Hebraizacja

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Mateusza 10:26 ... albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Precyzja powyższego proroctwa jest niezwykła. Dopiero od roku 1995 owo proroctwo zaczęło się wypełniać na światową skalę. W tym właśnie roku Internet rozpoczął swój podbój trafiając do niemal każdego domu.

Głównym celem powstania Internetu była i jest nadal pornografia. Jest to najpopularniejsza jego gałąź i gwarantuje dostęp do pornografii dla najmłodszych. Jest to praktycznie najważniejsze medium, którego celem jest niszczenie naszej cywilizacji. Zniszczenia moralne są tak olbrzymie, że niewygodna strona Internetu, artykuły jak ten, który czytasz są tolerowane ponieważ szkody są znacznie większe.

Internet - medium ukazuje tym, których to interesuje najciemniejsze mroki największych światowych sekretów, spędzając sen z powiek kłamców i manipulatorów. Ale wolny od cenzury Internet już się skończył i zdecydowana większość Internetu jest ściśle cenzurowana, w szczególności ostrą cenzurę stosuje Google, YouTube, Facebook i Twitter. Inne platformy a zwłaszcza fora są także ściśle cenzurowane oraz prowadzone przez agentów szatańskich, z religiami włącznie, które są także kontrolowane przez władze, a ściślej przez żydowskich syjonistów, którzy są głównie pastorami, księżmi, prezbiterami, czy starszymi. Dopiero ostatnio te informacje wychodzą na światło dzienne a pedofilia - stygmat syjonistów ich właśnie ujawnia. Jak w kościele katolickim czy u Świadków Jehowy.

YouTube a ostatnio także Wordpress stosują ciekawą kontrolę polegającą na opłacaniu dotychczas nieugiętych poszukiwaczy prawdy, którzy pełnili jeden błąd. Zaczęli żyć z Prawdy ujawnianej przez nich dla mas. Ale z czasem YouTube i inne miejsca rozpoczęły akcję werbowania ich. Daje się im dwie możliwości. Albo ich kanały zostaną wraz z filmami usunięte, albo ich materiały będą nieco modyfikowane a oni nadal będą opłacani a nawet dopłacani przez YT i inne agencje. Wolność słowa więc się skończyła.

Od wieków trwa także hebraizacja Biblii, czyli walka mediów, władz oraz wielu religii chrześcijańskich z Watykanem na czele o przekonanie nas, że największymi ekspertami Biblii są Żydzi, ponieważ wszystkie wydarzenia biblijne działy się w Izraelu i dotyczyły Żydów. Jezus był Żydem oraz wszystkie księgi Biblii zostały spisane w języku hebrajskim.

Niestety niemal wszystko powyższe to kłamstwa. Jest w tym tekście jedna półprawda. Wydarzenia biblijne dotyczyły częściowo także Żydów.

Żyd - pojęcie wyjątkowo mylące, ponieważ Żyd nie nie powinien być utożsamiany z Izraelitą.

Jakub, czyli Izrael miał dwunastu synów. Jeden z nich miał na imię Juda, a jego pokolenie to Judejczycy. Chrystus urodził się w Judei z pokolenia Judy - tak ze strony Marii, matki Jego jak i przybranego ojca, Józefa. Teoretycznie można by Go nazwać Judejczykiem. Jest jednak kwestia, która wyklucza tę opcję.

Jego Ojcem jest Bóg, więc Isus nie był Judejczykiem ale był i jest Synem Bożym.

Isus nie był nigdy Żydem, ale był Izraelitą ze strony matki!

Według Biblii to mężczyzna zrodził tę osobę  czy inną. Adam zrodził Seta, Jesse zrodził Dawida - typowe biblijne wersety, które są w oczywistym konflikcie żydowskiej percepcji, że matka stanowi o pochodzeniu swego dziecka. Biblia mówi, że ojciec!

Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 3 A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zerę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. 4 A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5 A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.

