Ostatnie uaktualnienie: 11 Listopada 2012


Czytając Biblię, zwłaszcza Nowy Testament, można z łatwością zauważyć, że istnieją dwie skrajne opinie o faryzeuszach. Nasz Zbawiciel, Isus Chrystus ukazał nam o nich ekstremalnie negatywną opinię - nawet ich osądził w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Z drugiej strony mamy opinie Pawła, który był dumny ze swego faryzejstwa, oraz opinię jego ucznia, ewangelisty Łukasza. Obaj - Łukasz i Paweł wyrażają się pozytywnie o tej sekcie. Niemniej negatywna opinia Chrystusa posiada dla świata znacznie większe znaczenie i dowodem na to jest obecne znaczenia słowa - faryzeusz.

Słowo to zazwyczaj kojarzy się z obłudą. Czyli faryzeusz to obłudnik według dzisiejszego zrozumienia. Nazywanie drugiej osoby faryzeuszem jest obelgą.

Kto to byli faryzeusze?

Wielce pomocny w rozpoznaniu rzeczywistej tożsamości faryzeuszy i uczonych w piśmie jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza.

Zwróćmy uwagę na konkretne wskazówki, które nam podał Isus w tym ciekawym rozdziale. Początek Jego sądu nad nimi ukazuje nam ich szczególne cechy. Był to klan ludzi wyjątkowo obłudnych i kłamliwych, którzy pozornie wielbili Boga i pozowali na uczciwych wyznawców Tory. Nauczano więc Tory ale także części  bluźnierczego Talmudu. Bluźnierczego dlatego, że do dzisiaj Talmud jest przed nami ukrywany. Celem była całkowita kontrola pospolitego ludu.

Chrystus wyjaśnił swoim słuchaczom, aby nie nazywano tych ludzi nauczycielami, przewodnikami czy ojcami, ponieważ Ojciec jest tylko jeden oraz przewodnik jest także tylko jeden - Chrystus. Przestrzegał On nas także przez wywyższaniem się ponad innych.

Zwróćmy uwagę na szczególny werset, który nam bardzo wiele ujawni.

Mateusza 23:13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

Werset ten ukazuje nam rzeczywistą postawę tych ludzi. Ich celem nie było wejście do Królestwa Bożego. Celem faryzeuszy było powstrzymywanie innych, aby przypadkiem nie weszli do Królestwa Chrystusa!

Innymi słowy, klan faryzeuszy był zawziętym przeciwnikiem Boga oraz Jego Królestwa.

Mateusza 23:15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła (Hadesu) dwakroć gorszym niż wy sami.

Niezwykle ostre i dobitne oskarżenie. Celem tych ludzi jest pozyskiwanie uczniów, którzy staną się jeszcze gorsi, niż sami faryzeusz i uczeni w Piśmie. Staną się gorsi, ponieważ utracą wszelką nadzieję i wiarę, będąc zgorszeni działalnością tych ludzi.

Mateusza 23:32 Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. 33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? 34 Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. 35 Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. 36 Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! 38 Oto wam dom wasz pusty zostanie.

Niezwykle ostry sąd Chrystusa, skierowany z brutalną szczerością i odwagą - twarzą w twarz.

Dlaczego?

Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli od wieków satanistami i wielbicielami Lucyfera, czyli szatana. To ludzie z tej samej religii - o tym samym nastawieniu spowodowali kilkaset lat wcześniej morze przelanej krwi w Izraelu. To oni, czyli ich przodkowie wielbili Lucyfera w świątyni jerozolimskiej. Za ich działalność oraz za uleganie tym ludziom Izrael zapłacił wysoką cenę. Państwo przestało istnieć. Zdecydowana większość Izraelitów oddających się owym zbrodniom została wybita mieczem armii króla Babilonu - Nabuchodonozora. Wszystko to było karą Boga, przed którą On ich ostrzegał przez pełne 23 lata!

Reszta powędrowała do niewoli babilońskiej. Więcej szczegółów w tych linkach. Izrael. oraz Znak bestii.

