Módlmy się tylko do Boga!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Czy musimy się modlić do Boga?

Wielu ludzi myśli, że modlitwy do Boga nie są konieczne! Niestety ci ludzie nie zdają oni sobie sprawy z tego, że bez modlitw człowiek nie ma szans na zbawienie czyli na życie wieczne. Istnieją ku temu bardzo ważne przyczyny.

Jeremiasza 29:12 Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13 A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14 Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Powyższy werset potwierdza, że Bóg się nami bardzo interesuje oraz posiada wobec nas poważne plany. Z tego wynika, że Biblia nas informuje, aby modlić się do Boga. Modlitwa przybliża nas do Boga oraz także przybliża Boga do nas.

Zwróćmy uwagę na to, że modlimy się do Boga tytułując Go... Ojcze nasz, co oznacza, że mamy dowody na to, że jesteśmy synami Bożymi, podobnie jak nim także jest doskonały Syn Boży - Isus, który nam wyraźnie zapowiedział, że będziemy czynić jeszcze większe rzeczy niż On je czynił, kiedy On był na Ziemi.

Oto zapowiedź samego Syna Bożego.

Jana 14:(12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

A to nam daje olbrzymią i niezwykłą nadzieję. Isus nam ujawnił naszą przyszłość i będziemy także obdarzeni wielkim przywilejem do życia wiecznego. NAJPRAWDOPODOBNIEJ niektórzy z nas będą posiadali taką moc i wyróżnienia od samego Boga Ojca, jaką ma i posiada obecnie sam Isus Mesjasz.

1 Jana 5:14 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. 15 A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.

Nasze życie jest ściśle związane z Bogiem, który jest naszym Ojcem oraz Stworzycielem wszystkiego, a nie wszystko znamy, co Bóg jeszcze stworzył. Jesteśmy więc Synami Bożymi i nasza postawa w stosunku do Boga powinna odzwierciedlać nasze synostwo Boga Ojca.

Są bardzo ważne przyczyny, dla których Bóg nazywa siebie naszym Ojcem a my jesteśmy nazywani Jego synami. To jest nie metafora ale Bóg osobiście tak nas określił. Także aniołowie są nazywani Synami Bożymi. Znając naszą pozycję przemyślmy także nasze modlitwy, które kierujemy do naszego Ojca i Stworzyciela jako Boży Synowie i Córki.

Ludzie ignorujący Boga nie mają żadnej szansy na życie wieczne z powodu świadomego odrzucenia Boga Ojca!

Nasienie węża nie jest potomstwem Boga ale jest ono potomstwem szatana. Jedynie mała ich część posiada sumienia ludzkie i oni mają szanse na Boże uzdrowienie oraz uczynienie ich... Synami i Córkami Bożymi.

Modlitwy nasze są dowodem największego szacunku dla Stwórcy Nieba i Ziemi Nie znamy innej istoty, która stworzyła znany nam świat. Niemal wszyscy ludzie wyrażają szacunek do wielu innych ludzi, jak pracodawców, dyrektorów, aktorów czy innych celebrytów.

W tym kontekście brak modlitw do Boga jest już wyraźnym dowodem na to, że świadomie Boga ignorujemy i Go odrzucamy, wzbraniając się oddaniem Mu chwały i dziękczynienia w naszych modlitwach za wszystko, co od Boga otrzymujemy, z życiem naszym włącznie.

Jeżeli darzymy wielkim szacunkiem władze czy celebrytów, lecz całkowicie ignorujemy Boga Ojca, Stwórcę wszystkiego, nie mamy żadnych szans na życie wieczne.

Spójrzmy dookoła nieco uważniej, a zobaczymy u większości ludzi mnóstwo szacunku a nawet uwielbienia, nawet dla zbrodniczych polityków oraz wyuzdanych i zboczonych celebrytów.

Niektórzy ludzie uważają, że są dobrymi i uczciwymi ludźmi i są pewni, że życie wieczne od Boga im się należy. Jest to absolutnym nonsensem, aby Bóg akceptował człowieka, który nie interesuje się... Bogiem - Dawcą życia!

Odmawianie Bogu chwały i szacunku jest objawem niewdzięczności, oraz nienawiści wobec Boga, dzięki któremu cieszymy się życiem.

