Kolejne problemy  z Pawłem

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Kolejne dowody zupełnego braku wiarygodności nauk Pawła.

Wbrew kategorycznemu zakazowi Boga, aby nie bratać się z innymi rasami czy narodowościami,  'apostoł' Paweł otwarcie reklamuje mieszanie się ras i narodów.

Szczegóły w artykule - http://cyryl.blox.pl/2014/11/Pawel-promuje-mieszanie-ras-i-narodow.html

Oznacza to nie tylko zupełne ignorowanie Prawa Bożego i odniesienia Prawa Narodu Wybranego, danego przez samego Boga. Jest to także anulowanie 144.000 czystych genetycznie Izraelitów wybranych Boga z księgi Objawienia.

Najgorsze jest... negowanie Bożego planu zbawienia Narodu Wybranego.

Zwolennicy Pawła natychmiast zareagują na to twierdzeniem, że chodzi o Izrael duchowy. Ale Biblia nie zapowiada, że proroctwa Objawienia wypełniane są w sensie duchowym, w sposób niewidzialny, tak jak niewidzialna jest obecność Chrystusa na ziemi.

Biblia nigdzie nie podaje proroctw, które miałyby się wypełniać w sposób 'duchowy', czy niewidzialny. Przykładem literalności są Sodoma i Gomora czy też potop. Także proroctwa Objawienia nie są wyjątkami. Ich wypełnienie się będzie widziane dla wszystkich mieszkańców ziemi, jako pokaz chwały i potęgi Boga.

Biblii mówi, że autorem proroctw jest Bóg.

Prorocy Boży byli ludźmi, którzy przekazywali ustnie i pisemnie wolę Boga, Jego ostrzeżenia oraz... Jego proroctwa.

Przykłady.

Jeremiasza 2:1 I doszło mnie słowo Pana tej treści:

Objawienie 1:10 W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:

Także aniołowie przekazywali słowa Boga oraz przekazywał je Syn Boży.

Ludzie nie posiadają daru prorokowania - w sensie zapowiadania przyszłości - nie posiadają takiego prawa danego od Boga. To Bóg wybiera człowieka lub anioła, który przekaże PROROCTWO BOGA, czyli człowiek lub anioł to jedyne osoby przekazujące Słowa Boże. Istnieją ludzie, którzy zapowiadają przyszłość i nazywa się ich także prorokami czy też jasnowidzami. Niemniej nie posiadają oni żadnego Bożego poparcia czy uwierzytelnienia a ich proroctwa mają mniejszą wartość od horoskopów. Nawet w obliczu proroctw Bożych, Bóg ostrzegał Izrael wielokrotnie, przez różnych proroków a nawet z każdym z proroków rozmawiał nie raz ale wielokrotnie, przekazując różne szczegóły.

Paweł posunął się najdalej ze wszystkich proroków uzurpując sobie prawo wypowiadania WŁASNYCH proroctw!

Co jest znamienne, fałszywi prorocy ze Starego Testamentu nie odważali się wypowiadać własnych proroctw;  ale prostu kłamali, że Bóg im to czy tamto objawił. Czasami demon (Baal) mógł im także coś ujawnić, a oni kłamliwie twierdzili, że otrzymali owe proroctwo od samego Boga.

Z Pawłem jest znacznie gorzej.

Paweł wypowiadał SWOJE proroctwa, nie uwzględniając Boga jako ich Autora, czyli Paweł czynił się równym Bogu.

Publiczny pokaz cechy samego szatana. Przykład:

1Tesaloniczan 4:15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

W tym przypadku Paweł dodał zdanie - na podstawie Słowa Pana - ale nie zacytował on żadnego wersetu na poparcie swego proroctwa. Nie podał on źródła tego proroctwa, ponieważ Paweł przekazał w ten sposób swoje proroctwo.

W Starym Testamencie nie mamy żadnych śladów takiego unikalnego proroctwa.

W tym szczególnym przypadku można to zrozumieć w taki sposób. Paweł delikatnie sugerował, że dotarło do nich, czyli także do Sylwana i do Tymoteusza (1 Ts 1:1) słowo od samego Pana, czyli Chrystusa.

