Dobra Nowina

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Historia z Exodusu się powtarza

W Starym Testamencie mamy opis pierwszego Królestwa Bożego na ziemi.

Był to rzeczywisty Izrael, Naród Wybrany przez Boga, z rzeczywistym królem oraz kapłanami. Izrael starożytny był obrazem przyszłego i wiecznego Królestwa Bożego na całej ziemi. Król Dawid był obrazem Isusa Mesjasza, Króla Królestwa Bożego.

Mateusz 6:33  Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego...

Najbardziej znienawidzona przez szatana księga - Biblia jest jedynym źródłem prawdy na Ziemi. Biblia doprowadza satanistów do szału, ponieważ rozbija w puch wszystkie ich kłamstwa. Nasienie węża robi wszystko, aby nikt jej nie czytał, żeby nikt nie poznał o nich prawdy.

Psalm 2:(1) Co jest przyczyną gniewu pogan, a narody wyobrażają sobie próżne rzeczy? (2) Królowie ziemscy powstali i rządzący zjednoczyli się przeciwko Panu oraz jego Pomazańcowi; (3) mówiąc, odrzućmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo! (BM)

Na świecie panuje gniew pogan i przykazania Boże są uważane jako jarzmo, które jest przez nich kategorycznie odrzucane.

Biblia zapowiada od 2500 lat światowy bunt ludzkości przeciwko Bogu i Jego Przykazaniom. Owa konspiracja jest  widoczna na całym świecie a liczba pomordowanych Chrześcijan na świecie stale wzrasta. Ale ludzkość niezupełnie jest winna tej sytuacji.

Głównym winnym jest potomstwo szatana i upadłych aniołów - nasienie węża.

Już w Edenie Bóg podał swoje pierwsze dalekosiężne proroctwo, że zrozumienie jego budzi niezwykły podziw dla przenikliwej mądrości naszego Stwórcy.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Kobieta urodziła potomstwo Adamowi oraz... szatanowi. Szatan spłodził także swoje potomstwo i powyższy werset wymownie o tym mówi. Cały świat unika tego oczywistego połączenia genów ludzkich z szatańskimi. Niemniej o owe geny toczy się walka zła - potomstwo szatana - z dobrem - stworzonym przez Boga jego lud Boży.

Potomstwo węża to potomkowie i słudzy szatana, przeciwnicy Boga oraz zaciekli wrogowie Niewiasty, a zwłaszcza jej potomka, Isusa Chrystusa, który wyraźnie wskazał na tożsamość plemienia żmijowego, czyli potomstwa węża - kasty religijnej kapłanów, rządu, faryzeuszy i uczonych w Piśmie w czasach Heroda Edomity.

To on pozbawi życia szatana oraz  jego nasienia węża!

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? 34 Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (BM)

Cały rozdział 23 Mateusza jest poświęcony ujawnianiu fałszu Żydów. Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa, czyli jego nasienie i jego słudzy ZAWSZE posługują się kłamstwem a charakteryzuje ich faryzejski czyli obłudny sposób postępowania.

W księdze Objawienia Isus jeszcze dosadniej i dokładniej określił tożsamość nasienia węża.

Objawienie 2:8 A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; 9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, (Judejczyków) ale nimi nie są, ale synagogą szatana.

Werset ten ukazuje nam ludzi podających się fałszywie za Judejczyków (Żydów), potomków Izraela, którzy w rzeczywistości byli i są; Edomitami albo Chazarami. Oni mniej lub bardziej otwarcie wielbią pod szyldem Judaizmu szatana, czyli Lucyfera. Ich Biblią jest szatański Talmud. Dlatego Isus określił ich synagogą szatana. Judaizm jest jedynie kamuflażem wielbienia szatana.

Biblia nigdy nie nazywa Izraelitów... Żydami!

Żydzi według Biblii to potomstwo  nasienia węża, które rości sobie pretensje do pozycji Narodu Wybranego.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (BM)

Są oni kłamcami, podającymi się  za Naród Wybrany przez Boga, który zamieszkuje obecnie także bezprawnie Ziemię Obiecaną. Ich charakteryzuje kłamstwo oraz pogarda dla Boga i Jego Przykazań.

Żydzi: termin ten został rozpowszechniony dopiero w 17 wieku n.e. Bóg zawsze nazywał swój lud Izraelitami, ponieważ Izraelici są potomkami Izraela czyli Jakuba, którego imię Bóg zmienił na Izrael.

Izrael to nazwa nadana synom Jakuba przez samego Boga!

Świat szatana wie, że Biblia jest źródłem Prawdy i uznaje Boży autorytet w państwie Izrael. Spójrz na kolejny dowód biblijny wskazujący na to, że Bóg nigdy nie nazwał nikogo Żydem ani Żydów nie wybrał ani im niczego dobrego nigdy nie obiecał.

Zwróć uwagę na to, że pomimo użycia słowa Żydzi w Apokalipsie, w tej samej księdze Bóg używa wyłącznie imienia, które On sam nadał Narodowi Wybranemu - Izrael. Nie mylić go z Chazarami!

Objawienie 7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: 3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. 9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (BM)

Exodus z Egiptu jest pierwowzorem uwolnienia ludu Bożego. Uwolnienie się powtórzy!

Zwróćmy uwagę wspólne cechy Exodusu oraz planu ponownego uwolnienia. Izrael był w niewoli egipskiej i z czasem egipscy sataniści rozpoczęli jego fizyczne wyniszczanie zabijając nowo narodzone męskie niemowlęta. Dzisiaj podwojono tę zbrodnię i świat MASOWO morduje urodzone lub nie urodzone dzieci w łonach matek!

