Tajemnica imienia Bożego ujawniona

Ostatnie uaktualnienie: 25 Grudnia 2014

Nawigacja:

Wstęp

Kwestia imienia Boga oraz Tetragramu ponownie spowodowała wielkie zainteresowanie. Powodem było odkrycie istnienia na Internecie angielskiego tłumaczenia Samarytańskiego Pentateuchu, w którym istnieje ponad 1600 razy Tetragram. Ale jakimś dziwnym trafem nikt z uczonych biblistów nie uznaje owego Tetragramu za imię Boże i owo 'imię' występuje jedynie 3 razy w tym tłumaczeniu.

I to spowodowało znacznie wnikliwszą analizę posiadanych dowodów w postaci zdjęć manuskryptów i znanych przekładów Biblii.

Okazało się, że wszyscy kręciliśmy się jak na karuzeli, debatując zawzięcie, czy dodawano Tetragram do tekstów Biblii, czy też go usuwano. Obie opcje są błędne i problem tkwi zupełnie gdzie indziej.

Ale zacznijmy od początku....

Czy Bóg powinien mieć imię?

 Bóg nie posiada imienia, na wzór człowieka. W starożytności niewolnikom i sługom właściciele nadawali imiona, potwierdzając tym swoją własność. Rodzice nadają imiona swym dzieciom, potwierdzając tym, że to są ich dzieci. Bóg nadał imię swemu Synowi.

Nikt nie miał prawa do nadania Bogu imienia, ponieważ nikt nie ma nad Nim jakiegokolwiek autorytetu. Jednakże zmieniono podstępnie imię naszego Zbawiciela, z Isus na Jezus! W ten sposób szatan próbował przejąć na Nim kontrolę.

Czy jest możliwe, że Bóg nie posiada świętego Imienia?

Odpowiedzmy na to pytaniem. Czy Bóg - Stwórca Wszechświata potrzebuje imienia? Przecież Stwórca Wszechświata jest tylko jeden. Istnieje tylko jeden rzeczywisty Bóg. Jedynie 'imię', jakie podał o sobie w Biblii to tekst - "Jestem który jestem."

Oto jest odpowiedź Boga na pytanie Mojżesza o Jego tożsamość. I tak to należy rozumieć.

On jest jedynym rzeczywistym Bogiem, który istnieje.

Reszta tzw. bogów, jak Amen-Ra, Ozyrys, Zeus, Horus, Baal to fałszywe bóstwa i dlatego noszą imiona, ponieważ nie posiadają dobrego imienia. Tym się owe fałszywe bóstwa wyróżniają od Boga - muszą posiadać imiona, ponieważ nie stać ich na imię, czyli reputację Stwórcy Wszechświata. Wszechświat świadczy o Bogu, Ziemia i wszystko co na niej istnieje. Dlatego Stwórca wszystkiego posiada unikalne Imię, czyli sławę i reputację. I to zupełnie wystarcza do Jego określenia.

On jest... Bogiem.

Skąd wzięły się Jego pozorne imiona, jak Jahwe czy Jehowa? Personalnego imienia Stwórca nasz nigdy nie posiadał, albo... nigdy nam nie ujawnił. Kiedy ktoś mówi - Bóg - zdecydowana większość mieszkańców naszego globu wie, o Kim jest mowa.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku osobistego imienia to odebranie możliwości bezpośredniej profanacji Boga oraz używania Jego imienia do czarów, magii czy innych niezgodnych z Jego zamierzeniem działań.

Jedynym imieniem, jakie Bóg objawił nam w Biblii to: "Jestem który jestem".

Wyjścia 3:(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was!

Powyższy cytat jest wzięty z Biblii Warszawskiej wydanej w roku 1975. (Wydanie internetowe jest zmienione i mówi - "Jahwe posłał mnie do was.")

Innym najczęściej cytowanym wersetem jest Wyjścia 6.

Wyjścia 6: (2) Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. (3) Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.

W zdecydowanej części przekładów jedynie w tym miejscu pojawia się rzekome imię Boże. W greckiej Septuagincie w tym miejscu przetłumaczono słowo na - Pan. Dlatego Bóg jest często tytułowany Panem ale i to słowo nigdy nie było uważane za imię Boga.

Często jest powtarzane - Pan Bóg, ponieważ jest on naszym Bogiem oraz naszym Panem.

W dalszych częściach Biblii - Bóg nie przypomniał nam swego imienia, nigdy nie nalegał na jego używanie oraz nigdy imienia nie skorygował.

Najciekawszy jest czas pojawienia się problemu z Tetragramem. Problem ten powstał praktycznie w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Słudzy szatana dostali szału. Rezultatem była walka z Septuagintą LXX - usuwanie proroctw o Mesjaszu oraz fizyczne prześladowanie apostołów. Oliwy do ognia dodało zburzenie Jerozolimy w 70 roku n.e. Zburzenie to było twardym dowodem dezaprobaty Boga. Synagoga Szatana rozpoczęła zawziętą walkę z Bogiem, która trwa do dzisiaj. Jednym z głównych elementów jest fałszywa nauka o Tetragramie.

Pierwszym etapem zwalczania Septuaginty było pośpieszne przetłumaczenie jej z wieloma poprawkami, dostosowanymi do współczesnej nauki rabinicznej. Przekłady te znane są nam dzisiaj jako przekłady. Aqwili, Symmacha, oraz Teodocjona. Szczegóły w poniższym filmie.

Walka z Septuagintą cz. 1 - przekłady Starego Testamentu z II wieku n.e

Zwróćmy uwagę na ciekawe podejście komentarzy względem tłumaczeń. Najczęściej podaje się, że jakiś  tekst został w Septuagincie oddany. Słowo - przetłumaczono - jest często unikane..

Język Izraelitów w Egipcie.

Językiem tym był tzw. staro-hebrajski (paleo-hebrajski) - język, którym porozumiewał się także Abraham, Izaak i Jakub, czyli Izrael. Cały region Kanaanu także używał tego samego języka. Przypuszcza się także, że język ten był językiem, którym posługiwał się Bóg w rozmowach z Adamem i Ewą.

Język ten jest bardzo podobny do języka greckiego i alfabet tego języka jest także bardzo podobny do alfabetu greckiego z tego okresu, ponieważ oba alfabety pochodzą wprost z alfabetu fenickiego.

 

Trzeba także uwzględnić prosty fakt, że staro - hebrajski ma niewiele wspólnego z współczesnym hebrajskim, który był używany przez tzw. masoretów - żydowskich przepisywaczy Biblii w latach 700-1000 n.e. Są to całkowicie różne języki, oraz zupełnie odmienne alfabety.

I tutaj jest jedno ze źródeł owego kłamstwa.

Wielu 'uczonych' tłumaczy nam, że imię Jahwe to imię staro (paleo) hebrajskie, które zapisywano za pomocą Tetragramu, czyli czterech liter JHWH - samych spółgłosek, ponieważ język staro hebrajski rzekomo nie posiadał samogłosek - podobnie jak współczesny hebrajski.

Jest to oczywiste kłamstwo! Wszystkie te alfabety posiadają samogłoski!

Poniżej jest diagram alfabetów - greckiego (koine) i paleo - hebrajskiego. Zwróć uwagę na to, że wszystkie interesujące nas alfabety posiadają identyczną ilość liter!

Alfabety te posiadają samogłoski!

Zwrócimy uwagę na lewą stronę poniższej ryciny. Nagłówki są po angielsku - Old Hebrew - staro hebrajski czyli paleo-hebrajski. Dalej mamy samarytański, stary aramejski oraz aramejsko hebrajski. Mamy tam ukazane różne alfabety, a aramejskim hebrajskim włącznie.

 Proszę nacisnąć myszką na powyższą rycinę aby powiększyć rycinę.

Powyżej, fotografia monety z tego okresu, w języku paleo hebrajskim, która zwiera samogłoski, zaznaczone na obrzeżu.

Ciekawy cytat z Wikipedii:

Dla zapisu języka Fenicjanie stworzyli pismo z 22 znaków konsonantycznych, które – po uzupełnieniu go samogłoskami za pośrednictwem języka greckiego – dało podstawę dla opracowania alfabetu łacińskiego. Alfabet fenicki rozpoczynały dwie litery – alef i bet. Źródło - http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_fenicki

Alef to nasze A - samogłoska!

W jakim celu mianoby usuwać samogłoski z alfabetu oraz z imienia Boga!? Byłby to zupełny bezsens!

Kiedy Izraelici przybyli do Egiptu, posługiwali się oni językiem staro hebrajskim a ich brat, Józef musiał się uczyć języka egipskiego!

I Mojżeszowa 42:(21) Wtedy mówili jeden do drugiego: Zaiste, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. (22) Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc: Czy nie mówiłem do was tymi słowy: Nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście; otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. (23) Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi.

Wyrosły z rodziny Jakuba (Izraela) naród izraelski mieszkał odseparowany od Egipcjan w ziemi Goszen i dzięki tej separacji zachował swój język. Izraelici nie mieszali się z Egipcjanami, ponieważ Egipcjanie nimi pogardzali.

