Covid - szatański trik

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Na czym polega szatański trik?

W chwili obecnej już stoimy nad przepaścią. To jest fakt i istnieje jedyna możliwość uratowania naszego życia. Natychmiastowy powrót do Boga. Nie do matki 'boskiej', papieża czy nawet Syna Bożego, naszego przyszłego Króla i obrońcy. Jedynym Bogiem jest Bóg Ojciec i dlatego Chrystus polecił nam, abyśmy modlili się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie... przyjdź królestwo twoje..."

Nie możemy ignorować żadnej nauki Chrystusa, także w kwestii modlitwy!

Doszliśmy do etapu, w którym wszystko się rozegra i czysta Prawda zostanie ujawniona, ponieważ Prawdy obecnie niemal nigdzie nie ma. Wszystkie media i rządy to olbrzymia i kłamliwa propaganda szatana, który ponownie zaatakował cały świat.

Bóg jest Bogiem Prawdy i zawsze wymaga prawdy od każdej żywej istoty, z szatanem włącznie.

Szatańskim światowym oszustwem czyli kłamstwem jest pozorna epidemia Covid-19.

To oszustwo szatańskie polega na tym, że szatan karmiąc nas nieustannymi kłamstwami z mas mediów, wmawia nam, że istnieje straszliwa epidemia grypy Covid-19 i każdy człowiek na ziemi musi być zaszczepiony, aby ową epidemię skutecznie powstrzymać.

Szatan otrzymał od Boga zezwolenie na sprawdzanie lojalności ludzi względem Boga, ale...

Szatan musi poinformować cały świat, co robi i w jakim celu a ludzie albo to zaakceptują lub nie. Staną po stronie Boga Prawdy lub staną po stronie szatańskich kłamstw.

Dlatego mamy wiele dokumentów szatańskich, które ujawniają szatańskie plany dla świata. Mamy plan trzech wojen światowych, Protokoły mędrców Syjonu, dzieła Marks i Engelsa, Kabałę oraz Talmud oraz wiele innych dokumentów ukazujących nam rzeczywiste plany szatana. Teraz już jest jasne, że rzeczywiście w tych dokumentach są rzeczywiste plany szatańskie.

Przed erą Internetu zdecydowana większość ludzi nie miała pojęcia o nich, ale  obecnie niemal wszyscy mamy do nich dostęp. Dla porównania mamy także swobodny dostęp do księgi Prawdy, czyli Biblii, w której są także plany oraz proroctwa Boga, które zapowiadają ludziom Bogu posłusznym życie wieczne na ziemi. Niektórym ludziom Bóg obiecuje porwanie do nieba. To znaczy, że istnieje już 144.000 powołanych Słowian przez Boga, którzy w każdej chwili mogą być wzięci nagle do nieba..

Objawienie 7:(2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Problem polega na tym, że szatan za pomocą fałszywej epidemii Covid-19 chce ludzi zaszczepić i w ten sposób za pomocą najnowszej technologii chce nas całkowicie kontrolować - bez naszej zgody - nasze umysły, abyśmy odwracali się od Boga i wielbili właśnie jego. A Bóg nas za to nieposłuszeństwo zabije. Perfidny pomysł ale Bóg nie da się na to oszustwo nabrać.

Bóg w Biblii ukazał nam ostateczne sprawdzenie lojalności swojego Wybranego Narodu. Jest to zapowiedziane wiele lat temu. Poniżej detale.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Jest to detaliczny opis osądzenia mieszkańców ziemi w uczciwy i otwarty sposób. Prawo wolnego wyboru. Albo człowiek wybierze szatana oraz jego Bestię i zginie z ręki Boga, albo wybierze Boga i będzie żył. Jesteśmy stworzeni przez Boga czyli powołani przez Niego do życia, pod warunkiem naszego posłuszeństwa wobec Bożych Przykazań. Decyzja należy do nas a detale są dostępne w Biblii przez tysiące lat!

