Bliski powrót Isusa!

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wartości naszych ciał, a zwłaszcza z wartości naszych umysłów. Niestety wartość naszych umysłów nie jest wysoka. To nie jest przesada, ale sprawdźmy pewne dowody oraz porównajmy się nieco z istotami, które posiadają 100% umysły i są bardzo inteligentni i mądrzy.

Adam i Ewa byli stworzeni wraz z wielkimi umysłami, ale te umysły nie zdołały ich powstrzymać od grzechu, czyli od potrzeby bezwzględnego posłuszeństwa wobec Boga. Ich długość życia została poważnie skrócona i w ten sposób oboje utracili swoje życie. Ich potomstwo oraz cała ludzkość w tamtej erze także utraciła życie wieczne żyjąc maksymalnie do 1000 lat.

Po śmierci Adama i Ewy Ziemia była wypełniona potomstwem Adama i Ewy i ono także posiadało działające w 100% umysły. Brakowało im wszystkim jednej zasadniczej rzeczy, która mogłaby im dać wiele szczęścia.  Oni powinni być posłuszni Bogu Wszechmocnemu, ponieważ to Bóg stworzył Niebo, Ziemię oraz  Adama i Ewę, którzy pozbawili życia wiecznego swego potomstwa, buntując się przeciwko Bogu.

Z czasem Bóg zmniejszył długość życia rodzaju ludzkiego: od 1000 lat na nieco więcej niż 100 lat życia, ale Bóg także zmniejszył naszą mądrość o 10 razy, co znaczy, że nasza mądrość jest dziesięciokrotnie mniejsza niż mądrość Adama i Ewy. Żyjąc zaledwie 100 taka mądrość nie jest nam już potrzebna. Wiedzmy także, że nie mądrość da nam życie wieczne, ale może nam dać nasze posłuszeństwo!

Istnieje ciekawa myśl odnośnie naszej inteligencji i mądrości.

Biblia posiada mądrość samego Boga, ponieważ Bóg jest jej Autorem. Z tej przyczyny tzw. apostoł Paweł oraz Łukasz zostali usunięci z Biblii oraz są czasami pomijani przez część czytelników, ponieważ Biblia jest Słowem Bożym, ale Paweł i Łukasz nie są Bogiem i przekazują nam wyłącznie ich prywatne myśli, nie oparte na słowach samego Boga.

Dlatego nasza obecna ilość inteligencji nie może być nawet porównywana z mądrością i wiedzą Boga. Poza tym problemem wiemy także, że Biblia jest Słowem Bożym, a Boże Słowo jest 100 krotnie bardziej inteligentniejsze, niż my cokolwiek czy gdziekolwiek napiszemy, nadal będąc ludźmi niedoskonałymi.

Nawet nasze mózgi nie są w stanie zrozumieć wielu tekstów Biblii z powodu zbyt małej naszej wiedzy i inteligencji. Dlatego i Bóg oraz sam Syn Boży, Isus podali nam doskonały sposób na nasze życie .

Naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec 10 Przykazań Bożych.

Są oczywiście inne możliwości podane nam w Biblii, ale posłuszeństwo 10 Przykazań da nam w odpowiednim czasie życie wieczne oraz powrócą do nas także nasze umysły, pracujące w 100%.

Tak w dużym skrócie wygląda nasza egzystencja na Ziemi. Mamy więc fundamentalne prawo, które wymaga od nas bezspornego posłuszeństwa wobec Bożych 10 Przykazań. To posłuszeństwo spowoduje, że z czasem otrzymamy życie wieczne na Ziemi. Bez posłuszeństwa nigdy nie uzyskamy życia wiecznego!

Dlaczego świat o tym nie mówi?

Nasz świat jest pod władzą szatana, który wraz z upadłymi aniołami sprawuje nad nami władzę. To głównie szatan oraz jego aniołowie powodują dodatkowe nasze nieszczęścia i nasze choroby. Szatan jest przede wszystkim odpowiedzialny przez samym Bogiem za wszystkie wojny, które on wywołał na naszej Ziemi.

Szatan - pomimo posiadania 100% mózgu - zbuntował się przeciwko Bogu i uznał, że on powinien rządzić całym światem i on dałby nam cudowne i wspaniałe rzeczy podarowane dla ludzkości, które przeważałyby potrzebę  posłuszeństwa wobec Praw Bożych.

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana.

Jak sami widzimy, jesteśmy w straszliwej szatańskiej pułapce i nie mamy żadnych szans na dobre życie pod władzą szatana oraz jego grupy zbuntowanych aniołów, którzy wspomagają władzę szatańską swoimi własnymi zbrodniczymi czynami. Powyższy cytat już jest w USA realizowany!

Co jest szczególnie jaskrawe, szatan najwyraźniej nie uczynił absolutnie niczego dobrego na Ziemi, żyjąc na niej kilka tysięcy lat. Co jest oczywiste, najczęściej powtarzającym się dziełem szatana na Ziemi są wojny, które są zaplanowane oraz kontrolowane przez szatana i jego upadłych aniołów.

Ezechiela 38:(11) I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram, (12) Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.

Wszystkie wojny są najwyraźniej pomysłem szatańskim; wraz z mieczami czy innymi narzędziami do zabijania ludzi. 

Poniżej mamy niezwykle mądre oraz dosadne określenie diabła (szatana).

