II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Bliskie wzięcie do nieba

Określenie - PORWANIE jest niewłaściwe. Słowo porwanie nie występuje nigdzie w Biblii. Występuje w Biblii słowo: wzięcie. Używaliśmy wcześniej tego przestępczego słowa.

Wikipedia o porwaniu.

Słowo - porwanie zostało wypowiedziane przez 'apostoła' Pawła. 1Tesaloniczan 4:(15-18). Całe chrześcijaństwo, które częściowo wierzy w pójście do nieba wszystkich chrześcijan, opiera się właśnie na cytacie Szawła, Żyda, któremu Isus niczego nie obiecał i z nim nigdy nie rozmawiał.

Słowa wypowiedziane przez Boga i Syna są najważniejsze na ziemi i powinniśmy używać słów, jakich używa Bóg i Isus. Dlatego używam rzeczywiste imię Syna Bożego - Isus. Szczególnie imion nie wolno zmieniać, ponieważ jest to ubliżanie osobom, którym zmieniono ICH imiona, zwłaszcza nadane przez samego Boga.

Także Bóg jest bluźnierczo nazywany Jehową czy Jahwe. Jego imieniem jest słowo - Bóg.

Imię w Biblii jest niezwykle ważne. Nie nazywajmy więc wzięcia do Nieba... PORWANIEM.

Król Isus weźmie swoich wybranych z ziemi, a nie porwie ich, jak złodziej!

Aby zrozumieć świat, powinniśmy poznać PRAWDĘ ponieważ niemal wszystko, co wiemy  o świecie to jest kłamstwem, ponieważ światem rządzi szatan i rozpowszechnia on jedynie kłamstwo. Częściowo ukrywana przed nami struktura rządów nad ziemią: szatan, masoneria, jezuici, Rzym (kościół katolicki) i niemal wszystkie inne religie świata oraz media są kontrolowane przez Rzym.

Sataniści starają się cię przekonać, że Bóg nie istnieje. Ale według nich szatan istnieje i jest przez satanistów wielbiony, pomimo, że on nie tylko nigdy i niczego nie stworzył. On także nie zrobił nigdy niczego dobrego; ani w niebie, ani na ziemi!

Zdajmy sobie sprawę z tego, że żadne prawa i wymagania Boga nie są rozpowszechniane przez religie, ponieważ WSZYSTKIE religie są fałszywe z powodu fałszywych doktryn, kontrolowanych przez szatańskich liderów.

To wielbiciele szatana używają bałwochwalstwa, (katolicyzm) fałszywego słownictwa; jak Jahwe czy Jezus, terminu - porwanie, oraz cytują głównie fałszywych żydowskich pisarzy Biblii, czyli Łukasza, Pawła i Marka oraz prace wielu innych liderów 'religijnych', czyli satanistów.

Bóg nie założył żadnej religii, ale wybrał stworzony przez siebie Naród Wybrany!

Naród Wybrany - Słowianie

Zamieszkujący Palestynę żydowski Izrael jest fałszywym narodem wybranym. Żydzi sami się do tego przyznają i dążą do utworzenia nowego Izraela na... Ukrainie i to jeszcze w tym roku - 2022! Ich zamiary są najprawdopodobniej wspierane planem Bestii, która wkrótce zajmie teren obecnego Izraela. A Izrael raczej nie przeniesie się na Ukrainę.

Rzeczywistym Narodem Wybranym jest Słowiaństwo - 12 pokoleń, które zostanie wkrótce wyzwolone z rąk szatana. Trzonem Izraela najwyraźniej są... Polacy.

Po 3.5 rocznym pobycie na pustyni w celu sądu Boga i Syna, rzeczywisty Boży Izrael z pomocą samego Boga i Syna ponownie zamieszka Palestynę pod berłem Isusa, Syna Bożego. Wtedy w Jerozolimie będzie odbudowana ponownie Świątynia Boża.

Obecny 'Izrael' nie tylko nie zdołał wybudować świątyni dla Boga. Bóg nawet nie pozwolił 'Izraelowi' ogłoszenia Jerozolimy jako stolicy Żydów! Trump spróbował i utracił prezydenturę. To wszystko całkowicie przekreśla Żydów jako naród wybrany przez Boga.

Wersety poniżej cytowane zapewniają nas o tym i w chwili obecnej tylko kandydaci do wzięcia do nieba o tym wiedzą. Ale to się wkrótce diametralnie zmieni.

Zwróćmy szczególną uwagę, że zabranie do nieba będzie totalnym zaskoczeniem dla całego szatańskiego świata, który najwidoczniej nie zna i nie rozumie tych proroctw.