Scenariusz ostatniej próby dla ludzkości

Objawienie 13:(15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici. (16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Będzie to ostateczny sąd na ziemi a na wadze sprawiedliwości Boga jest człowiek, który dokona osobistego wyboru, pomiędzy Bogiem a szatańską Bestią, która niczego nie stworzyła wraz z szatanem na świecie, oprócz masowych gwałtów na ludzkich kobietach oraz masowych rzezi we wszystkich szatańskich wojnach.

Większość ludzi na świecie nie rozumie wiele z tego wszystkiego i nie wie, kto rzeczywiście rządzi światem i jakie są tego cele. Z tych przyczyn Bóg całkowicie ujawni szatańskie plany oraz już ukazał całemu światu swoje znane od tysięcy lat plany i dopiero wtedy, dokładnie i wiarygodnie poinformowany świat będzie mógł podjąć ŚWIADOMĄ decyzję.

Albo będzie posłuszny Bogu i będzie żył, lub... zginie wraz z szatanem i Bestią złożoną z upadłych aniołów.

Porwanie 144 000 i wyprowadzenie na pustynię Ludu Bożego

Pierwszym sygnałem o zamiarach Boga są liczne i nasilające się trzęsienia ziemi i inne... 'nieziemskie' objawy, które wskazują nam na bliskość czasów cudów Bożych.

W cytowanym powyżej fragmencie Objawienia 7 rozdziału mamy takie bardzo ważne zdanie.

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Obserwujemy tak olbrzymie szkody, że nawet media cenzurują te informacje, wiedząc, że to proroctwo już się wypełnia i dlatego część tych wydarzeń już jest ukrywanych przed nami.

Jeżeli to już się dzieje, najprawdopodobniej następnym krokiem dla całego świata będzie akt pojawienia się znaku Syna Bożego, Isusa tuż przed porwaniem do nieba Jego 144.000 wybranych.

Cały świat będzie świadkiem pojawienia się Chrystusa oraz porwania.

Niewielu ludzi wie, że to się ma wydarzyć w taki sposób, ponieważ Bóg celowo nie otworzył oczu ludzkości PRZED porwaniem, ale dokona tego po porwaniu 144.000 najbardziej wiernych i wybranych przez Boga zaufanych sług!

Porwanie będzie OLBRZYMIM przełomem dla wszystkich mieszkańców ziemi, którzy nagle zobaczą olbrzymi cud i  dowiedzą się, że wypełnił się plan Boga, opisany dokładnie w Biblii. Nie oznacza to, że wszyscy nagle zaakceptują Boga.

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

To się wydarzy na oczach całego świata i wszelkie religie czy kulty okażą się jawnym kłamstwem dla całego świata. Kilka innych detali na temat porwania, ukazanych w najbardziej popularnym rozdziale 24 Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Owe uwagi odnośnie czuwania są podane dlatego, że szatan i jego słudzy mogliby próbować temu zapobiec.  Dlatego musimy czuwać. Niewielu z nas nawet wie, że porwanie ma się odbyć. Zwróćmy uwagę na to, że te wersety zapowiadają, że niektórzy będą wiedzieli wiele na temat porwania i ich przewidywany czas porwania będzie bardzo dokładny, czyli o godzinie, która porwanym nie będzie wcześniej znana.

Pojawi się światowa, publiczna klęska szatana, który rozwścieczony rozpęta w niebie wojnę, którą w konfrontacji z wojskami anielskimi księcia Michała przegra. Szatan i upadli aniołowie zostaną usunięci z nieba i nigdy go już więcej nie zobaczą!

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Ostatnie zdanie mówi nam o systematycznych oskarżeniach sług Bożych przez szatana. Nie ma ani słowa o narzekaniu Boga na szatana. A to świadczy o wysokim autorytecie Boga oraz jest to jaskrawym przykładem braku jakichkolwiek wysiłków intelektualnych szatana, którego oskarżenia nie zawierają jakichkolwiek zarzutów wobec Boga. 