Narody kananejskie także posługiwały się staro hebrajskim językiem i Izraelici nie potrzebowali tłumaczy, aby się z nimi porozumiewać. Język staro-hebrajski był w powszechnym użytku do czasu pierwszego zburzenia Jerozolimy, które nastąpiło w roku 587 p.n.e.

W tym roku Izrael, czy raczej jego ocalała resztka dostała się do niewoli babilońskiej.

Podczas 70-cio letniej niewoli w Babilonie Izraelici mówili już tylko po aramejsku, używali także aramejskiego alfabetu.

Dopiero w czasach Chrystusa edytowano aramejski alfabet znany dzisiaj jako hebrajski. Z tego wynika prosty wniosek, ze tzw. współczesny język i alfabet hebrajski jest w rzeczywistości pochodnym językiem aramejskim, tzw. judeo-aramejskim.

Staro - hebrajski, poza nazwą nie ma nic wspólnego z nowożytnym hebrajskim, używanym w przeszłości przez Masoretów oraz nadal używanym przez dzisiejszych Żydów.

Dzisiejszy nowoczesny hebrajski jest w rzeczywistości żydowskim dialektem aramejskim, który wykształcił się podczas pobytu Żydów w niewoli Babilonu. Początkowo używano alfabetu aramejskiego, ale w czasach Heroda wytworzono własny alfabet - tzw. pismo kwadratowe. Pochodził on od aramejskiego.

Język aramejski był językiem całkowicie odmiennym od staro - hebrajskiego i nie był on rozumiany przez Izraelitów.

Dowód biblijny.

Izajasza 36:(1) W czternastym roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. (2) I wyprawił król asyryjski Rabszake z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza, z potężnym wojskiem i stanął Rabszake przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na Pole Pilśniarzy. (11) Wtedy rzekł Eljakim i Szebna, i Joach do Rabszake: Zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze.

Asyryjczycy a potem Babilończycy posługiwali się językiem aramejskim, który był dla Izraelitów niezrozumiały. W tym wersecie staro -hebrajski jest nazwany językiem judejskim.

Współczesny hebrajski jest nowoczesną formą starożytnego aramejskiego i nie ma on niczego wspólnego ze biblijnym staro- hebrajskim, czyli paleo-hebrajskim. Jego prawidłowa nazwa - judeo-aramejski.

Język Babilonu, aramejski był używany przez elity żydowskie do czarów Kabały. Oto główna przyczyna stosowania tego języka przez faryzeuszy, uczonych w piśmie, elit Izraela oraz masonów i Iluminatów.

Z tych przyczyn niektóre księgi Daniela oraz księga Ezdrasza były pisane po aramejsku, ponieważ Żydzi w Babilonie już nie rozumieli paleo-hebrajskiego. Daniel był także w niewoli babilońskiej.

Paleo-hebrajski wyszedł niemal całkowicie z użytku po wyjściu Żydów z niewoli babilońskiej. Kiedy Aleksander Wielki podbił ten cały region - język grecki stał się językiem powszechnym istniała potrzeba przetłumaczenia istniejących kopii Pentateuchu na grekę. ów język trwał aż do zburzenia Jerozolimy w roku 70 n.e.

Kolejny interesujący fakt.

Za czasów króla Jozjasza istniała w Izraelu zaledwie jedna kopia Pięcioksięgu Mojżeszowego w staro-hebrajskim.

2Królewska 22:10 Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: Kapłan Chilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. 11 Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty

Kilkaset lat później z pewnością powstało więcej kopii, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w tamtych latach kopie nie były tanie i nie były tak powszechne, jak to miał miejsce w znacznie późniejszych czasach. Kiedy greka stała się językiem mas, nastąpiła pilna potrzeba przetłumaczenia staro (paleo) hebrajskiego na grecki.

 Powstanie Septuaginty LXX

Jest ona na tyle ciekawa, że nazywa się jej powstanie - legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. W mieście tym żyło wielu Żydów i niewielu z nich znało staro-hebrajski, ponieważ posługiwano się w tym okresie greką koine, a przedtem używano masowo języka Babilonu, czyli aramejskiego. Jak już wspomniałem wcześniej, język Babilonu, aramejski (dzisiejszy hebrajski) był całkowicie odmiennym od biblijnego paleo-hebrajskiego.

Istniała więc potrzeba tłumaczenia z paleo-hebrajskiego [EN] na grekę koine.

Król Ptolemeusz II zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z osobna przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami.

Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne. Tak powstała słynna Septuaginta LXX.

Nie mylić jej z tzw. Hexaplą, która jest późniejszym zniekształceniem Orygenesa.

Owa rzekoma legenda jest doskonale udokumentowana w zachowanych do dzisiaj 22 manuskryptach listu Aristeasa do Filokratesa. List ten opisuje ową historię. Mało tego, inne zachowane manuskrypty także potwierdzają list Aristeasa!

Wiele kopii owych dowodów istnieje do dzisiaj! http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Aristeas [EN]

W Talmudzie jest zdanie, które mówi, że to Bóg natchnął 72 tłumaczy aby wykonali Jego dzieło. (BT Megilla 9a, Sof 35.)

Czy to wygląda na legendę, czy też na bezpośrednią interwencję samego Boga?

Septuaginta LXX i jej potwierdzenie w postaci listu Aristeasa jest przedmiotem zaciekłej walki dzisiejszych Żydów syjonistycznych.

Septuaginta LXX była używana w synagogach od roku 285 p.n.e. Używał  jej Isus oraz apostołowie, czyli mamy grono niezwykle wiarygodnych świadków, którzy tak słowem jak i czynem poświadczyli jej wiarygodność. Szczególnie świadectwo Isusa jest wymowne.

Co jest dla naszych rozważań najważniejsze...

Septuaginta LXX nie zawierała imienia Boga, ale Tetragram staro-hebrajski przetłumaczono ma Kyrios (Pan) lub Teos (Bóg).

Co najmniej 1100 lat później powstały fabrykacje przeciwników Chrześcijaństwa oraz Isusa, czyli... zniekształcone teksty masoreckie. Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy przeczytać werset z polskiej Biblii, który jest w Nowym Testamencie cytatem z Septuaginty, i porównać z oryginalnym tekstem ze Pism Hebrajskich.

Co się okazuje? Teksty te często się różnią, czasami znacznie od greckiej Septuaginty. Dlaczego?

Ponieważ Stary Testament był najczęściej tłumaczony na polski - z testów masoreckich albo z łacińskiej Wulgaty. (Prawie to samo.) Natomiast NT był tłumaczony na polski zawsze z greki. Jeżeli pisarze greckiego NT cytowali wersety ze ST z greckiej Septuaginty - nie powinny się one wcale niczym od siebie różnić. Niestety istnieją poważne różnice.

Cytat z Wikipedii:

Cytaty Starego Testamentu zawarte w Nowym Testamencie w ogromnej większości pochodzą właśnie z Septuaginty. Po jej odrzuceniu przez Żydów powstało jeszcze kilka innych tłumaczeń na grekę (Symmach, Teodozjon), ale nie dorównują one rangą ani wartością naukową Septuagincie. Źródło - http://pl.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
Współcześni teologowie uznają oficjalnie 1000 lat młodszy od Septuaginty tekst hebrajski masoreckiego Starego Testamentu jako oryginalny język paleo - hebrajski, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy.
Jest to celowe oszustwo!

Dlaczego tłumaczy się Biblię z nowoczesnego hebrajskiego (teksty masoreckie), skoro istnieją znacznie starsze oraz ewidentnie wierniejsze oryginałowi kopie greckiej Septuaginty LXX?

Tetragram - znaczy - Bóg

No właśnie - co z Tetragramem? Czy on istnieje? Fałszerstwo lub dopisek? Spisek? Oczywiście że tak, ale niemal wszyscy patrzą w niewłaściwą stronę.

Tetragram jest czystą manipulacją, mającą na celu nadanie Bogu imienia. Po prostu szatan bezprawnie nadał Bogu imię!

Czym jest więc Tetragram?

Nazwa tego słowa pochodzi od liczby - 4 - tetra - gram ( γραμμά (grammá),  czyli napisane cztery litery -  jest ich kilka wersji w różnych językach. Termin - tetragram znaczy więc - 4 litery.

Co te cztery litery znaczą?

Znaczą dosłownie - Bóg. Jest to zwykłe słowo, które znaczy - Bóg.  Nie jest ono Jego imieniem.

Nigdy nie było Jego imieniem. W języku staro-hebrajskim, (paleo-hebrajski) a także w samarytańskim Pentateuchu owo słowo występuje  masowo.

Pentateuch Samarytański - istnieje 3650 lat!

Tetragram samarytański

Tetragram paleo-hebrajski

Powyżej mamy Tetragram w paleo hebrajskim oraz nowoczesnym hebrajskim. Zwróćmy uwagę na to, że żadna litera aramejskiego czy żydowskiego alfabetu nie jest w niczym podobna do staro-hebrajskiego.