Także ciemiężono Izrael ciężką pracą za minimalne wynagrodzenie oraz wyniszczano go drakońskimi niewolniczymi prawami.

Kolejny biblijny dowód.

Jana 1:47 A gdy Isus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. 48 Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Isus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. 49 Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. (BM)

Sam Mesjasz ponownie użył słowa - Izraelita, ale... nie użył On słowa: Żyd, a Natanael powtórzył tytuł Mesjasza - Król Izraela. Chrystus także nie był Żydem, ponieważ narodził się z linii rodowej Izraelity, króla Dawida, który Żydem nie był. Fałszywi pisarze Biblii, jak Łukasz, Marek i Paweł byli Żydami i niemal zawsze wyrażali się o Żydach pozytywnie.

Ale Jan i Mateusz nigdy nie pisali o Żydach pozytywnie!

Zastanówmy się teraz, którzy ludzie notorycznie i zawodowo posługują się kłamstwem?

Politycy, prawnicy, bankierzy, dilerzy, media, lekarze, naukowcy, aktorzy, szefowie korporacji, oficerowie policji i wojska, przestępcy seksualni, zboczeńcy oraz... przywódcy religijni.

Wyraźnie ci ludzie to główny trzon władzy nasienia węża i jesteśmy przez tych ludzi stale mordowani, okłamywani, ograbiani i zniewoleni. Ludzie ci nie posiadają ludzkich sumień i to pozwala im na olbrzymią masę najohydniejszych zbrodni, tortur, gwałtów i morderstw dzieci składanych w ofierze szatanowi, którego oni wielbią.

Ich cechuje pedofilia oraz inne zboczenia seksualne. Mentalność tych ludzi to umiłowanie kłamstw, rzezi ludzkich, zboczeń seksualnych oraz służenie... szatanowi.

To oni stanowią grupę 'postępowców', lewicowców i propagują nachalnie zboczoną ideologię gender oraz LGBTQ. To oni są odpowiedzialni za dążenia do komunistycznego NWO czyli globalizacji. Niemal wszystkie wojny i rewolucje świata zostały wywołane właśnie przez nich. Ponad 400 milionów zabitych.

Bóg zapowiedział, że Isus Mesjasz zmiażdży głowę wężowi i zniszczy jego nasienie!

Co wiesz o wojnie w Afganistanie, Iraku czy o dawniejszych wojnach, jak wojna w Wietnamie czy Korei? Nic nie wiesz, a przecież masz Internet, prawda? Skoro niewiele wiesz o dzisiejszym świecie, czy masz szanse na jakąkolwiek wiedzę o starożytnych czasach, wojnach, spiskach, przyczynach i skutkach?

Szanse są bliskie zeru, ponieważ informacje o przeszłości są ściśle kontrolowane w zamkniętych dla nas bibliotekach, jaką jest olbrzymia... biblioteka watykańska.

Zwróćmy uwagę na jeden szczegół, o którym mas media nie wspominają. Izrael to epicentrum polityki światowej - Ziemia Obiecana ze wzgórzem Syjon. Ruch syjonistyczny wziął od Bożego wzgórza swoją nazwę. Dlaczego?

Widzimy wyraźnie, że głównym celem polityki światowej jest Biblia.

Ziemia Obiecana, Izrael i wzgórze Syjon to czysto biblijne nazwy. Nazwę Izrael nadał Bóg Jakubowi. Jest to nazwa biblijna i ale świat jej także używa. Świat używa jedno zdanie bez jego detalicznego wyjaśniania.

 Izrael posiada prawo do istnienia. Ale dlaczego w tym miejscu?

Ziemia Obiecana - komu? Izraelowi. Przez kogo? Przez Boga. Kiedy? Około 1500 lat przed naszą erą czyli 3500 lat temu. Temat jest nadal żywy i świat traktuje to bardzo poważnie, wierząc w Boga w zapisy biblijne i... fałszywy Izrael!

Cała polityka światowa toczy się wokół Biblii oraz Bożych obietnic sprzed 3500 lat!

Kiedy Izraelici w Egipcie zaczęli wołać o pomoc, Bóg ich wysłuchał i wzbudził im przywódcę Mojżesza. Mojżesz i jego brat, Aaron dokonywali cudów na dworze faraona sprowadzając 10 plag. Można ich obydwu porównać do działalności dwóch świadków Apokalipsy. Obj. 11:3.

Przed wyprowadzeniem z Egiptu Bóg za pomocą 10 plag ukazał swoją niezwykłą moc i okazał się Bogiem którzy ISTNIEJE. Bóg wyprowadził bezpiecznie Izrael, lecz wojska faraona popędziły w pościg. Bóg otworzył przejście w Morzu Czerwonym, które pochłonęło armię faraona i jego samego.

Podobnie ziemia pochłonie wojska szatana, goniące uciekającą na pustynię niewiastę z 12 rozdziału Objawienia. Obj12:15

Potem Bóg sądził Izraela na pustyni. Obecnie do Ziemi Obiecanej wprowadzi Izraelitów pod protekcją Boga -  Syn Boży, Isus!!!

I S U S  to imię Chrystusa oraz... I S U S to imię Jozuego.

Oto, dlaczego szatan zmienił imię Chrystusowi i Jozuemu!

Podobnie jest z Królestwem Bożym na ziemi. Królestwo Boże jest planem królestwa dla całego świata. Natomiast szatan zaplanował NWO - globalizację pod władzą fałszywego Izraela, który okupuje tereny Palestyny czyli starożytnego Izraela.

