niczego z tego nie rozumiał. To znaczy, że tylko aniołowie wiedzieli już wtedy, co mniej więcej będzie się działo. W wersecie 9-tym anioł ujawnił Danielowi, że tekst tego proroctwa jest zamknięty i zapieczętowany aż do czasu końca.

Powyższy termin jest niezwykle ważny dla nas, ponieważ oznacza on, że jesteśmy wyjątkowo wartościowi dla Boga, który udostępnił nam zrozumienie tego proroctwa. Jest to dla nas niezwykły przywilej!

Niezwykle jaskrawym 'pisarzem' biblijnym jest fałszywy apostoł Paweł, który wszystko... 'wiedział' i wszystko 'rozumiał', opisując swoje błędne teorie. Oto wielka różnica pomiędzy Pawłem (Saulem) a Danielem. Daniel nie rozumiał wiele, ale przekazał na słowa Boga.

Paweł nawet słów Boga nie nie rozumiał i ich nie przekazywał.

11 werset jest także niezwykle jasny w obecnym czasie. Werset ten mówi nam, że po usunięciu ofiary wieczystej z powodu umieszczenia na świętym miejscu obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Objawienie podaje nam dokładniej wyjaśniony werset 11.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. [BM]

I dalej...

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. [BM]

Będzie to odrażający posąg zwierzęcia, przed którym Bestia rozkaże oddawanie pokłonów posągowi wszystkim ludziom wierzącym w Boga. Za odmowę pokłonu dla posągu Bestia będzie karać śmiercią. Będzie to ostatni publiczny wyczyn Bestii, która zostanie z tym czasie odsunięta od władzy i uwięziona.

Daniel spisał to proroctwo a Jan w Objawieniu nam to znacznie poszerzył. Oto, jak trzeci anioł przestrzegał przed oddaniem pokłonu zwierzęciu.

Objawienie 14:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. [BM]

Wszyscy ludzie będą przez anioła doskonale poinformowani o konsekwencjach oddawania czci zwierzęciu i posągowi. Wtedy Bóg i Syn będą już ujawnieni i będą obserwowali  swych wybranych, czy będą ufali Bogu, czy też oddadzą pokłon Bestii i jej posągowi na oczach Boga i Syna.

Znacznie wcześniej informacje o tym przedstawił nam prorok Daniel, który sam tego proroctwa nie rozumiał, ale z polecenia Boga spisał do dla nas.

I jeszcze raz ostatni werset Daniela tego proroctwa.

Daniela 12:(13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni. [BM]

Ten werset może być różnie interpretowany. Nie mamy pewności, czy Daniel umarł i zmartwychwstanie pod koniec czasów końca. Być może Daniel będzie jednym z dwóch świadków Boga? Nie mamy na to żadnych dowodów poza powstaniem Daniela do swego losu.

Ale warto to zdanie dobrze zapamiętać.