Imię naszego Zbawiciela

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Istnieje tylko jedna droga dla ludzkości. Posłuszeństwo wobec Boga, który da nam życie wieczne. Nieposłuszeństwo wobec Boga równe jest śmierci.

Imię nadane komukolwiek przez Boga jest aktem i decyzją Boga, którego człowiek nie ma prawa odrzucić czy też zmienić. Cokolwiek Bóg czyni czy oznajmia, jest doskonałe i celem tego jest nasze dobro. Kwestionowanie Boga jest w Jego oczach otwartym buntem przeciwko Niemu. Nie posiadamy żadnej wiedzy, która mogłaby skutecznie zakwestionować Boga.

Z tych powodów powinniśmy interesować się wszelkim słowom wypowiedzianym kiedykolwiek przez Boga.

Mateusza 1:(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego. (21) "A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego."

To jest poleceniem samego Boga, który nadał takie właśnie imię swemu Synowi i miał w tym określony cel. Józef postąpił tak, jak mu anioł polecił. Także wszyscy apostołowie oraz uczniowie Isusa byli posłuszni Bogu w tej kwestii i Syna Bożego nazywali Go Isusem.

To imię występuje we wszystkich greckich manuskryptach (15 tyś) Nowego Testamentu.

Manuskryptów greckich z imieniem Jezus nie ma!

Czy ktokolwiek miał oraz ma nadal prawo do zmiany imion naszego Boga oraz Króla i Zbawiciela? Apostołowie i kopiści byli Bogu posłuszni.

Rodzaju 17:(5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

Rodzaju 35:(10) "I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael."

Takich przykładów jest więcej. Są one dowodami na powagę decyzji Boga w obliczu zmiany imienia, które Bóg nadał jakiekolwiek osobie. Posłuszeństwo wobec powyższych jest dzisiaj nam dobrze znane.

Jest wiadome, że nikt dzisiaj nie nazywa Abrahama Abramem, nikt nie nazywa Sary imieniem Saraj. Nikt nie nazywa Narodu Wybranego Jakubem ale używana jest nazwa Izrael i lud ten jest nazywany Izraelitami, a nie Żydami. Bóg nigdy nikogo nie nazwał Żydem!

Niestety istnieją dwa imiona, które są ciągle zniekształcane.

Zniekształca się Imię Boga oraz Imię Syna. Dlaczego?

Zastanów się drogi czytelniku.

Czy wolno nam odrzucić imię nadane Synowi przez samego Boga i używać pogańskiego imienia nadanego Synowi Bożemu przez człowieka?

Jest to celowa ignorancja Boga oraz Jego polecenia. Czy będąc nieposłuszny Bogu rzeczywiście szanujesz Ojca i Syna!?

Apokalipsa 14:1 "I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca."

Zastanów się, które imię Baranka owe 144 000 nosi na swoich czołach? Imię Isus czy... Jezus!?

Izajasza 62:2 "Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą."

Powyższego wersetu nie trzeba chyba komentować.

Istnieje kilka fałszywych form imienia Mesjasza, jak Jezus, Jesus. Iesus, Yahshuah, Yehshuah, Yahuszua, Jeszu. Co jest znamienne, Chrześcijaństwo nie ma problemu z żadnym z tych imion, ale rzeczywiste imię - Isus jest najbardziej wzgardzone, także przez polskich Chrześcijan. Imię to nadal jest używane przez Greków oraz zdecydowaną większość Chrześcijan kościołów ortodoksyjnych w Rosji, Serbii i innych państwach prawosławia.

Sprawdź wiele dowodów na taką błędną postawę, która jest jaskrawym objawem nieposłuszeństwa wobec samego Boga.

Co jest szczególnie interesujące - owe dwa imiona na świecie są powszechnie pogardzane: Isus oraz Bóg.

Jest to oczywistym dowodem na rządy szatana na ziemi. To jego robota!

Zastanówmy się także nad poniższymi słowami Isusa.

Mateusza 10:(32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; (33) Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Co miał Isus na myśli wypowiadając owe słowa? Czy chodziło o przyznanie się przed ludźmi imienia JeZus czy rzeczywistego imienia; Isus, jakie występuje w greckich oryginalnych manuskryptach oraz w Bibliach kościołów ortodoksyjnych z greckim włącznie?

Czy debata na temat imienia Syna Bożego jest potrzebna?

Przecież wszyscy wiedzą, kto to jest Jezus. Nawet demony uciekają przed Jego imieniem.

To prawda, ale demony uciekają także od wzywających Allacha egzorcystów Islamu oraz księży katolickich, którzy używają bałwochwalczych szkaplerzyków Madonny, krucyfiksu i święconej wody! Modlitwy do Jezusa są także wysłuchiwane, a także możemy zaobserwować wyraźnie kierownictwo Ducha Bożego ponad tymi, którzy wzywają imienia Jezusa poszukując prawdy. Temu wszystkiemu nie można zaprzeczyć.