Bóg zaplanował, że Ziemię Obiecaną ponownie zajmie Naród Wybrany, czyli Izrael 12 pokoleniowy, wyzwolony na wzór wyzwolenia Izraela ze starożytnego Egiptu. Izrael ten wraz z królem Chrystusem będzie rządził całym światem, opierając się na Prawie Bożym.

Szatan to skopiował i powstał w ten sposób fałszywy i bezbożny Izrael, złożony głównie z Żydów chazarskich, a w zamian za rządy Królestwa Bożego szatan ustalił plan NWO - Nowego Porządku Świata, czyli Globalizacji.

Najprawdopodobniej on planuje, aby fałszywy Izrael rządził fałszywym Królestwem Bożym - NWO, tak, jak Bóg zaplanował Naród Wybrany jako rządzący całą Ziemią. Fałszywy Izrael dąży do używania podczas swoich rządów nie istniejących w Biblii praw noachidzkich. Plany ich jednak już zawiodły!

Dalsze biblijne dowody

Główna różnica pomiędzy planem szatana a planem Boga. Plan wyzwolenia Izraela jest realizowany osobiście przez samego Boga i to w spektakularny sposób. Będzie on widzialny dla całego świata, aby w ten sposób podkreślić moc oraz dobre Imię samego Boga.

Rzeczywisty Izrael nie będzie walczył orężem o swoją wolność ale za niego walczył będzie Bóg!

Objawienie 13:(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Sprawdźmy więcej szczegółów. 12 Księga Objawienia w niezwykle skrótowej proroczej formie ujawnia nam ten niezwykły plan Boży.

Objawienie 12:1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; 2 A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. 3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. 5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Korona z 12 gwiazd to ozdoba 12 apostołów Baranka. Księga Apokalipsy przedstawia nam Niewiastę jako religię czy twór religijny.

Ezechiela 16:(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy! Oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości, (3) I powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan do Jeruzalemu: Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kanaanejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. (4) A z twoim narodzeniem było tak: Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. (5) Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy; lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. (6) A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi: Żyj (7) I rośnij! Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. (8) A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją. (9) I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem.

Powyższe wersety ukazują nam kobietę, niewiastę czyli Izrael w niewoli egipskiej. Bóg wobec Izraela stosuje nazwę kobiety, która reprezentuje Jego naród religijny czy też religię. Zdradzanie więc Boga Ojca (Ojcze nasz) przez ową kobietę Bóg nazywa nierządem.

Wielka Nierządnica - także niewiasta, czyli fałszywa organizacja religijna. Jest to nadal rządzące imperium starożytnego Rzymu czy raczej królestwo dwu członowe - dwie nogi z posągu Nabuchodonozora, zakończone 10-cioma placami, reprezentującymi dziesięć królestw świata.

Niewiasta z koroną z 12 gwiazd przedstawia nam Naród Wybrany przez Boga, Polacy, z którego w wielkich bólach wyłania się chłopczyk, którego przyszłość to rządy nad wszystkimi narodami laską żelazną. Laska żelazna służy jako narzędzie surowego karcenia i jest także symbolem sądu.

Isus Chrystus ma tytuł władcy rządzącego narodami laską żelazną.  Niewiasta to naród religijny - w domyśle - Naród Wybrany przez Boga. To nie naród zrodził jednego chłopczyka ale chłopczyk jest symbolem grupy ludzi, którzy otrzymają podobny przywilej z rąk Chrystusa.

Objawienie 2:26 Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, 27 I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Taką władzę ma Chrystus oraz... 144.000 wybranych członków Narodu Wybranego, których wybór jest potwierdzony w dalszej części Objawienia.

Jego naśladowcy - jeżeli wytrwają do końca, otrzymają oni władzę nad poganami, czyli ludźmi nie znającymi Chrystusa i jego Ojca. Laska żelazna to sąd i sroga kara. Narody te będą zmuszone: albo oddać cześć Stwórcy i jego Synowi, albo utracą życie.

Wielka Rzesza będzie sądzona przez członków 144.000, którzy będą strzec Prawa Bożego i będą im organizować dobre życie w dostatku, ale w posłuszeństwie wobec tegoż Prawa. Świadomie łamiących Prawo spotka kara laski żelaznej, czyli kara śmierci.

W ten sposób powstanie Wielka Rzesza, obmyta symbolicznie z grzechów w krwi Baranka. Władza laski żelaznej to władza sądownicza a laska żelazna symbolizuje stanowczość i siłę... żelaza, czyli nie będzie pobłażania dla przestępców.

Rzeczywiste plany Boga

Owa tajemnica dotycząca zjednoczenia ponownego Izraela była zwiastowana prorokom Starego Testamentu. Tajemnica ta jest wręcz niezwykła i całkowicie zaskakująca, ponieważ rzeczywiście prorocy ST ją doskonale znali. Ale nie tylko prorocy znali tę tajemnicę. Wszyscy mieszkańcy Judei i Samarii także znali tę tajemnicę i są tego oczywiste dowody.

Mateusza 2:1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 2 Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. 3 Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. 4 I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? 5 A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6 I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. 7 Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. 8 I posłał ich do Betlejemu i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. (BM)

Zwróćmy uwagę na na kilka ciekawych elementów tego opisu. Przybywają jacyś wędrowcy podający się mędrców i natychmiast król Herod chce ich widzieć. Dlaczego?