Jest więc ewidentne, że Mojżesz nie potrafiłby czytać i zrozumieć współczesnego hebrajskiego, czyli judeo-aramejskiego.

W źródłach historycznych z tego okresu czasu - 2000 p.n.e.  Yahwe - Jehowa są postaciami nieznanymi.

Znamy bóstwa Egiptu, Sumerów, Aramejczyków, Kananejczyków i żadne z nich nigdy nie nosiło imienia brzmiącego - Jahwe czy Jehowa. Żaden historyk starożytny nie nazwał Boga Izraela Jehową czy Jahwe.

Tetragram oczywiście istnieje, ale nie jest on imieniem i nigdy nim nie był. Dopiero w roku 1611 po raz pierwszy wydrukowano w Biblii słowo - Iehova.

   

Sprawdź dokładniej klikając na te obrazki.

Mamy więc jeden solidny dowód, że nigdy nie istniał Jahwe czy Jehowa. Nawet nie ma mitów na temat tych imion..

Drugi - jeszcze większy dowód.

W języku paleo-hebrajskim owo słowo było w masowym użytku nawet w materiałach poza biblijnych. Przykładem jest Stella Moabicka oraz listy z Lachisz. [EN]

Ponieważ nie było to imię, posługiwano się masowo słowem - Bóg.

Czyli w wielu materiałach pojawiał się Tetragram, który znaczył - Bóg. Nie mamy zbyt wiele fragmentów staro-hebrajskiego, ale... wiernym tłumaczeniem z paleo-hebrajskiego jest właśnie Septuaginta LXX.

Skąd możemy mieć pewność, że nie oznaczało imienia Boga ale znaczyło - Bóg?

Ponieważ przetłumaczono ów Tetragram w Septuagincie LXX na - Bóg. Oczywiście tłumacze znali doskonale starożytny hebrajski  zwany dzisiaj paleo-hebrajskim i 72 tłumaczy, niezależnie od siebie tak właśnie przetłumaczyło Tetragram.

Cały ówczesny świat akceptował takie tłumaczenie tego słowa.

Nigdzie nie znajdziemy ani jednego słowa protestu w tej sprawie. Sam Chrystus używał Septuaginty oraz Jego apostołowie i używano słowa Bóg - nikt nie wspomniał o Jehowie czy Jahwe. Dlatego w żadnym manuskrypcie Chrześcijańskich Pism Greckich nie ma - Jahwe, Yahweh, czy Jehowa.

Świadectwo Chrystusa o Jego Ojcu jest w tym przypadku najważniejsze dla każdego naśladowcy naszego Zbawiciela. Świadectwo Chrystusa nie jest odosobnione.

Najczęściej używanym manuskryptem do tłumaczenia Starego Testamentu na inne języki jest skażony przez wrogów Chrystusa masorecki Kodeks Leningradzki, w którym istnieje Tetragram ponad 6000 razy. Tetragram nie jest skażeniem, ale Kodeks posiada wiele celowych zniekształceń - zwłaszcza w proroctwach ukazujących Chrystusa jako przyszłego Mesjasza.

Najbardziej radykalne skażenie:

Werset z Septuaginty LXX...

2 Samuela 23:8 To są imiona bohaterów Dawida: Jebosthe Chananite jest najlepszy z tych trzech - Adinon Asonite, wyciągnął miecz przeciwko ośmiuset żołnierzom na raz.

Innymi słowy - sam rzucił się z mieczem przeciwko 800 żołnierzom.

Biblia Warszawska - tłumaczenie z masoreckiego tekstu.

2 Samuela 23:8 To są imiona rycerzy Dawidowych: Joszeb-Baszszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech; on to wywinął włócznią nad ośmiuset, których pobił za jednym zamachem.

98% Biblii tłumaczonych na inne języki nie posiada Tetragramu przetłumaczonego z Kodeksu Leningradzkiego na imię Boga 6000 razy! Zazwyczaj jedna z wymienionych form rzekomego imienia  pojawia się w zaledwie w kilku miejscach - najczęściej w II Mojżeszowej 6:3.

Wyjścia 6:3 Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.

Pentateuch Samarytański posiada Tetragram w tym miejscu, ale Septuaginta LXX wersety te oddaje w taki sposób.

Exodus 6:2 And God spoke to Moses and said to him, I [am] the Lord. 3 And I appeared to Abraam and Isaac and Jacob, being their God, but I did not manifest to them my name Lord.

W tych wersetach Bóg używa tytułu - Pan (Lord) zamiast imienia. To podkreśla m.in. prosty fakt, że greckie tłumaczenie - Septuaginta LXX nie posiadało żadnej formy rzekomego imienia Boga.

W języku polskim Pan znany jest także jako bożek Pan, grający na flecie. Jednak jest to przypadkowa zbieżność znaczeń występująca jedynie w języku polskim. Pan w angielskim to LORD.

Isus konsekwentnie używał słowa - Ojciec, które reprezentowało Boga. W tym kontekście ani Ojciec ani Pan nie są imionami Boga. Mamy więc kompletną Biblię w języku greckim, Septuaginta LXX oraz Nowy Testament, zupełnie czystą od wielu hebraizmów, bez rzekomego imienia Boga. Po cóż miałbyś się zwraca do 'uczonych żydowskich' z pytaniami o teksty biblijne?

Około 98% tłumaczy na całym świecie tłumacząc Biblię z Kodeksu Leningradzkiego czy innych źródeł masoreckich tłumaczy Tetragram na Pan Bóg, lub Bóg!

Dlatego tak rzadko znajdujemy Jehowę lub Jahwe w naszych Bibliach.

יהוה jest tłumaczone głównie na Pan Bóg lub Bóg.

Trudno o większy i najłatwiej dostępny dowód.

Po polsku mamy dwie Biblie, które masowo używają  zmanipulowanych przez odstępczych masoretów imion Boga. Przekład Nowego Świata Świadków Jehowy - używa się formy - Jehowa oraz 2-gie wydanie katolickiej Biblii Tysiąclecia - używana jest forma - Jahwe.

W tym przypadku nie zastosowano  rady masoretów i H na końcu w tej formie nie ma - H się nie wymawia! Jahwe jest więc bliskie znacznie bardziej prawidłowemu odczytaniu Tetragramu, poza dołączoną literą H.

Jawe - czyli po aramejsku - Bóg, a nie imię Boga!

Najważniejsza kwestia imion Jahwe i Jehowa - imiona te po prostu zaakceptowano - nie masowo, ponieważ istnienia owych imion nigdy bezspornie nie udowodniono. Dlatego olbrzymia większość biblistów tłumaczy Tetragram na Bóg! Są to powszechnie znane fakty.

Mamy niezbite dowody na to, że Tetragram tłumaczono w starożytności oraz nadal jest tłumaczony na - Bóg.

Główni świadkowie:

 • 1. Isus Chrystus i apostołowie 
 • 2. tłumacze greckiej Septuaginty LXX z paleo-hebrajskiego
 • 3. współcześni tłumacze tekstów Kodeksu Leningradzkiego.

Istnieje w użyciu także słowo Elohim, które jest w zasadzie liczbą mnogą od Bóg, ale jego znaczenie nie jest - Bogowie w liczbie mnogiej. Słowo to jest używane odnośnie prawdziwego Boga, fałszywych bogów, duchów, aniołów oraz króli, sędziów i mesjasza. Elohim połączeniu z Tetragramem oznacza - Bóg Bogów czy też Bóg bogów - Bóg ponad bogami. Ciekawy artykuł w linku - http://www.hebrew-streams.org/works/monotheism/context-elohim.html [EN]

Jak zmanipulowano znaczenia Tetragramu?

Do aramejskiego tetragramu dodano dwie litery i nieprawidłowo przetrasliterowano Tetragram na angielski i inne języki. Tak powstały sztuczne twory - Yahweh oraz Jehowa(h). Czyli do liter JHVH dodano sztucznie samogłoski, tworząc w ten sposób zupełnie nowe imiona.

Samo JHVH jest pierwszym oszustwem. Przyzwyczajono nas do tego, że są to jedynie spółgłoski i literę H (He) wymawia się tylko jako H. Jest to nieprawdą.

W tym źródle http://en.wikipedia.org/wiki/Mappiq mamy takie zdanie:

The letter he (transliterated H) at the end of a word (Hebrew is written from right to left) can indicate the vowel sound a or e. When it does, it is not acting as a consonant, and therefore in pure phonetic logic the Biblical name Zechariah (among others) should be spelled "Zekharya" without the final "h".

Litera he (transliterowana H) na końcu słowa (hebrajski jest pisany z prawej do lewej) może wskazywać na samogłoskę a lub e. Kiedy tak się dzieje, nie jest już ona spółgłoską, i dlatego w czystym fonetycznym logicznym biblijnym imieniu Zechariah ( pomiędzy innymi) powinna być wymawiana "Zekharya" bez finałowego ' h '.