Będzie to pierwsza akcja Syna Bożego na ziemi od czasu Jego zmartwychwstania i wstąpienia do Nieba.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Chrystus powróci na ziemię już na stałe i w tym momencie nastąpi wzięcie do nieba grupy wybranych przez Boga - kobiet i mężczyzn. Mamy dwa kluczowe wersety ukazujące nam dokładnie, jak to się wydarzy.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [BM]

Dopiero po zabraniu wybranych Boga, reszta świata się przebudzi i zrozumie, co się stało. A to spowoduje olbrzymią, paniczną reakcję świata szatana i jego ohydnych sług rządowych i medialnych.

Temat wzięcia do nieba wskazuje na wagę planu Boga, który zaprzysiągł nasze zbawienie na samego Siebie, że nie tylko zjednoczy On rzeczywisty Izrael, ale także ustanowi rząd na całej ziemi pod berłem swego Syna, Isusa Mesjasza.

Karą za grzech jest śmierć

Adam i Ewa zmarli z wyroku Boga w Edenie, a powodem ich śmierci był jeden grzech. Było to bezpośrednie złamanie jednego Bożego zakazu a Bóg osobiście ich ostrzegł, że złamanie Bożego zakazu spożywania z drzewa poznania dobra i zła przyniesie im śmierć.

Rodzaju 2:(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Chrystus poniósł śmierć za grzechy niektórych członków Narodu Wybranego. Dlatego mamy szanse na życie wieczne. Ale nie wszyscy będą żyli wiecznie, czyli że nie wszyscy będą od razu zbawieni.

Ofiara złożona przez Isusa anulowała śmierć grzesznych osób, które skorzystają z ofiary Isusa  i powrócą do życia wiecznego.

Isus nie złożył ofiary za nasienie węża, czy też za synagogę szatana; potomstwo szatana i upadłych aniołów.

W potopie zginęło bezpowrotnie całe ich potomstwo, czyli Nefilimowie. Z powodu potopu, który zmienił naszą Ziemię, ludzkość nie może żyć wiecznie na ziemi i wiek nasz jest od tego momentu ograniczony do 100 lat życia.

Istnieje jedna grupka ludzi - ludzie wybrani przez Boga - Należą już do nich żyjący w niebie: Henoch, Eliasz oraz Ezdrasz. Oni nigdy nie grzeszyli i nie skorzystali z okupu Isusa!

W czasach dzisiejszych mała część Narodu Wybranego otrzyma życie wieczne oraz mieszkanie w niebie. Będą oni żyli w Edenie, czyli w Raju w Niebie. Życie wieczne jest dane im z powodu zmazania ich win krwią Isusa. Ofiara Isusa spowodowała naszą miłość do Niego oraz nienawiść szatana do Isusa, Boga i wszystkich tych, którzy będą żyli wiecznie.

Poniżej wersety potwierdzające wzięcie do Nieba w II księdze Ezdrasza. Najwyraźniej owe informacje rozwścieczyły szatana, który usunął tę księgę z Biblii, ale nie usuną jej na długo!

II Ezdrasza 14:(7) A teraz mówię tobie; (8) Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś; (9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Bóg także wybierze 144.000 współkróli Isusa, którzy nie zostaną wzięci do nieba, ale będą wyznaczeni do współpracy z Królem Królestwa Bożego na ziemi. Pewna część 144.000 zginie, jak mówi nam Objawienie o ich odmowie wzięcia znaku Bestii, ale natychmiast po śmierci powstaną oni bez sądu do życia wiecznego.

Wybrani przez Boga nie mają pieczęci na czołach, ale 144.000 mają znaki czyli pieczęcie na czołach. Nie oznacza to, że my widzimy owe pieczęcie, ale upadli aniołowie i sam szatan owe pieczęcie widzą.

Jedynie ludzie wybrani oraz opieczętowani przez aniołów czyli 144.000 skorzystają z ofiary Isusa za ich grzechy i otrzymają oni życie wieczne.

II Henocha 8: Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: "Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!" I ci mężowie powiedzieli do mnie: 9 O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Reszta Narodu Wybranego musi także przestrzegać Przykazania Boże. Jedynie mała część Izraelitów Narodu Wybranego uzyska życie wieczne, z powodu ich nieposłuszeństwa wobec Boga i Przykazań.

Sprawdź poniższy tekst!

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Reszta zostanie zgładzona przez Boga. Fałszywe religie o tym nigdy nie mówią!

Dla ludzi, którzy już umarli Sąd Ostateczny ustali, kto zasłużył na życie wieczne a kto ponownie umrze, tym razem umrze już na zawsze. Sąd odbędzie się dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym, a wtedy będzie już nowe Niebo i nowa Ziemia.

Ofiara Isusa dotyczy wyłącznie życia wiecznego, które człowiek uzyska posłuszeństwem wobec Prawa Bożego.

W tym przypadku staje się oczywiste, że wzięcie do nieba to zabranie wyłącznie tych, których Bóg wybrał do życia wiecznego.

Niewiasta i chłopczyk

144.000 to sami mężczyźni i w Biblii nie ma wersetu mówiącego, że 144.000 zostaną wzięci do życia w niebie, aczkolwiek będą tam czasami przebywali. Ich rządy będą rządami na ziemi.

