Znalazłem na witrynie już nie żyjącej Sherry Shriner stronę na temat Pawła, której wcześniej nie widziałem i link nigdy mi nie wpadł pod rękę. Ona miała pewne problemy ze zrozumieniem Biblii i raczej jej unikałem. Sprzedawała tzw. orgonity oraz wiele materiałów spod jej klawiatury nie dało się przetrawić. Niemniej informacje o Pawle, pomimo chaosu oraz ciągłego powtarzania tych samych wersetów są... co najmniej warte analizy.

Pewne zdania są niezwykle trafne i bardzo dosadne.

Według Sherry...

Paweł był oszustem, szatanem w ciele ludzkim.

Paweł nigdy nie był uznany przez apostołów za apostoła oraz ucznia Isusa.

Paweł nie był nauczany przez uczni Isusa. On nauki swoje otrzymał z 'objawienia'.

Paweł uczył, że nauczał innej Ewangelii, której sam był ojcem.

Paweł zadeklarował, że był Synem Boga.

Paweł podawał swoje własne przykazania i prawa dla ludzi, aby byli mu posłuszni.

Paweł robił niemal wszystko w opozycji do tego, czego nauczał Isus oraz apostołowie i niszczył ich pracę głoszenia.

Paweł powiedział że Prawo Boga było przekleństwem, ale Isus powiedział że błogosławieństwem. Kto kłamał?

Paweł potępił Isusa i Jego uczni za fałszywe nauki, potępił także Isusa za długie włosy (1 Kor 11:14) a Liczb 6:5 oraz Sędziów 13:5?

Paweł głosił własną ewangelię (1Kor 15:1) i o ewangelii Isusa tak się wyraził:

2 Koryntian 11:17 To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek.

Paweł w obliczu zagrożenia życia odwołał się do świeckiego cesarza po protekcję, a nie prosił Boga. (Dzieje 22:26, 23:27)

Paweł bluźnierczo zadeklarował się ojcem wiernych:

1Kor 4:15 Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu; wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.

Paweł głosił inną Ewangelię o zbawieniu z łaski, a Isus i apostołowie głosili Ewangelię o Królestwie.

Dzieje 20:24 Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.

Paweł był hipokrytą, który obrzezał Tymoteusza pomimo własnego nauczania, że Prawo Boże już nas nie obowiązuje.

Dzieje 16:3 Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.

Paweł został zapowiedziany przez Isusa (Jezusa) jako przychodzący we własnym imieniu, którego faryzeusze (fałszywi apostołowie) natychmiast zaaprobowali.

Jana 5:43 Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.

Paweł był szeroko znany jako Saul.

Dzieje 13:9 A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok

Paweł nie mógł być apostołem według reguł wyboru z opisu Łukasza! Aby wybrać nowego apostoła spomiędzy ludzi, musiano zastosować takie zasady.

Dzieje 1:21 Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, 22 Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. 23 I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja.

Paweł był zapowiedzianą częścią nasienia węża.

Mateusza 13:38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

Paweł w swym oślepieniu miał coś w rodzaju łusek na oczach! Czyżby było to szatańskie oślepienie?

Dzieje 9:18 I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony.

Paweł był mordercą Szczepana i najwyraźniej naśladował on szatana albo to był sam szatan, który także był pierwszym mordercą. Czy Isus mógł wybrać mordercę na apostoła? Przecież właśnie od Pawła oraz z powodu negowania Prawa przez Pawła rozpoczęło się prześladowanie uczni Isusa! Dlaczego Isus wybrał Pawła dopiero po prześladowaniu Jego uczni przez Saula zwanego Pawłem?

(Przypomnę, że apostołów wybrał Synowi sam Bóg!)

Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku...

Dzieje 8:1 A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii.

Dzieje 9:1 A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł do arcykapłana...

W sumie prowadzi to do absurdalnej sugestii, że to Isus (Jezus) był odpowiedzialny za zbrodnie Saula i prześladowania swoich uczni! Mógł On przecież Saula wysłać przed prześladowaniami, a nie po! O ile rzeczywiście to Isus Mesjasz 'wybrał' Pawła!

