Pozornie nielogiczne pytanie. Pozornie ponieważ Bóg nie obiecuje ludziom życia w niebie. Ale religie gmatwają najprostszy schemat zbawienia. Biblia jest niezwykle jasna w tym temacie, lecz religie całkowicie to pogrążają w masie naciąganych dogmatów, spekulacji oraz jawnych i oczywistych kłamstw. Uwierz mi, że Bóg potrafi dosadnie się wyrazić odnośnie tego, co jest potrzebne nam do zbawienia.

Biblia mówi nam, że jedynie posłuszeństwo wobec 10 Przykazań da nam życie wieczne.

Religie temu otwarcie zaprzeczają.

Nie jest ważne jak ty widzisz świat, jak go rozumiesz i jak widzisz religie. Aby być zbawionym musisz być posłuszny.... 10 Przykazaniom. I to jest wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, czyli do uzyskania życia wiecznego.

Jeżeli jesteś posłuszny Prawu, uzyskasz zbawienie czyli życie wieczne. Niestety temat życia wiecznego przedstawiany nam przez religie jest bardzo zagmatwany.

Według nauk religii żyjąc wiecznie w niebie będziemy mogli popełniać wszystkie grzechy, bo Bóg już się nad ludzkością zlitował i grzech został zmazany raz na zawsze. KŁAMSTWO!

Życie wieczne to życie w doskonałym zdrowiu, bez starzenia się i śmierci żyjąc na ziemi.

Bóg stworzył Niebo dla siebie oraz wielkich zastępów aniołów, archaniołów, cherubinów oraz dla Syna Bożego. Wraz z Bogiem i Synem niebo zamieszkują istoty duchowe, które nie posiadają ciał cielesnych i nie posiadają cielesnych potrzeb. Wszystkie istoty mieszkające w niebie posiadają życie wieczne oraz są one posłuszne Bożemu Prawu.

Niebo jest dla istot duchowych a Ziemia jest dla istot cielesnych.

Niektóre dusze ludzi zmarłych są także w niebie oczekując na powrót do swoich cielesnych ciał, w szczególności po Sądzie Ostatecznym. Sąd ten jest oparty na Prawie.

Podsumowując to: Niebo jest dla istot duchowych, a Ziemia jest dla istot z krwi i kości. Mieszkańcy ziemi, Adam i Ewa zgrzeszyli łamiąc Prawo i cały rodzaj ludzki utracił w ten sposób życie wieczne na Ziemi.

Nasze zbawienie to uzdrowienie całkowite naszych ciał do stanu doskonałości w celu życia wiecznego na Ziemi pod opieką Boga i Syna, pod Prawem Bożym.

To powyższe to jest wszystko, co musisz wiedzieć i robić, aby żyć wiecznie.

Ale... być może chciałbyś mieć większy udział w życiu wiecznym, zwłaszcza chcesz coś robić dla Boga, zanim nie rozpocznie się Jego działanie. Wtedy sytuacja zmienia się drastycznie. Musisz nie tylko być posłuszny Przykazaniom, ale musisz także zrozumieć i poznać znaczną ilość informacji, które są dostępne w Biblii.

Jeżeli chcesz nauczać innych, musisz nauczyć się w jaki sposób jesteśmy oszukiwani i to musisz wyjaśniać innym, co nie jest łatwe. Inaczej mówiąc, musisz poznać wszystkie kłamstwa szatańskiego świata, aby wyjaśnić słuchaczom, że są to kłamstwa i musisz im to udowodnić.

Jeżeli chcesz poznać przyczyny stwarzania, grzechów upadłych aniołów, zbrodni szatana i logiki drogi do zbawienia, czeka cię wielka podróż przez tysiące wersetów biblijnych.

Najprostsza droga do zbawienia jest przez... posłuszeństwo wobec 10 Przykazań i to praktycznie wszystko, czego przeciętny człowiek potrzebuje.

Dlaczego istnieją dziesiątki tysięcy religii chrześcijańskich? Ponieważ...

Dodano do Biblii trzech fałszywych apostołów!

Dodał ich Kościół Katolicki. Owi 'apostołowie' to Łukasz, Marek oraz 'apostoł' Paweł. Najciekawsze jest to, że Łukasz (Ewangelia Łukasza - najbardziej detaliczna oraz Dziele Apostolskie) oraz Paweł to najczęściej cytowane fragmenty Biblii wszystkich chrześcijańskich religii. Czasami jest cytowana Apokalipsa napisana przez rzeczywistego apostoła Jana.

