CZASY KOŃCA

Biblia nieustannie nas ostrzega, że przybycie Pana będzie dla większości zaskoczeniem!

Ktokolwiek twierdzi, że wszystko rozumie, zna doskonale wszystkie aspekty proroctw i potrafi przewidzieć dokładnie bieg wydarzeń jest kłamcą i zaprzecza tym samym Słowu Bożemu.

Niestety nikt tego nie wie, ponieważ taka jest wola Boża. Plan wieków jest przed nami nadal ukryty, pomimo, że wzrosło poznanie. Poznanie wzrosło do poziomu, który jest dla nas praktyczny oraz stanowi stopniowe przygotowanie do finałowego rozwiązania wojny pomiędzy dobrem a złem, czyli wojny pomiędzy Bogiem a Szatanem.

Bóg wyjawia nam jedynie te rzeczy, które mogą nam pomóc ale celowo ukrywa przed nami detale swego planu zwycięstwa nad Szatanem. Chrystus ukazał w Objawieniu danym Janowi znacznie więcej szczegółów czasów końca niż podczas swego życia na ziemi.

Nawet w księdze Objawienia nie mamy dokładnych wyjaśnień oraz istnieją testy sugerujące, że pewne informacje są przed nami ukryte.

Prorok Daniel wyraźnie pisał, że... "widziałem, słyszałem ale niczego nie rozumiałem." Detale w dalszej części.

Tak więc wszelkie próby dociekania na własną rękę spełzną zawsze na niczym, ponieważ taki jest właśnie plan Boży, który zakłada, że przyjście Pana będzie niespodzianką i Pan przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewacie.

Dlatego Chrystus ostrzega nas:

Mateusza 24:23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Dokładny czas przyjścia Chrystusa nigdy nie będzie nam znany

Badania proroctw wykazują, że Jego przybycie nastąpi w dwóch etapach.

Pierwszy etap to przybycie Mesjasza widzialne jedynie przez wybrańców 144.000 Jego Oblubienicy. Celem przybycia jest zgromadzenie niektórych członków owej niezwykle uprzywilejowanej grupy chrześcijan, którzy dostąpią tzw. rapture czyli porwania do nieba na pewien krótki okres czasu.

Należy odróżnić przyjście Isusa w celu zgromadzenia Jego owiec od powtórnego przyjścia, czyli POWROTU jako Króla, Sędziego oraz Wykonawcy wyroku Boga na świecie podporządkowanym szatanowi.

Jego przybycie w celu porwania nie jest POWROTEM.

Powrót oznacza przybycie w celu pozostania. Powracasz do domu, aby w nim przebywać, ponieważ jest to twój dom.

Przypowieść o pannach mądrych i głupich daje nam wyraźny znak, że pośród Chrześcijan będą tacy, których przybycie w celu porwania zaskoczy ale i będą tacy, którzy będą się spodziewali Jego nadejścia i będą na owo przyjście całkowicie przygotowani.

Mateusza 25:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Wydaje się, że Isus miał na myśli dwa cele.

Stałą gotowość swoich najwierniejszych sług oraz jeden szczególny fragment księgi Objawienia, który niezwykle rzadko jest omawiany. Osobiście uważam, że ów cytat jest kluczem do zrozumienia pojęcia - czasy końca.

Objawienie 10:1 I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, 2 i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. 3 I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. 4 Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: «Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!» 5 Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę 6 i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, 7 ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium (tajemnica BW) Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom. (BT)

Co jest jeszcze ciekawsze, Jan nawet nie napisał tego, co zawołał anioł! Anioł oświadczył coś niezwykle ważnego, a siedem grzmotów uzupełniło czy też potwierdziło ową tajemniczą wypowiedź.

W tym fragmencie widzimy wyraźnie, że Chrystus poinformował Jana o pewnym niezwykłym, ważnym publicznym wydarzeniu czy też oświadczeniu, jakie wyjaśni nam wszelkie wątpliwości odnośnie czasów końca.

Anioł potraktował tę sprawę niezwykle poważnie i... "przysiągł na Żyjącego na wieki wieków". Zapewnił on pod największą z przysiąg, że już nie będzie zwłoki i że w tym czasie dokona się tajemnica Boga.

Zwróćmy uwagę na to, że... anioł przysiągł na Najwyższego. Sam fakt takiej przysięgi świadczy o szczególnej ważności ujawnienia tajemnicy Bożej, która ma się właśnie, bez dalszej zwłoki dokonać.

Nawet narodziny Mesjasza nie były oznajmione z taką uroczystą i jednoznaczną przysięgą na samego Stwórcę!

Podejrzewam, że treść oświadczenia anielskiego oraz odpowiedź siedmiu gromów obwieści światu coś niezwykle ważnego, coś, co scementuje nasze zrozumienie Słowa Bożego oraz bardzo zbuduje nas duchowo.

Myślę, że owa wiadomość już jest ujawniona - link do artykułu - Cudowne wybawienie ludu Bożego.

Najwyraźniej dopiero teraz sprawdza się proroctwo Daniela, który mówi, że wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie.

W Pismach Hebrajskich mamy wiele przykładów proroctw, które dopiero po całkowitym wypełnieniu się  nabrały właściwego znaczenia i wymiaru. Najbardziej znanym nam proroctwem było pierwsze proroctwo, wypowiedziane w ogrodzie Eden.

Rodzaju 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

O tym cytacie mamy ukazany cały plan Boży, aczkolwiek w czasach Mojżesza niewielu rozumiało cokolwiek z tego zdania. Plan jest raczej jasny ale Stwórca nie przedstawił nam ani czasu, w jakim to miało się dokonać, ani nie ujawnił nam poszczególnych kroków, które urzeczywistnią ów plan zbawienia ludzkości.

Najbardziej znamiennymi są proroctwa dotyczące Mesjasza. Istnieje wiele proroctw dotyczących wielu szczegółów życia oraz ofiarnej, męczeńskiej śmierci Isusa i dopiero po wypełnieniu się ich oraz dzięki pomocy Ducha Bożego owe proroctwa zostały we właściwy sposób o we właściwym czasie zrozumiane.

Wystarczy przeczytać większość tych proroczych tekstów, aby się szybko zorientować, że bez znajomości życia naszego Pana i Króla nie bylibyśmy w stanie rozpoznać większości z nich i wszelkie próby prorokowania na temat Chrystusa nie miały by szansy na sukces.

Dopiero po Jego śmierci stało się jasne, ze w tych właśnie wersetach była mowa o... NIM! Szatan także tego nie odgadł i w niewiedzy pomógł... w złożeniu przez Pana ofiary za nasze grzechy!

Daniela 12:4 "Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie."

Daniel zapowiedział proroczo, że wzrośnie poznanie ale nie napisał, że proroctwa zostaną całkowicie wyjaśnione. Jak to zrozumieć?

Istnieje olbrzymia różnica pomiędzy dociekaniem a twierdzeniem - "Pan mi objawił!"

Jeżeli się docieka, przypuszcza i dzieli z innymi owymi dociekaniami, jest to zjawisko pożądane i zgodne z Biblią.

Ale zmuszanie innych do akceptacji własnych  przypuszczeń i podpieranie się rzekomym kierownictwem Ducha Bożego to bardzo poważny grzech - wynik drastycznego łamania Prawa Bożego.

Nawet ukazanie się anioła z wyjaśnieniami proroctw powinno być traktowane przez każdego z nas z wysoką nieufnością, ponieważ... "Szatan przyjmuje postać anioła światłości."

Wielu pastorów otrzymało wizje, ale większość nie zadała sobie trudu, aby sprawdzić z Biblią w ręku, czy ów anioł to rzeczywisty sługa Boga, czy szatan w przebraniu anielskim. Istnieje kilku byłych satanistów, którzy poznali Prawdę. Ich relacje spotkań z upadłymi aniołami są niezwykłe. Roger Morneau (już nie żyjący) opowiadał o prześlicznych aniołach ukazujących się podczas seansów spirytystycznych. On dał się właśnie na to nabrać.

