Nowe zrozumienie Objawienia - część druga.

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Dlaczego księga Objawienia jest księgą niezwykłą?

Jest ona spisana w bardzo mądry sposób przez apostoła Jana, który otrzymał owe informacje Boga od Isusa Mesjasza. Poniżej jest wstęp do najbardziej detalicznego proroctwa końca obecnego szatańskiego świata.

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Isusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. (3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski. [BM]

Werset 3 ukazuje ocenę Boga i Syna tych ludzi, którzy słuchają oraz przestrzegają tego, co sobie przyswoili czytając tę księgę. To potwierdza nam ważność informacji zawartych w Objawieniu.

Poniższy werset niby jest zrozumiały.

Objawienie 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana. (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. (11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. [BM]

Nie wszyscy ludzie rozumieją, czym jest życie doczesne oraz czym jest życie po śmierci. Mamy wiele dowodów na to, że śmierć nie jest wielką tragedią dla uczciwych i bogobojnych ludzi.

Śmierć jest przejściem z życia cielesnego do życia duchowego.

Osoba, która zmarła, często nadal żyje, ale nie w formie cielesnej lecz żyje w formie duchowej. Dusza  człowieka uczciwego przebywa głównie w wyznaczonym przez Boga miejscu, które nie jest nazywane miejscem kaźni.

Dusze wyjątkowych grzeszników są umieszczone w miejscach bardzo nieprzyjemnych, w których oczekują one na sąd Boży, wyrok oraz karę, którą wyjątkowi zbrodniarze otrzymają za swoje zbrodnie, zanim rzeczywiście przestaną istnieć.

Dusze ludzi uczciwych będą się weselić w przeciwieństwie do dusz zbrodniarzy.

Ale z powodu niedowiarstwa oraz braku zrozumienia wielu części Biblii mnóstwo ludzi wątpi w życie po życiu, czyli w dalsze życie duszy. Wielu ludzi grzeszy myśląc, że za ich zbrodnie żadna kara ich nigdy nie spotka.

Fałszywe religie zakorzeniły w milionach ludzi oczywiste oszustwa o masowym pójściu do nieba czy nawet masowemu wybaczeniu przez Boga u większości ludzi ich grzechów. Naucza się także w kościołach (księża spowiadający), że Bóg wszystko i wszystkim łaskawie wybaczy.

Bóg będzie sądził nas za nasze postępowanie. Jeżeli będziemy notorycznymi grzesznikami, nasz los będzie bardzo bolesny oraz tragiczny. Poniżej werset ukazujący nam podejście Boga do ludzi uczciwych.

II Ezdrasza 2:(30) Wesel się matko z twoimi synami, bo cię oswobodzę." mówi Pan. (31) "Pamiętaj synów którzy śpią, ponieważ ja ich wywiodę z ukrytych miejsc ziemi i ukażę im miłosierdzie; jako, że ja jestem miłosierny." mówi Pan Wszechmocny. (32) "Obejmij synów swych aż przyjdę, ogłaszaj im miłosierdzie: bo obfitują źródła moje a łaska moja nie ustanie."

W zależności od czasów, jedni zmarli będą 'spali' nie mając świadomości, ale czeka na nich powstanie z martwych. Sam sen czyli rzeczywista śmierć nie jest dla nich czasem, ponieważ oni czasu podczas snu nie odczuwają. W takim przypadku czas od śmierci ciała do zmartwychwstania lub do życia w postaci duszy to czas równy zeru.

Ponieważ jak we śnie, nie mamy żadnej świadomości i bez spojrzenia na zegar nie wiemy, ile czasu spaliśmy. Zmartwychwstanie dla wielu nastąpi NATYCHMIAST po śmierci. Przeczytajmy uważnie cały  2 rozdział  II Księgi Ezdrasza!

Dokładne wyjaśnienie śmierci i sądu mamy w II Księdze Ezdrasza 7 rozdziale. Zachęcam gorąco do przeczytania i głębszego zrozumienia życia, śmierci oraz zmartwychwstania. M.in. te  ujawnienia życia po śmierci także spowodowały usunięcie z Biblii tej księgi.

Wracajmy do Objawienia... Poniżej mamy niezwykle ciekawy tekst.

Objawienie 10:(2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Werset 4 mówi nam o tajemnicy Bożej, która nadal nie jest nam znana, aczkolwiek dowiadujemy się wiele o Bożych planach. Owa tajemnica jest niezwykle ważna, jeżeli patrzymy na nią w kontekście innych proroctw. Być może będzie to największy  i zupełnie niespodziewany pokaz Bożej mocy i Bożej inteligencji oraz Bożzej miłości do Narodu Wybranego.