Wszelkie rodowody przedstawiają ojca, jako sprawcę urodzin oraz kontynuację rodu. Trzeba także wyraźnie podkreślić, że Isus nie przyszedł do Żydów, ale do zagubionych owiec z domu Izraela. Dlatego do Żydów mówił jedynie w przypowieściach.

Od syna Izraela - Judy wzięła się nazwa Żydzi - ale i to nie jest prawdą. Nazwa ta jest zniekształcona. Współcześni Żydzi nie są Judejczykami. Przeważająca ich część to potomkowie Chazarów, reszta to Edomici, którzy zostali podbici przez Judejczyków około 125 lat przed narodzeniem Isusa. Edomici zostali zmuszeni do przejścia na Judaizm. Zniekształcili go z czasem oraz aktywnie zwalczali wszelkie formy Chrześcijaństwa. Król Herod był Edomitą (syn Idumejczyka) oraz znaczna część faryzeuszy.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło -http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea

Ich religia...

Tłumacząc luźno - Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jako główne bóstwo południowego Edomu. Takich informacji jest znacznie więcej w literaturze i staje się jasne, że Yahwe był bogiem Kanaanu oraz Idumei - z pewnością nie był bogiem Izraela! Yahweh jest także utożsamiany z Baalem. I w tym miejscu mamy problem.

Imię Yahweh jest manipulacją. Żydzi twierdzą, że Tetragram to imię. Jest to kłamstwo.

To właśnie o Edomitach podających się za Żydów mówi nam Objawienie:

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Werset ten wskazuje niedwuznacznie, że ludzie nazywani Żydami są wielbicielami szatana. Isus określił ich także w ten sposób:

Mateusza 23:33 (NWT PL) "Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"

Rzeczywisty naród - Izrael zawierał 12 pokoleń synów Izraela. Tymczasem dzisiejszy fałszywy Izrael posiada zaledwie niewielką cząstkę ludzi, których można nazwać Judejczykami. A gdzie reszta z 11-ciu pokoleń?

Narodem wybranym przez Boga był 12 pokoleniowy Izrael - nie tylko Judejczycy!

Niemal wszystkie oficjalne informacje o Żydach to stek kłamstw. Tzw. język hebrajski jest także wielkim kłamstwem.

Język hebrajski

Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Judejczyków podczas ich niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda  alfabet aramejski - spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.

Herod Wielki

Tzw. nowoczesny język i alfabet hebrajski to w rzeczywistości język i alfabet judeo-aramejski.

Oryginalnym językiem Starego Testamentu jest tzw. paleo-hebrajski, który według dzisiejszej nomenklatury nie jest językiem semickim. Dlatego mamy w tej kwestii wielki problem. Jeżeli paleo-hebrajski sklasyfikujemy jako język semicki oraz jako hebrajski - nowoczesny hebrajski czyli judeo-aramejski nie jest ani językiem semickim, ani hebrajskim.

Używany obecnie przez Żydów judeo-aramejski nie jest więc ani hebrajskim, ani semickim, ponieważ nie ma nic wspólnego ze starożytnym hebrajskim, który posiadał zupełnie inny alfabet oraz język. Nosi on dzisiaj nazwę - paleo-hebrajski.

Biblia nigdy nie była pisana językiem judeo-aramejskim!!!

Wyjątkiem jest księga Ezdrasza oraz dwa rozdziały księgi Daniela. W tym momencie większość znających nieco Biblię zauważy, że ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie był nigdy pisany językiem judeo-aramejskim, oraz nie używano kwadratowych liter tzw. nowoczesnego hebrajskiego.

Mojżesz nie był więc ich w stanie użyć, ponieważ żył on 1500 lat wcześniej i posługiwał się językiem staro (paleo)-hebrajskim oraz paleo-hebrajskim alfabetem, który wbrew panującej opinii posiada on samogłoski. Samogłoski także posiada judeo-aramejski.

Zaledwie garstka Żydów w czasach Isusa znała judeo-aramejski a zdecydowana większość ludzi tego całego regionu świata mówiła językiem greckim.