The divine name Yah has a mappiq (a dot inside the last letter), so the last letter shall not be read as a vowel a, but as the consonant H - and therefore Yah (and not Ya).

Święte imię Jah posiada mappiq ( kropka w ostatniej literze), czyli ostatnia litera, która nie powinna być czytana jako samogłoska "a" ale jako spółgłoska "H" -stąd Yah (a nie Ya).

Zatrzymajmy się na chwilę - sprawa jest poważna!!!

Okazuje się więc że jest wyjątek od tej reguły i ów wyjątek wprowadzili masoreci.

Na temat masoretów, artykuł po polsku w Wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Masoreci

Jakie są tego przyczyny? Dlaczego masoreci, czyli żydowscy uczeni Tory stworzyli system samogłosek?

Jednak po 70 r. n.e., kiedy Rzymianie zniszczyli Drugą Świątynię, a większość Żydów znalazła się w diasporze, język hebrajski zaczął wychodzić z codziennego użycia i zanikała znajomość systemu samogłoskowego. Mogło to powodować błędne odczytanie świętego tekstu, stąd brak zapisu samogłosek stał się zagrożeniem dla samej religii, a tym samym dla tożsamości narodowej Żydów. Zapobiec temu zagrożeniu udało się w wyniku kilkusetletniej pracy trzech niezależnych grup kopistów Tory, nazywanych dziś masoretami.

Żydzi nie mówili po hebrajsku w roku 70 n.e. ale mówiono po grecku. Isus czytał Septuagintę LXX. Dlatego mamy NT pisany po grecku. Ale to tak na marginesie...

Czyli mamy podane dokładne przyczyny wielu oszustw masoretów.

Chodzi o 'święty tekst' zagrażający tożsamości narodowej Żydów.

W rzeczywistości jest niemal pewne, że chodzi tylko i wyłącznie o Tetragram. Kilkusetletnia praca trzech grup nie zdołała zachować prawidłowej wymowy Tetragramu!?

Jak to możliwe, że przy pomocy Boga oraz kilkusetletniej pracy masoretów, nie wspomnę o 2000 lat wcześniejszej historii i nadal nie znamy rzeczywistego imienia Boga, które rzekomo występuje w biblii 6,823 razy?

Odpowiedź jest banalnie prosta. Tetragram znaczy - Bóg.

Niestety, Synagoga Szatana, jak ją określa Objawienie 2:9 oraz 3:9 poświęciła najwyraźniej szczególną uwagę na zachowanie fałszywego sztucznego imienia. Większość tłumaczy Biblii jest o tym doskonale poinformowana.

Ta sama Wikipedia tak nam przedstawia Alfabet Hebrajski.

Aż się roi od liter czytanych jako samogłoski.

Oszustwo to działa w taki sposób. Aramejski Tetragram czyta się JAVE. lub Iawe lub Iaue. Czyli pierwsze H czyta się jak A, drugie H czyta się jak E. czyli w rzeczywistości H to dwie samogłoski, które się czyta w zależności od pozycji litery oraz jej najbliższych sąsiadów. Pełne słowo brzmi - JAVE, JAWE lub IAUE - które znaczy - Bóg.

Litera H - przedstawiana w staro-hebrajskim posiada kształt litery E i jest nazwana - epsilon.

Oszustwo polega na przedstawianiu litery H tylko jako H, a ukrywa się A oraz E. Najwierniejsza transliteracja owego Tetragramu to JAVE lub IAUE, a wymowa jest praktycznie identyczna.

Po polsku mamy literę J, którą nazywamy Jot. Czyli w tym właśnie tkwi oszustwo. Nikt nie czyta J jako JOT. Nikt nie wymawia litery B tak, jak się ona nazywa -.be. Nie mówimy w słowie - Bóg - Beógie.

Nie czytamy NAZW liter w tekście, ale czytamy litery tak, jak się je wymawia.

Nazwy liter służą do prawidłowego literowania, ale i tak najczęściej podajemy imiona do nazw liter.

Czyli literując komuś słowo - Bóg , mówimy - Be - jak Bogdan, U - zamknięte, Gie - jak Grażyna. Nie czytamy tego - Beugie.

Oszukuje się więc nas każąc nam czytać z JHVH obie litery H, która ma nazwę He, ale jest głównie wymawiana jako E lub A a nie H.

Prawidłowe czytanie daje nam IAVE, czyli - Bóg.

Tzw. Samarytański Tetragram także jest podobny do aramejskiego, ale jest jedna zmiana. Nie ma V ale jest B. Czyli Samarytanie wymawiają to - JABE. Są to po prostu różnice językowe ponieważ imion się nie zmienia w tłumaczeniach.

Dlatego są różne wymowy Tetragramu, ponieważ nie jest on imieniem ale słowem oznaczającym - Bóg.

Tak samo było w paleo-hebrajskim, dlatego w Septuagincie LXX przetłumaczono to na Teos - czyli po polsku - Bóg.

Septuaginta jest więc koronnym świadkiem rzeczywistego znaczenia Tetragramu oraz ukazuje nam wyraźnie, że Isus Chrystus był zapowiedzianym Mesjaszem. Teksty masoreckie zniekształciły wiele tych wersetów i z tej właśnie przyczyny trwa na całym świecie zacięta walka Żydów syjonistycznych z Septuagintą .

Także Pentateuch Samarytański jest olbrzymim dowodem na to, że ich Tetragram wymawia się Jabe i wymowa nie zaginęła,  A Jabe syjonistom wyraźnie nie pasuje, więc o Pentateuchu wolą wszyscy milczeć.

Tekst z Wikipedii. Źródło.

JHWH (hebr. יהוה) – imię własne Boga Stwórcy występujące w hebrajskim tekście Starego Testamentu. W starożytności tetragram transkrybowano w różnych wersjach: Jevo (Sanchuniathon), Jao lub Jaho (Orygenes, Diodor Sycylijczyk, Makrobiusz, Klemens Aleksandryjski, Hieronim), Jabe, Jabai lub Jahe (Pięcioksiąg samarytański, Epifaniusz, Teodoret), Jaoth (Ireneusz z Lyonu), Jehieh (Jakub z Edessy). Żydowscy kopiści Pisma Świętego, masoreci (VI-X w.) zapisywali imię jako Jehwah, Jehwih, Jehowah. Od końca XIX wieku za najbardziej prawdopodobną formę uznaje się zrekonstruowaną przez biblistów wymowę Jahwe.

Turaj mamy perełkę z Wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Tetragram

Piotr Alfons, żyjący na przełomie XI i XII wieku Żyd nawrócony na chrześcijaństwo, w swoim antyjudaistycznym traktacie Dialogi contra Iudaeos zapisał tetragram jako Ieve

Czyli nawrócony Żyd na Chrześcijaństwo napisał Iewe. Czyli oba H odczytał jako E. Zamiast Jawe, on to zrozumiał jako Iewe.

I lub J na początku nie zmienia sposobu czytania w tym przypadku. Czyli w ciągu tysiącleci znaczenie Tetragramu się nie zmieniło. Tetragram odczytuje się z dziecinną łatwością i znaczy on - Bóg.

Eksperci nie są zjednoczeni w kwestii wymowy - jak się Tetragram wymawia prawidłowo. Stąd mamy tyle jego wersji.

Wiemy jednak, co Tetragram znaczy. Znaczy - Bóg!  Tak Tetragram jest tłumaczony na inne języki.

Jahwe czy Jehowa to czyste szatańskie bluźnierstwa. zaczerpane od wrogów Chrześcijaństwa - żydowskich masoretów i ich następcy rozpoczęli krucjatę wielbienia i honorowania sztucznie wytworzonych imion.

Co jest dziwne, posiadamy tłumaczenia masoreckie, ale nikt nie zadbał o zachowanie źródeł ich tłumaczeń! Posiadamy jedynie fragmenty. Możemy jedynie przypuszczać, że masoreci tłumaczyli je  z... Septuaginty. Innych źródeł nie znamy!

Brak owych źródeł bardzo podważa wiarygodność tekstów masoreckich.

Powyższe rozumowanie nie jest nowe i istnieją dowody, że wielu innych także wiedziało, w jaki sposób można wymawiać Tetragram.

Ta witryna ukazuje nam listę świętych imion i tytułów.[EN]

YAHWEH [earlier CV, IEUE] (A.V., Jehovah, LORD, GOD), pronounced Yehweh, means WILL-BE-ING-WAS. The A.V. prints it in SMALL CAPITALS, either LORD or GOD,

W tym przypadku Tetragram jest czytany IEUE.

Józef Flawiusz w dziele Wojny Żydów, rozdział V, sekcja 7 napisał:

“A mitre also of fine linen encompassed his head, which was tied by a blue ribbon, about which there was another golden crown, in which was engraven the sacred name [of God]: it consists of four vowels”

Mitra z dobrego materiału okalała jego głowę, przewiązana niebieską wstążką, na której była inna złota korona, na której było wygrawerowane święte imię [Boga]: ono zawiera cztery samogłoski.