Postawa naszego Zbawiciela jest prosta i jednoznaczna. On doskonale wie, że jesteśmy w szponach szatana oraz wie On, kiedy go rzeczywiście szukamy - nawet jeżeli jesteśmy wprowadzani w błąd i używamy niewłaściwego imienia.

Islamiści nazywają Go Isa, Chrześcijanie ortodoksyjni - Isus. W państwach anglojęzycznych nazywany On jest Dżizas (Tak się czyta - Jezus).

Kiedy przyjechałem do Australii w roku 1982 i uczyłem się języka angielskiego - zaszokowało mnie jedno.

Australijscy reporterzy i prezenterzy telewizyjni wymawiali prawie doskonale nazwisko Lecha Wałęsy. Potem przekonałem się, że wszelkie inne nie angielskie nazwiska są także wymawiane w niemal doskonały sposób. Czy mówimy o Putinie, czy Buszu - wymowa jest niemal doskonała. Na wielkich zgromadzeniach ONZ nazwiska uczestników wymawia się w sposób najbliższy oryginalnego języka i zdecydowana większość nazwisk jest wymawiana na tyle prawidłowo, że nikt nie ma wątpliwości, o kim jest mowa.

Te same zasady stosuje się w kulturze i sporcie.

Niestety nie możemy powiedzieć, że te same zasady stosuje się tam, gdzie posiadają one największą wagę. Czyli w kwestiach naszego zbawienia - czyli... w religiach.

Mateusza 10:32 Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie;

Pierwsze przykazanie Boga mówi - miłuj Boga.

Mateusza 22:37 A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

Zadajmy sobie proste pytanie.

Czy używanie niewłaściwej formy imienia świadczy o naszej miłości oraz szacunku do Boga oraz do Syna?

A przecież szacunku nam nie brakuje przy obcowaniu z ludźmi, których imiona staramy się wymawiać jak najbardziej prawidłowo, czasami z szacunku, czasami z obaw o niechęć czy nawet wrogość z ich strony.

Czyż Bóg nie zasługuje na jeszcze większy szacunek?

Atak szatana trwa od Edenu

Niestety ów atak jest dewastujący wielu oraz daje broń do ręki tym, którzy na będąc na służbie szatana także walczą z Bogiem. Co jest interesujące, praktycznie metody się nie zmieniają, aczkolwiek zmieniają się ludzkie pokolenia.

Jak wielu już doskonale wie, przypisuje się Bogu imię - JHWH.

JHWH = Baal = Złoty Cielec = Zeus = Lucyfer.

Wyjścia 32:4 I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 5 Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana.

Czyli jutro będzie święto cielca, Baala. Owym Panem święta będzie... Baal! Tak było w kwestii rzekomego imienia Boga ( Imię Boga ) i w niemal identyczny sposób szatan stara siebie podstawić w zamian za Zbawiciela, czyli Isusa.

Widać wyraźnie zamianę jednego Boga w drugiego, czyli szatana, który za wszelką cenę chce się utożsamić z Bogiem Wszechmocnym.

Jest w jego działaniu jeden OLBRZYMI problem.

Szatan nie jest on stwórcą, niczego nigdy nie stworzył i na każde swe działanie musi on posiadać Boże zezwolenie, jak w przypadku Hioba. Z upadłymi aniołami jest podobnie.

Obecnie mamy kilkanaście wersji imienia Zbawiciela i żadna z nich nie jest wersją właściwą.

Używa się: Jezus, Jesus. Iesus, Yahshuah, Yehshuah, Yahuszua, Jeszu, Hesus, po grecku - Ἰησοῦς - nauczany nieprawidłowo jako - Iesus, (po łacinie - IESVS, Iesus i kilka innych wersji.) Łacińska wersja - Iesus dominuje ponad 1600 lat od czasów powstania rzymskiej Wulgaty.

Najbardziej wulgarną formą Jego imienia jest angielska wersja - Jezus, którą wymawia się w wyjątkowo nieprzyjemny sposób - Dżizas.

W jakim celu szatan zniekształca imię Zbawiciela?

Ponieważ Jego imieniu jest zbawienie.

Celem szatana jest uniemożliwienie nam zbawienia, czyli życia wiecznego. Na nasze szczęście Bóg jest niezwykle wyrozumiały i miłosierny. Bierze pod uwagę prosty fakt, że jesteśmy zwodzeni przez szatana i jego ziemskich sług. Dlatego Bóg dotychczas toleruje nasz brak wiedzy, a nawet wysłuchuje wiele naszych modlitw, ponieważ wie On doskonale, że staramy się do Niego zwracać - na przekór wielu wysiłkom szatana. Nawet demony są zmuszane do ucieczki, jeżeli wzywamy nieprawidłowego imienia Jezusa, ponieważ On doskonale wie, że Jego właśnie wzywamy i nikogo innego nie mamy nigdy na myśli wymawiając nawet nieprawidłowe imię - Jezus!

W jaki sposób jesteśmy oszukiwani?

Jest kilka poziomów owych oszustw. Głównym oszustwem jest imię - Jezus.