Tetragram aramejski nie mógł być częścią Starego Testamentu, ponieważ Stary Testament ten był pisany alfabetem paleo-hebrajskim oraz  w języku paleo-hebrajskim. Wiadomo także, że Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku. Stąd jego nazwa - Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Niestety paleo-hebrajski nie przetrwał burzliwych dziejów Izraela i został on przetłumaczony na grekę koine.

W ten sposób powstało starożytne tłumaczenie Biblii Starego Testamentu ze staro (paleo) hebrajskiego na grekę koine, zwane... Septuagintą LXX.

Septuaginta LXX

Historia jej powstania jest niezwykle interesująca.

Powstanie jej nazwano - legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Król Ptolemeusz II zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z osobna przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami. Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne.

Owa rzekoma legenda jest doskonale udokumentowana w zachowanych do dzisiaj 22 manuskryptach listu Aristeasa do Filokratesa. List ten opisuje ową historię. Mało tego, inne zachowane manuskrypty także potwierdzają list Aristeasa! Dowód nadzoru Boga nad tłumaczeniem Ksiąg Mojżeszowych.

Wiele kopii owych dowodów istniej do dzisiaj! http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Aristeas [EN]

W Talmudzie mamy także interesującą informację. Jest tam zdanie, które mówi, że to Bóg natchnął 72 tłumaczy aby wykonali Jego dzieło. (BT Megilla 9a, Sof 35.)

Tetragram w niektórych skrawkach papirusów Septuaginty pojawił się za sprawą chrześcijańskich 'ojców kościoła', takich jak Orygenes, który złamał zasadę "nie dotykajcie tego, co nieczyste" i dopiero w roku 240 n.e. tworząc swoją Heksaplę czyli przeróbkę LXX zwrócił się do Żydów o radę! Korzystając z tekstów przed masoreckich przeredagował  Septuagintę  według wskazówek żydowskich i umieścił tam częściowo Tetragram.

Znakomity uczony teolog Orygenes zwrócił się do Żydów o radę, i rada ich była oparta na ich tekście, i ich interpretacji tekstu. Orygenes postanowił ulepszyć Septuagintę i zredagował ją z uwzględnieniem przekładów żydowskich ze współczesnych jemu pism. Te poprawki, i poprawki innych redaktorów pozostały w wielu manuskryptach LXX. Lecz mimo to, pomimo takiego przeredagowania, Septuaginta pozostawała tekstem podstawowym, i wykorzystywał ją cały mówiący po grecku Wschód od Konstantynopola do Aleksandrii. Źródło - http://www.israelshamir.net/Polish/Translate-Bible-pl.htm

Kolejnym 'edytorem' był Hieronim. On także złamał zasadę "Nie dotykajcie tego, co nieczyste" i wyrzucił Septuagintę zastępując ją tekstami skażonymi proto masoreckimi, które stanowiły podstawę przekładu łacińskiej Wulgaty.

Pośród innych obowiązków, Hieronim podjął się również rewizji łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego, mając za podstawę Nowy Testament napisany w języku greckim oraz Stary Testament powstały w języku hebrajskim. W ten sposób chciał usunąć wyraźne rozbieżności obecne w ówczesnych tekstach zachodnich. Przed dokonanym przez niego tłumaczeniem wszystkie przekłady Starego Testamentu opierały się na Septuagincie. Jednakże, wbrew apelom innych chrześcijan (łącznie z Augustynem) Hieronim zadecydował, że nie oprze swego tłumaczenia na Septuagincie, lecz na hebrajskim Starym Testamencie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu

Największym problemem owego tłumaczenia jest jego źródło, które dzisiaj nie istnieje. Oprócz Wulgaty oraz Septuaginty LXX do dzisiaj nie istnieje żadna kopia Starego Testamentu w języku paleo-hebrajskim.