A pomiędzy wziętymi do nieba będą kobiety, jak nam w Ewangelii Mateusza Isus mówi - jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Nastąpi więc pierwsze zmartwychwstanie 144.000, którzy utracą życie z powodu posłuszeństwa wobec Boga i odmowy wzięcia na czoło i rękę znaku Bestii.

Królestwo Boże będzie istniało 1000 lat pod władzą Isusa oraz 144.000 wspókróli.

Po 1000 lat istnienia Królestwa Bożego odbędzie się zmartwychwstanie wszystkich zmarłych na Sąd Ostateczny. Ludzie osądzeni pozytywnie otrzymają życie wieczne, jakie posiadają wszyscy mieszkańcy nieba.

Ziemia po 1000 lat będzie już nowa i na niej będzie można żyć wiecznie.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Omówmy 12 rozdział Objawienia, który najprawdopodobniej nie został jeszcze nigdy właściwie zrozumiany, ale ten czas niewiedzy już całkowicie przeminął. Najwyraźniej dopiero teraz nastał czas na zrozumienie w pełni Bożych planów i okupu Chrystusa.

Niewiasta z 12 rozdziału Objawienia

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; (2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. (3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Rozdział 12 Objawienia jest niezwykle trudny do zrozumienia i istnieją w nim POZORNIE te same dwa okresy o ucieczce Niewiasty, czyli czas, czasy i połowa czasu. Jest to błąd! Ów rozdział opisuje dwa różne wydarzenia.

Pierwsza część ukazuje nam Naród Wybrany oraz Marię, która urodziła Isusa Chrystusa.  Ten opis mówi nam o pierwszym okresie czasu. Oczywiście Naród Wybrany czyli Niewiasta istniały już znacznie wcześniej.

Niewiasta, która porodziła chłopczyka to nie Maria, rzeczywista matka Isusa, ale jest to Niewiasta czyli cały Naród Wybrany przez Boga. Maria to kobieta z tego samego Narodu Wybranego, która porodziła Isusa.

W ten sposób Isus jest synem Marii oraz jest On z potomstwa Niewiasty, czyli Narodu Wybranego.

Podobnie jak my mamy swoich rodziców i jesteśmy zrodzeni z matek oraz jesteśmy także zrodzeni z Narodu Wybranego.

niewiasta

Niewiastą z rozdziału 12 jest Naród Wybrany przez Boga, 12 pokoleń Izraela.

Nie mamy w Biblii żadnych informacji, że Maria matka Isusa była tak symbolicznie ukoronowana, jak Niewiasta według biblijnego opisu. Dokonał tego szatański Rzym/Watykan po to, abyśmy uprawiali bałwochwalstwo wielbiąc matkę Isusa, czyli Marię! Dlatego katolicy wielbią tzw. Matkę Boską!

Córka Niewiasty, Maria urodziła chłopczyka, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. Owym chłopczykiem jest Syn Boży. Laska  żelazna oznacza bardzo stanowcze rządy Isusa oraz jego 144.000 współkróli.

Szatan doskonale znał plany Boże, ale wiele rzeczy nie przewidział. Natychmiast od pierwszego momentu zaatakował on dziecię Isusa w Betlejem posługując się Herodem. Jak wszyscy wiemy, Syn Boży został uratowany, ale Maria musiała uciec do Egiptu z Józefem z polecenia anioła, aby przeczekać aż do śmierci Heroda, który zdążył wymordować w Betlejem wszystkie niewinne dzieci.

Wszystko wskazuje na to, że okres pobytu Marii i Józefa w Egipcie z dala od smoka trwał także czas, czasy i połowa czasu. Słowianie (Niewiasta) byli wtedy w Arzaret a Judejczycy mieszkali w Judei.

Najczęstsza znana data urodzin Isusa to 6 rok p.n.e. Herod zmarł około 2 roku p.n.e a to nam poważnie sugeruje okres bliski 3.5 rocznego pobytu Marii w Egipcie. Zmarł potem nie tylko Herod, jak nam oznajmia werset 20.

Mateusza 2:(20) Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. (21) Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.

Jaki los spotkał Niewiastę po wzięciu chłopczyka do nieba?

Objawienie 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało wzięte do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

W tym przypadku Niewiasta to Judejczycy w Palestynie za czasów Heroda oraz 12 pokoleń Izraela czyli Polacy i część innych Słowian, żyjących na tych samych terenach, na których żyjemy dzisiaj.

Ta część mówi nam, że dziecię zostało wzięte do Boga a Niewiasta uciekła na pustynię. Tekst wyraźnie mówi, o dziecięciu a nie mówi o dorosłym Isusie. Ucieczka przed Herodem oraz samym szatanem musiała się zakończyć wzięciem chłopczyka do nieba na krótki okres czasu. 

