Na progu klęski szatana

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest rzeczywisty plan szatana. Dopiero niedawno doszła do mnie informacja, która zmieniła całkowicie moje zrozumienie tzw. Czasów Końca.

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można kłamać jeszcze głębiej i byłem pewien, że wiem, jak głęboko sięga kłamstwo szatana. Ale olbrzymie masy pseudo niezależnych mediów podawały i podają nadal ogromną masę kłamstw, które pochodzą wprost od szatańskiej kliki!

Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, jak rzeczywiście działa szatański światowy system. Nikt nie ma wątpliwości, że szatański system istnieje  i władze na Ziemi są mu posłuszne. Jedyną przeszkodą w działaniach szatana jest Bóg, który  zawsze może powstrzymać pewne szatańskie działania.

Najważniejsza myśl, która jest oczywista dla polityków.

Plany szatana są publicznie dostępne, jak Protokoły Mędrców Syjonu, czy też Plan trzech wojen światowych. Politycy na całej Ziemi doskonale wiedzą, do czego świat dąży i pracują wiernie dla szatana, aby nie utracić jego ochrony. Tak wygląda zbrodnicza szatańska władza na całej Bożej Ziemi.

Najwyraźniej Lepper w to nie wierzył i... został on zamordowany.

Niemal wszyscy politycy na Ziemi to nasienie węża, które doskonale zna cele i plany szatana. Obecna sytuacja była zaplanowana od wieków w niemal każdym kraju. Większość z nich doskonale wie, do czego szatański system dąży i dlatego każdy polityk dla szatana z radością pracuje.

Wszystkie wojny na Ziemi wydarzyły się właśnie w oparciu o pro szatańskie władze. Rydz Śmigły sam się wyłożył wiedząc, że Niemcy hitlerowskie zaatakują Polskę.

1 września 1939 w pierwszym dniu kampanii wrześniowej, Ignacy Mościcki mianował go Wodzem Naczelnym. Dzień po agresji ZSRR na Polskę przekroczył wraz ze Sztabem Naczelnego Wodza granicę Rumunii, gdzie został internowany. W październiku 1941 wrócił potajemnie poprzez Węgry do okupowanej Polski, gdzie przebywał w konspiracji do śmierci w grudniu tego samego roku. Wikipedia

Problemem jest to, że olbrzymia większość polityków na świecie to nasienie węża, spełniające posłusznie szatańskie rozkazy. Oni z góry wiedzą, co się wydarzy i dlaczego. Oni zawsze to akceptują i pracują ochoczo, ponieważ są dobrze opłacani. Uczciwi patrioci bardzo rzadko są politykami!

Trzeba także mieć na uwadze, że szatańscy politycy są osobiście wybierani przez szatana i są oni przez szatana doskonale kontrolowani. Jakiekolwiek naruszenia szatańskich planów znaczy dla nich natychmiastową śmierć. Dlatego satanistów u władzy nie można przekonać do absolutnie niczego.

Zrozumienie ważnego proroctwa Isusa

Najpierw zwróćmy szczególną uwagę na cytowany poniżej fragment Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Ten werset mówi nam otwarcie o wielkim szatańskim ucisku dla całego świata, ale ze względu na 144.000 wybranych te właśnie dni zostaną przez Boga skrócone.  Ale w tym tekście nie ma słowa o ludzi wybranych przez Boga do Nieba! Będą wybrani także 144.000 jako współkróli Isusa.

24 rozdział Mateusza jest napisany w taki sposób, że proste rozwiązanie tych proroctw jest niemal niemożliwe. Dopiero po pewnym czasie zaczynamy rozumieć niektóre fragmenty, ale większość czytelników nie może zrozumieć i 'przeskoczyć' czas, którego dotyczy określone proroctwo.

Wyjątkowa zapobiegliwość Boga

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy cytat z Mateusza.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Najciekawsze jest to, że jedynie Bóg zna dzień i godzinę, podczas której nastąpi przybycie Syna Człowieczego. Bóg podał nam głęboko zatajone swoje plany w taki właśnie sposób, abyśmy docenili Jego wysiłek i żebyśmy cierpliwie naszemu Bogu ufali, ponieważ Bóg kontroluje absolutnie wszystko!