Anty chrystusowa postawa... św. Hieronima! Warto przestudiować nieco życiorysy tzw. ojców Kościoła, ponieważ oni są odpowiedzialni za skład naszych Biblii.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie cytowane źródła zgodnie nazywają judeo-aramejski językiem hebrajskim.

Tymczasem w czasach Isusa posługiwano się masowo językiem greckim. Jedynie elita i faryzeusze posługiwali się judeo-aramejskim. Język paleo-hebrajski był w całkowitym zapomnieniu.

Gdyby staro-hebrajski był w użytku - najprawdopodobniej Nowy Testament mielibyśmy także w tym języku.

Źródłem Tetragramu błędnie rozumianego słowa - Bóg były tylko i wyłącznie teksty masoreckie. Septuaginta cytowana przez Isusa - oczywiście przed 'poprawkami Orygenesa oraz Hieronima - nie zawierała Tetragramu ale zawierała jego tłumaczenie na Pan oraz Bóg..

Nowy Testament nie posiada Tetragramu, jako imienia, pomimo wielu cytatów z Septuaginty LXX.

Nie zdążono przez Chrystusem na fałsz Septuaginty, ponieważ nie wiedziano, jakie to będzie miało znaczenie!

Dzisiaj podaje się jako dowody - zdjęcia zwojów Septuaginty, która zawiera aramejski Tetragram.

Klasyczny przykład zainfekowania Septuaginty aramejskim Tetragramem.

Skąd się wziął Tetragram w Septuagincie? Za czasów Isusa Tetragramu tam nie było!

Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty wrogów Chrystusa, Masoretów, które pojawiły się około XVIII wieku naszej ery, głównie znany jest Kodeks Leningradzki.

Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia:

Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący (rzekomo) z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript Center and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w Damaszku.

Źródło artykułu Wikipedii - http://www.biblia.wortale.net/68-Co-to-jest-Kodeks-Leningradzki.html

Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany. Na dokładkę mamy po lewej zdjęcie okładki tego kodeksu, z wyraźną gwiazdą szatańską, stosowaną masowo w magii Kabały. Oczywiście tekst ten jest powszechnie i błędnie uważany za tekst w języku hebrajskim. Czy Kodeks Leningradzki - podstawa do tłumaczeń większości Biblii budzi nasze zaufanie oraz szacunek? Teksty tego Kodeksu można śmiało ocenić właśnie na rok niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Cytat z Wikipedii

Abraham Firkowicz, kolekcjoner manuskryptów, który go zakupił, nie podaje nigdzie w swoich zapiskach konkretnego miejsca jego pochodzenia. Został on przywieziony do Odessy w 1838 roku, a w 1863 dalej do Petersburga. Wikipedia

Według artykułu z Wikipedii mamy jedyną realną datę Kodeksu Leningradziego, czyli datę jego pojawienia się. A Kodeks pojawił się w roku 1838n roku. Następnie Wikipedia najwyraźniej kłamie, ponieważ... nie podaje żadnych źródeł rzekomej translacji a co najgorsze, Wikipedia nie podaje nam źródła owej translacji. Takie źródło nie istniało po spaleniu aleksandryjskiej biblioteki około roku 300 n.e. Tam właśnie był egzemplarz w języku paleo-hebrajskim z którego tłumaczono Septuagintę. Najprawdopodobniej z tej przyczyny podpalono ową bibliotekę.

W tym świetle z jakiego źródła korzystano przy tłumaczeniu Wulgaty na łacinę? Na pewno nie z Septuaginty z powodu wielu drastycznych różnic. Nawiększym wię pytaniem jest źródło tłumaczenia tekstów masoreckich, czyli Kodeksu Lenigradzkiego? Może... tłumaczono go z Wulgaty w XVIII wieku!?

W związku z tymi olbrzymimi problemami są istotne pytania!

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów - wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?
Współcześni teologowie uznają 2000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy. Jest to oczywiste oszustwo!