9 rozdział Objawienia mówi nam o sześciu aniołach, którzy będą wykonywali wyroki na wielu grzesznikach. Tekst ten mów nam wyraźnie, że nie jest to błaha zapowiedź.

Objawienie 9:(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. [BM]

Werset z 10 rozdziału mówi nam o siódmym aniele. Jego działanie nastąpi już po działaniach sześciu pozostałych aniołów z rozdziału 9. Siódmy anioł wystąpi po wytraceniu z grona żywych jednej trzeciej ludzkości.

To daje nam ściśle określony przedział czasu, który jest jeszcze przed nami. Do głębszego zrozumienia proroctw potrzebujemy dalszych wyjaśnień tekstów Objawienia.

Artykuł o 24 rozdziale Mateusza rzuca nam wiele światła na obecną sytuację światową, ponieważ w tym rozdziale Isus ujawnia nam działania Boga na ziemi w chwili obecnej, zanim Bóg rozpocznie ponownie swoje całkowite królowanie wraz z Synem nad ziemią.

Poniższy tekst ujawnia nam niezwykły sposób zniszczenia Nierządnicy czyli Watykanu.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. [BM]

Werset 17 podaje, że dziesięć rogów wraz z Bestią jest kontrolowanych przez Boga!

Powyższy cytat z Objawienia ma znacznie większe znaczenie, niż je opisałem w artykule o 24 rozdziale Mateusza.

Straszliwa porażka szatana!

Kiedy szatan wtargnął z upadłymi aniołami do nieba, Bóg nawet w tę stronę nie spojrzał i z nim już nie rozmawiał i nawet się nie przywitał. Ponieważ pojawienie się szatana w niebie było otwartą wojną przeciwko Bogu oraz próbą storpedowania Bożych planów.

Najprawdopodobniej niedawno szatan przegrał ze swoimi aniołami wojnę w niebie i zostali wszyscy brutalnie wyrzuceni z nieba jak grupa niedojrzałych łobuzów. Poniżej mamy wyjątkowy opis tego zmagania!

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. [BM]

Zwróćmy uwagę na ohydne oskarżenia szatana, który manipuluje nadal wszystkich ludzi na ziemi, aby popełniali zbrodnie jak masowe aborcje czy inne mordercze czyny, z wojnami włącznie.

Bóg nie brał udziału w wojnie przeciwko szatanowi i jest niemal pewne, że nie kontaktował się On z szatanem czy upadłymi aniołami. Według Boga wszelkie rozmowy z tymi zbrodniarzami były już całkowicie zbędne. Nie było już żadnej dyskusji czy próby porozumienia szatana z Bogiem, Synem Bożym czy z Michałem i jego aniołami.

Czas na rozważania jakichkolwiek argumentów szatańskich się zakończył.

Szatan i jego aniołowie przegrali sromotnie bitwę przeciwko Michałowi wraz z jego aniołami.

Szatan i jego grupa aniołów została brutalnie wyrzucona z nieba

Kwesta buntu szatana i jego aniołów została przez Boga całkowicie zamknięta.  Wyrok Boga nad szatanem i nad upadłymi aniołami stał się od tego momentu całkowicie prawomocny.

Werset 14 mówi nam o próbie zemsty szatana na niewieście Bożej, która... 'poleciała na pustynię', aby skorzystać z opieki Boga i Syna na wypadek prześladowania niewiasty, czyli Słowian. Jego próby doprowadzenia Polski do wojny są tego poważnym dowodem.

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Oto, w jaki sposób Bóg obroni niewiastę przed atakami szatana. Oczywiście to się jeszcze nie wydarzyło, ale to może nastąpić w bliskim czasie.

Jedno jest już oczywiste.

Sataniści także wiedzą, co się stało w niebie.

Sataniści dokładnie wiedzą, co spotkało szatana i jego aniołów w niebie. Że zostali oni brutalnie wyrzuceni z nieba i nie mają już żadnych szans na powrót. Okres negocjacji z Bogiem się zakończył. Wybuchła wojna pomiędzy siłami Boga a szatana, którą wygrała grupa aniołów księcia Michała.

To nam sugeruje, że ta wiadomość rozniosła się pośród satanistów na całym świecie. Wiadomość o brutalnej przegranej dotarła do wszystkich satanistów, a także dotarła ona do nas.

Obecnie widzimy panikę pośród satanistów, którzy już wiedzą, że szatan nie ma żadnych szans na wygraną pozycję dla siebie oraz dla wszystkich jego wielbicieli.