Zatem pojawienie się przepięknego anioła w twoim domu, który wyjawia ci jakieś biblijne tajemnice będzie co najmniej podejrzane. Nigdy nie będziesz pewien z kim w rzeczywistości rozmawiasz!

Jesteśmy celem oszustw szatańskich oraz podstępów.

Mateusza 2:(13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. (15) I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.

Podkreślone słowa są cytatem z Ozeasza 11.1

Ozeasza 11:(1) Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. (2) Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. (3) A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, (4) przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić.

Zwróćmy uwagę na kontekst tego cytatu. Nie widać żadnej wskazówki, że Bóg ma na myśli swego Syna, Isusa!

Werset ten sam w sobie jest pozbawiony sensu i w niczym nie nawiązuje do reszty wersetów, w których Bóg ubolewa nad bałwochwalstwem Izraelitów tuż przez pierwszym zburzeniem Jerozolimy. Następny niezwykle ważne spostrzeżenie. W jaki sposób Mateusz zorientował się, że chodzi o ten właśnie werset i werset ten mówi o Chrystusie?

Najwidoczniej była to wskazówka od Ducha Bożego, który czuwał nas spisaniem przez Mateusza Ewangelii.

Przemyślmy kilka punktów.

 • Werset został zrozumiany dopiero po wydarzeniu.
 • Werset nie ma większego sensu i oczywistego połączenia z kontekstem.
 • Dopiero wskazanie Mateusza kierowanego Duchem Bożym ukazuje nam trafność proroctwa.

Oto sedno sprawy rozumienia wielu proroctw!

Istnieją doskonałe przyczyny, dla których Bóg umieszcza proroctwa w taki sposób, że ani szatan, ani jego demony i słudzy nie są w stanie przewidzieć Bożych planów. Zwłaszcza ich detali. Dzięki temu szatan stał się bezwiednym wykonawcą planu Boga składając na ofierze Isusa i czyniąc Go w ten sposób najpotężniejszą istotą we wszechświecie, Jedynie Bóg Ojciec jest potężniejszy od Syna.

Końcówka walki o świat jest najważniejszym wydarzeniem, na jakie czekamy.

Wróćmy do Daniela 12 rozdziału:

Daniela 12:(9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.

Daniela 12:(10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

W moim przypadku pomijanie dzieł Łukasza i 'apostoła' Pawła pomogło w rozpoznaniu rzeczywistych proroctw wypowiedzianych tylko i wyłącznie przez samego Boga. Proroctwa Pawła świadczą wymownie o jego całkowitym braku zrozumienia biblijnego konceptu zbawienia.

Biblijny koncept zbawienia jeszcze nigdy nie był zrozumiany i niemal prawie nikt na ten temat nie pisze.

Przyczyny są oczywiste. Szatan nie dąży do naszego poznania planów Boga ale je za wszelką cenę ukrywa. Brak tego zrozumienia przez Chrześcijaństwo świadczy o tym, ze jest ono całkowicie opanowane przez siły szatana i obecnie jest ono zjednoczone w szatańskiej Ekumenie.

Zbawienie oznacza wybawienie rzeczywistego ludu Bożego, Wybranego Narodu przez Boga, sąd nad nim i nad jego przywódcami religijnymi oraz wprowadzenie oczyszczonego przez Boga ludu do Ziemi Obiecanej, zamieszkiwanej obecnie przez Palestyńczyków i Izrael.

Oznacza to, że według biblijnych proroctw Naród Wybrany nadal istnieje - w świecie szatana - a on nie będzie miał wkrótce żadnych szans na wyrządzanie mu  jakiekolwiek krzywdy!

Zatem koncept Czasów Końca wygląda zupełnie inaczej, niż głoszą to liderzy Chrześcijaństwa.

Mamy takie wydarzenia do spełnienia się.

Ma nastąpić: porwanie 144.000, uprowadzenie Izraela - głównie Słowian na pustynię i 3.5 roczny sąd nad nim oraz przygotowanie do wejścia do Ziemi Obiecanej, która zostanie całkowicie oczyszczona. Nie będzie w niej już ani Żydów ani Palestyńczyków.

Nastąpi także zrzucenie szatana i jego aniołów na Ziemię co będzie równoznaczne z ujawnieniem się tej zbrodniczej grupy, tworzącej trzon Bestii.

Ma być wykonany wyrok Bestii na Babilonie czyli Watykanie.

Zrzucenie szatana oznacza natychmiastowy atak na 144.000 wybranych Izraelitów a to oznacza, że szatan widzi te pieczęcie popieczętowanych 144.000. My ich nie widzimy. Ujawnienie się szatana na ziemi oznacza dalszą część wojny, która z nieba przeniesie się... na ZIEMIĘ. Szatan będzie próbował atakować 144.000 ale Bóg ich porwie do nieba.

Szatan zaatakuje Izrael czyli Niewiastę, którą Bóg uprowadzi na pustynię. Czyli kolejność wydarzeń zaczyna pierwszy raz pasować. Najprawdopodobniej zacznie się wszystko od zrzucenia szatana z nieba na ziemię.

 • 1. Zrzucenie szatana na ziemię po przegranej wojnie w niebie.
 • 2. Natychmiastowa próba ataku smoka na 144.000
 • 3. Porwanie przez Boga144.000 do nieba.
 • 4. Atak na 12 pokoleń Izraela, czyli na Słowian i Izraelitów (Żydów) ortodoksyjnych.
 • 5. Natychmiastowa akcja obronna Boga, który swój lud przemieści na jakąś pustynię
 • 6. Akcja zbrojna sił wojskowych szatana aby powstrzymać kobietę - Izrael.
 • 7. Armia szatana atakuje Naród Wybrany - zniszczona przez Boga - rozstąpienie się ziemi.
 • 8. Początek 3.5 roku wielkiego ucisku na resztę świata.
 • 9. Oddanie władzy szatana oraz władzy 10-ciu króli. Bestii czyli ONZ.
 • 10. Wojny, powstanie fałszywego Proroka, propaganda anty Boska, bluźnierstwa w mediach.
 • 11. Działalność dwóch świadków Boga jako odpowiedź na kłamliwą propagandę szatana.
 • 12. Zabicie dwóch świadków przez Bestię.
 • 13. Zmartwychwstanie świadków po 3 dniach i wstąpienie do nieba.
 • 14. Początek sądu nad resztą mieszkańców Ziemi, plagi Objawienia nie szkodzące Izraelowi.
 • 15. Ukazuje się światu powracający z nieba Chrystus który przejmuje władzę nad Izraelem
 • 16. Izrael Słowianie i część Żydów wkracza do Ziemi Obiecanej  pod pod wodzą Chrystusa.
 • 17. Następuje panowanie Isusa w Izraelu pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi.
 • 18. Szatan traci wszelkie argumenty i zabija wszystkich, którzy nie oddają czci jego Bestii .
 • 19. 144.000  króli pod berłem Chrystusa toczy ostateczną bitwę Armagedonu na ziemi.
 • 20. Zwycięstwo, uwięzienie szatana i upadłych aniołów na 1000 lat trwania Królestwa Bożego.

Podczas studiowania proroctw o wyzwoleniu Narodu Wybranego, zrozumiałem jeden najważniejszy aspekt wszystkich proroctw biblijnych, które są analizowane w błędny sposób.

Wszystkie proroctwa wypełnią się w sposób literalny. Będzie to publiczny pokaz mocy Boga!