Paleo hebrajski a nowoczesny 'hebrajski', czyli aramejski to dwa zupełnie odmienne języki i alfabety. Języki te nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich alfabety są także zupełnie odmienne. Brew powszechnej opinii paleo hebrajski posiada samogłoski a judeo-aramejski także je posiada.

Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski. W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.

Z Wikipedii:

Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim szatański Talmud oraz... Kodeks Leningradzki!
Czyżby Chrześcijańskie Pisma Greckie napisano po grecku dlatego, że Isus, cała Judea i cały ten region mówił po aramejsku?

Zupełny nonsens i oczywista manipulacja. Oczywiście, że mówiono TAKŻE po aramejsku - głównie elita.

Dzisiaj w Polsce mówi się także po aramejsku (Żydzi), po angielsku, rosyjsku, niemiecku, francusku i wielu innych językach. Ale wspólnym językiem w Polsce jest polski, dlatego piszę do wszystkich po polsku!

Jest jeszcze jeden problem z tym tekstem Wikipedii. Podaje ona, że aramejskim mówiono do roku 70 n.e.

Czyżby potem Żydzi zmienili swój język? Na który?

Grecka Septuaginta LXX była używana w synagogach od roku 285 p.n.e  z powodu powszechności greki, którą także posługiwali się Rzymianie. Używał  jej Isus oraz apostołowie. Mamy więc grono niezwykłych świadków, którzy tak słowem jak i czynem poświadczyli wiarygodność Septuaginty LXX.

Szczególnie wymowne jest świadectwo Isusa Chrystusa.

Warto dodać, że Chrystus nigdy nie wypowiedział  fałszywego imienia Boga, Yahweh - ani On, ani Jego apostołowie.

Dopiero wtedy, kiedy Żydzi zorientowali się, że Isus zmartwychwstał a powszechnie używana przez wszystkich Żydów Septuaginta LXX dobitnie wskazywała na Isusa Chrystusa,  Mesjasza, Żydzi rozpoczęli zaciekłą walkę z Septuagintą.

W świetle powyższych materiałów jest ewidentne, że aby dokładniej zrozumieć Biblię, należy znać język grecki a nie hebrajski, ponieważ tak Septuaginta LXX (Stary Testament) jak i Nowy Testament czyli Chrześcijańskie Pisma Greckie były pisane tylko w języku greckim a cytaty w NT były wprost z Septuaginty.

Judeo- aramejski, kłamliwie nazywany nowoczesnym hebrajskim nie miał z Biblią wiele wspólnego.

Po cóż tłumaczyć cokolwiek z Septuaginty na judeo-aramejski, skoro można tłumaczyć wprost na konkretny język danego narodu.

Z drugiej strony to ohydne zwyczaje Izraelitów doprowadziły do zerwania Przymierza z Bogiem.

Mówiąc jeszcze dobitniej - unikajmy wszystkiego, co żydowskie, odnośnie Biblii i Boga. Wyjątki stanową Hebrajczycy jak Abraham oraz wielu wiernych sług Bożych wymienionych w Biblii z większością apostołów włącznie ale i tak pomiędzy nimi był fałszywy apostoł - Paweł, którego szatan umieścił w zamian za Judasza. Paweł był Żydem, Łukasz i Marek, ale rzeczywiści apostołowie Baranka byli Judejczykami a nie Żydami.

Isus nie głosił Żydom (faryzeuszom) Dobrej Nowiny ale głosił im sąd!

Ów sąd odbył się nad Jerozolimą i Edomitami, czyli Żydami w roku 70 n.e. kiedy w oblężonej przez Rzymian Jerozolimie zginęło ponad milion Żydów!

Samarytanie

Co jest wręcz oszałamiające - istnieje do dzisiaj forma języka paleo-hebrajskiego - istnieje alfabet pochodny od paleo-hebrajskiego.

Istnieje także Pięcioksiąg Mojżeszowy w tym języku - liczący ponad 3000 lat! Wszystko to można znaleźć w Gazie, a ludzie ci, to Samarytanie. Żyje ich ponad siedmiuset.