Znalazłem także jeszcze jeden, koronny dowód na to, że paleo-hebrajski posiada samogłoski.

Poniższy film jest wyprodukowany przez organizację, która specjalizuje się w biblijnym hebrajskim (paleo) link do witryny - http://www.ancient-hebrew.org/

Film analizuje litery alfabetu paleo-hebrajskiego, Zaczyna od litery A, czyli od... samogłoski! Litera ta nazywa się ALEF. W 55 sekundzie filmu podaje się wymowę owej litery. Jest to oczywiście samogłoska - A!

Nie trzeba znać języka angielskiego, aby zrozumieć to, co się widzi na ekranie i jak to się wymawia. W 1.03 minucie mamy wymienioną następna samogłoskę - E oraz jej wymowę. Te samogłoski były w użyciu od co najmniej 1500 roku p.n.e.

Owa samogłoska jest także pierwszą literą alfabetu staro(paleo) hebrajskiego. Kolejne potwierdzanie, że oba alfabety posiadają samogłoski.

Mojżesz używał  je oraz używał je Bóg pisząc osobiście swoje przykazania na glinianych tablicach. W tym świetle jest oczywiste, że ani Mojżesz ani Bóg nie mogli się mylić co do imienia czyli Tetragramu i pomijać samogłoski po to, aby utworzyć znane nam już zamieszanie. Błąd Boga? ABSOLUTNIE NIE!

Tetragram jest wymawiany w najrozmaitszy sposób, ponieważ jest on używany w różnych językach. Nie jest imieniem, ale jest rzeczownikiem. Dlatego wymowa zmienia się w zależności od języka czy dialektu.

Niestety, wielu odstępczych Izraelitów a później Żydów zaczęło traktować Tetragram jako imię.

Tetragram w starożytności stał się imieniem

Wyjścia 20:7 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

To przykazanie z czasem zostało nieprawidłowo zrozumiane przez Izraelitów i ów brak zrozumienia trwa do dzisiejszego dnia. Właśnie ów brak zrozumienia jest kolejnym dowodem na to, ze Tetragram nie jest imieniem.

Wszyscy bogowie kananejscy czy egipscy nosili imiona. Bóg Izraela nie miał imienia i tytułowano go - Bóg. Z czasem niektórzy nadgorliwi uznali, że słowo - Bóg jest imieniem Stwórcy. W niektórych skrajnych przypadkach słowo Bóg, czyli Tetragram zaczęto w niektórych manuskryptach usuwać, wstawiając zamiast niego kropki.

Inni postępowali odwrotnie i nawet w niektórych kopiach Septuaginty, w zamian za Teos - Bóg wstawiano staro-hebrajski Tetragram. Zachował się jeden przykład Tetragramu w Septuagincie.

Przykłady Tetragramu w Septuagincie.

Dzisiaj w zachodnim świecie istnieje masowy żydowski zwyczaj pisania po angielsku znanego słowa - Bóg w taki sposób - G-d, Nawet dzisiaj Żydzi błędnie uważają angielskie słowo za imię Boga. Googluj why spell g-d.(Dlaczego pisać G-d).

Czyli starożytny błąd jest Izraelitów jest nadal powtarzany przez współczesnych Żydów i stosowany jest do zupełnie obcego słowa w języku angielskim.

Z powodu błędnego rozumienia znaczenia Tetragramu powstały teorie spiskowe, że szatan usuwał imię Boga, a uczciwi ludzie wstawiali je z powrotem. Oczywiście szatan to zainspirował i natychmiast użył.

Dlatego Tetragram do dzisiaj nie jest akceptowany jako imię Boga przez niemal wszystkich tłumaczy.

Ale nikt nie odważa się tego publicznie ujawnić i sprostować z powodu strachu przed utratą szanowanej pozycji na uniwersytecie czy w innym nieźle płatnym miejscu. Nadal sprawdza się proroctwo Jeremiasza.

Jeremiasza 8:8 Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić pewną fundamentalną prawdę o Izraelitach i Żydach. Za owe praktyki święcenia słowa, zamiast Prawa zostali oni usunięci z Ziemi Obiecanej. Zamiast skupiać się na Prawie, wielbiono imię Boga. Ze względu na ich fałszywe interpretacje Prawa, postawy do imienia Boga oraz notorycznym zbrodniom - Jeruzalem było dwukrotnie doszczętnie zniszczone. Niestety Izraelici i Żydzi nigdy Boga nie rozumieli i dzisiaj nadal go nie rozumieją. Znacznie więcej w linku - Izrael

Dlatego Żydzi nigdy nie powinni być naszymi autorytetami w kwestiach Boga oraz Jego Prawa.

Tetragram w czasach Isusa

Także znaczył - Bóg i Nowy Testament jest tego najwymowniejszym dowodem. Pisano wtedy tylko po grecku i cytowano z greckiej Septuaginty LXX, w której zamiast Tetragramu było kyrios (Pan) i teos (Bóg). Gdyby Tetragram był imieniem Boga, z pewnością wszyscy pisarze umieszczali by go w każdym właściwym miejscu. Ale Tetragram nie był uważany za imię, więc tego nikt nie robił. W NT nie ma ani jednego rzekomego imienia Boga na niemal 25 tysięcy papirusów - w tym ponad 7 tysięcy greckich pism. Absolutne zero. Istnieje zaledwie jeden skrawek, ukazany wcześniej w tym artykule.

Łacińska Wulgata tłumaczy od początku Tetragram jako Dominus, aczkolwiek w pierwszej wersji istniało kilka miejsc, w których przetłumaczono Tetragram na Iahveh. Orygenes starał się umieszczać w Heksapli Tetragram i rzeczywiście znaleziono w jednym jedynie manuskrypcie Septuaginty Tetragram.

Wikipedia podaje, że w roku 70 n.e. po zburzeniu Jerozolimy Żydzi przestali się porozumiewać staro-hebrajskim. Kłamstwo, ponieważ w tych czasach cały ten region mówił od co najmniej 285 roku p.n.e. po grecku. Dlatego właśnie napisano Chrześcijańskie Pisma Greckie - tylko i wyłącznie po grecku.

Nawet w II wieku n.e. w rozmowie Żyda Tryfona z Justynem Męczennikiem nie występuje wcale problem imienia Bożego, ale Justyn zarzuca nauczycielom żydowskim Tory, że usuwają karty... Septuaginty z proroctwami mesjańskimi. Najciekawsze jest to, że w tej  argumentacji Tryfon używa cytatów... z Septuaginty LXX. "Rozmowa z Żydem Tryfonem"  155 n.e. 71 rozdział i dalej. Jest wysoce podejrzane, że przekłady - Akwilli, Symmacha, Teocjona powstały jako antidotum dla Septuaginty.

Innym ważnym dowodem jest Filon z Aleksandrii, który... " urodził się przed 10 p.n.e. i zmarł po 40 n.e.( w czasach Isusa!)  - filozof i teolog żydowski, pozostający pod wpływem kultury greckiej."Wikipedia [PL]. Wiele jego prac było opartych na Septuagincie LXX, ale także miał dostęp do tekstów biblijnych paleo-hebrajskich.  

Nigdy nie posłużył się imieniem Boga i zawsze pisał o Bogu - Kyrios lub Teos. (Pan lub Bóg). Powyższy fragment jednego z 'dzieł' historycznych stawia hipotezy, dlaczego nie użył nigdy imienia Boga. Stawia się 3 opcje.

 • 1. On czytał Tetragram napisany w paleo-hebrajskim lub alfabetem aramejskim, ale nie był on przetłumaczony na Kyrios.
 • 2. W jego własnych dziełach używał stale kyrios i wymawiał Tetragram jako Kyrios.
 • 3. Jego uwagi odnośnie tekstów 2.114 i 2.132 można wyjaśnić tym, że widział on Tetragram nie przetłumaczony.

W jakim celu używa się sztucznych imion ?

Przede wszystkim jest to proces hebraizacji całego świata. Link - Hebraizacja świata - potop kłamstw i oszustw.

Sprawdźmy informację odnośnie słowa Jah - część rzekomego imienia Boga to imię egipskiego boga księżyca! Sprawdź ten link - Jah. Czyli forma Alleluja (HalleluJah) oznacza w rzeczywistości wielbienie jakiegoś demona egipskiego. Allelujah w rzeczywistości oznacza - niech nam świeci (iluminuje) Jah, czyli... wielbienie demona lub samego Lucyfera!

Jahwe oraz Jehowa to znane dzisiejsze masońskie imiona, które są używane w masońskich tajnych ceremoniach i rytuałach. Wiemy także, że Masoneria wielbi szatana! Masoneria a także KRK także używają Tetragramu w wielu miejscach i tekstach.

Masoneria także używa imienia Jahbulon. ( Sprawdź w Wikipedii! -> Jahbulon. )

 

Symbolizm KRK oraz Masonerii jest do siebie bardzo  podobny. Najwyraźniej obie grupy wielbią tego samego boga! Wszystkie formy - Jehowa, Jahwe i Jah są używane także przez Kabałę. Jest to najmocniejsza forma czarów i magii na naszej planecie.