Proroctwo to okazało się fałszywym proroctwem ponieważ się nie wypełniło i Paweł jako pisarz tego listu okazał się fałszywym prorokiem. Kiedy okazało się, że to proroctwo nie ma szansy na wypełnienie się w formie, w jakiej on to przedstawił, podał zborowi w Tesalonice drugie, poprawione proroctwo.

2Tesaloniczan 2:1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. 3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. 7 Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. 8 A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 9 A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, 10 I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. 11 I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,

Werset drugi podaje nam, że informacja o Dniu Pańskim mogłaby przyjść... listownie, czyli bez listu nikt by tego nie zauważył. Czysto Pawłowe nauki o duchowym wypełnianiu się proroctw.

W tych wersetach ponownie nie mamy ani jednej wzmianki o autorstwie Boga owych proroctw. Co jest jeszcze gorsze, Paweł przyznaje w wersecie 5-tym, że wcześniej ich tego nauczał. Czyli przyznaje, że nauczał Tesaloniczan własnych a nie Bożych proroctw.

W dalszej części Paweł wydaje następujące polecenia braciom.

2Tesaloniczan 2:15 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

W sumie wyłania się niezwykle dramatyczny obraz zboru w Tesalonice i innych zborach, które założył Paweł. Jak wiemy, Chrystus polecił nam naśladownictwo samego siebie. W żadnym ze swoich listów Paweł nie przedstawia potrzeby naśladowania Chrystusa, nie przedstawia on Ewangelii Isusa Chrystusa ale wymaga przestrzegania swoich osobistych nauk.

W swoich listach Paweł nie wspomina o Isusa narodzeniu, o Jego działalności, nigdy Go nie cytuje, nie omawia Jego kazań i przykazań, a w tym przypadku ujawnia nam, że zbór otrzymał naukę - proroctwo ewidentnie fałszywe - od nich, czyli Pawła, Sylwana i Tymoteusza.

Ani słowa o Ewangeliach i o apostołach. Paweł wymaga posłuszeństwa wobec proroctw i nauk, przekazanych Tesaloniczanom. Z wersetów tych wynika jasno, że Paweł, Sylwan i Tymoteusz byli nauczycielami i Paweł ponagla zbór do stosowania się do nauk, które Tesaloniczanie od tej trójki już wcześniej otrzymali.

Podobna sytuacja istniała w zborze Galacjan. Szczegóły w artykule. - List Pawła do Galacjan.

Paweł nie głosił Ewangelii o Królestwie Bożym

Tutaj jest potrzebna pewna wyobraźnia, ponieważ postać Pawła - zwłaszcza jego wiedza - budzi bardzo poważne podejrzenia. W czasach apostolskich nie posiadano komórek, SMS'ów, i niewielu potrafiło pisać i czytać. Nauki chrześcijańskie, jako niepożądane przez władze były celowo powstrzymywane.

Zadajmy sobie teraz ważne pytanie.

Z jakimi naukami wyruszył Paweł w celu nawracania pogan?

On sam twierdził, że otrzymał je w nadprzyrodzony sposób od samego Chrystusa. Niewypełnione proroctwa temu przeczą. Nie nauczali go także Prawdy apostołowie.

Galacjan 1:12 Albowiem ja nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.

Paweł nie napisał Ewangelii Pawła a jego uczeń, Łukasz napisał swoją Ewangelię, w której sam oświadczył, że sam zbadał sprawę dokładnie, czyli poukładał chronologicznie rozmaite i niemożliwe do sprawdzenia fakty. Co gorsze, wielu twierdzi, że owa Ewangelia powstała po śmierci Pawła. Jest także oczywiste, że Paweł z Ewangelii Łukasza czy Dziejów Apostolskich nigdy nie korzystał.

Czego o Isusie Chrystusie nauczał więc Paweł? Skąd pochodziła jego wiedza?

Dlaczego Paweł nie opisał objawionej mu przez Chrystusa Ewangelii!?

Tego  dokładnie nie wiemy, a jest ewidentne, że Paweł musiał posiadać jakąś wiedzę, aby ją przekazywać innym. Z jego listów można się szybko zorientować, że większość tych nauk to nauki błędne - sprzeczne z Prawem oraz z naukami samego Chrystusa, a zwłaszcza z księgą Objawienia.

Sprzeczne z resztą Biblii nauki Pawła. 

