Bóg już działa - 2

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Apostoł Jan był już prześladowany przez szatańskie władze. Poniżej mamy dowód.

Objawienie 1:(9) Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Isusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Isusie.

Szatańskie władze już wtedy obawiały się rozprzestrzeniania Prawdy. Zacznijmy od obietnicy Isusa względem Żydów oraz jego opinii o Żydach. Zwróćmy także uwagę na to, że Isus nas osobiście obserwuje oraz funkcjonowanie zborów  i podaje on swą opinię samemu Bogu.

Objawienie 3:(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Zwróćmy szczególną uwagę na obietnicę Isusa zachowania nas od godziny próby, której doświadczą wszyscy mieszkańcy ziemi. Poniższy tekst mówi nam o wybranych, którzy zostaną wzięci do nieba bez zakosztowania śmierci.

Objawienie 3:(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Powyższy werset jest wręcz niesamowity. Zostaje on rozpoznany dopiero w tym czasie przez tych, którzy zachowują naukę Isusa.

Nastąpi symboliczna godzina próby, która będzie obejmowała cały zamieszkały świat.

Jest to niezwykle ważna część tego proroctwa, która nam wyraźnie mówi, że WSZYSCY mieszkańcy ziemi zostaną wypróbowani pod względem ich charakterów, co zadecyduje o ich życiu lub... o ich śmierci.

Ci, których Bóg już ich uznał za godnych życia wiecznego będą oszczędzeni od owej raczej nieprzyjemnej godziny, w których charaktery ludzkie zostaną dokładnie ocenione.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Werset 22 jest dla nas także niezwykle ważny, ponieważ mamy wyraźną obietnicę Boga.

Nie cały lud izraelski będzie zbawiony, ale jedynie RESZTKA z niego się nawróci.

To oznacza, że Boże kryteria względem Izraelitów są bardzo ścisłe i nie będzie żadnych ulg czy specjalnej faworyzacji, czy też wyjątkowej tolerancji Boga. Nasz wybór jest prosty.

Posłuszeństwo i życie wieczne, albo... nieposłuszeństwo i wieczna śmierć.

Poniżej werset, którym nam wszystko wyjaśnia.

Objawienie 4:(11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Jedynie Bóg stworzył WSZYSTKO - Bóg to wszystko zaplanował i tylko Bóg doskonale wie, do czego to wszystko dąży.

Nikt inny niczego nigdy nie stworzył, ponieważ tylko Bóg jest Stworzycielem.

Tylko Bóg jest w stanie stworzyć cokolwiek On pragnie. Do chwili obecnej nikt i nigdy niczego nie stworzył.

Stwarzanie jest Boga cechą i  czyni Go... Bogiem Wszechmocnym.

Dlatego nie wolno nam nikogo wielbić, poza Bogiem. Władza nad światem została powierzona Synowi Bożemu, który oddał za nas, czyli grzeszników swoje życie. Dlatego Isus jest naszym Królem i wkrótce rozpocznie się Jego władza na ziemi ale... nawet Syn Boży nie jest stworzycielem.

Nikt inny poza Bogiem nie może być wielbiony. Nie mamy żadnego pojęcia o czymkolwiek i dlatego MUSIMY we wszystkim ufać Bogu. Jedynie producent samochodu posiada kwalifikacje, aby dać tobie gwarancję na zakupiony pojazd.

Z Bogiem jest podobnie. Bóg stworzył wszystko oraz wszystkich, dlatego Bóg jest jedynym Autorytetem, którego MUSIMY szanować i MUSIMY być posłuszni Bogu oraz Jego Prawu. Ponieważ jesteśmy jak dzieci, oraz jak owce, które niczego nie rozumieją.

Tylko Bóg ma odpowiedź na WSZYSTKO, co chcielibyśmy wiedzieć.

Bóg doskonale wie, co stworzył, z ziemią i niebem włącznie, wraz z mieszkańcami obu tych miejsc. Co jest bardzo intrygujące: czy Bóg nadal będzie cokolwiek stwarzał? Moim zdaniem tak, ponieważ On jest Stwórcą i stwarzanie na pewno jest Bożą radością i celem.

Wdzięczność istot stworzonych jest także radością dla Boga.

Isus dał nam osobisty przykład swego posłuszeństwa oraz zaufania do Ojca. Nie wiemy, co zaplanował Bóg po 1000 letnim Królestwie Bożym. Dopiero pod koniec Jego Królestwa zrozumiemy znacznie więcej i docenimy w pełni niezwykłą mądrość i szczodrość Boga.