Wszystkie te formy oznaczają wielbienie... SZATANA!

Interesujący artykuł na temat magii i czarów, który wyraźnie ukazuje nam, masowe używanie tzw. świętych imion w rytuałach satanistycznych i magicznych. MAGIA CEREMONIALNA - rytuały - http://rafal-egzorcysta.fm.interia.pl/3.html

Cytat:

Kolejno przesuwa sie reke na wysokosc prawego uda, potem na poziom lewego ramienia, nastepnie prawego i z powrotem na poziom lewego uda. Wypowiedz (tj. wibruj): IHVH(Yod-He- Vau-He) Obróc sie w kierunku poludniowym. Narysuj w ten sam sposób pentagram i wypowiedz: ADNI (Adonai) Obróc sie w kierunku zachodnim. Narysuj pentagram i wypowiedz: AHIH (Eheieh) Obróc sie w kierunku pólnocnym. Narysuj pentagram i wypowiedz: AGLA (Agla) Obróc sie i znów stan twarza skierowana w kierunku Wschodu. b) Stan w rozkroku i rozlóz rece i trzymaj je równolegle do ziemi, tak aby twoje cialo przypominalo pentagram. Wypowiedz: "Przede mna Rafael. Za mna Gabriel. Po mej prawej rece Michal. Po mej lewej Uriel." c) Stojac ciagle w pozycji pentagramu powiedz: "Przede mna plonie pentagram, a za mna lsni szescioramienna gwiazda". Na slowa "...plonie pentagram..." wyobraz sobie kolo z bialych lub fioletowych plomieni laczace narysowane wczesniej pentagramy wokól ciebie na wysokosci serca. III. Krzyz Kabalistyczny Na zakonczenie rytualu powtórz punkty od I-1 do I-7. Tak oto przedstawia sie najbardziej podstawowa i prosta wersja tego rytualu. A wkrótce wiecej szczególów na temat praktykowania tego rytualu.

Jak w tym przypadku wyglądają Świadkowie Jehowy, wielbiący Jehowę oraz jego Nowy Porządek Świata czyli.. NWO!?

Według Strong Concordance hebrajskie słowo 'hovah" oznacza - ruin, mischief.

Ruin - zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny

hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN

Poniżej translacja na polski - http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fstrongsnumbers.com%2Fhebrew%2F1943.htm&act=url

Mischief - szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda

http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN

 

 

Forma - Jehowa oznacza - niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!

 

W tym przypadku wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.

Wynika z tego wyraźnie, że wszystkie trzy formy: Jahwe, Jehowa oraz Jah to imiona bóstw pogańskich, czyli... demonów.

Wyrażenie - alleluja oznacza światłość dla Jah - egipskiego boga księżyca.

Otrzymałem wiele pytań w kwestii nazewnictwa, które podobno zawiera tzw. skróconą część imienia Boga, czyli Yah. (Egipski bóg księżyca.) Wystarczy nieco poszukać, aby znaleźć coś takiego, jak posążki Yah, sprzedawane przez Hermitage Muzeum.

Naciśnij na rycinę, aby dotrzeć do tej witryny, opisu oraz większego zdjęcia.

Skąd się wziął w setkach miejsc w Biblii Yah - bóstwo księżyca? Wielu twierdzi, że wielka ilość imion proroków, świętych miejsc i oczywiście imię samego Boga zawiera Yah. Podaje się przykłady - YeremaYah, IsaJah, Jah-shuah i wiele, wiele innych.

Źródłem tych imion i nazw są tylko i wyłącznie testy masoreckie w języku judeo-hebrajskim. W Septuagincie Yah nie istnieje.

Tetragram w egipskich manuskryptach.

Niezwykle interesujące jest to, że wiele informacji na temat Yah lub Yaweh mamy w egipskich tekstach. Jest tego sporo. Często występuje egipska fraza - t3 sh3sw ya-h-wa. Jej znaczenie jest wielce interesujące.

Tłumacząc na polski zdanie to brzmi: "ziemia koczowników wielbiących Yahweh". Mowa o... Edomitach - potomkach Ezawa którzy ewidentnie wielbili boga Yahweh. Ciekawe jest to, że owe teksty są datowane na okres przed wyjściem Izraelitów z Egiptu.

Czyżby już wtedy Bóg objawił swoje imię... Egipcjanom?

Jest także tekst na tzw. Stelli Moabickiej, na której także widnieje tetragram. Na polskiej Wikipedii jest ewidentna manipulacja językowa. Zwróćmy uwagę na to zdanie:

"Dokument został spisany w języku moabickim przy pomocy alfabetu paleo-hebrajskiego, który był oparty na znakach fenickich."

Tym językiem, czyli paleo-hebrajskim posługiwał się cały region z Izraelem włącznie. Oczywiście jest to alfabet paleo-hebrajski i prawdą jest, że jest oparty na znakach fenickich czy raczej są to znaki fenickie, które są niemal identyczne jak znaki staro greckie.

Ale dlaczego mamy tłumaczenie na Wikipedii z języka hebrajskiego i widzimy wyraźnie znaki alfabetu hebrajskiego, który powstał dopiero w czasach Isusa!

Czas powstania Meszy jest datowany na 840 lat p.n.e.  Wystarczy popatrzeć na zdjęcie Meszy, aby zauważyć rzeczywiste znaki paleo-hebrajskie (czy też fenickie) ale tłumaczenie jest  z alfabetu  i języka hebrajskiego który rzekomo nie posiada samogłosek. A paleo-hebrajski je posiada!


Naciśnij na ten mały obrazek, aby załadować pełny obraz. Otworzy się w nowym oknie.

Co jest jeszcze dziwniejsze, w lewym górnym roku tego artykułu jest prawidłowy paleo-hebrajski, tuż pod napisem: Fragment tłumaczenia wg. Gądeckiego.

Jako ciekawostkę przytoczę wersety biblijne, który rzucą nam więcej światła w tym temacie.

II Królewska 1:(1) Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. (2) Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował; wysłał przeto posłów, dając im polecenie: Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby.

Tak wierzył w Boga Izraela Achazjasz.

II Królewska 3:(1) Jehoram, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, i panował dwanaście lat. (2) Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, wszakże nie w tej mierze, co jego ojciec i jego matka, gdyż usunął posąg Baala, jaki kazał sporządzić jego ojciec. (3) Jednakże brnął w grzechach, do których przywiódł Izraela Jeroboam, syn Nebata, i od nich nie odstąpił. (4) Mesza, król Moabu, był hodowcą owiec i składał królowi izraelskiemu jako roczną daninę sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów.

Właśnie Baalem nazywano także Yahweh! Miał on małżonkę - Aszera. Stella Moabicka mówi o naczyniach Yahweh czy też Baala. Tak postępowali królowie izraelscy i judzcy. Pytano o wyrocznie Belzebuba (demona) a Menasses spalił swego syna na ofiarę dla Marduka. To była jedna z przyczyn pierwszego zburzenia Jerozolimy oraz 70-cio letniej niewoli babilońskiej.

Czyżby Bóg Yahweh był bogiem Edomitów i innych plemion kananejskich?

Zamieńmy sfałszowany Yahweh na Bóg i nagle wszystko jest jasne i proste!

Korespondowałem z jednym ze Świadków Jehowy, oburzonego pierwszą wersją tego artykułu. Skopiowałem jego odpowiedź na moją pracę i podczas przeglądania jego pracy, natrafiłem na wiele materiałów, które potwierdzają w pełni to, co jasno wyłuszczyłem oraz udokumentowałem w tym artykule. Link do jego riposty.

Są tam takie teksty.

"Dlaczego zatem imię Boże nie występuje w ocalałych manuskryptach Chrześcijańskich Pism Greckich, czyli tzw. Nowego Testamentu?

Najwyraźniej do czasu, gdy powstały te odpisy (III w. n.e. i potem), w oryginalnym tekście spisanym przez apostołów i uczniów dokonano pewnych zmian. Imię Boże w postaci tetragramu kopiści zastąpili słowami Kýrios i Theòs (ILUSTRACJA, t. 1, s. 324). Fakty wskazują, że właśnie tak postąpiono w późniejszych odpisach Septuaginty, przekładu Pism Hebrajskich.(....) "

Mamy więc kolejne potwierdzenie faktu, ze tzw. 'imię' Boże nie występuje w żadnych greckich manuskryptach z Nowego Testamentu. Jest także potwierdzenie, że Tetragram przetłumaczono prawidłowo na Kýrios i Theòs.

Jest jeszcze lepiej. Następny fragment:

ARCHEOLOGIA IMĘ BOŻE W PALEOHEBRAJSKIM.

