Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersji 5/6

 

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016


Część V

Doktryny Pawła wyjątkowo sprzeczne z Biblią

Najwięksi wrogowie Pawła to także wrogowie Chrześcijaństwa. czyli... Żydzi. Z pewnych względów mają oni wiele racji wytykając błędy Pawła, ale Żydzi syjonistyczni i tzw. Żydzi mesjańscy Pawła zaciekle bronią. I jest tego istotna przyczyna. Paweł wyraźnie stoi po ich stronie forsując swoja doktrynę - tzw. dyspensacjonalizm. Wikipedia nieco pomniejsza rolę Pawła w tej kwestii i nie jest w niej całkowicie jasna. Rzeczywisty dyspensacjonalizm polega na wierze w cudowną zmianę serc wszystkich Żydów i wybaczenie im wszystkich obecnych zbrodni mocą Bożego miłosierdzia. Na tej podstawie Syjoniści zwalczają wszystkich Chrześcijan, którzy twierdzą, że Izrael utracił przywilej Narodu Wybranego, ale Paweł twierdzi, że jest to nieprawdą. (Rzymian, rozdziały 9-11.)

Esencja dyspensacjonalizmu.

"Teologia dyspensacjonalistów mówi, że istnieją pewne różnice, między Bożym ludem, jakim jest Izrael, i między Kościołem. Dyspensacjonaliści wierzą, że zbawienie (dane przez Boga w Starym Testamencie, i przez Syna Bożego w Nowym Testamencie) zawsze było dzięki wierze. Dyspensacjonaliści nie twierdzą, że Kościół zajął miejsce Izraela w Bożym planie. Wierzą oni, że obietnice Starego Testamentu, dane Izraelowi (w sprawie ziemi, potomstwa i błogosławieństw) zostaną ostatecznie spełnione podczas trwającego 1000 lat okresu, o którym wspomina Apokalipsa w 20 rozdziale. Oni wierzą, że uwaga Boga, która dziś skupiona jest na Kościele, zostanie znowu zwrócona na Izraela (List św. Pawła do Rzymian 9-11)." Link.

W skrajnych przypadkach mówi się wprost, że współcześni Żydzi mogą popełniać dosłownie każde zło, ale w pewnym okresie Bóg zamieni ich serca w serca uczciwe i zmaże ich wszystkie grzechy.

Paweł napisał coś takiego:

Rzymian 11:11 Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

Dalej Paweł pisze, że chce zbawić Żydów pobudzonych w ten sposób do zawiści!

Rzymian 11:14 Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

Paweł... 'zbawi' niektórych!? Czyż zbawicielem nie jest Isus!?

Dalej Paweł pisze:

Rzymian 11:17 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, 18 To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. 20 Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. 21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie.

Te właśnie wersety są cytowane każdemu, kto odważy się wspomnieć o zbrodniach dzisiejszego Izraela!!

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.

Pawła argumenty wyglądają w taki sposób!

Rzymian 9:14 Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Rom 9:15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. 17 Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18 Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.

Jako dowód Paweł cytuje w iście faryzejski sposób ST - wybiórczo, wyrywa wersety z kontekstu a nawet je zniekształca, aby dopasować do swojej teorii.

II Mojżeszowa 9:(16) lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.

Bóg wydał wyrok na faraona za jego zbrodnie. Zachował go dłużej przy życiu, aby pokazać swoją siłę. Nie wzbudził go na śmierć, ale osądził go na podstawie jego uczynków - gnębienia i mordowania Izraelitów, zabijania ich pierworodnych synów!

Owe wersety są podwaliną wielu fałszywych religii Chrześcijaństwa oraz sekt, z KRK włącznie, który także twierdzi, że Boża łaska jest niezwykła i trudna do zrozumienia.

Rzymian 11:33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Dosłownie jak współczesny ksiądz katolicki! Tymczasem Bóg i Isus zawsze przemawiali językiem prostym i starali się, abyśmy Ich zamiary oraz Prawo doskonale rozumieli i postępowali według tegoż Prawa.