Jana 8:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Poniżej mamy wersety, które ujawniają nam ostateczną działalność szatana oraz jego fałszywych proroków. Zwróćmy szczególną uwagę na to, że poniższe plany szatańskie już się rozpoczęły i zbliża się ostatnia wojna światowa, którą także będzie prowadził sam szatan.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Cytowane powyższe wersety mówią nam o ostatnich dziełach szatana. Szczytem kłamstw szatana będzie ogłaszanie, że w tym czy w innym miejscu jest Chrystus. Oczywiście będzie to kłamstwo szatana. Dla szatana będą także pracowali fałszywi prorocy, którzy będą wyposażeni przez szatana w możliwość czynienia znaków i cudów!

Dlatego mamy obowiązek, aby w tych czasach czuwać i oczekiwać na powrót samego Isusa Chrystusa.

Mateusza 24:(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Ten czas zbliża się coraz szybciej, a naszym zadaniem jest czuwanie i oczekiwanie na powrót naszego Isusa Mesjasza.

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu. [BM]

Zwróćmy szczególną uwagę na różnicę fałszywego szatańskiego proroka, który będzie mówił, że tutaj lub w innym miejscu jest Isus. Nie wierzmy w takie oszustwa! Naszym zadaniem jest czuwanie!

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Jest to nasze oczekiwanie na przyjście do nas samego Pana Isusa! Nikt nam nie powie, że On jest tu, czy jest może tam, ale zobaczymy Go w godzinie, której się jeszcze wcale nie domyślamy.

Mateusza 24:44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Jest to niezwykły okres naszego oczekiwania na przyjście tylko do nas samego Syna Człowieczego! Musimy być na to gotowi w każdej chwili. To znaczy dla nas, że powinniśmy się już teraz skupić, ponieważ szatan szaleje ze znacznie większą siłą. Jego działania na Ziemi już są doskonale widoczne.

Dlatego my już teraz musimy być gotowi na każdą chwilę, czy to w dzień czy w nocy na powrót Isusa Mesjasza!

Miejmy to oczekiwanie cały czas w naszym umyśle i bądźmy gotowi na przyjście Syna Człowieczego.

Obecnie jest to najważniejsze proroctwo, skierowane do nas z całej Biblii!

Czas jest niezwykle bliski!

Sprawdźmy jeszcze bliżej to proroctwo. Główną jego częścią jest proroctwo o upadku USA! W tym linku mamy wiele detali tego proroctwa. Spójrzmy na to z większą uwagą! Otóż USA upada z wielką mocą i jest to na Zachodzie bardzo widoczne. Nas interesują znane nam części proroctw, które nam bardzo pomogą.

Mamy pewne dane w Biblii o upadku USA (Babilon Wielki), które mówią one nam, że ów upadek będzie miał kilka etapów. Moc militarna USA oraz jego upadek finansowy jest już w trakcie zaawansowanego upadku. To już nie musi być nawet omawiane, ponieważ mas media już często o tym wspominają.

Upadek całkowity jeszcze nie nastąpił i są ku temu bardzo ważne działania. Nie nastąpiło jeszcze całkowite zniszczenie Babilonu Wielkiego. Ten artykuł podaje nam wiele detali tego proroctwa. Co jest najważniejsze: w USA jest wielu Polaków i Słowian, którzy jeszcze przed zniszczeniem opuszczą USA!

Musi więc nastąpić wyjście Polaków i Słowian z USA, zanim Ameryka całkowicie upadnie i zostanie w 100% zniszczona razem z jej mieszkańcami. Wraz z USA zostanie zniszczona Wielka Nierządnica, która  kontrolowała USA. Ponownie nie są to nowe informacje, ale one już się na naszych oczach realizują.

Dlatego znajomość tych proroctw mówi nam, że w momencie opuszczenia USA przez Polaków i Słowian, krótko po tym nastąpi ostatecznie zniszczenie Stanów Zjednoczonych. A znaczy to, że czasy końca dla USA są bardzo bliskie, ale one nastąpią dopiero po opuszczeniu USA wybranego Ludu Bożego!

To wszystko jest bezspornym dowodem na to, że powrót Isusa może więc nastąpić w każdej chwili. Pewna część Polaków w USA będzie także wzięta do Nieba. Reszta będzie nieco później skierowana na pustynię, a będzie to wszystko kontrolował Bóg Wszechmogący oraz Isus Mesjasz.

Najważniejsze dla nas jest to, że wyjście z USA oraz powrót Isusa na Ziemię są możliwe w każdej niemal chwili. Weźmy także pod szczególną uwagę, że pomimo wielu naszych przypuszczeń nie odgadniemy czasu powrotu Isusa na Ziemię i wzięcia wybranych do Nieba. Wzięcie może wydarzyć się w każdej chwili!

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że sam Isus nas właśnie ostrzegł, co jest widoczne w cytowanych wersetach z Mateusza.  Nie jest to moje przypuszczenie, ale napisałem ten artykuł z powodu bardzo bliskiego już czasu na powrót Isusa na Ziemię, w szczególności Jego powrotu do nas.

Sam Isus obiecał nam swój powrót i polecił, abyśmy byli dla niego gotowi!

Mateusza 24:44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Czuwajmy na powrót Isusa nieustannie i bądźmy na Niego przygotowani i gotowi!