Przykuło jego uwagę to, że ci ludzie chcieli oddać pokłon nowo narodzonemu królowi Izraela. Dlaczego Herod w to uwierzył? Dlaczego chciał z tymi ludźmi rozmawiać?

Najciekawsze jest to, że Herod bardzo się wystraszył owej informacji a także strach spadł na całą Jerozolimę. Dlaczego ci ludzie się tak przerazili?

Zdecydowana większość Jerozolimy z Herodem włącznie to byli Żydzi, zwani także Edomitami. Herod obawiał się o swój tron, ale... dlaczego cała Jerozolima się zatrwożyła? Na pewno nie bano się zmiany króla, ponieważ byłaby to zmiana na lepsze.

Kto i czego się obawiał?

Większość mieszkańców Jerozolimy to byli sataniści z Edomu, którzy byli zmieszani z rdzennymi mieszkańcami Judei, czyli Judejczykami. Dlatego podczas sądu nad Synem Bożym tłum Żydów krzyczał: ukrzyżuj Go!

Biblia wyraźnie mówi o Żydach a nie o Judejczykach.

Dzisiaj ci ludzie nazywani są także Żydami i są oni mieszaniną Chazarów (Edomitów) i innych ludów.

Wiemy doskonale, że cała elita Jerozolimy była wrogiem Boga, czyli Herod oraz kapłaństwo Sanhedrynu. Drugą grupą wrogów Boga i jego Syna byli faryzeusze, których Isus nazwał... nasieniem węża - plemieniem żmijowym.

Czego się obawiano?

Faryzeusze znali proroctwa zapowiadające pojawienie się Mesjasza i znali plan zjednoczenia wszystkich Izraelitów, który przewidywał usunięcie z ziemi... Żydów.

Dzisiaj sytuacja jest identyczna.

Wielu wie, że to Żydzi rządzą całym światem, oraz Żydzi mieszkają w Izraelu i pogardzają Bogiem i Synem. Znając doskonale plany Boga starają się je kłamliwie realizować. Identycznie jak za czasów Syna Bożego.

Podobna sytuacja jest także w obecnym czasie.

Nagle Izrael chce opuścić ziemię izraelską i powrócić na Chazarię, czyli na Ukrainę. Nietrudno zgadnąć, kogo Żydzi się obecnie boją. Żydzi planują nawet Nową Jerozolimę na Ukrainie i... praktycznie sami się w ten sposób ujawniają jako oszuści, którzy oszukali świat twierdząc, ze są oni rzeczywistym Izraelem.

Z tej przyczyny zajęli oni ziemię Izraela i wymordowali wielu Palestyńczyków! Ale niemal nikt na świecie nie zwraca uwagi na to olbrzymie żydowskie oszustwo. Co jest niezwykle zaskakujące, nawet Watykan czy jakiekolwiek inne religie jeszcze na owe oszustwo nie zwrócili publicznie uwagi!

Żydzi nie są Izraelitami, ale są oni potomkami Chazarów.

Starożytni członkowie Izraela, Judejczycy a także i inne narody wierzące w Boga, jak Samarytanie; także wiedzieli o tych proroctwach i ci ludzie bardzo się cieszyli z pojawienia się zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, czyli Isusa Chrystusa.

Pojawienie się Mesjasza w tamtym czasie nie miało na celu wyzwolenia Izraela spod władzy satanistów, Rzymian i fałszywych Judejczyków. Judejczyk według Biblii to członek plemienia Judy a nie mieszkaniec Judei!

Celem przyjścia Mesjasza było oddanie swego życia w ofierze za ów plan, czyli wykupienie własną krwią wybranych do Nieba z Izraela (Polaków) oraz tych, którzy się do Izraela przyłączą. Tak Żydzi fałszują rzeczywisty plan Boga!

Mesjasz miał być ofiarowany a Bóg miał tą ofiarę zaakceptować i przywrócić Syna do życia.  Isus (Jezus) miał powrócić do nieba, aby przygotować się do objęcia władzy nad Izraelem. Izrael miał być połączony w jedno królestwo a jego wrogowie mieli ponieść karę za ucisk i zbrodnie na Isusie.

To jest przyczyną świadomego wyniszczania rasy białej na całym świecie, ponieważ rasa biała w części to dalsi potomkowie rzeczywistych Izraelitów. Już dzisiaj wrogowie Boga buntują się przeciwko Niemu i dążą do całkowitej anihilacji jego Ludu, czyli Polaków.

Owi przeciwnicy nie uznają żadnych Bożych ograniczeń, dążą do wywyższania bezprawia dla ich własnych, często zupełnie dzikich pomysłów, których ofiarami były i są nadal prawe, miłujące Boga niewinne dzieci Boże, które nigdy nikomu nie wyrządzały i nadal nie wyrządzają absolutnie żadnej krzywdy.

 Czy Bóg ma wyrażać zgodę na ciągłe ofiary zboczonych pedofilskich władców i satanistów? Czy istnieje jakakolwiek przyczyna, dla której Bóg powinien na zawsze pozwalać na takie okrutne bezprawie?

Na którą pustynię przemieści Bóg rzeczywistych Izraelitów?

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna pustynia o powierzchni 2 330 000 km kwadratowych, która graniczy z Ziemią Obiecaną.

Najprawdopodobniej to ta sama pustynia, po której dawniej wędrowali Izraelici.

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (BM)

Polacy, Lud Boży są dużą częścią Kościoła Katolickiego! Trzeba sobie zdać sprawę, że nie tylko geny decydują o zbawieniu. Geny decydują o wyborze Narodu Wybranego, ale zbawionych będzie Wielka Rzesza.