Paweł nauczał jednego przykazania. Isus nauczał dwóch. Miłuj Boga i miłuj bliźniego.

Galacjan 5:14 Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

Paweł nauczał że wszystko jest dozwolone. Czyli jest to typowa doktryna lucyperiańska, ponieważ bez Prawa, nie ma grzechu.

1Koryntian 6:12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.

Paweł uzurpował pozycję Syna Bożego Isusowi, poprzez dania ludziom swojego własnego prawa.

Mateusza 24:5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus (Mesjasz, Pastor, Nauczyciel), i wielu zwiodą.

Paweł czynił się ojcem Chrześcijan i jego postawę przejął kler Kościoła Katolickiego, który także łamał i nadal łamie wszelkie nauki Chrystusa!

Mateusza 23:8 Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi (pastorze), bo jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Paweł twierdził, że jest doskonały.

Filipian 3:6 Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany.

Paweł twierdził, że był z radością wybrany przez Boga jeszcze w łonie swej matki.

Galacjan 1:15 Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, 16 Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi.

Dlaczego więc Bóg dopuścił do prześladowania Chrześcijan przez Pawła?

Paweł zapowiedziany przez Isusa.

Mateusza 24:5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus (Mesjasz), i wielu zwiodą. 24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Paweł wybrał obronę Rzymu, jako obywatela rzymskiego, aby uniknąć prześladowania i śmierci. Paweł na Bogu nie polegał!

Dzieje 22:25 A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego?

Dzieje 28:16 A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi, zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.

Pilnował go żołnierz, jako obywatela rzymskiego z obawy przed Żydami.

Paweł był potępiony przez Isusa w Objawieniu jako kłamca.

Objawienie 2:2 ...  nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Paweł był dumny ze swych kłamstw.

Rzymian 3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

Paweł nie stronił od kłamstwa i nieszczerej obłudy.

Filipian 1:18 Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę;

Paweł nie został objawiony apostołom jako apostoł przez samego Isusa!

Dzieje 9:26 A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.

Paweł przeklął Isusa (Jezusa) oraz apostołów z tego powodu, że oni głosili inną Ewangelię!!!

Galacjan 1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

Isus głosił inną Ewangelię niż Paweł - Ewangelię o Królestwie Bożym, a Paweł głosił Ewangelię o zbawieniu z łaski. W ten sposób Paweł przeklął Syna Bożego, Jego apostołów oraz aniołów z nieba.

A Isus nauczał... przyjdź Królestwo Twoje!

Paweł jest więc apostołem Chrześcijaństwa,
głoszącego zbawienie z wiary łaską Bożą.
Paweł i jego chrześcijańscy naśladowcy zamykają przed ludźmi Królestwo Boże, które zostało przez nich niemal całkowicie ukryte przez Pawła.

Mateusza 23:13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

W ten sposób jest zrozumiałe, dlaczego wszystkie bez wyjątku religie Chrześcijaństwa akceptują herezje a nawet kłamstwa i przekleństwa Pawła, a Pawłowe nauki się łatwo wszystkim sprzedają.

Nic łatwiejszego, jak zaprosić publicznie Jezusa do swego zgniłego od grzechów serca głosząc 'nawróconemu', że...

1Koryntian 6:12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.

Oto prosta przyczyna wielu sukcesów głoszenia Pawła Ewangelii zbawienia z łaski.

Nic łatwiejszego jak publiczny chrzest i dalej wszystko wolno, bo... Syn Boży tak umiłował świat, że oddał za cały świat swoje życie za wszystkich.

Ale świat zapomina o najważniejszym. Syn Boży powiedział, że warunkami zbawienia są miłość do Boga, do bliźniego oraz zaprzestania grzechu. Do jawnogrzesznicy Isus powiedział.

Jana 8:11 ... Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

W przeciwnym przypadku niepoprawny grzesznik oczekuje Sądu Bożego.

Czyżby Chrześcijaństwo aż do tego stopnia ignorowało słowa Boga oraz Syna? Najwyraźniej tak, aczkolwiek termin - Sąd Ostateczny jest niemal wszystkim znany!