Tutaj jest najciekawszy fragment Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Samarytanie

Jedyna święta księga Samarytan – Pięcioksiąg (podobny do żydowskiego, a nazywany przez nich Zwojem Abisza) jest spisana w języku samarytańskim hebrajskim w alfabecie samarytańskim. Jego najstarsza wersja ma mieć podobno znacznie ponad 3000 lat i została spisana 12 lat po zawładnięciu ziemią Kanaan przez Żydów. W liturgii Samarytanie używają sporadycznie również języka samarytańskiego aramejskiego oraz hebrajskiego standardowego i arabskiego (te dwa ostatnie nie są uznawane za "języki święte"). Co ciekawe najbardziej wyraźne różnice w wymowie samarytańskiej i hebrajskiej dotyczą imion i określeń Boga.

Pomimo kilku błędów w tym tekście - ogólnie wszystko jest zgodne z rzeczywistością. Mam angielskie tłumaczenie Pięcioksięgu i jest to najdoskonalsze tłumaczenie Pentateuchu na świecie. Niemal doskonale pasujące do Septuaginty LXX. Ostatnie cytowane zdanie na czerwono ujawnia, że są różnice nie tylko w wymowie imion ale i określeń Boga.

Autor artykułu w Wikipedii nie podaje, że owe różnice wynikają z fałszerstw masoretów, wrogów Chrześcijaństwa, którzy 'przetłumaczyli' Stary Testament z Septuaginty LXX dodając Tetragram jako fałszywe imię Boga, dodając także egipsko aramejski Amen - kolejne imię szatana, dodali Allelu-Yah oraz wiele innych fałszerskich zmian.

Powyższa rycina pozwala nam zrozumieć stopniowy pochód języków i ukazuje ona nam, że tzw. nowoczesny hebrajski, czyli judeo-aramejski nie miał nigdy niczego wspólnego z Septuagintą oraz paleo-hebrajskim. Zupełnie inny alfabet. Wymowa jest także zupełnie odmienna.

Oczywiście w samarytańskim Pięcioksięgu jest Tetragram w ponad 1600 miejscach! Ale jest jeden problem z owym Tetragramem. Wymawia się go inaczej ponieważ zamiast W czy V ma on literę B i czyta się on Jabe.

Odnośnie języka Pięcioksięgu - nie jest on podobny do współczesnego hebrajskiego, oraz alfabet nie ma nic wspólnego z alfabetem  nowoczesnym hebrajskim, ponieważ jest to język i alfabet paleo-hebrajski, który z nowoczesnym hebrajskim czyli judeo-aramejskim nie ma niczego wspólnego. Jak podaje Wikipedia, najbardziej najstarsza wersja ma ponad 3000 lat.

Naciśnij myszką na obrazek po prawej, aby zobaczyć dużo większą wersję. Walka o światowy potop kłamstw nie dotyczy jedynie Biblii. Walka ta trwa na wszystkich możliwych frontach.

Współczesna walka z Synagogą Szatana o prawdę

Owa walka z nią toczy się w szczególnie zacięty sposób właśnie na naszych oczach.

Na wszystkich forach, większość religiantów stara się za wszelką cenę torpedować wiarygodność Septuaginty LXX i w zamian podstawia się nam sfałszowane teksty masoreckie, które zawierają, Amen, zniekształcone imię Zbawiciela - z Isusa zmieniono na Jezus, dodaje się Hallelu-Yah, i wiele innych zniekształceń, których wszystkie cele nie są jeszcze jasne. Zmusza się nas także do akceptacji fałszywego imienia Boga - Jahwe lub Jehowa. Tetragram jest częścią Kabały oraz jest masowo używany przez... masonów!

W tych tekstach jest wiele celowych błędów, których wyraźnym celem jest zachwianie zaufania do Biblii. Agenci Synagogi Szatana starają się nam założyć 'żydowskie okulary', aby przez nie czytać i opatrznie rozumieć Biblię, opartą na wyraźnie skażonych i młodszych od Septuaginty LXX manuskryptach żydowskich wrogów Chrześcijaństwa, czyli masoretów.