Szatan zostanie pozbawiony władzy nad całym światem z powodu porwania 144.000 wybranych przez Boga członków rządu Królestwa Bożego. Natychmiast po porwaniu Bóg wraz z Isusem rozpoczną zgromadzanie Słowian na pustyni, czyli Słowianie Narodu Wybranego będą przez Boga i Syna wyprowadzani z całego świata na pustynię.

Jak mówi nam Biblia, po porwaniu i w momencie wyprowadzania Narodu Wybranego, cały świat będzie dokładnie poinformowany o rzeczywistych proroctwach Boga oraz o wielu szczegółach ich realizacji.

Cały świat będzie także świadkiem cudów Syna Bożego, czyli porwania oraz cudownego gromadzenia Narodu Wybranego.

W tym czasie będzie oczywiste dla każdej osoby na ziemi, że Bóg istnieje, że Syn Boży istnieje także. Będzie jasne, że wszystkie informacje o planach i proroctwach Boga oraz cała treść Biblii to jedyne i niezwykle wiarygodne źródło Prawdy o wszystkim, co świat powinien wiedzieć.

Bożyszczem kłamstwa od ogrodu w Eden okaże się sam szatan oraz jego zgraja upadłych aniołów, która będzie próbowała jakoś się ratować na oczach świata, który w dodatku będzie informowany o wszystkich zbrodniach i oszustwach szatańskich przez dwóch Bożych świadków.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

Ten fragment Objawienia, werset 9 sugeruje nam, że cały świat będzie widział ich zwłoki, ale po trzech dniach oni ożyją na oczach całego świata. To wskazuje na światowe media i Internet!

Cele szatańskiego świata

Już jest oczywiste, że świat należy do satanistów, którzy rządzą wraz z szatanem i upadłymi aniołami przy wsparciu olbrzymiej armii demonów. Coraz więcej ludzi także zaczyna to dostrzegać. Od czasów po potopowych świat nie zdołał wyrwać się z rąk tych zbrodniarzy. Oni posiadają wszystko, co im przychodzi na myśl, robią wszystko, co ich skażone i zboczone umysły wymyślą.

Pomimo Internetu oni nawet wzmocnili swoją władzę. Niemniej  szatan nie docenia Internetu i uważa, że on wszystko całkowicie kontroluje. Tymczasem wystarczy nieco bardziej wnikliwe spojrzenie a tymczasowy władca świata staje się natychmiast obnażony. Dla ludzi wierzących w Boga 'wyjaśnienia' świata nie mają absolutnie żadnego sensu poza wyjaśnieniem biblijnym.

W chwili obecnej ludzie z poza chrześcijaństwa nie chcą o tym nawet słyszeć. Biblia nam zapowiada, że zdecydowana większość mieszkańców ziemi zginie z wyroku Boga. Najbardziej ohydną częścią tych, którzy zginą będą słudzy szatana, czyli jego... NASIENIE WĘŻA!

Szatan i upadli aniołowie doskonale znają Biblię i kontaktują się czasami z Bogiem.  Oni doskonale wiedzą, ile mają jeszcze czasu na decydującą o losach ICH świata reakcję samego Boga na ich zbrodnicze działania.

Oni wiedzą niemal wszystko, ale niczego nie są już w stanie zmienić.

Nastał czas Bożego sądu nad światem oraz nad nimi i nikt z ludzi zamieszkujących ziemię tego nie uniknie. Wszyscy będziemy sprawiedliwie osądzeni przez Boga. Niektórzy z nas otrzymają życie wieczne, część odstanie się do nieba. Inni będą żyli na ziemi  wyczyszczonej od szatana i reszty jego zbrodniarzy, którzy będą uwięzieni przez 1000 lat pod ziemią. Nie będzie to dla nich zbyt przyjemne ale będzie to sprawiedliwe!

Reszta ludzi wrogich Bogu i Jego Prawu zostanie pozbawiona życia na wieczność.

Każdy człowiek musi to zrozumieć i postępować wobec Boga w taki sposób, aby uzyskać życie wieczne.

