Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Niemal wszyscy znamy tzw. prawo Murphy'ego.  http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Murphy'ego

(Pod koniec tego artykułu zacytowałem szerokie rozwinięcie tego prawa). :-)

Niemniej nie spotkałem się jeszcze z biblijnym wyjaśnieniem tego osobliwego prawa. Większość zna je doskonale, co prawda najważniejsze jego tezy, ale każdy doświadcza efektów tego prawa w życiu codziennym.

Jednym z klasycznych przykładów jest prosty fakt, że kromka chleba posmarowana masłem niemal zawsze spada na podłogę czy też na dywan stroną posmarowaną. Jeżeli posmarujemy ją dżemem, to niemal jest gwarancją, że dżem znajdzie się na dywanie!

Wielu uważa to za przesądy, inni za przesadę, jeszcze inni oskarżają demony za ingerencję w nasze sprawy życiowe.

Niemniej wygląda na to, że stronnic Słowa Bożego wyłania się  logiczne wyjaśnienie tego zjawiska.

Przeczytajmy poniższy werset, doskonale nam wszystkim znany.

Rodzaju 3:16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

Jak wynika z powyższego wersetu, Bóg nie zaplanował dla kobiety 'trudów brzemienności, bólów porodowych, pragnień ku mężowi, oraz jego panowania nad nią. Wszystkie te rzeczy są rezultatem grzechu w Edenie. Najwyraźniej Ewa skłoniła Adama do spożycia owocu w Edenie i już ten fakt neguje jej oryginalne poddanie się mężowi. Poddanie się mężczyźnie jest więc także rezultatem grzechu.

17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

Tymczasem Adam otrzymał dalszą porcję Bożego wyroku. Zwróćmy uwagę na jedno zdanie. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. Tak więc cały glob ziemski został przez Boga przeklęty z powodu nieposłuszeństwa pierwszej pary ludzkiej!

Jakie były tego objawy? " w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia".

Jak sami doskonale wiemy, utrzymywanie się przy życiu nie jest rzeczą łatwą i należy ciężko pracować w pocie czoła na kawałek chleba oraz utrzymanie rodziny. Owa czynność miała być dla człowieka trudem, przekleństwem. Zamiast bez wysiłku spożyć posiłek oraz udać się do ulubionego zajęcia, człowiek musi pracować, aby mieć coś do zjedzenia. I tego podstawowego czynnika brakuje przeważającej większości ludzi na całym globie.

Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.

Wyraźna sugestia prawa Murphy'ego!? Wiele na to wskazuje. Po zasianiu zboża na polu pojawiają się chwasty, ciernie i osty - zupełnie nie proszone ale... zgodne ze Słowem Bożym.

Innymi słowy, nasze życie miało się dla nas stać udręką, nieustanną walką o byt oraz walką z przekleństwem Boga, który spowodował przeklęcie ziemi. Od tego momentu w ziemskich zmaganiach widać nieustannie brak Bożego błogosławieństwa.

Ktoś może powiedzieć, że nie są to wystarczające dowody na przekleństwo Boga. Zastanówmy się nieco nad odwrotnością przekleństwa.

Odwrotnością przekleństwa jest błogosławieństwo.

Sprawdźmy w świetle Słowa Bożego efekty, jakie wywierało błogosławieństwo Boże na Jego wiernych sług!

Pierwszym odbiorcą Bożego błogosławieństwa był wierny Bogu mąż, Abraham.

Rodzaju 12:1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».

Dalsze sprawozdanie mówi nam:

Rodzaju 12:14 Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. 15 Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także przed faraonem. Toteż zabrano Saraj na dwór faraona, 16 Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.

Tak więc widać natychmiast częściowe błogosławieństwo Boga w sprawach materialnych. Abraham otrzymał spore dary od faraona. Niemniej Bóg nie zezwolił faraonowi na posiadanie żony Abrahama i z Bożym błogosławieństwem zwrócił mu jego żonę.

Rodzaju 24:1 Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił.

Błogosławieństwa Boże spowodowały, że Abraham stał się najbogatszym człowiekiem na ziemi, szanowanym patriarchą, władcą wielu stad, wielu bogactw oraz wielu ludzi.

Najwidoczniej prawo Murphy'ego go nie nękało. Czyli na przykładzie Abrahama możemy zaobserwować efekt błogosławieństwa Bożego, które najwyraźniej unieważnia  przekleństwo Boga w stosunku do ziemi. Abraham w tym przypadku korzystał z zastąpienia owego przekleństwa Bożym błogosławieństwem. Dzięki swej prawości Abraham był niezwykle zamożnym, zdrowym mężczyzną, posiadał wielkie bogactwa i cieszył się najwyższą pozycją w otoczeniu takich ludzi jak np: faraon egipski czy inni władcy.

Bóg obiecał Abrahamowi nie tylko pomyślność za dni jego życia.

