Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersji 3/6

 

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016


Część III

Ale to nie koniec problemów Pawła. Zwrócimy uwagę na kilka interesujących szczegółów w jego liście do Hebrajczyków. Generalnie duża ilość ludzi naśladujących Isusa widzi wyraźnie literalne wypełnienie się proroctw Isusa w Ewangeliach oraz w Objawieniu. Inaczej mówiąc, Isus głosił Królestwo Boże na ziemi i jego wypełnienie jeszcze się nie dokonało. Tymczasem Paweł jest zupełnie odmiennego zdania i uczy nas, ze wszystkie owe proroctwa wypełniły się w niebie.

Isus więc kolejny poważny problem i nie można tego ze sobą pogodzić. Albo Isus powróci na ziemię, albo wszyscy będziemy zabrani do nieba.

Jest jeden sposób - porwanie, ale Paweł także przedstawił nam to w zupełnie błędny sposób.

Jest jeszcze jeden wyraźny problem, który łatwo nas nie opuści. Paweł stał się podobno apostołem... pogan. Dlaczego apostoł pogan zajmuje się Hebrajczykami czy też Żydami? Zwłaszcza, że w okresie napisania tego listu - tuż po wstąpieniu Isusa do nieba? Apostołowie Isusa działali jak najbardziej prężnie i gorliwie, głosząc Dobrą Nowinę właśnie pośród Żydów.

List Pawła najwyraźniej kolidował z ich działalnością. Sprawdźmy, dlaczego.

Hebrajczyków 5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie; 6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki Według porządku Melchisedeka. 7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; 8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, 9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego 10 I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. 11 O tym Isus wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu

Zwrócimy uwagę na pogrubiony tekst - trudno wyłożyć.  Dlaczego? Paweł kontynuuje w 7 rozdziale...

Hebrajczyków 7:1 Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, 2 Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. 3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

Ponownie zwróćmy uwagę na pogrubiony tekst. Według Pawła Melchizedek nie miał ojca, matki, rodowodu, początku ani końca. Czyż takie wnioski można wyciągnąć z Biblii, na podstawie tego, że nie wymienia ona jego ojca czy matki? Czy taki brak informacji natychmiast oznacza brak rodowodu?

Co jest jeszcze dziwniejsze, Paweł porównuje go w tym aspekcie z Isusem, który jako człowiek miał rodowód, Ojca oraz ziemską matkę. Ponadto posiadał rzetelny rodowód - tak od strony Józefa jak i od strony Marii!

Przeciwnie do rzekomego podobieństwa w braku rodowodu Paweł oznajmia nam, że Isus był z pokolenia Judy. Czyli posiadał rodowód. Paweł zaprzeczył swój własny argument!

Co jest ciekawe, Isus także pochodził od Aarona. Jego ciotka, krewna Marii, Elżbieta była córką Aarona czyli z rodu Lewitów - dlatego była żoną kapłana Zachariasza. Jest na ten temat artykuł po angielsku omawiający dokładnie owo pochodzenie Elżbiety.

Łukasza 1:5 Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta.

Łukasza 1:36 I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu.

Jest więc biblijny dowód na to, że Jan Chrzciciel i Isus byli ze sobą spokrewnieni. Niestety Paweł tego nie wiedział ponieważ nie był uczniem Isusa.

Paweł popełnia wielki błąd nie wiedząc, że Isus także pochodzi z pokolenia Lewiego. Paweł utrzymuje, że porządek Aarona się zmienił, ponieważ Isus jest z pokolenia Judy, a nie z Lewiego i dlatego powinna nastąpić zmiana Zakonu. Czyli według Pawła Isus pochodził wyłącznie z pokolenia Judy.

Rodzaju 14:18 Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.

Tutaj jest właśnie podobieństwo, które nas rzeczywiście interesuje. Isus stał się na wzór Melchizedeka Królem i Kapłanem. Chleb i wino z ostatniej wieczerzy są kolejnym elementem wskazującym na owe oczywiste podobieństwo.

Następny werset jest raczej szokujący.

Hebrajczyków 7:12 Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.

DLACZEGO? Z jakiej przyczyny Paweł doszedł do takiego wniosku? Czy Isus jakieś inne potwierdzenie, że Prawo musiało ulec zmianie ponieważ Isus stał się wiecznym kapłanem?

Jeden błąd powoduje następny! Isus więc kolejne potwierdzenie - Paweł wyraźnie występuje przeciwko Prawu Bożemu i zastępuje je własną doktryną o... zakonie łaski. W innych wersetach biblijnych nie ma o czymś takim mowy. Jest to wyłączna doktryna Pawła, która jest w jaskrawym kontraście z naukami Isusa , proroków i apostołów.

Biblia w żadnym wersecie nie omawia potrzeby zmiany Zakonu.

W zamian za ową karkołomną doktrynę Pawła Isus wiele miejsc w Biblii, w których prorocy zapowiadają zmianę lokacji Zakonu. Bóg obiecał, że zamieni swoim sługom kamienne serca na serca mięsiste, żywe, w które osobiście wpisze Zakon.

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

Poręczne Ezechiela 36:26,27. Psalm 89:34-37, Jeremiasza 33:17, Ezechiela 37:24-25.