Jeżeli ktoś zaczyna poszukiwać znaczenia tego imienia, wtedy świat szatana podsuwa nam drugie wersje, czyli tzw. wersje hebrajskie (a raczej aramejskie - babilońskie) - czyli Yahshuah, Yehshuah, Yahuszua, Jeszu, Yeshua HaMashiach, Jaszua,

"Eksperci" synagogi szatana tłumaczą nam, że owe imiona oznaczają - Yah lub Jehowa jest zbawieniem. Czyli ponownie wpadamy z deszczu pod rynnę.

Imię Boga Ojca nie jest Yah! Jest to imię egipskiego boga księżyca. Dlatego propagowane nam imiona, jak Jah-szuah są wysoce skażonymi imionami, których celem jest deprawacja imienia, w którym jest zbawienie.

Tzw. nowoczesny hebrajski jest w rzeczywistości dialektem aramejskim, czyli dialektem języka Babilonu. To w Babilonie Izraelici spędzili 70 lat niewoli za odstępstwo od Boga i Jego Prawa. Czyli ponownie, jak w przypadku rzekomego imienia Boga, słudzy szatana chcą nam sprzedać fałszywe imię, które PONOWNIE jest jedną z wielu wersji imienia szatana. Owe zniekształcenia mają wiele różnych form.

Skoro Yah jest imieniem szatana, imię Zbawiciela w tym kontekście oznacza - (Lucyfer) jest zbawieniem.

Żydowscy 'eksperci' zachęcają usilnie poszukiwaczy Prawdy do studiowania języka hebrajskiego, ponieważ według nich Biblia była pisana po hebrajsku i jedynie oryginalny hebrajski oraz znajomość zwyczajów i tradycji żydowskich pozwala nam rzekomo zrozumieć rzeczywiste posłanie Boga, jego Przykazania oraz Ewangelię Jezusa.

Nic dalszego od prawdy!

Biblia była pisana oryginalnie alfabetem greckim w dialekcie greckim, zwanym paleo-hebrajskim. Potem przetłumaczono ją na grekę koine - Septuagintę, z której cytował Isus i ewangeliści. W końcu powstały Chrześcijańskie Pisma Greckie, zwane także Nowym Testamentem.

Współczesny hebrajski jest w rzeczywistości dialektem judeo-aramejskim, czyli językiem Babilonu. Świat ukrywa to przed nami!

Współczesny hebrajski nie ma nic wspólnego ze starożytnym paleo-hebrajskim, który jest odmianą starożytnej greki. Żydzi przyjęli język aramejski podczas niewoli w Babilonie. Żydzi dopiero po zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e. porzucili język grecki (Chrześcijańskie Pisma Greckie) i powrócili do języka Babilonu, czyli judeo-aramejskiego dialektu judaistycznego.

Cała Biblia była spisywana alfabetem greckim, który posiada samogłoski. Pierwotnym językiem Biblii była starożytna greka, która także pochodzi od języka i alfabetu fenickiego.

Gdyby imię - Jezus - było imieniem aramejskim, Ewangeliści zrobili by to, co jest już zrobione z innymi oryginalnymi imionami hebrajskimi czy tekstami aramejskimi.

Mateusza 1:23 Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Jana 1:42 I przyprowadził go do Isusa. Isus spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr). Kefas H3710 - aramejskie słowo oznaczające kamień.

Takich przykładów jest znacznie więcej - Jana 5:2, Jana 9:13, Obj 9:11, Obj 16:16 (Armageddon).

W Septuagincie oraz Pismach Greckich nie ma wzmianki o aramejskiej formie imienia Isusa.

Mateusza 1:21 A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

Zeus w imieniu Jezusa

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy obrazek.

Napis na tej starożytnej wazie - IEYS to nikt inny, jak ZEUS! W tym przypadku Y czytamy jak U.

Rodzaju 36:18 A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.

Widać wyraźnie zapis tego imienia w dwóch różnych alfabetach. IEYS to Zeus w klasycznej grece. Powyższy tekst biblijny jest tłumaczeniem ze skażonego tekstu masoreckiego w języku Babilonu, czyli tzw. 'nowoczesnym hebrajskim' i dlatego mamy na końcu dźwięk - sz. Jeusz.

W tekście z greckiej Septuaginty mamy takie nieco inne tłumaczenie na angielski.

Rodzaju 36:18 And these [are] the sons of Olibema, wife of Esau; chief Jeus, chief Jeglom, chief Core. These [are] the chiefs of Olibema, daughter of Ana, wife of Esau.

W języku greckim nie ma dźwięku - sz!

Dlatego w Chrześcijańskich Pismach Greckich nigdzie nie mamy żadnych wersji babilońskich/aramejskich imion jak Jaszua, czy Jeszua, czy Jeszu.

Jeus to grecki Zeus!

Dodajmy tylko jedną literę - z, i mamy nasze polskie czy angielskie Jezus.

Ἰησοῦς  z greckiej Septuaginty- oznacza - Jozue a także - Isus. Jest to identyczne imię.

Dlaczego mamy to samo imię w dwóch różnych formach?