Dlatego nie mamy wielu informacji z powodu braku naszej wiedzy i inteligencji, aby przyszłe dzieła Boga zrozumieć. Używamy zaledwie około 10% możliwości naszego mózgu i za wiele nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

Cytowany poniżej werset pokazuje nam także drugą, złą stronę tego medalu.

Wielbienie szatana jest objawem skrajnej ludzkiej głupoty, niewdzięczności, brakiem szacunku i miłości do Stwórcy.

Styl, w jakim obecnie żyjemy w jest totalną klęską głupców, którzy nami rządzą, zatruwają i zabijają nas i nie posiadają absolutnie żadnej wyobraźni o tym, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Brak wdzięczności dla Boga za obiecane nam życie wieczne jest szczytem braku ludzkich cech oraz zupełnego braku rozumu. Jedyni 'ludzie', którzy wielbią szatana to jego potomstwo lub potomstwo upadłych aniołów.

Żyjemy razem z nasieniem węża

Nasienie węża to hybrydy ludzko/anielskie, spłodzone przez samego szatana oraz upadłych aniołów. Oni nie posiadają ludzkich sumień i z pomocą szatana oraz upadłych aniołów głównie oni niszczą cały świat.

Sprawdź ten link. Nasienie węża.

To jest także przyczyną wyroku Boga na nasienie węża, ponieważ oni nie tylko nie miłują Boga, ale Go wręcz nienawidzą, pomimo, że Bóg nie wyrządził im absolutnie żadnej krzywdy. Mało tego, Bóg nawet im obiecał życie wieczne pod warunkiem przestrzegania Jego Prawa.

Skrzywdził ich szatan i upadli aniołowie. Owa bezbożna, ohydna grupa sama także odrzuca wszelkie szanse na życie wieczne.

To z powodu zbrodni szatana i upadłych aniołów Syn Boży oddał swoje życie, aby nas wyzwolić z naszych grzechów, które pojawiły się z między innymi  powodu ingerencji szatana i upadłych aniołów w nasze dzieje na ziemi.

Niezwykle ciekawy cytat.

Objawienie 7:(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.

Wielki ucisk jest i zawsze był powodowany przez nasienie węża. Szaty wybielone we krwi Baranka to cechy symboliczne charakterów, symbolicznie wybielone ofiarą Isusa z powodu ich wiary, stały się rzeczywistością i te osoby uzyskały dzięki Isusowi życie wieczne. Ich małe przewinienia na podstawie Jego ofiary są już przebaczone.

Dwa etapy ku wypełnieniu się proroctw

Rozdział piąty Objawienia mówi nam o realizacji planów zapisanych księdze Bożej, która posiada siedem pieczęci. Isus, Syn Boży otrzymał od Ojca przywilej zerwania owych pieczęci.

Objawienie 5:(1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.

Owe pieczęcie to plagi spadające na grzeszników ziemi z wyroku Boga za grzechy świata. One już są w użyciu, nie wszystkie, a każda z pieczęci ogłasza pewne plagi, które będą spadały na ziemię. Rozdział 6 Objawienia jest omówiony w pierwszym artykule, który omawia ten rozdział.

Rozdział 7 omawia nam opieczętowanie 144.000 wybranych współkróli Isusa. (Objawienie 7:3)

Rozdział 8 mówi nam o zdjęciu siódmej pieczęci, która pozwala uruchomienie siedmiu trąb, które zadecydują o życiu i śmierci dla wielu mieszkańców ziemi.

Objawienie 8:(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. (8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew, (9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. (10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. (11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. (12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. (13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Warto przeczytać także cały rozdział 9. Wszystkie plagi wywołane przez aniołów Bożych są karą a także próbą dla wszystkich mieszkańców ziemi, która zadecyduje, czy ci ludzie chcą żyć pod rządami i opieką Boga, który wszystko może, czy ci ludzie wybiorą raczej śmierć.

Niestety na ziemi mamy być może połowę nasienia węża, które w zdecydowanej większości woli śmierć niż podporządkowanie się Bogu. Zginie więc co najmniej trzecia część ludzi - kilka miliardów!

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Powyżej mamy jak na dłoni niezwykły opór nasienia węża, którego nie można przekonać do jakiekolwiek uczciwości wspartej posłuszeństwem wobec Prawa Bożego.

Opis biblijny pokazuje nam wartość 'ludzi', dla których nic ludzkiego, dobrego i pożytecznego, poza ekstremalnym grzechem z ich strony nie istnieje.

Szatana oraz jego aniołów czeka straszliwa kara!