Czy ludzie ci po powrocie z Babilonu zrozumieli swoje błędy oraz błędy swoich ojców? Niestety nie. Sytuacja nie uległa większej zmianie i początkowo odbudowano świątynie i Jerozolimę, ale ludzie niegodziwi doszli do władzy i kontrolowali całe społeczeństwo, które cierpiało po srogimi rządami owych satanistów.

Ludzie u władzy porozumiewali się między sobą językiem aramejskim czyli językiem Babilonu. Reszta Izraela mówiła tylko po grecku. Po aramejsku studiowano kabałę oraz tworzono bluźnierczy Talmud Babiloński, który w końcu został spisany po aramejsku kilkaset lat po śmierci Chrystusa.

W czasach Mesjasza ludzie ci, kontaktujący się z demonami oraz z samym szatanem doskonale wiedzieli, kim jest Isus ale nikt z nich nie rozumiał planu zbawienia - z szatanem na czele. Próbowano z Chrystusem argumentować - szatan chciał Go przeciągnąć na swoją stronę, ale nie było żadnej szansy na pokonanie naszego Zbawiciela. Pozostawało im tylko morderstwo.

Oto przyczyny tak ostrego wystąpienia Chrystusa przeciwko faryzeuszom i uczonym w Piśmie - ludziom świadomie służącym szatanowi a nie Bogu. On doskonale to wszystko wiedział o nich, pomimo, że owa wiedza była przed innymi ludźmi całkowicie zakryta. Innymi słowy, Chrystus odkrywał przez Judejczykami konspirację szatana i jego sług - faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

Jest oczywiste, że panowała nad Izraelem, czy raczej nad Judeą kasta satanistów, a niczego nie spodziewający się lud nie miał najmniejszego pojęcia, co się w rzeczywistości działo wokół nich. Chrystus natomiast posiadał wszelkie detaliczne informacje owej konspiracji. Nie wszysko jednak im ujawniał.

Pewnego razu rzekł do uczni -

Jana 16:11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. 12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;

Podobnie jest i dzisiaj. Większość ludzi nie jest w stanie zrozumieć, do jakiego stopnia jesteśmy oszukiwani! Podobnie jak klan faryzeuszy działa dzisiaj także identyczna faryzejska organizacja - masoneria, nazywana także żydo/masonerią. Jest to kontynuacja tradycji faryzejskich, identyczna mentalność, identyczna obłuda i zakłamanie, oraz sekretne wielbienie Lucyfera.

Dlatego Chrystus podsumował faryzeuszy w taki sposób:

Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Czyli ujawnił, że faryzeusze to proroczo zapowiedziane potomstwo węża - jeszcze w ogrodzie Eden!

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Wnikliwość Boga w tym niezwykłym proroctwie jest wręcz oszałamiająca. Oto Jego Syn ujawnił światu potomstwo węża, czyli szatana i wydał nań wyrok. Całość proroctwa w Edenie znajdzie swe zakończenie w czasach końca, kiedy nasienie niewiasty zdepcze mu głowę, ale zanim to nastąpi,  wąż ukąsi potomstwo niewiasty w piętę - wielki ucisk.

Czyli ludzie oddani Prawdzie i Bogu - nasienie niewiasty, wiernie Mu służący - z Chrystusem Królem na czele, w wielkiej bitwie Armagedonu zniszczą całe potomstwo szatana, czyli tzw. synagogę szatana. Po 1000 letnim Królestwie sam szatan poniesie śmierć wraz z jego upadłymi aniołami.

Faryzeusze kilkakrotnie prosili Chrystusa o specjalny dla nich znak. On zawsze odmawiał, zapewniając ich, że zobaczą jedynie znak Jonasza. Czyli Jego śmierć, pobyt w grobie przez 3 dni i noce oraz... zmartwychwstanie.

Mateusza 12:39 A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.

Dlaczego nie uległ im i nie zademonstrował im - na ich prośby - swoich niezwykłych mocy?