Postacie są przedstawiane jako bestie czy zwierzęta, czy niewiasta. Ale wydarzenia dotyczące tych postaci czy państw wypełnią się literalnie, jak wszystkie inne proroctwa Boga. Nie będzie żadnych nieporozumień czy niedopowiedzeń.

Szatan ma najprawdopodobniej z Bogiem taką umowę. Nie ma on prawa do ujawniania się i pokazywania swej mocy. Jeżeli to uczyni, spotka się z taką samą ripostą wprost od Boga. Bóg ukaże swoją moc jako odpowiedź Szatan musi pokazać swoją mądrość i pokazać jak potrafi z niej skorzystać. Mamy tego przykład podczas wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Plagi były realne, pewne cuda szatańskie także, wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone a także Isus (Jozue - rzeczywiste imię Jozuego to Isus!) wprowadził Izrael do Ziemi Obiecanej. Zanim to nastąpiło, odbył się sąd nad Izraelem na pustyni, który trwał 40 lat!

Nie mamy więc ani jednego proroctwa, który wypełniłoby się w sposób duchowy.

Bóg nigdzie nie ujawnia i nie zapowiada uwolnienia z niewoli Izraela 'duchowego'.

Czasy Końca będą więc olbrzymim pokazem niezwykłej mocy Boga, a także szatan pokaże swoją znacznie mniej efektywną siłę. W ten widzialny dla każdego człowieka sposób Bóg wygra publicznie walkę z ultymatywnym złem.

W tym kontekście zrzucenie szatan na ziemię jeszcze się nie odbyło, ale definitywnie na to się zanosi.

Podejrzewam, że zrzucenie szatana i jego aniołów - czyli jego pierwsza klęska będzie widzialna dla całego świata i pierwszym jego aktem na ziemi będzie atak na 144.000 wybranych przez Boga pierwocin czyli kasty króli i kapłanów do rządu Królestwa Bożego.

Atak nie powiedzie się i nastąpi widzialne dla całego świata porwanie 144.000 do nieba na okres 3.5 roku.

Z kolei nastąpi próba zniszczenia ludu Bożego - niewiasty z 12 rozdziału Objawienia - czyli najprawdopodobniej Słowian, których DNA, języki i historia bardzo wyraźnie wskazują, że są oni potomkami starożytnych Izraelitów. Bóg wystąpi w obronie Niewiasty czyli Izraela i armia szatana atakująca Izrael zostanie pochłonięta przez Ziemię.

W tym momencie rozpocznie się okres Wielkiego Ucisku dla reszty świata. Izrael będzie już bezpieczny i 144.000 porwanych w niebie będzie szkolić się do walki ostatecznej Armagedonu pod berłem Isusa Chrystusa oraz do przejęcia władzy nad Izraelem.

Jest niepokojące to, że tylko Polacy ogólnie odmawiają uznania rzeczywistego imienia Chrystusa - Isus i nadal nazywają go Jezusem, na modłę świata szatana. Reszta Słowian ortodoksyjnych od wieków używa rzeczywistego imienia greckiego - Isus (Xristos)

Szatan przekaże władzę Bestii i rozpocznie prześladowania pozostałych Chrześcijan na całym globie. Królowie ziemi także oddadzą swoją władzę Bestii (ONZ) ale z Bożego natchnienia i kontroli.  Owa Bestia zniszczy Babilon Wielki czyli Wielką Nierządnicę.

W tym samym niemal momencie nastąpi działanie 2 świadków, którzy będą ujawniać wszystkie tajemnice świata szatana i ukazywać Prawdę - najprawdopodobniej w powszechnych światowych mediach.

Podczas 3.5 rocznego ucisku, czyli podczas działalności dwóch świadków Izrael będzie szczególnie błogosławionym narodem przez Boga na ziemi.

Szatan będzie dwoił się i troił, aby utworzyć także 'lepszy' raj na ziemi, ale błogosławieństwa Boże nad Izraelem będą górować w oczywisty sposób nad z tym, co uczyni szatan i świat będzie widział ową kolosalną różnicę pomiędzy kłamliwym światem szatana a Królestwem Bożym.

Pod koniec 3.5 rocznego pobytu na pustyni oczyszczony Izrael, głównie narody słowiańskie wkroczy pod berłem Chrystusa do uprzednio oczyszczonej Ziemi Obiecanej czyli dzisiejszego Izraela. Nie brzmi to za dobrze dla... syjonistów zamieszkujących w chwili obecnej Bożą Ziemię Obiecaną!

Ziemia Obiecana będzie już rajem na ziemi i cały świat będzie widział i podziwiał niezwykłe dzieła Boże. Różnica pomiędzy światem szatana a Boga będzie OLBRZYMIA i nikt nie będzie miał złudzeń co do miłości Boga do ludzkości. Będzie to porównanie z nienawiścią szatana do rodzaju ludzkiego. Szatańska propagandą odniesie totalną klęskę i w tym czasie sataniści zdołają zabić dwóch świadków Boga. Świadkowie ci będą leżeć martwi przez 3 dni a kamery TV będą to pokazywać całemu światu. Tryumf sił szatana będzie zaledwie 3 dniowy.

3-ciego dnia, na oczach całego świata owi świadkowie Boży zostaną przez Boga przywróceni do życia i wstąpią na oczach całego świata do nieba.

Szatan utraci wszelkie argumenty i postawi na skrajny despotyzm, stawiając na miejscu świętym posąg i obraz Bestii i pod groźbą kary śmierci - ścięcia głowy - będzie zmuszał ludzkość do wyparcia się Boga i wybrania jego, szatana oraz ukazywanie publiczne na czołach znaku Bestii.

Najprawdopodobniej wtedy rozpocznie się szereg plag apokaliptycznych na świat szatana oraz głoszenie dobrej Nowiny oraz wyroku nad Babilonem przez trzech aniołów, którzy także będą nawoływali resztę ludzkości do oddania chwały Bogu.

Wielka Rzesza, której nikt nie będzie w stanie policzyć skorzysta z tej oferty. Będzie to ostateczna klęska propagandowa dla szatana, który wyruszy z armią przeciwko Izraelowi.

Na polach Meggido wojska pod berłem Chrystusa zetrą na pył armię szatana i jego upadłych aniołów Chrystus uwięzi w Otchłani na 1000 lat, na czas Jego panowania i doprowadzenia Królestwa Bożego do opanowania całej ziemi oraz uczynienia z niej raju.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Werset wyraźnie mówiący o warunkach życia na ziemi. Jeżeli większość przywódców Chrześcijaństwa, 'uczonych w Piśmie"  tego nie rozumie i tego nie naucza, oznacza to, są oni na niewłaściwej drodze.

Ludzkość całego świata otrzyma ostatnie ostrzeżenie wprost z rąk Boga i Jego aniołów. Świat nie będzie już nigdy w jakiejkolwiek nieświadomości.

Ludzkość otrzyma dwie możliwości:


Oddanie Bogu chwały - równoznaczne z życiem wiecznym

Uwielbienie Bestii wraz z przyjęciem jej znaku - równoznaczne ze śmiercią z ręki Chrystusa.


(Znacznie więcej na temat tego ostrzeżenia w linku - Największe ostrzeżenie.)

Jeszcze nie widać masowych prześladowań chrześcijan na światową skalę, ale są wyraźne przesłanki ku temu, że świat do tego zmierza. Ostatnie wyczyny ISIS to w pełni potwierdzają. Nadejdzie czas, że za użycie imienia Isusa można będzie stracić życie. Chrześcijanie poza Narodem Wybranym będą dręczeni, zabijani a cały świat będzie to aprobował z czystej nienawiści do Chrystusa.

Mateusza 24:(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Podczas prześladowań wielu chrześcijan będzie stawać po stronie świata przyczyniając się do śmierci współbraci.  Być może postawa taka zostanie przyjęta ze strachu o własne życie lub z powodu... nieuczciwego serca - nie właściwych motywów bycia naśladowcą Isusa.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Najprawdopodobniej najmniej rozumiany werset biblijny!

