Fałszywe cuda

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Fałszywe cuda chrześcijańskie

Czy obie aktywności pochodzą od Ducha Bożego?

Szatan jest mistrzem mistyfikacji i fałszerstwa. Ulubioną jego rolą jest udawanie anioła światłości. Fałsz.  Czy ktoś widział fałszywe pieniądze? Celem takiego fałszerstwa jest podrobienie rzeczywistych banknotów w taki sposób, aby nie można było ich odróżnić od rzeczywistych.

Podobnie rzeczy mają się fałszerstwem anielskim, fałszywymi cudami czy fałszywymi proroctwami czy też fałszywymi darami Ducha Bożego w szczególności fałszerstwo rzeczywistego mówienia językami.

We wszystkich fałszerstwach jest taka sama metoda oraz cel. Uniemożliwienie odróżnienia rzeczy oryginalnych od sfałszowanych.

Takie same cechy posiadają szatańskie fałszerstwa duchowe. Trudno jest je odróżnić od darów rzeczywistych. W ten sposób zwodzeni są nawet 'wybrani' przez Boga.

W jaki sposób można rozpoznać owo fałszerstwo?

Jest miarka, która niejako mierzy wartość owych rzeczy. Tą miarką jest Słowo Boże, które pozwala na odróżnianie rzeczy fałszywych od prawdziwych. Po to mamy spisane Słowo Boże, aby można było zastosować je podczas egzaminacji wielu nauk, twierdzeń, doktryn, proroctw czy darów Ducha Bożego.

Zwróćmy szczególną uwagę na dwa przykłady, często ukazywane nam jako objawy obecności Ducha Bożego.

Dar uzdrawiania oraz dar mówienia językami


Wielu cytuje nam następujące wersety z Joela:

Joela 2:(28) A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. (29) Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego. (30) I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymowe. (31) Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc w krew, pierwej niż dzień Pański wielki a straszny przyjdzie. (32) Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie; bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, które Pan powoła.

Najwyraźniej werset ten mówi nam o specyficznych czasach, nazywając je... 'one dni' oraz podkreśla inne detale, które będą towarzyszyć darom Ducha. Które dni możemy nazwać 'dniami onymi'?

Zadajmy sobie kilka kłopotliwych pytań:

Nie słyszałem o takich rzeczach w dzisiejszych czasach. O ile nam wiadomo, jeszcze nie ma wolnego Syjonu w Jerozolimie, a Świątynia Salomona z Arką Przymierza także nie stoi na tym miejscu.

Wersety z Joela nie są biblijnym dowodem na cudowne dzieła Boże, ponieważ nie można nigdzie ich zaobserwować.

Najpierw będziemy świadkami cudów szatańskich!

Objawienie 13:12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Objawienie zatem wyraźnie mówi o niezwykłych cudach szatańskich

Celem ich jest zwiedzenie nawet i wybranych przez Boga.

Wyraźnie z Biblii wynika, że przed czasami końca a także w podczas tych czasów, przed przyjściem Chrystusa oraz przed usunięciem Człowieka Bezprawia czy też ostatniego króla będziemy świadkami wielkich cudów Szatana.

Pamiętajmy, jakich cudów dokonywali szatańscy kapłani egipscy za czasów Mojżesza.

Laski kapłanów także zmieniły się w węże, (Wyjścia 7:12), wodę zamieniali w krew (Wyjścia 7:22), oraz zrobili plagę żab (Wyjścia 8:7) Dalszych plag nie potrafili już dokonać. Moc szatańska ma więc swoje granice - ale istnieje.

Niemniej dzieją się na ziemi rzeczy nazywane przez wielu 'cudami' i twierdzi się, że że są one wynikiem działalności Ducha Bożego w zborach chrześcijańskich.