Odkrycia archeologiczne. Fragmenty naczyń glinianych to najliczniejsze znaleziska podczas wykopalisk archeologicznych. Niegdyś skorupy takie mogły służyć do rozgarniania popiołu lub czerpania wody (Iz 30:14). Ale zarówno w Egipcie, Mezopotamii, jak i na całym starożytnym Bliskim Wschodzie używano ich przede wszystkim jako taniego materiału pisarskiego. Na glinianych skorupkach napisano np. słynne „listy z Lakisz”, w których wielokrotnie występuje imię Boże, Jehowa (w postaci tetragramu: JHWH).(.....)W ruinach pałacu królewskiego w Samarii odnaleziono przeszło 60 ostraków zapisanych atramentem literami paleo-hebrajskimi. Są to przypuszczalnie sprawozdania o plonach winnic, w większości sporządzone chyba za panowania Jeroboama II. Oprócz nazw miejscowości widnieją na nich imiona, które niekiedy mają postać złożoną — w ich skład wchodzi słowo Baal, El lub Jehowa.(.....)

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA-IMIĘ BOŻE I FORMA JEGO ZAPISYWANIA PRZED UPROWADZENIEM W NIEWOLĘ BABILOŃSKĄ. TE POZABIBLIJNE ŚWIDECTWA ARCHEOLOGICZNE JASNO WSKAZUJĄ, ŻE IMIĘ BOŻE JHWH BYŁO WÓWCZAS POWSZECHNIE UŻYWANE. (....)

Lachisz (Lakisz), miasto leżące 44 km na zach. pd. zach. od Jerozolimy, było ważną twierdzą strzegącą Wyżyny Judzkiej. W Jeremiasza 34:7 prorok opisuje, jak wojska Nebukadnessara „walczyły przeciw Jerozolimie i przeciw wszystkim miastom Judy, które pozostawiono, przeciw Lachisz i przeciw Azece; one bowiem, miasta warowne, były tymi z miast Judy, które pozostały”. Wykopaliska w Lachisz wykazały, że w ciągu niewielu lat miasto dwukrotnie spłonęło — co przypuszczalnie odpowiada dwom atakom Babilończyków (618-617 oraz 609-607 p.n.e.) — po czym przez dłuższy czas było niezamieszkane. W popiołach po drugim pożarze odnaleziono 21 ostraków (zapisanych skorupek ceramicznych), które najprawdopodobniej są częścią korespondencji prowadzonej tuż przed ostatecznym atakiem Nebukadnessara, zakończonym zburzeniem miasta. Owe „listy z Lakisz”, wysłane z ocalałych placówek judzkich do Jaosza, wojskowego komendanta tego miasta, świadczą o tym, że były to trudne i niespokojne czasy (ILUSTRACJA, t. 1, s. 325). W liście nr IV można przeczytać: „Oby  Bóg (JHWH) [Jehowa] dał memu panu usłyszeć nawet teraz pomyślne wieści. (...) Wypatrujemy sygnałów ogniowych z Lachisz, zgodnie ze wszystkimi wskazówkami mego pana, ponieważ nie widzimy Azeki”. Fragment ten wyraźnie nawiązuje do sytuacji opisanej w przytoczonych powyżej słowach z Jeremiasza 34:7 i zdaje się sugerować, że Azeka już padła lub przynajmniej nie wysłała spodziewanych sygnałów dymnych.

W liście nr III, napisanym przez „Hoszajasza”, powiedziano m.in.: „Niech Bóg (JHWH) [Jehowa] sprawi, żeby pan mój usłyszał wieści o pokoju! (...) I przekazano ustnie twemu słudze wiadomość: ‚Dowódca wojsk Koniasz, syn Elnatana, zszedł, aby się udać do Egiptu, a do Hodawiasza, syna Achijasza, i jego ludzi posłał, aby uzyskać od niego [zaopatrzenie]’”. Słowa te mogą potwierdzać, że Juda zwróciła się o pomoc do Egiptu, co potępili prorocy (Jer 46:25, 26; Eze 17:15, 16). Imiona Elnatan i Hoszajasz, które pojawiają się w pełnym tekście tego listu, występują również w Jeremiasza 36:12 i 42:1. W księdze tej można też napotkać inne imiona wymienione w „listach z Lakisz”: Neriasz, Jaazaniasz i Gemariasz (Jer 32:12; 35:3; 36:10). Trudno powiedzieć, czy w każdym wypadku chodzi o tę samą osobę, ale sama zbieżność imion jest godna uwagi, jako że Jeremiasz żył właśnie w owych czasach.

Szczególnie interesujące jest częste używanie w „listach z Lakisz” tetragramu, co dowodzi, że ówcześni Żydzi nie obawiali się posługiwać imieniem Bożym. Ciekawe znalezisko stanowi też odcisk pieczęci z napisem „Gedaliasz, który jest nad domem”. Imię Gedaliasz nosił namiestnik Judy ustanowiony przez Nebukadnessara po upadku Jerozolimy i wielu uważa za prawdopodobne, że to właśnie jego wymieniono na tej pieczęci (2Kl 25:22; por. Iz 22:15; 36:3).(....)

Podkreślenia i pogrubienia - thewordwatcher .

Wystarczy teraz zamienić Yahweh czy Jehowa w tych tekstach (zaznaczone u góry na niebiesko) na Bóg i nagle tekst jest niezwykle przejrzyście czytelny!

Kolejny argument przeciwko imieniu Boga.

Przecież Bóg osobiście pisał, dając Mojżeszowi Dekalog. Czy podał na piśmie swoje Imię? Oczywiście że nie. Czy można sobie wyobrazić Boga używającego nowoczesnego żydowskiego alfabetu, który nie jest w stanie odtworzyć prawidłowo Jego Imienia? Przykazania Boże były podane w alfabecie paleo hebrajskim , który był podobny do greckiego.

Podsumowanie

Imię niekoniecznie musi oznaczać imię własne, może ono także oznaczać pozycję, charakter oraz autorytet. Link - Imię.

Tetragram nie jest imieniem Boga. Jest to rzeczownik posiadający różną wymowę w innych językach.

Słowo to dosłownie znaczy - Bóg.

Można to udowodnić bardzo łatwo przedstawiając poniższe trzy dowody:

 • 1. Przetłumaczona Septuaginta LXX z roku 285 p.n.e. tłumaczy Tetragram staro-hebrajski jako - Bóg.
 • 2. Isus Chrystus wraz z apostołami używają Septuaginty LXX potwierdzając dokładność tego tłumaczenia.
 • 3. Niemal wszyscy współcześni tłumacze Biblii w 98% tłumaczą Tetragram na Pan, Bóg, lub Pan Bóg.

Jest bezsporne od niemal 2000 lat,  że ani Chrystus, ani apostołowie nie używali tzw. Tetragramu imienia Boga.

Gdyby - czysto hipotetycznie - wykopano dzisiaj wiele manuskryptów greckich z Tetragramem, nie miałoby to żadnego znaczenia. Ponieważ wiemy, że takich manuskryptów nie było. Mamy ponad 7000 zwojów greckich, z 2 przypadkami Tetragramu, które będąc wyjątkami potwierdzają tę regułę.

Gdyby takie się nagle znalazły - mamy dwie opcje.

 • 1. Chrystusa kłamał wraz z apostołami.
 • 2. Żydzi kłamią w tej chwili i fałszują manuskrypty - rezultat pierwszej negatywnej opcji.

Podobnie jest z Septuagintą LXX.

72 tłumaczy przedstawiło nam po grecku wierny przekład Starego Testamentu. Chrystus korzystając z niego ewidentnie zaaprobował ten przekład .

W żadnym wersecie Starego Testamentu, cytowanego w Nowym Testamencie nie zacytowano Tetragramu jako imienia Boga. Isus konsekwentnie tytułował go Ojcem.

Czyli sprawa jest bezdyskusyjna.

Dzisiejsza postawa Żydów do angielskiego słowa God - Bóg, które wspak czyta się dog - pies, niewiele różni się od czasów Starego i Nowego Testamentu.

Oni także dzisiaj uważają wyraz - God za imię Boga!

To wyjaśnia mentalność wielu Żydów, którzy nigdy nie rozumieli Biblii oraz nigdy nie rozumieli Boga. Było tak przez tysiące lat i jest tak nadal - nawet w przypadku angielskiego słowa - God, które większość z nich pisze to słowo jako święte- IMIĘ.

Żeby nie nadużywać rzekomo świętego 'imienia', zniekształcają je, pisząc G-d.

Praktycznie słowo God stało się... Trigramem czyli pisaną trójcą. Żydzi mają więc nowe fałszywe oczywiście imię Boga - Trigram - czyli G-d.

Zupełna paranoja.

Tetragram nie jest żadną teorią spiskową, ale pomnikiem niezrozumienia Żydów, którzy nigdy nie rozumieli Boga i Biblii.

Nauka o imieniu Boga służyła kierownictwu rabinicznemu w utrzymaniu pozycji "narodu wybranego". Przyczyną była klęska Izraela z wyroku Boga w roku 70 n.e. , kiedy to na mocy wyroku Boga, żydowski system religijny przestał istnieć i całkowicie zatracił swoją tożsamość.