Maria, matka Isusa była także ukryta na pustyni egipskiej i najprawdopodobniej była tam żywiona przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Nie mamy podanego nam okresu, w którym szatan stoczył bój z aniołami w niebie i nic nie sugeruje nam, że nastąpiło to po ucieczce Niewiasty na pustynię.

Odkrycie Bożego ukrywania zrozumienia proroctw

Pewne wersety z Objawienia nie są nam podawane w chronologicznym czasie i to najwyraźniej jest sposobem Bożym, aby pewne proroctwa przed światem ukryć, chociaż każdy je może czytać, lecz niewielu ludzi może je zrozumieć.

Szczególnie rzuca się w oczy sposób opisu proroctw w 24 rozdziale Mateusza oraz 12 rozdziału Objawienia. Właśnie w tym rozdziale brak połączenia pewnych informacji jest szczególnie widoczny. Tę uwagę podał mnie także Bartek, ponieważ razem zauważyliśmy taką Bożą strategię - ja znalazłem ją w Objawieniu, a Bartek rozpoznał to wcześniej w 24 rozdziale Mateusza.

Jest to używane przez Boga w Objawieniu a nawet w innych proroctwach. Odkryliśmy tę samą strategię Boga w niemal takim samym czasie i raczej nie przypadkowo się tym podzieliliśmy!

Poniższy tekst z Objawienia także nam nie podaje daty, czy też jakiegokolwiek powiązania z poprzednimi wersetami. Biorąc to pod uwagę, okres wojny w niebie nie jest nam znany ale możemy go sobie dopiero w takim, kontekście zrozumieć.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Werset 10 mówi nam, że od tego momentu wyrzucenia szatana z nieba nastało zbawienie i panowanie Boga. Poniższy werset ujawnia nam gdzie szatan cały czas przebywał, czyli nie w niebie ale na ziemi, gdzie ma on swój tron

Objawienie 2:(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie,

Tron szatana był na ziemi, czyli na miejscu stałego zamieszkania szatana. Przeczytaj artykuł - Tajemnica Bestii ujawniona.

Dalsza część Objawienia mówi nam o drugiej ucieczce Niewiasty, która ponownie ucieknie z pomocą Boga na pustynię. Ale tym razem opis ucieczki jest bardzo zmieniony i proroctwo mówi nam o zupełnie innym wydarzeniu, które być może niedługo się spełni.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Ten fragment mówi nam o drugiej części tego proroctwa. Pierwsza ucieczka była bez intensywnej pomocy Boga, niewiasta ukryła się na pustyni, gdzie była żywiona przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Syn został wzięty na ten okres do Boga.

Drugi opis mówi nam że szatan zaczął prześladować Niewiastę jako Naród Wybrany po zrzuceniu jego i upadłych aniołów na ziemię. Tym razem opis jej ucieczki jest inny i sugeruje nam atak szatana przeciwko Narodowi Wybranemu, będącemu już w drodze na pustynię.

Ponowna ucieczka Niewiasty odbędzie się już po wzięciu wybranych przez Boga Słowian do Nieba!

Dano niewieście olbrzymią pomoc, dwa skrzydła orła i poleciała ona na pustynię. Ewidentnie miała ona zupełnie inną pomoc, a ową różnicę podkreśla nam także opis czasu jej pobytu na pustyni. Czas, czasy i połowa czasu.

Pierwsza ucieczka trwała tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Jest to ten sam okres czasu, ale w owych dwóch przypadkach Bóg użył dwóch różnych opisów tych okresów czasu. W przypadku Boga nie jest to... przypadek czy przeoczenie.

Jest bardzo możliwe, że wojna w niebie już się toczy i kiedy zostanie ona przegrana, rozpocznie się panowanie Boga i Syna w celu wyprowadzenia Niewiasty (Ludu Bożego) na pustynię. Jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek jest to jedynie przypuszczenie, że szatan zostanie wypędzony po przegranej wojnie z nieba i to spowoduje wzięcie Wybranych Bożych do Nieba

Boży plan ponownego połączenia 12 pokoleń Izraela to wydarzenie, jakie jeszcze nie nigdy miało miejsca od czasu usunięcia Izraelitów z Palestyny przez Boga!

Plan Boga uratowania Narodu Wybranego jest głównym tematem całej Biblii.

Aby ukryć, czyli zapieczętować plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela przed światem. Bóg przysięgał  wielokrotnie na samego Siebie i także aniołowie przysięgali ów plan na samego Boga.

Boży plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela jest ukrywany i zupełnie nie znany kontrolowanym przez demony religiom chrześcijaństwa.

Detale Czasów Końca oraz Wielkiego Ucisku

W obliczu istniejących obecnie znaków Czasów Końca oraz bliskim Wielkim Ucisku ten wspaniały plan Boga został częściowo już ujawniony i czytelnicy forum oraz naszych witryn już o tym wiedzą. Ale chrześcijaństwo o tym ogólnie niczego nie wie, pomimo że te wiadomości nie były ukrywane, ale były one zapieczętowane przed zrozumieniem innych osób.