Nic dziwnego, że na pewnym etapie wszystkie zbory chrześcijańskie w Azji odwróciły się od niego, kiedy od rzeczywistych apostołów poznano pełną prawdę o Isusie Mesjaszu oraz Jego Dobrą Nowinę czyli Ewangelię o Królestwie Bożym na ziemi oraz nadziei na życie wieczne na ziemi.

2Tymoteusza 1:14 Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. 15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji,, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.

Było to masowe odstępstwo od... fałszywych nauk Pawła.

Zwróćmy uwagę, że Pawła opuszczono, ale Chrześcijaństwa nie. Tymczasem współczesne Chrześcijaństwo z katolicyzmem włącznie uważa Pawła za najważniejszą postać tzw. okresu apostolskiego.

Niemal całe współczesne Chrześcijaństwo jest praktycznie oparte na listach przypisywanych Pawłowi oraz na Dziejach Apostolskich i Ewangelii pióra ucznia Pawła, Łukasza.

To, co zbory w Azji odrzuciły, dzisiejsi Chrześcijanie uznali za najważniejsze!

Najwyraźniej współcześni Pawłowi nie mieli do niego jakiegokolwiek zaufania. Dzisiejsze kościoły chrześcijańskie Pawła nigdy nie kwestionują.

Warto poświęcić nieco czasu na zbadanie takiej szczególnej postawy kościołów Chrześcijaństwa, które są obecnie zjednoczone w szatańskiej Ekumenie pod parasolem Watykanu.

Paweł twierdził, że głosił on swoją Ewangelię, nie Chrystusa.

Galacjan 1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. 8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

W ten sposób Paweł rzucił publicznie przekleństwo nie tylko na apostołów Isusa ale także przeklął aniołów i uznał jedynie SWOJĄ Ewangelię za najważniejszą. Z uwagi na jego nieznajomość księgi Objawienia, która być może powstała po jego śmierci, owo przekleństwo także dotyczy Objawienia - najważniejszej księgi biblijnej, w której Bóg ujawnił o wiele więcej detali zaplanowanego końca szatańskiego systemu.

Nie ma tam ani słowa o człowieku bezprawia zasiadającym w świątyni Bożej. Według Objawienia świątynią jest Bóg i Jego Syn.

Objawienie 21:22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.

Definitywnie werset ten ujawnia fałsz proroctwa Pawła.

W świetle wypowiedzi Pawła Objawienie jest nieważne i przeklęte, ponieważ jest odmienne od ewangelii głoszonej przez Pawła.

Galacjan 1:9 Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Paweł grozi, że nikt nie ma prawa obwieszczania innej Ewangelii niż Ewangelia objawiona przez Pawła!

Czy ten tekst posiada także moc dzisiaj? Czy posiada on wszelkie cechy natchnienia? Czy można ten werset nazwać Słowem Bożym?

Warto się na tym dobrze zastanowić.


Dodatek. Post z jednego forum - Listy Pawła pod lupą.


Jezus Chrystus dał wyjątkowo klarowną naukę dotyczącą Prawa:

Mateusza 5:17-20 (...)„Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało. Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios. Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios.


Paweł to zagmatwał i napisał w taki sposób że jego nauki można interpretować na różne sposoby:

Tutaj popiera stanowisko Chrystusa:

Rzymian 2:3-11 Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, Który odda każdemu według uczynków jego: Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, A chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.


Jednak w tym samym liście znajdujemy już wersety, z których można śmiało wywnioskować, że prawo jednak nie ma żadnego znaczenia:

Rzymian 3:27,28 Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu

Tutaj to dosłownie anuluje Prawo! Pisze ze skoro jest wiara to nie podlegamy już Prawu!

Galatów 3:24,25 Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

Z kolei z listu do Hebrajczyków można wywnioskować, że jednak prawo nie tylko obowiązuje, ale nawet zostało zaostrzone.

 

Hebrajczyków 10:26-31 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

Czy możemy wybrać naukę z listu, który nam się najbardziej podoba?

Ja wybieram słuchać się tylko i wyłącznie Chrystusa


Znacznie więcej na temat wątpliwości dotyczących Pawła w tych linkach:

List Pawła do do Galacjan.

Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersji.

Dyskusje o Pawle.