Dlaczego Herod chciał zabić Chrystusa? Proroctwa o odrestaurowaniu Izraela i połączeniu go w jeden naród w tym okresie były doskonale znane i jest wiele wersetów na ten temat w obu Ewangeliach.

I najważniejsza moim zdaniem myśl.

Z tych przyczyn szatan, znający te proroctwa  spowodował śmierć Isusa, aby zapobiec ponownego połączenia całego Izraela. Szatan doskonale wiedział o nadal istniejących 10-ciu plemion Izraela!

Zastanów się teraz dobrze i zadaj sobie bardzo ważne pytanie.

Dlaczego o tym nigdy nie wiedziałeś, skoro tylu pastorów, księży i starszych powoływało się zawsze oraz powołuje się nadal na natchnienie pochodzące od samego Boga oraz Ducha Bożego!?

Sprawdź, jak Bóg to wyjaśnia nam osobiście!

Jeremiasza 23:(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie to też ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne. (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie - mówi Pan. (BM)

Jeżeli miłujesz Boga i jego przykazania, jeżeli miłujesz Prawdę i pragniesz szczerze  życia wiecznego w Królestwie Bożym, masz szanse na zrewidowanie fałszywych i skażonych doktryn kościoła czy zboru, w jakim się znajdujesz.

Jeżeli twój kościół nie rozumie tych proroctw, jakiż 'duch' go prowadzi i dokąd?

Nie poprzestań jedynie na skrupulatnym sprawdzeniu obu artykułów. Miej swój udział w sprawiedliwości Bożej i zacznij zadawać w swojej religii pytania odnośnie tych proroctw. Cytuj kluczowe wersety, których jest mnóstwo i domagaj się rzetelnych wyjaśnień, zwłaszcza od tych przywódców, którzy twierdzą, że kieruje nimi Duch Boży.

Czy wiesz, dlaczego poznałem znaczenie tych niezwykłych proroctw biblijnych?

Ponieważ odrzuciłem fałszywą Ewangelię Łukasza, jego Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy Pawła. Skupiłem się tylko i wyłącznie na słowach Boga i Syna a rezultat sam widzisz. Zastanów się nad tym dobrze i zadaj sobie pytanie.

Czy jest możliwe poznanie takich oczywistych prawd przez kogoś, kto podniósł rękę na Biblię i usnął z niej skażenia w postaci listów Pawła i dzieł Łukasza?

Ja nigdy nie zanegowałem słów Boga czy Syna. Zanegowałem 'mądrości' ludzkie i wywyższyłem ponad owe 'mądrości' słowa Boga i Syna. I właśnie za to otrzymałem przywilej ogłoszenia owej jakże radosnej Dobrej Nowiny, Ewangelii, o której niemal nikt na świecie nie wie i w związku z tym niemal nikt o tym nie wspomina!

A podawanych dowodów nie można zanegować.

Królestwo Boże stanowi ponownie zjednoczone 12 pokoleń Izraela - jest ono tematem całej Biblii

Dowody planów Boga odbudowania Królestwa Bożego

Słowa Boże skierowane do Daniela 12:9,10 sugerują większe zrozumienie proroctw dopiero w czasach końca.

Daniela 12:(9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Najpierw Bóg wyjaśnił przyczyny swego planu i nie są one dla nas zbyt przyjemne.

Ezechiela 35:(32) Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! (BM)

Izrael nie ma więc powodów do dumy a słowa Boga są skierowane do rzeczywistego Izraela w czasach ostatecznych.

Jest to olbrzymi kontrast pomiędzy słowami z Ezechiela, a słowami przywódców religijnych.

Co jest jeszcze ciekawe - Bóg ujawnia, że ciemiężyciele Izraela doskonale wiedzą, kim jest Naród Wybrany a wszelkie ich wysiłki dążą ku ustanowieniu fałszywego Izraela oraz kontroli nad Bożą górą, czyli Syjonem.

Owe działania Watykanu i fałszywego Izraela świadczą wyraźnie o tym, że ludzie ci doskonale znają ten plan i dążą do tego, aby temu planowi zapobiec!

Tzw. NWO - Nowy Porządek Świata to szatańsko/watykańska pseudo kopia Królestwa Bożego, której celem jest usunięcie z Ziemi rzeczywisty Naród Wybrany, czyli Polaków oraz o resztę ludzkości na ziemi!

Na domiar złego działalność przywódców Chrześcijaństwa profanuje także imię Boga, a skrajne bałwochwalstwo nadal dodaje oliwy do ognia gniewu Bożego. Z tych przyczyn Bóg podejmie akcję oczyszczenia swego imienia poprzez powrót Izraela do Ziemi Obiecanej a wielu z nas z tego skorzysta w zupełnie niezasłużony sposób.

Bóg zapowiada powtórkę z historii, czyli wyjście Izraelitów z Egiptu. Trzeba pamiętać o tym, że wielu z nich wyszło z Egiptu, ale niewielu weszło do Ziemi Obiecanej. Większość umarła na pustyni - nie z głodu ale ze starości, ponieważ przebywali tam 40 lat!

Któż jest owym narodem wybranym przez Boga, zachowującym się haniebnie i uprawiającym skrajne bałwochwalstwo?

Narodem Wybranym są nadal bałwochwalczy... Słowianie!

Są oni częścią populacji Europy, Anglii, USA, Kanady i innych państw, do których niektóre rodziny izraelskie dotarły i się rozmnożyły.