Ci trzej 'apostołowie' całkowicie odwracają prawdę biblijną i kłamią. Albo przypadkiem, jak Łukasz, mówią nam prawdę, której nikt nie zauważa.

Poniżej mamy klasyczny przykład szczerości Łukasza, która nam wyjaśnia, skąd się wzięła jego Ewangelia.

Łukasza 1:(1) Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2) Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3) Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. [BM]

Oświadczenie upewnia nas o jednym. Łukasz nie rozmawiał z apostołami aczkolwiek wiedział o nich, Duch Boży mu niczego nie objawił ale ową wiedzę otrzymał z opowiadań ludzi, z którymi rozmawiał, opisał to, co oni mówili i nie podał nam żadnych dowodów, dlaczego mielibyśmy w to wierzyć. Zupełnie inna jest sprawa z Mateuszem i Janem, którzy byli znanymi apostołami Baranka.

Tymczasem Ewangelia Łukasza jest największą oraz najczęściej cytowaną ewangelią. To w niej jest o pastuszkach, których rzekomo anioł powiadomił o narodzinach Mesjasza, o objawieniu anioła Elżbiecie oraz Marii - ani Jan ani Mateusz nie wspomniał o Elżbiecie:  na ewangelii Łukasza opierają się święta Bożego Narodzenia, właśnie w stajence, aczkolwiek Mateusz napisał że Jezus urodził się w domu!

Mateusza 2:(10) A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. (11) I wszedłszy do domu, ujrzeli dzieciątko z Marią, matką jego, upadłszy oddali mu pokłon, otworzyli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Kościół nazywa Marię Wieczną Dziewicą, ale Mateusz temu zaprzecza ponieważ napisał, że Maria po urodzeniu Syna już dziewicą nie była i współżyła po porodzie z Józefem.

Mateusza 1:(25) Ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, i nadał mu imię Isus.

To z Łukasza mamy modlitwę do tzw. Matki Boskiej, wiecznej dziewicy. Sprawdź werset 28 rozdziału pierwszego.

Szczególnie drastyczny dowód fałszywych pisarzy tkwi w tym, że Mateusz oraz Jan w obu Ewangeliach nigdy nie nazywają Judejczyków Żydami i są w tym szczególnie uważni. Podobnie jest w Objawieniu, które mówi nam o Żydach w dwóch wersetach, nazywając ich dosłownie synagogą szatana (Ap 2:9), ale 144.000 współkróli Chrystusa Objawienie nazywa Izraelitami oraz wyraźnie wymienia każde plemię Izraela po imieniu (Ap 7:4-8).

Mateusz i Jan zawsze mówią o Żydach (Edomitach) zawsze w negatywny sposób ale ci trzej oszuści mówią z szacunkiem o Żydach a także o faryzeuszach.

Ani Jan ani Mateusz nie wspominają o nowym rytuale spoczywania chleba i wina.

Nie ma o tym także w Objawieniu! Jan o ostatniej wieczerzy paschalnej nie wspomina a Mateusz mówi wprawdzie o ostatniej wieczerzy paschalnej, ale nie mówi, że musimy to robić na pamiątkę Chrystusa! Syn Boży tego nie nakazał. Msza święta i komunia to wymysł szatana i jawne bałwochwalstwo. Niemal wszystkie kłamstwa biblijne pochodzą od tych trzech fałszywych pisarzy.

Sprawy duchowe

Wyjątkowo ważna kwestia, która bardzo zaskoczy wielu chrześcijan z wysokim 'poziomem duchowym'. Chodzi o wypełnianie się proroctw w sensie duchowym. Proszę sprawdzić te linki, który ukażą nam kto i ile razy użył sformułowania - duchowy - w swoich listach. Podobnie jest ze słowem - duchowe - oraz słowem - duchowym.

Tych słów używa głownie Paweł oraz... rzadko Piotr w kwestionowanym liście, w którym nalega on na wiarę w Pawła 2 Piotra 3:15. Przypadek? Co jest najważniejsze dla nas?