Doktryny przedstawione w tym fragmencie  uwłaczają i Bogu Ojcu, i Synowi oraz są poważną przeszkodą dla wielu naśladowców Chrystusa, którzy w tym momencie są zupełnie zgubieni i zaskoczeni, nie rozumiejąc zbyt wiele z Biblii, a Paweł swoje nauki tuszuje znanym powszechnie frazesem - Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Nagle mądrość Boża stała się... niemądrością i nikt nie wie, co tej sytuacji trzeba robić aby być zbawionym. Wielu dochodzi do wniosku, że rzeczywiście wystarczy wiara w nieograniczone miłosierdzie Boga, który wszystkich z czasem zbawi, ponieważ miłość Boga jest nieograniczona

Rzymian 11:28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 3 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Czyli biorąc słowa Pawła dosłownie - nie martw się, rób co chcesz, Boże wyroki są niezbadanie, ale jeżeli uwierzysz i wyznasz to zostaniesz zbawiony, a nawet jeżeli nie wyznasz to także zbawienia dostąpisz, ponieważ Bóg zmiłuje się w końcu nad wszystkimi. "Jakże niezbadane są wyroki Boże."

Z powodu takich herezji mamy 22 tysiące wyznań chrześcijańskich, które nawet zwalczają się wzajemnie!

Inna fałszywa nauka - Paweł uczy, że Tora dali nam aniołowie! Gal 3:19-29. Zupełna sprzeczność ze ST!

Bóg osobiście dał Mojżeszowi Prawo oraz osobiście z nim rozmawiał!

Galacjan 3:19 Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

Takie teksty czynią z Pawła fałszywego proroka. Nie tylko takie teksty, ale proroctwa, które się nie sprawdziły.

Powtórzonego Prawa 13:1 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. 2 Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, 3 I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, 4 To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. 5 Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. 6 A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie.

Powyższe wersety są niezwykle wymowne i wbrew zapewnieniu Pawła, Boże wyroki są oczywiste i jednoznacznie zrozumiałe!

"Śmierć dla wszystkich, którzy namawiają do odstępstwa od Boga i od Prawa!"
Paweł fałszywym prorokiem.

Oprócz fałszywych nauk Pawła, mamy także fałszywe proroctwa. Jednym z nich jest proroctwo o porwaniu, które według Pawła miało nastąpić jeszcze za życia Pawła oraz współcześnie mu żyjących naśladowców Isusa.

1 Tesaloniczan 4:15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Paweł dobitnie stwierdza, że porwanie nastąpi za ich życia. Tymi słowami 'budował duchowo' Tesaloniczan! Dalej dodał on nieco więcej.

1 Koryntian 15:50 A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. 51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

Pierwszy werset jest sprzeczny z Isusa wniebowstąpieniem, ponieważ Isus wstąpił do nieba w ciele! Dalej Paweł oznajmia uroczyście, że objawia on tajemnicę, rzeczy uprzednio nie znane nikomu. W tych wersetach mówi on o cudownym przemienieniu ciał, na odgłos trąby ostatecznej i bardzo wyraźnie mówi on czasach jemu współczesnych.

Jest to ewidentna aluzja do porwania za jego życia, o której teraz już wiemy, że się nie wydarzyła.

Co jest jeszcze bardziej interesujące, kiedy czas 'porwania' się odwlekał, Paweł, podobnie jak większość współczesnych chrześcijańskich 'proroków' musiał się jakoś asekurować. Właśnie II List do Tesaloniczan jest taką asekuracją.

2 Tesaloniczan 2:1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.

Wygląda na to, że albo jakiś fałszywy list Pawła dotarł do Tesaloniczan, albo Paweł... skłamał.

Dalej Paweł asekuracyjnie wyjaśnia, że... jeszcze trochę czasu i że najpierw pojawi się człowiek niegodziwości:

2 Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.7 Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. 8 A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 9 A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, 10 I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. 11 I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,

W ten sposób Paweł powiększył przedział czasowy. Podkreślony tekst na czerwono jest dla nas niezwykle istotny! Paweł ma na myśli ostatniego króla z księgi Daniela i dodaje od siebie pewne elementy nie występujące w innych częściach Biblii. Dzisiejsze Chrześcijaństwo nazywa tego człowieka niegodziwości... Antychrystem.

Zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czyli nadal Paweł utrzymywał wypełnienie się proroctw za jego życia oraz za czasów istnienia świątyni! Żadne wersety nie wspominają o istnieniu świątyni w czasach końca!

Jan pisząc w Objawieniu podał nam taką informację!

Objawienie 21:22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.

Czyli istnienie świątyni w czasach końca nie ma sensu i nie ma potwierdzenia w innych tekstach Biblii. Powody są oczywiste. Ofiara Isusa została całkowicie wypełniona i świątynia w celach składania ofiar jest niepotrzebna.

Zatem całe proroctwo dotyczące Antychrysta zasiadającego w świątyni Boga jest proroctwem fałszywym. Wszelkie dążenia do odbudowy świątyni w Jerozolimie są skazane na niepowodzenie. Paweł okazuje się w tym przypadku także fałszywym prorokiem.