Słowianie to najbardziej skrajne bałwochwalstwo na ziemi - tak Kościoła Katolickiego jak i Kościoła Prawosławnego. 'Zasługi' w tym grzechu są identyczne. Wiele szokujących dowodów w linku - 10-pokolen.htm

Przemyślmy dokładnie poniższy tekst.

Jeżeli nie istnieje dzisiaj 12 pokoleń Izraela - że zbawienie nie jest możliwe. Bez 12 pokoleń Izraela Królestwo Boże nie może istnieć. Biblia nie ma wartości i można by zapomnieć całkowicie o Bogu, o zbawieniu i o życiu wiecznym. Bóg bez swego Izraela utraciłby wiarygodność!

Ale Bóg istnieje i posiada niezwykłe plany wobec istniejącego na ziemi rzeczywistego Narodu Wybranego, a my wszyscy mamy niezwykłą szansę na skorzystanie z Jego wielkiego miłosierdzia. Świat szatański doskonale o tym wie i trwają jego przygotowania do stoczenia finałowej walki z Bogiem. Owe przygotowania są przed nami ukrywane - nie tylko przez świat szatana, ale także przez... przywódców religijnych Chrześcijaństwa.

Jest to zdumiewające, w jaki sposób Bóg ukrył swoją tajemnicę - 2000 lat czytania Biblii i nikt tego nie rozumiał i nadal niewielu to rozumie, poza... nasieniem węża!

Kto się modli o Królestwo Boga i jest przepełniony bałwochwalstwem? Żydzi? Oczywiście że nie!

Owi bałwochwalcy to... chrześcijanie katoliccy oraz prawosławni.

Oto kilka niezwykłych zapowiedzi odrestaurowania Izraela i sprowadzenia go najpierw na pustynię, najprawdopodobniej na tą samą pustynię na Półwyspie Arabskim, na której Bóg sądził Izrael tuż po oswobodzeniu z Egiptu.

Izajasza 11:(15) I Pan spustoszy morze Egiptu; i położy swą rękę na rzece z silnym wiatrem, i uderzy siedem kanałów, tak że ludzie przejdą przez nią suchym obuwiem.(16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. (BM)

Początek czasów końca.

Na pewnym etapie czasu rozpoczną się szczególnie ciężkie czasy dla Ziemi właśnie z powodu zezwolenia Boga na niemal swobodną działalność upadłych aniołów i ich ziemskich sług.

Zanim to nastąpi, najpierw zakończy się pieczętowanie 144.000 współkróli Chrystusa.

Objawienie 7:1 Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. 2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: 3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Werset 3 mówi nam o tym, że najpierw owe 144.000 musi być opieczętowane i dopiero po opieczętowaniu rozpoczną się szkody wyrządzane ziemi. Wszystko już wskazuje na to, że 144 000 są już zapieczętowani!

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. 4 Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. 5 I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Czyli są to Izraelici, nie skalani kobietami nierządnymi czyli bałwochwalstwem. Nierząd jako symbolizm oznacza oddawanie chwały komukolwiek, poza Bogiem. Drugą szczególną cechą 144.000 jest posługiwanie się wyłącznie prawdą.

Ostrym kontrast w stosunku do władz i mediów, którzy wręcz uwielbiają kłamstwo. Podsumowując wszystkie cechy 144 tysięcy widzimy wyraźnie, że są to współkrólowie Chrystusa, którzy będą sądzili narody pogańskie na wzór Chrystusa - żelazną laską.

Objawienie 12:5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Isus Chrystus wstąpił sam do nieba a nie był On porwany. Chłopczyk zostanie porwany w czasach końca i mamy sporo dowodów na to, że ów chłopczyk to 144.000 wybranych ze wszystkich plemion Izraela.

"Po porwaniu" czyli mamy kolejność wydarzeń, nastąpi ucieczka Niewiasty na pustynię, która będzie dla niej przygotowana przez Boga i będzie żywiona przez 3.5 roku czyli 1260 dni.

Objawienie 12:6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Jest to kolejny dowód na przygotowany od wieków plan Boga na zjednoczenie wszystkich plemion Izraela, oczyszczenie ich i ponowne wprowadzenie do Ziemi Obiecanej, którą w chwili obecnej zajmuje zbrodniczy, fałszywy Izrael, czyli synagoga szatana.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Zwróćmy uwagę na to, że niemal wszystkie prorocze teksty biblijne są błędnie wyjaśniane, a czasy końca, Armagedon, Królestwo Boże oraz panowanie Isusa Chrystusa to są całkowicie błędnie interpretowane proroctwa.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. (BM)

Jeremiasza 30:(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. (7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. (8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. (BM)

Warto przeczytać cały 30 rozdział! Werset 3 potwierdza Bożą obietnicę - sprowadzenie Polaków do Ziemi Obiecanej. Zauważmy, że Bóg powiedział, że On ich sprowadzi. Czyli sprowadzenie Izraela jest cudownym czynem samego Boga a nie rezultatem walki zbrojnej! To wyklucza współczesny Izrael.

Werset 7 mówi nam o niezwykłym utrapieniu ludu Bożego, czyli Polaków.

Werset 8 mówi nam o jarzmie na szyi ludu Bożego. Jak doskonale wiemy, Żydzi nie są ani w niewoli, ani nikt ich nie trzyma w jarzmie, nie są powiązani jakimikolwiek więzami.

Polacy są uwięzieni i trzymani w niewoli władz syjonistycznych i są przez nie ograbiani za pomocą lichwy oraz drakońskich praw, często są mordowani, jak obecnie na Ukrainie.