Najważniejsze jest to, że cała Biblia - za wyjątkiem tych trzech pisarzy - mówi nam, że wszelkie proroctwa będą wypełnione w fizyczny sposób. Naród Wybrany będzie fizyczny, który fizycznie będzie zgromadzony przez Boga i Syna: najpierw na pustyni a potem fizycznie posiądzie on Ziemię Obiecaną.

I to jest przyczyna, dlaczego syjonistyczny Izrael żydowski zajął Palestynę jako rzekomy rzeczywisty Izrael złożony z 12 plemion Izraela.

Biblia nigdy nie wspomina ani słowem o Żydach, jako Narodzie Wybranym ale wyraźnie mówi o literalnych Izraelitach.

Tych trzech nieuczciwych pisarzy tworzy olbrzymie zamieszanie biblijne na całym świecie na przestrzeni wielu wieków i największą ich zbrodnią wobec świata jest wmawianie nam, że proroctwa biblijne wypełnią się w duchowy sposób i duchowy Izrael cały pójdzie do nieba na podstawie ofiary Jezusa za nasze wszystkie grzechy oraz za wyznanie imienia Jesusa przed innymi ludźmi. Nic dalszego od prawdy!

Nazywane jest to głoszeniem Ewangelii a głoszący Ewangelię i nawróceni mają natychmiast wszystkie grzechy przeszłe i przyszłe odpuszczone.

Zapytaj pastorów i starszych, czy konieczne jest odmawianie Ojcze Nasz i czytanie Biblii, skoro się jest już na zawsze zbawionym z Bożej łaski!?

Bardzo jest rozpowszechniane zdanie: kiedy zostałem zbawiony(ona). To zdanie jest tego kłamstwa wymownym dowodem.

Jeżeli myślisz, że przedstawione tutaj dowody ich fałszu to wszystko, jesteś w olbrzymim błędzie. Dowodów ich fałszu jest olbrzymia ilość!

Dowody biblijne przypominają górę lodową przed Tytanikiem, który reprezentuje fałszywe religie, które rozbiją się o ową górę lodową i historia Tytanika powtórzy się na skalę światową.

Największym problemem jest lenistwo czytelników, którzy niczego nigdy nie sprawdzają.

Nikt przed Chrystusem i po Chrystusie nie posiadał Biblii przez wieki. 10 Przykazań zupełnie wystarczało.

Biblia zaczęła się pojawiać około XVII wieku! Kościół wmawiał katolikom od około 325 roku wszystko, co im na myśl nie przyszło oraz ich przekonywał do toczonych wojen krzyżowych oraz morderczej inkwizycji.

Wszelkie ponaglania do codziennego czytania... Łukasza, Marka i Pawła pojawiły się bardzo niedawno. Cel jest już oczywisty. Z chwilą pojawienia się Biblii powstało mnóstwo religii, opartych na tych trzech oszustach.

Światem rządzili od wieków: masoni, kler i rody królewskie, czyli... sataniści.

To oni nam włożyli Biblie do ręki.

Była ona dostępna w każdym publicznym miejscu, a w szczególności we wszystkich hotelach oraz więzieniach.

To oni, sataniści organizowali wszystkie religie, sekty i inne 'święte' wynalazki, procesje, rytuały, piękne święta Bożego Narodzenia, choinki, pasterki a wszystko zrobiono po to, abyśmy zapomnieli o 10 Przykazaniach oraz o potrzebie ich przestrzegania. Dlatego prawi nikt o tym nie mówi i cytuje się Pawła zamiast Boga czy Syna.

Na wszelki wypadek Kościół zmienił 10 Przykazań na wypadek, gdyby ktoś chciał je przestrzegać. Sprawdź oryginał w tym linku. Widzisz różnicę? Po to je zmieniono, abyś wielbił grzesząc bałwany, krzyże, rzeźby i obrazy... Matki Boskiej z dzieciątkiem, zawsze 'dziewicy' oraz wielbił Trójcę Przenajświętszą i wszystkich świętych, których Kościół ci także wyznaczył. Gwoli ciekawości, Chrystus miał braci a Jakub był jego przyrodnim bratem z ojca Józefa.

Czy król Dawid miał biblię? Czy miał ją król Salomon i rozczytywał się w niej (ST) jak robią to dzisiejsi faryzeusze?