Każdy z nas musi mieć świadomość, że istniejemy dlatego, że Bóg dał nam życie oraz  musimy zrozumieć, że nasze życie oraz przyszłość są całkowicie zależne od naszego Stwórcy. Naszym zadaniem jest posłuszeństwo wobec Przykazań.

Posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań da nam życie wiecznie. Karą za nieposłuszeństwo była i jest nadal śmierć.

WSZYSTKIE MEDIA są w rękach szatana i satanistów. Musisz więc szukać wiarygodnych informacji biblijnych oraz postępować w taki sposób, aby uzyskać życie wieczne.

Powinieneś czytać Biblię, która jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji na całej ziemi.

Zanim zaczniesz czytać Biblię, pomódl się wyłącznie do Boga, autora Biblii o Jego pomoc, jeżeli chcesz Biblię zrozumieć. Dopiero po modlitwie zacznij ją czytać, a dostrzeżesz natychmiast rezultat tej modlitwy i zaczniesz słowa Boga rozumieć. Im częściej będziesz to robił, tym szybciej nabierzesz zgodnych z Bogiem i Biblią informacji, które, jeżeli będziesz je stosował w życiu, zaprowadzą cię one do życia wiecznego a nawet możesz być porwany za życia do nieba.

Niektóre przykłady oszustw rządów i mediów

Cała historia świata i wszystko niemal, co nam władzę mówią teraz to jest jeden olbrzymi wór absolutnych kłamstw. Covid-19 jest tego szczytowym dowodem.

Dzieci nie są zagrożone w żaden sposób przez Covid-19 i nigdy na grypę czy Covid-19 nie umierały i nie umierają. Ale... z powodu szatańskiej cenzury możemy podejrzewać władze o najgorsze i grożące śmiercią najgorsze efekty uboczne szczepień dzieci. Dzieci są niezwykle odporne na wszelkie grypy czy przeziębienia. Dlatego szczepienia dzieci spowodują drastyczny kryzys zaufania do rządu, który dąży bez jakichkolwiek wątpliwości do zabijania najdroższych dla ciebie członków twojej rodziny. Ich 'sukcesy szczepień', jak autyzm czy wiele innych problemów nam zupełnie wystarczają.

Obecna sytuacja w Australii, czyli zachodnie stany - NSW, Victoria, Queensland i South Australia są jednym wielkim obozem koncentracyjnym. To nie jest troska o życie Australijczyków ale troska o maksymalną ilość ludzi, których zbrodniczy rząd Australii chce po prostu wymordować. Tych okrutnych planów i działań już nie można wyjaśnić inaczej.

Szatan błędnie zrozumiał misję Isusa

Jest to przykład niezwykłej mądrości Boga, który zapowiedział proroctwa odnośnie króla Królestwa Bożego, czyli swego Syna, Isusa, że On będzie Królem Narodu Wybranego przez Boga i że to On wykupi Lud Boży od jego grzechów.

To oznacza, że wina Narodu Wybranego była wielka i Bóg musiał się stosować do własnego Prawa. Naród Wybrany mógł dostąpić zbawienia tylko w takim przypadku, że ktoś musiał za Izrael oddać swoje niewinne i doskonałe życie za grzechy Izraela.

Herod rozumiał proroctwa odwrotnie i chciał zabić dziecię Isusa. Nawet apostołowie początkowo nie rozumieli, na czym miała polegać misja Syna Bożego na ziemi.

Szatan także błędnie zrozumiał proroctwo Boga i dlatego najpierw kusił Isusa, a potem go zamordował myśląc, że teraz to on, szatan jest zwycięzcą i Królestwa Bożego już nigdy nie będzie.

Szatan się nie spodziewał, że Syn Boży będzie ofiarą za grzechy Narodu Wybranego.

Dlatego szatan poniósł straszliwe straty.