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. (BM)

W związku z niepodważalnymi dowodami odnośnie Pawła, który nigdy nie przeprosił nikogo za śmierć Szczepana, nasuwają się także inne ważne pytania.

Jest bezspornie udowodnione, że Pawła dzieła nigdy nie powinny być w Biblii z powodu całkowitego zaprzeczenia wszelkiej Prawdy Bożej, którą jest niezwykle łatwo odróżnić od bezprawia i ignorancji samozwańczego człowieka, Saula, zwanego Pawłem.

On całkowicie pogrzebał 10 Przykazań oraz Syna Bożego, który w oczywisty sposób potwierdził wierność Ojcu oraz Jego Przykazaniom, oddając za to swoje życie.

W tym świetle nauki Pawła, negujące Boga, Jego Prawo oraz cel ofiary Syna Bożego to czysty lucyperianizm.

Idąc tym kursem możemy otwarcie stwierdzić, że olbrzymia część Chrześcijaństwa jest oparta na lucyperianizmie Pawła.

Nie spodziewałem się, że znajdę jeszcze większe kłamstwa Pawła, które wręcz szydzą z Boga i Jego Słowa oraz szydzą z niezwykłych obietnic, które Bóg zaprzysiągł na oczach wszystkich mieszkańców Nieba na samego siebie. Nie zdawałem sobie także sprawy z tego, że owe kłamstwa są aż tak oczywiste, że trudno jest uwierzyć w jakąkolwiek przypadkowość. Paweł umieścił je celowo i precyzyjnie. Sprawdź uważnie biblijne dowody!

List do Galacjan był częściowo już omawiany, ale rozdział 3 ukazuje nam jeszcze wyraźniej szatańskie oblicze tego wyjątkowo kłamliwego faryzeusza.

Rzymian 4:9 "Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość."

I ponownie Paweł powtórzył owo kłamliwe twierdzenie, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary a nie zależy od posłuszeństwa wobec Prawa. Piszę otwarcie, kłamstwa, ponieważ nawet faryzeusze nie odważali się oponować Isusa i kłamać tak, jak szkalując Boga kłamał Paweł. Skąd taka pewność, że Paweł kłamał? Jest to oczywiste.

Jako faryzeusz i to dokładne zaznajomiony z Pismami Starego Testamentu znał on dokładnie wszystkie proroctwa i plany Boga, z historią Izraela włącznie.

Dlatego wszelkie dociekania w tych kwestiach sprowadzają nas do jedynego wniosku.

Paweł kłamał w najohydniejszy sposób i owe kłamstwa spowodowały jego usunięcie ze wszystkich zborów, które on założył w Azji Mniejszej.

2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Wróćmy więc do Abrahama. Jakub, brat Isusa tak opisał postać Abrahama udowadniając bezspornie, że doktryna Pawła o zbawieniu z wiary jest totalnie błędna. Ujawnił to właśnie na przykładzie... Abrahama!

Jakub 2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? 21 "Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?" 22 Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 23 I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

Trudno o bardziej dobitnie wyjaśnienie owej kwestii zbawienia z uczynków czy tylko z wiary!

Abraham był wyjątkowo sprawiedliwym człowiekiem i z tej właśnie prostej przyczyny, prawości swych czynów został on wybrany przez Boga na ojca narodów, które rozmnożą się z jego potomstwa. Abraham był tak sprawiedliwy że król Salemu, Melchizedek, kapłan Boga najwyższego błogosławił Abrahamowi. (Rodzaju 14:18-20.) Bóg nie wybierał grzeszników do tak chwalebnej pracy!

Rzymian 4:13 "Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary."

Owe kłamliwe wersety usprawiedliwiają Chrześcijan z grzechów właśnie na podstawie manipulacyjnej fałszywej doktryny, której żadna inna księga biblijna nie omawia.

Poniżej kolejne, bardzo ohydne kłamstwo Pawła, które czyni z Boga... kłamcę.