Objawienie 7:(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

To oznacza, że pewne wiatry ziemi miały się na okres pieczętowania 144.000 powstrzymać z wianiem na ziemię, morza i drzewa. Widzimy ostatnio, że już zaczęły się poważne szkody na ziemi, na oceanach, na lasach itp. A to sugeruje nam wyraźnie, że Bóg już działa na ziemi a 144.000 zostało już opatrzone pieczęciami.

Klęska szatana w wojnie w niebie

Proroctwo o klęsce szatana podczas wojny w niebie jest ściśle powiązane z siódmym aniołem, którego zadaniem jest obwieszczanie Bożego planu. Głównym planem Boga jest odzyskanie pełnej władzy - tak w niebie, oraz na ziemi.

Szatan miał stały dostęp do nieba i często z niego korzystał, werbując innych aniołów, aby także buntowali się przeciwko Bogu. Szatan także oskarżał bezpodstawnie ludzi wiernych Bogu, jak Hioba czy wielu innych.

Ilu aniołów się zbuntowało, nie wiemy ale wiemy, że pewna część dołączyła do buntu szatana. Poniższy tekst ujawnia dalszy los szatana i jego grupy zbuntowanych aniołów.

Poniższy cytat mówi nam o planie dokonania się tajemnicy Bożej, która była zwiastowana niektórym prorokom, ale nie została ona nam ujawniona.

Objawienie 10:(2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Zwróćmy szczególną uwagę na werset 7, który mówi nam o ogłoszeniu przez siódmego anioła okresu czasu, w którym Bóg wykona swój plan, który był i jest nadal chroniony tajemnicą Bożą.

W tym szczególnym czasie dokona się tajemnica Boża, która najwyraźniej jest skierowana przeciwko szatanowi, który może w tym momencie spodziewać się czegoś drastycznego oraz czegoś, co nikomu i nigdy nawet na myśl nie przyszło.

Owa TAJEMNICA zdewastuje samego szatana i zostanie on całkowicie pokonany. Poniżej mamy opis śmierci dwóch świadków Bożych.

Objawienie 11:(7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Mamy zapowiedź, że cały świat będzie patrzeć na nich, co wyraźnie zapowiada środki masowego przekazu, jak TV czy komórki. W ten sposób zakończy się sąd Boga nad mieszkańcami ziemi i zacznie się wykonywanie wyroków Boga.

Poniżej mamy dalszy i szczegółowy opis momentu, w którym siódmy anioł zacznie trąbić oraz zapowiedź tego, co się zaraz wydarzy. I w tym fragmencie także mamy część proroctwa, które nie ma się wydarzyć po wstąpieniu dwóch świadków do nieba, ale wersety 14 - 18 potwierdzają nam wojnę w niebie, która spowodowała usunięcie szatana i upadłych aniołów z nieba.

Widzimy kolejny przykład, kiedy to wydarzenie jest opisane bez jakichkolwiek połączeń z resztą tego rozdziału.

Objawienie 11:(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". (15)I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Ten fragment ukazuje nam moment przejęcia władzy przez Boga oraz Pomazańca Bożego czyli Isusa Mesjasza. Głosy z nieba mówią nam o przejęciu całej władzy, czyli w niebie oraz nad całym światem. W związku z oficjalnym przejęciem władzy, Bóg teraz przeprowadzi; tak w niebie jak i na ziemi sąd i wyda wyrok nad ludzkością.

Nastąpi usunięcie na zawsze z nieba i ziemi szatana oraz upadłych aniołów oraz usunięcie z ziemi nasienia węża, zamknięcie szatana na 1000 lat w więzieniu oraz oczyszczenie ziemi ze wszystkich ludzi, którzy odmówią Bogu posłuszeństwo.

Szatan przekaże swoją władzę Bestii, która pojawi się w pełni ujawni na arenie świata.

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Następnie mamy rozdział 12, w którym podano jeszcze więcej detali. Co jest niezwykle ważne w poniższym cytacie, 10 werset mówi nam, że zatrąbił siódmy anioł i teraz nastało zbawienie, moc i panowanie Boga. Ale zwróćmy uwagę na jeden szczegół, dotychczas nam nieznany.

Kiedy nastąpi zbawienie i moc i panowanie Boga i władztwo pomazańca?