Większość religii uważa, że jest to rozkaz czy też przykazanie głoszenia Ewangelii.

Wielu uważa, że każdy chrześcijanin powinien ową Ewangelię głosić. Sprawdźmy kontekst tej wypowiedzi. Dlaczego Isus mówiąc te słowa do swoich apostołów nie powiedział wprost, "będziecie głosić Ewangelię" tylko powiedział - "będzie głoszona ta ewangelia"?

Najwyraźniej Ewangelia nie miała być głoszona w czasach końca jedynie przez Jego uczni!

Werset ten jest powtórzony w Ewangelii Marka.

Marka 13: (9) Ale wy sami miejcie się na baczności: Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. (10) Lecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.

Pierwsze zdanie Marek zaczyna kierując je do apostołów - "Ale wy sami" ale drugie zdanie mówi nam w formie bezosobowej, nieco inaczej niż napisał Mateusz ale sens jest identyczny -"musi być zwiastowana".

Przez kogo?

Ani słowa o uczniach i apostołach, zwłaszcza w świetle ucisku. Trzeba także rozumieć, że owe proroctwa mają odniesienie także do II zburzenia Jerozolimy w roku 70 n.e. oczywiście mówi o głoszeniu przez apostołów. Tego nie można z oczywistych powodów zaprzeczyć, ale Ewangelia w czasach końca, podczas ucisku będzie głównie głoszona przez... anioła!

Wielu ostro zaprotestuje w tej chwili twierdząc, że Ewangelia jest głoszona na całym świecie i cały świat zna Chrystusa.

Częściowa prawda, ponieważ niemal cały świat słyszał i czytał o Chrystusie, ale świat nie wie, że...

Chrystus jest Królem Królestwa Bożego. Że istnieje na Ziemi Naród Wybrany przez Boga który zostanie wybawiony przez samego Boga. Jego Królestwo zmiecie z powierzchni ziemi wszystkie rządy służące Lucyferowi, uśmierci tych, którzy Królestwa Bożego i jego Prawa nie zaakceptują. Ci, którzy powitają z radością Chrystusa, nagrodzi on życiem wiecznym w Królestwie Bożym tutaj na Ziemi. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że Isus wykupił całą ludzkość swoją krwią ofiarną i dzięki Jego zmartwychwstaniu wszystko to jest możliwe.

Oczywiście wielu natychmiast odpowie, że przecież coś w podobnym stylu głosili.

Problem leży w tym, że świat praktycznie nic nie wie o Królestwie Bożym na Ziemi.

W tym świetle wydaje się zupełnie prawdopodobne, że Bóg będzie zmuszony na posłanie trzech aniołów, aby w skuteczny i wyraźny sposób ostrzec cały świat przez następstwami łamania Jego praw oraz ostrzec przed Jego dotkliwą karą za stawanie po stronie Bestii oraz przyjmowania jej znamion, jej liczby oraz aktu pokłonu jej posągowi.

Co jest szczególnie znamienne, aniołowie ci w nieomylny sposób ukażą nam właściwe zrozumienie tożsamości Bestii apokaliptycznej, jej znamienia czyli znaku, jej liczby oraz jej posągu. W wyniku anielskiego orędzia będziemy także zupełnie pewni tożsamości Babilonu Wielkiego, jego masywnych zbrodni oraz kary, jaką mu Bóg wymierzy za owe zbrodnie.

Głoszenie Ewangelii przez Chrześcijaństwo wielu przeciwników nazywa... bełkotem. Zwiedzone i całkowicie kontrolowane przez Lucyfera Chrześcijaństwo nie głosi jednomyślnie czystej Ewangelii i większość ludzi na świecie śmieje się z tego głoszenia do rozpuku, z powodu najrozmaitszych konceptów, całkowicie sprzecznych ze sobą a rzekomo opartych na Biblii! Smutną prawdą jest to, że świat śmieje się z Boga z powodu... Chrześcijan!

Aby świat był jednoznacznie i zrozumiale uświadomiony, ktoś musi to wszystko światu ogłosić i wyjaśnić! To się jeszcze nie wydarzyło i z tej przyczyny Bóg powierzył to zadanie głównie aniołom oraz Jego dwóm wiernym świadkom!

Owemu głoszeniu będą towarzyszyć karne plagi, a wersety z Objawienia wyraźnie mówią, że ludzie będą bluźnili Bogu z ich powodu. Ale pomimo całkowitej świadomości, kto i z jakich przyczyn owe plagi zsyła na ziemskich zbrodniarzy, ludzie źli będą nadal odmawiali zmiany swego postępowania oraz uznania Boga, który objawi się tym razem jako rzeczywisty Stwórca nieba,  ziemi i człowieka. (Więcej w linku - Ateizm, Ewolucja i chrześcijaństwo. Jest tam wiele linków do filmów rozbijających z puch religię znaną jako... Ewolucja)

Będziemy widzieli cudowne przykłady mocy Stwórcy, której nikt na ziemi z Lucyferem włącznie nie będzie w stanie nam zademonstrować. Na rozkaz Boga zaćmi się Słońce, Księżyc a nawet gwiazdy. Każdy mieszkaniec Ziemi będzie mógł to widzieć na własne oczy.  Nikt nie posiada tak olbrzymiej mocy, aby ingerować w ciała niebieskie poza rzeczywistym Bogiem, Stwórcą Wszechświata!

Owe pokazy mocy udowodnią całej ludzkości, kto jest faktycznym, rzeczywistym Stwórcą i Suwerenem Wszechświata, kto posiada autentyczną moc aby cokolwiek we Wszechświecie uczynić i kto posiada moralne prawo sprawowania na swoim stworzeniemcałkowitej kontroli ku dobru wszystkich stworzeń Bożych.

Świat szatana nie jest w stanie niczego takiego dokonać!

Nie będzie żadnych wątpliwości, co do tożsamości Boga - Stwórcy

Z tego względu jest ewidentne, że nie od naszego wysiłku zależy poznanie Boga, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie ukazać Go światu w taki sposób, w jaki On sam się światu objawi.

Po ukazaniu swej mocy zażąda On zupełnie zrozumiałego posłuszeństwa wobec siebie oraz swoich praw, których jedynym celem jest pomyślność człowieka.

Tym razem nie będzie to w formie głoszenia jakiejś religii, czy sekty, którą można wyśmiać i wykpić, ale będzie to pokaz Autorytetu, Władzy, mocy i miłosierdzia Stwórcy, który tym razem pała jakże słusznym gniewem na swoje w większości nierozumne stworzenia, które wraz z szatanem czyli Lucyferem kpią sobie z Niego oraz z Jego mocy, łamią Jego prawa i krzywdzą nieustannie Jego umiłowanie dzieci, które błagają Go z płaczem w cierpieniach o pomoc!


Będzie to niesamowite widowisko dla całego świata

i każdy widz będzie miał bezpłatny bilet w pierwszym rzędzie!


Skoro Biblia jest tak jasne w tych sprawach, jak wyglądają ci, którzy w imieniu Boga rozkazują nam, abyśmy im wierzyli, abyśmy uznawali ich interpretacje za nieomylne oraz stosowali się do ich poleceń, często sprzecznych ze Słowem Bożym?

Owi fałszywi apostołowie i prorocy wymagają naszej wiary w to, że są oni namaszczonymi prorokami Boga. Tymczasem ich uczynki oraz fakt nie sprawdzania się ich proroctw świadczy wyraźnie o tym, że są oni... fałszywymi prorokami.

Przed takimi wilkami w owczej skórze przestrzega nas Biblia w bardzo wielu miejscach. Skoro są takie częste ostrzeżenia, jest oczywiste, że istnieje wielki problem w tej kwestii i Biblia nas wielokrotnie przestrzega przed takim stanem rzeczy.

