Paweł sprzeczny z Bogiem

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Zbiór wersetów Pawła sprzecznych ze słowami Boga i Syna!


Poniższe porównania ukazują nam pełnię ostrego konfliktu pomiędzy naukami rzekomego apostoła Pawła, a naukami Boga Ojca oraz naukami jego Syna, Isusa Chrystusa. Owe nauki Pawła skutecznie zakrywają przed czytelnikami Biblii rzeczywistą Ewangelię, zaplanowaną przez Boga oraz realizowaną przez Isusa Chrystusa, który oddał swoje życie za owce, czyli za Naród Wybrany przez Boga, którego Ojciec mianował Królem Królestwa Bożego.


1.Paweł głosił, że zbawienie przychodzi z wiary, a nie z uczynków. Z kolei Jezus i Apostołowie głosili że zbawienie przychodzi tylko i wyłącznie z przestrzegania przykazań. Te rzeczy się wykluczają. Komu zatem należy wierzyć?

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Galacjan

2:16

Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

 

3:2

Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?

3:3

Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?

3:4

Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne.

3:5

Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?

3:6

Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.

3:7

Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.

3:8

A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

3:9

Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary,dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.

3:10

Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

3:11

A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

3:12

Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

3:13

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

3:14

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

3:19

Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

3:20

Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.

3:21

Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.

3:22

Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

3:23

Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.

3:24

Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

3:25

A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

 

 

 

Ewangelia św. Mateusza

16:27

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

 

 

Pierwszy list św. Piotra

1:17

A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,

 

List św. Jakuba

2:14

Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

2:15

Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

2:16

A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

2:17

Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

2:18

Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

2:19

Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

2:20

Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

2:21

Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

2:22

Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

2:23

I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

2:24

Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

2:25

W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

2:26

Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

 

Objawienie św. Jana

20:12

I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

20:13

I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

 

Ewangelia św. Mateusza

7:21

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

7:22

W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

7:23

A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 

Pierwszy list św. Jana:

2:3

A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

2:4

Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

2:5

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

2:6

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

2:7

Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.

 

Księga Ezechiela:

33:31

I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków.

33:32

I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni: oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują.

33:33

A gdy to się spełni - a spełni się niechybnie - wtedy poznają, że prorok był wśród nich.

 

2. Paweł twierdził, że Jezus zniósł przykazania i przepisy? Jezus mówił, że przyszedł nie znieść tylko wypełnić (nadać pełnię). W którym miejscu Jezus mówi, że znosi przykazania Boże?

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

List Pawła do Efezjan

2:14

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,

2:15

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

 

List Pawła do Kolosan

2:14

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

 

List do Hebrajczyków

7:18

A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,

7:19

Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

Ewangelia Mateusza

5:17

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

5:18

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

5:19

Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

5:20

Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

16:27

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

 

Ew. Marka

7:7

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

7:8

Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

7:9

I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.

 

Pierwszy list Jana

2:3

A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

2:4

Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

2:5

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

2:6

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

2:7

Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.

 3.     Paweł w liście do Rzymian wspomina o Zakonie Wiary, który jest ponad Zakon Boży. Kto ustanowił ten zakon i postawił go ponad Zakon Uczynków czyli Torę?

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List Pawła do Rzymian

3:27

Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.

3:28

Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

 

 

Ew. Marka

7:7

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

7:8

Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

7:9

I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.

 

Ewangelia św. Mateusza

16:27

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

 

Księga Ezechiela:

33:31

I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków.

33:32

I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni: oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują.

33:33

A gdy to się spełni - a spełni się niechybnie - wtedy poznają, że prorok był wśród nich.

 4.     Paweł twierdzi że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek  tymczasem zgodnie z proroctwami to właśnie z zachowywania przykazań oraz trwania przy świadectwie o Jezusie ludzie ostatków będą zbawieni.

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Galacjan

2:16

Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

 

Objawienie Św. Jana

12:17

I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

 5.     W całym nowym testamencie nie ma ani jednej wypowiedzi Jezusa o „zbawieniu z łaski”. Na jakiej podstawie Paweł ustanowił „zbawienie z łaski”, skoro Jezus mówił że żywot wieczny dziedziczą ci, którzy strzegą przykazań? 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

List do Rzymian

3:24

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

11:5

Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.