Jesteśmy tak stworzeni, że nasze sumienie wymaga, abyśmy posiadali OSOBISTY kontakt z Bogiem, oraz ściśle przestrzegali 10 Przykazań Bożych. W ten sposób wykazujemy się pokorą i dobrymi chęciami w oczach Boga Ojca i zasługujemy na Jego aprobatę, błogosławieństwa jako potomstwo Boga Ojca.

Samo czytanie Biblii daje nam olbrzymią ilość informacji o Bogu, które powoduje w nas głęboki szacunek oraz miłość do Boga. Bóg nasz nawet dla nas poświęcił życie Syna po to, abyśmy mogli odzyskać  życie wieczne, które zostało stracone z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy.

Miejmy na uwadze to, że kiedyś staniemy osobiście przed Bogiem na Sądzie Ostatecznym, bez względu na nasze grzechy. Za nie otrzymamy swoją nagrodę lub nawet kaźń za popełniane zbrodnie!

Innej drogi do życia wiecznego nie ma!

Czy prosiłeś kiedykolwiek Boga o pomoc?! Jeżeli nie, teraz jest czas, aby to zrobić. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z olbrzymiej wagi naszych próśb. Zwłaszcza, że nie wszyscy prosząc Boga o cokolwiek, doczekali się wysłuchania jakiekolwiek prośby.

Nie wszystkie nasze prośby były i są przez Boga wysłuchiwane. Są ku temu poważne przyczyny. Musimy rozważyć niektóre prośby, czy są one rzeczywiście dla nas niezbędne i pożyteczne.

Poniżej mamy niezwykle ważne słowa Isusa Mesjasza.

Jana 14:(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Niestety wielu z nas nie prosi Boga w sposób podany nam przez Syna Bożego. Zwróćmy szczególną uwagę na temat Pocieszyciela, który nas wspomaga. Isus ujawnił nam Ducha prawdy, którego możemy otrzymać od Ojca. 

Nie wszyscy wiedzą, jak uzyskać pomoc Boga oraz jak prosić Boga w imieniu Jego Syna.

Głównym problemem wielu z nas jest modlitwa dokładnymi słowami modlitwy - Ojcze nasz... . Nie jest to modlitwa, której Bóg się nie spodziewa. Bardzo ciekawie wyjaśnia to Jan w poniższym tekście. Przeczytajmy to bardzo uważnie!

I Jana 3:(18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (19) Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, (20) Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. (21) Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem (22) I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. (23) A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Isusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. (24) A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Widzimy wyraźnie, że Boga powinniśmy miłować nie tylko słowami, ale także czynami. To jest w oczach Bożych najważniejsze i właśnie to podlega Bożemu sądowi nad nami. Szczególnie ważny jest werset 24!

Poznajmy odwrotność tego. Jeżeli człowiek nigdy się do Boga nie modli, nie zna nawet modlitwy do Boga i nie posługuje się czynem i prawdą, Bóg jemu w niczym nigdy nie pomoże i taka osoba utraci wszelką szansę na życie wieczne.

Musimy także zrozumieć niezwykle ważną rzecz, o której niemal nikt nie mówi. Rozważmy znaną nam doskonale modlitwę; Ojcze Nasz. Nauczył jej nas Syn Boży, którzy oddał za nas swoje życie!

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. (14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie. (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych.

Mamy ponowne potwierdzenie, że Bóg jest NASZYM Ojcem.

Zastanówmy się poważnie i przeanalizujmy ten tekst oraz zwyczaje, które są wobec tego tekstu stosowane przez religie. Biblia Warszawsko-Praska v 1.2 tak tłumaczy pierwsze zdanie.

(BWP v.1.2) Módlcie się tedy w ten sposób: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Niech będzie uświęcone imię Twoje,

W wielu przekładach na polski są podobne teksty, ale... żaden z nich nie poleca nam, abyśmy nauczyli się tego tekstu na pamięć i powtarzali to jak papugi.

Tak czyniąc ubliżamy samemu Bogu, ponieważ powtarzamy tekst modlitwy BEZMYŚLNIE. Powinniśmy prosić Boga swoimi słowami a nie powtarzać tego tekstu bezmyślnie, jak to czynią niemal wszystkie religie.

Modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem, czyli módlmy się do Boga a nie bezmyślnie powtarzajmy znaną na pamięć modlitwę. Bóg chce nas słuchać ale nie oczekuje, abyśmy Ojcu cytowali bezmyślnie fragment Biblii.