Wyobraźmy sobie, że ktoś z naszych najbliższych został wskrzeszony z martwych, otrzymał jędrne zdrowe ciało i czuje się wyśmienicie i zabiega o ponowne zatrudnienie. Stan naszej wiary byłby zupełnie inny! W takiej sytuacji, w przypadku takiej wiary opartej na autentycznym cudownym wydarzeniu Bóg może stawiać nam określone wymagania i spodziewać się posłuszeństwa wobec Niego. W przypadku braku wiary w Niego nie ma sensu wymagania od człowieka czegokolwiek.

Wiara stanie się... wiedzą!

Wyobraźmy sobie, że anioł leci przez środek nieba i zwiastuje Dobrą Nowinę. Cały świat może to także zobaczyć powtórzone w TV. Oczywiście będą komentarze, jedne szydercze, inne nasycone poważnymi obawami co do źródła owego oczywistego cudu. Każdy z nas widząc taki widzialny i oczywisty znak mocy Boga oraz Jego autorytetu w mgnieniu oka zacznie sprawdzać w Biblii, kim jest Bóg i dlaczego stawia nam takie wymaganie.

Ci, którzy o Nim nie słyszeli, lub wierzyli w setki innych bóstw, na serio rozpoczną swe poszukiwania Jego oraz Jego Syna! Inaczej mówiąc, dopiero wtedy Bóg będzie poznany i wiara w Jego istnienie będzie niczym nie zachwiana.

Pozostanie jedynie jedna kwestia: kto wysłuchawszy tego orędzia zdecyduje się na posłuszeństwo wobec Boga.

Objawienie 14: 6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

Stojący po stronie szatana świat nagle otrzymuje potężny policzek. Nagle okazuje się, że Bóg istnieje i zaczyna działać! Teoria Ewolucji, teoria Wielkiego Wybuchu czy teoria Heliocentryczna okazują się całkowitym oszustwem, a na przekór wielkiemu wysiłkowi propagandowemu światowych mediów okazuje się, że ludzie wierzący w Boga, Stwórcę niebios i ziemi są jego ludem i od dawna oddają pokłon Temu, komu ów pokłon się należy.

Okazuje się także, że wszystkie Boże przykazania to przykazania a nie jedynie sugestie. Tak złodziejstwo, jak cudzołóstwo czy homoseksualizm, bałwochwalstwo, morderstwo czy czary to grzechy przeciwko Bogu.

Świat nagle solidną otrzymał wiedzę o istnieniu Boga oraz o Jego prawach!

Ale to nie koniec. W ślad za pierwszym aniołem...

Objawienie 14:8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»

Mamy upadek Babilonu Wielkiego oraz anielska proklamację upadku Babilonu Wielkiego, jako rezultatu jego duchowego nierządu, rozkrzewianego pośród wszystkich narodów. Świat nie ma już wątpliwości, że był to wyrok samego Boga! Świat posiada teraz wiedzę o skutkach ignorowania Prawa Stwórcy.

Nie będzie to ostania proklamacja.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Z wersetu tego wynika, że już jest znana całemu światu tożsamość apokaliptycznej Bestii, istnieje jej obraz, który czyni cuda i jej znamię jest wymuszane na mieszkańcach ziemi.

W tej sytuacji świat wie już wszystko co powinien wiedzieć, zna prawdę o Bogu oraz Jego przeciwniku, szatanie zwanym Lucyferem.  Ludzkość całego świata, będąca świadoma tego, co rzeczywiście się dzieje na naszej planecie będzie musiała podjąć stanowczą decyzję!


Anioł wyraźnie ostrzega przed oddaniem chwały tak Bestii jak i jej obrazowi.

Karą za ów hołd jest... śmierć z ręki Boga bez nadziei na zmartwychwstanie!

Nagrodą za posłuszeństwo jest życie wieczne w widzialnym dla wszystkich Królestwie Bożym.


Z drugiej strony grozi nam śmierć z rąk sług Lucyfera!

Dopiero w takiej sytuacji, wiedząc dokładnie kim jest szatan/Lucyfer oraz posiadając wiedzę o Bogu i jego Synu, Królu Królestwa Bożego jesteśmy w stanie podejmować tak ważną decyzję - służyć Bogu czy też szatanowi!

Objawienie 18:1 Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. 2 I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, 3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: 5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!

Z powyższego wersetu wynika, że ów anioł posiadał wielką władzę czy też pełnomocnictwo. Jan widział owego anioła dwukrotnie. Z tych wersetów wynika, że anioł nie był wykonawca wyroku ale obwieszczał tak wyrok na Babilonie jak i ostrzeżenie przed tymi, którzy zaufali mu oraz w nim trwali.

Kto dzisiaj głosi Ewangelię taką, jaką głosili apostołowie oraz uczniowie Isusa!?

Więcej w linku... Dobra Nowina

Jakie są rezultaty głoszenia Ewangelii? Zdecydowana większość mieszkańców świata nie ma pojęcia o Ewangelii oraz znaczeniu tego słowa. Czy Bóg może wymagać w swej sprawiedliwości posłuszeństwa od ludzi, którzy nie słyszeli żadnych ostrzeżeń? Oczywiście że nie i byłoby to wysoce niesprawiedliwe.

Ktoś może powiedzieć że Świadkowie Jehowy głoszą Dobrą Nowinę. Niestety od roku 1876 nie udało im się ogłosić całemu światu. Nikomu się to nie udało w dziejach całego świata.

Tymczasem anioł w cudowny sposób miał ogłosić - ..."wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu." Nie ma mowy o wyjątkach!

Nie dokonała tego żadna religia na przestrzeni niemal 2000 lat i nie wygląda na to, że jest to możliwe do wykonania.

Myślę, że powinniśmy się wyzbyć złudzeń. Proklamacje aniołów wydają się literalne, logiczne i nastąpią one w okresie... cudów szatana oraz Bestii.

Na odpowiedź cudów szatańskich, (których celem będzie zwiedzenie całego świata w celu składania hołdu szatanowi oraz jego Bestii wraz z Antychrystem zwanym także człowiekiem bezprawia) Bóg odpowie ukazaniem swojej mocy. Gdyby tego nie zrobił. ludzkość nie miałaby żadnej szansy!

Tymczasem ukazując światu swoją moc i autorytet będzie On słusznie wymagał całkowitego posłuszeństwa od swoich stworzeń.

Aby dokonać świadomego wyboru pomiędzy wielbieniem Bestii i jej obrazu a wielbieniem Boga, należy zobaczyć moc Bestii oraz dla porównania zobaczyć moc samego Boga oraz Jego Pomazańca, Isusa!

ST opisuje nam takie wydarzenia jak plagi egipskie, w których czarownicy mogli jedynie powtórzyć pierwsze trzy, czy też pojedynek wielbicieli Baala z Samuelem.

Wyboru można dokonać jedynie widząc obie strony medalu.

Za wielbienie Bestii karą jest wieczna śmierć bez nadziei na zmartwychwstanie! Grzech przeciwko Duchowi Bożemu

Świat będzie widział na własne oczy olbrzymią różnicę pomiędzy królestwem szatana a Królestwem Bożym, istniejącym podczas Wielkiego Ucisku.

Za odmowę wielbienia Bestii karą także jest śmierć z rąk sług szatana, ale Biblia daje nam gwarancję odzyskania życia w zmartwychwstaniu do życia wiecznego.