Analiza tych wydarzeń

Szatan a nawet apostołowie Isusa tych planów nie rozumieli. Znał je i rozumiał tylko Bóg oraz Jego Syn, Isus. Mamy nawet pewne podpowiedzi w Objawieniu, abyśmy nie mieli zbyt wielkiej pewności odnośnie interpretacji Bożych proroctw.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Takiego ostrzeżenia nie było w chwili narodzenia się Syna Bożego. Co ono oznacza? Że plan Boży jest niezawodny, ale nie potoczy się on w sposób, jaki nam się wydaje pewny. Większość czytelników Biblii posiada pewne wyobrażenie tych wydarzeń, że mną włącznie, ale... zaufajmy Bogu.

Wiedzmy już teraz, że nie wszystko wiemy i wiele opcji jest możliwych. Bądźmy więc na wszystko przygotowani!

To wszystko jest dla naszego bezpieczeństwa oraz... ku klęsce szatana i jego grupy upadłych aniołów. Bóg doskonale wie, gdzie szatan zerka na wyjaśnienie tych proroctw, ale... tego on nie rozpozna, ponieważ Bóg nas o tych detalach nie poinformuje. Szatan zostanie także wyprowadzony w pole. Taki jest  cel Boga.

Największym grzechem będzie wzięcie znaku Bestii!

Ów znak Bestii jest dla nas  najważniejszy, ponieważ to się już dzieje, ale niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Sataniści starają się zniszczyć wszelkie formy Chrześcijaństwa. Szatan rządzi światem wraz ze swoim nasieniem węża i UKRYWA on przed nami jego walkę przeciwko Bogu.

Celem niszczycielskiej zbrodni szatana jest biała rasa, z powodu pochodzenia jej bezpośrednio od Adama i Ewy. Także szczególnym  celem szatana są wszystkie chrześcijańskie religie.

Rasa biała jest prześladowana od wielu lat (rewolucja francuska i rewolucje bolszewickie, obie wojny światowe), a do dzisiejszych szczepień zmuszani są przede wszystkim ludzie biali.

Zadajmy więc sobie bardzo ważne pytanie w związku ze zbrodniami hitlerowskimi!

Dlaczego Hitler nie żądał podpisania dokumentu, że Żydzi akceptują wyroki śmierci?

Ponieważ Bóg dał pozwolenie na obecną wojnę i wymaga On od szatana ujawnienia swoich zbrodniczych planów. Jedną z przyczyn jest nasz stosunkowo krótki okres życia oraz nasze ograniczone mózgi, pracujące na około 10% naszych rzeczywistych możliwości. Niemal każdy z nas zazna śmierci w takich czy innych okolicznościach, co z pewnością osobom zmartwychwstałym ukaże rzeczywistą wartość życia, czyli życia wiecznego.

Dlaczego szatan wymaga OBECNIE od nas podpisu pod zgodą na szczepienie?

Ponieważ w ten zwodniczy sposób szatan dąży do masowego zniszczenia większości ludzi na świecie i szatan pozoruje ich śmierć jako oficjalną śmierć z ich woli, potwierdzoną podpisem. Podpis sugeruje, że człowiek był świadomy grożącej mu śmierci, ale dla wielu swoich wygód człowiek wybrał wielkie ryzyko licząc na... szczęście oraz na uniknięcie prześladowań ze strony rządu.

Największym problemem ludzkości jest brak jakiekolwiek wiedzy o Bogu i braku zaufania do Boga.

Obecne działania wskazują na to, że jesteśmy stale oszukiwani przez szatana jeszcze od wydarzeń z ogrodu Eden, kiedy ten zbrodniarz skłamał, na pewno nie umrzecie.

Rodzaju 3:(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

I on to kłamstwo nadal powtarza całemu światu. Zaszczepcie się, a na pewno nie umrzecie. Taka akcja, kopia oszustwa w Edenie dzieje się teraz i w niemal identyczny sposób. Bóg wkrótce położy temu kres i szatan zostanie pozbawiony władzy nad światem. O tym mówi nam Objawienie, że odda on władzę Bestii po porwaniu 144.000 i po wojnie w niebie.