Jozue w ST wymawia się w tekście masoreckim jako Joszua. Zatem mamy aramejski dźwięk sz, którego nigdy nie było w Septuagincie ani w języku paleo-hebrajskim.

Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku i z tej przyczyny to samo słowo - Ἰησοῦς jest tłumaczone fałszywie na - Jesus.

Dlaczego fałszywie?

Galia, dzisiejsza Francja i Belgia została podbita przez Rzym w 52 p.n.e. , a galijskie imię Esus wpięto do panteonu bóstw Rzymu. Kiedy powstało fałszywe chrześcijaństwo - Esus został ....zasymilowany z Pomazańcem. Proces taki nazywa się... synkretyzmem.

Dlatego przyjęto w Rzymie (po łacinie IESVS) imię Iesus, początkowo dodając do esus literę I, a z czasem za pomocą pisma gotyckiego zamieniono I na J.

Z Wikipedii - Esus...

Esus - bóstwo galijskie. Ze względu na podobieństwo etymologiczne ( ie. esu - dobry, geniusz, pan ?), łączy się Esusa z Ahura Mazdą i z germańskim rodem bogów - Azami. Był przedstawiany jako postawny mężczyzna ścinający drzewo. To bardzo logiczne bo Esusowi składano ofiarę poprzez wieszanie ofiar na drzewach. Najprawdopodobniej jeden z najważniejszych bogów, łączony w trójcę z Taranisem i Teutatesem.

Dodanie J do Esusa daje nam dzisiejszego Jezusa.

W formie - Jezus - imię to posiada zus, które po angielsku wymawia się - zius, czyli... Zeus!

Po polsku - Je-Zus.

Bożek z Galli to starożytny Zeus, który po grecku pisał się - IEYS, jak już widzieliśmy na powyższej rycinie. Y było czytane jako - U ponieważ Y to grecki upsilon czy obecnie nazywany ipsilon.

Szatan w tym przypadku przeszedł samego siebie i w zamian za Zbawiciela podał nam na srebrnej tacy... galijskiego bożka Esusa !

Transliteracja rzymskiego boga Jowisza - - po grecku IOVE - na aramejski czyli tzw. nowoczesny hebrajski:

Yahweh

Powyżej moneta z tego okresu - widoczne wyraźnie imię Zeusa, czyli po grecku - Ieys

ZEUS = JEYS = IEUS = IOVE = ESUS = BAAL wszystkie te słowa oznaczają szatana!

Zeus - bóstwo to najprawdopodobniej pojawiło się w Fenicji i w powyższym obrazku mamy fenicką transliterację - Zeus.

Aramejski dodawał do imion - A a grecki dodawał - S zamiast - A, jako podkreślenie rodzaju męskiego.

Jowisz czyta się Jałe, czyli bardzo podobnie do Yałe, czy też Yarea (bez r) czy Ya-e.

Po łacinie Jowisz to - IOVE. W łacińskim leksykonie - Vox Latina - najbardziej respektowanym na świecie słowniku dowiemy się, że pierwszą literę - I czytamy jak polskie - I. Drugą literę - O, czytamy jak - A. Z kolei V jest czytane jak polskie Ł, a ostatnia litera - E czyta się także jak polskie - E,

Łaciński Jowisz, czyli IOVE czyta się - IAŁE czyli dokładnie tak samo, jak czyta się angielski - YAHWEH.

Dźwięki tych słów są identyczne oraz oznaczają tę sama osobę, szatana!  Całe te szatańskie wybiegi mają na celu umieszczenie Zeusa czyli szatana w pozornym imieniu Boga, a także w imieniu Zbawiciela. Całość owych imion wyraźnie sugeruje ojca i syna z wielu panteonów bóstw starożytnych, z których większość tworzyła różne postacie trójcy, którą zaadoptował Watykan dla Kościoła.

I jeszcze jedna ważna uwaga. Kiedy szatan za pomocą Nemroda budował wieżę Babel, Bóg pomieszał ludziom języki i pokrzyżował w ten sposób zamiar zjednoczenia świata przeciwko sobie. Szatan w ten właśnie sposób mści się na Bogu za owo pomieszanie języków zniekształcając imiona wykorzystując owe różnice językowe. Zdaję sobie sprawę z trudności, jaka się wyłania podczas próby czytania powyższych tekstów.

Ale proszę czytelników o nieco cierpliwości, wraz z modlitwami do Zbawiciela o pomoc Jego Ducha w rozgryzieniu tych raczej zawiłych problemów, a Prawda ukaże swoje cudowne oblicze.

Jakie więc jest imię naszego Zbawiciela?

Grecki - Ἰησοῦς w chwili obecnej prawidłowo wymawia się = Isus.

W ten sposób wymawiają imię Zbawiciela - Grecy, Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie czy inne odłamy ortodoksyjnego Kościoła Wschodniego. Owe kościoły nigdy nie uznały Rzymu i papiestwa.

Czy jedynie Septuaginta była przyczyną niechęci Rzymu do prawosławia, czy także kwestia imienia - Isus?