Poniższe wersety w pełni to potwierdzają, że słowa prorocze są już odpieczętowane, a zrozumienie należy wyłącznie do tych, którzy ten temat badają i są Narodem Wybranym.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. [BM]

Dowodów na to jest znacznie więcej! Wersety biblijne ujawniają nam niezwykłą strategię Boga, której celem jest ochrona nas przed szatanem oraz upadłymi aniołami, którzy chętnie pokrzyżowaliby Boże plany.

Powyższy werset mówi nam o planie odpieczętowania proroctw Daniela i że owo odpieczętowanie rozpocznie się w czasach ostatecznych i poznanie wzrośnie, co nie znaczy, że wszystko od razu zrozumiemy. Tak jak w przypadku... 'porwania'.

Daniela 12:(7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który był nad wodami rzeki, i podniósł swoją prawą oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że to powinno trwać czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. [BM] (Septuaginta LXX)

Uwaga!!!

Tekst niezwykłej wagi. Anioł przysiągł na samego Boga, że wydarzenia Wielkiego Ucisku będą trwały około 3.5 roku. Wtedy rozproszenie Izraelitów (Słowian) się skończy i dopiero po zjednoczeniu na pustyni oni będą te rzeczy znali. Oni to... zgromadzony Izrael, czyli 12 pokoleń Izraela.

Dlatego fałszywy Izrael złożony z Żydów z pasją nienawidzi rzeczywistych Izraelitów!

Zwróćmy jeszcze raz na te słowa: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy.

Jeżeli przyjrzymy się temu jeszcze bliżej, zwrócimy uwagę na to, że owo proroctwo Daniela nie dotyczy... nas, ponieważ jesteśmy unikalną grupą, która ma nadzieję na wzięcie do nieba. Po końcu rozproszenia Słowianie będą już o tym dobrze poinformowani.

To znaczy, że my już wiemy więcej, niż wie reszta Izraela (Słowianie).

Jeżeli to już rozumiemy, zatem posiadamy niezwykły przywilej!!!

Reszta Słowian otrzyma poznanie Prawdy dopiero podczas sądu na pustyni!!!

Szatan znał część tych proroctw i dlatego ogłosił on fałszywy żydowski Izrael jako 'naród wybrany' przez Boga. (Nie chciałbym być w skórze Żydów zamieszkujących teraz Palestynę czyli ziemię Izraela!)

Świat zupełnie już oszalał i ukazuje nam swoje ohydne i bezbożne postępowanie, które nasili się aż do momentu konieczności działania Boga i Syna oraz wzięcia wybranych do nieba.

Świat obudzi się po wzięciu wybranych Boga!

W II Ezdrasza mamy proroctwo zapowiadające reakcję świata na wzięcie do nieba. Nikt nie będzie w stanie temu zapobiec. Ludzie wzięci do nieba będą żyli wiecznie.

Przeczytajmy z wielką uwagą poniższy tekst z II Księgi Ezdrasza, która z tej oraz z wielu innych przyczyn została usunięta z Biblii. Bóg pozwolił na to, ponieważ On sam ukrył w ten sposób swoje plany przed światem szatana.

Oto dowód z II Księgi Ezdrasza, gdzie mamy kolejną i wyraźną zapowiedź o ujawnianej prawdzie.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona." [BM]

Nagle na oczach całego świata ukaże się znak Syna Bożego, Isusa Mesjasza i natychmiast po tym znaku nastąpi cud, czyli najpierw nastąpi zgromadzenie wybranych ludzi przez samego Boga do wzięcia do nieba. Świat to być może zobaczy na żywo w TV, w Internecie itd.

To właśnie wyklucza używany powszechnie ohydny termin - porwanie

Nie tylko świat zobaczy wzięcie do nieba ale cały świat będzie także w pełni świadomy działania na ziemi Boga oraz Isusa, który celowo uczyni ten spektakl, aby świat był już przygotowany na bliski sąd i miał jeszcze nieco czasu na dokonanie wyboru: życia, lub... śmierci!

Wzięcie do nieba wywoła u ludzi dobrej woli bardzo pozytywne reakcje.

Ale nie wszyscy będą tak pozytywnie reagowali.

Publiczne wzięcie do nieba będzie olbrzymim szokiem dla większości mieszkańców ziemi, którzy nie chcą zaakceptować Boga, ponieważ większość ludzi uwielbia grzechy, które szatański świat im ochoczo dostarcza. Dlatego zdecydowana większość ludzi, głównie nasienia węża stanie przeciwko Bogu, przeciwko Synowi Bożemu oraz przeciwko Bożemu Prawu.

Część uczciwych członków chrześcijaństwa nagle się obudzi i zacznie szukać gorączkowo wielu dowodów w Biblii. Oczywiście obecność Isusa na ziemi będzie niezwykłym i bezspornym dowodem błędnych nauk chrześcijaństwa. Zaczną oni sprawdzać artykuły z naszych witryn, a nawet posty na forum.