To, co czynią chrześcijanie w większości religiach jest... obrazą Boga. W szczególności olbrzymią obrazą Boga są wspólne modlitwy w grupach, a zwłaszcza modlitwa Zdrowaś Mario, która jest zupełnym nonsensem i obrazą samego Boga.

Czy wiesz, że żadna kobieta nie napisała żadnej księgi biblijnej?

Jest ewidentne, że rola kobiet jest inna, niż nam to przedstawia cały świat szatańsko religijny. W tym świetle Zdrowaś Mario jest niezwykłą obrazą dla samego Boga. Jak można modlić się do martwej osoby, o której Biblia nam niemal niczego nie mówi?

Ewa nie była poddana Adamowi i oboje byli na jednakowych prawach. To Ewa zgrzeszyła z szatanem, a po grzechu zdołała przekonać Adama do zjedzenia owocu. Adam widząc, do czego to ją doprowadzi poświęcił swoje życie dla Ewy i w ten sposób także utracił życie. Oni oboje byli także ofiarami węża!

Bóg jest jedyną Osobą, która stworzyła WSZYSTKO. Oto przyczyna, że tylko Bogu należy się za WSZYSTKO chwała i cześć.

Syn Boży także modlił się publicznie do Boga i wykonywał Boże polecenia i rozkazy. On dał nam wzór, jak powinniśmy się modlić! Isus nie modlił się tekstem - Ojcze nasz!

Czy myślisz, że jesteś na wyższej pozycji niż Syn Boży?

Z tej właśnie przyczyny jedynie Bóg jest jedyną Osobą, do której powinniśmy się modlić i Boga wielbić, ponieważ Bóg jest wszystkim we wszystkim. Tak zawsze czynił Syn Boży, Isus!

Religie CELOWO odbierają Bogu chwałę za Jego dzieła stwarzania.

To religie czynią ze zwykłych śmiertelnych ludzi osoby 'święte', do których ludzie oszukani przez religie bezmyślnie się modlą, odbierając należną chwałę Bogu a oddając ją Bożym stworzeniom. Trudno o większą obelgę dla Boga, Stwórcy wszystkiego, co istnieje!

Oto kolejny błąd ludzki.

Czy wiesz, którą religię założył sam Bóg? Absolutnie żadnej! Bóg polecił nam a potwierdził to Syn Boży, że naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga. Owo posłuszeństwo obowiązuje wszystkie stworzenia w Niebie i na Ziemi a oraz... Syna Bożego, który także modlił się do Boga!

Księga Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

Są to święte słowa samego Boga. Te słowa Boga były, są i będą zawsze dla nas bardzo ważne i nie możemy tego absolutnie łamać, jak to jest właśnie w tych słowach Boga wyjaśnione. Ktokolwiek zniekształca to Boże wyjaśnienie, służy samemu szatanowi.

Nawet Syn Boży był, jest i zawsze będzie posłuszny Bogu. Oto jego słowa. 

Mateusza 18:(19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. (20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

Rola Syna Bożego jest bardzo ważna, ale nie wszyscy ją rozumieją.

Isus jest naszym Królem wyznaczonym przez Boga i Król Isus spowoduje, że Bóg wspomoże tych, którzy swoje prośby przekazali Bogu. Odpowiedź otrzymają oni od samego Boga.

Poniżej modlitwa króla Dawida do Boga. Nie było to... Ojcze Nasz!

Psalm 119:(168) Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed tobą. (169) Niech dotrze prośba moja przed oblicze twoje, Panie, Obdarz mnie rozumem według słowa swego! (170) Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej! (171) Niechaj popłynie chwała z warg moich, Gdy mię nauczysz ustaw swoich. (172) Niech język mój opiewa słowo twoje, Bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe.

Taka powinna być nasza pozycja wobec Boga. Ktokolwiek nas uczy inaczej, jest naszym oraz Boga i Syna śmiertelnym wrogiem. Jeżeli taka osoba się nie opamięta, zginie ona z wyroku Boga.

Jak powinniśmy się do Boga modlić?

Mateusza 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

Módlmy się do Boga własnymi słowami i przedstawiajmy Bogu nasze czysto osobiste prośby. Nigdy nie naśladujmy chrześcijan Kościoła Katolickiego. Katolicy powtarzają całkowicie bezmyślnie wyuczoną tzw. modlitwę Pańską, która nie była modlitwą ale była przykładem, jak się powinniśmy modlić, a nie jakich słów mamy używać.