Co jest warte wzmianki - te właśnie narody były oraz są nadal prześladowane zaciekle przez świat szatana. Rewolucja Październikowa w Rosji była głównie skierowana przeciwko kościołowi ortodoksyjnemu, który został wtedy niemal całkowicie zniszczony.

W II Wojnie światowej największe straty ponieśli Rosjanie, Serbowie i Ukraińcy - czyli ortodoksyjni Chrześcijanie, nie uznający papieża i Rzymu. Właśnie oni posługują się najlepszymi Bibliami, które są tłumaczone z Septuaginty (ST) oraz zawierają rzeczywiste imię naszego Zbawiciela w prawidłowej formie - Isus.

Nowożytna historia ukazuje nam demonizację Serbów podczas rozbioru Jugosławii, a w chwili obecnej Grecy idą na pierwszy ogień grabieży mienia i wolności poprzez twór watykański - Unię Europejską.

(Sprawdź tę serię filmów. Imperium Rzymskie nadal rządzi 1/12.)

Oczywiście wielu stwierdzi, że grecką literę - η czyta się jak polskie E! Należy więc wyjaśnić, że w języku greckim nastąpił tzw. itacyzm, który zmienił na przestrzeni wieków wymowę z - E na - I.

Islamiści wymawiają imię Pana - ISA, a także ISU.

Dlaczego łacińska Wulgata podaje nam Iesus oraz Jesus, na przekór greckiej pisowni?

Panuje błędny pogląd, że to łacina miała wpływ na wymowę greki i że wymowa greckiego - Iesus jest wynikiem wpływu łaciny. Istnieje także fałszywy pogląd, że język łaciński jest sprawdzianem wymowy greckiej.

Tymczasem rzeczywistość jest taka, że greka, jako znacznie starsza miała wpływ na wymowę łaciny - a nie odwrotnie.

To pod egidą Watykanu - eksperci językowi starali się za wszelką cenę z Isusa zrobić Jesusa - co praktycznie się im udało. Dopiero teraz dowiadujemy się całej prawdy w tym temacie. Aramejskie teksty Masoretów zmieniły także znaczenie niemal wszystkich imion Starego Testamentu, umieszczając na końcu "Yah" czyli imię starożytnego bożka egipskiego w wielu imionach biblijnych.

Poniżej przykład imienia Jeremiasza. Yerem-YAH, Inne imiona - Isa-Yah, Oze-Yah, czy wiele innych.

Jeremiasza 1:1 BW (1) Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina,

Jer 1:(1) to rhma tou qeou o egeneto epi ieremian ton tou celkiou ek twn ierewn os katwkei en anaqwq en gh beniamin

W ten sposób zniekształca się większość imion postaci ST, dodając w tekstach masoreckich szatański Yah do końcówek ich imion, które ich nigdy nie posiadały w języku paleo-hebrajskim czy w Septuagincie.

Jozue.

Jozue i  Pomazaniec noszą dokładnie to samo imię - ISUS.

Trafność wyboru imienia dla Syna jest wręcz niezwykła.

Jozue - (Isus) wprowadził lud izraelski do Ziemi Obiecanej, czyli Kanaanu i wykonał wyrok Boga na Kananejczykach, którzy zajmowali się magią, czarami, wielbili JHWH, składali mu ofiary z ludzi i nawet dzieci. Krew niewinnych ludzi lała się obficie. Niewielu z nich się uratowało uznając Boga Izraela za rzeczywistego Boga.

Drugi Isus (Jezus) także wprowadzi nas, Słowian, czyli Naród Wybrany najpierw na pustynię na sąd, a potem do Królestwa Bożego na terenie Kanaanu, czyli dzisiejszego Izraela, gdzie Edomici popełniają nadal na Palestyńczykach identyczne zbrodnie, jakie popełniano w Kanaanie.

Isus także będzie za nas walczył z powodu oporu, jaki z pewnością będzie stawiał fałszywy Izrael.

Isus usunie wszystkich tych, którzy są na przeszkodzie w ustanowieniu Jego rządu nad całą ziemią. Podobnie, jak Jozue, także Isus będzie miał armię oddanych sobie żołnierzy, którzy wykonają na świecie wyrok w wielkiej bitwie Armagedonu.

Zaczyna być coraz bardziej oczywiste, że niemal wszyscy znani bibliści, nowocześni oraz starożytni - doskonale wiedzieli i wiedzą nadal, w jaki sposób imiona te były i są nadal fałszowane.

Dlaczego nas oszukują?

Ponieważ są oni na żołdzie watykańskich uniwersytetów, fundacji Rockefellerów oraz Rothschildów, czyli... satanistów. Nieposłuszeństwo oznacza koniec kariery. Podobnie jest z 'naukowcami' Ewolucji czy Wielkiego Wybuchu.

Owszem - słudzy Boży, prorocy i Ewangeliści sumiennie spisywali słowa Boga, ale przeciwnik - szatan, za pomocą elit władzy oraz elit pseudo-naukowych wprowadzał owe zmiany siejąc w Biblii kąkol, na którym wyrastali i wyrastają nadal fałszywi pastorzy, księża i starsi, czyli... kąkol.