11:6

A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

 

List do Rzymian

7:5

Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;

7:6

Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.

 

7:10

A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.

7:11

Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.

 

 

Ewangelia Marka

10:17

A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?

10:18

A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

10:19

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę.

 

Ewangelia Jana

12:49

Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

12:50

I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

14:15

Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

14:21

Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

14:24

Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

 

Pierwszy List Jana

5:3

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

 

Drugi List Jana

1:5

A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.

1:6

A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.

 6.     Piotr w swoim liście pisze, że zbawienie przychodzi z trudem. Tymczasem Paweł głosi zbawienie, które otrzymuje się bez żadnego wysiłku?

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

List do Rzymian

3:24

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

11:5

Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.

11:6

A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

Pierwszy list Piotra

4:18

A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

4:19

Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.

 

List Judy

1:4

Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.

 7.     Dlaczego Paweł nazywa Zakon przekleństwem w liście do Galacjan? Co więcej nazywa również Jezusa przekleństwem? Nawet Jezus walcząc z szatanem nie posuwał się do tak bluźnierczych słów.

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

List do Galacjan

3:10

Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

3:11

A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

3:12

Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

3:13

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

Pierwszy list św. Jana

5:2

Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy.

5:3

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

 

List św. Judy

1:9

Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.

1:10

Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich.

1:19

To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.

 V Ks. Mojżeszowa:

30:11

To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.

30:12

Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?

30:13

Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?

30:14

Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.

30:15

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;

Psalm 19

19:9

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

Psalm 119

119:96

Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, Lecz przykazanie twoje trwa najdłużej.

119:97

O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim!

119:98

Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze.

119:47

Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem.

119:48

Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich.

 

W pierwszym liście św. Jana oraz V Ks. Mojżeszowej czytamy, że przykazania nie są uciążliwe i świadczą o miłości do Boga. Jak to się ma do „przekleństwa zakonu”, głoszonego przez Pawła?

8.     Dlaczego Paweł postanowił że błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan? Czy to nie oznacza, że Bóg nie dotrzymał swojej obietnicy? 

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Galacjan:

3:14

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

I ks. Mojżeszowa:

17:7

I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.

 Księga Izajasza:

61:5

I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami.

61:6

A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.

61:7

Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem,

 

 

9.     Jeśli sama wiara jest wystarczająca do zbawienia, a uczynki nie mogą być usprawiedliwieniem – czy demony, o których pisze św. Jakub również mogą liczyć na zbawienie? W ten sposób można porównać wierzących ludzi do wierzących demonów. Jedni i drudzy mogą mieć wiarę bez uczynków.

 

List św. Jakuba

2:18

Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

2:19

Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

2:20

Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

10.  Dlaczego Paweł mówi, że należy naśladować jego i jego nauki skoro według Ewangelii mamy naśladować tylko Jezusa? Jezus wyraźnie podkreśla wagę czynów.

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

Pierwszy list do Koryntian

4:16

Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.

11:1

Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Ewangelia Łukasza

18:22

A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.

 

Ewangelia Mateusza

23:1

Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:

23:2

Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

23:3

Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

12.  Paweł naucza, że Zakon i Przykazania zostały dane aż do przyjścia Jezusa. Po jego przyjściu zakon przestał obowiązywać. Czy nie jest to odstępstwo o którym czytamy w 5 księdze Mojżeszowej? Co więcej, Paweł twierdził, że to sam Jezus zniósł Zakon i Przykazania.

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

List Pawła do Efezjan

2:14

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,

2:15

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

 List Pawła do Kolosan

2:14

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

 List do Hebrajczyków

7:18

A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,

7:19

Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

5 księga Mojżeszowa

13:1

Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.

13:2

Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud,

13:3

I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im,

13:4

To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.

13:5

Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.

13:6

A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie.

Ew. Marka

7:7

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

7:8

Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

7:9

I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.

 13.  W liście do Rzymian Paweł bezpośrednio aprobuje łamanie przykazania święcenia Sabatu sugerując by każdy pozostał przy własnym zdaniu nie zważając na kategoryczne wymagania Zakonu?

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Rzymian

14:5

Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.

14:6

Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.