Ujawnione prawdy biblijne oraz działania Boga i Syna wzbudzą wielką wiarę u ludzi dobrej woli, jakiej do tej pory większość z nich nigdy nie doświadczyła.

Boże cuda zniszczą natychmiast wszystkie fałszywe kościoły, religie i sekty, które przestaną istnieć z powodu masowego odpływu rozczarowanych przez oszustwa liderów ludzi im wiernych. To rozwścieczy szatana po przegranej wojnie w niebie.

Cały świat będzie obserwował zgromadzenie oraz wymarsz Słowian pod ochroną Boga w kierunku znanej już nam tej samej pustyni.

Będzie to rzeczywista ucieczka, czyli sytuacja będzie nieco groźna ale pod Bożą opieką nikomu włos z głowy nie spadnie. To wszystko także oznacza, że w tym okresie 3.5 roku wszyscy ludzie będą wierzyli w Boga i Syna. Ale nie znaczy to, że wszyscy będą Bogu i Synowi posłuszni.

Mateusza 24:20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

O jakim ucisku mówił Isus w tym cytacie?

Isus mówił o Wielkim Ucisku, który nastąpi już po zabraniu do nieba wybranych, a Naród Wybrany będzie już bezpieczny na pustyni, na której szatan poniesie kolejną klęskę, kiedy zaatakuje Słowian będących pod opieką Boga i Syna.

Objawienie 12: (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Istnieją cztery grupy ludzi na ziemi, które są własnością Boga i Syna.

Niewiasta i jej potomstwo nie będzie żyło wiecznie w 1000 letnim Królestwie Bożym, ponieważ istniejąca Ziemia do życia wiecznego się nie nadaje. Bóg przygotuje dla jej mieszkańców Nowe Niebo oraz Nową Ziemię. (Sprawdźmy rozdział 21 Objawienia.)

Widzimy wyraźnie, jak zniszczenia szatańskie i upadłych aniołów spowodowały Bogu olbrzymią pracę ponownego stwarzanie Ziemi a nawet Nieba. Dlatego niektórzy wyjątkowi złoczyńcy zasługują nie tylko na śmierć a nawet zostaną oni przeznaczeni na tortury.

Na Nowej Ziemi będzie ponownie rosło drzewo życia i będą źródła wody życia.

Biblia wyjaśnia nam dokładnie wzięcie i kobiet i mężczyzn do nieba, wybranych przez Boga. Nie znamy ich liczby, ale już wiemy, że nie są to współkrólowie czyli 144.000, ponieważ 144.000 to sami mężczyźni!

Kiedy nastąpi wzięcie do nieba?

Nie posiadamy wielu detali, które dawałyby większe oparcie w kwestii czasu zabrania do nieba. Wszelkie dotychczasowe przewidywania były błędne. Istnieje jedynie kilka słów w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, które także nie mówią nam o wzięciu ale mówią nam o zgromadzeniu wybranych. Oczywiście także nie wiemy, gdzie wybrani zostaną zgromadzeni.  

Wzięcie do nieba nastąpi nieco później po ich zgromadzeniu.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Tekst ten w ostatnim wersecie mówi nam o zgromadzeniu wybranych przez Boga i owo zgromadzanie będzie jaskrawo widoczne dla całego świata i nie będzie ono ukrywane ale będzie ono celowo światu obwieszczane. Stąd aniołowie z wielką trąbą będą wysłani do zgromadzania wybranych. Oczywiście owa trąba będzie użyta do zgromadzania Słowian.

Jest to detaliczny opis pojawienia się znaku Syna Bożego oraz celu jego powrotu na ziemię.

Jest to bardzo dokładny scenariusz, który wskazuje nam, że czas na działania Syna Bożego w celu  ratowania Narodu Wybranego jest bardzo bliski. Zwróćmy szczególną uwagę na to, że ten opis jest zupełny i żadnej informacji nam nie brakuje.

Jest to dokładny opis i nie będzie wątpliwości co do rozpoznania czasu zgromadzania.

Mateusza 24:(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Powyższy tekst rzuca nam jeszcze więcej światła. Aniołowie będą zgromadzać według wersetu z używając wielką trąbę, która najwyraźniej będzie głośna i słyszana przez tych, którzy będą zbierani do podróży do Nieba. Ta trąba bardzo pomoże w zgromadzaniu wybranych przez Boga z całego świata.

Jeżeli ją usłyszymy, porzucajmy cokolwiek robimy i natychmiast idźmy w jej kierunku!

Najważniejsze w tym proroctwie jest to, że w momencie zaćmienia słońca i księżyca oraz spadanie gwiazd i widzialny dla całego świata znak Syna Bożego, Isusa będzie początkiem naszej niezwykłej radości oraz straszliwego i panicznego strachu dla wrogów Boga i Prawa.

