Boży wyrok nad USA!

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Przestudiowałem głębiej Objawienie 17 rozdział i znalazłem bardzo ciekawe wyjaśnienie proroctwa, którego wcześniej nie rozpoznałem, czy też nie rozumiałem. Dziesięć rogów to państwa (królowie), którzy obejmą władzę razem ze zwierzęciem czyli z USA!

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Owa jedna godzina to około 3.5 roku, oraz trzy wersety, które o tym wyraźnie mówią.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu,wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Moje zrozumienie nagle się ponownie rozwinęło i najbliższe wydarzenia lada dzień mogą się wydarzyć. To wydarzenie jest całkowicie kontrolowane przez samego Boga, jak nam mówi werset 17. Taki jest właśnie Boży plan i moc Boga zorganizuje podane nam wyjaśnienia najbliższych działań.

To znaczy, że w każdej chwili może wydarzyć się złączenie króli (Rosja i inne państwa) z USA i oni oddadzą władzę zwierzęciu czyli USA! Nie znamy obecnie żadnych powiązań kobiety, czyli Watykanu, który do tej pory nadal rządzi światem, ale niewielu ludzie nie wtajemniczonych zdaje sobie z tego sprawę.

USA niedługo zniszczy kobietę czyli Watykan, który jest właśnie na krawędzi upadku. W takim przypadku obserwujmy uważnie, jak to wszystko się wydarzy według Biblii, ponieważ to Bóg natchnie ich serca, i wszystko potoczy się według Bożych planów, które są oparte na Bożych wyrokach na wszystkich zbrodniarzach.

Pamiętajmy więc, że wszystkie niemal rządy i autorytety na całej Ziemi służą od wielu lat szatanowi i nadszedł czas, aby nastąpił sąd, wyrok oraz jego wykonanie na naszych oczach z woli Boga i z mocą Boga. W przeciwnym wypadku masowe zbrodnie nasienia węża w USA nigdy by się nie skończyły.

Co jest najciekawsze, ale nie było do tej pory podane, Babilon Wielki czyli USA upadnie dopiero po wyjściu Polaków oraz Słowian z USA. To wyjście z USA zorganizuje całkowicie nasz Bóg!  Obserwujemy dokładnie te wydarzenia, które w niemal każdej chwili mogą się rozpocząć.

Warto o tym pamiętać, ponieważ szatan nadal rządzi światem, ale w takim przypadku część swojej władzy on już utracił z powodu działań samego Boga. Najwyraźniej szatan o tym planie Boga wiedział znacznie wcześniej i był pewien, że Bóg swój podany nam plan w Objawieniu całkowicie wypełni.

Jest także oczywiste, że szatan także wie i to dokładnie, co będzie się toczyło dalej i z tej przyczyny wszelkie informacje światowe, oczywiście oprócz Biblii, są tak kontrolowane przez szatana, który za wszelką cenę próbuje w mediach ukryć rzeczywiste działanie Boga.

Polegajmy więc wyłącznie na Bogu, ponieważ w takiej sytuacji niemal wszystkie informacje kontrolowane przez szatana są całkowitym oszustwem. Mówiąc jeszcze dobitniej - z mediów otrzymujemy wszystko, oprócz prawdy. A to ponagla nas, abyśmy wierzyli Bogu, ponieważ wszystkie inne informacje są od szatana i są one olbrzymim kłamstwem.

Boży wyrok nad USA

Dalszy los USA będzie całkowicie widoczny i oczywisty dla całego świata, ale niewielu wie, że będzie on uczyniony przez samego Boga. Wyraźnie wskazuje na to cały 18 rozdział księgi Objawienia. Co jest jeszcze bardzo ważne, powyższy i najnowszy tekst podaje nam informacje o rzeczywistym USA (Wielki Babilon) który po krótkim odzyskaniu z woli Boga swej mocy, szybko ją utraci po opuszczeniu Polaków!

Objawienie 18:(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Zwróćmy uwagę na to, że USA niemal upadły, a Lud Boży, głównie Polacy mieszkają nadal bezpiecznie w USA. Sytuacja już jest raczej drastyczna, ale upadku jako takiego jeszcze w USA nie było - jest on bliski - ale to jeszcze nie jest koniec Stanów Zjednoczonych. Następny cios będzie straszliwy i dramatyczny.