Rodzaju 22:17 będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Abraham otrzymał od Boga obietnicę w stosunku do jego przyszłego potomstwa. Jak wiemy ze stronnic Biblii, Abraham miał syna Izaaka. [Rodzaju 25:11] Jemu także Bóg błogosławił powtarzając poprzednio dane błogosławieństwo Abrahamowi. Izaak miał syna, Jakuba, którego pobłogosławił. [ Rodzaju 28:1-4]

Rodzaju 35:9 Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu 10 powiedział do niego: «Imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael». I tak otrzymał imię Izrael. 11 Po czym Bóg rzekł do niego: «Ja jestem Bóg wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z ciebie. 12 Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie; i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj».

Tak więc po krótkiej podróży dotarliśmy do Izraela - państwa starożytnego, którego potomkami byli bezpośredni krewni Abrahama, czyli jego potomstwo z linii jego syna, Izaaka oraz syna Izaaka Jakuba - Izraela.

Rodzaju 35:21"... Synów Jakuba było dwunastu: 23 Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. 24 Synowie Racheli: Józef i Beniamin. 25 Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali, 26 oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan-Aram.

Szczegóły historyczne powstania starożytnego państwa Izrael można znaleźć w Słowie Bożym począwszy od Księgi Rodzaju 35 rozdziału, skończywszy na Księdze Wyjścia (Izraelitów z Egiptu).

W tym linku mamy krótka historię Izraela - http://www.rp.pl/artykul/120710.html

Izrael, ze względu na obietnice dane Abrahamowi oraz jego synom, Izaakowi oraz Izraelowi cieszył się także Bożym błogosławieństwem. Prawo Murphy'ego nie miało do Narodu Wybranego przez Boga żadnego dostępu.

Za czasów króla Salomona, syna Dawida Izrael był największą i najbogatszą potęgą światową.

Kilka przykładów bogactwa Izraela za czasów Salomona.

Salomon zbudował niezwykle obszerną oraz bogatą świątynię Boga w Jerozolimie. Podczas jej poświęcenia taką ilość ofiar złożono w ciągu 7 dni.

I Królewska 8: 62 Następnie król, a z nim cały Izrael składali ofiary przed Panem. 63 Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Panu. 64 Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który był przed Panem, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych. 65 Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego, obchodził uroczyste święto przed Panem, Bogiem naszym, przez siedem. 66 Dnia zaś ósmego odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radośnie i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył swemu słudze, Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.

I Królewska 9:14 Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów złota. 15 To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Chasor, Megiddo i Gezer.

120 talentów złota. Jeden biblijny talent = 25.5 kg! Czyli Hiram dostarczył trzy tony złota!

http://www.convert-me.com/en/convert/units/weight/weight.bibtalent.en.html

I Królewska 9:26 Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. 27 Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona. 28 Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.

420 talentów czyli 4.45 ton złota!

Wiele szczegółów jest podanych w rozdziale 10 I Księgi Królewskiej.

Jeden z przykładów:

I Królewska 10:14 Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów złota, 15 oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. 16 Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota. 17 Ponadto trzysta puklerzy z kutego złota. Na każdy puklerz wychodziło po trzy miny złota. Umieścił je król w "Domu Lasu Libanu". 18 Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. 19 Tron miał sześć stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. 20 Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. 21 Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie było srebra: nie ceniono go w czasach Salomona. 22 Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. 23 Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów ziemi. 24 Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. 25 Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary: naczynia srebrne i złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. 26 Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. 27 Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów - ile sykomor na Szefeli. 28 Sprowadzono też Salomonowi konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę. 29 Wywożono i sprowadzano z Musri rydwan za sześćset srebrników, a konia za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.

666 talentów złota co roku, czyli 17 ton!

Kiedy Izrael ignorował prawa Boga, oraz oddawał cześć bogom demonicznym, wtedy zamiast błogosławieństwa spotykało go przekleństwo.

Powtórzonego Prawa 23:6 BT "Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał słuchać Balaama, i Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie."

Powtórzonego Prawa 30:19 BT "Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,"

Szczególnie ciekawy jest poniższy cytat:

Powtórzonego Prawa 28:20 Br "Pan ześle na ciebie przekleństwo; będziesz żył w zamęcie i niepokoju o wszystko, co poczniesz, tak że będziesz marniał coraz bardziej wkrótce ulegniesz całkowitej zagładzie z powodu swojego przewrotnego postępowania, które cię oddaliło ode mnie."

Ktoś może zaprotestować, że Izrael nigdy nie był potęgą światową i nie mamy na to żadnych dowodów historycznych.

Tymczasem w świetle dzisiejszej władzy Lucypera nad całym światem wydaje się zrozumiałe, ze tę część historii Lucyper/Szatan wraz z całą armią demonów stara się za wszelką cenę nie tylko ukryć przed nami, ale także powstrzymać nas od zapoznania się ze Słowem Bożym. Powodem jest chęć ukrycia przed nami swoich sromotnych oraz dotkliwych porażek.

