Cztery proroctwa

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

W 12 rozdziale Daniela jest niezwykłe proroctwo, które jest potwierdzone przez księgę Apokalipsy, czyli Objawienia. Ale połączenie tych dwóch proroctw ukaże nam znacznie więcej detali. Poniższy fragment Daniela pochodzi z Septuaginty LXX i jest on przetłumaczony na język polski.

Daniela 12: 1 W owym czasie powstanie Michał, książę wielki, który stoi nad synami ludu twego, i nastanie czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie twój lud będzie wybawiony, każdy, kto jest napisany w księdze. 2 I wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, niektórzy do życia wiecznego, a inni na hańbę i wieczną hańbę. 3 I mądrzy będą świecić jak blask firmamentu, a [niektórzy] z wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieków.

Porównajmy ten rozdział z informacjami, które mamy w Objawieniu. Pamiętajmy o celowym ukrywaniu znaczenia pewnych proroctw, w szczególności w Objawieniu, a zrozumiemy właściwie to niezwykle precyzyjne proroctwo, które jest umieszczone w księdze Daniela oraz w Objawieniu.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

Werset pierwszy z Daniela nie mówi nam wiele, ale jeżeli te fragmenty połączymy, zaczyna to się wspaniale układać.

Werset (1) mówi nam o powstaniu Michała, księcia wielkiego, ale nie mówi nam o celu jego misji. O tym mówi nam Objawienie w rozdziale 12. Michał już pokonał szatana i jego aniołów oraz usunął ich całkowicie z Nieba czyli zostali oni zmuszeni do powrotu na Ziemię.

Werset z Daniela dodaje nam inne detale. Ten sam werset 1-szy mówi nam, że w momencie powstania do akcji Michała...

...nastanie czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie twój lud będzie wybawiony, każdy, kto jest napisany w księdze.

Jest to szczególnie ważny szczegół, który uzupełnia i łączy oba proroctwa, które raczej się nie powtarzają, ale oba mówią nam, co się w przyszłości wydarzy.

Łącząc te wersety mamy otwarte proroctwo, które nam mówi, że Michał otrzyma szczególny rozkaz od Boga i że go wykona. Będzie walczył ze smokiem i jego aniołami, ale ich przemoże i zostaną oni usunięci z Nieba... na zawsze.

Podczas tego ucisku lud, którym się opiekuje Michał, zostanie wybawiony.

Mamy także podane, kto będzie z tego ludu wybawiony!

... każdy, kto jest napisany w księdze.

To oznacza, że Bóg doskonale wie, kto jest zapisany w księdze Bożej i my także już wiemy o istnieniu dwóch grup ludzi zapisanych w księdze Bożej. Jest to grupa, która będzie wzięta do Nieba, oraz grupa 144.000 współkróli Isusa Mesjasza. Cały Naród Wybrany jest więc zapisany w księdze Bożej.

Dwie pierwsze grupy będą żyły wiecznie, gdyż za ich grzechy zapłacił swoją krwią sam Isus, Syn Boży.

Reszta Narodu Wybranego nie będzie żyła wiecznie w Królestwie Bożym, o czym żadna religia szatańska nam nie mówi. Królestwo Boże będzie trwało 1000 lat i przeciętny człowiek będzie żył na Ziemi do 100 lat. Ale życia wiecznego na Ziemi jeszcze nie będzie, poza wybranymi 144.000!

Życie wieczne nastąpi po 1000 leciu dla ludzi posłusznych Przykazaniom, którzy będą żyli już na Nowej Ziemi, którą Bóg stworzy do życia wiecznego dla Narodu Wybranego. Mówi nam o tym wyraźnie 21 rozdział Objawienia. Dopiero wtedy sam Bóg będzie żył pośród nas w taki sposób, w jaki żyje On w Niebie.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Podsumowując tę część.

Kiedy książę Michał rozpoczął swoją działalność i w tym samym czasie nastał na Ziemi taki ucisk, jakiego jeszcze nigdy na Ziemi nie było. Krótko po tym nastąpi nasze wybawienie. Będzie to wzięcie wybranych przez Boga do Nieba. Jest to bardzo dokładny czas, który wkrótce się wydarzy.

Objawienie 12:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Taka była misja księcia Michała i taki jest jej rezultat. Szatan został zrzucony na Ziemię wraz z jego ohydnymi aniołami. W tym samym czasie Bóg podjął swoją władzę w niebie oraz nad całym światem. Dlatego w tym samym czasie, wraz z gniewem szatana rozpoczęły się wyroki Boga na Ziemi, m.in. nad USA, które zaczęły gwałtownie upadać.

Zrzucenie szatana i aniołów spowodowało także akcje Boga, które także zaczęły się dokonywać na Ziemi. Czytając te fragmenty proroctw osobno, nie mogliśmy tego zrozumieć. A wiedząc o tym, że wraz z atakiem szatańskim Covid-19, także nastąpił kontratak Boga, który dotknął boleśnie Watykan i USA!

Doskonale już wiemy, co i z jakich przyczyn dzieje się na naszych oczach.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Prześladowania Niewiasty rozpoczęły się od Covid-19 i wielu ludzi już zmarło z powodu ataków szatańskich. To się nasila, co jest także widoczne a także istnieje wielka groźba ataku Ukraińców, których w Polsce mieszkają już miliony.