Biblia zapowiada najpierw wyjście Ludu Bożego z USA, ponieważ USA są przeznaczone na wielkie plagi oraz na całkowite zniszczenie.

Co jest zdumiewające, informacja o potrzebie wyjścia z Babilonu Wielkiego (USA) będzie podana Polakom głosem z Nieba!!!

Objawienie 18:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Mamy poważne ostrzeżenie dla Polaków, aby opuścić USA, ponieważ Bóg zastosuje wielkie plagi na USA z powodu wielu jego zbrodni. Pamiętajmy, że głos ostrzegający Lud Boży to głos z Nieba. To oznacza, że sąd nad USA jest już wydany dawno temu, ale nadchodzi czas na odejście wybranych przez Boga ludzi z USA! Pamiętajmy także że 80% Amerykanów jest obrzezanych!

Objawienie 18:(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

Powyżej mamy wyjaśnienie dalszej odpłaty dla USA z powodu masowych grzechów oraz wszelkich zbrodni, które są opisane we wcześniej podanym linku.  Upadek USA ma dwie części. Upadek państwa jako państwa najgroźniejszego na całej Ziemi. Po tym upadku, (który trwa w chwili obecnej), nastąpi wyjście z USA Ludu Bożego, który zostanie zabrany statkami i będzie umieszczony na pustyni!

Tuż przed wyjściem Polaków z USA będą oni powiadomieni o planie Boga i będą oni zabrani okrętami. Dopiero potem nastąpi ostateczny cios na przeklęty przez Boga Babilon Wielki. Dlatego Biblia nazywa USA Babilonem Wielkim, ponieważ podąża on śladami pierwszego Babilonu, ale obecny jest znacznie gorszy i grzeszny. Stąd nowa nazwa biblijna  - Babilon Wielki.

Babilon Wielki spłonie w ogniu!

Objawienie 18:(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. (10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, (12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru, (13)I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.(14)I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.

Jest oczywiste, że jest to działanie Boga oraz Jego aniołów, którzy wykonują Boży wyrok na USA. Wszystkie drogie i kosztowne rzeczy zostaną całkowicie zniszczone z powodu ich uczestniczenia w zbrodniach. Bóg nie pozwoli na ich wzięcie, a najcenniejsze i najdroższe rzeczy zostaną całkowicie zniszczone.

Objawienie 18:(15 Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając (16 Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17 W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18 I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? (19 I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!

W niezwykle szybkim czasie USA zostaną doszczętnie zniszczone a nawet spalone i nawet ślad po nich nie pozostanie. Wszystko to będzie uczynione według planu i wyroku samego Boga. Obecna sytuacja USA jest jego upadkiem z pozycji najmocniejszego państwa w dziejach świata.

Po całkowitym upadku stanowczy wyrok Boga spowoduje straszliwe i doszczętne zniszczenie USA i zdecydowanej większości jego zbrodniczych mieszkańców.

Objawienie 18:(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

Końcówka tego rozdziału jest niesłychanie dramatyczna według wypowiedzianego przez Boga oskarżenia oraz sądu za popełnione zbrodnie!

Objawienie 18:(23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

Tutaj mamy wyjątkowo mocne oświadczenie, zgodne z faktami. USA było oczywistą stolicą całego świata, mając pod sobą zdecydowaną większość państw oraz ludów. Najciekawsze jest niezwykłe określenie... "gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody". To nie jest przesada, ponieważ szatan rządzi nadal USA a jego ohydni zbrodniarze to wyłącznie sataniści i czarownicy.

To oni doprowadzili do 'zmian' płci oraz wszelkich możliwych zbrodni, nie tylko wobec państw kontrolowanych przez USA. Był okres czasu, kiedy USA wydawały rozkazy i współpracowały z Rosją oraz z Chinami. Bóg także oskarża USA o śmierć proroków i świętych pomordowanych na całej Ziemi.