Ezechiela 36:(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (BM)

Ezechiela 39:(21) I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. (BM)

Bóg obiecuje sąd nad Izraelem, wybaczenie wielu win i co najciekawsze, odbędzie się to na oczach całego świata. Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Babilon Wielki (USA), Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami.

Wszyscy sprawcy naszych nieszczęść i naszego upadku za wszystkie ich zbrodnie zostaną srogo ukarani.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. (BM)

Ponownie Bóg wskazuje, że zrozumienie tego nastąpi dopiero w dniach ostatecznych. Rośnie już grupa Polaków, która zaczyna to wszystko rozumieć.

Co jest najciekawsze i najważniejsze, Polacy są 10 pokoleniami Izraela.

Jeremiasza 16:14 Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! 15 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom! (BM)

Bóg określił geograficzną pozycję główną Izraelitów oswobodzonych jako ziemię północną, oraz dodał... 'ze wszystkich ziem', co sugeruje także wiele innych terenów.

Z tej wypowiedzi wynika, że głównym siedliskiem Izraelitów jest ziemia północna od Izraela czyli Polska.

Kilka najciekawszych proroctw dotyczących CUDOWNEGO zjednoczenia Izraela w Ziemi Obiecanej.

Micheasza 2 (12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele. (BM)

Król to... Chrystus.

Izajasza 60: (1) Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. (2) Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. (3) I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. (4) Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. (5) Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. (6) Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. (7) Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz; a tak uświetnię wspaniały mój przybytek. (8) Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? (9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić. (10) Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. (11) I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. (12) Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione. (13) Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. (14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. (15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia, (16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. (17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. (18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. (19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. (21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały. (22) Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja, Pan, w stosownym czasie, rychło tego dokonam. (BM)

Termin - Armagedon

Wielu jest przekonanych, że Armagedon to koniec świata.

Jest to nieprawdą, ponieważ Armagedon to termin oznaczający finałową bitwę pomiędzy siłami dowodzonymi przez Isusa Chrystusa a siłami ziemskimi szatana i upadłych aniołów, w dolinie Meggido, koło Jerozolimy.

Objawienie 16:14 A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Duchy demonów zgromadzą szatańskie armie świata do stoczenia bitwy przeciwko Isusowi oraz jego armii 144.000.  Według proroctw bitwa będzie straszliwa i siły szatana poniosą olbrzymią klęskę.

Objawienie 19:19 I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. 20 I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. 21 A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Podczas tej bitwy Zwierzę czyli Bestia i fałszywy prorok zostaną pojmani i zniszczeni na zawsze w jeziorze ognia. Jest to symbol wiecznej śmierci. A członkowie tej armii zostaną doszczętnie pobici. Zginie cała armia szatańska a zbawienie uzyska jedynie Naród Wybrany przez Boga oraz Wielka Rzesza, której nikt nie potrafił policzyć.

W plagach zginą głównie inni słudzy szatana, hybrydy, Nefilimowie oraz większość członków Synagogi Szatana.

Objawienie 20:2 I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Zwróćmy uwagę na  tekst - nie zwodził narodów. Czyli w Królestwie Bożym będą istniały nadal narody - Wielka Rzesza i oczywiście będzie istniał wyzwolony Naród Wybrany. Będą razem współistnieć przez 1000 lat, uwolnieni od szatana i jego szatańskich pomysłów i kłamstw.

Objawienie 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego 8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Ponownie interesująca informacja - szatan po tysiącletnim uwięzieniu zwiedzie narody, które wystąpią przeciwko Bogu i Jego Ludowi. W tym świetle jest jasne, że Naród Wybrany nie będzie już zwodzony, a jedynie inne narody, które będą żyły w tym samym czasie.

Dopiero po unicestwieniu szatan, Bestii i fałszywego proroka nastąpi zmartwychwstanie, sąd ostateczny i dopiero wtedy śmierć zostanie usunięta na zawsze.

Objawienie 20:14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

W Królestwie Bożym - w wyzwolonym Izraelu Polacy/Izraelici będą żyli w zdrowiu i w licznych błogosławieństwach, ale podobnie do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu - jeszcze życia wiecznego nie będzie.

Izajasza 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

Nadal śmierć będzie prześladować  Lud Boży oraz Wielką Rzeszę narodów. Ale umierać będzie się ze starości a nie z powodu ohydnych chorób.

Życie wieczne nastąpi dopiero po zniszczeniu szatana i po sądzie ostatecznym.

Tak wygląda kompletny plan Boży.

Dalsze dowody proroczego planu Bożego.

Zwróćmy uwagę na dalsze dowody.

Jeremiasza 31:(1) W owym czasie - mówi Pan - będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. (2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. (3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. (4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

Niezwykle dosadne proroctwo. Mamy ponowną zapowiedź Boga dla WSZYSTKICH PLEMION izraelskich. I tutaj trzeba powiedzieć z mocą, że owe proroctwa jeszcze się NIGDY nie wypełniły.

Werset 3 jest niezwykły! Tak długo okazywałem ci łaskę.

Kolejny bardzo mocny i dosadny werset.

Jeremiasza 31:(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.

Jeremiasza 31:(31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (35) Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: (36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. (37) Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg podaje niezwykłe zapewnienie, że Jego akcja jest pewna i nieodwołalna, jak Jego dzieła stwarzania. Cała reputacja Boga jest w tej chwili na szali.

Jest to najważniejsze dla nas proroctwo biblijne a Chrześcijaństwo o tym... milczy.