Są nawet tacy, którzy twierdzą, że kto nie posiada takiej mocy, nie będzie zbawiony i nie jest prawdziwych chrześcijaninem. Większość uzdrowień oraz dar mówienia językami jest przypisywany Kościołowi Zielonoświątkowców.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej tym zjawiskom.

Dar mówienia językami

Sprawdźmy więc rzeczywisty dar języków.

1. Dar języków jest darem posługiwania się języka znanego w dzisiejszym świecie, nigdy nie wyuczonego poprzez normalny system lingwistyczny. Tak więc nie jest to jakiś zupełnie nieznany język, którym na ziemi nikt się nie posługuje. Wręcz przeciwnie - jest to język, którym na świecie ktoś się posługuje.

Taka definicja od razu wyklucza bezsensowną paplaninę, powtarzane bez końca sylaby czy zupełny bezsens. Nie ma na ziemi języka, który powtarza bez końca te same sylaby.

W tym świetle tzw. dar języka natychmiast odpada.

2. Następnym aspektem tego daru jest adresowanie tekstu owego języka ku Bogu. "Ten kto mówi językiem, nie ludziom mówi lecz Bogu"  1 Kor 14:2. Biblia nigdzie nie ukazuje nam innego zastosowania tego daru.  Dar języka nigdy nie był używany do głoszenia Dobrej Nowiny, napominania, prorokowania czy ostrzegania. Jedyne przeznaczenie biblijne to oddawanie chwały Bogu na świadectwo posiadania Ducha.

Dzieje 2:6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 * Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Są to wersety fałszywego apostoła Pawła i nie można ich brać pod uwagę. Nie ma żadnego potwierdzenia ich w innych częściach Biblii!

3. Trzecim znakiem owego daru jest fakt używania go jako znaku od Boga ku zbudowaniu tych, którzy Boga jeszcze nie znają. Czyli niewierzący. Dzień Pięćdziesiątnicy był właśnie takim celem i niewierzący otrzymali oczywisty znak od Boga. Nigdzie w Biblii nie ma wzmianki o prywatnym używaniu tego daru, np. w modlitwie osobistej. Każda taka manifestacja języka  odbywała się w publicznym miejscu.

Szatan zawsze stara się wyprowadzić nas poza oraz ponad Słowo Boże.

Nasza zwykła ludzka niedoskonałość jest skrzętnie wykorzystywana przez Szatana.

Większość chrześcijan rzeczywiście służy dzielnie Chrystusowi, niemniej cielesne przywary oraz niedoskonałość czasami wywierają olbrzymi wpływ na nas, oraz na nasze zrozumienie Prawdy. Zaczynamy pożądać rzekomych 'darów'. Zaczynamy zazdrościć tym którzy je rzekomo posiadają, a ci którzy je rzekomo posiadają, noszą głowy wyżej, ponieważ rzekomo cieszą się większym Bożymi błogosławieństwami. 

Takie postawy powodują waśnie i rozłamy w zborach, i to jest właśnie celem Szatana!

Ponieważ dar języków jest cudowną działalnością Ducha Bożego, należałoby zastanowić się nieco nad definicją cudu.

Cudem może być zjawisko, które nie można wytłumaczyć teoretycznie za pomocą znanych praw oraz potwierdzić eksperymentalnie. Jest to bardzo szeroka definicja ponieważ wiele rzeczy nie można potwierdzić eksperymentalnie i nadal pozostają one jedynie w sferze hipotez.

Wszelkie opisy cudów poza cudami apostołów, są cudami opisanymi przez fałszywych apostołów jak Pawła czy Łukasza, których nie można brać pod uwagę.

Cuda najczęściej przypisuje się Bogu czy też Jego mocy lub Jego Duchowi Bożemu.

Ponieważ człowiek nie jest w stanie tego zjawiska powtórzyć czy też odtworzyć, określone wydarzenie jest kwalifikowane do kategorii cudu czyli też dzieła Bożego.

Tym się właśnie różnią dzieła Boże od dzieł ludzkich. Człowiek nie jest w stanie dzieł bożych odtworzyć.