Wszelkie proroctwa odnośnie Antychrysta nie mają wyraźnego uzasadnienia biblijnego.

'Cuda' u Chrześcijan charyzmatycznych, także oparte na tekstach Pawła.

Istnieje duży ruch charyzmatyczny, w którym następują masowe 'uzdrowienia' oraz mówi się 'językami'. Dzieją się także inne, raczej nie chrześcijańskie wydarzenia, które najwyraźniej są powodem wyśmiewania i radykalizowania współczesnego Chrześcijaństwa. Dużo więcej na ten temat w linku - Fałszywi prorocy.

Sprawdźmy kluczowe wersety.

Dzieje 2:2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. 5 A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; 6 Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7 I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami 8 Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?

Zwróćmy uwagę na logikę działa Ducha Bożego. Słuchacze niemal oniemieli słysząc swoje narodowe języki! Celem Ducha było ukazanie owej mocy i za pomocą owego cudu dawanie świadectwa o Isusie i Jego Królestwie. Piotr wyraźnie wykazał dosłowne wypełnienie się proroctwa Joela 2:28-32.

Dary duchowe omawia Paweł w rozdziałach - 12 i 14 Pierwszego listu do Koryntian.

1 Korynntian 14:2 Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. (...) 4 Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje. 5 A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany.

Jest ewidentne, że Paweł nie opisuje tych samych cudownych zjawisk, które opisuje Łukasz w Dziejach Apostolskich. To co pisze Paweł nie ma najmniejszego sensu! Po cóż człowiek mówiłby do Boga, w Duchu Bożym?

Wygląda to na rozmowę telefoniczną w obcym języku, kiedy człowiek jest pouczany przez Boga (Jego Ducha Bożego) co ma mówić głośno - w języku dla siebie niezrozumiałym i głośno powtarzać to z powrotem dla Boga! Nadal mówiący nic z tego nie rozumie!

Jest to zupełny bezsens i oczywisty powód do szyderstw, jakie Chrześcijanie oddający się takim praktykom otrzymują. Najwyraźniej takie wydarzenia miały miejsce już w Koryncie i powodowało to interwencję RZECZYWISTYCH apostołów Isusa, którzy aktywnie prostowali owe straszliwie zakrzywione ścieżki drogi Pańskiej ku Królestwu Bożemu.

Nic dziwnego, że Paweł tak wrogo odnosił się do apostołów nazywając ich arcyapostołami. Jest także zrozumiałe, dlaczego wszystkie zbory w Azji - z Efezem włącznie opuściły 'apostoła' Pawła. Owoce jego działań były ewidentne, podobnie jak to się dzieje dzisiaj.

Zalecenia Pawła odnośnie władz.

Rzymian 13:1 Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 2 Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. 3 Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 4 Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. 5 Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. 6 Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

Paweł posługuje się półprawdami. Owszem, każda władza jest z przyzwolenia Boga, ale nie jest przez Niego ustanowiona. Bóg dopuszcza do tego, że zbrodnicze władze pod wodzą samego szatana popełniają olbrzymie zbrodnie. Niestety, ludzie na żołdzie szatana są sługami szatana a nie są w żadnym wypadku sługami Boga. Otrzymają oni w odpowiednim czasie należną od Boga zapłatę za ich zbrodnie, wojny światowe i masowe mordy na przestrzeni dziejów świata.

Isus pod niezwykłą presją dał taką radę: "Co boskie - Bogu, co cesarskie, cesarzowi." W takiej a nie innej kolejności. Bóg jest na pierwszym miejscu! Dla władz mamy obowiązki wtedy, kiedy spełnimy powinność wobec Boga. Jeżeli władze wprowadzą jakiekolwiek zakazy dla Chrześcijan, czy czytania Biblii czy zgromadzania się - należy to kategorycznie ignorować - posłuszeństwo wobec takich zakazów jest uległością wobec szatańskich rządów.

Paweł kameleon.

1 Koryntian 9:19 Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. 20 I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. 21 Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. 22 Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.

Po czym Paweł tak się usprawiedliwia.

Rzymian 3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

Dla 'dobra' Ewangelii Paweł chwali się kłamstwem i kłamstwo reklamuje! Powyższe wersety wskazują wyraźnie na potrzebę bardzo wyrafinowanego kłamstwa, ponieważ Paweł nie tyle kłamał, ile sprawiał pewne wrażenie, sprzedawał swój kłamliwy obraz jako ktokolwiek, kim w rzeczywistości on  nie był.

Czy Paweł głosząc satanistom przedstawiałby się jako satanista, aby ich pozyskać?