Tak wyraźnie już wyglądają Czasy Wielkiego Ucisku. W USA czy w innych krajach burdele są otwarte, ale wszelkie chrześcijańskie kościoły są od początku 'epidemii' pozamykane. Ten polski pastor z Kanady, Artur Pawłowski otrzymał wyrok 4 lat więzienia za złamanie nielegalnego rozkazu rządu Kanady.

Na czym polega szatańskie oszustwo?

Jest to szatańskie oszustwo na wzór sfałszowanych wyborów. Szatan dąży do wprowadzenia Boga w błąd za pomocą podpisania naszej zgody na śmiercionośną szczepionkę.

Cała obecna sytuacja przypomina sfałszowane wybory na prezydenta.

Przy uczciwych wyborach kandydaci przedstawiają swoje uczciwe programy zarządzania państwem a poinformowani przez nich ludzie mają wystarczającą ilość informacji, aby wybrać właściwego dla nich lidera.

Mamy więc światowe wybory a udział w nich bierze szatan oraz sam Bóg.

Bóg dał nam pełny program swoich przyszłych rządów i obiecał nam nie tylko życie wieczne ale i zmartwychwstanie na sąd wszystkich umarłych. Prawem ma być Prawo Boże czyli 10 Przykazań czyli wszystko będzie oparte o Prawo znane całemu światu oraz przyszłemu Królestwu Bożemu.

Cóż oferuje nam szatan? ABSOLUTNE ZERO, nieporównywalne z planem Boga.

Czy znamy prawo szatana i możemy je porównać z Bożymi Przykazaniami?

Nie wiemy nic, ponieważ wszystko, co jest szatańskie jest tajne, włącznie z jego wiernymi szatańskimi masonami.

W takim przypadku szatan nie jest w oczach ludzi uczciwych żadnym kandydatem i wybór nasz jest genialnie prosty i logiczny, zwłaszcza, że Bóg miłuje człowieka a zwłaszcza swój rzeczywisty Naród Wybrany, który On osobiście stworzył.

Szatan absolutnie niczego nie stworzył poza swoimi zbrodniami, wojnami, pedofilią, satanizmem i wieloma najdzikszymi pomysłami, którymi posługuje się głównie potomstwo szatana i upadłych aniołów, czyli... nasienie węża. Owo nasienie potajemnie jeszcze stoi nadal za szatanem, ponieważ Bóg im nigdy nie pozwoli na kontynuowanie straszliwych zbrodni.

Ale to nie wszystko!!!!!!!!!!!!!!!

Szatan w swej naiwności chce przekonać za pomocą oszustwa, że masy ludzi wybiorą szatana a Bogiem cały świat pogardzi. Czy to jest możliwe? To jest bardzo możliwe i już jest wdrażane.

Polega to właśnie na szczepieniach Covid-19, w których wstrzykuje się ludziom różne części manipulacji naszymi mózgami. Głównie są to nano procesory oraz tlenek grafenu. Jak do tej pory wiemy tylko pobieżnie, że za pomocą owych urządzeń ludzkie umysły mogą być całkowicie kontrolowane oraz zaprogramowane przez system 5G, opracowany także przez sług szatana.

Tlenek grafenu jest bardzo szczelnie chroniony przez cenzurę i pokazywane są film, które degradują rzekome 'sfałszowane' informacje o tlenku grafenu. Niemniej istnieją wielomiliardowe firmy, które mają wielkie w tym inwestycje ale niewiele wiemy, jakie to ma zastosowane.

Istnieją dwa eksperymenty rzekomo z sobą sprzeczne. Jeden jest w tym linku, w którym pokazuje się nam reakcję tlenku grafenu na fale elektromagnetyczne telefonu.

Ale z drugiej strony mamy filmy, które pokazują nam podobne działania z użyciem 20 tyś voltów napięcia elektryczności. Co jest warte wzmianki, fale docierające do komórek czy fale 5G docierające z olbrzymią mocą i oszałamiającą szybkością to zupełnie różne elementy, które mogą nas wprowadzać w błąd.