Tymczasem 'dar języków' nie posiada żadnej cechy, która kwalifikowałaby ów 'dar' do kategorii nadprzyrodzonych  cudownych dzieł Bożych.

Podobnie rzecz ma się z uzdrowieniami.

Nie ma świecie ani jednego udokumentowanego przypadku CUDOWNEGO uzdrowienia, o wskrzeszeniu już nie wspomnę, aczkolwiek są raporty o tysiącach rzekomych cudownych uzdrowień.

pozazaaadom doroborotatatu dajejejejdamy doberamoramonomo turamonarosotylalala

Czy powyższy tekst to cud?

Definitywnie NIE! Niemal identycznie sprawa wygląda z językami. Słyszy się to identycznie tak, jak czyta się tę linijkę. Niemal każde dziecko potrafi to zrobić oraz prawie każdy człowiek. Rzekomy dar języków nie posiada żadnej cudownej zatem niemożliwej do powtórzenia cechy!

Czy każdy mówiący 'językami' jest opętany przez Szatana?

Niekoniecznie. Najprawdopodobniej pragnienie owego 'daru' jest autentyczne i nasza podświadomość odgrywa w tym zjawisku dominującą rolę. Istnieje znane zjawisko psychologiczne, które potrafi stworzyć pseudo efekt daru języków. Sami zaczynamy niejako stwarzać obcy, niezrozumiały język będąc szczerze przekonani, że jest to dar Boży.

W efekcie owej psychozy fałszywie budujemy się duchowo a zarazem usypiamy się w ten sposób będąc przeświadczeni, że skoro mamy Ducha Bożego, to nie jesteśmy przecież aż tacy grzeszni. Skoro Duch Boży nas 'obdarza' możemy nieco odsapnąć, odetchnąć i zbawienie nasze jest przez Ducha w ten sposób potwierdzone a nawet gwarantowane.

Niestety wielu zapomina, że... 'Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony". Chodzi o wytrwanie w posłuszeństwie wobec Przykazań Bożych.

Nigdzie w Biblii nie ma przykładów dzieł Bożych bez logiki

Cokolwiek Bóg robił, zapowiadał czy prorokował, miało zawsze głęboką mądrość, często niezupełnie docenianą przez Izraelitów. Także i dzisiaj niewielu docenia należycie mądrość Bożą.

Przyjrzyjmy się nieco niektórym chrześcijanom.


Całą salę opanowuje histeria, ludzie krzyczą w nieludzki, niemal demoniczny sposób, padają na scenę w jakiś konwulsjach. Czy to ma jakiś sens? Jakiś biblijny precedens? Pomaga w krzewieniu Ewangelii?

Takich filmów są setki na necie i filmy te są widomym dowodem na szaleństwo demoniczne a nie na umiłowanie Słowa Bożego, które jest Prawdą. Szaleństwa tzw. charyzmatyków są identyczne z szaleństwami pogańskich obrządków ostro demonicznych kultów i organizacji, tzw. Kundalini, Yoga, Sathay Sai, Subud, Shakers itd.

Tabelę porównawczą można obejrzeć na tej witrynie. http://www.bible.ca/tongu...arismastics.htm  [EN]

Film usunięto!

Todd Bentley - przepełniony przemocą ewangelista, który kopie ludzi w twarz i wali po chorej nodze sportowym kijem. Opowiada on w tym filmie jak Bóg poleca mu uderzać ludzi i ich leczyć w ten sposób.

Przypadki te są ekstremalne ale tych nieco mniejszego kalibru jest olbrzymia masa.

Najmłodszy sześcioletni 'ewangelista', Marjoe Gortner posiadał wielkie zdolności i rozpoczął 'karierę' ewangelisty jako dziecko.

Kiedy dorósł, postanowił ujawnić wszystkie swoje sekrety. W filmie ukazane są rzekome uzdrowienia oraz rzekome języki. Filmy te są jedynie po angielsku ale być może znajdę nieco czasu, aby chociaż część tego przetłumaczyć na język polski.