Usuwa się nadal wszelkie adnotacje o LXX a podstawia się nam fałszywki masoreckie z Amenem, JHWH i innymi szatańskimi pomysłami.

Walka o Prawdę nie kończy się na walce z Septuagintą

Owa walka trwa na wszystkich medialnych frontach z Internetem włącznie. Władze, Kościół Katolicki oraz mas media, żydomasoneria walczą z Chrześcijaństwem oraz wszelkimi objawami Prawdy - tak biblijnej, jak prawdy o tym szatańskim świecie. Wszelkie próby ukazania ich boga. czyli szatana są torpedowane i międzynarodowy syjonizm - aka synagoga szatana stopniowo otrzymuje od szatana coraz większą władzę, którą cały niemal świat coraz dotkliwiej odczuwa - nie tylko z powodu masowego fałszu i pochwał zboczeń w pro syjonistycznych mass mediach, ale lichwiarze uderzają nas coraz częściej i coraz boleśniej po naszych portfelach.

Szukanie prawdy o Biblii i Bogu w Synagodze Szatana można porównać do szukania Prawdy u... Judasza.

Dlaczego wywierany jest nacisk na akceptację syjonizmu?

Od pewnego czasu przedstawia się nam masę kłamstw i oszustw, których celem jest poparcie dla ruchu syjonistycznego, który pozuje jako religijny ruch mesjański. Żydzi - nazywani przez Biblię Synagogą Szatana (SS) kłamią, że są Hebrajczykami i wywierają na Chrześcijaństwo presję, aby zaakceptować ich jako Naród Wybrany przez Boga. Co jest najdziwniejsze - Izrael był dotychczas uważany za państwo świeckie.

Wpaja się nam, że Biblia była pisana oryginalnie po hebrajsku włącznie z Nowym Testamentem i jedynie znajomość hebrajskiego oraz hebrajskich zwyczajów może nas przybliżyć do Boga.

Rzekome imię Boga, które rzekomo jedynie Żydzi rozumieją i wielbią, dodaje ważności owej żydowskiej ekspansji i powoduje swoisty ale pozorny monopol żydowski na prawdę biblijną. Problem tkwi w tym, że jedynie Judejczycy, apostołowie Isusa i Jego uczniowie rozumieli Biblię. Reszta to Synagoga Szatana, jak nazwał ich Chrystus.

Propaganda ta wywiera naciski na akceptację dzisiejszego Izraela, demonicznego imienia Jahwe, wyrażeń jak Amen, czy Allelu-yah.

Najprawdopodobniej owe naciski posiadają ściśle określony cel i jest bardzo możliwe, że wyrażenia Amen, Alleluja, błędnie wymawiane imię Isusa Chrystusa oraz fałszywe imię Boga będą odgrywały jakąś niezwykle ważną rolę w propagandzie ostatniego króla, czyli fałszywego Mesjasza szatańskiego - Antychrysta, a także Bestii która będzie wymagała przyjęcia jej znaku na rękę oraz czoło. Znakiem może być albo litera aramejskiego alfabetu, albo właśnie Tetragram, Amen czy... Hexagram, zwany niesłusznie gwiazdą Dawida.

Zwróćmy uwagę na jeden istotny szczegół.

Synagoga Szatana, czyli ludzie podający się kłamliwie za Żydów stanowią część apokaliptycznej Bestii, która przejmie nagle władzę nad całym światem po zniszczeniu Wielkiej Nierządnicy, czyli Watykanu i papiestwa.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Dlatego Wielka Nierządnica współpracuje z Bestią upadłych aniołów a ich największymi wrogami zawsze byli Chrześcijanie, głównie ortodoksyjni, ponieważ posługują się oni najwierniejszymi przekładami z Septuaginty, gdzie JAWE jest prawidłowo przetłumaczony na Bóg, oraz  używają prawidłowego greckiego imienia - ISUS. Grecy, Serbowie, Rosjanie. Teraz wiemy dlaczego najczęściej ich właśnie mordowano.