Najwyraźniej Paweł nie znał Isusa nauk! Isus wyraźnie oświadczał, że nikt nie może pójść do Ojca, jak tylko przez Niego. To Isus sprawia otwarcie oczu na Prawdę i kłamliwe wysiłki Pawła są absolutnie niepotrzebne. Ponowna nauka drastycznie sprzeczna z tym, czego na uczył nasz Zbawiciel.

Paweł był bezżenny i jego porady stały się podstawą celibatu KRK! Także Paweł stwierdził, że kobiety w zborach powinny milczeć i KRK natychmiast to zaadoptował.

Podsumowanie.

Problemów z listami Pawła jest znacznie więcej. Wystarczy zacząć czytać listy Pawła, mając na uwadze taki jego obraz, a natychmiast wychodzą nowe rzeczy, potwierdzające w pełni poprzednie przypuszczenia.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Isus wyraźnie nas ostrzegł przeciwko fałszywym apostołom oraz w przypowieści o siewcy ukazał nam strategię szatana, który zawsze podczas siewu ziaren prawdy sieje fałszywy kąkol, który dojrzewa razem z pszenicą aż do żniwa.

Jest także ewidentne, że pszenica doskonale widzi ten kąkol!

Mateusza 13:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. (26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Bezspornie celem ataków szatana jest Bóg, jego Syn oraz wszyscy ci, którzy służą Bogu.

Kiedy Isus się urodził, nastąpił natychmiastowy atak szatana, który chciał Go zabić rękami Heroda. Potem szatan próbował kusić Isusa posługując się wersetami Biblii. Następnym krokiem było umieszczenie Judasza pomiędzy jego apostołami.

Czy może ktoś odgadnąć następny po Judaszu krok szatana!?

Jak traktować listy Pawła posiadając taka właśnie wiedzę?

Moim zdaniem jest dobrze je znać, aby wykazywać innym, że błądzą i wskazywać oczywiste błędy i niezgodności z resztą Biblii. Zbawienie jest tylko w Isusie a Słowo Boże to wypowiedzi Isusa, jego Ojca oraz proroków i apostołów, którzy wypowiadali te słowa pod natchnieniem Ducha Bożego.

Osobiście zacząłem traktować listy Pawła jako... apokryfy.

Ujawnienie potężnych problemów w listach Pawła pozwala na wytrącenie z ręki broni szatanowi oraz jego sługusom. Odbiera się w ten sposób wszelkie fałszywe precedensy doktrynalne, anulujące Prawo Boże.

Ujawnienie problemów listów Pawła niezwykle upraszcza Boży plan zbawienia oraz nadaje słowom Isusa - czyli Słowu Bożemu znacznie większe znaczenie.

Powoduje także zacznie łatwiejsze zrozumienie dla mas, które są wręcz przerażone listami Pawła i najwyraźniej zniechęcone.

Największym zwycięstwem jest przywrócenie na plan główny Ewangelii Isusa, która jest zapowiedzią bliskiego już Królestwa Bożego. 

Główny tematem Biblii i nauczania Isusa jest Królestwo Boże na Ziemi. Sprawdź temat -  Dobra Nowina o Królestwie Bożym.

Esencją zbawienia jest oryginalna modlitwa, której nauczył nas sam Isus.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. 15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Aby być zbawionym, należy uświęcać naszego Ojca Boga imię, czyli reputację - jak Stwórcy i Sędziego. Modlimy się o przyjście Królestwa, które będzie spełnieniem woli Boga tak w niebie jak i na ziemi. Chcemy chleba powszedniego oraz pragniemy odpuszczenia win na prostej zasadzie. Bóg nam odpuści, jeżeli my odpuścimy naszym prześladowcom.

Rezultaty stosowania doktryn Pawła.

Największymi dowodami przeciwko Pawłowi są jego doktryny, na których opiera się niemal całe Chrześcijaństwo.  Paweł nie nauczał niczego, co nauczał Isus. Nie wyjaśniał żadnej nauki czy przypowieści. Najwidoczniej ich nie znał!

Tymczasem niemal wszystkie religie cytują głównie listy Pawła i właśnie dzięki nim oraz pod nadzorem demonów panuje takie nieprawdopodobne zamieszanie pośród wszystkich religii chrześcijańskich. Czy to Świadkowie Jehowy, czy Zielonoświątkowcy, czy Baptyści czy inne mniejsze wyznania, zawzięcie cytują głównie Pawła, często omijając najważniejszą księgę biblijną, czyli Objawienie. Nauki Pawła są obecnie podstawą Chrześcijaństwa, które jest dzięki listom Pawła w tak drastyczny sposób ze sobą podzielone.