Co jest bardzo charakterystyczne w tym filmie, to scenario jest identyczne jak w większości kościołów charyzmatycznych.

Jako dorosły, przyznaje otwarcie, że w tym czasie, kiedy oficjalnie 'głosił' Ewangelię i mówił językami, nie wierzył w ogóle w Boga!

Te przedstawienia były inscenizowane przez jego matkę i nie bez bólu musiał się uczyć na pamięć całego scenariusza. Oczywiście pochwały dorosłych oraz ich akceptacja były jego nagrodą za owe spektakle.

Przyznał oficjalnie, że to wszystko było oszustwem! Ten film jest zrealizowany przez niego!

Dziecko sześcioletnie było w stanie improwizować dar języków!

Dziecko potrafi oszukiwać miliony ludzi fabrykując rzekomy dar Ducha Bożego! Czy jest to logiczne aby dziecko podrabiało w ten sposób dar języków? Istnieje tylko jedno wytłumaczenie w tej kwestii.

Nie jest to dar języków, zgodny z opisami biblijnymi. Nie posiada on żadnych cech wymienionych w Biblii.

Skoro dziecko może to w taki sposób sfałszować, nie jest do żadnym darem ale iluzją.

Więcej detali w linku - http://www.trivia-library.com/a/biography-of-religious-con-man-marjoe-gortner.htm [EN]

Prawda biblijna bazuje na sprawach duchowych, pozbawionych cielesnych dreszczy. Tymczasem na owych dreszczach oraz emocjach ludzkich bazują demony! W ten sposób oszukani chrześcijanie wbijają się w niezwykłą pychę, która zaciemnia im zdrowy rozsądek oraz wnikliwe porównanie owych zjawisk z Prawdą biblijną.

Dlatego rozmowa z takimi ludźmi, porównywanie argumentów biblijnych jest niemożliwa, ponieważ... 'Diabeł zaślepił ich umysły, aby im nie świeciło światło Ewangelii Chrystusowej.'

Weźmy znany przykład niezwykłego uniesienia emocjonalnego, jakie wielu chrześcijan odczuwa podczas chrztu, obchodzenia Pamiątki Śmierci Isusa czy innych momentów. Sam doświadczyłem takich momentów i nawet początkowo w nie wierzyłem! Ktoś powiedział mnie nawet, że jestem wyjątkowo szczęśliwy, ponieważ zostałem ochrzczony Duchem Świętym.

Niemniej we właściwym czasie zdałem sobie sprawę, że Słowo Boże o niczym takim nie wspomina i 'doświadczenia' tego typu należy ignorować, ponieważ Bogu chwałę oddaje się w 'Duchu i w Prawdzie', a nie w emocjonalnych doświadczeniach, nie posiadających żadnego biblijnego uwierzytelnienia. Zwłaszcza, że doświadczenia te nie powodują wyraźnego jednoczenia się w wierze i doświadczający owe uczucia czy przejawiający inne rzekome 'dary Ducha' głoszą światu herezje nie mające żadnego uzasadnienia czy poparcia w Słowie Bożym.

Płacz chrześcijanina wzruszonego Prawdą biblijną nie świadczy o namaszczeniu Duchem Bożym!


Nie mamy w Słowie Bożym żadnego potwierdzenia w tej materii.

Nie twierdzę, że działanie Ducha Bożego jest czymś zupełnie niemożliwym.

Najprawdopodobniej cuda któregoś dnia zaczną się dziać. Jednakże mamy piękną linię mierniczą, suwmiarkę, według której możemy niejako 'zmierzyć' czy pewne rzeczy, cuda, dary języków pochodzą od Boga, czy też są to objawy cudów Szatana, którego celem jest oszustwo duchowe tych, którzy ośmielają się poszukiwać Prawdy biblijnej.

Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy sprawdzali wszystko, czy pochodzi to od Boga czy też od Szatana. Dlaczego?

Ponieważ bez posiadania nieco głębszej wiedzy jest rzeczą trudną aby widzieć ową różnicę pomiędzy fałszerstwami Szatana a rzeczywistą Prawdą.

Dzieją się na świecie najrozmaitsze cuda, uzdrowienia, ale jeszcze nigdy nikt nie udokumentował uleczenia raka w ciągu minuty, odrestaurowanej uschłej ręki w ciągu kilku sekund, powstającego z wózka inwalidzkiego człowieka, który natychmiast odzyskał PEŁNE zdrowie i już nigdy na ten wózek nie powrócił. Nigdy nikt nie oczyścił trędowatego w ciągu kilku sekund.

Dlaczego?

Ponieważ najwyraźniej nie nastał jeszcze czas na taką manifestację!

Niemniej takie wydarzenia wyleczeń wcześniej czy później nastąpią. Zstąpi z nieba Nowe Jeruzalem, do którego będą zmierzały całe narody, aby się leczyć - tak cieleśnie jak i duchowo!

Jeżeli, według niektórych Duch Boży już tak działa, po co nam Nowe Jeruzalem i po co nam Królestwo Boże?

Pomimo, że Szatan posługuje się językiem anielskim i we wszystkich państwach demony są rozumiane, jednak nie jest on w stanie spowodować tego zjawiska u ludzi.

Są dowody na to, że ludzie OPĘTANI posługują się nie tylko obcymi językami ale nawet językami dzisiaj już nie istniejącymi, jak niektóre języki Sumerów czy języki staro babilońskie. Tymczasem rzeczywistego daru języków Szatan nie jest w stanie podrobić.

Według pewnych nauk pastorów wystarczy zapisać się do społeczności a 'nawiedzeni' uzdrowią każdego i 'wytłumaczą' każdy język, każde proroctwo oraz wyjawią wszelkie tajemnice Słowa Bożego. Wszystko to za pomocą ducha!

Jakiego ducha?  Jeżeli ktoś pod natchnieniem Ducha Świętego przemawia, chciałbym także to słyszeć, o tym przeczytać.

Powody są dwa.

Dlatego że Biblia wyraźnie mówi, że jeżeli prorok ośmieli się mówić w imieniu Boga a jego słowo się nie sprawdzi, jest fałszywym prorokiem i winien jest śmierci.

Jeżeli proroctwo się sprawdzi co do joty, będę chylił czoła przed prorokiem Najwyższego. Tymczasem słyszy się wiele o tzw. prorokowaniu i jakoś nikt nigdy nie mówi, czy owe proroctwa się sprawdziły. Słowo Boże jest naszą linią mierniczą, sprawdzianem i miernikiem Prawdy.

Powtórzonego Prawa 18:18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 19 Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. 20 Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć».
21 Jeśli pomyślisz w swym sercu: «A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił?» - 22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.

Według tego, prorokowanie w imieniu Boga jest niezwykle poważną sprawą. Jeżeli ktoś 'prorokuje' należy to dokładnie sprawdzić. Może to rzeczywiście pochodzić od Boga.

W takim przypadku nie chciałbym pominąć ani jednego słowa które pochodzi od samego Boga!

Jeżeli Bóg przemówił przez proroka czy prorokini w dzisiejszym czasie, należy ten tekst natychmiast dodać do Biblii!

Słowa Boga dodać do Słowa Bożego! Chyba jest to logiczne dla każdego wierzącego!? Jeżeli owo 'prorokowanie' to kłamstwo, to niech Bóg osądzi 'proroka' według swej woli i swego Słowa.

"Wielu fałszywych proroków wyszło na świat!"

Jeszcze takie czasy nie nastały i dlatego Bóg zadbał, aby każdy z nas miał list od Niego do nas, czyli Jego Słowo. Czy to oznacza, że bez pomocy innych ludzi można dostąpić zbawienia? Oczywiście że tak!