Niemal wszyscy Słowianie nazywają Jezusa prawidłowo Isusem - poza Polską!

Tetragram jest więc kłamstwem. Nie jest to żaden bez samogłoskowy skrót rzekomego imienia Boga, ale aramejskie słowo JAWE, które znaczy - Bóg.  Żadnej litery nie brakuje i są dwie samogłoski.

Bóg to rzeczywiste imię Boga, ponieważ jedynie On jest Bogiem!

Jest prosty dowód na logikę tego rozumowania, poza przedstawionym dowodami.

Objawienie 17:15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Władcy świata oraz owo 'zwierzę' nazywane także Bestią solidarnie zniszczą Watykan z wyroku Boga i pod Jego kontrolą. Władcy świata potem oddadzą swą władzę Bestii. Za jej rządów nastąpi Wielki Ucisk i z jej szeregów pojawi się ostatni król, zwany Antychrystem.

Wyraźne zgrzyty pomiędzy Wielką Nierządnicą a Bestią

W chwili obecnej wzmaga walka Żydów syjonistycznych przeciwko Watykanowi oraz wszelkich objawów Prawdy. Walka ta ma wiele twarzy  i miała ona swój początek w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Od tego momentu trwała ostra walka propagandowa w czasach apostolskich, a jej głównym agentem był fałszywy apostoł Paweł. Dzisiaj walka się wyraźnie nasila i nie miejmy złudzeń - Watykan zostanie zniszczony a Bestia przejmie w końcu całkowitą władzę i to ona postawi swój posąg zmuszając świat do przyjęcia znamienia Bestii na prawą rękę lub na czoło.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Kłamstwa są główną bronią propagandową. Pętla złożona z kłamstw oraz lichwy stale się zaciska i coraz trudniej jest nam oddychać. Jeżeli akceptujesz żydowską supremację i chętnie poddajesz się ich woli i z zapałem z nimi współpracujesz - jesteś dobrym szabesgojem.

Szatan wybrał doskonałe narzędzie na prześladowców Chrześcijaństwa, a zwłaszcza Słowian podczas Wielkiego Ucisku.

Synagoga Szatana będzie uciskać Chrześcijan podczas Wielkiego Ucisku i preludium tego koncertu odbija się szerokim echem na forach i wielu portalach Internetu.

Co jest znamienne - nie ma na świecie drugiego kandydata, który ziałby by jeszcze większą nienawiścią do Prawdy i Chrystusa.

Ale jest w tym wszystkim bardzo pozytywny element!

Według Biblii Prawda będzie w Czasach Końca odnosić tryumf! Być może, według proroka Daniela Prawda zostanie powalona na ziemię w sensie uciszenia wszystkich tych, którzy ośmielają się mówić Prawdę w chwili obecnej. Ale na to miejsce Bóg powoła dwóch świadków, którzy poinstruowani przez Niego i wyposażeni w olbrzymią wiedzę i moc będą nadal ujawniać czystą Prawdę całemu światu. Nikt nie będzie w stanie ich powstrzymać przez pełne trzy i pół roku czyli czas, czasy i połowę czasu - 1260 dni..

Nie miejmy obaw, że zostaniemy zwiedzeni przez Bestię, która kontroluje z ramienia szatana niemal wszystkie religie, które w ewidentny sposób zaczynają popierać kłamliwą propagandę Bestii syjonistycznej - Synagogi Szatana.

Bardzo interesujące proroctwo.

Joel 3:24 Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną, 25 Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. 26 I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.

Jeżeli Chazarzy to także Edomici, zatem Słowianie to zaginione 10 pokoleń starożytnego Izraela - w takim przypadku proroctwo to ma niezwykłe szanse na wypełnienie się. Zwrócimy uwagę, że proroctwo to mówi o czasach końca!

Sprawdź ten artykuł - Odnaleziono zagubione 12 pokoleń Izraela.