Mamy w poniższym cytacie omówiony konflikt w niebie. Aniołowie archanioła Michała walczyli ze smokiem (szatanem) i szatan ową walkę przegrał i został wyrzucony z nieba na ziemię. Usunięci zostali także z nieba szatańscy aniołowie.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Jest to kluczowy fragment Objawienia, który ujawnia nam to wydarzenie, tak ważne dla nas w tych właśnie czasach. Jest to dokładne proroctwo, które łączy w sobie inne zapowiedzi, które są równie ważne.

Owe częściowe proroctwa są sposobem, w jaki Bóg ukrył ich zrozumienie z powodu nie chronologicznego czasu ich realizacji. Każdy fragment zawiera inne detale, aczkolwiek mówi nam często o tym samym wydarzeniu.

Ten fragment mówi nam o znacznie dłuższym pobycie szatana i jego aniołów w niebie, którzy dniem i nocą oskarżali sług Bożych przed naszym Bogiem. W tym kontekście Bóg rzeczywiście nie sprawował pełnej władzy w niebie, ale... Bóg na to szatanowi pozwolił.

Mamy także wyraźne zapowiedziane wyrzucenie smoka i jego aniołów z nieba na ziemię. Następne zdanie mówi nam o konsekwencji wyrzucenia szatana z nieba.

Głos z nieba powiedział, że teraz nastało panowanie Boga i Syna.

Bóg najwyraźniej także ostrzegł szatana o swoim planie, ale dokładnego znaczenia tego planu mu nie ujawnił a szatan nie wspomniał w planie III WŚ o oszustwie Covid-19.

Łącząc te wersety widzimy wyraźnie, że trąbienie siódmego anioła jest ściśle związane z wojną w niebie a owa tajemnica jest do tego wydarzenia kluczem centralnym w planie Bożym. Szatan może spodziewać się czegoś najgorszego oprócz śmierci, która nastąpi dla wielu po tej wojnie a także po 1000-cu lat Królestwa Bożego na ziemi

Ponownie mamy pozornie ten sam werset z Objawienia 12:1-6.

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; (2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. (3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Właśnie werset 4 mówi nam, że smok ogonem zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich na ziemię, być może chodzi o aniołów. Narodzone dziecię, czyli Isus został porwany do Boga do Jego tronu.

A Niewiasta - najwyraźniej Bóg mówi w przenośni o Izraelu, czy w tej sytuacji o Judzie, ponieważ reszta Izraela była już na Kaukazie. Bóg najprawdopodobniej ochronił Niewiastę, która w tym właśnie czasie symbolicznie porodziła dziecię Isusa, które zostało porwane po zmartwychwstaniu do Boga i Jego tronu.

Druga część rozdziału 12 mówi nam o zupełnie innym wydarzeniu, czyli o wyrzuceniu szatana i upadłych aniołów z nieba. Nie ma ani słowa o chłopczyku ale jest opis ucieczki Niewiasty na pustynię.

Być może owa pustynia jest tą samą pustynią, na której już byli sądzeni Izraelici po wyjściu z Egiptu, ale czas jest już zupełnie inny. Tym razem wyrzucony smok wypuścił za niewiastą strumień wody, ale ziemia przyszła jej z pomocą.

Różnicę w proroctwach także stanowi sposób liczenia czasu. Powyżej Niewiasta była żywiona przez 1260 dni (42 miesiące), ale poniżej mamy ten sam okres czasu określony tym razem jako 3.5 czasu. Te różnice mówią nam, że oba wydarzenia są inne w czasie i w działaniu.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Szatan zaczął ponownie prześladować Niewiastę po zrzuceniu jego z nieba na ziemię po przegranej wojnie. Ale niewiasta już miała odpowiednią ochronę przed hordą szatana.

Kiedy nastąpi koniec rządów szatana?

Koniec rządów szatana nastąpi wkrótce po usunięciu go z nieba

W tym samym czasie dokona się także nieznana nam nadal tajemnica Boża, która najprawdopodobniej jest skierowana przeciwko szatanowi, który może w tym momencie spodziewać się czegoś drastycznego oraz czegoś, co nigdy nikomu na myśl nie przyszło. Owa dokonana TAJEMNICA całkowicie zdewastuje szatana i zostanie on w nieznany nam sposób całkowicie pokonany.

Bóg już raz zastosował jedną ze swoich tajemnic wobec szatana, który myślał, że jeżeli on, szatan zabije Syna Bożego, to rodzaj ludzki zostanie zniszczony rękami samego Boga, który chcąc być uczciwym nie będzie mógł przymykać oczu na grzechy ludzkie i je nam wybaczać.

Wiemy doskonale, jak to się dla szatana skończyło.  

Co jest jeszcze warte rozważenia?

Dlaczego szatan popędził  do nieba i wywołał tam wojnę ?