Ja także zacząłem popełniać typowy błąd 'świętych' religiantów. Jako 14 letnich chłopiec śpiewałem w chórze kościelnym. Potem poznałem Świadków Jehowy i z powodu wielkiej różnicy w wiedzy z Biblii stałem się jednym z nich. Kiedy okazało się, że Bóg nimi nie kierował, pozostawiłem ich po 20 latach mej u ich niewoli.

Poświęciłem Świadkom Jehowy 20 lat swego życia. Ale ten czas nie był zmarnowany. Dzięki nim poznałem dosyć dokładnie Biblię. Piszę 'dosyć', ponieważ dopiero teraz poznałem ją znacznie lepiej. Rozpoznałem także, które kłamliwe księgi zostały dodane do Biblii a także poznałem księgi, które usunięto z Biblii oraz poznałem bezpośrednie przyczyny ich usunięcia.

Owe usunięte księgi to: I Henocha, II Henocha oraz II Ezdrasza, niemal najważniejsza księga biblijna. Poznawszy wiele detali na temat przekładów Biblii zauważyłem, że po polsku nie mieliśmy dotychczas żadnego wiarygodnego przekładu Biblii. Zacząłem sam korygować błędy w Biblii Warszawskiej - Starego Testamentu według najwierniejszego przekładu - tzw. greckiej Septuaginty LXX z języka angielskiego. Tak powstała internetowa Biblia Mesjańska. Znacznie więcej detali w Przedmowie do BM!

Dzięki tak dogłębnemu poznaniu Biblii zacząłem dostrzegać znacznie więcej błędów doktrynalnych niż kiedykolwiek przedtem, kiedy poświęciłem olbrzymią ilość godzin na studiowanie Biblii, aby rozpoznać ukryty przed nami koncept zbawienia, czyli poznania wielu zawiłych doktryn, aby sprostać wymogom religii i że owa wiedza jest niezbędna do zbawienia.

Zacząłem moje poszukiwania prawdy około roku 1973 i dopiero po gruntownych studiach Biblii u Świadków Jehowy przez niemal 20 lat oraz kilku latach po odejściu od tego oszustwa zorientowałem się, że cała moja wiedza jest niemal bezwartościowa.

Dopiero teraz wiem, że mnie wystarczy 10 Przykazań. Ale aby otworzyć milionom ludzi oczy na masowe oszustwa kleru, kościołów i zborów opanowanych przez satanistów, masonów i agentów służb bezpieczeństwa owa wiedza bardzo się przydaje.

Dzięki tej wiedzy odkryłem plan Boży ponownego zjednoczenia Bożego Narodu Wybranego, Słowian i to definitywnie nie w sposób zakłamany nam przez Pawła, jako plan... 'duchowy'.

Bóg nigdy nie wypowiedział słowa 'duchowy' ale On zawsze używa niezwykle prostego, ale mocnego języka, który często budzi w czytelnikach dreszcze przejęcia! Tego nigdy nie doświadczyłem czytając Pawła.

Wystarczy pominąć Łukasza, Marka i Pawła oraz Esterę a natychmiast Biblia i plany Boga stają się dla nas wszystkich zrozumiałe. Największy bełkot wprowadził... Paweł!

W Starym Testamencie Bóg niemal stale ostrzega Naród Wybrany przed łamaniem Jego Przykazań. Grozi karami, czasami po kilkadziesiąt lat wcześniej i w przypadku ignorancji Jego poleceń Bóg owe kary stosuje.

Nie miejmy jakichkolwiek złudzeń odnośnie kary za łamanie Bożych przykazań, zwłaszcza za bałwochwalstwo.

Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz zaprzestać łamania 10 Przykazań!

Jeżeli umrzesz a zaprzestałeś grzechów, powstaniesz do życia wiecznego. Jeżeli nie zaprzestaniesz grzechów i z nimi umrzesz, możesz zginąć na zawsze!

Do uzyskania życia wiecznego jest potrzebne posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań.

Każda osoba narodziła się z jednego powodu. Aby poznać Boga i aby podczas życia zadecydować, czy będzie Mu posłuszna. Taki jest cel naszego życia. Ci, którzy zmarli dawniej, przeszli przez swoje życie, jedni dłuższe, inni krótsze i każdy z tych ludzi będzie przez Boga lub Syna osądzony po zmartwychwstaniu. Wyroki będą dwa. Życie wieczne lub... wieczna śmierć.

Zacząłem pisać ten artykuł, ponieważ widziałem poniższy film. Walter Veith robi wszystko, abyś niczego z jego wykładu nie zrozumiał. Odrzuci cię on od Boga i od Biblii.