Dlatego każdy z nas będzie rozliczany ze swoich uczynków podczas Sądu Bożego z tego, w jaki sposób stosował Słowo Boże w swoim życiu i w swoim postępowaniu.

To od fałszywych sług Bożych, nasienia Złego, jego fałszywe doktryny oraz nauki nie mające poparcia w Słowie Bożym rozprzestrzeniają się po całym świecie, skutecznie tłumiąc Prawdę.

Nauki i herezje typu: piekło, czyściec, raz zbawiony - na zawsze zbawiony. itd.

Ze względu na masowe odstępstwo istnieje wielka potrzeba na opublikowanie takiej wersji Słowa Bożego, która posiadałaby właściwe tłumaczenia takich słów jak: ecclesia, hades, sheol, gehenna, tartar, Isus, nefesz czy wiele innych.

Żaden z polskich przekładów Słowa Bożego nie oddaje tych oryginalnych słów w sposób doskonały.

Cudowne uzdrowienia

Czy Szatan może dokonywać cudów? Oczywiście że tak.

Sprawdźmy Wyjścia 4:21, 7:3. 14:4. Demony egipskie potrafiły dokonywać wielu cudów w podobny sposób, w jaki dokonywał ich Mojżesz mocą Boga. Niemniej moc Boża znacznie przewyższyła moc demonów w starożytnym Egipcie i opłakane skutki buntu faraona są nam wszystkim doskonale znane.

Rozważmy podstawowe cechy autentycznych cudów, dokonywanych przez Isusa oraz jego apostołów.

Według tych kryteriów nie widać w dzisiejszym świecie uzdrowień, które można by zakwalifikować do cudów, jakie robił Isus czy Jego apostołowie.

Wielu uczciwych chrześcijan wierzy, że ich modlitwy za zdrowie ich najbliższych są wysłuchiwane. Podawane są nawet przypadki, kiedy podczas modlitw rodziny za zdrowie chorego dziecka czy innego członka rodziny przyniosły rezultat i Bóg wysłuchał ich modlitw.

Nie można negować, że Bóg rzeczywiście nam pomaga w niektórych trudnych chwilach i Jego pomoc często jest wyraźnie widoczna. Jednakże wyciąganie wniosku o bezpośrednim uleczeniu mocą Ducha Bożego poprzez kogoś 'upoważnionego' przez Ducha jest co najmniej nie biblijne i niewłaściwe w świetle Słowa Bożego.

Mamy wiele przykładów cudownych uzdrowień wielu Chrześcijan.

Nie posiadamy dowodów na istnienie Chrześcijan, którzy posiadają moc Ducha Świętego i uzdrawiają oraz wskrzeszają z martwych w taki sam sposób, w jaki czynili to apostołowie i uczniowie Chrystusa.

Dzisiejsza wiara jest oparta tylko i wyłącznie na Biblii. Istnieje tylko i wyłącznie Biblia zawierająca Słowo Boże - inne informacje nie są istotne.

A Biblia nic nie wspomina o tym, że w czasach końca ktokolwiek będzie uzdrawiał czy dokonywał cudów z upoważnienia Bożego. Jedynym wyjątkiem jest dwóch Bożych świadków z księgi Objawienia 11 rozdziału.

Pierwsi chrześcijanie otrzymywali dary Ducha Bożego, aby odróżnić się od czarów i fałszerstw demonów. Po to apostołowie otrzymali dary Ducha, aby w ten sposób ukazać wyższość Ducha Bożego ponad moc demonów. Najwyraźniej szatan nie jest w stanie podrobić daru języków a także nie jest w stanie uzdrawiać w taki sposób, w jaki uzdrawiał Isus oraz Jego apostołowie.