To są owoce działalności 'apostoła' Pawła, a Isus ostrzegał - ..."po owocach ich poznacie". Isus dal jasną wskazówkę na rozpoznanie Jego rzeczywistych uczni. Miała panować pomiędzy nimi miłość.

Trudno jest widzieć miłość Pawła do pozostałych apostołów Isusa! Jest raczej odwrotnie.

Co jest najgorsze, Ewangelia o Królestwie jest praktycznie światu nieznana, pomimo miliardów godzin spędzonych przez Świadków Jehowy i innych Chrześcijan w akcjach głoszenia od domu do domu, oraz w wyprawach do innych krajów, w szczególności do Afryki, gdzie misjonarze są szczególnie aktywni.

Jedno jest oczywiste. Isus nie założył żadnej religii i nie wprowadził żadnych rytuałów, specjalnych ubiorów czy szat kapłańskich. Nie ustanowił świąt i nie podano nam daty jego urodzenia!

Natomiast sama esencja zbawienia jest niezwykle prosta i Isus przedstawił ją w taki sposób:

Mateusza 22:36 Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Mat 22:37 A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Z Biblii i słów Isus wygląda niedwuznacznie, że w przeciwieństwie do nauk Pawła, na zbawienie trzeba sobie zapracować.

W jaki sposób? Przestrzegając tych dwóch przykazań!

Czy jedziesz samochodem, czy pracujesz w pracy, czy przebywasz w domu czy gdziekolwiek, zawsze zadawaj sobie to pytanie:

Czy to co robię, jest wyrażeniem miłości do Boga i bliźniego?

Zobaczysz, że to nie jest łatwe i łatwiej jest cytować Pawła, chodzić na zebrania czy msze i całować krzyżyki czy medaliki, niż miłować swoich bliźnich.

Dlatego mamy w Biblii listy Pawła?

Jest to dla nas test i sprawdzian. Czy będziemy się kierowali naszym sumieniem, w którym Bóg osobiście wpisał swoje Prawo, czy będziemy szukali wykrętów cytując herezje Pawła! Czy miłujesz Boga i Jego Prawo, czy będziesz szukał wszelkich pozorów, aby Prawo omijać i mieć na to usprawiedliwienie.

Z powodu owych herezji współczesne Chrześcijaństwo jest u świata w pogardzie - nie ze względu na uczciwość, ale ze względu na podziały oraz styl życia, który jest zaprzeczeniem Prawa.

Chrześcijanie nie szczycą się mniejszą liczbą rozwodów, rozbitych rodzin, alkoholizmu, narkotyków, dyskotek, skąpych ubiorów, cudzołóstwa i wielu różnych uciech tego świata. Drastyczne różnice w dogmatach są pośmiewiskiem całego świata szatana.

Skąd się biorą takie różnice? Najwięcej pochodzi z listów Pawła.

Pamiętajmy najważniejszą rzecz.

Sąd Boży jest sądem na podstawie naszych uczynków.

Najważniejsza księga biblijna - Objawienie Isusa mówi nam tak:

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Biblia, poza listami Pawła jest w tym niezmienna! Liczą się tylko i wyłącznie twoje uczynki. Nie liczy się twoje zrozumienie Biblii, wersetów, chodzenie do kościoła czy inne działalności religijne. Każdy z nas będzie sądzony na podstawie naszych uczynków. Jeżeli postępujesz właściwie, miłujesz i Boga i bliźniego, otrzymujesz należność, a nie łaskę!

Na tym polega Prawo. Na tym polegało Stare Przymierze i na tym polega Nowe Przymierze oparte na krwi Isusa Chrystusa. Sprawdź Prawo dane Mojżeszowi, sprawdź Boże obietnice oraz Jego obowiązki. Tak! Bóg miał obowiązki, do których sam się zobowiązał. Pod warunkiem stosowania Prawa przez Izraelitów.

Umowa był dwustronna. Obie partie miały prawa i obowiązki. Bóg oczywiście się z nich w doskonały sposób wywiązywał.

Izraelici... nie!

Królestwo Boże będzie królestwem bez łez, śmierci o bólu. Nikt nie będzie nikogo nigdy krzywdził.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Jedynie ci, którzy miłują Boga i bliźniego, nie krzywdzą innych a ich uczynki to potwierdzają, otrzymają życie wieczne w Królestwie Bożym, tutaj na ziemi.

 


Napisano: 30 Czerwca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016