To się także zgadza z inną zapowiedzią najprawdopodobniej tej samej ścisłej Bożej tajemnicy w mniej więcej tym samym okresie czasu. Tym razem wiedziało o niej kilka osób. Jan o tym wiedział już wtedy a także znał ten plan Boga anioł stojący na morzu i na lądzie.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

W następnym cytacie ponownie mamy o tej samej tajemnicy Bożej, ale ona nadal nie jest światu ujawniona. Przejęcie władzy przez Boga i Syna nigdy nie stanowi żadnej tajemnicy. Ale tajemnicą jest nadal sposób, w jaki Boża sprawiedliwość oraz sąd będą realizowane na mieszkańcach całej Ziemi.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Powyższy cytat mówi nam o przejęciu władzy nad światem przez Boga. Jednak tajemnicą najwyraźniej są nadal ukryte Boże plany Jego działalność, która wyda sąd nad mieszkańcami Ziemi w jakiś nieznany nam sposób. Warto jeszcze raz przeczytać o ujawnionej karze Boga za pomocą potopu!

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Jest bezsporne, że grzesznicy nie spodziewali się śmierci za ich grzechy. Potop zmiótł wszystkich. Ten przykład pokazuje nam niezwykle mocne plany Boga, które zostaną użyte w celu zaprowadzenia Bożego Porządku na całej Ziemi.

Plany Boga są nadal dla całego świata wielką tajemnicą.

Poniższe ostrzeżenie jest skierowane głównie do osób wybranych przez Boga, Słowian i Polaków, którzy mają być wzięci do Nieba z powodu śmiertelnego zagrożenia szatana. W Mateusza jest opis powrotu Isusa na Ziemię i jest opis akcji podczas naszego dnia pracy, kiedy to wzięcie nastąpi.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Nie mamy w tym fragmencie proroczym żadnego dokładnego opisu, kiedy owo wzięcie nastąpi. MUSIMY CZEKAĆ PEŁNI WIARY W OBIETNICE BOGA!

Wiemy także, że dla Słowian będzie to dzień zwykłej pracy; gdziekolwiek nie pracujemy, mamy tylko jedno bardzo wyraźne ostrzeżenie, abyśmy... czuwali, bo nie wiemy którego dnia Pan nasz przyjdzie!

Jesteśmy poinformowani, że wszelkie nasze przypuszczenia będą całkowicie zbędne. Nie przewidzimy dokładnego czasu wzięcia wybranych przez Isusa, który tego dokona. W sumie cały ten tekst nie podaje nam absolutnie żadnej informacji, która pomogłaby nam 'pomóc' w czuwaniu.

Z powodu jakichkolwiek braków wydarzeń, nigdy nie domyślimy się, kiedy wzięcie do Nieba nastąpi. Jest to olbrzymia dla nas przestroga, która zmusza nas do czuwania a taka sytuacja nie daje szatanowi żadnej szansy na powstrzymanie czy zakłócenie wzięcia wybranych do Nieba.

Nawet znak Syna Bożego przed wzięciem wybranych do Nieba nie będzie światu pokazany! Wzięcie do Nieba będzie tego wymownym dowodem!

Dopiero po bezpiecznym wzięciu do Nieba wybranych przez Boga, szatan z pewnością nie będzie zbyt szczęśliwy i rozpocznie się jego ostatni ucisk na resztę Ludu Bożego. Dopiero po wzięciu wybranych do Nieba nastąpi atak szatana na wszystkich ludzi, ze Słowianami - głównym jego celem.