Owe dary Ducha będą używane w Nowym Jeruzalem i narody będą w taki sposób leczone z WSZELKIEJ ułomności, wszyscy wierzący, bez wyjątku. Demony nie potrafią uzdrawiać w taki sposób.

Rzeczywisty dar uzdrawiania powinien uzdrawiać każdy przypadek choroby a nawet wskrzeszać z martwych.

Jeżeli usłyszę o taki chrześcijaninie, który uzdrawia KAŻDĄ niemoc a nawet wskrzesza, będę jednym z pierwszych aby to zobaczyć!

Podejrzewam, że dwaj prorocy z Objawienia będą posiadali właśnie takie dary Ducha, na świadectwo swoich proroctw. Jak mówi Objawienie, zostaną zabici a po trzech dniach zmartwychwstaną, jako jedno wielkie świadectwo przeciwko światu Szatana.

Będzie to kolejna publiczna klęska szatana . ( Objawienie 11:1-14 )

Wpadłem na jedną z witryn i natknąłem się na materiały o służbie pani Heidi Baker. Będąc zawsze otwarty na to, że nie jestem doskonały i jestem omylny, postanowiłem nieco sprawdzić tę zdecydowanie przemiłą oraz atrakcyjną misjonarkę. Załadowałem dokument i zacząłem sprawdzać pewne rzeczy.

Zapoznałem się pobieżnie, a tam znalazłem taki tekst:

...kierownik siłowni, Bob Zuber. Bob był prorokiem, który po dramatycznym spotkaniu z Duchem Świętym został powalony i oślepiony na trzy dni w sposób przywodzący na myśl zdarzenie, które miało miejsce w drodze do Damaszku.

Sprawdziłem na Google Bob Zuber - nic!  Bob to Robert. Spróbowałem więc na Google - "Robert Zuber" prophet (prorok) Także nic.

Zacząłem szukać więcej na temat Heidi Baker. Znalazłem wiele materiałów, ale chciałem coś zobaczyć na filmie. Najpierw obejrzałem krótki film owej pani, w którym mówi ona o spotkaniu z Isusem. Jakie miał piękne oczy wypełnione miłością. [EN] Film usunięto!

Nie wątpię, że pani Baker miała wspaniałą wizję!

W Fatimie także była cudowna wizja! Są jedynie poważne wątpliwości: czy to był Isus czy podszywający się pod Niego Szatan? Jak odróżnić? Wiemy, że podobne wizje są dosyć powszechne i nie nie należy wątpić, że są ludzie, którzy je otrzymują. Mam jednak spore wątpliwości co do źródła oraz do treści posłannictwa, jakie owe wizje niosą.

W szczególności interesuje mnie każda wypowiedź Isusa, ponieważ ostatnia Jego wypowiedź została zanotowana w księdze Objawienia prawie 2000 lat temu. Jeżeli Isus ponownie przemówił, chciałbym usłyszeć Jego słowa lub przeczytać je oraz dołączyć je do tekstu biblijnego.

Myślę chyba rozsądnie!?

Słowa Isusa są... Prawdą! Isus jest Słowem Bożym. Każda Jego wypowiedź jest niezwykle ważna.

Przynajmniej ja to tak widzę. Uważam, że Jego misja oraz posłannictwo mogą nam wyjaśnić wiele, w szczególności do pewnych wersetów biblijnych, co do których trwają stale spory. Przykład duszy: dusza ludzka jest śmiertelna czy nie? 'Isus' ukazujący się pani Baker nie wyjaśnił... niczego ani nie powiedział niczego wartego zanotowania! Żadnego proroctwa, żadnego wyjaśnienia proroctw. NIC!

Nie brzmi to zbyt zachęcająco, ponieważ Isus udał się z nieba na misję ewangelizacyjną i jakoś nie potrafił do nikogo, oprócz tej pani dotrzeć. Misja ta nie wyglądała zbyt efektywnie i w niczym nie przypominała podobnych wizji opisanych w Słowie Bożym.