Ich naciski zaczną narastać i w końcu czeka Polskę ucieczka pod ochroną Boga na pustynię, tę samą, na której przybywali nasi przodkowie.

Mamy także w Polsce armię USA, która może Polsce wyrządzić wielką krzywdę.

Daniela 12:(4)A ty, Danielu, zamknij słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego; aż wielu się nauczy i wzrośnie wiedza. 5 I ja, Daniel, widziałem, a oto dwaj inni stali po jednej stronie rzeki, a drudzy po drugiej stronie rzeki. 6 I [jeden] rzekł do człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodami rzeki: Kiedy [będzie] koniec cudów, o których wspomniałeś? 7 I słyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodami rzeki, a podniósł prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na tego, który żyje na wieki, że [to będzie] przez czas czasy i połowę czasu: gdy skończy się rozproszenie, poznają to wszystko. 8 I słyszałem, ale nie rozumiałem; i rzekłem: Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? 9 I rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu musi zostać wypróbowanych i całkowicie wybielonych, i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; ale przestępcy będą przestępować (Prawo), a żaden z przestępców nie będzie miał zrozumienia; ale mądrzy zrozumieją. 11 A od czasu zniesienia wieczystej ofiary, kiedy zostanie ustanowiona obrzydliwość spustoszenia, [będzie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Błogosławiony, który czeka i dojdzie do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. 13 A ty idź i odpocznij; bo [są] jeszcze dni i chwile do wypełnienia się końca; i staniesz na swoim losie przy końcu dni .

Jest teraz oczywiste, że wzięcie do Nieba nie jest zbyt dokładnie omówione, ale jest ono omówione jedynie w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. (45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

Wzięcie do Nieba będzie więc pierwszym otwartym dziełem Boga na Ziemi i będzie to wzięcie bezpieczne do Nieba Bożych wybranych przez Boga osób.  Ten czas będzie aż taki dramatyczny, że nawet godzina jest podana jako ważna, a jej się w tej chwili nie domyślamy.

Przeczytajmy dokładnie całą powyższą część tego tekstu!

To Syn Człowieczy przyjdzie po wybranych Boga Ojca!

To mnie poważnie obudziło!!! Czytam Biblię od roku 1973, ale ten znany niemal na pamięć werset dopiero teraz zrozumiałem. Oto dowód tego, że Biblia jest Słowem Bożym i jeżeli ktoś ją czasami trochę czyta, myśli, że już wszystkie wie i rozumie. A ja ciągle się z Biblii... uczę!

Będzie to wzięcie wybranych przez Syna Bożego niemal spod nosa szatana!!!

I to jest przyczyna aż takiego intensywnego oczekiwania, ponieważ będzie to moment bardzo niespodziewany, ale czuwający to rozpoznają, być może z pomocą Boga. Dlatego mamy aż takie dramatyczne wydarzenie opisane w księdze Mateusza!

Jest oczywiste, że wszystkie detale razem nie były jeszcze zrozumiane z powodu ukrycia przed światem tych informacji, które właśnie poznaliśmy. A to oznacza, że już jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, ale szatan nie zdoła nam zrobić jakiekolwiek krzywdy.

Szatan nawet nie spróbuje zaatakować tych, którzy będą wzięci.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Dopiero po połączeniu tych dwóch niezwykłych proroctw widzimy dokładnie akcje szatana oraz pomoc Boga, która w niedługim czasie rozpocznie swoją ochronę Niewiasty. Z powodu wielu klęsk szatan utraci swoją władzę na Ziemi a przejmie ją 10 króli, a po nich władzę przejmie Bestia.

Jest jeszcze jedna ważna i znana nowina, której nie rozumiemy, ale się ona wydarzy.

Rozdział 10 ujawnia nam także tajemniczy plan Boga!

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

To oznacza, że Bóg ma nie ujawniony, ale tajemniczy plan, który jednak był zwiastowany sługą i prorokom Bożym, ale to zdanie nie podaje nam żadnego detalu tej tajemnicy. Tajemnica pozostaje nadal tajemnicą.

Najprawdopodobniej większość wydarzeń rozpoczęło w okresie tuż przed Covid-19. Dopiero wtedy rozpoczęła się ostry atak szatana przeciwko Narodowi Wybranemu. W poniższym obrazku mamy dowód, że głównym celem szczepień byli... Polacy którzy mieli największą ilość zgonów na milion mieszkańców - 6,094 zgonów na tysiąc obywateli.

Tytuł poniższego wykresu po polsku. Polska jest na samym dole!

Nadmiar zgonów na milion populacji pomiędzy latami 2020-2022

Ten wykres pochodzi z tego linku polskiego. Szwecja miała zaledwie jedną dziesiątą ilość zgonów na milion mieszkańców w porównaniu z Polską. Te mordy szatańskie i szatańskich sług ujawniają  nam w pełni ich mordercze zamiary, które lada dzień zostaną powstrzymane.

Wiemy także, że nikt z osób przeznaczonych przez Boga do pójścia do Nieba na pewno nie zginie!

W ten sposób mając cztery źródła tego proroctwa rozumiemy doskonale jego całość, która jest zrozumiała i co najważniejsze; jest bardzo bliska. Dopiero teraz znamy detale, które dają nam wielkią nadzieję!

Czuwajmy więc z modlitwami do Boga!