Objawienie 2:10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Jest ewidentne, że poznanie Słowa Bożego wzrasta. Niemniej proszę to traktować jako publiczne dociekania a nie jako prorokowanie. Proroctwa wzmacniają wiarę i budują nas duchowo. Fałszywe proroctwa działają odwrotnie - nie spełnienie się fałszywych proroctw powoduje zachwianie naszej wytrwałości w dążeniu do poznawania Boga. Z tej prostej przyczyny nasz Stwórca przygotował adekwatną karę dla tych, którzy rujnują nas duchowo poprzez rozpowszechnianie fałszywych proroctw.

Zbawienie zależy od naszych uczynków i postawy w stosunku do Boga i Jego Prawa.

Czas, czasy i połowa czasu

Czas oznacza w tym przypadku 1 rok, czyli 12 miesięcy czyli 52 tygodnie oraz 365 dni. Trzy i pół roku daje nam 42 miesiące lub 1260 dni.

Czyli 42 miesiące lub 1260 dni czy też czas, czasy i połowa czasu to ten sam okres czasu, przedstawiony na trzy różne sposoby.  Wygląda na to, że wszystkie biblijne wersety mówiące o owym okresie 3.5 roku mówią o tym samym okresie czasu - Czasie Końca. Można przyjąć, że Czasy Końca to szczególny okres czasu, wyjątkowo krótki jak na mierniki biblijne, który wynosi 3.5 roku.

Wielki Ucisk trwa 3.5 roku

Każdy werset biblijny mówiący o 42 miesiącach, trzy i pół roku, 1260 dni czy też znamienny czas, czasy i połowa czasu - we wszystkich tych przypadkach wiele wskazuje na to, że jest mowa o tym samych okresie czasu, który Biblia nazywa Czasem Końca oraz Wielkim Uciskiem.

Sprawdźmy wersety biblijne dwóch siostrzanych ksiąg Biblii - Daniela oraz Objawienia czy powyższe przypuszczenie posiada cechy prawdopodobieństwa.

Najpierw sprawdźmy kontekst proroctw dotyczących czasów ostatecznych.

Daniela 7:(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. (8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Według wielu badaczy Biblii mowa jest o ostatnim systemie władzy, który zawiera 10 króli. Liczba 10 wydaje się wskazywać na zupełność a nie na ilość. 10 oznacza według Biblii całość, kompletność.

Inny, mały róg zaczął wyrastać i trzy inne rogi zostały wyrwane. Oznaczać to może, ze trzech króli zostało wyeliminowanych przez wielkiego króla, najwyraźniej posiadającego znacznie większą moc. Zuchwałe słowa to najwidoczniej słowa bluźniące Bogu, kwestionujące autorytet oraz władzę Boga. Przedstawicielem Boga oraz Królem Królestwa Bożego jest Jego Syn, Isus Chrystus. Można wysnuć wniosek, że król, reprezentowany przez wyrastający róg z ustami oraz oczami, zdecydowanie stoi w pozycji Antychrysta.

Daniela 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. (27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Król ten będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, a nie odmieni je, jak tłumaczą to Adwentyści. Będzie miał takie plany, które nie zostaną wykonane.

Anioł wyjaśnił Danielowi, że nowy król będzie potężny, pozbawi władzy (być może i życia) trzech innych władców, będzie kwestionował władzę Boga, jego Prawo oraz będzie prześladował jego sług. Znamiennym jest to, że słudzy Boga zostaną wydani w moc tego okrutnego króla na okres trzech i pół czasu czyli 3.5 roku. Czyli okres 3.5 roku tuz przed sądem nad tym królem najwyraźniej świadczy o... wielkim ucisku!

Zauważmy, że okres 3.5 roku to według tego wersetu ostatni okres rządów króla, na krótko przed sądem nad nim. Można więc przypuścić, że 3.5 roku to czas wielkiego ucisku, o którym zapowiadał Isus w Mateusza 24:21.

Daniela 8:(11) Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. (12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Ponownie Daniel mówi nam o tym samym królu, który uzurpuje sobie potęgę wojsk księcia. Można przypuścić, że chodzi o Księcia Pokoju, Chrystusa. Widać, że prawda zostanie powalona na ziemię, czyli przestanie istnieć.

Podczas 3.5 letniego Wielkiego Ucisku nie będzie ani porwanych 144.000 Chrześcijan, ani nie będzie Chrześcijan stanowiących Niewiastę z Objawienia 12 rozdziału czyli Naród Wybrany przez Boga.

W jaki sposób wyłoni się więc Wielka Rzesza? Będzie ona rezultatem głoszenia trzech aniołów oraz dwóch świadków Isusa, a także wielu usłucha Boga pod wpływem gróźb dalszych plag. Wielu ludów ze wszystkich narodów i języków będzie stanowiło Wielką Rzeszę.

Anioł dalej wyjaśnia proroctwa Danielowi:

Daniela 8:(23) Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. (24) Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. (25) Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Jasno widać, że ów król to osobnik o niezwykłej mocy i niezwykłym powodzeniu. Zniszczy wszystkich, którzy służą Bogu. Nie koniecznie zniszczy ich fizycznie, ale zupełnie pozbawi ich możliwości działania, być może większość uwięzi. Dopiero jego atak na Księcia Pokoju spowoduje jego sąd i śmierć, nie z ręki ludzkiej ale z ręki Chrystusa. Ponownie mamy wyraźne wskazówki, że ów król jest w pozycji Antychrysta. Zwróćmy uwagę na to, że śmierć tego króla nastąpi bez udziału człowieka.

Daniela 11: (31) A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. (32) A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. (33) A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. (34) A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie. (35) Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas.

Podkreślony werset mówi o zbezczeszczeniu świątyni i twierdzy jerozolimskiej przez Antiocha Epifanesa, który zbezcześcił świątynię za czasów Machabeuszy. Obecnie miejsce Syjon jest bezczeszczone nadal poprzez islamski meczet - Kopuła na skale.

Wiele wskazuje na to, że planowana odbudowana III Świątynia będzie służyła wielbieniu Lucyfera. Chyba trudno o większe zbezczeszczenie niż wielbienie Lucyfera w świątyni Boga.

Ciekawy jest następny werset, który zapowiada fałszywych sług Bożych, którzy przejdą na stronę owego króla. Isusa zapowiadał kąkol podczas siana pszenicy Prawdy. ( Mat 13:24-43 - więcej w linku - Fałszywi prorocy)

Daniel wyraźnie zapowiada, że sprzedajni słudzy Boży będą postępować przeciwko Nowemu Przymierzu! Zostaną oni zwiedzeni do odstępstwa pochlebstwami.

Co jest znamienne, większość owiec Chrystusa się w tym czasie umocni a...

roztropni słudzy Boży doprowadzą wielu do zrozumienia czystej Prawdy biblijnej!

Dalej werset mówi o tym, ze nie będzie to łatwe i wielu przyłączy się do nich z czystej obłudy! Niektórzy z roztropnych także upadną! Czyli każdy z nas musi nieustannie trzymać się w ryzach.

Warto dokładnie przemyśleć te wersety, które wskazują na potrzebę osobistego wnikliwego studiowania Słowa Bożego i nie poleganiu na tych, którzy zostaną lub już zostali 'zwiedzeni pochlebstwami'.

Daniel tak kończy swe proroctwo.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. (3) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Wyraźna zapowiedź wybawienia ludu Bożego.

Daniela 12:(10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

Wyraźna zapowiedź, że Bóg nie pozwoli tym, dla których jego władza jest przykra czy niesprawiedliwa i dlatego Go odrzucają, aby poznali Go. Ludzie nie usposobieni do życia według sprawiedliwych zasad Bożych nie będą mieli poznania.

Ciekawa jest także ostatnia część tego proroctwa.