Jedną z takich porażek była klęska Lucypera oraz jego sił w starożytnym Egipcie, kiedy Bóg wyzwolił w cudowny sposób z egipskiej niewoli naród izraelski. Jak wiemy głównie z Biblii, starożytny Egipt był uwikłany w daleko zaawansowaną magię, a kulty Ra czyli Lucypera były na porządku dziennym. Bóstwa egipskie, Ra, Horus, Izyda czy wiele innych, ogrywały główną rolę w życiu Egipcjan. To owi 'bogowie'  spowodowali rekami Egipcjan niezwykle okrutny ucisk narodu Izraela. Doszło nawet do tego, że Egipcjanie mordowali Izraelitom wszystkich męskich nowo narodzonych potomków.

To za te zbrodnie Bóg osądził oraz pokonał wszystkich 'bogów' egipskich powodując cudowne uwolnienie narodu Izraela.

Dlaczego Lucyper prześladował w Egipcie Izraela?

Dlatego, że Izrael był Narodem Wybranym i Lucyper nie chciał dopuścić, aby Bóg zrealizował swój program odnośnie Abrahama. Szatan jednak przeliczył się z siłami.

Po wyzwoleniu z Egiptu Izrael stał się największą potęgą gospodarczą oraz militarną na globie ziemskim. Bóg oraz Jego Wybrany Naród tryumfowali, sprowadzając na plemiona Filistynów czy Kananejczyków sąd za oddawanie czci demonom, za składanie ofiar z ludzi, dzieci i dziewic, oraz za wyuzdane magie szatańskie połączone z sakralnym demonicznym seksem.

Oto dlaczego większość dzieł historycznych milczy na temat Izraela oraz jego niezwykłych sukcesów. Dopiero w roku 2005 Eilat Mazar odnalazła ruiny pałacu króla Dawida z okresu 10 wieku przed naszą erą na terenach dzisiejszej Jerozolimy.

http://www.nytimes.com/2005/08/05/international/middleeast/05jerusalem.html [EN]

Dopiero w roku 1993 znaleziono dowód na istnienie Króla Dawida oraz na istnienie narodu izraelskiego przed okresem króla Salomona!

Znaleziono tabliczkę Tel Dan [EN] z napisem "Dom Dawida" "Król Izraela". I nic dziwnego, skoro Dawid zabił olbrzyma Goliata, półczłowieka, półdemona!

Z tych powodów świat pod kontrolą Lucypera stara się zacierać wszelkie ślady mądrości, siły oraz błogosławieństw Boga. Wszelkie przykłady tego typu są usuwane. Niewiele można się z wykopalisk dowiedzieć i jedynym rzetelnym źródłem tych informacji jest Biblia, która w ostatnich latach jest przedmiotem szczególnie zaciekłych ataków świata Szatana.

Jest jeszcze jeden powód.

Szatan nie jest w stanie odwrócić przekleństwa Bożego nad ziemią, czyli... prawa Murphy'ego!

Jest on w stanie jedynie za pomocą magii i czarów chronić pewne jednostki przed skutkami tego przekleństwa ale nie jest w stanie zrobić niczego poważniejszego w tym kierunku na skalę globalną. Przekleństwo nadal trwa.

Rozważmy to 'prawo' z innego punktu widzenia. Wszelkie obliczenia według rachunku prawdopodobieństwa są wystarczająco dokładne, aby obliczać możliwości prawdopodobieństwa pewnych wydarzeń zupełnie przypadkowych. Tymczasem obliczenia te całkowicie zawodzą podczas wyjaśniania zjawiska prawa Murphy'ego.

Dobrze jest się zapoznać z poniższymi wariantami tego niezwykłego prawa. Czytając je natychmiast zauważymy, że prawo to jest przez nas zauważalne niemal na każdym kroku i w wielu sytuacjach jesteśmy niemal pewni, że możemy przewidzieć negatywny skutek takiego czy innego naszego działania. Powszechnie mówi się sarkastycznie, że ktoś pragnie... 'wykrakać' problem.  Wiemy, że tak się dzieje ale nie znaliśmy do tej pory przyczyny owego raczej nieprzyjemnego prawa.

Tak więc wszystko zdaje się wskazywać na to, że prawo Murphy'ego rezultatem ludzkiego grzechu oraz jego skutków. Podobnie jak odziedziczyliśmy po pierwszej parze ludzkiej choroby oraz śmierć, w podobny sposób przekleństwo Boże nad ziemią wydaje się także nad nami panować oraz utrudniać nam życie na ziemi.

Ziemia jest więc nadal przeklęta przez Boga i nie posiada Jego błogosławieństwa. Prawo Murphy'ego wydaje się być raczej poważnym dowodem owego przekleństwa.

Jedyną naszą nadzieją jest stosowanie się do prawa Bożego, uzyskanie obywatelstwa Królestwa Bożego, w którym pod sprawiedliwym panowaniem naszego Zbawiciela oraz Króla, Jezusa nie tylko prawo Murphy'ego zostanie usunięte, ale zostaną usunięte nawet choroby czy też śmierć.

Objawienie 22:3 I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą. [BW]

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

Ogólne zasady prawa Murphy'ego


 

Filozoficzne podstawy prawa Murphy'ego

Powrót na stronę główną