Walter Veith - Ciemność przed świtem - 01 Kamień węgielny protestantyzmu

Zacząłem z uwagą oglądać ten film i od razu w 7:48 widzę olbrzymie kłamstwo, które praktycznie unieważnia cały wykład. Ewangelia to nie jest dzieło Boga opisane nam przez Veitha!

Sami w większości już wiemy, że Ewangelia to Dobra Nowina o zapowiedzianym przez Boga ponownym zjednoczeniu Narodu Wybranego w Palestynie. Dla Słowian jest to wyjątkowa Dobra Nowina ponieważ to Słowianie są narodem Wybranym.

Dlatego to kłamstwo Veitha odrzuca całe Boże proroctwo oraz plan, na który Bóg zaprzysiągł samego siebie.

Kto będzie żył w Królestwie Bożym? Wyłącznie ludzie przestrzegający 10 Przykazań. Sprawdźmy je nieco.

Pierwsze dwa przykazania są bardzo łatwe do wykonania. Zwłaszcza pierwsze. Drugie jest także łatwe. Wystarczy usunąć wszelkie dewocjonalia z domu, jak krzyże i obrazy 'święte', przestać uczęszczać do bałwochwalczych kościołów i kaplic a nie będziemy mieli już takiego problemu. Z nadużywaniem imienia Boga jest nieco trudniej i ciągłe powtarzanie - "jak Boga kocham", czy "przysięgam na Boga" może mieć duży wpływ na nasze zbawienie. Sabat jest także trudniejszy, dzień nie jest ważny dlatego nie jest podany ale zakaz pracy jest ważny i to dla naszego dobra!

Reszta jest oczywista. Aby nie kraść, nie zabijać, nie kłamać i nie pożądać niczego, co do nas nie należy.

Czy chciałbyś żyć wiecznie pośród ludzi, którzy tak będą się zawsze zachowywać? Oczywiście, że każdy uczciwy człowiek tego pragnie. Ci którzy to świadomie ignorują do Królestwa Bożego na ziemi nie wejdą.

Takie są proste i łatwe do wykonania Przykazania, które gwarantują nam zbawienie. Wszystkie dotychczasowe grzechy zostaną nam wybaczone pod warunkiem ich zaprzestania. A do zbawienia nam to całkowicie wystarczy.

Ale... jeżeli chcesz zrozumieć, co się na świecie dzieje, kto nami rządzi, kto wywołuje wojny, kryzysy, głody, mory, choroby, LGBTQ czy ohydny genderyzm, wtedy zacząć czytać Biblię, oraz zajrzeć na www.zbawienie.com albo www.proroctwa.com. Ale jeżeli nie chcesz się w to angażować, Przykazania w zupełności ci wystarczą. Poniżej dowody.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. (14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie. (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych. [BM]

Co te podkreślone zdania znaczą? Że pomimo wielu chęci czasami złamiemy któreś z Przykazań. Dlatego my musimy wybaczać innym, jeżeli chcemy, aby Bóg nam wybaczył nasze złamania Przykazań. Proste?

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. [BM]

Dokładnie, jak opisałem w całym artykule.

(21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Do nauk Syna I Ojca nikt nie potrzebuje studiów w seminarium.

Módl się o Królestwo (Ojcze Nasz), przestrzegaj Przykazań a kiedy pokaże się na niebie Syn Boży, bądź Jemu całkowicie posłuszny.

Jeżeli chcesz informować innych, rozsyłaj linki do artykułów czy całych witryn. Jeżeli należysz do jakiegoś zboru czy grupy religijnej a posiadasz trochę więcej wiedzy, zacznij zadawać im pytania.

Nie bój się! To oni, kłamcy boją się zdemaskowania i zakłopotania. Wybierz sobie temat najlepiej tobie znany i pytaj. Jeżeli odmówią ci odpowiedzi, czy cię wyśmieją, zapytaj, czy to jest właściwa forma naśladowania Chrystusa. Jeżeli nadal ci odmówią jakichkolwiek wyjaśnień, uciekaj od nich i to szybko.

Chrystus nigdy przed pytaniami nie uciekał.

Kłamcy zawsze się boją pytań i stosują dla swej ochrony... cenzurę!

 

Powrót na stronę główną