Kłamliwe władze i producenci śmierci starają się za wszelką cenę nas ośmieszyć i wyprowadzić w pole. Zabiorę się za ten temat i na forum go bardziej rozwinę.

W ten sposób chce on oszukać i przekonać cały świat a także Boga, że jego zwolennicy oraz masy chrześcijan są rzekomo po stronie szatana (z powodu zaprogramowania ich umysłów). W takim przypadku Bóg nie powinien nalegać i pozostawić świat taki, jaki istnieje obecnie.

Jest to oczywiste masowe oszustwo oraz ubliżanie Bogu, że On jest to w stanie taki nonsens zaakceptować.

Najwyraźniej cały ten szatański pomysł pozbawi władzy szatana na 3.5 roku, a władzę po szatanie obejmie Bestia złożona z upadłych aniołów.

Szatan wykonał kłamliwą wersję znaku Bestii i podstępem będzie dążył do zagłady Narodu Wybranego oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Cały wysiłek szatana i posłusznych mu władz skupia się na nienawiści do religii chrześcijańskich oraz zwalczania coraz agresywniej rasy białej, o której my oraz oni wiedzą, że jest to rasa, Z Naród Wybrany przez Boga to bezpośredni potomkowie rzeczywistego, nie żydowskiego Izraela.

Ten konflikt powoli się nawarstwia od rewolucji francuskiej i obecnie nasilił się do poziomu bardzo niebezpiecznego dla rasy białej a w szczególności Słowian, którego zagrożenie nadal wzrasta coraz szybciej. Jest więc ewidentnie, że siły szatana i upadłych aniołów już prowadzą zaciekłą wojnę przeciwko Bogu i siły te będą robiły wszystko, co jest w ich mocy, aby zapobiec porwaniu oraz zapobiec wyprowadzenia Słowian na pustynię.

Wszelkie inne działania mają na celu uśpienie naszej uwagi w tym właśnie kierunku. Ale nie zapominajmy, że właśnie Żydzi ze wsparciem całego szatańskiego świata i wsparciem upadłych aniołów. Wraz z Watykanem Żydzi zdołali objąć tereny Palestyny, ZAREZERWOWANE przez Boga wyłącznie dla Słowian czyli dla Narodu rzeczywiście Wybranego przez Boga.

Powstanie żydowskiego Izraela było jedynie próbą przed Wielkim Uciskiem, w którym siły Bestii, czyli upadłych aniołów będą ścinali głowy tych sług Boga, którzy odmówią uwielbienia Bestii.

Zwróćmy także uwagę na olbrzymie argumenty ludzi wierzących w Boga i Syna, którzy będą widzieli osobiście porwanie 144.000 do nieba, będą także świadkami wyprowadzenia Słowian na pustynię. Na domiar złego dla szatana i jego bandy zbrodniczych jak on sam aniołów, wszystkie zbrodnie szatana, upadłych aniołów oraz nasienia węża będą całkowicie ujawnione całemu światu.

A to będzie oznaczać dla ludzi miłujących Boga i Syna, że chcąc żyć wiecznie MUSZĄ się podporządkować Bogu nawet za cenę ścięcia głowy za odmowę złożenia hołdu szatańskiej bestii, za który otrzymają oni wyrok wiecznej śmierci od samego Boga.

Już dzisiaj wiemy, że wielu ludzi miłujących Boga odrzuci zbrodniczych aniołów i równie zbrodniczego szatana i wybierze ofiarowanie się w całości naszemu Bogu.

To pozornie wygląda na coś strasznego, ale weźmy pod uwagę powyższe działania i wydarzenia.

Załóżmy, że otrzymujemy wyrok ścięcia głowy. Co to będzie dla nas oznaczać?