Daniela 12:(9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie. (11) Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Anioł ostrzega nas, że słowa te są zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Czasu ostatecznego jeszcze nie ma i z tej przyczyny nie wszystko jest jeszcze zrozumiałe. Dwie następne liczby - 1290 dni oraz 1335 dni mogą oznaczać okresy nieco wybiegające poza 1260 dni, czyli poza wielki ucisk. Wydaje się zrozumiałe, że błogosławieni będą ci, którzy przeżyją wielki ucisk. 1290 dni to 30 dni po zakończeniu wielkiego ucisku a 1335 dni to 75 dni po wielkim ucisku. Jest także możliwe, że Czasy Końca to druga połowa ostatniego tygodnia proroctw o 70 tygodniach. W takim przypadku liczby się nie zgadzają, ale istnieje wiele podejrzeń na temat dodania sporych ilości fałszywego czasu do naszego kalendarza.  W grę wchodzi 300 lat, 1000 lat a nawet 1300 lat. Dowodów przekonywujących na razie nie znalazłem. Oto najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tych wersetów.

Przenieśmy się do najważniejszej księgi biblijnej, księgi Objawienia.

Wielu badaczy Słowa Bożego nie zauważa jednego znamiennego wydarzenia czasów końca.

W wielkim ucisku powstanie niezmiernie Wielka Rzesza ludzi, którzy uwierzą Bogu, przekonani poselstwem trzech aniołów, przekonani wypełnieniem się niemal wszystkich proroctw odnośnie czasów końca (zniszczenie Babilonu Wielkiego) oraz działalności dwóch świadków Boga, którzy zostaną w supernaturalny sposób zabici ale po trzech dniach zmartwychwstaną.

W tych wersetach mamy opis Wielkiej Rzeszy.

Objawienie 7:(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Objawienie mówi nam o olbrzymiej rzeszy chrześcijan, która my wyjść z Wielkiego Ucisku. Zwróćmy uwagę na ten istotny szczegół. Wielka rzesza nie wejdzie w wielki ucisk ale podczas ucisku owa rzesza będzie uformowana.

Ucisk ten ma trwać 3.5 roku.

Co jest także ciekawe, większość z nich będzie grzesznikami, którzy dopiero w Wielkim Ucisku obmyją symbolicznie swe brudne grzeszne szaty w krwi Baranka i zostaną uznani przez Boga za czystych. Wizja toczy się w niebie, ale nie oznacza to wcale, że niebo jest miejscem zamieszkania owej rzeszy. Zwłaszcza, że ostatni cytowany werset powtarza nam inny werset - Objawienie 21:4, który nawiązuje do tronu Bożego na Ziemi oczyszczonej ze starych rządów szatana.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Powstaje pytanie - jakie przyczyny czy wydarzenia spowodują powstanie Wielkiej Rzeszy?

Czyżby dzisiejsze chrześcijaństwo nie było wielką rzeszą? Częściowo tak, ale dzisiejsze chrześcijaństwo jest zlepkiem wielu religii, które pod płaszczykiem Słowa Bożego w większości przypadków rozpowszechniają częściową Prawdę wymieszaną z elementami doktryny lucyferiańskiej, jak to czyni największa religia chrześcijańska - KRK czyli biblijny Babilon Wielki.

W wielu chrześcijańskich religiach dochodzi nawet do udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym.

Nie ma cienia wątpliwości, że wszystkie religie chrześcijańskie są wypełnione symbolicznym kąkolem oraz fałszywymi naukami, nie mającymi potwierdzenia w Biblii. Niektóre z tych religii głoszą oczywiste herezje a nawet planują walczyć z bronią w ręku o Królestwo Boże. Niezmiernie rzadko spotyka się głoszenie rzeczywistej Ewangelii Chrystusa, o Królestwie Bożym.

Tymczasem Biblia zapowiada w Objawieniu, że Wielka Rzesza będzie czysta i wybielona w krwi Baranka. Oznacza to, że członkowie tej rzeszy doceniają oraz doskonale rozumieją Prawdę biblijną i trudno podejrzewać, że Prawda ta jest skażona fałszywymi naukami fałszywych pastorów,  starszych czy księży. Obmycie się w krwi Baranka oznacza zrozumienie wartości Jego krwi ofiarnej oraz skorzystanie z tej ofiary ku zbawieniu.

Wygląda na to, że ostatnia faza Czasów Końca, czyli Wielki Ucisk nie pozostawi ani cienia wątpliwości dla każdej istoty na ziemi, że istnieje Bóg, który jest Stwórcą człowieka i wszechświata, że jest on Autorem Biblii i jest niezwykle zagniewany na zdeprawowaną i grzeszną ludzkość.

Pomimo swego wielkiego gniewu nadal daje On szanse tym, którzy chcą żyć i zmienić swe postępowanie.

Z tej właśnie przyczyny zadecydował On, że ponownie wkroczy w dzieje ludzkości, wznowi swą cudowną działalność w ochronie tych, którzy zechcą się podporządkować Jego władzy i Prawu, bez której świat nie jest w stanie funkcjonować.

Misja dwóch świadków

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

Chrystus posłuży się dwoma świadkami, którzy będą wykonywali misję składania świadectwa przez 1260 dni.

Co jest zadziwiające, podczas rządów ostatniego króla, podczas okresu owych 3.5 lat powstanie także owych dwóch świadków, którzy na przekór sukcesom oraz wielkiemu powodzeniu i wielkiej mocy ostatniego króla (Antychrysta), świadkowie ci będą bezkarnie ogłaszać Boży wyrok na świat oraz na tego króla!

Będzie to niezwykłe świadectwo oraz straszliwy policzek dla ostatniego króla, który będzie urągał Bogu!

Z wersetu tego wynika jasno, że owi świadkowie będą posiadali wielką moc. Celem owej mocy będzie ukazanie rzeczywistego źródła owej mocy czyli... moc Ducha Bożego. Zawsze w Słowie Bożym, kiedy pojawiał się prorok, dowodem na jego prorocką misję była moc Ducha Bożego. Jak Eliasz, Elizeusz, Samuel czy inni.

W tym przypadku misja dotyczy nie tylko jednego narodu ale jest to misja o zasięgu światowym. Jest zrozumiałe, że w takim przypadku w obliczu cudów demonów oraz ich magii dwaj świadkowie muszą posiadać znacznie większą moc, aby wykazać bez cienia wątpliwości rzeczywiste źródło ich cudownej mocy.

Objawienie 11:(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Zwierzę wychodzące z otchłani jest najprawdopodobniej dwurożnym zwierzęciem z Objawienia 13:11 czyli dwu częściową potęgą anglo-amerykańską. Dwurożne zwierzę działa w imieniu zwierzęcia posiadającego 7 głów i 10 rogów z tego samego 13 rozdziału Apokalipsy. Najprawdopodobniej ONZ, która to organizacja jest kierowana przez Lucyfera i jego upadłych aniołów. Z wersetów tych wynika, że zwierzę dwurożne zwycięży i zabije obydwu świadków.

Będzie to tymczasowy tryumf sił szatana.

Równie tymczasowy, jakie krótkie zwycięstwo krzyżowania Chrystusa. Radość Lucyfera trwała zaledwie trzy dni i trzy noce.

W tym przypadku jest mowa o trzech i pół dnia. Świat szatan będzie tryumfował przez ów krótki czas. Po trzech i pół dnia duch życia powróci do martwych ciał świadków i świat szatana zdrętwieje ze strachu. Podobna analogia jak w przypadku śmierci Isusa.

Objawienie 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Natychmiast po zmartwychwstaniu dwóch świadków nastąpi wykonywanie wyroku Boga na mieszkańcach ziemi. Czyli po okresie 3.5 roku nastąpi pierwsza faza wykonywania wyroku Boga. Mamy kolejne potwierdzenie, że okres 3.5 roku jest umiejscowiony tuż przed wyrokiem - tak na króla jak i na jego sług. Opisana w tym wersecie grupa ludzi, która oddała pokłon Bogu jest najprawdopodobniej ostatnią grupą, która ukorzy się i uzyska zbawienie.