Faryzeusze doskonale wiedzieli, kim On był i owe prośby były jedynie kuszeniem, podobnym do kuszenia Chrystusa na pustyni przez szatana. Przecież większość z nich widziała na własne oczy wypędzanie tychże demonów, którym oni właśnie służyli. Widzieli także masowe uleczanie a nawet zmartwychwstanie Łazarza.

Jana 11:45 Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. 46 A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. 47 Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.

Żaden dodatkowy cud nie zmieniłby ich postawy. Nawet dzisiejszy Talmud nie zaprzecza, że Chrystus czynił cuda!

Jana 11:53 Od tego też dnia naradzali się aby go zabić.

Faryzeusze służyli uparcie szatanowi - dzisiaj służą mu nadal i nic tego nie mogło zmienić. Nie zmieni  się także w dzisiejszych czasach. Proroctwa biblijne są niezwykle precyzyjne. Zwłaszcza zapowiedź dalszej działalności kasty faryzeuszy - nasienia węża.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Proroctwo to spełnia się w sposób oczywisty na naszych oczach.

Pokaz Isusa pełnej mocy nastąpi dopiero w czasach końca. Ale nawet wtedy będą mieli szansę na wybaczenie, aczkolwiek niewielu z owej szansy skorzysta.

Zadajmy sobie jedno wielce niepokojące pytanie!

Czy spośród nasienia węża Chrystus wybrał sobie apostoła!?

Z powyższych rozważań wynika niezbicie, że Isus Chrystus uważał faryzeuszy za najgorszą część rodzaju ludzkiego. Ale Łukasz i Paweł mają najwyraźniej odmienne zdanie o tych zdradliwych sługach szatana.

Dzieje Apostolskie 5:34 W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów

W tym fragmencie pisarz Dziejów Apostolskich wyraża się o części faryzeuszy w sposób bardzo pochlebny i sugeruje wyraźnie, że ludzie ci rzeczywiście służą Bogu. Całe zajście jest opisane w Dziejach 5:34 - 39. Ostatni werset...

Dzieje Apostolskie 5:39 Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.

Zwrócimy uwagę na fakt, że sprawa ta toczy się w Jerozolimie, kilka miesięcy lub nawet tygodni po śmierci Chrystusa! Obradują tam ci sami arcykapłani - sataniści, którzy ukrzyżowali Isusa Chrystusa! Ale pomiędzy nimi jest szanowany Gamaliel - nauczyciel zakonu! Być może był on rzeczywiście szanowany, ale wiadomo, że szacunek się jemu nie należał.

Gdzie był Gamaliel, kiedy sądzono Isusa Chrystusa, kiedy Go biczowano, kiedy Go krzyżowano?

Dlaczego Gamaliel nie rozpoznał w Nim Mesjasza, skoro tak doskonale znał Torę i Proroków? Dlaczego nie sprawdzał cudów Isusa? Dlaczego Go nie zaprosił do domu na obiad i nie wysłuchał Go? Czy przyłożył rękę do jego śmierci? NAPRAWDOPODOBNIEJ TAK! Z pewnością nie stanął w jego obronie!

Tymczasem Łukasz pokazuje go pośród morderców Chrystusa jako postać godną szacunku!

Dzieje Apostolskie 26:5 Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz.

Paweł jest dumny z tego, że był faryzeuszem!

Filipian 3:5 Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, 6 Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany.

A w innych miejscach ten sam Paweł napisał:

Rzymian 3:10 Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

Oprócz Pawła, 'człowieka bez nagany'.

Widać wyraźnie, że opinia Chrystusa o faryzeuszach różni się bardzo wyraźnie od opinii Pawła i Łukasza. Trudno jest sobie wyobrazić, że Duch Zbawiciela zmienił zdanie o nich i zainspirował obu pisarzy do zmiany tak stanowczej opinii, którą przedstawił Chrystus za swego życia.

Więcej na temat Pawła w linku - http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm


Napisane: 10 Listopada 2012

Ostatnie uaktualnienie: 11 Listopada 2012