Tetragram istnieje i nie był usuwany czy wstawiany w Biblię. Tak wierzy większość Chrześcijan badających ten temat. Kluczem zrozumienia Tetragramu jest zrozumienie tego. czym Tetragram w rzeczywistości jest. Słowo, które znaczy Bóg.

Współczesna postawa Żydów do angielskiego słowa - God doskonale potwierdza ten archaiczny mechanizm. Podobnie jest z rozpoznaniem przez Żydów Chrystusa jako Mesjasza.

Poniżej kolejny dowód pióra rabina Louisa Jacobsa.

Poniżej tłumaczenie.

Tetragrammaton jest cztero literowe imię Boga utworzone z liter yod, hey, waw, i hej, stąd YHVH w zwykle przedstawianym w ren sposób po angielsku..

Starsza forma IHVH oparta jest na wymowie Yod jako Jod.

To imię jest zwykle tłumaczone na angielski jako "Lord" (Pan), w greckim przekładzie jako Kyrios. Wszystko to sięga do żydowskiej praktyki nigdy nie wymawiając imienia tak, jak jest napisane, ale wymawiając je jako Adonai - "Pan". W drukowanych tekstach samogłoski tego słowa (Adonai) umieszczone są pod literami tetragramu. (Stąd imię zostało błędnie odczytane przez chrześcijan jako "Jehowa", imię zupełnie nieznane w tradycji żydowskiej.) Oryginalna wymowa tetragramu zanikła z powodu silnej żydowskiego dezaprobaty wypowiadania  imienia. Wymowa Jahwe lub Jehowa jest oparta na użyciu przez niektórych Ojców Kościoła, ale nie ma pewności w tej materii. Dzisiaj większość uczonych woli przedstawiać to po prostu jako YHWH lub JHVH bez samogłosek. Imię to pojawia się 6823 razy w obecnym tekście Biblii hebrajskiej.

Źródło - The Tetragrammaton.

W ten sposób możemy zamknąć sprawę Tetragramu.

Jest to udowodnione, słuszne oraz logiczne, że Bóg nigdzie nie nalegał na używanie swego imienia, nie podaje go w oczywisty sposób i nie wyjaśnia nigdy i nigdzie jego prawidłowej wymowy.

Zadanie ludzi - to posłuszeństwo wobec Boga. Ważne kwestie owego posłuszeństwa są w Biblii powtarzane nawet setki razy! Wymownym przykładem są przykazania, zakaz bałwochwalstwa, cudzołóstwa, kłamstwa, morderstwa. Podstawowe przykazanie Boga, potwierdzone także przez Isusa Chrystusa..

Miłuj Boga i bliźniego.

Oto esencja bycia naśladowcą Isusa Chrystusa. Czy On nauczał nas wymowy imienia Ojca? On nauczał nas jak mamy żyć i jak mamy się modlić. Coś, co większość religii całkowicie neguje w zamian dając nam nie tylko fałszywe imiona Boga, ale dodaje się objawienia Maryjne, objawienia piekielne, podstawia się nam bałwochwalstwo i wiele innych grzesznych zamienników, których celem jest unikanie bycia naśladowcą Chrystusa.

Unikaj takich pułapek. Najważniejsza jest miłość do Boga i do bliźniego.

Boga wielbi się duchem i prawdą.

Jana 4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Zwrócimy uwagę na to, że jest to proroctwo o czasach końca. Jest niezwykłe, że Isus zapowiada czas, w którym prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Podał On - 'i teraz jest' ponieważ on i jego apostołowie czynili w to w chwili obecnej.

Zapowiedź godziny prawdziwych czcicieli - nie fałszywych religiantów i sekciarzy modlących się publicznie dla chwały własnej, ale rzeczywistych naśladowców Isusa Chrystusa, wielbiących Syna i Ojca w duchu i prawdzie.

Jak to rozumieć? Nie módl się na pokaz - i publicznie. Modlitwa to głównie prywatna rozmowa z naszym Ojcem.

W jaki sposób - w prawdzie?

Posługują się tylko i wyłącznie prawdą w każdym aspekcie naszego życia. Nie ma mowy o żadnych kościołach, dewocjonaliach, medalikach, ikonach, świętach, cudach, sakramentach, jasełkach, objawieniach, prawidłowym wymawianiu imienia Boga czy nawet imienia Isusa.

Nasz tak - niech zawsze znaczy tak, nasze nie - niech zawsze znaczy nie.

Chcesz uzyskać zbawienie? Sprawdź ten artykuł Zbawienie - nie tylko dla orłów. Po zapoznaniu się z nim zacznij czytać Ewangelie i naśladuj Chrystusa.

 


 

Uaktualnienie 25 Grudnia 2014.

Z czasem pewne fakty są jeszcze bardziej precyzyjnie łączone i w rezultacie Prawda rozświetla swoim blaskiem cały świat. W tym przypadku pominięty istotny szczegół nagle wskazał nam doskonale udokumentowaną Prawdę o imieniu Boga.

W Wikipedii a także w w książce Aid for Bible Understanding Świadkowie Jehowy przyznają, że twórcą imienia Jehowa jest hiszpański ksiądz, Raymundus Martin, który w roku 1202 przetłumaczył Tetragram jako Iehowa. Czyli Świadkowie Jehowy nie mogą twierdzić, że imię Jehowa występuje 7000 razy w Starym Testamencie.

Co jest najciekawsze, ŚJ przyznają w Aid for Bible Understanding na stronie 884-885, że imię to zostało spreparowane w taki sposób, że do Tetragramu (masoreckiego) dodano samogłoski z dwóch słów - Adonay i El-ohim i żydowscy masoreci wstawiali do Tetragramu punkty samogłosek, które należało wymawiać zamiast 'świętego imienia' czyli Tetragramu.

Czyli do tetragramu YHWH czy też JHWH dodano samogłoski z Adonay i tak powstał YeHo.wa lub YeHo.wih i pierwsza wersja została uformowana w łacińską formę - Jehowa. Także twierdzenie, że Dżehowa (po angielsku) nie jest nawet formą hebrajską ale formą zlatynizowaną.

Czyli Jehowa jest imieniem wymyślonym a nie imieniem ze Starego Testamentu i Świadkowie Jehowy sami to przyznali w Aid for Bible Understanding. Dalej to samo źródło przyznaje, że Raymundus Martini użył tego imienia po raz pierwszy w roku 1270.

Dalej to samo źródło przyznaje, że, że hebrajscy eksperci wolą formę Jahwe.

While inclining to view the pronunciation “Yah.weh” as the more correct way, we have retained the form “Jehovah” because of people's familiarity with it since the 14th century. Moreover, it preserves, equally with other forms, the four letters of the tetragrammaton JHVH (NWT, 1950 ed., Foreword, p. 25 [note: This admission was removed from the 1961, 1970, 1984 editions of the NWT]).

Podczas skłaniania się do poglądu, że Jahwe jest bardziej prawidłową formą, utrzymaliśmy formę Jehowa z powodu znajomości tej wersji od 14 wieku. Więcej, ta wersja zachowuje w jednakowym stopniu z innymi formami, cztery litery Tetragramu. PNŚ, 1950 ed. Przedmowa, strona 25 [To stwierdzenie zostało usunięte z edycji 1961, 1970, 1984 PNŚ]

W wyżej wymienionym dokumencie mamy także takie niezwykle ważne zdanie:

THE DIVINE NAME: One of the remarkable facts, not only about the extant manuscripts of the original Greek text, but of many versions, ancient and modern, is the absence of the divine name.

ŚWIĘTE IMIĘ: Jednym z istotnych faktów jest to, że nie tylko w istniejących manuskryptach oryginalnej greki, ale także w wielu wersjach, starożytnych i nowoczesnych - święte imię nie występuje.

Daje nam to obraz oczywistej i świadomej manipulacji przekładu Nowego Świata. Skoro w żadnej kopii jakiegokolwiek manuskryptu nie znaleziono imienia Bożego, w jaki sposób owe manuskrypty tłumaczono!?

Co jest najciekawsze, przywódcy Świadków Jehowy są w pełni świadomi tego, że oszukują swoich członków, którzy wprowadzeni przez Towarzystwo Strażnica w błąd, z zapałem rozpowszechniają imię, którym najczęściej - poza ŚJ - posługują się wszelkiej maści sataniści.

Oczywiście powyższe jest potwierdzone przez samego Isusa Chrystusa, który czytał publicznie Septuagintę i nigdy nie wymówił jakiegokolwiek imienia Boga, nazywając Go najczęściej Ojcem oraz Bogiem.

Oznacza to niezbicie, ze Świadkowie Jehowy świadczą fałszywie o fałszywym imieniu - Jehowa, które jest bezspornie imieniem uczynionym przez ludzi. Bóg nigdy nie ujawnił swego imienia i nigdzie w Biblii nie ma nakazu wielbienia Jego imienia.

Napisano: 31 Grudnia 2012

Ostatnie uaktualnienie: 25 Grudnia 2014

www.zbawienie.com

www.proroctwa.com

http://www.youtube.com/thewordwatcher

Copyright © 2009 TheWordWatcher