 

List do Kolosan

2:16

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.

2:17

Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

 

Druga Ks. Mojżeszowa

31:14

Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.

31:16

Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.

 

Trzecia Ks. Mojżeszowa

16:31

Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna.

 

Księga Izajasza

56:6

Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,

 

Księga Ezechiela

22:8

Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty.

22:26

Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony.

 

 

 14.  Paweł twierdzi, że nie ma nic co samo w sobie byłoby nieczyste. Jak to się ma do praw z Tory?


Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Rzymian

14:14

Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa.

 

III Ks. Mojżeszowa

10:10

Abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste,

 

Księga Ezechiela

22:26

Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony.

 

 

  

 15.  Czy zgodnie z nauką Pawła można spożywać właściwie wszystko? Grunt żeby nie spożywać na oczach u wszystkich i nie gorszyć braci. Dla czystości sumienia lepiej też nie pytać co się je?

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List Pawła do Koryntian

8:4

Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego.

8:5

Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,

8:6

Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

8:7

Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się.

8:8

Zapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy.

8:9

Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.

8:10

Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom?

8:11

I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł.

8:12

A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.

8:13

Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.

10:25

Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia;

 

Trzecia Księga Mojżeszowa

11:1

I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Powiedzcie do synów izraelskich tak:

11:2

Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi:

11:3

Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść;

11:4

Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty;

11:5

Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty;

11:6

Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty;

11:7

Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty;

11:8

Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;

 

Ew. Marka

7:7

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

7:8

Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

7:9

I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.

 

Księga Ezechiela

22:26

Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony.

 16.  Jezus ostrzega, że fałszywi prorocy czynią bezprawie. Czyli działają niezgodnie z Prawem (Zakon - Tora) i nawołują do tego typu działań. Jak to się ma do nauk Pawła, które wręcz nawołują do łamania nakazów Bożych?

Ewangelia św. Mateusza

7:15

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

7:16

Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

7:17

Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

7:18

Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

7:19

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.

7:20

Tak więc po owocach poznacie ich.

7:21

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

7:22

W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

7:23

A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 

17.  Dlaczego Paweł pisze, że czyni zło oraz oraz poprzez kłamstwo przyczynia się do Chwały Bożej? Czy to jest droga, której nauczał Jezus i prorocy?

 

Słowa Pawła

Słowa Ewangelii i Apostołów

 

List do Rzymian

7:19

Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.

3:7

Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

 

 

 

Psalm 119

 

119:29

Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego!

 

119:69

Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich.

 

119:118

Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich, Bo myśli ich są fałszywe.

 

119:128

Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

 

119:155

Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,

 

119:24

Zaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, Doradcami moimi.

 

119:47

Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem.

119:48

Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich.

Przypowieści Salomona:

14:5

Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo.

 

14:25

Świadek prawdomówny ocala życie, lecz kto dyszy kłamstwem, jest zdrajcą.

 

19:9

Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie.

 Księga Izajasza:

9:14

Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa.

 

9:15

Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci.

9:17

Gdyż bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i oset i zapala gęstwinę leśną, tak że ta się unosi w słupach dymu.

28:15

Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem,

28:16

Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.

28:17

I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody.

59:13

Że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe.

59:14

Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma.

59:15

Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany; widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa.

59:16

Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje; a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość.

59:21

Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim, jest takie, mówi Pan: Mój duch, który spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego potomstwa ani z ust twoich wnuków - mówi Pan - odtąd aż na wieki.

61:8

Bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze.

 

 

V Ks. Mojżeszowa:

30:14

Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.

 

Księga Jeremiasza

8:8

Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.

8:9

Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość?

23:32

Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe - mówi Pan - a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan.

 

 

Księga Ezechiela:

33:31

I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków.

33:32

I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni: oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują.

33:33

A gdy to się spełni - a spełni się niechybnie - wtedy poznają, że prorok był wśród nich.

 

Księga Ozeasza:

10:4

Mówią puste słowa, przysięgają kłamliwie, zawierają przymierza; a prawo wybuja jak trujący chwast w bruzdach polnych.

 

Księga Sofoniasza:

3:13

Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył.

Ew. Św. Jana:

8:43

Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

8:44

Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

8:45

Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.