Co jeszcze ciekawsze, wersety te proroczo zapowiadają oglądanie przez cały glob ziemski najprawdopodobniej w Telewizji i na Internecie wydarzenia związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem dwóch wiernych świadków. Jedynie TV może pokazywać takie rzeczy całemu światu na żywo w tym samym czasie. Będzie to kolejny pokaz niezwykłej Bożej mocy dla narodów całego świata i kontrolowana przez szatana TV  czy Internet z YouTube włącznie ukaże w pełnej krasie moc Bożą niemal każdemu stworzeniu!

Takie pokazy w czasie wielkiego ucisku spowodują, że wielu ludzi uwierzy w Boga Biblii.

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Podejrzewam, że masy ludzi, którzy nigdy nie brali na serio Biblii dopiero wtedy otworzą szeroko oczy, zwłaszcza, że Bóg w tym momencie zmieni ich serca oraz otworzy umysły wielu na Prawdę!

Wobec tylu świadectw, wobec tylu elementów wypełniających się proroctw Objawienia, masy ludzi o charakterze owiec rozpoznają rzeczywistego Boga, Stwórcę Wszechświata, złożą Mu pokłon i zostaną wybieleni z grzechów w krwi Baranka.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

W tych wersetach mamy ponowny opis królestwa ostatniego króla. Najprawdopodobniej będzie to NWO! Ponownie mamy potwierdzenie tego samego okresu, czyli 3.5 roku jako władzy ostatniego króla wraz z systemem NWO.

Tutaj trzeba podkreślić, że NWO nie będzie systemem światowym, ponieważ już będzie istniało Królestwo Boże na ziemi, nad którym siły szatana nie będą miały już żadnej mocy

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Niezwykły werset na temat niewiasty... Bożej, najprawdopodobniej oblubienicy Baranka czyli... 144.000. Jest oczywiste, że owa oblubienica nie będzie prześladowana przez ostatniego króla ponieważ 'dano jej dwa skrzydła wielkiego orła'. Wydaje się, że jest do konkretny werset sugerujący wyraźnie porwanie Izraelitów  czy też Słowian na pustynię -  poza zasięg szatana oraz jego króla i fałszywego proroka.

Nastąpi do najprawdopodobniej przed wielkim uciskiem, ponieważ niewiasta ta dozna w ten sposób ochrony oraz będzie żywiona w sposób nadprzyrodzony przez 3.5 roku czyli przez cały okres Wielkiego Ucisku. Zatem jej cudowna ochrona rozpocznie Wielki Ucisk dla świata, ale lud Boży już będzie pod Jego opieką i świat szatana nie będzie miał szans na wyrządzenie mu krzywdy.

Stawiałoby to także porwanie tuż przed ucieczką Niewiasty na pustynię, czyli przed Wielkim Uciskiem.

Wiele kościołów chrześcijaństwa uczy o porwani całego kościoła do nieba. Tymczasem powyższe wersety niedwuznacznie wskazują na to, że jedynie określona mała grupa 144.000 ściśle oznaczonych przez anioła członków tylko i wyłącznie Narodu Wybranego - Objawienie wyszczególnia precyzyjnie wszystkie kwalifikujące się plemiona Izraela, z których z każdego Bóg wybierze 12 tysięcy najwierniejszych sług!

Wybrać Boga i życie wieczne - albo wybrać Lucyfera i śmierć

Wybór pozornie łatwy i oczywisty, ale... wybranie Boga oznacza podporządkowanie się Jego Prawu. Oznacza także uznanie ofiary Isusa oraz uznanie go za Króla Królestwa Bożego, opartego na sprawiedliwych zasadach Bożych. Wiemy z przeszłości, że Izraelici podczas wyjścia z Egiptu także widzieli niezwykłe dzieła Boże ale stali się ludźmi 'twardego karku' i Bóg nie zezwolił im na wejście do Ziemi Obiecanej z powodu ich grzechów.

Nawet Mojżesz nie postawił swej stopy w Ziemi Obiecanej ale ją jedynie widział z daleka.

Biblia wyraźnie mówi, ze nawet plagi i pokaz poważności sytuacji nie zmieni postawy części mieszkańców ziemi do Boga. Nadal będą uparcie trwać w ohydnym postępowaniu urągając z wściekłością Bogu.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Podczas Wielkiego Ucisku nastąpi głównie ucisk tych, którzy służą Bogu i wielu zginie z rąk lucyferianistów. Plagi zsyłane przez Boga taki  mają cel:

Objawienie 16: (6) ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.

Czy cudowna akcja Boga w obronie swych wiernych sług spowoduje natychmiastowe masowe nawracanie się tych podłych ludzi?

Objawienie 16:9 I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę.

Najwyraźniej żaden akt Boży nie zmieni ani ich serc, ani ich postępowania.

Jeszcze jeden przykład:

Objawienie 16:(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. (11) I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach.

W tych wersetach jest esencja sprawiedliwego sądu Boga nad światem.

Spora część mieszkańców tego świata - najprawdopodobniej nasienie węża nie zamierza i nigdy nie zamierzała żyć w uczciwy sposób, żyć bez krzywdzenia drugich, bez ich okradania, bez zmuszania do nadludzkiej pracy, bez zabijania ich, bez odbierania im dzieci w celach spalania ich na ofiarę dla Lucyfera.

Ludzie ci obrali drogę zbrodni i żadna obietnica czy akt miłosierdzia nie jest w stanie ich zmienić.

Zmiana ich stylu życia na styl pozbawiony wyrządzania krzywdy innym jest dla tych ludzi czymś nie do pomyślenia. Ludzie ci już dzisiaj szydzą z Boga, ośmieszają Jego władzę, Jego Prawo i kwestionują Jego moc. Ludzie ci otwarcie oskarżają Boga o tyranię i żądzę krwi. Utrzymują oni że jedynie oni chcą dobra dla ludzkości, dlatego... ludzkość tą w nieludzki sposób gnębią i mordują przez tysiące lat. (Znacznie więcej na temat w linku - Oskarżenia Boga)

Liczba tych niegodziwców jest stosunkowo mała ale oni właśnie dzierżą władzę nad nami i oszukują nas we wszystkim, co jest możliwe do sfałszowania. Ich liczba i tożsamość z pewnością zostanie przez Boga i jego świadków ujawniona całemu światu.

Jak w wielu przykładach z przeszłości, opisanych ku naszej przestrodze w Starym Testamencie (Pisma Hebrajskie) Bóg nie ma innego wyjścia, jak zniszczyć owo nasienie szatana, ponieważ nie ma żadnej szansy na to, aby w Jego Królestwie Bożym było możliwe otarcie każdej łzy ludzkiej.

Królestwo Boże z udziałem owego nasienia szatańskiego stałoby się identycznym padołem łez, bólu i śmierci, jakim jest dzisiaj. To oni, Synagoga Szatana są wraz ze swym bogiem, Lucyferem są odpowiedzialni za ogrom nieszczęść ludzkich na przestrzeni tysięcy lat.

Zrozumienie tego tematu nie nadal jest całkowite i nie roszczę sobie prawa do nieomylnosci. Nikt nie zna dokładnego czasu wydarzeń ani dokładnej kolejności. Rozumiemy wiele, ale jest także jeszcze  wiele do zrozumienia.

Dlatego zachęcam do dalszego, osobistego i wnikliwego studiowania Słowa Bożego.

To co podaję na tych stronnicach to jedynie osobiste próby zrozumienia tych wspaniałych i napawających nas otuchą proroctw. Trzeba wszystko osobiście sprawdzać z modlitwą zawierającą prośbę do Boga i Syna o zrozumienie.

Liczą się tylko słowa Boga oraz Syna zawarte w Biblii


Napisano:  7 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie: 27 Grudnia 2014