Wszyscy tłumacze Biblii doskonale wiedzą, w jaki sposób owo imię przedstawiają Pisma Greckie, w jaki sposób została przetłumaczona Septuaginta oraz w jaki sposób była i jest nadal zniesławiana i oskarżana o fałszerstwo, którego nikt nie potrafi udowodnić. Nie jest to niedopatrzenie czy pomyłka. Oszustwo jest świadome i uczynione przez nasienie węża.

Co jest najbardziej interesujące i zarazem niepokojące - imię - Jezus praktycznie nie ma żadnego określonego znaczenia, ponieważ jest to fabrykacja i zniekształcenie. Yahshuah oznacza - Yah jest zbawieniem i inne formy mają podobne znaczenie.

W takiej formie - Jezus - imię to nie ma żadnego specyficznego znaczenia.

Natomiast oryginalna forma - Isus posiada ściśle określone znaczenie:

Imię Isus, odmienia się przez przypadki, jest tym samym słowem co Jozue z Joz.1:10 i oznacza - "zbawienie jest od Pana" (Filon z Aleksandrii) - Wikipedia.

W tym przypadku imię nie jest skażone pogańskim Yah, oraz doskonale odzwierciedla Stary Testament, w którym pisarze biblijni systematycznie używają słowa - Pan, a nie masorecki Tetragram, który rzekomo odnosi się do Boga Ojca. Niemal wszystkie polskie Biblie tłumaczone są z zafałszowanych i zmanipulowanych tekstów masoreckich, w których aż roi się od Zeusa, Yah oraz Tetragramu.

Gwoli ciekawości - USA Capitol w Waszyngtonie.

Capitol - świątynia Zeusa. 666 to liczba Zeusa! Efez - Ephesus esus! [EN]

Capitol, Jupiter's temple in Rome, (Świątynia Jupitera w Rzymie!) Igrzyska Olimpijskie ku czci boga Olimpu - Zeusa. Palony znicz olimpijski - symbol buntu Prometeusza przeciwko Zeusowi.

Kapitol - jedno z siedmiu wzgórz w Rzymie - Stała na nim świątynia triady bóstw Jowisza Kapitolińskiego, Junony i Minerwy.

Jednak zgodnie z zapowiedzią Zbawiciela nadeszły czasy, kiedy rzeczywisty lud Boży pozna owe ukryte szatańskie tajemnice i zacznie odważnie kroczyć ścieżką prawdy, prowadzącą do życia wiecznego, stosując się do Przykazań Bożych i przykazań Isusa.

W jaki sposób z I zrobiono J ?

Pierwsze tłumaczenia Biblii - w szczególności tłumaczenie Biblii Króla Jakuba z roku 1611- posiadały literę I.

Poniżej mamy część KJV Biblii w której w piśmie gotyckim z litery I zrobiono literę J.

Trik ten polega na tym, że zamieniono wszystkie przypadki występowania litery I na literę J. Czytający dowiadywał się z kontekstu, w którym miejscu powinien wymawiać I, a w którym wymawiać J. Różnica w języku angielskim jest OLBRZYMIA.

Nawet dla znających nieco angielski - 'I m'. Aj em - ja jestem. Gdyby zrobić z I literę J to wyjdzie - 'J m' - Dżej m. W przypadku Isusa mamy Iesvs na okładce - czyta się - Iesus. Ale po wstawieniu J czyta się to Dżizas. Różnica jest ogromna.

Porównajmy angielską kombinacje z oryginałem - mamy Dżizas, zamiast Isus.

Gwoli ciekawości - Gutenberg oraz Erazm z Rotterdamu wielbili szatana - Bahometa używając do tego znaku - XP. Czy nazwa - Windows XP - to przypadek?

Poniżej oryginalna strona z Biblii Erazma z Rotterdamu, wydrukowana przez Gutenberga. Ozdobiona jest Bahometem. Święci 'ojcowie' Kościoła - czyli wielbiciele szatana!?

Tacy ludzie o takim pokroju decydowali o tym, jaką Biblię obecnie czytasz i które ona zawiera księgi.

Przykład oczywistego oszustwa

Znany naukowcom zwój Izajasza z Qumran (Zwoje znad Morza Martwego), uznawany z I wieku p.n.e. jest niemal identyczny jak tekst masorecki z roku 1008 n.e!

Jakim cudem? Dowód.

Mateusza 12:20 Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. 21 A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (BW)

Powyższy werset został publicznie przeczytany przez samego Isusa, który cytując Izajasza 42:4 wskazał na wypełnianie się owego proroctwa na oczach Żydów. Według tekstu masoreckiego werset ten brzmi zupełnie inaczej:

Izajasza 42:3 Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.4 Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy.