Prawo Boże jest i zawsze będzie niezmienne. Zmieniło się jedynie Przymierze, które obecnie obejmuje także pogan ale Prawo czyli Zakon nadal pozostaje takie samo - zmieniła się jedynie jego lokacja. W przeszłości Prawo było wypisane na kamiennych tablicach - obecnie jest ono wypisane w sercach naśladowców Isusa. Z powodu nie istnienia świątyni, nie obowiązują nas prawa ceremonialne i ofiary ze zwierząt za nasze grzechy, ale Przykazania nas nadal obowiązują i będą nas obowiązywać wiecznie - także w Królestwie Bożym.

Tymczasem Paweł nauczając przeciwko Prawu...

Dzieje 21:26 Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. 27 A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, 28 Krzycząc: Mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi, i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbeszcześcił to święte miejsce. 29 Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni.

Sprawa nieco zagmatwana. Wydaje się, że Trofim był w świątyni a Paweł był oskarżany o to, że go tam wprowadził. Ponadto nie ulega wątpliwości, że Paweł nauczał przeciwko ludowi (Żydom) przeciwko Zakonowi oraz przeciwko świątyni.

Zwróćmy uwagę, że nikt z apostołów w Jerozolimie nie stanął w Pawła obronie i Paweł został aresztowany za owo zajście i niemal cudem uniknął śmierci. Czy rzeczywiście Paweł był odpowiedzialny za ten incydent? Trofim był jego uczniem z Efezu, a Paweł uczył tam w taki sposób.

Efezjan 2:11 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 12 Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13 Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Isusie bliscy przez krew Chrystusową. 14 Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,15 On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 16 I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 17 I przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18 Albowiem przez niego Isus dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Isus, 21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Nic dziwnego, że Trofim po takiej lekcji odważył się wejść do świątyni i najprawdopodobniej tam zatrzymany wyjaśnił Żydom, kto mu to w taki właśnie sposób wyjaśnił. Dokładnych detali nie znamy, ale nie jest trudno zorientować się, o co w tym incydencie chodziło. Co jest ważniejsze, nauka Pawła w większości tego tekstu jest sprzeczna z nauka Isusa, który nigdy nie twierdził, że Zakon został lub zostanie zniesiony.

Paweł  rzeczywiście wywołał swoimi naukami ferment i został więc słusznie aresztowany. Możemy się jedynie domyślać, że owocem tego rodzaju nauk i działalności Pawła były okrutne prześladowania pierwszych Chrześcijan w całym okręgu jego działalności.

Jak Isus słusznie powiedział: ..."po owocach ich poznacie."

Ewangelia Pawła.

Największym problemem Pawła jest JEGO Ewangelia, która całkowicie się różni od Ewangelii Isusa. Błąd jest tak kolosalny, że z niego wynika wiele innych błędów, które to są powielane przez ogromną większość kościołów i sekt Chrześcijaństwa.

Zajrzyjmy najpierw do źródła.

Galacjan 1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
8 8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

W tym przypadku Paweł złamał wszelkie bariery i przeklął wszystkich, z aniołami włącznie, jeżeli ktokolwiek się odważy głosić Ewangelię odmienną od... jego, Pawłowej Ewangelii. Wersety te są wręcz desperackie. Paweł nie przebiera w słowach i pozostaje jedynie zapytać - czy Paweł faktycznie głosił Ewangelię Isusa?

Ewangelia jest to dobra nowina o bliskim już Królestwie Bożym na ziemi.

Królestwo Boże pod berłem Chrystusa zniszczy rządy Szatana, usunie grzech oraz rezultat grzechu - niedoskonałość i śmierć.

Mat 24:14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

Więcej w tym artykule - Dobra Nowina o Królestwie Bożym.

Czy Paweł głosił Dobrą Nowinę o tym, że Isus stał się królem Królestwa Bożego i zamierza powrócić na ziemię w celu usunięcia z niej wszystkich wrogów tego sprawiedliwego Królestwa? Oczywiście, że nie, ponieważ Paweł spodziewał się w swoim czasie porwania do nieba. Wyraźnie widzimy, że Paweł nie tylko nie ogłaszał Królestwa Bożego, ale wszystkie jego proroctwa są co najmniej wątpliwe - zwłaszcza to, w którym Paweł spodziewa się porwania jeszcze za swego życia, w ciele, które w powietrzu będzie cudownie zamienione na ciało duchowe.

I Tesaloniczan 4:(15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

1 Koryntian 15: (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

Czy proroctwa Pawła odnośnie antychrysta, czy też człowieka bezprawia są wiarygodne? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie.

Jak rozpoznać fałszywego proroka?

Że jego proroctwo się nie wypełniło. proroctwo Pawła okazało się fałszywym proroctwem i według Prawa, które Paweł tak zaciekle negował za fałszywe proroctwa była tylko jedna kara. ŚMIERĆ!

Powtórzonego Prawa 18:20 Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć».
21 Jeśli pomyślisz w swym sercu: «A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił?» - 22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.

Ponownie widać wyraźnie, że oskarżenia Pawła nie są bezpodstawne i wyłania się nam obraz, który jest niezwykle ciężko obronić.

Koniec części III.


Napisano: 23 Czerwca 2012.

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016