Galacjan 3:16 Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

W Starym Testamencie nie ma ani jednego zdania w którym Bóg obiecywałby Abrahamowi potomka Isusa. Nie oznacza to, że Bóg takich planów nie miał, ale nie Syn Boży był przedmiotem planów Boga względem Abrahama. Syn Boży miał przybyć znacznie później.

Rodzaju 13:14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, 15 Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki, 16 I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone.

Takich wersetów mówiących o potomstwie jest wiele. Poniżej najciekawszy fragment.

Rodzaju 15:13 I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. 14 Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. 15 A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. 16 Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. 17 A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. 18 W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:

Są to najważniejsze obietnice Boga Najwyższego, przymierze wieczne z Abrahamem odnośnie jego potomstwa, które stanie się Narodem Wybranym, czyli Izraelitami, którzy na wieki posiądą Ziemię Obiecaną. Nawet Bóg podał nam ich granice!

Poniżej fragment Księgi Rodzaju, który dokładnie to omawia.

Rodzaju 17:1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! 2 Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. 3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: 4 Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. 5 Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. 6 Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. 7 I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. 8 Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. 9 Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego.

Zwróćmy szczególną uwagę na przedstawione dowody na jawne kłamstwo Pawła. Przecież historia Izraela była i nadal jest doskonale znana i ludzie wierzący w Boga i czytający Biblię wiedzą, że z Abrahama wywiódł się naród Izraela, który ponownie powróci do Ziemi Obiecanej.

To są oczywiste i bezsporne dowody kłamstwa Pawła, który doskonale wiedział, że... ohydnie kłamie!

W tym kontekście zadajmy sobie podstawowe pytanie.

Kto kłamie? Bóg? Czy też morderca Szczepana i fałszywy apostoł i faryzeusz kłamliwie oskarżający Boga o kłamstwo i nieudolność w dotrzymaniu Jego obietnic?

Rodzaju 17:19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

Jest także niezwykle ważne dla nas, że Bóg kilkakrotnie, i nie tylko w Księdze Rodzaju powtarza słowa - przymierze wieczne. A to oznacza, że Jego przymierze z Abrahamem nigdy nie będzie anulowane ani zmienione.

Z tego jasno wynika, że cały plan Boży Narodu Wybranego w Kanaanie, czyli Ziemi Wybranej specjalnie przez Boga  w samym środku świata oraz jego stolicy, czyli Jerozolimy nie uległ absolutnie żadnej zmianie i Ziemię Obiecaną nadal Bóg planuje zasiedlenie 12 pokoleniami Izraelitów.

Nie ma w całej Biblii słów Boga czy Syna, które anulowałyby to Przymierze.

Ów plan jest także podkreślony przez samego Boga przysięgami złożonymi na Siebie samego. Bóg zaprzysiągł Królestwo Boże a Jego Syn, Isus Mesjasz oddał za owo Królestwo swe życie, zmazując w ten sposób nasze grzechy, abyśmy byli dziedzicami tego Królestwa.

Sam Syn Boży potwierdził ową obietnicę w modlitwie, której nas nauczył: Ojcze nasz,... przyjdź Królestwo Twoje.

Oczywiście owa prorocza modlitwa nigdy nie była anulowana i Królestwo Boże jest w wielu szczegółach opisane w księdze Objawienia.

Objawienie 15:3 I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; 4 Któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Isus jest ukazywany w Objawieniu jako Król narodów, czasami wespół z Ojcem, co także świadczy o dokonanej realizacji planu Królestwa Bożego, które jest treścią Wiecznej Ewangelii czyli Dobrej Nowiny o Królestwie.

Z tego powodu Herod chciał zabić dziecię Isusa z powodu obawy o utratę własnego tronu. Isus jest zwykle nazywany Panem i Królem Królestwa.

'Apostoł' Paweł okazuje się ponownie w swych kłamstwach jako syn największego kłamcy w niebie i na ziemi - samego szatana

Komu uwierzysz?

Zawsze prawdomównemu Bogu, czy synowi węża, rzekomemu apostołowi Szawłowi, który będąc mordercą Szczepana, podobnie jako nasienie węża - hybryda ukrywał pod fałszywym imieniem swoją rzeczywistą tożsamość.

 

Powrót na stronę główną