Najprawdopodobniej przyczyną było wzięcie do nieba wybranych Boga! Ponownie ten sam fragment 12 rozdziału, który podaje nam doskonały czas, w którym szatan po przegranej wojnie w niebie opuści niebo i zacznie natychmiast, ale NIESKUTECZNIE prześladować Niewiastę czyli Lud Boży.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Owa armia wysłana przez szatana za niewiastą zostanie podobnie potraktowana, jak Bóg potraktował armię faraona kiedy utopił On całą armię wraz z faraonem w morzu. Wtedy Niewiasta otrzyma symboliczne dwa skrzydła wielkiego orła, na których poleci na na pustynię pod opiekę Boga, który właśnie rozpocznie panowanie nad Niewiastą. 

Bestia otrzyma władzę szatana, ale jak wersety nam mówią, jej władza będzie już ściśle kontrolowana przez Boga. Mamy wersety mówiące, że dano jej czy dozwolono jej. To znaczy, że jej władza, czy też działania drugiej bestii będą całkowicie kontrolowane przez Boga.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

Powyższe wydarzenia będą się działy po utracie władzy nad światem przez szatana.

Wiemy także o Bożej tajemnicy, o której nikt nic nie wie, oprócz Boga. To sugeruje znacznie większy problem dla szatana niż ofiara Isusa za nasze grzechy, ponieważ tym razem Bóg to ogłosił publicznie i dużo wcześniej.

Część aniołów w niebie już o tym planie Boga wie, ale szatan nie ma żadnego pojęcia. To z pewnością go bardzo niepokoi i wręcz doprowadza do szału.

Mamy także kolejne potwierdzenie przejęcia przez Boga i Pomazańca (Isusa) władzy nad całym światem.

Ale te wersety jeszcze nie mówią o śmierci czy kaźni szatana.

Poniższe wersety pokazują nam dokładny czas, kiedy szatan zostanie totalnie i sprawiedliwie ukarany. Zwróćmy uwagę na czas wykonania wyroku Boga.

Stanie się to po tysiącu lat istnienia na ziemi Królestwa Bożego.

Szatan zostanie wypuszczony z więzienia po tysiącu lat i za karę; on oraz Bestia i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognia na karę wieków i wieków.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

W powyższym fragmencie Objawienia mamy podany całkowity los szatana, Bestii i fałszywego proroka. Za otwarty bunt oraz za niewypowiedziane cierpienia wszystkich ludzi dobrej woli na ziemi, cierpienia Isusa, wszystkich mieszkańców nieba oraz samego Boga, cała ta grupa otrzyma wieczną karę dręczenia ogniem, dniem i nocą przez wieki wieków. Trudno powiedzieć, czy ten czas jest czasem rzeczywistym, czy też symbolicznym.

Oni doskonale wiedzą co im grozi za ich bunt. Ale najwyraźniej oni to akceptują i to jest ich publiczna akceptacja i zgoda na taką karę. Oni nadal popełniają swoje zbrodnie na wszystkich, którzy wierzą i ufają Bogu i Synowi.

Nie jest ważne dla Boga, ilu ludzi zginie, ale radość przyniosą Mu wyłącznie ci, którzy będą zbawieni. Z reszty ludzi powstanie wielki naród, oparty na wypróbowanych i zbawionych przez Boga, a atakowanych dotychczas przez szatana wybranych do życia wiecznego w niebie i życia na ziemi Ludu Bożego w Królestwie Bożym pod berłem Isusa.

II Ezdrasza 7:(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem. (61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu - oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni."

Po opadnięciu dymów i kurzu o grzesznikach nikt nie będzie już o nich wspominał!

Owe wydarzenia i plagi na ziemi będą działy się już  po wzięciu do nieba wybranych Boga oraz po uprowadzeniu na pustynię, czyli w chronione miejsce przez Boga dla Jego Narodu Wybranego.

Na pustyni odbędzie się sąd na Narodem Wybranym a na reszcie świata także będzie sąd i będą działali dwaj świadkowie oraz będą występowały plagi na narodach, w celu sądowego przesiania ich i separacji uczciwych ludzi, wartych życia od zbrodniczego nasienia węża.

Dlatego Bestia upadłych aniołów będzie ścinać głowy tych, którzy będą nadal posłuszni Bogu a nie Bestii oraz fałszywemu prorokowi. To dla nich oznaczać będzie natychmiastowe zmartwychwstanie i życie wieczne.

 Niech się stanie wola twoja, nasz Boże i Panie!!!