Najprawdopodobniej zbrodnia Covid-19 jest przysłowiową kropką nad 'i' dla szatana, który tego szatańskiego i morderczego pomysłu nie podał w swoim planie III wojny światowej.

Następny krok - kontrola Bestii

Od tego momentu trwa otwarta wojna pomiędzy Bogiem a szatanem i ta wojna zaczyna się nasilać. Kto ją zwycięży? Nie mamy już żadnych wątpliwości!

Rozdział 13 Objawienia omawia nam działanie Bestii czy też Zwierzęcia, złożonego z upadłych aniołów. Mamy opis wskazujący nam dokładnie, w jaki sposób dalsza wojna Boga przeciwko szatanowi będzie prowadzona i na jakich zasadach.

To Bóg spowoduje przejęcie władzy nad światem przez Bestię!

Wyrok śmierci na szatana i na wszystkich uczestników tych zbrodni już jest wydany i lada dzień plan Boga zacznie się realizować na naszych oczach. Zbliża się szybko władza Bestii oraz także upada Rzym/Watykan.

Bestia otrzyma także władzę od szatana. W tym rozdziale Objawienia mamy ciekawy sposób prowadzenia czasów końca przez samego Boga. Musimy zrozumieć cel działań Boga oraz drogę do realizacji Bożych planów.

Celów Boga jest kilka. Jest to ratowanie wybranych do nieba, ratowanie 144.000 oraz ochrona Narodu Wybranego. Istnieje także jeden cel, o którym niewiele się mówi.

Bóg użyje Bestię, aby sprawdzić lojalność niektórych członków 144.000 oraz innych ludzi wielbiących Boga. Niektórzy z nich zostaną zamordowani ścięciem głowy.

Praktycznie Bestia niechcąco POMOŻE Bogu, chociaż tego nie ma w jej planach. W jaki sposób? Poniżej pierwszy werset mówiący nam o tym właśnie planie Boga. Nie miejmy złudzeń.

Bóg tak wyraża się o aniołach zbrodniczej Bestii pokazując nam źródło jej mocy!

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. [BM]

Werset oraz pozostałe w 13 rozdziale nie mówią nam, kto da Bestii owe przywileje, ale nie ma wątpliwości, że dawcą jest sam Bóg. Reszta podobnych wersetów potwierdza nam Dawcę owej mocy i władzy, czyli... samego Boga.

Bóg pozwoli nawet Bestii, aby bluźniła przeciwko... Bogu!

Objawienie 13:(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. [BM]

I jeszcze jeden werset mówiący o fałszywym proroku, który zbuduje posąg zwierzęcia.

Objawienie 13:(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. [BM]

Jedynie Bóg może wydawać tego rodzaju rozkazy Bestii!

Szczególnie ten werset podaje nam, kto wydaje decydujące rozkazy.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. [BM]

Ten fragment mówi nam wyraźnie, kto i dlaczego wyda takie rozkazy czy też zastosuje taką kontrolę i będzie realizował swoje plany.

Werset 17 wyjaśnia nam motywy Bestii, która będzie pracować dla samego Boga, bez szansy na jakąkolwiek nagrodę!!!

W ten niezwykły oraz skuteczny sposób Bóg sprawdzi lojalność niektórych swoich sług, zwłaszcza tych z grona 144.000. Ponownie trzeba rozumieć zjawisko śmierci. Może ona być bolesna, ale ścięcie głowy to głównie olbrzymi strach ale bez jakiegokolwiek bólu i natychmiastowe obudzenie się do życia!

Tutaj mamy klasyczny przykład śmierci, której dwaj świadkowie Boga będą się spodziewali i oni także śmierci rzeczywiście zakosztują. Wiedząc o tym, nadal będą wiernie służyli Bogu aż do dnia swej śmierci. Po 3 dniach powstaną oni do ponownego życia, tym razem wstąpią obaj do nieba.

Objawienie 11:(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Będąc ofiarami z powodu miłości do Boga, nie obawiajmy się śmierci, która nam żadnej krzywdy nie zrobi. Także tak będzie ze śmiercią dwóch świadków Bożych.

W tym linku mamy rozdział 7 II księgi Ezdrasza, w której są opisane losy ludzi uczciwych i miłujących Boga oraz losy ludzi nienawidzących Boga i 10 Przykazań. Warto o tym wiedzieć. Właśnie ten fragment także spowodował to, że tę szczególną księgę usunięto z każdej Biblii.

II Ezdrasza 7:(78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego. (79) I jeżeli jeden z tych, którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga, (80) takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać w udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów. (81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego. (82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć. (83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego. (84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane przez nich samych w dniach ostatnich. (85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju. (86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury. (87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego, przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca. [BM]

Dzisiaj oni się z nas śmieją i nami pogardzają. Ale w najbliższym czasie to się drastycznie odmieni.