 Isus nie powiedział, że mamy nauczyć się jej na pamięć.

Niemal wszyscy katolicy znieważają Boga, nazywając martwą matkę Isusa matką Bożą. Bóg nie miał matki a Isus nie jest Bogiem ale Synem Boga oraz naszym Królem.

Będąc od urodzenia katolikiem modliłem się jako młody chłopiec także słowami - Ojcze Nasz. Jednak poznawszy Świadków Jehowy, nauczyłem się modlić całkowicie własnymi słowami. Niestety u Świadków Jehowy także stosowany jest jeden OLBRZYMI błąd w ich modlitwach.

Świadkowie Jehowy używają w modlitwach szatańskie imię ... Jehowa.

Jest to wielka obraza Boga, ponieważ Bóg wyraźnie się przedstawił... oraz podał swoje Imię - Bóg!

Żadne religie nie uświadamiają tego bluźnierstwa przeciwko Bogu oraz Isusowi. Oto przyczyna nazywania ich religiami... szatana!

Księga Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Bóg powtórzył Izraelitom, że to On dokonał ich wyzwolenia z Egiptu. Musimy zrozumieć, że absolutnie żadna istota żyjąca na Ziemi nie ma żadnego prawa, aby ją porównywać do Boga.

Zdecydowanie większa ilość ludzi wielbi pracodawców czy gwiazdy filmowe, piłkarskie, premierów itp. osoby. Większa ich część to zbrodnicze nasienie węża! Nasz szacunek dla Boga powinien być jeszcze większy.

Obecnie  większość ludzi to... nasienie węża. Sprawdź, bo jest to bardzo ważne.

Uwielbiajmy z pokorą i szacunkiem Boga i Ojca a nie istoty stworzone przez Boga!

Starajmy się wielbić Boga podczas każdej modlitwy i obdarzajmy Go szacunkiem, naszym oddaniem się oraz... pełnym posłuszeństwem wobec 10-ciu Bożych Przykazań z celebrowaniem sabatu włącznie.

Pamiętajmy, że mała grupa z Narodu Wybranego będzie zbawiona przez Boga

Zwracajmy się do Boga w modlitwie z pokorą i z wielkim szacunkiem, modląc się własnymi słowami. Szczera modlitwa z głębi naszego serca jest zawsze przez Boga ceniona i będzie ona w taki czy inny sposób, wcześniej czy później wysłuchana.

Nasz osobisty stosunek do Boga bierze swój początek najpierw w modlitwie, oraz w ścisłym stosowaniu się do 10 Przykazań Bożych.

Isus Chrystus nie nauczył nas Zdrowaś Mario, ale podał nam przykład... Ojcze Nasz!

To Isus umarł za nasze grzechy, a nie Maria i to On uczył apostołów. Maria w tym samym czasie zajmowała się swoimi dziećmi a nie naukami Syna! Maria nie przebywała z dziećmi na zgromadzeniach Isusa i apostołów.

Także Isus powiedział, że o cokolwiek poprosimy Ojca w jego, Isusa imieniu, Bóg nas wysłucha. Bez pośrednictwa Isusa Bóg nas może nie wysłuchać z powodu... braku naszego posłuszeństwa.

Isus jest naszym Królem, ale nie jest Bogiem. Dlatego musimy darzyć naszego Króla wielkim szacunkiem i wdzięcznością za Jego ofiarę, którą On złożył za tych, którzy będąc wykupieni Jego ofiarą będą wzięci ich do Nieba. Jego ofiara także obejmuje 144.000 nieśmiertelnych króli.

Reszta Narodu Wybranego będzie żyła na Zemi nie dłużej niż około 100 lat. Dopiero na Nowej Ziemi wszyscy jej mieszkańcy zmartwychwstaną i wielu otrzyma życie wieczne.

Objawienie 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Naszemu Królowi Isusowi należy się hołd i posłuszeństwo królewskie.

Tylko Boga wielbimy jako Boga Ojca Wszechmogącego.

Isusa czcimy jako Króla, ale nie jako Boga!

Jest także nieco starszy artykuł w tym temacie, omawiający inne problemy z modlitwami.