Niekoniecznie USA pomordowało ich na ich ziemi, ale według tego cytatu możemy mieć pewność, że wielu ludzi Bożych było zamordowanych z powodu wyroków idących z USA! Jeżeli Bóg podaje nam w ten sposób ich winę, możemy mieć pewność, że wiele mordów, m.in w Polsce odbyło się po upadku rządu sowieckiego w Rosji, z rozkazów oraz z pomocą USA.

Rosjanie także byli pod kontrolą USA. Obecna Rosja, która oderwała się od czarów bolszewików, z pewnością nie jest wrogiem USA i nigdy ich wrogiem nie była. Wszystkie oskarżenia już są znane wielu uważnym obserwatorom, a w niedalekiej przyszłości dowiemy się więcej i zobaczymy po opuszczeniu USA Polaków i Słowian całkowite i totalne zniszczenie USA przez siły Boże.

 Podsumowanie

Jak sami widzimy, to proroctwo  jest niezwykle dokładne i jest ono realizowane w doskonałym tempie. USA systematycznie upadają pod względem gospodarczym oraz upadła także armia USA, która nie posiada już nawet amunicji.

USA powrócą jednak częściowo do swojej byłej chwały na krótki okres czasu.

Bezrobocie w USA jest obecnie olbrzymie i mnóstwo ludzi straciło wszelkie pieniądze, domy i jakiekolwiek szanse na pracę. Sytuacja robi się w coraz szybszym tempie bardziej dramatyczna. A to powoduje masowe napady, morderstwa, kradzieże i wiele innych przestępstw, które stale wzrastają.

W dniu 22 Sierpnia zostanie podpisany oficjalnie dokument BRICS, który scementuje wszystkich jego członków i dotrze do niego wiele nowych państw, które już są uwolnione od rządu USA. Nie wszyscy są już wolni, ale to jest jedynie kwestia krótkiego czasu.

To znaczy, że mamy niezmiernie bliski czas zabrania wybranych Polaków i Słowian do Nieba. Krótko po wzięciu ukaże się całemu światu znak Syna Bożego oraz tym razem nastąpi całkowity upadek USA. Rozpoczną się jego ostanie dni wraz z śmiercią niemal wszystkich mieszkańców USA.

Będzie to nieodwracalny finał wyroku Boga nad zbrodniczym  Babilonem Wielkim.

Widzimy więc początek końca USA, który już się rozpoczął i jest w ostatniej fazie upadku gospodarczego. To jest pierwsza część kary Bożej. W tym okresie czasu możemy spodziewać się wzięcia wybranych do Nieba. Będzie to pierwsza na Ziemi akcja samego Isusa po Jego zmartwychwstaniu i wzięciu do Nieba.

Wzięcie wybranych do Nieba to wydarzenie, które może dosłownie w każdej chwili się wydarzyć. Wzięci do Nieba to nie tylko Polacy i Słowianie z Polski, ale także Polacy z innych państw, także z USA! W szczególności jest to ważne, ponieważ jest to sąd Boży nad USA, w którym zginą niemal wszyscy ludzie, którzy nie oddają Bogu chwały i czci.

Wydarzy się to już po wyjściu z USA wybranych Polaków i Słowian.

Dopiero po wyjściu Polaków z USA Bóg spowoduje straszliwy kataklizm i zniszczenie USA wraz z mieszkańcami. Zniszczone doszczętnie USA straci wszystkich niemal mieszkańców z powodu ich masowych grzechów; pedofilii, kradzieży, mordów, złodziejstwa, cudzołóstwa, masowego przerywania ciąży, seksu z dziećmi oraz ich mordów, a także wiele innych grzechów.

USA czyli biblijny Babilon Wielki będzie całkowicie zniszczony jako państwo, wszelkie zabudowania oraz wszyscy zbrodniczy ludzie popierający USA system oraz pogardzający Bogiem będą przez Boga całkowicie zniszczeni.

Zniszczone USA będzie leżało w gruzach aż do końca 1000 lat. Dopiero wtedy obecna Ziemia zostanie usunięta, a po niej nadejdzie Nowa Ziemia, podobna do tej, jaka istniała przed potopem. Miejsce po zbrodniczym Babilonie Wielkim nigdy nie będzie już zamieszkane po jego całkowitym zniszczeniu.

Chwała naszemu Bogu Wszechmogącemu!