Bóg kontroluje absolutnie wszystko!

Zdajmy sobie sprawę z tego, że już jesteśmy na początku czasów końca. Już dzieją się rzeczy, które Biblia nam zapowiada od stuleci. Nie ma w Biblii daty początku czasów końca, ale wiele sygnałów mówi nam, że jesteśmy już na początku czasów końca.

W każdej chwili możemy spodziewać się znaków Isusa i wzięcia do nieba wybranych.

Niemal wszystkie działania w czasach końca już są oraz będą jeszcze ściślej kontrolowane przez Boga. Pewne działania władz, armii, mediów oraz nasienia węża ukazują nam olbrzymie poruszenie pośród satanistów, którzy wiedzą już o porażce szatana. Stąd ich obłędna panika!

Na pewnym etapie Bóg osobiście zstąpi na ziemię aby ochronić swój Naród Wybrany oraz wyprowadzić go z pustyni i zaprowadzić go do Izraela, do ziemi, na której mieszkał Izrael pod rządami Dawida i Salomona.

Dla nas najważniejsza jest NASZA świadomość tego, co dzieje się na świecie. Także świadomość, że sataniści z obu stron; czy w mas mediach czy w mediach alternatywnych stale nas okłamują. Co jest szczególnie ciekawe, religie niemal milczą w tym temacie, wiedząc przynajmniej tyle, że ich kłamliwe czasy doszły już niemal do końca.

Motywy strategii Boga

Niezwykle ważny fragment wypowiedzi Boga, który powinniśmy dokładnie przemyśleć. Bóg uczyni to wszystko ze względu na swe święte imię, które Naród Wybrany nadal ohydnie profanuje służąc obcym bogom oraz oddając się ohydnemu bałwochwalstwu.

Ezechiela 36:(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście. (23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach . (24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem. [BM]

Przemyślmy uważnie powyższe i poniższe słowa Boga!!!

Bóg tym tekście mówi nam wyraźnie, jak wyglądamy w Jego oczach. Wyglądamy bardzo nieładnie. Naród Wybrany jest narodem wyjątkowo bałwochwalczym oraz potomstwem równie bałwochwalczego Izraela  z przeszłości - Ludu Bożego, który także bałwochwalstwem i wielbieniem fałszywych bogów bardzo znieważał imię Boga.

Bóg ich uratował ze względu na swoje imię.

Wybrani przez Boga do nieba oraz 144.000 to Lud Boży, który nigdy nie splamił się bałwochwalstwem.

Słowianie byli i są nadal... ludem twardego karku!

Ezechiela 36::32 Nie ze względu na was Ja działam - mówi Wszechmocny Pan - niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski! [BM] (Przeczytajmy uważnie cały 36 rozdział Ezechiela!)

Wielki będzie dzień Pana i pełen grozy. Ale Bóg nie pozwoli już dłużej na bezczeszczenie swego świętego imienia przez psychopatów anielskich, ludzkich a także przez... Naród Wybrany!

To nam wyjaśnia, dlaczego Isus oddał życie swoje wyłącznie za wybranych przez Boga do nieba oraz za 144.000. Reszta będzie żyła do około 100 do 110 lat w 1000 letnim Królestwie Bożym.

Podsumowanie.

Widzimy wyraźnie, w jaki sposób Bóg ukrył wiele informacji przed nami i dopiero teraz dociera do nas duża część zrozumienia planów naszego Boga.

Dla  nas najważniejsze jest to, że dopiero teraz wiele wydarzeń ma sens. Co jest dla nas najważniejsze, śmierć Isusa nie wykupiła od śmierci wszystkich ludzi. Skorzystają z niej wybrani do pójścia do nieba oraz współkrólowie w liczbie 144.000. Ale część z nich doświadczy próby śmierci.

Dla reszty Narodu Wybranego nie będzie życia wiecznego przez całe 1000 lat.

Dopiero po 1000 letnim Królestwie pod berłem Isusa Mesjasza i 144.000 Bóg stworzy nowe Niebo i nową Ziemię, w której będą owoce i liście drzewa żywota wiecznego.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. [BM]

Bądźmy więc odważni, stanowczy w dobrych dziełach i w modlitwach, oraz obserwujmy uważnie szatański świat, a ujrzymy wiele dowodów na Bożą kontrolę wydarzeń, jak to opisał Jan w Objawieniu.

Pamiętajmy o Bożej tajemnicy oraz o tym, że Bóg wszystko wie i wszystko kontroluje!