Nie wiemy, jak długo będą trwały te znaki. Podczas ich trwania musimy być całkowicie gotowi do wzięcia nas w bezpieczne miejsce, a potem będziemy wzięci do nieba! Najwyraźniej nasza gotowość i nasze czuwanie muszą być aktywne w momencie pokazania się tych znaków na niebie.

Nawet godzina może mieć wielkie znaczenie.

Zwróćmy także uwagę na jeden szczegół. Jakiekolwiek zmiany na słońcu czy księżycu jako zaćmienie, czegoś takiego szatan i jego sługa, USA z Watykanem czy Bestia nie będą oni w stanie je podrobić.

Proroctwo jest tak precyzyjne, że mówi nam kilkakrotnie o dniu a nawet o godzinie.

Kiedy zobaczymy te znaki na niebie, będziemy musieli nieustannie czuwać. Będzie to sprawdzianem naszej wiary i miłości do Boga!

Dopiero po wzięciu wybranych, reszta świata się obudzi i zrozumie, co się stało. A to spowoduje olbrzymią paniczną reakcję świata szatana i jego ohydnych sług rządowych i medialnych.

Mateusza 24:32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.[BM]

Mateusza 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. [BM]

W momencie wypowiadania tych słów nawet Syn Boży nie znał wielu detali. Biblia wyraźnie mówi o dwóch osobnych wydarzeniach.

Dopiero teraz Bóg otwiera nam oczy na zrozumienie tych proroctw. 

Zebranie i podróż będą nagłe, a Biblia z powodu wielkiego i śmiertelnego zagrożenia dla wybranych przez Boga nie podaje nam celowo zbyt wielu detali. Niezwykłość Słowa Bożego widzimy w niezwykle precyzyjnych wersetach, które Bóg pozwolił nam zrozumieć dopiero teraz.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Bóg posiada tajemny plan, którego nikomu nie ujawnił dla naszego bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej jest on skierowany przeciwko szatanowi i upadłym aniołom. Miejmy to na uwadze i bądźmy gotowi na pewne akcje Boga skierowane przeciwko naszym wrogom. Będą to akcje zdecydowane i dramatyczne i dlatego jest to nadal tajemnicą.

Kiedy rozpocznie się koniec udręki?

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. [BM]

To znaczy, że trwająca udręka światowa się skończy i najprawdopodobniej zostanie ona zakończona przez... samego Boga. Powyższy powrót to oficjalny powrót Isusa na ziemię z wielkimi znakami, jak zaćmienie słońca i księżyca, spadanie gwiazd itp. 

Cały świat będzie widział na własne oczy znak Syna Bożego, co jest bardzo możliwe w erze TV, Internetu, Smartfonów oraz w przypadku... płaskiej ziemi.

Będą bardzo rozpaczać wszystkie narody, kontrolowane przez szatana i nasienie węża!

Nasienie węża zna moc Syna i moc Boga i będzie ono śmiertelnie przerażone.

Mamy więc bardzo dokładny opis, niemal jak rozkład jazdy, którego do tej chwili nie rozumieliśmy. Celem takiego opisu jest przygotowanie nas do zabrania nas w bezpieczne miejsce.

Od momentu pokazania się znaku Isusa powinniśmy być w każdej chwili gotowi, ponieważ wzięcie może nastąpić w każdym momencie.

Jedna wielka przestroga dla nas.

Bądźmy na to mentalnie przygotowani. Kiedy nastąpi zgromadzanie, nie zadawajmy żadnych pytań, o losy męża, żony, brata, rodziców, psa, kota, dzieci itp. rzeczy. Musimy być całkowicie posłuszni aniołom, którzy będą o nas dbali. Cokolwiek oni postanowią, będzie to z polecenia Boga i jakiekolwiek pytania będą jedynie problemem.

Ale jeżeli nas zapytają: czy są jakieś pytania!? Jedynie wtedy powinniśmy się o cokolwiek zapytać.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Kolejny opis zakładania koron na głowach 144.000 i potwierdzenie nałożenia szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa do rządów na ziemi.

Panny mądre i głupie - ważne ostrzeżenie!!!

W rozdziale 25 Mateusza mamy bardzo ważne ostrzeżenie a wersety te także mówią nam bardzo obrazowo o wzięciu do Nieba.

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Oto dalsze wyjaśnienie tego proroctwa.

Objawienie 19:(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. (9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.

Teraz mamy jeszcze wyraźniejsze znaczenie tego niezwykłego proroctwa. Oto cel mądrych panien, nazwanych w Objawieniu oblubienicą Baranka. Werset 9 mówi nam o tych, którzy są święci i są zaproszeni na weselną ucztę Baranka.

Sprawdźmy wszystkie wersety, nie tylko te zacytowane i upewnijmy się, że zgromadzenie i wzięcie do nieba może być bardzo bliskie. I pamiętajmy o najważniejszym.