W powyższych cytatach widać wyraźnie, że Isus cytował z innego źródła - czyli z Septuaginty. Cytowany powyżej werset z tekstu masoretów praktycznie jest bez znaczenia, w porównaniu z oryginałem użytym przez Isusa! To wskazuje niezwykle dobitnie na manipulacje masoretów, którzy usilnie negują znaczenie i posłannictwo Mesjasza ze znanych nam oczywistych powodów.

Izajasza 42:4 He shall shine out, and shall not be discouraged, until he have set judgement on the earth: and in his name shall the Gentiles trust. (w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję) Septuaginta [EN] z witryny.

Logika jest nieubłagana. Jeżeli najwcześniejsze teksty masoreckie datuje się na wiek VI n. e. to oznacza, że tekst zwoju Izajasza z Qumran jest podejrzany o fałszerstwo. Albo został podrzucony do kolekcji z Qumran, albo jest on dziełem... masoretów, ekspertów kaligraficznych, czyli fałszerstwem, pochodzącym z VI wieku n.e.

Po prostu cytowany werset ze zwoju Izajasza zawiera identyczny tekst z wersetem masoreckim z XI w. n.e, (Kodeks Leningradzki) będący w jaskrawym kontraście z Septuagintą. Nie może to być dziełem przypadku i w tej sytuacji datowanie owego zwoju na II wiek p.n.e. jest co najmniej kontrowersyjne - zwłaszcza że mamy słowa Isusa, który potwierdza osobiście w pełni Septuagintę.

Fakty te rzucają poważny cień na odkrycia z Qumran, metody ich datowania oraz rzeczywiste pochodzenie zwojów, a także przyczyny ich wyraźnego faworyzowania przez zdecydowaną większość biblistów będących na żołdzie Watykanu.

Podsumowanie

Jak widzimy wyraźnie, macki szatana sięgają znacznie dalej i głębiej niż przypuszczaliśmy. Wiemy, że jest on ojcem kłamstwa i odkrywamy, zgodnie z zapowiedzią Isusa, coraz więcej szatańskich subtelnych ale dosadnych kłamstw. Dowiedzieliśmy się, że Yahwe to imię szatana oraz dowiedzieliśmy się także, że powszechnie używane imię naszego Zbawiciela to także oszustwo szatańskie.

Już widzę szydercze uśmiechy przeciwników Królestwa Bożego, którzy natychmiast zakwestionują całą Biblię twierdząc, że Bóg nie był w stanie jej zachować w czystości a nawet zachować w niej swego nie skażonego imienia. Moim zdaniem owe informacje są niezwykle budujące. Przede wszystkim jest to wyraźne wypełnienie się proroctwa o ujawnieniu największych dotychczasowych tajemnic.

Wbrew pozorom mamy wszystkie teksty wypowiedziane przez Boga Ojca oraz jego Syna zachowane w niezmienionej formie, pomimo zaciekłych i podstępnych ataków szatana i jego siepaczy. Dobra Nowina o Królestwie jest także doskonale zachowana. Objawienie ujawnia nam dalsze plany Boga na najbliższą przyszłość.

Owszem, posiadamy pewne drobne nieścisłości w masoreckich tekstach ST, ale te drobne błędy nie są w stanie zagłuszyć Prawdy biblijnej i pomimo tych wysiłków świata szatana, Prawda jest nadal dla każdego swobodnie dostępna i nic nikomu nie stoi na przeszkodzie ku zbawieniu.

Owe nieścisłości, a także listy Pawła pozwalają Bogu na odsiew plew, czyli kąkolu od oczyszczanej owczarni. Następuje wyraźny podział na owce i kozły. Na miłujących Boga i Jego Prawo oraz na przeciwników Boga, a zwłaszcza jego Prawa, czyli... zwolenników 'apostoła' Pawła.

Minimalizowanie listów Pawła czyni Ewangelię Isusa bardziej wyraźną i logiczną. Paweł skutecznie odciąga uwagę od Króla Królestwa Bożego oraz rzeczywistej Ewangelii o Królestwie Bożym na ziemi.

Masywne ujawnianie kłamstw szatana wskazuje także na to, że czas jego rządów dobiega końca! Obecność Internetu jest dla uczciwych poszukiwaczy Prawdy niezwykłym błogosławieństwem i z odrobiną chęci oraz dobrej woli można poznać olbrzymią ilość dowodów na potwierdzenie sprawozdań biblijnych, posłania Isusa oraz zasięgu kłamstw szatana.

Biblia wyraźnie mówi w księdze Objawienia, że szatan... zwodzi całą ziemię.

Objawienie 12:9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Dopiero teraz się okazuje, że werset z Objawienia ma znacznie większe znaczenie, niż do tej pory przypuszczaliśmy. Widać wyraźnie, że szatan zwodzi absolutnie wszystkich - z politykami, fałszywymi religiantami a nawet z jego sługami włącznie. Fałsz i kłamstwo - atrybuty szatana, ojca kłamstwa panują na ziemi i właśnie z tej przyczyny Isus zapytał, czy znajdzie wiarę, kiedy powróci na ziemię.

Właśnie z powodu nadmiaru owych kłamstw.