Poniższy tekst jest napisany wcześniej w Ewangelii Mateusza a werset omawiający wzięcie do Nieba jest podany wcześniej w tekście 24 rozdziału Mateusza. Ponownie czasowa chronologia tych wydarzeń jest całkowicie pominięta. To proroctwo jest zupełnie inne niż zapowiedź wzięcia do Nieba.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Ten cytat mówi nam, że po zakończonej udręce owych dni rozpoczną się Boże działania. Werset 29 mówi nam o zaćmieniu Słońca i Księżyca oraz podaje inne detale. Ten opis mówi nam wyraźnie, kiedy i co się wydarzy. Znak Syna Człowieczego ujawnia, że nastąpi zgromadzenie wybranych z czterech stron świata.

Wyraźnie widać, że chodzi o innych wybranych i że będą to jedynie mężczyźni!

Czyli ze względu na 144.000 wybranych Bóg skróci owe dni. Władze nie będą miały szansy na stawianie jakiegokolwiek oporu. To nam wyraźnie mówi, że najpierw ze względu na wybranych te dni będą skrócone. Ale werset 31 wyraźnie mówi nam o zgromadzaniu wybranych 144.000.

Oni będą wybierani przez aniołów z wielką trąbą i wybiorą ich z czterech stron świata.

Co jest szczególnie jaskrawe, wybór 144.000 będzie przeprowadzany przez aniołów z wielką trąbą po to, aby cały świat to widział.

Będą więc dwie grupy ludzi. Jedna grupa zostanie nagle zabrana do życia wiecznego w Niebie, a druga grupa będzie pracowała przez wieki na Ziemi, czyli 144.000 wybranych, którzy będą sprawowali rządy wraz z Chrystusem na Ziemi przez co najmniej tysiąc lat.

144.000 będzie wybierane na oczach całego świata!

Mateusza 24:(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Werset 23 mówi nam, że władze będą ludzkość przekonywały, że Isus jest w tym lub w innym miejscu. Ale to niezwykle ważne ostrzeżenie biblijne mówi nam, aby w to nie wierzyć, ponieważ rozgłaszają te kłamstwa fałszywi prorocy, aby zwieść nawet wybranych 144 000 przez Boga. Wziętych do Nieba już na Ziemi nie będzie!

Uaktualnienie...06.03.2023

Okazuje się, że wszystko, co wiedzieliśmy o świecie było niezgodne z faktami a chazarska mafia umocniła się w światowej władzy. Rzeczywiście był i nawet nadal istnieje ruch opozycji przeciwko obecnemu systemowi władzy na Ziemi, ale ten ruch według Benjamina Fulforda [EN] został już powstrzymany

Także Chiny zawsze były i nadal są w mocnej przyjaźni z Żydami mieszkającymi w Chinach. Oczywiście jest na to wiele powodów. To wszystko doskonale pasuje do wersetu z 24 rozdziału Mateusza.

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

To wszystko jeszcze bardziej pogłębia nasze nadzieje wyzwolenia nas przez samego Boga z rąk szatana i jego siepaczy. Jest to ostatni, dramatyczny ruch szatana i jego nasienia węża przeciwko Bogu. W niedługim czasie szatan zostanie pozbawiony władzy wraz z jego wiernym i zbrodniczym nasieniem węża.

Ten werset nam ujawnia, że siły wrogie Bogu spowodują aż taki wielki ucisk, jakiego jeszcze na Ziemi nie było. Ten ucisk będzie wsparty fałszywymi prorokami, którzy będą czynili wielkie znaki i cuda. Oczywiście będą to upadłe anioły czy te też ich bezpośrednie potomstwo, niemniej będzie to wielki ucisk, jakiego jeszcze nigdy świat nie widział.

Bóg dopuści do tego ucisku, aby sprawdzić lojalność wielu ludzi oraz pokazać dla wszystkich rezultaty buntów przeciwko Bogu i Synowi. Będą to ostatnie zbrodnie sił wrogich Bogu, Isusowi oraz Ludowi Bożemu i już nigdy po takich zbrodniach Bóg nie dopuści do powtórzenia tego horroru.

Dzieła szatana oraz jego sług będą na zawsze przez Boga powstrzymane.

Boże Wszechmogący i Sprawiedliwy... nie daruj im żadnych ich zbrodni!