Dlaczego? Ponieważ jest w szponach szatana. Jesteśmy nieustannie straszeni wojnami, możliwością III Wojny Światowej, Armagedonem, straszliwymi chorobami i innymi plagami apokaliptycznymi.

Ale o niezwykłej obietnicy Boga szatańscy przywódcy Chrześcijaństwa nie mówią ani jednym słowem!

Jeremiasza 33:(6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które im uczynię, będą się bali prowokacji z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz obfitego pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

 

Jeremiasza 23:8 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.

Jeremiasza 16:15 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Polska siedzi dokładnie na północ od Izraela, jak to widać na tej mapie.

Ezechiela 37:(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości. (2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe. (3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia. (6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan. (7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie, a kości zbliżyły się, każda do swego stawu. (8) I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia. (9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. (11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani. (12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów. (14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan. (15) I doszło mnie słowo Pana mówiąc: (16) Synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na nim: Juda i dzieci Izraela, jego popleczników, i weź sobie także drugą laskę i napisz na nim: Józef, laska Efraima, i wszystkie dzieci Izraela należące do niego. (17) połączysz razem je obydwa, tak, że one powinny się połączyć w jeden pręt w twoim ręku. (18) A gdy to się wydarzy, wtedy dzieci twego ludu odezwą się do ciebie: Dlaczego nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? (19) Wtedy im powiesz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wezmę plemię Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i dodam ich do pokolenia Judy, i oni staną się jedną laską w ręce Judy. (20) Laski, na których napisałeś, będą w twoim ręku na ich oczach . (21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela. (22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem. (24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (25) I będą mieszkać w swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na wieki. (27) I mój przybytek będzie pośród nich; będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem. (28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który ich uświęca, gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki.

Podkreślony werset mówi o ludzie Bożym, żywym, który stał się we własnych oczach oraz w oczach Boga martwym. Lud ten nie widzi dla siebie żadnej nadziei! Skrajne przygnębienie i martwota duchowa. Tak właśnie żyją Polacy czyli 10 pokoleń Izraela podczas fałszywej epidemii Covid-19.

Żadnej nadziei, niewolnictwo pod rządami okrutnej synagogi szatana, Bóg dla wielu z nich jest martwym Bogiem i niewielu widzi w Nim jakąkolwiek nadzieję.

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Polacy czyli Lud Boży są dużą częścią Kościoła Katolickiego oraz religii opanowanych przez Kościół! Ponownie dobitne wersety z ust Boga.

Jeremiasza 16 (14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! (15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Trzeba sobie zdać sprawę, że nie tyle geny decydują o zbawieniu. Geny decydują o wyborze Narodu Wybranego, ale zbawionych będzie Wielka Rzesza, trudna do policzenia.

Dlaczego Herod chciał zabić Chrystusa?

Dlatego, że proroctwa o odrestaurowaniu Izraela i połączeniu go w jeden naród w tym okresie  były doskonale znane i jest wiele wersetów na ten temat w niemal wszystkich Ewangeliach.

I najważniejsza moim zdaniem myśl.

Dlatego szatan spowodował śmierć Isusa, aby zapobiec połączeniu całego Izraela.

Zadaj sobie bardzo ważne pytanie!

Dlaczego o tym nigdy nie wiedziałeś, a przecież tylu pastorów, księży i starszych powoływało się na natchnienie od samego Boga oraz Ducha Bożego!?

Sprawdź, jak Bóg to wyjaśnia nam osobiście 'pasterzy' Polaków!

Jeremiasza 23:(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie to też ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne. (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie - mówi Pan.

Mamy więc gwarancję od samego Boga, że fałszywi pasterze Izraela Bożego będą przez Boga ukarani!

Jeżeli miłujesz Boga i jego Przykazania, jeżeli miłujesz Prawdę i pragniesz szczerze życia wiecznego w Królestwie Bożym, masz szanse na zrewidowanie fałszywych doktryn skażonego Kościoła czy zboru w jakim się znajdujesz.

Jeżeli twój zbór, czy kościół nie rozumie tych proroctw, jakiż duch go prowadzi?

Czy wiesz, dlaczego poznałem znaczenie tych niezwykłych proroctw biblijnych? Ponieważ odrzuciłem fałszywą Ewangelię Łukasza, jego Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy Pawła.

Skupiłem się tylko i wyłącznie na słowach Boga i Syna a rezultat sam widzisz. Zastanów się nad tym dobrze i zadaj sobie pytanie.

Czy jest możliwe poznanie oczywistych prawd przez kogoś, kto podniósł rękę na Biblię i usnął z niej listy Pawła i dzieła Łukasza i Marka?

Nie atakowałem Biblii ponieważ nie nigdy nie zanegowałem słów Boga.

Zanegowałem 'mądrości' ludzkie i wywyższyłem ponad ich 'mądrości' słowa Boga i Syna. I właśnie za to otrzymałem przywilej ogłoszenia wielu ludziom tej jakże radosnej Dobrej Nowiny, Ewangelii, o której niemal nikt na świecie nie wie!

A dowodów nie można zanegować i nikt tego nawet nie próbuje robić. Wszycy wolą milczeć!

Poznałeś więc Prawdę. Teraz już wiesz, że jesteś Izraelitą. Co z tą wiedzą zrobisz? Zrobisz to, do czego zobowiąże cię twoje sumienie.

Albo zakopiesz ów talent i nie pomnożysz jego wartości, albo wydasz owoce, które poprowadzą wielu ku sprawiedliwości i zostaniesz za to sowicie wynagrodzony przez Boga.

Decyzja należy do ciebie.