Czy to już koniec ujawniania kłamstw? Najprawdopodobniej nie! Wiele wskazuje na ich obecny niezwykły wzrost i w przyszłości zobaczymy także jeszcze większe oszustwa szatańskie, potwierdzone cudami! Być może zostaną ponownie 'odkryte' nowe zwoje, w których okaże się, że Jezus jest synem Yahweh i że to są kosmici - Anunnaki, którzy zaraz zaprowadzą pokój i sprawiedliwość na ziemi, czyli... NWO!

Yahwe to będzie szatan a Jezus będzie jego synem! Nie - Isus - ale Jezus, jakiego obecnie zna cały świat. Znając pomysłowość sług szatana, być może już wszystko jest przygotowane i fałszywe zwoje są gotowe do 'ujawnienia'. Istnieje program znany jako Blue Beam Project.

Taki wydaje się cel oszustw szatańskich.

Co zrobisz posiadając taką wiedzę? Czy wyprzesz się Isusa, bo tak jest łatwiej i wygodniej? W tym świetle wersety te posiadają jeszcze inne znaczenie. Czy miłujesz naszego Zbawiciela na tyle, że z odwagą zachowasz także czystość Jego imienia!? Nie sugeruję, że ludzie używający imię - Jezus zostaną potępieni. Biblia o czymś takim nigdzie nie mówi. W końcu to Bóg pomieszał nam języki.

Skoro świat szanuje sług szatańskich, pedofilów oraz szatańskie zdegenerowane gwiazdy muzyki, filmów, czy sportu - czyż nie powinniśmy okazać Zbawicielowi naszego największego szacunku i wymawiać Jego imię w taki sposób, w jaki wymawiali jego umiłowani apostołowie i uczniowie? Imię to nadał mu w takiej formie sam Ojciec.

Zwłaszcza, że to imię nigdy nie było przed nami ukryte i cały świat ortodoksyjnych Chrześcijan posługuje się nim już od wielu stuleci.

A co najważniejsze...

Grecy do dzisiaj używają imienia Zbawiciela w jego oryginalnej formie - w takiej, jakiej używali go Jego apostołowie i uczniowie - Isus, które oznacza - zbawienie jest od Pana.

Okazuje się, że żeglowanie w morzu kłamstw nie jest łatwe i można z łatwością pobłądzić. Taki jest cel kreowania morza kłamstw na Internecie. Z powodu napływu pewnych korekt i wyjaśnień okazuje się, że Król Jakub oraz jego słynne tłumaczenie Biblii KJV z roku 1611 jest jednak wspaniałym dziełem, opartym na wielce interesującym oryginale, który zawierał aż trzy przekłady. Oryginał nazywa się Poliglota Kompluteńska.

Angielska Wikipedia podaje, że nadal istnieją 123 egzemplarze owej Biblii!

Czyli słynna KJW (Wersja króla Jakuba) nie posiadała masowego Tetragramu. Posiada także imię - Iesus. Dopiero późniejsze wydania rozpoczęły pochód masowych fałszerstw. Co jest ciekawe, Wikipedia (zwana także Żydopedią - nie bez przyczyny!) nie podaje informacji na temat KJV pierwszej edycji z roku 1611!

To są przyczyny znanego ruchu - King James Only czyli - tylko wersja KJV 1611. Dlatego ta właśnie wersja Biblia jest pod atakiem a jej obrońcy są wyśmiewani i wyszydzani.

I najciekawsze...

Watykan zmienia imię Boga

Nie na Jahwe. Bóg to Adonai. Tak w dużym uproszczeniu można podsumować treść dokumentu. Prefekt watykańskiej Kongregacji kard. Francis Arinze przesłał do wszystkich konferencji episkopatu na świecie rozporządzenie, zgodnie z którym na polecenie Papieża w obrzędach liturgii należy unikać stosowanego dotąd biblijnego imienia Boga: Jahwe - donosi "Tygodnik Powszechny". Zamiast niego, trzeba używać odpowiednika żydowskiego słowa Adonai, czyli Pan. W liście skierowanym do biskupów Stolica Apostolska przypomina, że zgodnie z hebrajską tradycją imię Boga ma pozostać niewypowiedziane. "Jahwe", zgodnie z dyrektywą, ma zniknąć z liturgii słowa, pieśni kościelnych i modlitw, oraz z tekstów i przekładów biblijnych, gdzie dotąd używano Starotestamentalnego tetragramu JHWH. Źródło - http://wiadomosci.onet.pl

Tymczasem II wydanie Biblii Tysiąclecia ma ponad 6000 razy imię w formie - Jahwe. Dodajmy do tego artykuł z Sierpnia 2012 roku -  w którym adepci New Age napisali, że szatan i demony opuściły Watykan!

Hmmm... Czyżby szatan już powierzył całą władzę Bestii siedmiogłowej!?

Dziękuję serdecznie Adamowi Gołębiewskiemu za wkład językoznawczy, niezbędny do opracowania tego artykułu.

Jeżeli rzeczywiście miłujesz Isusa, będziesz używał jego rzeczywistego Imienia!