Chwilowy, być może nie odczuwalny ból, który natychmiast dla każdej tak potraktowanej osoby stanie się małą chwilką, która spowoduje w oczach tej osoby natychmiastowy powrót do życia... wiecznego pod rządami Isusa Chrystusa oraz pod prawem Boga Wszechmogącego.

Wybór jest oczywisty a cena chwilowego strachu i bólu nie jest wielka!

Dlatego Objawienie ukazuje nam widoczny dla każdej osoby znak Bestii na ręce i na czole.

Według Boga człowiek musi OSOBIŚCIE podjąć decyzję, czy będzie posłuszny Bogu, czy też nie. Szatan chce najwyraźniej Boga przechytrzyć za pomocą pseudo epidemii Covid oraz szczepień kontrolujących nasze umysły.

Zwróćmy uwagę na to, w jakim momencie rozegra się Boża wersja sprawdzenia lojalności ludzi służących Bogu.

Ci, którzy oddadzą ze strachu hołd antychrystowi Bestii, będą przez Boga potraktowani zgodnie z ich zbrodniczym postępowaniem, ponieważ oddawanie chwały szatanowi za jego wszystkie zbrodnie spotka człowieka bardzo bolesna kara, o której już wiemy z Objawienia.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Poniżej mamy bardzo dosadne wersety II księgi Ezdrasza, które istniały jak dotychczas poza Biblią, ale dzisiaj wiele wersetów z tej księgi mówi nam oczywistą prawdę, sprzed co najmniej tysiąca lat. Poniższe teksty podają nam wiele detali dzisiejszych czasów.

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. (68) Oto płonący gniew wielkiej rzeszy rozpali się nad tobą, zabiorą część z was i będą was karmić tym, co było poświęcone bałwanom. (69) A ci, którzy zgodzą się aby jeść, będą trzymani w kpinie i pogardzie i będą zdeptani pod stopą. (70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Poniżej mamy kolejne biblijne potwierdzenie planów porwania oraz odmianie serc ludzi, którzy będą to widzieli na własne oczy.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona."

Ponownie wersety ukazujące nam pewne detale czasów, w jakich żyjemy.

II Ezdrasza 15:15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach. (16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców. (17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł. (18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu. (19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku. (20) Mówi Pan - "Oto zwołam wszystkich króli ziemi, aby się mnie bali, którzy są od wschodzącego słońca i od południa, od wschodu od Libanu; aby przyszli i spłacili to, co oni im dali. (21) Tak jak oni uczynili moim wybranym aż do tego dnia, tak i ja im odpłacę w ich zanadrze". To mówi Pan Bóg: (22) "Moja prawica nie oszczędzi grzeszników, a mój miecz nie spocznie nad tymi, którzy przelewają krew niewinną na ziemi." (23) A ogień wyjdzie z gniewu jego i pożre ziemskie fundamenty i grzeszników jak słomę, która jest podpalona. (24) "Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim." - mówi Pan.

Zakończenie...

Widzimy więc wiele niezwykłych detali, które ukazują nam dokładną precyzję proroctw biblijnych, z których duża część już jest widziana przez nas bez większego wysiłku z naszej strony. A to powoduje, że nasza wiara w możliwości Boga stale wzrasta.

Nie bądźmy naiwni. Stańmy wszyscy po stronie Boga, jeżeli chcemy żyć wiecznie. Mamy jedynie dwie opcje.

Albo będziemy z Bogiem żyli wiecznie, albo zginiemy na wieki słuchając zupełnie niewiarygodnego szatana.

Bóg albo... szatan. Wybór należy do ciebie!

Dodatkowe materiały do przestudiowania.

https://thelightinthedarkplace.wordpress.com/2020/05/22/luciferase-quantum-dot-covid-19-vaccinations-the-bill-and-melinda-gates-satanic-agenda-video/

https://sagaciousnewsnetwork.net/666-luciferase-graphene-oxide-how-it-takes-over-your-body/

https://markofthebeast.tv/graphene-oxide-and-666

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/rs2:e?r=CinSBtAF6mdxf7rDd5m7H9cbQWGeU2Pj