To jest właśnie powód mego sceptycyzmu.

Potem załadowałem drugi film. Niestety został usunięty.

Jakiś chrześcijanin daje o niej świadectwo i opowiada rzeczy wręcz niezwykłe. Według niego wskrzeszono ponad 40 osób w tym miasteczku!  Wydaje mnie się, że gdyby w jakimkolwiek miejscu na ziemi wskrzeszono tylu ludzi, byłby problem powstrzymać ludzi od masowej histerii radości oraz... masowej opozycji i reakcji władz!

Pojawiłyby się natychmiast dokumenty śmierci i zmartwychwstania na necie, być może nawet i w mediach, w niektórych stacjach radiowych i mielibyśmy ekstatyczne opowieści rodzin osób wskrzeszonych a także wściekłe ataki przeciwników religijnych twierdzących, że to oszustwo. Być może nastąpiłyby zamieszki zwalczających się grup religijnych.

Tymczasem w filmie tym nie ma zupełnie nic na potwierdzenie czegokolwiek. Po prostu facet opowiada historię, w którą można uwierzyć lub nie.

Inny film, już także usunięty: ale pozostawiam opis, co film przedstawiał.

W 0.27 sekundzie mamy napis - Lokalni pastorzy (pani Baker) wyszkoleni w Mozambiku wskrzesili 53 ludzi do tej pory.  Oczywiście ani jednej twarzy 'wskrzeszonej' cudownie osoby.

Napisałem ponownie na YouTube - Raised from the Dead (wskrzeszony z martwych)

Ukazała się spora lista.. Link...

W tym filmie mamy sprawozdanie TV o cudownym przypadku wskrzeszenia człowieka po masywnym ataku serca. Według doktora chrześcijanina mężczyzna był martwy i następowały już wyraźne oznaki śmierci, ciemne barwy kończyn itd. Raptem otrzymał on wizję od Boga, aby dokonać... cudu. Powrócił więc do martwego ciała (według lekarzy serce nie pracowało 50 minut) i postanowił na przekór protestom pielęgniarek i lekarzy jeszcze raz spróbować.

Poprzednia wersja tego filmu miała polskie napisy ale ktoś to usunął. Film także już ktoś uczciwy usunął.

Hmmm... wiele się słyszało o ludziach pochowanych którzy nie byli martwi, ale lekarze uznali ich za zmarłych, ponieważ wszystkie medyczne symptomy wskazywały na to, że on nie żyje. Odkopano wiele grobów z tymi, którzy obudzili się żywi w trumnach i grobach i ponownie rozstali się z życiem. Historii takich jest bardzo wiele. Co mnie najbardziej zbulwersowało, że fakt, w tym przypadku Isus... posłużył się maszyną do wzbudzenia człowieka z martwych! 

W żadnym z cudów opisanych w Biblii nie ma mowy o jakiejś maszynie a szczególny przypadek wskrzeszenia Łazarza, człowieka, który był martwy przez 4 dni i trzy noce jest wymownym przykładem mocy Isusa!

Jana 11:17 Kiedy Isus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie.

Nie posiadając żadnej maszyny czy pielęgniarek Isus zawołał do martwego i już poważnie rozkładającego się ciała:

Jana 11:38 A Isus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 39 Isus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». 40 Isus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. 41 Isus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 42 Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». 43 To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» 44 I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Isus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!».

Jedno uderza - nie ma wątpliwości, że pastor wyglądał na zmarłego. jak owi nieszczęśnicy pochowani przez wielu lekarzy. Niestety żadna część filmu nie przypominała autentycznych aktów zmartwychwstań, dokonywanych przez Chrystusa! 

«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»  I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami

Całość filmu ukazuje nam wiele rzeczy, które można zakwalifikować jako cuda. Niemniej żadnego aspektu owej niezwykłej historii nie można porównać do wzbudzenia z martwych Łazarza czy córki Jaira przez Isusa.