Zrozumienie daje wyłącznie Bóg. Zawsze prośmy Boga o zrozumienie!

Jeżeli rozumiesz ten temat, oznacza to, że otrzymałeś zaproszenie od samego Boga!

2 Ezdrasza 8: (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

II Ezdrasza 2:(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

Dlaczego tak mało ludzi się tym interesuje?

Ponieważ to proroctwo jest całkowicie ignorowane przez szatańskie religie. To szczególne proroctwo dopiero teraz jest przez nas zrozumiane. Wersety cytowane nie budzą żadnej wątpliwości, że to wszystko było tak właśnie przez Boga z góry zaplanowane.

Nastał czas, aby to zrozumieć i być posłusznym Bogu i Synowi.

Cały świat będzie oglądał zgromadzenie oraz wzięcie do nieba wybranych Boga. Dlatego 'odmieni się serce mieszkańców ziemi.' Kto wie, czy nie będzie to filmowane czy oglądane na żywo w TV, czy na Internecie! Poniższe wersety dotyczą 144.000 wybranych współkróli Isusa.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana. (41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym. (42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

Jest pewne, że istnieje lista w niebie tych, którzy mają być wzięci do nieba lub są członkami 144.000 a ich charakterystycznym znakiem będą białe szaty do noszenia - w niebie lub na ziemi.  Wszyscy mieszkańcy nieba, także Isus noszą białe szaty.

Wyznanie imienia Pańskiego najwyraźniej oznacza nasze informowanie innych o tych planach Bożych. Już sobie wyobrażam, jak wielu chrześcijan będzie gorliwie sprawdzać, co my wiemy w tym właśnie temacie.

Co jest jeszcze bardzo ciekawe, ci wybrani (w powyższym wersecie) ubrali szaty nieśmiertelne oraz są koronowani, podobnie jak 144.000, ponieważ oni wyznali publicznie Syna Bożego, Isusa.

Imię Mesjasza; Isus jest także ważne. Zwróćmy uwagę, że oni wyznali imię na świecie i teraz są przeznaczeni do królestwa niebiańskiego. Jeszcze raz sprawdźmy poniższy werset.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

W trzeciej linijce jest mowa o Isusie, który jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.  Przeczytajmy niedawny artykuł o latach dodanych do naszych kalendarzy jeszcze raz, ponieważ temat wieku Bożego jest w nim także potwierdzony.

W tym wersecie mamy powtórzony termin - wiek - który jest ostatnim 12 wiekiem tego okresu, w jakim żyjemy. Mamy podkreślenie, że jest on w zasięgu ręki. Kolejne potwierdzenie tego, że nasz kalendarz został przez świat zmasakrowany i mamy obecnie rok 480 n.e. (2022) A teraz kończy się właśnie 12 wiek!

Biblia jest niezwykle dokładna a proroctwa Boga są już są coraz bardziej zrozumiałe.

Dlatego mamy polecenie, aby nieustannie czuwać. Szatan dokładnej daty nie zna, ale i my jej nie znamy. Poznamy ją dopiero w dniu zbierania wybranych i wzięcia oraz wszelkie szczegółowe wskazania, co wydarzy się tuż przed wzięciem do nieba.

Poniżej mamy niezwykle budujący nas tekst z obietnicą pomocy Boga w czasie ucisku, który wystąpi najprawdopodobniej podczas rządów Bestii.

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich  Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Nacisk na nas wszystkich będzie się coraz bardziej nasilał. Mamy także interesujące polecenie czuwania od samego Isusa!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Werset mówi nam wyraźnie, że nie powinniśmy się domyślać GODZINY. Najwyraźniej owa godzina będzie pewną pułapką i nie warto jej dociekać, ponieważ Isus wiedział o niej i wiedział także, że wszelkie nasze przypuszczenia będą błędne.

Dlatego będzie potrzeba naszego czuwania. Pamiętajmy więc, że mamy ostrzeżenie o głupich pannach.

Isus uznał osoby ignorujące Jego ostrzeżenia za osoby... głupie.

Jeżeli już rozumiesz proroctwa Boże, ale je bagatelizujesz i realizujesz swoje jakieś tam plany, wyjazd z granicę czy kupno domu itp rzeczy, bo jesteś przekonany, że jeszcze masz wiele czasu, nie jesteś osobą zbytnio mądrą w oczach Isusa, naszego Króla.

Jeżeli będziemy to wszystko wiedzieli z proroctw, nie planujmy żadnych podróży, żadnej działalności, która mogłaby nas pozbawić czasu na czuwanie. Zbędne plany to.... podróże samolotem, pociągiem, statkiem czy operacje medyczne, które mogą poczekać... czy jakiekolwiek inne plany, które mogą trochę poczekać na wyklarowanie się sytuacji.

Jeżeli zignorujesz czuwanie, ów przywilej może cię pominąć!

Powrót na stronę główną